Upphävd författning

Förordning (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-03-07
Ändring införd
SFS 1996:146 i lydelse enligt SFS 2000:1332
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens utsädeskontroll utför certifiering av utsäde. Utsädeskontrollen utför också viss kvalitetskontroll i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter2 och rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion3.

[S2]Utsädeskontrollen är nationell behörig provningsmyndighet med rätt att teckna avtal om teknisk provning enligt rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt4 med Gemenskapens växtsortmyndighet. Innan avtal träffas skall samråd ske med Statens växtsortnämnd. Förordning (2000:1332).

2 §  Utsädeskontrollen skall särskilt

 1. utföra laboratorieundersökning och annan undersökning i växthus eller på fält av utsädesvarors kvalitet,
 2. på begäran utföra certifiering av utsäde samt kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål,
 3. utöva tillsyn enligt utsädeslagen (1976:298),
 4. utveckla analysmetoder och förbättra möjligheterna att få fram fullgoda utsädesvaror,
 5. lämna allmänheten råd om utsäde,
 6. följa kontrollverksamheten inom och utom landet samt verka för en enhetlig kontroll,
 7. utföra prov med material av växtsorter för vilka det sökts registrering enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) eller för vilka det sökts godkännande enligt utsädesförordningen (2000:1330) för intagning i den svenska sortlistan, och
 8. utföra prov i enlighet med avtal med Gemenskapens växtsortmyndighet. Förordning (2000:1332).

3 §  Bestämmelser om Utsädeskontrollens befogenhet att meddela föreskrifter om avgifter finns i utsädesförordningen (2000:1330) och i växtförädlarrättsförordningen (1997:383).

[S2]Utsädeskontrollen får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, föreskriva om avgifter också för annan verksamhet enligt 2 § än sådan som omfattas av de i första stycket angivna förordningarna. Förordning (2000:1332).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Utsädeskontrollen med undantag av 2, 30 och 35 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Utsädeskontrollens direktör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Direktören är styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Utsädeskontrollen.

Föreskrifter

8 §  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter för verksamheten vid Utsädeskontrollen.

 • SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2004:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2001:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter
 • SJVFS 1996:103: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 1996:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 1996:101: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

9 §  Styrelsen får överlåta till direktören att besluta föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt.

Överklagande

10 §  Andra beslut av utsädeskontrollen än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos Jordbruksverket, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter.

[S2]Jordbruksverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1129).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll

  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1564) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  CELEX-nr
  394R2100
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:385) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:455) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1129) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:1332) om ändring i förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
CELEX-nr
31998L0058
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2005:1221

Omfattning
upph.