SJVFS 2010:59

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN

SJVFS 2010:59

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med

animaliska biprodukter, och införsel av andra

produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur och människor;

Saknr K 14

Utkom från trycket

den 20 juli 2010

Omtryck

beslutade den 15 juli 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 och 23 §§ förordningen

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter, 18 § förordningen (2006:1165) om

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter och 3 §

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel

av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

och människor1

dels

att 2 kap. 6, 7 och 16 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken till föreskrifterna, rubriken till 3 kap. och rubriken närmast före 2

kap. 2, 23, 32 och 42 §§ ska ha följande lydelse,

dels att 1 kap 1 och 3 §§, 2 kap 1, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 31, 32,

33, 34, 34 a, 36, 37, 39, 42, 43, 44 och 45 §§, 3 kap. 1 och 2 §§ och bilaga 2 ska ha

följande lydelse,

dels

att det i föreskrifterna ska införas nya paragrafer, 2 kap. 1 a, 4 a, 8 a, 12 a,

22 a, 30 a, 44 a §§, 3 kap 2 a § och 4 kap 2 § och en ny bilaga 3 av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med

animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som

kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller, i syfte att förhindra spridning av smittämnen,

bestämmelser om befattning med animaliska biprodukter, så att dessa produkter inte

innebär några risker för folk- och djurhälsan, och bestämmelser om andra produkter,

utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur. (SJVFS 2010:59)

2 § Grundläggande bestämmelser om animaliska biprodukter och andra produkter,

utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur finns i

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:6

SJVFS 2010:59

a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3

oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är

avsedda att användas som livsm edel2,

b. kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om

veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens

gränskontrollstationer3,

c. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och

utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati4,

d. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12

januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien5,

e. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, samt

f. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Definitioner

3 § De begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/20026.

I dessa föreskrifter avses dessutom med

anläggning: varje anläggning för vilken godkännande krävs enligt förordning

(EG) nr 1774/2002,

före detta livsmedel: sådana animaliska biprodukter som omfattas av art 6.1.f i

förordning (EG) nr 1774/2002.

inbesiktning: inspektion av anläggning eller plats för omlastning innan ett beslut

om godkännande kan fattas.

kött- och benmjöl: köttmjöl, benmjöl och kombinationer därav,

officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala

myndigheten i ett land,

primärproduktion: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002

om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som

gäller livsmedelssäkerhet7,

sändning: en kvantitet produkter av samma slag som omfattas av samma

hälsointyg eller dokument och som befordras med samma transportmedel vid en

given tidpunkt, samt

tredje land: land som inte hör till Europeiska gemenskapens tullområde enligt

artikel 3 till rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen och från vilket införsel inte är förbjuden enligt 4 § 1 – 2 förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m.8.9(SJVFS 2010:59)

2 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

3 EUT nr L 21, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

4 EGT nr L 147, 31.05.2001, s 1, Celex 32001R0999.

5 EUT nr L 35, 8.2.2005, s 1, Celex 32005R0183.

6 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

7 EGT nr L 31, 01.02.2002, s. 1, Celex 32002R0178.

8 EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1, Celex 31992R2913.

9 Definitionerna ”desinfektion” och ”produkt” har tagits bort.

2

SJVFS 2010:59

2 KAP. ANIMALISKA BIPRODUKTER

Godkännande av anläggningar

1 § Ansökan om godkännande eller förlängt godkännande av anläggningar i vilka

animaliska biprodukter och därav framställda produkter tas emot ska, i de fall ett

godkännande krävs enligt förordning (EG) nr 1774/2002, skickas till Jordbruksverket

på blankett D710, D16811 eller D17112. (SJVFS 2010:59)

Laboratorium

1 a § Analys av prover från anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder

liksom från bearbetnings-, biogas- och komposteringsanläggning och från

teknisk anläggning enligt förordning (EG) nr 1774/200213 ska utföras av ett

laboratorium inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS) som

uppfyller kraven i standarden ISO/IEC 17025:2005 och har ackrediterats för

uppgiften av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i standarden

ISO/IEC 17011:2004. (SJVFS 2010:59)

Insamling, transport, lagring och märkning

2 § Kadaver och delar av djur i primärproduktionen och hos andra djurhållare ska i

väntan på borttransport förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk, bland annat

genom att vilda djur hindras från att komma åt materialet. Materialet ska vidare

förvaras åtskilt från djurhållarens levande djur så att transportören inte behöver

komma i kontakt med dessa djur.

3 § Transportörer som yrkesmässigt transporterar sådana animaliska biprodukter

eller därav bearbetade produkter som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter ska vara

registrerade hos Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska skickas till

Jordbruksverket på blankett D6914. (SJVFS 2010:59)

4 § Omlastning av animaliska biprodukter på annan plats än hos djurhållare eller på

anläggning ska ske på platser som har godkänts av länsstyrelsen. För att ett godkän-

nande ska kunna lämnas ska platsen inbesiktigas. Ansökan om godkännande eller

förlängt godkännande ska lämnas till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

4 a § Omlastningen enligt 4 § ska ske på yta som är möjlig att rengöra och

desinficera och det ska finnas möjlighet att på ett från smittskyddssynpunkt säkert

sätt omhänderta spolvatten. Länsstyrelsen har möjlighet att ställa ytterligare krav på

platsen och på verksamheten. (SJVFS 2010:59)

10 D7 Anmälan – foder- och ABP-anläggning.

11 D168 Ansökan – förlängt godkännande.

12 D171 Ansökan – godkännande av förbränningsanläggning.

13 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

14 D69 Anmälan – registrering för yrkesmässig transport av animaliska biprodukter eller därav bearbetade produkter.

3

SJVFS 2010:59

5 § Sändningar av animaliska biprodukter eller därav bearbetade produkter behöver

endast plomberas i de fall Jordbruksverket har meddelat att så ska ske. (SJVFS

2010:59)

6 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59)

7 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59)

8 § För att få lagra organiska gödningsmedel i form av bearbetat animaliskt protein

inom primärproduktion där produktionsdjur utom pälsdjur hålls krävs tillstånd från

Jordbruksverket. (SJVFS 2010:59)

8 a § I de fall det standardiserade handelsdokumentet enligt förordning (EG) nr

1774/200215 inte används ska tillämpligt handelsdokument som anges i bilaga 3

användas. (SJVFS 2010:59).

9 § De bestämmelser rörande insamling, transport och märkning av animaliska

biprodukter som framgår av artikel 7 i förordning (EG) nr 1774/2002 gäller inte för

obearbetad naturgödsel som transporteras mellan två platser inom samma

jordbruksföretag eller mellan jordbruksföretag och slutanvändare som är etablerade

inom Sverige. (SJVFS 2010:59)

Bearbetning

10 § I de fall kategori 1- och 2-material bearbetas till kött- och benmjöl och fett som

ett mellanled före förbränning ska bearbetningen utföras enligt bearbetningsmetod 1.

11 § Bearbetat animaliskt protein och kött- och benmjöl av kategori 2-material ska

vid användning som organiskt gödningsmedel och jordförbättringsmedel vara

bearbetat enligt bearbetningsmetod 1.

12 § Före detta livsmedel som inte består av rått (obearbetat) material av animaliskt

ursprung och som inte har kommit i kontakt med någon animalisk biprodukt som

avses i artiklarna 4, 5 och 6.1 a-e och g-k i förordning (EG) nr 1774/2002, eller med

annat rått (obearbetat) material av animaliskt ursprung, får behandlas på de sätt som

anges i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 197/2006 av den 3 februari

2006 om övergångsbestämmelser enligt förordning (EG) nr 1774/2002 avseende

insamling, transport, behandling, användning och bortskaffande av före detta

livsm edel16. Anmälan om registrering för användning av alternativa system för

behandling enligt artikel 3 b i förordningen ska skickas till Jordbruksverket.

12 a § Rötning och kompostering av matavfall får ske i enlighet med

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:15) till 2 kap. 3 § miljöbalken

(1998:808) om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall.

Motsvarande hantering vid icke yrkesmässig verksamhet ska ske i enlighet med

anvisningar från kommunen. (SJVFS 2010:59)

15 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

16 EUT nr L 32, 04.02.2006, s. 13, Celex 32006R0197.

4

SJVFS 2010:59

Användning av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel

13 § Kött- och benmjöl som härrör från kategori 2-material och som ska användas

som organiskt gödningsmedel får inte släppas ut på marknaden i oblandad form utan

enbart som en ingrediens i en blandning.

14 § Primärproducenter av foder enligt förordningen (EG) 183/200517 som använder

bearbetat animaliskt protein i oblandad form för gödning eller använder produkter

som innehåller kött- och benmjöl som härrör från kategori 2-material för gödning ska

vara registrerade för denna verksamhet i Jordbruksverkets foderföretagarregister.

(SJVFS 2010:59)

15 § Produktionsdjur får ges tillträde till mark där organiska gödningsmedel eller

jordförbättringsmedel andra än naturgödsel har använts som gödningsmedel tidigast

sex veckor efter den senaste användningen. (SJVFS 2010:59)

Användning av animaliska biprodukter till utfodring av djur

16 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59)

17 § Före detta livsmedel i vilka de animaliska beståndsdelarna endast utgörs av

värmebehandlade mjölk- eller äggprodukter och där de före detta livsmedlen inte har

kommit i kontakt med rått (obearbetat) material av animaliskt ursprung får användas

som foder utan ytterligare behandling enligt villkoren i artikel 3 c i förordning (EG)

nr 197/200618.

18 § Ansökan om godkännande av djuranläggningar i vilka mjölk och

mjölkprodukter används som foder enligt artikel 4.1 i kommissionens förordning

(EG) nr 79/2005 av den 19 januari 2005 om genomförande av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande användningen av mjölk,

mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definieras som kategori 3-material i

förordningen19 ska skickas till Jordbruksverket på blankett D7020. (SJVFS 2010:59)

19 § Ansökan om tillstånd enligt artikel 23.2 c i förordning (EG) nr 1774/200221 för

utfodring av andra djur än vilda djur enligt punkt 2 c v med obearbetade animaliska

biprodukter, ska skickas till Jordbruksverket på blankett D15922, D16323 eller

D12024. (SJVFS 2010:59)

20 § Länsstyrelsen kan medge att obearbetade animaliska biprodukter av kategori 3-

material samt sådant kategori 2-material som härrör från av Jordbruksverket

godkända uppsamlingscentraler (s.k. foderslakt) får användas till utfodring av de

vilda djur som anges i artikel 23.2 c v i förordning (EG) nr 1774/2002. Ansökan om

tillstånd ska skickas till länsstyrelsen.

17 EUT nr L 35, 8.2.2005, s 1, Celex 32005R0183.

18 EUT nr L 32, 04.02.2006, s. 13, Celex 32006R0197.

19 EUT nr L 16, 20.01.2005, s. 46, Celex 32005R0079.

20 D70 Ansökan – godkännande av djuranläggning som använder mjölk eller mjölkprodukter som foder.

21 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

22 D159 Ansökan – utfodring av hund med obearbetade animaliska biprodukter.

23 D163 Ansökan – utfodring av pälsdjur med obearbetade animaliska biprodukter.

24 D120 Ansökan/Registrering – utfodring av djurparks-, cirkus-, och kräldjur samt rovfåglar och fluglarver med animaliska

biprodukter.

5

SJVFS 2010:59

21 § Hela kroppar eller delar från vilda djur får, utan att dessförinnan ha uppslaktats

och veterinärbesiktigats, användas till utfodring av rovdjur inom den kommun där

materialet har uppkommit eller påträffats. Utfodringen av dessa djur får även ske

inom de närmast angränsande kommunerna. (SJVFS 2010:59)

22 § Sådana svin och fåglar som kan uppfattas som sällskapsdjur får inte utfodras

med matavfall.

22 a § Kroppar av sådana djur som anges i artikel 1.2.a och d i Kommissionens

förordning (EG) nr 878/2004 av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser för

vissa animaliska biprodukter som definierats som kategori 1- och kategori 2-material

i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1774/200225 liksom produkter som härrör från eller framställts av sådana djur får

släppas ut på marknaden och användas för utfodring av djur enligt artiklarna 2 och 3

i den förordningen. (SJVFS 2010:59)

Nedgrävning eller annat bortskaffande

23 § Följande animaliska biprodukter får grävas ned

a. kropp av sällskapsdjur utom hästdjur,

b. djur som har hållits av människa i de församlingar eller områden som anges i

bilaga 2 till dessa föreskrifter och som har dött eller avlivats i dessa

församlingar eller områden,

c. animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna

privathushållet i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2 till dessa

föreskrifter, samt

d. animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren som genomförts i de

församlingar eller områden som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Djur som misstänks eller som officiellt har bekräftats vara infekterade med TSE

enligt förordning (EG) nr 999/2001 får inte enligt förordning (EG) nr 1774/2002

grävas ner. (SJVFS 2010:59)

24 § Bin och biodlingsprodukter får bortskaffas som avfall genom att brännas eller

grävas ned på platsen, enligt de villkor som anges i artikel 8 i kommissionens

förordning (EG) nr 811/2003 av den 12 maj 2003 om tillämpning av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot

återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska

biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser26.

25 § Följande animaliska biprodukter får grävas ned efter särskilt tillstånd:

a. animaliska biprodukter från slakt och styckning i de församlingar eller

områden som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter, samt

b. döda hästdjur som uppfattats som sällskapsdjur.

Ansökan om tillstånd enligt punkt a ska lämnas till Jordbruksverket. Ansökan om

tillstånd enligt punkt b ska lämnas till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

25 EUT L 162, 30.4.2004, s. 62, Celex 32004R0878.

26 EUT nr L 117, 13.05.2003 s. 14, Celex 32003R0811.

6

SJVFS 2010:59

26 § I de fall animaliska biprodukter ska bortskaffas från djur som hållits i hägn

under liknande förhållanden som vilda djur enligt punkt 1.5 i bilaga I till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om

fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung27 ska

materialet grävas ned om det inte samlas in för bortskaffande enligt bestämmelserna i

förordning (EG) nr 1774/2002. (SJVFS 2010:59)

27 § Nedgrävning enligt 23–26 §§ detta kapitel ska ske enligt anvisningar från

kommunen och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp avfallet. För sådana

animaliska biprodukter som avses i 23

§ första stycket punkterna b-d ska

nedgrävning ske i en församling eller ett område som anges i bilaga 2 till dessa

föreskrifter. (SJVFS 2007:2)

28 § Bortskaffande av mjölk och råmjölk som avfall på det ursprungliga

jordbruksföretaget ska ske enligt anvisningar från kommunen.

29 § Före detta livsmedel som inte består av rått (obearbetat) material av animaliskt

ursprung och som inte har kommit i kontakt med någon animalisk biprodukt som

avses i artiklarna 4 och 5 och artikel 6.1. a-e och g-k i förordning (EG) nr

1774/200228 eller med annat rått (obearbetat) material av animaliskt ursprung, får

bortskaffas som avfall på det sätt som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr

197/200629.

30 § Förpackningar som har innehållit obearbetat kategori 1- eller 2-material, med

undantag av naturgödsel som inte kan misstänkas innehålla sådan smitta som kan

överföras till djur eller människor, ska förbrännas enligt samma villkor som kategori

1- och 2-material. Förpackningar som har innehållit bearbetat kategori 1- eller 2-

material, naturgödsel som inte kan misstänkas innehålla sådan smitta som kan

överföras till djur eller människor, eller kategori 3-material får bortskaffas i enlighet

med avfallsförordningen (2001:1063).

30 a § Livsmedel och foder som beslagtas i enlighet med Kommissionens förordning

(EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till

gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning

(EG) nr 136/200430 i samband med införsel från tredje land för personligt bruk ska

destrueras i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002. (SJVFS 2010:59)

Användning för forskning, diagnostik och undervisning

31 § Ansökan om att få använda animaliska biprodukter för diagnostisk verksamhet

samt i undervisnings- och forskningssyfte, inklusive för träning och bedömning av

hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt, enligt artikel 23 i förordning

(EG) nr 1774/2002, ska skickas till Jordbruksverket på blankett D15331.

(SJVFS 2010:59)

27 EUT nr L 139, 30.04.2004, s. 55, Celex 32004R0853.

28 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

29 EUT nr L 32, 04.02.2006, s. 13, Celex 32006R0197.

30 EUT nr L 77, 24.03.2009, s. 1, Celex 32009R0206.

31 D153 ANSÖKAN/REGISTRERING – mottagare av animaliska biprodukter för annat än foderändamål.

7

SJVFS 2010:59

Avgifter för godkännande av anläggningar och tillstånd m.m.

32 § I ärenden om godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 1 § ska sökanden

betala en avgift på 2000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2010:59)

33 § För inbesiktning i samband med godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 1 §

ska sökanden betala en avgift på 7000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2010:59)

33 a § För förlängt godkännande av anläggning enligt 2 kap. 1 § ska sökanden betala

en avgift på 1000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6)

34 § I ärenden om tillstånd för användning av animaliska biprodukter enligt 2 kap.

19 och 31 §§ ska sökanden betala en avgift på 500 kr till Jordbruksverket. (SJVFS

2010:59)

34 a § I ärenden om tillstånd för utfodring av vilda djur enligt 2 kap. 20 § ska

sökanden betala en avgift på 875 kronor till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

35 § Med undantag av vad som anges i 34 §, ska sökanden betala en avgift på 300 kr

till Jordbruksverket för tillstånd att använda animaliska biprodukter för träning och

bedömning av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt. (SJVFS 2009:6)

36 § I ärenden om medgivande för nedgrävning av självdöda eller avlivade hästdjur

enligt 2 kap. 25 § dessa föreskrifter ska sökanden betala en avgift på 500 kr till

länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

37 § I ärenden om godkännande av platser för omlastning enligt 2 kap. 4 § dessa

föreskrifter ska sökanden betala en avgift på 5700 kr till länsstyrelsen. I

godkännandet ingår en inbesiktning. (SJVFS 2010:59)

38 § har upphävts genom (SJVFS 2009:6)

39 § I ärenden om förlängt godkännande enligt 2 kap. 4 § dessa föreskrifter ska

sökanden betala en avgift på 1250 kr till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

39 a § I ärenden om registrering och tillstånd för införsel från andra länder ska

sökande betala en avgift på 1000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6)

40 § Eventuella provtagnings- och analyskostnader som uppstår i samband med

inbesiktning ska bekostas av sökanden. (SJVFS 2010:59)

41 § Avgifter enligt 34 och 35 §§ ska betalas i samband med att ansökan skickas

eller lämnas in. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning. Övriga

avgifter ska betalas när ärendet har avgjorts. (SJVFS 2007:2).

8

SJVFS 2010:59

Införsel

42 § Den som från ett tredje land, utan att enbart vara transportör, för in andra

produkter som anges i bilaga VII eller VIII i förordning (EG) nr 1774/200232 än

hudar och skinn som genomgått fullständig garvning liksom sådana som anges i kap.

VI A 1. c-e, fullständigt bearbetade och konserverade jakttroféer av hov- och

klövdjur och fåglar, eller jakttroféer från andra djurslag ska vara registrerad hos

Jordbruksverket.

Anmälan om registrering som mottagare ska skickas till

Jordbruksverket på blankett D11933 när det gäller foder och blankett D92A34 för

övriga produkter. Blanketten ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före

det första införseltillfället. (SJVFS 2010:59)

43 § Animaliska biprodukter och bearbetade produkter därav som inte omfattas av

bilaga VII eller VIII till förordning (EG) nr 1774/200235, kategori 1- och 2-material,

bearbetade produkter som härrör från kategori 1- eller 2-material samt bearbetat

animaliskt protein får inte föras in från ett annat land utan införseltillstånd.

Införseltillståndet får förenas med villkor utöver sådana som anges i 44 § detta

kapitel. Ansökan om införseltillstånd ska skickas till Jordbruksverket på blankett D

92A36. Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första

införseltillfället. (SJVFS 2010:59)

44 § Vid införsel från tredje land av animaliska biprodukter och bearbetade

produkter därav som inte omfattas av bilaga VII eller VIII till förordning (EG) nr

1774/2002 ska produkten åtföljas av ett hälsointyg, utfärdat av en officiell veterinär i

utförsellandet, av vilket det ska framgå vilken produkt det är, för vilket ändamål den

är avsedd att användas samt att den inte kommer från ett område som är belagt med

djurhälsorestriktioner. (SJVFS 2010:59)

44 a § Införda produkter enligt 44 § får inte komma i direkt eller indirekt kontakt

med djur om inte Jordbruksverket beslutat att så får ske. (SJVFS 2010:59)

45 § Före införsel ska kött- och benmjöl och fett från kategori 1- och 2-material

samt bearbetat animaliskt protein härrörande från däggdjur bearbetats med

bearbetningsmetod 1 enligt förordning (EG) nr 1774/2002. (SJVFS 2010:59)

3 KAP. ANDRA PRODUKTER ÄN ANIMALISKA BIPRODUKTER, UTOM

LIVSMEDEL, SOM KAN SPRIDA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL

DJUR

Införseltillstånd

1

§

Andra produkter än animaliska biprodukter, utom livsmedel och sådana

produkter som anges i 3 § detta kapitel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till

djur, får inte föras in från ett annat land utan införseltillstånd. Införseltillståndet får

32 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

33 D119 ANMÄLAN – foder.

34 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

35 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

36 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

9

SJVFS 2010:59

förenas med villkor utöver sådana som anges i 2 § detta kapitel. Ansökan om

tillstånd ska från mottagaren skickas till Jordbruksverket på blankett D92 A37 som ska

vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfälle t38.

(SJVFS 2010:59)

2 § Vid införsel av produkter som anges i 1 § ska produkten åtföljas av ett

hälsointyg, utfärdat av en officiell veterinär i utförsellandet, av vilket det ska framgå

vilken produkt det är, för vilket ändamål produkten är avsedd att användas samt att

den inte kommer från ett område som är belagt med djurhälsorestriktioner.

(SJVFS 2010:59)

2 a § Införda produkter enligt 2 § får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med

djur om inte Jordbruksverket beslutat att så får ske. (SJVFS 2010:59)

3 § Vid införsel av hö och halm enligt förordning (EG) nr 136/200439 ska produkten

åtföljas av en deklaration, av vilken det ska framgå att produkten har lagrats under

minst två månader före införseltillfället.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 § Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen medge nedsättning av avgift som

ska betalas enligt 2. kap 34 a, 36, 37 och 39 §§. (SJVFS 2010:59)

-------------------------

Denna författning40 träder i kraft den 1 januari 2007 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och andra animaliska

biprodukter, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:46) om avgifter i

ärenden som rör animaliska biprodukter samt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2001:19) om särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av utbrott av

mul- och klövsjuka i Europa ska upphöra att gälla.

--------------------------

Denna författning41 träder i kraft den 11 januari 2007.

--------------------------

Denna författning42 träder i kraft den 1 mars 2009.

37 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

38 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

39 EUT nr L 21, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

40 SJVFS 2006:84.

41 SJVFS 2007:2.

10

SJVFS 2010:59

---------------------------

Denna författning43 träder i kraft den 16 augusti 2010.

MATS PERSSON

Susanne Liljenström

(Enheten för foder och djurprodukter)

42 SJVFS 2009:6.

43 SJVFS 2010:59.

11

SJVFS 2010:59

Bilaga 1

Animaliska biprodukter och därav bearbetade produkter som avses i 2 kap. 3 §

a. kadaver och andra obearbetade animaliska biprodukter av kategori 1- och 2-

material, med undantag av naturgödsel och från mag- och tarmsystemet

avskilt mag- och tarminnehåll,

b. före detta livsmedel, enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 197/2006,

c. animaliskt fett från kategori 1- och 2-material (inklusive derivat därav),

d. kött- och benmjöl från kategori 1- och 2-material, samt

e. bearbetat animaliskt protein.

12

SJVFS 2010:59

Bilaga 2

Församlingar och områden som avses i 2 kap. 23 § första stycket b-d samt 2 kap

25 § a

Församlingar

Län

Kommun Församling

Värmlands län

Eda

Eda, Köla, Skillingmark

Arvika

Gunnarskog,

Mangskog

Torsby

Norra Finnskoga, Södra

Finnskoga, Dalby, Östmark,

Vitsand, Norra Ny-Nyskoga

Hagfors

Hagfors-Gustav

Adolf

Filipstad

Nordmark,

Rämmen

Dalarnas län

Vansbro

Samtliga församlingar

Malung

Samtliga

församlingar

Älvdalen

Samtliga

församlingar

Gagnef

Floda

Mora

Samtliga

församlingar

Orsa

Orsa

Rättvik

Samtliga församlingar

Falun

Enviken

Gävleborgs län

Ljusdal

Los-Hamra, Kårböle

Västernorrlands

län

Ånge

Haverö

Jämtlands län

Härjedalen Samtliga församlingar

Berg

Klövsjö, Åsarne, Storsjö

Åre

Undersåker,

Åre,

Kall

Krokom

Offerdal, Föllinge, Hotagen

och Laxsjö

Strömsund

Samtliga

församlingar

Västerbottens län Åsele

Samtliga församlingar

Dorotea

Samtliga

församlingar

Vilhelmina

Vilhelmina

Storuman

Samtliga

församlingar

Sorsele

Samtliga

församlingar

Malå

Malå

Lycksele

Lycksele

Norsjö

Norsjö

13

SJVFS 2010:59

Län Kommun

Församling

Norrbottens län

Arvidsjaur Arvidsjaur

Arjeplog

Arjeplog

Boden

Edefors,

Gunnarsbyn

Jokkmokk

Samtliga

församlingar

Gällivare

Samtliga

församlingar

Kiruna

Samtliga

församlingar

Pajala

Samtliga

församlingar

Älvsbyn

Älvsby

Överkalix

Överkalix

Övertorneå

Övertorneå

Områden

Öar utan broförbindelse eller färjeförbindelse för fordon till fastlandet

(SJVFS 2010:59)

14

SJVFS 2010:59

Bilaga 3

Handelsdokument

D 135 Handelsdokument för inrikes transport av djurkroppar för bortskaffande eller

obduktion,

D 136 Handelsdokument för inrikes transport av obehandlade jakttroféer eller delar

därav till teknisk anläggning eller för bortskaffande, samt för jakttroféer som

genomgått fullständig behandling i enlighet med artikel 7 och bilaga II i förordning

(EG) nr 1774/2002,

D 204 Handelsdokument för transport inom Sverige av rötrest och kompost,

D 217 Handelsdokument för transport inom Sverige av obehandlad naturgödsel och

obehandlat mag- och tarminnehåll,

D 218 Handelsdokument för transport inom Sverige av obearbetat kategori 3-

material och icke frånskilt mag- och tarminnehåll,

D 225 Handelsdokument för transport inom Sverige av bearbetat kategori 3-material,

D 226 Handelsdokument för transport inom Sverige av sådana animaliska

biprodukter och därav bearbetade produkter som införts från tredje land och som ska

bortskaffas,

D 227 Handelsdokument för transport inom Sverige av foder för sällskapsdjur som

direkt eller i något tidigare led kommer från anläggning godkänd för tillverkning av

sällskapsdjursfoder enligt förordning (EG) nr 1774/2002,

D 228 Handelsdokument för transport inom Sverige av foder från

uppsamlingscentral godkänd i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002,

samt sådana handelsdokument som särskilt beslutats av Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:59)

15