SJVFS 2005:83

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:83

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde

av icke-vedartade arter av prydnadsväxter;

Utkom från trycket

den 22 december 2005

Omtryck

beslutade den 21 december 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1 följande med stöd av 7, 17, 19-21, 24-25 och

28 §§ utsädesförordningen (2000:1330) och 8 § förordningen (1996:146) med

instruktion för Statens utsädeskontroll, samt efter samråd med Statens utsädes-

kontroll och Statens växtsortnämnd, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2002:49)

om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter

dels att 18 § ska upphöra att gälla,

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”, ordet ”Utsädes-

kontrollen” ska bytas ut mot ”Jordbruksverket” i 13, 16, 17 och 20 §§, samt

dels att 1, 9, 11, 13, 21 och 22 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kvalitetskontroll på annat sätt än

genom certifiering och bestämmelser för saluföring m.m. av utsäde av samtliga icke-

vedartade arter av prydnadsväxter.

Dessa föreskrifter gäller inte för utsäde som saluförs i liten omfattning (färre än

5 000 frön per sort och år) eller för bevarande av den genetiska mångfalden.

Dessa föreskrifter gäller inte heller för leverantörer med en årsomsättning från

utsädesförsäljningen som är lägre än 1,5 prisbasbelopp. Dessa leverantörer ska dock

årligen anmäla sin beräknade årsomsättning från utsädesförsäljningen till Statens

jordbruksverk.

För utsäde av vilda arter av prydnadsväxter finns i även bestämmelser i

1. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter

av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,2

1 Jfr rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter (EGT L 226,

13.8.1998, s. 16, Celex 31998L0056), kommissionens direktiv 93/49/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav

som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv

91/682/EEG (EGT L 250, 7.10.1993, s. 9, Celex 31993L0049), ändrat genom kommissionens direktiv 1999/67/EG av den 28

juni 1999 om ändring av direktiv 93/49/EEG om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och

förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med rådets direktiv 91/682/EEG (EGT L 164, 30.6.1999, s. 78, Celex

31999L0067), kommissionens direktiv 1999/66/EG av den 28 juni 1999 om krav beträffande den etikett eller annan handling

som utfärdas av leverantören enligt rådets direktiv 98/56/EG (EGT L 164, 30.6.1999, s. 76, Celex 31999L0066) och

kommissionens direktiv 1999/68/EG av den 28 juni 1999 om ytterligare bestämmelser för de listor över sorter av

prydnadsväxter som förs av leverantörer i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG (EGT L 172, 8.7.1999, s. 42, Celex

31999L0068).

2 EGT L 61, 3.3.1997, s.1 (Celex 31997R0338).

SJVFS 2005:83

2. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om

närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om

skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,3

3. kommissionens förordning (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om

förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen,4

4. artskyddsförordningen (1998:179) samt med stöd av den utfärdade föreskrifter.

Kvalitetskontroll på annat sätt än genom certifiering krävs enligt 5 § 1, 4 och 5

utsädesförordningen (2000:1330) inte för

1. utsäde som är avsett för export till ett land utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, eller

2. utsäde som är avsett för

a. förädlingsändamål,

b. försöksändamål eller för vetenskapligt bruk.

Bestämmelser om saluföring m.m. av utsäde av vedartade arter av prydnadsväxter

samt om saluföring m.m. av annat förökningsmaterial än utsäde av prydnadsväxter

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m. (SJVFS 2005:83).

2 § Av 18 § utsädesförordningen (2000:1330) följer att utsäde endast får saluföras

av godkända leverantörer. Detta gäller dock inte om en leverantör endast saluför

utsäde till personer som inte bedriver yrkesmässig produktion av eller yrkesmässig

saluföring av prydnadsväxter eller förökningsmaterial av prydnadsväxter.

Utsäde får dessutom endast saluföras om det uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

3 § Bestämmelser med krav på registrering av den som yrkesmässigt producerar,

lagrar, saluför eller inför växter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. I samma föreskrifter

finns också krav på att vissa växter ska vara försedda med ett växtpass vid förflytt-

ning inom Europeiska unionen (EU) samt att vissa växter ska åtföljas av ett sund-

hetsintyg vid import från länder utanför EU.

Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde.

Definitioner

4 § De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298), växtskyddslagen

(1972:318) och i 13 kap.miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i dessa före-

skrifter.

I dessa föreskrifter avses med

EG-kvalitet: kraven i dessa föreskrifter är uppfyllda,

leverantör: en fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig saluföring

eller import av utsäde, eller som producerar utsäde,

prydnadsväxter: växter för prydnadsändamål av samtliga släkten och arter av

icke-vedartade prydnadsväxter, dvs. annat än träd, buskar och ris,

utsäde: frö för sådd av samtliga släkten och arter av icke-vedartade prydnads-

växter som omfattas av dessa föreskrifter, dvs. annat än träd, buskar och ris,

3 EGT L 250, 19.9.2001, s. 1 (Celex 32001R1808).

4 EGT L 51, 26.2.2003, s. 3 (Celex 32003R0349).

2

SJVFS 2005:83

växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav vid förflytt-

ning av växter (inklusive utsäde av vissa arter) inom EU är uppfyllda.

Krav som utsäde ska uppfylla

5 § Utsäde ska i förekommande fall uppfylla tillämpliga växtskyddskrav i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

6 § Utsäde som omfattas av dessa föreskrifter får inte innehålla flyghavre (Avena

fatua, Avena ludoviciana och Avena sterilis).

7 § Vid saluföring ska utsädet

1. åtminstone vid visuell besiktning i allt väsentligt vara fritt från skadegörare som

försämrar kvaliteten och tecken eller symptom på skadegörare som gör utsädet

mindre användbart,

2. i allt väsentligt vara fritt från fel som kan försämra dess kvalitet som utsäde,

3. ha tillräcklig livskraft och storlek med avseende på dess användbarhet som

utsäde, samt

4. ha tillräcklig grobarhet.

Utsäde som visar synliga tecken eller symptom på att inte i allt väsentligt vara fritt

från skadegörare får endast saluföras om det behandlats på lämpligt sätt.

8 § Vid saluföring ska utsädet ha tillräcklig sortäkthet och sortrenhet om det saluförs

med uppgift om en viss sort enligt 12 §.

Saluföring och märkning av utsäde

9 § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är genetiskt

modifierad endast saluföras om tillstånd finns enligt 13 kap. 12 § miljöbalken

(1998:808) eller om ett godkännande för utsläppande på marknaden finns som upp-

fyller kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086)

om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Att sorten är genetiskt modifierad ska framgå av märkningen på förpackningen

enligt märkningskraven i 11 § samt av alla dokument, officiella eller andra, som fästs

på eller åtföljer utsädespartiet. Uppgift om att en sort är genetiskt modifierad ska

även framgå av försäljningskataloger och annan information där sorten omnämns.

(SJVFS 2005:83).

10 § Utsäde ska saluföras i enhetliga partier. Utsäde från olika partier får dock salu-

föras som en enda varusändning under förutsättning att leverantören registrerar de

olika partiernas sammansättning och ursprung.

Kraven på enhetliga partier respektive på registrering gäller endast för utsäde som

saluförs till personer som bedriver yrkesmässig produktion av eller yrkesmässig salu-

föring av prydnadsväxter eller förökningsmaterial av prydnadsväxter. Kraven gäller

inte vid saluföring till en leverantör vars verksamhet uteslutande gäller köp av

utsäde, i märkta och förseglade förpackningar, för vidare saluföring utan att förpack-

ningen bryts.

3

SJVFS 2005:83

11 § När utsäde saluförs ska förpackningen vara märkt av leverantören med en

etikett. Etiketten ska vara av lämpligt material och inte ha använts tidigare. Texten

ska vara tryckt på minst ett av EU:s officiella språk. Den ska innehålla följande

rubriker:

1. ”EG-kvalitet”.

2. EG-medlemsstatens kod.

3. Det ansvariga officiella organets namn eller kod.

4. Leverantörens registreringsnummer.

5. Individuellt serie-, vecko- eller partinummer.

6. Vetenskapligt namn.

7. Sortbenämning, i tillämpliga fall, grundstammens beteckning. För en genetiskt

modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

8. Benämning av sortgruppen, i tillämpliga fall.

9. Mängd.

10. Produktionslandets namn, vid import från ett land utanför EU.

Med ansvarigt officiellt organ enligt tredje punkten avses Jordbruksverket, utom

vid införsel där ansvarigt organ i respektive EU-land avses.

Om utsädet åtföljs av ett växtpass, kan etiketten ersättas av växtpasset om det

senare är försett med upplysningarna under punkterna 1, 3, 7, 8 och 10. Dessa upp-

lysningar ska vara klart avskilda från övrig text.

För märkning av portionsförpackat utsäde, till personer som inte bedriver yrkes-

mässig produktion av eller yrkesmässig saluföring av prydnadsväxter eller förök-

ningsmaterial av prydnadsväxter, gäller att märkning kan göras direkt på emballaget.

Följande information ska finnas:

1. ”EG-kvalitet”.

2. Leverantörens namn och adress.

3. Individuellt serie-, vecko- eller partinummer.

4. Vetenskapligt namn.

5. Sortbenämning. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modi-

fierad)”.

6. Benämning av sortgruppen, i tillämpliga fall.

7. Mängd, får anges i vikt (gram), antal (st.), till antal plantor eller sträckmeter.

(SJVFS 2005:83).

12 § Utsäde får saluföras med uppgift om vilken sort det är endast om den berörda

sorten är

1. registrerad för växtförädlarrätt, eller

2. officiellt registrerad på annat sätt, eller

3. allmänt känd, eller

4. upptagen i en leverantörs förteckning med detaljerad beskrivning och benäm-

ning.

Varje sort ska, så långt som möjligt ha samma benämning i alla medlemsstater.

Om utsäde saluförs med uppgift om sortgrupp istället för sort ska leverantören

ange sortgruppen på ett sådant sätt att förväxling med annan sortbenämning undviks.

13 § De förteckningar som nämns i 12 § första stycket 4 ska innehålla följande:

1. sortbenämning, i tillämpliga fall tillsammans med dess allmänt kända syno-

nymer,

4

SJVFS 2005:83

2. uppgifter om upprätthållare av sorten och om den förökningsmetod som

tillämpas,

3. sortbeskrivning, åtminstone innehållande de karaktärer och deras uttryck som

används i den sortbeskrivning som ska inges i ansökan om EG:s växtförädlarrätt där

denna är tillämplig, samt

4. om möjligt, uppgifter om hur sorten skiljer sig från de sorter den närmast

liknar.

Punkterna 2 och 4 gäller endast för leverantörer som förökar eller producerar

utsäde.

Förteckningarna ska på begäran göras tillgängliga för Jordbruksverket. Leveran-

tören ska spara dessa förteckningar i minst tre år. (SJVFS 2005:83).

Utsäde som har producerats i ett land utanför EU

14 § Utsäde får endast importeras från ett land utanför EU, om den importerande

leverantören före import ser till att utsädet har samma kvalitet som utsäde som har

producerats inom EU enligt dessa föreskrifter, särskilt vad gäller kvalitet, identifi-

kation och växtskydd.

Införsel av utsäde

15 § Införsel av utsädesparti, inklusive småförpackningar, ska av importören skrift-

ligen anmälas till Jordbruksverket efter införseln. Anmälan ska göras genom en årlig

rapport eller på begäran från Jordbruksverket. Utsäde behöver dock inte anmälas om

det ska användas för egen sådd. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1. ursprungsland och officiell kontrollmyndighet,

2. avsändarland,

3. sort,

4. kvantitet,

5. referensnummer,

6. typ av förpackning och märkning,

7. beträffande småförpackningar, antal förpackningar som förts in och förpack-

ningsvikt.

Leverantören ska spara skriftliga bevis på sitt kontrakt med leverantören utanför

EU i minst tre år. (SJVFS 2005:83).

Krav som ska uppfyllas av en leverantör

16 § En leverantör ska vara godkänd av Jordbruksverket med avseende på den verk-

samhet som bedrivs enligt dessa föreskrifter.

Godkännande krävs inte för en leverantör vars verksamhet uteslutande gäller köp

av utsäde, i märkta och förseglade förpackningar, för vidare saluföring utan att för-

packningen bryts.

Av 18 § utsädesförordningen (2000:1330) tredje stycket följer att godkännande

inte krävs för en leverantör som endast saluför utsäde till personer som inte bedriver

yrkesmässig produktion av eller yrkesmässig saluföring av prydnadsväxter eller för-

ökningsmaterial av prydnadsväxter. (SJVFS 2005:83).

5

SJVFS 2005:83

17 § En leverantör som bedriver produktion av utsäde ska

1. kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktionskedja som

inverkar på utsädets kvalitet,

2. vid behov ta ut prov för laboratorieanalys,

3. se till att olika partier av utsädet hålls åtskilda och kan identifieras under

produktionen, samt

4. spara uppgifter i minst tre år om den övervakning som avses i första punkten så

att Jordbruksverket kan granska uppgifterna om verket begär det. (SJVFS 2005:83).

18 § har upphävts genom (SJVFS 2005:83).

19 § När utsäde saluförs ska registrerade leverantörer enligt 16 § spara skriftliga

bevis för sin saluföring eller sina inköp i minst ett år.

Kontroll och tillsyn

20 § För att kontrollera att kraven i dessa föreskrifter uppfylls ska utsäde kontroller-

as av Jordbruksverket,

1. åtminstone genom stickprovskontroller, och

2. åtminstone i fråga om utsäde som saluförs till personer som bedriver yrkes-

mässig produktion av eller yrkesmässig saluföring av prydnadsväxter eller förök-

ningsmaterial av prydnadsväxter. (SJVFS 2005:83).

21 § Om det vid kontroll enligt 20 § visar sig att utsäde inte uppfyller kraven ska

Jordbruksverket se till att leverantören vidtar lämpliga åtgärder eller, om detta inte är

möjligt, förbjuder Jordbruksverket saluföring av detta utsäde inom EU. (SJVFS

2005:83).

22 § Om det visar sig att utsäde som saluförs av en viss leverantör inte uppfyller

kraven i dessa föreskrifter vidtar Jordbruksverket lämpliga åtgärder beträffande

denna leverantör.

Alla sådana åtgärder ska återkallas så snart det med tillräcklig säkerhet har fast-

ställts att det utsäde som är avsett att saluföras av leverantören i framtiden kommer

att uppfylla kraven i dessa föreskrifter. (SJVFS 2005:83).

Undantag

23 § Vid brist på utsäde, eller om det annars finns särskilda skäl, kan Jordbruks-

verket medge undantag från de krav som angivits i dessa föreskrifter, om det inte

strider mot EG:s bestämmelser.

-------------------------

6

SJVFS 2005:83

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning5 träder i kraft den 1 augusti 2002, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:100) om kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa

utsädesvaror ska upphöra att gälla.

Äldre föreskrifter gäller till och med den 31 december 2004 för utsäde som

producerats före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Till och med den 31 december 2004 får utsäde, som inte omfattas av äldre före-

skrifter, saluföras även om det inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 2006.

CHRISTINA HUHTASAARI

Eva

Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

5

SJVFS 2002:49.

6

SJVFS 2005:83

7