SJVFS 2002:98

Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande

och bekämpning av epizootiska sjukdomar;

beslutade den 19 december 2002

Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 4 och 15 §§ epizooti-

förordningen (1999:659) samt 8 § förordningen (1998:134) om provtag-

ning på djur, m.m., följande.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

Utkom från trycket

den 16 januari 2003

1 Jfr rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskaps-

åtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka (EGT L 315, 26.11.1985, s. 11, Celex

31985L0511), senast ändrad genom akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken

Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som

ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen – Bilaga I:

Förteckning enligt artikel 29 i anslutningsakten – V. Jordbruk – F. Övrigt – I.

Kommittéförfarande – B. De punkter i rättsakter som här anges skall ersättas med följande

punkt (EGT C 241, 29.8.1994, s. 163, Celex 11994NN01/05/F1B), rådets direktiv

92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av

afrikansk hästpest (EGT L 157, 10.6.1992, s. 19, Celex 31992L0035), rådets direktiv

92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av

aviär influensa (EGT L 167, 22.6.1992, s. 1, Celex 31992L0040), rådets direktiv 92/66/EEG

av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av

Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1, Celex 31992L0066), senast ändrade genom akt

om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och

Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska

unionen och om anpassning av fördragen – Bilaga I: Förteckning enligt artikel 29 i

anslutningsakten – V. Jordbruk – E. Veterinärlagstiftning och zooteknisk lagstiftning (EGT

C 241, 29.8.1994, s. 132, Celex 11994NN01/05/E), rådets direktiv 92/119/EEG av den 17

december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa

djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (EGT L 62, 15.3.1993, s. 69,

Celex 31992L0119), ändr ad genom akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken

Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som

ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen – Bilaga I:

Förteckning enligt artikel 29 i anslutningsakten – V. Jordbruk – E. Veterinärlagstiftning och

zooteknisk lagstiftning (EGT C 241, 29.8.1994, s. 132, Celex 11994NN01/05/E) och akt om

villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och

Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska

unionen och om anpassning av fördragen – Bilaga I: Förteckning enligt artikel 29 i

anslutningsakten – V. Jordbruk – F. Övrigt – I. Kommittéförfarande – A. De punkter i

rättsakter som här anges skall ersättas med följande punkt: (EGT C 241, 29.8.1994, s. 155,

Celex 11994NN01/05/F1A), rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om

gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar (EGT L 175,

19.7.1993, s. 23, Celex 31993L0053), senast ändrad genom kommissionens beslut

2001/288/EG av den 3 april 2001 om ändring av rådets direktiv 93/53/EEG om

gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar när det gäller

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

2

1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER........................................................2

2 kap. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER M.M..............................................4

3 kap. OMRÅDESRESTRIKTIONER, ANSLAG M.M...............................6

4 kap. SLAKT ELLER ANNAN AVLIVNING AV DJUR .........................9

5 kap. OSKADLIGGÖRANDE AV DÖDA DJUR, PRODUKTER,

AVFALL M.M. ...................................................................................................11

6 kap. SMITTRENING M.M. ..........................................................................14

7 kap. UNDERSÖKNING, PROVTAGNING, ANALYS M.M................19

8 kap. TRANSPORT AV DJUR, DJURKROPPAR,

DJURPRODUKTER, FODER OCH ANDRA VAROR .............................20

9 kap. VACCINATION OCH ANNAN FÖREBYGGANDE

BEHANDLING AV DJUR...............................................................................21

10 kap. BESTÄMMELSE OM UNDANTAG..............................................22

Bilaga ....................................................................................................................23

1 kap. AL LMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter gäller förebyggande och bekämpning av epizoo-

tiska sjukdomar.

Grundläggande bestämmelser

2 § Grundläggande bestämmelser om förebyggande och bekämpning av

epizootiska sjukdomar finns i

1. epizootilagen (1999:657),

2. epizootiförordningen (1999:659),

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:97) om epizoo-

tiska sjukdomar, samt

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmäl-

ningspliktiga djursjukdomar.

förteckningen över nationella referenslaboratorier för fisksjukdomar (EGT L 99, 10.4.2001,

s. 11, Celex 32001D0288), rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om

fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av

bluetongue (EGT L 327, 22.12.2000, s. 74, Celex 32000L0075), rådets direktiv 2001/89/EG

av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT

L 316, 1.12.2001, s. 5, Celex 32001L0089), rättat genom [EGT L 168, 27.6.2002, s. 58,

Celex 32001L0089 R (01)] samt rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om

särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv

92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27,

Celex 32002L0060).

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

3

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

anläggning: en anläggning där djur hålls permanent eller tillfälligt

eller där djur och djurprodukter hanteras,

avlivning: varje metod som leder till att ett djur dör,

desinfektion: en genom fysikaliska eller kemiska metoder utförd

reduktion av antalet mikroorganismer till en sådan nivå att en infektion

inte uppstår hos mottagliga djur som kommer i kontakt med det desinfek-

terade materialet,

djuranläggning: en anläggning som består av en eller flera byggnader

eller enheter och där djur hålls permanent eller tillfälligt. Denna definition

innefattar inte slakterier eller transportmedel,

djurhållare: en djurägare, dennes ställföreträdare eller en annan

person som är ansvarig för djurhållningen,

djurprodukter: produkter av djur inklusive gödsel och urin samt em-

bryon, sperma och ägg från alla djurslag förutom fiskrom,

fisk: levande fisk oavsett utvecklingsstadium (inklusive rom eller

mjölke) samt avdödad och icke urtagen fisk från fiskodling eller fisk som

tillförts fiskodling efter att ha levt i vilt tillstånd,

fiskodling: en anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade

förhållanden, exempelvis bassänger, dammar, kassar eller andra fullt

avgränsade inhägnader,

förbränningsanläggning: en anläggning i vilken avfall bränns till

aska,

kontaminerad: direkt eller indirekt utsatt för ett epizootiskt smittämne,

kötthanteringsanläggning: en styckningsanläggning, charkanläggning,

kyl- och frysanläggning eller liknande där kött och köttprodukter

hanteras,

mejeri: en mjölk- eller mjölkproduktanläggning som tar emot obe-

handlad mjölk, behandlar mjölk, framställer konsumtionsmjölk eller

framställer mjölkbaserade produkter,

misstänkt smittade djur: individer av mottagliga djurslag som visar

kliniska symptom eller postmortala förändringar av sådant slag att före -

komst av smittämnet ifråga skäligen kan misstänkas, djur där smitt-

utredning har visat att de kan ha blivit direkt eller indirekt utsatta för

smittämnet samt djur som vid laboratorieundersökning visat reaktion

tydande på möjlig närvaro av smittämnet ifråga,

mottagliga djur: individer av alla djurslag som kan infekteras av det

aktuella epizootiska smittämnet,

rengöring: ett avlägsnande av föroreningar genom skrubbning, skur-

ning, högtryckstvättning eller en annan metod anpassad efter det material

som skall rengöras,

skyddsområde: ett område med minst tre kilometers radie runt ett

område som smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657) och där

det råder förbud mot transporter av djur eller varor till eller från eller

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

4

inom området eller där andra begränsningar i hanteringen av djur eller

varor gäller enligt ett beslut av Jordbruksverket eller länsstyrelsen,

slakt: avlivning av djur för konsumtionsändamål genom avblodning

efter bedövning,

slakteri: en sådan slakteriinrättning som avses i 9 § epizootilagen

(1999:657),

smittade djur: djur hos vilka förekomst av ett epizootiskt smittämne

har bekräftats vid laboratorieundersökning samt djur som visar sådana

typiska symptom eller postmortala förändringar att det därmed är klarlagt

att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat,

smittrening: en rengöring med efterföljande desinfektion så att ett

smittämne oskadliggörs,

steriliseringsanläggning: en anläggning i vilken animaliskt avfall

bearbetas genom en värmebehandlingsprocess som uppfyller villkoren i

gällande författningar om hantering av animaliskt avfall,

stuka: ett upplag av gödsel, strö, foder och liknande som har blandats

på lämpligt sätt och därefter täckts över för att möjliggöra en sådan tem-

peraturhöjning att ett smittämne oskadliggörs,

vaccination: en sådan skyddsympning som avses i 8 § 5 epizootilagen

(1999:657),

ägghanteringsanläggning: ett äggpackeri, ett kläckeri, eller en anlägg-

ning godkänd för produktion eller behandling av äggprodukter, samt

övervakningsområde: ett område med minst tio kilometers radie runt

ett område som smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657) och

där det råder förbud mot transporter av djur eller varor till eller från eller

inom området eller där andra begränsningar i hanteringen av djur eller

varor gäller enligt ett beslut av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Beslut

4 § Jordbruksverket fattar beslut enligt 5, 7 och 9 §§epizootilagen

(1999:657). Jordbruksverket kan delegera till länsstyrelsen att fatta beslut

i enskilda fall.

2 kap. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER M.M.

Anmälan m.m.

1 § Bestämmelser om skyldighet för den som har anledning misstänka att

en epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård att omedelbart anmäla

misstanken finns i 2 § epizootilagen (1999:657).

Bestämmelser om skyldighet för en veterinär som misstänker att ett

fall av epizootisk sjukdom har inträffat att undersöka och att anmäla miss-

tanken finns i 3 § epizootilagen (1999:657).

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

5

Åtgärder som skall vidtas av den som har djur i sin vård

2 § Den som har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har

drabbat djur i hans vård skall, för att förhindra eller begränsa smittsprid-

ning till dess att besked av en veterinär föranleder något annat, se till att

1. det inte sker några transporter av dju r, produkter eller material som

kan medföra smittspridning till eller från den anläggning eller det område

där en epizootisk sjukdom misstänks förekomma,

2. inga djur inom den anläggning eller det område där en epizootisk

sjukdom misstänks förekomma flyttas från den plats där de befinner sig,

samt att

3. ingen person besöker den anläggning eller det område där en

epizootisk sjukdom misstänks förekomma.

3 § Den person som avses i 2 § skall också till en veterinär som gör en

undersökning enligt 3 § epizootilagen (1999:657), till en veterinär som

beslutar om spärrförklaring enligt 4 § samma lag eller till en veterinär

som Jordbruksverket utser lämna upplysningar om

1. eventuella kontaktanläggningar som tagit emot djur, produkter

eller misstänkt kontaminerat material från det område där en epizootisk

smitta misstänks förekomma under den tid smitta kan ha funnits där,

2. kontaktanläggningar varifrån på motsvarande sätt smitta kan ha

spridits till det område som avses i 1,

3. personkontakter eller andra kontakter som kan ha medfört smitt-

spridning till eller från det område som avses i 1,

4. anläggningar och områden med djurhållning som genom sin

geografiska närhet till det område som avses i 1 kan ha spridit smitta dit

eller utsatts för smitta därifrån, samt

5. leveranser av foder eller andra varor till och från det område som

avses i 1 från och med den tidpunkt då smittan misstänks ha förts dit,

dock minst under de senaste tre veckorna.

Spärrförklaring

4 § Om en veterinär har beslutat om en spärrförklaring enligt 4 §

epizootilagen (1999:657) skall beslutet underställas Statens jordbruks-

verk.

5 § Ett beslut om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen (1999:657)

skall skrivas på Jordbruksverkets blankett Epi 1 eller ett annat dokument

som innehåller motsvarande uppgifter. Blanketten eller dokumentet skall

snarast skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

6 § I beslutet om spärrförklaring skall anges det spärrförklarade områdets

omfattning samt vilka begränsningar som gäller för personer att besöka

eller lämna området eller att utföra transporter till eller från detta.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

6

Journalföring

7 § En veterinär som utses av Jordbruksverket skall inventera djurbestån-

det i en spärrförklarad anläggning eller ett spärrförklarat område och

journalföra

1. antalet mottagliga djur som har dött,

2. antalet mottagliga djur som har kliniska symptom,

3. antalet mottagliga djur som saknar kliniska symptom,

4. antalet mottagliga djur som kan antas vara smittade av en epizoo-

tisk sjukdom,

5. på vilka platser de djur som avses i 1–4 befinner sig,

6. arter och antal av övriga djurslag som hålls i anläggningen eller i

området, samt

7. vilka lager som finns i anläggningen eller i området av djurproduk-

ter, djurfoder, strömedel och liknande samt i görligaste mån, storleken på

dessa.

Veterinären skall på Jordbruksverkets blankett Epi 3 eller på ett annat

dokument som verket beslutar rapportera de uppgifter som avses i första

stycket. Rapporten skall skickas till Jordbruksverket med kopia till läns-

styrelsen.

8 § En djurhållare som håller eller på annat sätt hanterar djur i en

spärrförklarad djuranläggning eller i ett spärrförklarat område skall

journalföra uppgifter om mottagliga djur som föds, insjuknar, självdör,

slaktas eller på annat sätt avlivas inom anläggningen eller området. Upp-

gifterna skall hållas aktuella.

Vad gäller nötkreatur får den journalföring som aves i första stycket,

förutom vad avser uppgifter om djur som insjuknar, ske genom den

journalföring som skall göras enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.

3 kap. OMRÅDESRESTRIKTIONER, ANSLAG M.M.

Tillträdesförbud

1 § Ett tillträdesförbud enligt 5 § 2 epizootilagen (1999:657) gäller inte

1. en person som måste ha tillträde till en anläggning för att sköta

djuren som hålls där,

2. en veterinär som av veterinärmedicinska skäl måste ha tillträde till

en anläggning,

3. läkare eller annan sjukvårdspersonal som av medicinska skäl

måste ha tillträde till en anläggning, eller

4. en person som vid förebyggande eller bekämpning av den aktuella

epizootiska sjukdomen har ett uppenbart behov av tillträde till en anlägg-

ning.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

7

Jordbruksverket, eller länsstyrelsen om en delegation har skett enligt 1

kap. 4 §, kan efter en särskild ansökan bevilja undantag från tillträdes -

förbudet för en person som skall utföra uppgifter som är av väsentlig

betydelse för djurhälsan, djurskyddet eller anläggningens drift.

2 § Om det är klarlagt att ett fall av mul- och klövsjuka, vesikulär stoma-

tit, Aujeszkys sjukdom, boskapspest, infektion med bovint herpesvirus 1,

peste des petits ruminants, får- och getkoppor, swine vesicular disease,

klassisk svinpest, afrikansk svinpest, porcine reproductive and respiratory

syndrome, aviär influensa (hönspest) eller newcastlesjuka har inträffat

gäller förbud mot tillträde till djurstallar eller andra anläggningar där

mottagliga djur hålls för en person som har kommit i kontakt med djur

eller produkter som är eller misstänks vara smittade av eller kontami-

nerade med det aktuella smittämnet.

Tillträdesförbudet gäller i fem dygn från kontakttillfället om den aktu-

ella epizootiska sjukdomen är mul- och klövsjuka och i två dygn från

kontakttillfället om den aktuella epizootiska sjukdomen är någon av de

övriga sjukdomar som anges i första stycket.

Skyddsområde och övervakningsområde

Djuranläggningar och områden där djur hålls

3 § Om mottagliga djur insjuknar eller dör i en anläggning eller i ett

område där djur hålls och som ligger i ett skydds - eller övervaknings-

område skall djurhållaren omgående meddela detta till distriktsveterinären

eller till en annan veterinär.

Ett meddelande enligt första stycket behöver inte lämnas om det är

uppenbart att sjukdomen eller dödsfallet beror på ett olycksfall eller en

annan fysisk skada.

En veterinär som får ett meddelande enligt första stycket och som

gäller en epizootisk sjukdom skall snarast underrätta Jordbruksverket och

länsstyrelsen.

Förflyttning av djur, varor m.m.

4 § Mottagliga djur i ett skydds - eller övervakningsområde skall om

möjligt hållas i sina stallar eller i avgränsade utomhusutrymmen där de

kan hållas isolerade.

5 § Mottagliga djur i ett skydds- eller övervakningsområde får inte trans-

porteras från den anläggning där de hålls. Djuren får endast transporteras

inom anläggningen på de enskilda vägar som hör till anläggningen.

6 § Transport av mottagliga djur får inte ske in i, genom eller ut ur ett

skydds- eller övervakningsområde.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

8

7 § Jordbruksverket, eller länsstyrelsen om en delegation har skett enligt

1 kap. 4 §, kan om det föreligger djurskyddsskäl eller någon annan ange-

lägen orsak medge undantag från vad som anges i 5 och 6 §§ för trans-

porter av mottagliga djur som går direkt till slakt på ett slakteri som ver-

ket godkänner.

För att ett undantag enligt första stycket skall kunna medges måste en

veterinär som Jordbruksverket utser, i anslutning till transporten ha under-

sökt samtliga mottagliga djur i anläggningen och bekräftat att inget djur

misstänks vara smittat av den aktuella sjukdomen.

8 § Jordbruksverket, eller länsstyrelsen om en delegation har skett enligt

1 kap. 4 §, kan också medge undantag från vad som anges i 6 § för trans-

porter av mottagliga djur som skall gå rakt igenom ett skydds- eller över-

vakningsområde under förutsättning att transporten sker på en landsväg

eller en järnväg utan att lossning eller uppehåll sker.

En ansökan om undantag för sådana transporter som avses i första

stycket skall innehålla uppgifter om transportens innehåll, mängd, samt

färdväg. Den planerade tidpunkten för transporten skall också anges.

9 § Transport av produkter av mottagliga djur inom eller ut ur ett skydds-

eller övervakningsområde får endast ske efter tillstånd av Jordbruks -

verket, eller länsstyrelsen om en delegation har skett enligt 1 kap. 4 §.

Handel, utställningar m.m.

10 § Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar eller liknande

arrangemang med mottagliga djur får inte förekomma i ett skydds- eller

övervakningsområde. Detta gäller också djurhandel, djurförmedling och

annan jämförlig verksamhet.

Anslag och avstängning

11 § I den omfattning som Jordbruksverket beslutar skall epizootianslag

med den utformning som anges i bilagan samt avstängningsanordningar

sättas upp enligt följande:

1. Om ett beslut om tillträdesförbud har fattats enligt 5 § 2 epizooti-

lagen (1999:657) skall epizootianslag 1 sättas upp vid in- och utgångarna

till djurstallar och andra anläggningar som omfattas av förbudet.

2. Om ett beslut om spärrförklaring har fattats enligt 4 § epizooti-

lagen (1999:657) och om ett beslut om smittförklaring har fattats enligt

5 § samma lag skall epizootianslag 2 samt avstängningsanordningar sättas

upp vid infarterna till en spärrförklarad eller smittförklarad djuranlägg-

ning och ett spärrförklarat eller smittförklarat område där djur hålls.

3. Vad avser ett skyddsområde skall epizootianslag 3 a, b, c, d eller e

sättas upp på väl synliga platser vid vägar som leder in i området.

4. Vad avser ett övervakningsområde skall epizootianslag 4 a, b, c, d

eller e sättas upp på väl synliga platser vid vägar som leder in i området.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

9

5. Vid slakterier, kötthanteringsanläggningar, mejerier, ägghante-

ringsanläggningar och liknande där djur, djurkroppar eller djurprodukter

som kan medföra spridning av den aktuella epizootiska sjukdomen hante-

ras, med undantag för djuranläggningar enligt 1 och 2, skall epizooti-

anslag 5 sättas upp vid infarter och in- och utgångar till anläggningen.

En veterinär som utses av Jordbruksverket skall ansvara för att de an-

slag och avstängningsanordningar som avses i första stycket 1-5 placeras

ut i den omfattning som Jordbruksverket har beslutat samt att anslagen

och avstängningsanordningarna tas bort när ett beslut om upphävande

enligt 7 § epizootilagen (1999:657) har fattats.

4 kap. SLAKT ELLER ANNAN AVLIVNING AV DJUR

Allmänt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om slakt eller annan avlivning av

djur som är eller misstänks vara smittade av en epizootisk sjukdom samt

om slakt eller annan avlivning av andra djur för att förebygga eller be-

kämpa epizootiska sjukdomar.

Grundläggande bestämmelser om djurskyddet vid slakt eller annan

avliv ning av djur finns i djurskyddslagen (1988:534) och med stöd av

denna lag meddelade föreskrifter.

2 § En avlivning av ett djur som är eller misstänks vara smittat av en epi-

zootisk sjukdom skall om möjligt ske på ett oblodigt sätt och utföras så att

risken för smittspridning i samband med avlivningen blir så liten som

möjligt.

Följande oblodiga avlivningsmetoder får användas för att bekämpa en

epizootisk sjukdom hos djur:

1. Ledande av elektrisk ström genom hjärtat så att hjärtstillestånd

inträder. Åtgärden skall föregås av en mekanisk eller en elektrisk bedöv-

ning.

2. Införande i hjärnan av en ryggmärgssond så att andningscentrum

förstörs. Åtgärden skall föregås av en mekanisk bedövning.

3. Gasning med koldioxid.

4. Gasning med cyanväte. Denna metod får bara användas vid avliv -

ning av fåglar.

5. Användning av ett kemiskt preparat som Jordbruksverket beslutar i

en sluten behållare med fisk.

6. Överdos av narkosmedel.

Vid val av avlivningsmetod skall hänsyn tas till djurslag, djurstorlek

och andra omständigheter som är av betydelse för att avlivningen skall

kunna ske på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt.

3 § En avlivning i annat fall än vad som avses i 2 § av ett djur som är

eller misstänks vara smittat av en epizootisk sjukdom skall ske på ett

sådant sätt som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

10

2000:160) om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning,

eller, för djurslag som inte omfattas av de föreskrifterna, på ett sätt som

Jordbruksverket beslutar.

4 § En avlivning som sker enligt 2 eller 3 §§ skall utföras av en person

som har särskild kunskap om avlivning av det aktuella djurslaget samt om

den avlivningsmetod som skall användas. En sådan person skall utses av

Jordbruksverket.

En avlivning som sker genom en överdos av narkosmedel får bara ut-

föras i närvaro av en veterinär.

5 § En avlivning enligt 2 eller 3 §§ skall ske snarast möjligt efter det att

1. en värdering har gjorts enligt 9 § epizootiförordningen (1999:659),

2. nödvändig personal finns på plats för avlivningen, och efter det att

3. ett omhändertagande av kropparna av de djur som skall avlivas har

ordnats om detta är möjligt.

En avlivning kan ske efter tillstånd av Jordbruksverket även om en

värdering inte har gjorts. I ett sådant fall skall den veterinär som avses

i 10 § journalföra de djur som skall avlivas, deras uppgivna ålder, avels -

värde, produktionsförmåga, kondition, eventuella sjukdoms symptom och

andra uppgifter som kan vara av betydelse för värderingen.

Avlivning i en djuranläggning eller på ett annat ställe än ett slakteri

6 § Då personal från ett slakteri skall medverka vid en avlivning av djur i

en spärrförklarad eller en smittförklarad djuranläggning eller på ett annat

ställe utanför slakteriet skall den veterinär som avses i 10 § lämna upp-

gifter till slakteriet och till besiktningsveterinären om plats för avliv-

ningen, djurslag och antalet djur som skall avlivas.

Slakt eller annan avlivning på ett slakteri

7 § Om Jordbruksverket, eller länsstyrelsen om en delegation har skett

enligt 1 kap. 4 §, beslutar enligt 9 § 1 epizootilagen (1999:657) att ett

slakteri skall ställas till förfogande för sådan slakt eller annan avlivning

som avses i 8 § 1 och 2 samma lag skall den veterinär som avses i 8 kap.

8 § snarast till berört slakteri och berörd besikt ningsveterinär anmäla

1. djurslag som skall slaktas eller avlivas,

2. antal djur som skall slaktas eller avlivas, samt

3. beräknad tidpunkt för djurens ankomst till slakteriet.

Slakteriet skall underrätta den veterinär som avses i första stycket när

djuren har kommit till slakteriet.

Provtagning m.m. i samband med slakt eller annan avlivning

8 § I samband med att djur slaktas eller på annat sätt avlivas skall en

veterinär som Jordbruksverket utser ansvara för att provtagning sker på

det sätt och i den utsträckning som Jordbruksverket beslutar.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

11

Den veterinär som avses i första stycket skall om möjligt journalföra

de slaktade eller på annat sätt avlivade djurens identitet och antal samt

vilka djur som har provtagits. Uppgifterna skall skickas till Jordbruks-

verket med kopia till länsstyrelsen.

Återupptagande av verksamhet

9 § Ett slakteri eller ett transportmedel som har använts i samband med

sådan slakt eller annan avlivning som avses i 7 § får inte utan Jordbruks -

verkets medgivande användas förrän en veterinär som Jordbruksverket

utser har rapporterat att avlivning av djur och omhändertagande av djur-

kroppar, avfall och annat material som kan innehålla epizootisk smitta har

avslutats och att slakteriet, transportmedlet, utrustningen, personalen och

annat som kan ha utsatts för sådan smitta därefter har smittrenats.

En sådan rapportering som avses i första stycket skall ske på det sätt

som anges i 10 § tredje stycket och 6 kap. 28 §.

Övervakning och rapportering

10 § En avlivning som inte utförs av en veterinär skall övervakas av en

veterinär som Jordbruksverket utser.

En veterinär som utför eller övervakar en avlivning skall ansvara för

att den sker i enlighet med Jordbruksverkets beslut om avlivning och på

ett smittskyddsmässigt och djurskyddsmässigt godtagbart sätt.

När avlivningen är avslutad skall den veterinär som har utfört eller

övervakat avlivningen rapportera på Jordbruksverkets blankett Epi 7 eller

på ett annat dokument som verket beslutar. Rapporten skall skickas till

Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

5 kap. OSKADLIGGÖRANDE AV DÖDA DJUR, PRO-

DUKTER, AVFALL M.M.

Allmänt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om oskadliggörande av döda djur,

och produkter av djur samt av avfall och annat material som kan sprida en

epizootisk smitta.

Döda djur, djurprodukter, avfall m.m.

2 § Självdöda eller avlivade djur som är eller misstänks vara smittade av

en epizootisk sjukdom samt delar av sådana djur skall

1. bearbetas i en steriliseringsanläggning som Jordbruksverket be-

slutar,

2. brännas i en förbränningsanläggning som Jordbruksverket beslutar,

eller

3. grävas ner i en epizootigrav som Jordbruksverket beslutar.

Det oskadliggörande som sker enligt 1-3 skall utföras så att smitt-

spridning undviks.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

12

I den omfattning som Jordbruksverket beslutar får dock undersök-

ningsmaterial från ett djur som är eller misstänks vara smittat av en epi-

zootisk sjukdom sändas till ett laboratorium som Jordbruksverket god-

känner för att analyseras, registreras eller sparas för dokumentation.

3 § Djurprodukter, avfall, kasserat material och annat som innehåller

eller misstänks innehålla epizootisk smitta skall oskadliggöras på sätt som

anges i 2 § 1-3 eller på annat sätt som Jordbruksverket beslutar.

4 § Om Jordbruksverket, eller länsstyrelsen om en delegation har skett

enligt 1 kap. 4 §, beslutar enligt 9 § 1 epizootilagen (1999:657) att en

bearbetningsanläggning skall ställas till förfogande för sådant oskadlig-

görande som avses i 8 § 3 samma lag skall den veterinär som avses i 8

kap. 8 § snarast till berörd anläggning anmäla

1. det eller de djurslag som skall oskadliggöras,

2. antal djurkroppar som skall oskadliggöras, samt

3. beräknad tidpunkt för djurkropparnas ankomst till anläggningen.

Anläggningen skall underrätta den veterinär som avses i första stycket

när djurkropparna har kommit till anläggningen.

Särskilda bestämmelser vid misstanke om transmissibel spongiform en-

cephalopati

5 § Ett djur som misstänks vara smittat av transmissibel spongiform

encephalopati (TSE) och som har avlivats efter ett beslut av Jordbruks -

verket eller en veterinär skall omedelbart sändas till Statens veterinär-

medicinska anstalt för provtagning och förbränning.

Gödsel, strö, foder, urin m.m.

6 § Fast gödsel, strö, foder och liknande som innehåller eller misstänks

innehålla epizootisk smitta skall

1. oskadliggöras på sätt som anges i 2 § 1 -3,

2. blandas med kalk och lagras i en övertäckt gödselstack eller en

stuka där materialet uppnår en sådan temperatur att smittämnet

oskadliggörs, eller

3. upphettas på annat sätt så att det aktuella smittämnet oskadlig görs.

7 § Flytgödsel, gödselvatten och urin som innehåller eller misstänks

innehålla epizootisk smitta skall oskadliggöras genom

1. upphettning,

2. behandling med ett desinfektionsmedel som Jordbruksverket be-

slutar,

3. tillsats av ett annat kemiskt preparat än ett sådant som avses i 2

och som har godkänts av Jordbruksverket, eller genom

4. lagring under så lång tid och under sådana omständigheter som

Jordbruksverket beslutar i det enskilda fallet.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

13

8 § Jordbruksverket kan efter en särskild ansökan medge att fast gödsel,

flytgödsel, gödselvatten och urin som innehåller eller misstänks innehålla

epizootisk smitta får oskadliggöras på annat sätt än vad som anges i 6 och

7 §§.

9 § Avloppsvatten och spillvatten som innehåller eller misstänks inne-

hålla epizootisk smitta skall samlas i en flytgödseltank, en urinbrunn eller

en annan behållare och där oskadliggöras enligt 7 § eller på annat sätt som

Jordbruksverket beslutar.

10 § De gödselstackar, stukor, flytgödseltankar, urinbrunnar och andra

behållare som använts för oskadliggörande enligt 6-9 §§ får inte användas

förrän Jordbruksverket givit tillstånd till detta.

Epizootigrav

11 § En epizootigrav skall grävas inom det spärrförklarade eller smitt-

förklarade området om det inte är uppenbart olämpligt. Graven skall pla-

ceras så nära som möjligt den plats där sådana djur som är eller misstänks

vara smittade av en epizootiska sjukdom och som skall avlivas uppehåller

sig eller den plats där sådana produkter och sådant material som avses i

3 § finns.

Den veterinär som avses i 14 § skall bestämma platsen för en epizooti-

grav och skall därvid vidta de försiktighetsmått som behövs för att före-

bygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppkommer för

miljön eller att spridning av epizootiskt smittämne till andra anläggningar

eller områden med mottagliga djur sker. En epizootigrav får inte placeras

inom ett sådant vattenskyddsområde som avses i 7 kap. 21 § miljöbalken

(1998:808).

Gravens placering skall markeras på en karta som skall skickas till

Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

12 § En epizootigrav skall vara så djup att djur hindras från att gräva upp

innehållet.

Levande djur som skall avlivas och begravas samt djurkroppar och

material skall transporteras till graven på det sätt som den veterinär som

avses i 14 § beslutar.

13 § När en nedgrävning av djur och material är avslutad skall graven

fyllas med jord eller motsvarande fyllnadsmaterial. Därefter skall ytan på

graven, den omgivande mark som innehåller eller misstänks innehålla

epizootisk smitta samt den väg som djur och material förts till graven

smittrenas enligt vad som anges i 6 kap. Avslutningsvis skall graven mar-

keras genom en inhägnad som inte får tas bort utan Jordbruksverkets

medgivande.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

14

Övervakning och rapportering

14 § Ett oskadliggörande som sker enligt detta kapitel skall utföras under

övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

När ett oskadliggörande är avslutat skall den veterinär som övervakat

arbetet rapportera på ett dokument som Jordbruksverket beslutar. Rap-

porten skall skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

6 kap. SMITTRENING M.M.

Allmänt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om smittrening, oskadliggörande

av skadedjur som sprider smitta samt om den skyddsutrustning som be-

hövs för att förebygga spridning av epizootiska sjukdomar.

2 § En smittrening för att förebygga eller bekämpa en epizootisk sjuk-

dom skall utföras så som anges i detta kapitel eller som Jordbruksverket

annars beslutar. Arbetet skall utföras på ett sådant sätt att material som

tidigare smittrenats inte kontamineras på nytt.

Skyddskläder m.m.

3 § I den omfattning som är nödvändig för att motverka smittspridning

skall skyddskläder användas vid

1. ett arbete i samband med avlivning av djur som är eller misstänks

vara smittade av en epizootisk sjukdom,

2. ett oskadliggörande av döda djur som är eller misstänks vara smit-

tade av en epizootisk sjukdom eller kontaminerade med ett epizootiskt

smittämne,

3. en smittrening på en plats där en epizootisk smitta förekommer

eller misstänks förekomma,

4. en annan kontakt med sådana djur eller med kroppar av sådana

djur som avses i 1 och 2,

5. ett arbete i samband med oskadliggörande av produkter och mate-

rial som innehåller eller misstänks innehålla epizootisk smitta, samt vid

6. en annan kontakt med sådana produkter eller sådant material som

avses i 5.

Om det är möjligt skall skyddskläder och annan skyddsutrustning vara

av engångstyp eller annars av ett material som är lätt att smittrena.

4 § En transportör eller en annan person som i sin yrkesmässiga verksam-

het besöker anläggningar med mottagliga djur inom ett skydds- eller

övervakningsområde utan att utföra sådant arbete eller ha sådan kontakt

som avses i 3 § skall vid besöken bära skoskydd av engångstyp samt

skyddskläder i övrigt i den omfattning som behövs för att motverka smitt-

spridning.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

15

5 § En person som enligt 3 kap. 1 § medges tillträde till en djuranlägg-

ning med tillträdesförbud utan att utföra sådant arbete eller ha sådan kon-

takt som avses i 3 § skall bära skyddskläder i den omfattning som är nöd-

vändig för att motverka smittspridning.

6 § Efter ett avslutat arbete, en kontakt eller ett besök som avses i 3-5 §§

skall

1. skyddskläder och utrustning av engångstyp lämnas kvar för

oskadliggörande på den plats där de har använts,

2. skyddskläder och utrustning som inte är av engångstyp om möjligt

lämnas kvar för smittrening eller oskadliggörande på den plats där de har

använts, samt

3. skyddskläder och utrustning som inte lämnas kvar på den plats där

de har använts packas i ett tättslutande emballage som smittrenas utvän-

digt innan det transporteras från platsen. Sådana kläder och sådan utrust-

ning skall föras till en plats där de smittrenas tillsammans med emballa-

get.

7 § Ett byte till och från skyddskläder vid arbete i en djuranläggning eller

ett område där epizootisk smitta förekommer eller misstänks förekomma

skall ske vid de avstängningsanordningar som avses i 3 kap. 11 § 2.

En sådan person som avses i 5 § skall byta till och från skyddskläder

vid lämplig in- och utgång på djuranläggningen.

Ett byte till och från skyddskläder vid arbete i slakterier, mejerier och

andra liknande anläggningar där djurprodukter hanteras och där förekomst

av epizootisk smitta har konstaterats eller inte kan uteslutas skall ske på

en särskild plats i anslutning till in- och utgångarna från anläggningen.

Smittrening av personer

8 § I den omfattning som Jordbruksverket beslutar skall utrustning för

smittrening av personer placeras ut enligt följande:

1. Om ett beslut om tillträdesförbud har fattats enligt 5 § 2 epizooti-

lagen (1999:657) skall smittreningsutrustning placeras vid de in- och

utgångar till djurstallar och andra anläggningar som omfattas av förbudet.

2. Om ett beslut om spärrförklaring har fattats enligt 4 § epizooti-

lagen (1999:657) och om ett beslut om smittförklaring har fattats enligt 5

§ samma lag skall smittreningsutrustning placeras vid de avstängnings-

anordningar som avses i 3 kap. 11 § 2 samt vid in- och utgångar till

djurutrymmen och andra platser där djur vistas.

3. Vad avser skydds- och övervakningsområden skall smittrenings-

utrustning placeras vid in- och utgångar till djurutrymmen i de anlägg-

ningar med mottagliga djur som finns i områdena.

4. Vid slakterier, kötthanteringsanläggningar, mejerier, ägghante-

ringsanläggningar och liknande där djur, djurkroppar eller djurprodukter

som kan medföra smittspridning hanteras, med undantag för sådana djur-

anläggningar som omfattas av ett beslut om tillträdesförbud, spärr-

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

16

förklaring eller smittförklaring enligt 1 och 2, skall smittreningsutrustning

placeras vid in- och utgångarna till anläggningen. Vid ett slakteri skall

sådan utrustning även placeras vid in- och utgångar till djurstallar och

slakthallar.

En veterinär som utses av Jordbruksverket skall ansvara för att den ut-

rustning som avses i första stycket 1 - 4 placeras ut i tillräcklig omfattning

samt att utrustningen tas bort när ett beslut om upphävande enligt 7 §

epizootilagen (1999:657) har fattats.

Den som är ansvarig för verksamheten i en sådan anläggning som av-

ses i första stycket 1-4 skall ansvara för att smittreningsutrustning till-

handahålls i den omfattning som behövs.

9 § Den utrustning som avses i 8 § skall bestå av

1. redskap och rengöringsmedel för rengöring av skodon och sådana

kroppsdelar som kan ha utsatts för smitta,

2. behållare med tempererat vatten,

3. desinfektionsmedel, samt

4. kärl för desinfektion av skodon.

10 § En person skall smittrena sig på sätt som anges i 11 § omedelbart

före det att hon eller han lämnar

1. ett spärrförklarat eller ett smittförklarat område,

2. en anläggning eller en annan plats där hon eller han hanterat djur,

djurkroppar, produkter och material som är eller misstänks vara smittade

av en epizootisk sjukdom eller kontaminerade med ett epizootiskt smitt-

ämne,

3. en djuranläggning med tillträdesförbud till vilken hon eller han har

medgivits tillträde, eller

4. en anläggning eller en annan plats inom ett skydds- eller övervak-

ningsområde där utrustning för smittrening placerats ut enligt ett beslut av

Jordbruksverket.

11 § En smittrening av en person skall bestå av en noggrann rengöring

och desinfektion av de delar av kroppen som kan ha utsatts för smitta.

Skodon som skall användas utanför en plats där ett sådant arbete eller

en sådan kontakt som avses i 3 § har skett skall noggrant rengöras och

därefter desinfekteras omedelbart före det att platsen lämnas även om

särskilda arbetsskor eller skyddsöverdrag har använts vid arbetet eller

kontakttillfället

Saneringsplan m.m.

12 § En smittrening av en anläggning skall ske enligt en saneringsplan

som fastställs av Jordbruksverket.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

17

13 § I en anläggning som avses i 12 § skall ett oskadlig görande av skade-

djur som sprider smitta eller en smittrening utföras av personer som har

tillräcklig kunskap om och tillräcklig utrustning för sådana arbeten.

14 § Den saneringsplan som avses i 12 § skall utarbetas av den veterinär

som avses i 27 §.

Saneringsplanen skall minst innehålla följande uppgifter och annat

material.

1. En skiss över det område som skall smittrenas. På skissen skall

ritas in djurutrymmen, andra platser där djur, djurprodukter, foder, red-

skap och fordon finns eller har funnits under den tid det aktuella smitt-

ämnet kan ha förekommit i området samt platser, vägar och markområden

som är eller misstänks vara kontaminerade med det aktuella smittämnet.

Väderstreck och skala skall anges på skissen.

2. Den geografiska gränsen för smittreningsåtgärderna.

3. En noggrann beskrivning av vad som skall smittrenas, ålder och

skick på det material som skall smittrenas samt hur smittreningen skall

utföras.

4. En tidsplan för smittreningen där det särskilt skall anges när de

olika arbetsmomenten i smittreningen beräknas vara avslutade.

15 § Den som enligt en saneringsplan utför en smittrening skall dagligen

journalföra uppgifter om vad för slags smittreningsarbete som har utförts

samt tidsåtgången för detta arbete.

Smittrening av anläggningar, områden m.m.

16 § I de fall det bedöms nödvändigt för att motverka smittspridning i

samband med en smittrening av en djuranläggning och en bortförsel av

djurkroppar och material skall en smittrening inledas med en preliminär

desinfektion. Därvid skall kroppar av avlivade djur, gödsel, strö, mark-

områden och utrymmen som har förorenats i samband med avlivning eller

annan hantering av djuren samt golv, väggar, tak och inredning i utrym-

men där djuren har vistats dränkas in med desinfektionsmedel. Medlet

skall lämnas att verka under så lång tid som Jordbruksverket beslutar.

En slutlig smittrening av en djuranläggning skall utföras när en even-

tuell preliminär desinfektion är avslutad och djurkropparna har avlägs-

nats.

17 § Om inte Jordbruksverket beslutar annat skall en smittrening omfatta

oskadliggörande av smittspridande skadedjur, grovrengöring, våtren-

göring genom högtryckstvätt eller på annat sätt med fettlösande medel,

upptorkning, samt slutlig behandling med desinfektionsmedel.

18 § I en fiskodling skall behållare, tråg, kassar, dammar och liknande

som innehållit fisk smittad eller misstänkt smittad av en epizootisk sjuk-

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

18

dom torrläggas i de fall detta är möjligt samt noggrant rengöras och där-

efter behandlas med desinfektionsmedel.

19 § Efter en avslutad smittrening av en smittförklarad djuranläggning är

det förbjudet att tillträda den anläggning som har smittrenats.

Förbudet gäller till dess att beslutet om smittförklaring har upphävts

enligt 7 § epizootilagen (1999:657).

Undantag från förbudet mot tillträde kan medges av Jordbruksverket.

20 § Vid en smittrening av vägar, gårdsplaner och andra markområden

skall, i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning,

gödsel och synliga föroreningar avlägsnas, ytor belagda med asfalt eller

annat hårt material spolas och översta marklagret på ytor utan sådan be-

läggning skrapas av. Därefter skall alla områden och ytor behandlas med

desinfektionsmedel.

Gödsel, föroreningar, avskrapad mark och spolvatten som avses i för-

sta stycket skall samlas upp och oskadliggöras på ett sådant sätt som an-

ges i 5 kap.

Smittrening av levande djur

21 § Om det är aktuellt att smittrena ett levande djur skall smittreningen

inledas med en noggrann rengöring av hela djuret så att det befrias från

gödsel och andra synliga föroreningar. Därefter skall hela djuret tvättas

med schamponeringsmedel och vid behov desinfekteras med ett medel

som är anpassat för desinfektion av djur.

Smittrening av fordon, behållare, redskap m.m.

22 § Fordon och redskap samt burar, behållare och annat emballage som

inte skall oskadliggöras och som använts vid en transport eller annan

hantering av djur, djurkroppar, produkter och material som är eller miss-

tänks vara smittade av en epizootisk sjukdom eller kontaminerade med ett

epizootiskt smittämne, skall smittrenas snarast möjligt efter avslutad

transport eller användning.

Smittreningen skall ske på den plats där avlastning eller tömning har

skett eller på en närliggande plats som särskilt inrättats för ändamålet och

skall omfatta hela fordonet, redskapet respektive emballaget både utvän-

digt och invändigt samt vid behov även eventuell utrustning.

23 § På ett annat fordon än ett sådant som avses i 22 §, och som besöker

en anläggning eller en plats med mottagliga djur i ett område där det råder

begränsningar i hanteringen av djur eller varor på grund av att ett fall av

epizootisk sjukdom har inträffat skall, i de fall Jordbruksverket beslutar,

hjul, hjulhus och förarhytt smittrenas innan fordonet lämnar anläggningen

eller platsen.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

19

24 § De redskap och den övriga utrustning samt de förvaringslådor, väs -

kor och annat emballage för redskapen och utrustningen som använts på

en plats där en epizootisk sjukdom inträffat eller misstänks förekomma

skall smittrenas innan de förs från den plats där de använts.

25 § En smittrening som avses i 22-24 §§ skall inledas med en noggrann

rengöring så att alla synliga föroreningar avlägsnas. Därefter skall des -

infektion ske.

Smittrening av kläder, skodon och skyddsutrustning

26 § En smittrening av kläder, skodon och skyddsutrustning som använts

på en plats där epizootisk smitta konstaterats eller misstänks förekomma

och som inte oskadliggörs skall inledas med att materialet dränks in med

desinfektionsmedel eller kokas i minst 15 minuter. Om ett desinfektions-

medel används skall detta tillåtas verka under så lång tid att det aktuella

smittämnet oskadliggörs. Därefter skall materialet maskintvättas eller

rengöras genom skrubbning. Vid behov skall därefter ytterligare en be-

handling med desinfektionsmedel ske.

Övervakning och rapportering

27 § En veterinär som Jordbruksverket utser skall ansvara för att en

smittrening som avses i 12 § sker enligt den saneringsplan som Jordbruks-

verket fastställt.

28 § Den veterinär som avses i 27 § skall rapportera den utförda smitt-

reningen på Jordbruksverkets blankett Epi 8, vad avser smittrening av en

djuranläggning och fordon i anslutning till en sådan anläggning, samt på

blankett Epi 9, vad avser smittrening av ett slakteri eller en kötthante-

ringsanläggning och fordon i anslutning till sådana anläggningar, eller på

andra dokument som Jordbruksverket beslutar. Rapporteringen skall ske

när smittreningen är avslutad.

Rapporten skall skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrel-

sen och till den som är ansvarig för den anläggning, det område eller det

transportmedel som har smittrenats.

7 kap. UNDERSÖKNING, PROVTAGNING, ANALYS M.M.

1 § En undersökning och en provtagning v id misstanke om en epizootisk

sjukdom skall, om det är möjligt, ske efter samråd med Jordbruksverket

eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

2 § Prover som tas vid misstanke om en epizootisk sjukdom skall skickas

för analys till SVA eller ett annat laboratorium som Jordbruksverket god-

känner.

Ett sådant annat laboratorium som avses i första stycket skall ha den

utrustning, den tekniska och yrkesmässiga kompetens samt den bio säker-

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

20

het, kvalitetsstandard och diagnosmetodik som krävs för att kunna dia-

gnostisera epizootiska sjukdomar.

3 § Innan prover skickas till ett laboratorium skall detta underrättas om

att materialet skall skickas och på vilket sätt samt vid vilken tidpunkt det

beräknas anlända.

8 kap. TRANSPORT AV DJUR, DJURKROPPAR,

DJURPRODUKTER, FODER OCH ANDRA VAROR

Allmänt

1 § En transport av djur och djurkroppar, djurprodukter, foder och andra

varor som är eller misstänks vara smittade av en epizootisk sjukdom eller

kontaminerade med epizootisk smitta får bara ske efter godkännande av

Jordbruksverket och skall utföras på ett sådant sätt att smittspridning i

samband med transporten undviks.

2 § Om Jordbruksverket beslutat att en transport skall förseglas skall

detta ske omedelbart efter det att lastningen har avslutats.

En försegling samt brytningen av förseglingen skall göras av en per-

son som Jordbruksverket utser.

Transport av djur, djurkroppar m.m.

3 § Ett lastutrymme, en transportlåda, en transportbur eller ett liknande

förvaringsutrymme vari djur, djurkroppar, djurprodukter, foder och andra

varor som avses i 1 § skall transporteras, skall vara lätt att rengöra och ha

en sådan konstruktion att läckage inte kan ske. Förvaringsutrymmet skall

vara övertäckt.

Alla delar av ett fordon skall vara väl rengjorda innan en transport

sker.

4 § När djur eller djurkroppar som avses i 1 § skall hämtas för en trans-

port skall transportfordonet placeras på ett sådant sätt att risken för smitt-

spridning i samband med lastningen blir så liten som möjligt.

En transportör skall undvika direkt kontakt med djur eller djurkroppar

när dessa lastas på och av fordonet.

Journalföring

5 § Vid en transport av djur, djurkroppar, djurprodukter, foder och andra

varor som avses i 1 § skall transportören journalföra uppgifter om

1. datum och tidpunkt för lastning och lossning,

2. lastens ursprung och destination,

3. transportvägen, samt

4. transportörens namn, adress och telefonnummer.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

21

6 § Vid en transport av djur och djurkroppar skall den journal som avses

i 5 § även innehålla uppgifter om

1. vilket eller vilka djurslag som transporteras,

2. antalet djur och djurkroppar av varje djurslag då detta är möjligt,

samt

3. djurens individuella identitet då detta är möjligt.

Vid en transport av djurprodukter och andra varor skall journalen in -

nehålla uppgifter om lastens innehåll, mängd och eventuella märkning.

7 § Den journal som avses i 5 § skall förvaras i fordonet under transpor-

ten och därefter sparas under så lång tid som Jordbruksverket beslutar.

Övervakning

8 § Vid en transport som avses i 1 § av djur till ett slakteri eller en annan

avlivningsplats samt av djurkroppar, djurprodukter, foder och andra varor

till en steriliserings- eller förbränningsanläggning eller en annan plats för

oskadliggörande skall lastningen övervakas av en veterinär som Jord-

bruksverket utser.

9 § En transportör som transporterar djur eller djurkroppar enligt 1 §

skall medföra Jordbruksverkets blankett Epi 6 eller ett annat dokument

som verket beslutar. Blanketten eller dokumentet skall före transporten

fyllas i av den veterinär som avses i 8 § och överlämnas av transportören

till den som ansvarar för mottagandet av djuren eller djurkropparna på

destinationsplatsen. Kopior på blanketten eller dokumentet skall skickas

till Jord bruksverket och till länsstyrelsen i det län där avsändningsplatsen

är belägen.

9 kap. VACCINATION OCH ANNAN FÖREBYGGANDE

BEHANDLING AV DJUR

1 § Det får inte ske någon vaccination eller annan förebyggande behand-

ling mot en epizootisk sjukdom.

Jordbruksverket kan besluta om en sådan behandling som avses i för-

sta styc ket om en epizootisk sjukdom har konstaterats och kan antas få

stor omfattning.

Särskilda bestämmelser om vaccination av djur mot rabies finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:92) om vaccination av

djur mot rabies. Vaccination av duvor mot paramyxo virusinfektion får ske

efter särskilt beslut av Jordbruksverket.

2 § En vaccination får bara ske på det sätt, under den tid och inom det

område som Jordbruksverket beslutar.

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

22

Jordbruksverket beslutar vilka djur som får vaccineras och vilka vac-

ciner som får användas. Sådana vacciner tillhandahålls genom Jord bruks-

verkets försorg.

3 § En vaccination skall utföras av en person som Jordbruksverket utser.

Om en vaccination utförs skall en sådan person som avses i första

stycket skriva en rapport på Jordbruksverkets blankett Epi 4 eller på ett

annat dokument som verket beslutar. Rapporten skall skickas till Jord-

bruksverket med kopia till länsstyrelsen.

4 § Djur som vaccineras skall i samband med vaccinationen förses med

en särskild märkning som visar att de blivit vaccinerade. Märkningen

skall ske på det sätt som Jordbruksverket beslutar.

Jordbruksverket kan medge undantag från vad som anges i första

stycket för fåglar och fiskar.

5 § Vaccinerade djur och produkter av sådana djur får inte utan särskilt

tillstånd av Jordbruksverket flyttas från den anläggning där de hålls eller

föras ut ur det område som avses i 2 §.

10 kap. BESTÄMMELSE OM UNDANTAG

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2003, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:103) om bekämpning av epizootiska

sjukdomar skall upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Eva Kvarnfors

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

23

Bilaga

Epizootianslag 1 (Tillträdesförbud)

STOPP

TILLTRÄDESFÖRBUD

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657)

Anläggning med djur eller foder samt närmast omkringliggande område

får ej beträdas på grund av smittsam djursjukdom.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 1

Epizootianslag 2 (Spärrförklarad och smittförklarad djur-

anläggning)

STOPP

SPÄRRAT OMRÅDE PÅ GRUND AV

SMITTSAM DJURSJUKDOM

Tillträde förbjudet

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657)

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 2

Epizootianslag 3 (Skyddsområde)

Epizootianslag 3 a

Mul- och klövsjuka, rift valley fever, bluetongue, boskapspest, lumpy

skin disease, peste des petits ruminants, får- och getkoppor.

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte klövbärande djur och produkter från

sådana djur utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området och

inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3a

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

24

Epizootianslag 3 b

Vesikulär stomatit

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte klövbärande djur och hästdjur samt

produkter från sådana djur utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar

inom området och inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3b

Epizootianslag 3 c

Afrikansk hästpest.

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte hästdjur och produkter från sådana

djur utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området och inte

föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3c

Epizootianslag 3 d

Klassisk svinpest, afrikansk svinpest, swine vesicular disease.

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte svin och produkter från svin

utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området

och inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3d

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

25

Epizootianslag 3 e

Hönspest (aviär influensa), newcastlesjuka.

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam fågelsjukdom får inte

fjäderfä och produkter från fjäderfä

utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området

och inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3e

Epizootianslag 4 (Övervakningsområde)

Epizootianslag 4 a

Mul- och klövsjuka, rift valley fever, bluetongue, boskapspest, lumpy

skin disease, peste des petits ruminants, får- och getkoppor.

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte klövbärande djur och produkter från

sådana djur utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området och

inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4a

Epizootianslag 4 b

Vesikulär stomatit

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte klövbärande djur och hästdjur samt

produkter från sådana djur utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar

inom området och inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4b

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

26

Epizootianslag 4 c

Afrikansk hästpest

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte hästdjur och produkter från sådana

djur utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området och inte

föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4c

Epizootianslag 4d

Klassisk svinpest, afrikansk svinpest, swine vesicular disease.

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte svin och produkter från svin

utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området

och inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4d

Epizootianslag 4 e

Hönspest (aviär influensa), newcastlesjuka.

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam fågelsjukdom får inte fjäderfä och produkter från fjäderfä

utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området

och inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4e

SJVFS 2002:98

Saknr K 3

27

Epizootianslag 5

(Anläggningar som hanterar djur, djurkroppar eller djur-

produkter och som avses i 3 kap. 11 § 5)

STOPP

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom

får endast personal som arbetar inom anläggningen

tillträde.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 5