SJVFS 2011:8

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:8

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

miljöersättningar och miljöinvesteringar;

Utkom från trycket

den 11 februari 2011

beslutade den 10 februari 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1

kap.

30

§ förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar1 att

1 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

2 § I denna författning förstås med

betesmark:

Ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och

som används till bete, samt är bevuxet med gräs, örter

eller ris som är dugligt som foder. Begreppet betesmark

omfattar även mark som av länsstyrelsen fastställts som

alvarbete på Öland och Gotland, skogsbete eller

fäbodbete. Mark i renskötselområdet som huvudsakligen

används till renbete räknas inte som betesmark. Skog som

inte är fastställt skogsbete samt områden där åtgärder

gjorts för att väsentligt gynna trätillväxten räknas inte som

betesmark.

För landskapselementen brunn, källa, byggnadsgrund

på maximalt 200 m2, fornlämningslokal, fägata, gärdsgård

av trä, jordvall, gropvall, odlingsröse, stentipp, stenmur

samt öppet dike som uppfyller definitionen i bilaga 1, får

den del av landskapselementen som ligger på

betesmarken ingå i den ersättningsberättigande arealen.

Inom ett skifte är ytor med likartad trädtäthet om minst

0,1 hektar, som innehåller mer än riktvärdet 60 träd per

hektar, inte ersättningsberättigade. Träd med stammar

som utgår från en gemensam yta på maximalt 1

kvadratmeter räknas som ett träd. Träd med en stam som

1,3 meter över markytan har en diameter som understiger

10 cm räknas inte. Döda eller ringbarkade träd räknas

inte.

Ytor större än 0,01 hektar där träd- och buskskikt är så

tätt att marken är svåråtkomlig för betesdjuren är inte

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2011:1.

SJVFS 2011:8

betesmark oavsett typ av vegetation. Ytor med naturliga

impediment större än 0,01 hektar är inte betesmark. Den

sammanlagda ytan med naturliga impediment och träd-

och buskskikt som är så tätt att marken är svåråtkomlig

får inte överstiga 5 % av arealen. Med naturliga

impediment menas naturligt förekommande sandområden,

stenar och berg i dagen.

Mark som av länsstyrelsen fastställts som betesmark

med särskilda värden, skogsbete, fäbodbete eller alvarbete

räknas som betesmark utan hinder av vad som anges i

tredje och fjärde stycket under denna definition. För mark

som av länsstyrelsen fastställts som betesmark med

särskilda värden eller skogsbete gäller att ytor med

naturliga impediment större än 0,1 hektar inte är

betesmark eller skogsbete. Den sammanlagda ytan med

naturliga impediment får inte överstiga 10 % av arealen.

Inom utvald miljö räknas även mark som av

länsstyrelsen fastställts som betesmark under restaurering

samt mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker

som betesmark utan hinder av vad som anges i tredje och

fjärde stycket under denna definition.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen för

enskilda jordbruksskiften med särskilt höga naturvärden

eller kulturvärden knutna till odlingslandskapet besluta

om undantag från begränsningarna i fjärde stycket under

denna definition. Den areal som undantas ska skrivas in i

en åtagandeplan samt markeras som

ersättningsberättigande element.

betesperioden:

den period under året som nötkreatur för mjölkproduktion

ska hållas på bete enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2010:15) om

djurhållning inom lantbruket m.m.

brukningscentrum:

det block eller det närmast belägna blocket där de för

jordbruksföretagets drift viktigaste ekonomibyggnaderna

är belägna,

certifierad ekologisk

fodertillverkning, växtodling eller djurhållning, inklusive

produktion:

växtodling och djurhållning under karenstid, som

kontrolleras enligt reglerna i rådets förordning

(EG) nr 834/20072,

eget arbete

arbete som utförs av stödmottagaren, dennes make eller

maka, registrerad partner eller sambo, förälder, syskon

eller barn. Därutöver kan som eget arbete även räknas

arbete som utförs utan betalning av andra personer som

direkt berörs av miljöinvesteringen,

ekologisk djurhållning:

certifierad produktion som har godkänts av ett godkänt

kontrollorgan eller djur som hålls enligt villkoren för

2 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0834).

2

SJVFS 2011:8

miljöersättningarna för certifierad ekologisk produktion

eller kretsloppsinriktad produktion,

ekologiskt producerat

- foder från certifierad ekologisk produktion, även under

foder:

karenstid, som har godkänts av ett godkänt kontrollorgan

- foder från egen produktion framställt enligt villkoren för

miljöersättningarna för certifierad ekologisk produktion,

kretsloppsinriktad produktion, betesmarker och

slåtterängar eller våtmarker och småvatten

-

foder som djuren betar på skogsmark eller egen

betesmark med gårdsstöd, under förutsättning att inga

andra produkter än de som är godkända för

miljöersättningarna för certifierad ekologisk produktion

eller kretsloppsinriktad produktion används på marken

under stödåret.

- foder som djuren betar på mark som ingår i andra

jordbrukares åtagande för certifierad ekologisk

produktion, kretsloppsinriktad produktion, betesmarker

och slåtterängar eller våtmarker och småvatten,

-

foder som djuren betar på betesmarker där 11

§

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:119) om

hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket och 15 §

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om

spridning av kemiska bekämpningsmedel tillämpas,

ekologisk odling:

certifierad ekologisk produktion eller odling enligt

villkoren för miljöersättningarna för certifierad ekologisk

produktion eller kretsloppsinriktad produktion,

ekologiskt odlat

förökningsmaterial som har godkänts av ett godkänt

förökningsmaterial:

kontrollorgan enligt reglerna för ekologisk produktion

eller förökningsmaterial från egen odling enligt villkoren

för miljöersättningarna för certifierad produktion eller

kretsloppsinriktad produktion,

extensiv boskapsskötsel: produktionssystem som inte är definierade som ”jordlös

husdjursskötsel”,

faktisk kostnad:

en kostnad som motsvaras av en reell utgift för ett projekt,

flerfäbodsystem:

system där djur flyttas mellan en huvudfäbod och en eller

flera kompletterande fäbodar under fäbodsäsongen,

fäbod i bruk:

fäbod som är godkänd av länsstyrelsen och som används

till fritt bete eller bete i storhägn med minst

1,5 djurenheter av djurslagen nötkreatur, får och get.

Därutöver får bete ske med häst. Under fäbodsäsongen

ska dessa djur vid fäboden ha tillgång till minst 6 hektar

fritt bete eller bete i storhägn. Fäboden ska ha kvar inslag

av traditionell bebyggelse och den del som används för

fäbodbruket får inte användas som permanentbostad. Två

eller flera besättningar som sköts gemensamt inom ett

fäbodområde berättigar till en fäbod i bruk,

fäbodbete:

fritt bete eller bete i storhägn med djurslagen nötkreatur,

får, get, eller häst vid fäbod i bruk,

3

SJVFS 2011:8

förna:

dött växtmaterial på marken som fortfarande har kvar sin

struktur och ännu inte brutits ner,

genbanksintyg:

intyg om identitet och renrasighet gemensamt utfärdat av

för rasen företrädande förening och av ägare till den

genbanksbesättning som djuret tillhör,

genbanksverksamhet:

en form av husdjurskontroll som är godkänd av

Jordbruksverket och som syftar till att säkerställa djurs

härstamning och renrasighet,

genetiskt modifierad

en organism i vilken det genetiska materialet har ändrats

organism:

på ett sätt som inte inträffar genom parning eller naturlig

rekombination,

godkänt kontrollorgan:

ett oberoende kontrollorgan som godkänts av Styrelsen

för ackreditering och teknisk kontroll, enligt förordningen

(1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt

framställda produkter,

grovfoder:

vallfoder, bete, halm, grönfoder, löv, bark, rotfrukter eller

betmassa,

grässvål:

hävdad markvegetation med sammanhållet rotskikt,

industrijordbruk:

med industrijordbruk i bilaga 1 i kommissionens

förordning (EG) nr 889/20083 avses sådan intensiv

djurproduktion som:

- hållande av fjäderfän i bur eller pälsdjur i bur,

- slaktsvinsproduktion med mer än 50 slaktsvin i årlig

produktion, med undantag för (a) slaktsvinsbesättningar

som hålls på ströbädd i storboxsystem, eller (b) om det rör

sig om egna djur som hålls på någon av jordbrukarens

egna produktionsenheter,

- specialiserad produktion av nöt i spaltgolvsboxar, med

undantag för (a) integrerad produktion av nöt där ungdjur

går på spalt, eller (b) om det rör sig om egna djur som

hålls på någon av jordbrukarens egna produktionsenheter,

-

specialiserad

slaktkycklingproduktion eller annan

intensiv uppfödning av slaktfågel. Gödsel från sådan

produktion kan dock användas under en övergångstid

fram till den 1 januari 2014.

Rötrester från gödsel producerad i ovanstående

djurhållningssystem samt slaktkycklingproduktion är

tillåten under förutsättning att:

- rötresten kommer från en gemensamhetsanläggning för

biogasproduktion, där också gödsel, vall eller annat

organiskt material från ekologisk produktion ingår.

-

minimiandelen organiskt material från ekologisk

produktion ska vara 5 % på volyms- och årsbasis.

-

maximiuttaget från anläggningen till ekologisk

produktion begränsas till andelen, på volyms- och

3 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1 (Celex 32008R0889).

4

SJVFS 2011:8

årsbasis, tillåten4 gödsel som totalt levererats till

anläggningen.

Undantaget för rötrester gäller dock ej fjäderfä som

hålls i burar eller pälsdjur som hålls i burar.

klippande eller

redskap använda på ett sådant sätt att de ger en distinkt

skärande redskap:

snittyta,

konventionellt foder:

foder som inte definieras som ekologiskt producerat

foder,

lövtäktsträd:

träd präglat av kontinuerlig lövtäkt eller möjligt att

återuppta i hamling eller som kan ersätta utgående sådana

träd inom eller bredvid samma betesmark eller slåtteräng,

markkartering:

provtagning och analys av åkerjord,

officiell husdjurskontroll: husdjurskontroll godkänd av Jordbruksverket med stöd av

lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,

produktionsenhet:

ett jordbruksföretag eller en del av ett jordbruksföretag

med en sammanhållen ekonomi och verksamhet,

skadlig ansamling

en ansamling av förna som kan leda till uppluckring av

av förna:

grässvålen, indirekt gödsling, kvävning av nya plantor

eller på annat sätt skada markens natur- och

kulturmiljövärden,

slaktsvin:

djur som enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar ska

hänföras till benämningarna slaktsvin eller unggalt.

Djuren ska även ha godkänts vid besiktning enligt

Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande

av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig

kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att

användas som livsmedel och enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804),

skogsbete:

bete med djurslagen nötkreatur, får, get, eller häst inom

ett område som huvudsakligen består av skog med ett till

övervägande del spontant uppkommet trädbestånd.

Trädbeståndet ska ha inslag av gamla träd eller på annat

sätt visa på att en lång kontinuitet råder i trädskiktet.

Området ska sakna påtagliga indikationer på storskaliga

kontinuitetsbrott t.ex. trakthygge eller på att marken

använts som inäga annat än i ringa omfattning före

jordbrukets mekanisering. Områdets markvegetation ska

vara betespräglad och bestå av gräs örter och ris som är

duglig som foder. Vegetationen ska innehålla växtarter

eller ha en vegetationsstruktur som visar på en långvarig

beteshävd,

slåtteräng:

Ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och

som på eftersommaren används till slåtter med klippande

eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterat

med efterbete eller lövtäkt. Slåtterängen ska vara bevuxen

4 Gödselmedel och jordförbättringsmedel enligt bilaga I till kommissionens förordningen (EG) nr

889/2008 samt gödsel från industrijordbruk enligt ovan.

5

SJVFS 2011:8

med gräs, örter eller ris som är dugligt som foder. Mark i

renskötselområdet som huvudsakligen används till

renbete räknas inte som slåtteräng. Skog samt områden

där åtgärder gjorts för att väsentligt gynna trätillväxten

räknas inte som slåtteräng.

För landskapselementen brunn, källa, byggnadsgrund

på maximalt 200 m2, fornlämningslokal, fägata, gärdsgård

av trä, jordvall, gropvall, odlingsröse, stentipp, stenmur

samt öppet dike som uppfyller definitionen i bilaga 1, får

den del av landskapselementen som ligger på slåtterängen

ingå i den ersättningsberättigande arealen.

Inom ett skifte är ytor med likartad trädtäthet om minst

0,1 hektar, som innehåller mer än riktvärdet 60 träd per

hektar, inte ersättningsberättigade. Träd med stammar

som utgår från en gemensam yta på maximalt 1

kvadratmeter räknas som ett träd. Träd med en stam som

1,3 meter över markytan har en diameter som understiger

10 cm räknas inte. Döda och ringbarkade träd räknas inte.

Ytor större än 0,01 hektar där träd- och buskskikt är så

tätt att det är omöjligt att genomföra någon slåtter är inte

slåtteräng oavsett typ av vegetation. Ytor med naturliga

impediment större än 0,01 hektar är inte slåtteräng. Den

sammanlagda ytan med naturliga impediment och träd-

och buskskikt som är så tätt att marken är svåråtkomlig

får inte överstiga 5 % av arealen. Med naturliga

impediment menas naturligt förekommande sandområden,

stenar och berg i dagen.

Mark som av länsstyrelsen fastställts som slåtteräng

med särskilda värden räknas som slåtteräng utan hinder av

vad som anges i tredje och fjärde stycket under denna

definition. För sådan mark gäller att ytor med naturliga

impediment större än 0,1 hektar inte är slåtteräng. Den

sammanlagda ytan med naturliga impediment får inte

överstiga 10 % av arealen.

Inom utvald miljö räknas även mark som av

länsstyrelsen fastställts som slåtteräng under restaurering

som slåtteräng utan hinder av vad som anges i tredje och

fjärde stycket under denna definition.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen för

enskilda jordbruksskiften med särskilt höga naturvärden

eller kulturvärden knutna till odlingslandskapet besluta

om undantag från begränsningarna i fjärde stycket under

denna definition. Den areal som undantas ska skrivas in i

en åtagandeplan eller i ett särskilt beslut samt markeras

som ersättningsberättigande element.

spruta: enligt

definitionen

i standard SS-EN 13790,

stödmyndighet:

den myndighet som prövar frågor om stödet i första

instans,

6

SJVFS 2011:8

tillskottsutfodring:

sådan utfodring eller sådan fållindelning som kan leda till

att tillförsel av växtnäring sker till ersättningsberättigande

areal,

träd och buskar av

träd och buskar som kunnat etablera sig på grund av att

igenväxningskaraktär:

hävden blivit för svag och som kan skada natur- eller

kulturmiljövärden eller den foderproducerande mark-

vegetationen. Hit räknas varken de träd eller buskar som

haft en funktion i, eller visar spår av, den äldre mark-

användningen eller har ett särskilt natur- och kulturvärde.

Inte heller deras ersättningsträd och ersättningsbuskar

eller sådana träd och buskar som behövs som skydd för

betesdjur i betesmarker eller slåtterängar ska räknas som

igen-växningsvegetation,

träda:

åkermark där ingen gröda avsedd för skörd, bete eller

gröngödsling har etablerats senast den 15 juli,

vall:

en gröda på åkermark som består av vallgräs eller vall-

baljväxter eller en blandning av dessa,

vallbrott:

mekanisk bearbetning eller kemisk bekämpning som leder

till att vallens återväxtmöjligheter upphör,

veterinärmedicinska

produkter enligt definitionen i rådets direktiv 2001/82/EG

läkemedel:

av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskaps-

regler för veterinärmedicinska läkemedel,

våtmark

med våtmark avses ett vegetationstäckt område, där

vattenytan under en stor del av året är nära under, i nivå

med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts

variera med de naturliga säsongsvariationerna,

vändteg:

del av skifte som inte odlas och vars bredd uppgår till

högst 10 meter räknat från skiftets odlade kant,

växtskadegörare:

organismer enligt definitionen i 1

§

växtskyddslagen

(1972:318),

växtskyddsmedel:

begreppet växtskyddsmedel har samma betydelse som i

förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel,

åtagandeenhet:

all åkermark som naturligt hör till de block som ligger

närmast brukningscentrum, eller plats för

gårdsbebyggelse, och som länsstyrelsen fastställer som

åtagandeenhet,

äldre markanvändning:

hävd som i allt väsentligt motsvarar den som tillämpades

före jordbrukets storskaliga mekanisering och

introduktionen av mineralgödsel efter andra världskriget,

övriga resurser:

kostnader som hör till en miljöinvestering men som inte

ger upphov till någon betalning för projektet.

-----------

1. Denna författning träder i kraft den 10 mars 2011, men ska tillämpas från och

med den 1 januari 2011.

7

SJVFS 2011:8

2. Definitionerna för betesmark och slåtteräng i 1 kap. 2 § gäller i dess äldre

lydelser för mark som omfattas av ett åtagande för betesmarker och slåtterängar som

har ingåtts till och med stödåret 2010.

MATS PERSSON

Lena

Söderman

(Miljöersättningsenheten)

8