SJVFS 2014:43

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:43

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med

animaliska biprodukter och införsel av andra

produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur;

Saknr K 14

Utkom från trycket

den 13 januari 2015

Omtryck

beslutade den 12 januari 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4, 9 och 23 §§ förordningen

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter, 18 § förordningen (2006:1165) om

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter och 3 §

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel

av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur1

dels att 2 kap. 8, 13, 14, 20, 34 a, och 36 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 3, 9, 15, 18, 19, 21, 22, 23-27, 30, 31 och 39 a §§,

4 kap. 2 §, bilaga 2, samt rubrikerna närmast före 2 kap. 2 och 31 §§ och rubriken till

bilaga 2 ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas arton nya paragrafer, 2 kap. 1 b - 1 d, 9 a,

9 b, 12 b, 15 a, 15 b, 19 a, 21 a – 21 d, 31 a – 31 d och 43 a §§, närmast före 2 kap. 1

c respektive 1 d §§ nya rubriker samt en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller, i syfte att förhindra spridning av smittämnen,

bestämmelser om befattning med animaliska biprodukter och framställda produkter,

så att dessa produkter inte innebär några risker för folk- och djurhälsan, och

bestämmelser om andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur. (SJVFS 2011:21).

2 § Grundläggande bestämmelser om animaliska biprodukter och framställda

produkter och andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur finns i

a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och

om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om

animaliska biprodukter)2,

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2011:21.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

SJVFS 2014:43

2

b. kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG)

nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och

om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och

produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller

vid gränsen 3

c. kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om

veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens

gränskontrollstationer4,

d. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och

utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati5,

e. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12

januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien6,

f.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli

2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om

upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv

80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG,

93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG7,

g. kommissionens förordning (EU) nr 242/2010 av den 19 mars 2010 om

upprättande av en gemenskapsförteckning över foderråvaror8,

h. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, samt

i.

förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

(SJVFS 2011:21).

Definitioner

3 § De begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/20099 och kommissionens

förordning (EU) nr 142/2011.

I dessa föreskrifter avses dessutom med

före detta livsmedel: sådana animaliska biprodukter som omfattas av artikel 10.f i

förordning (EG) nr 1069/2009.

försöksdjur: begreppet har samma betydelse som i 1 b

§ djurskyddslagen

(1988:534).

inbesiktning: inspektion av anläggning eller plats för omlastning innan ett beslut

om godkännande kan fattas.

motorredskap klass II: begreppet har samma betydelse som i 1 § lagen (2001:559)

om vägtrafikdefinitioner,

officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala

myndigheten i ett land,

3 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

4 EUT nr L 21, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

5 EGT nr L 147, 31.05.2001, s 1, Celex 32001R0999.

6 EUT nr L 35, 8.2.2005, s 1, Celex 32005R0183.

7 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, Celex 32009R0767.

8 EUT L 77, 24.3.2010, s. 17, Celex 32010R0242.

9 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

SJVFS 2014:43

3

primärproduktion: begreppet har samma betydelse som i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer

och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet10,

tredje land: land som inte hör till Europeiska gemenskapens tullområde enligt

artikel 3 till rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen och från vilket införsel inte är förbjuden enligt 4 § 1 – 2 förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m.11, samt

vattenområde:

det vatten inom vilket vattenlevande djur fritt kan vandra eller sprida

sig. 12(SJVFS 2014:43).

2 KAP. ANIMALISKA

BIPRODUKTER

OCH

FRAMSTÄLLDA

PRODUKTER

Anmälan om registrering av driftsansvarig och registrering eller godkännande

av anläggning

1 § Anmälan om registrering av driftsansvarig samt anmälan om verksamhet som rör

anläggningar som kräver registrering eller godkännande enligt förordning (EG) nr

1069/200913, andra än sådana som regleras särskilt i detta kapitel, lämnas till

Jordbruksverket på blankett D714 eller D17115.

Primärproducent av foder som också är driftsansvarig för verksamhet annan än

sådan som omfattas av 2 kap. 1 b §, ska vara registrerad för denna verksamhet i

Jordbruksverkets foderföretagarregister. (SJVFS 2014:43).

1 a § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)..

1 b § Följande driftsansvariga är undantagna från anmälningsskyldigheten i artikel

23.1 a i förordning (EG) nr 1069/2009

a. de som använder organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel vid

anläggningar som inte håller produktionsdjur,

b. de som hanterar och distribuerar organiska gödningsmedel och

jordförbättringsmedel i konsumentförpackningar på maximalt 50 kg för

användning utanför foder- och livsmedelskedjan,

c. de som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter

enligt 2 kap 31 a – 31 c §§,

d. de som hanterar eller framställer jakttroféer eller andra prepareringar som

avses i kapitel VI i bilaga XIII i förordning (EU) nr 142/201116 för personliga

eller icke kommersiella ändamål,

e. de som använder kategori 3-material från egna djur för personligt bruk, samt

f. de som transporterar torr obehandlad ull och torrt obehandlat hår som är

säkert förpackat och som sänds direkt till en anläggning som tillverkar

framställda produkter för användning utanför foderkedjan eller till en

10 EGT nr L 31, 01.02.2002, s. 1, Celex 32002R0178.

11 EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1, Celex 31992R2913.

12 Definitionen för sändning har strukits.

13 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

14 D7 Anmälan – foder- och ABP-anläggning.

15 D171 Anmälan – anläggning som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

16 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

SJVFS 2014:43

4

anläggning för mellanhantering under förhållanden som förhindrar spridning

av smittämnen. (SJVFS 2014:43).

Kategorisering

1 c § Döda försöksdjur ska klassificeras som animaliska biprodukter av kategori 1.

Oberoende av vad som står i första stycket, ska följande försöksdjur dock

klassificeras som kategori 3.

a. försöksdjur som ingår i livsmedelskedjan enligt förordning (EG) nr 178/2004,

b. försöksdjur som endast har använts i observationsstudier,

c. försöksdjur som har ingått i sådana utfodringsförsök som är undantagna från

krav på tillstånd och etisk prövning enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2012:26) om försöksdjur,

d. djur som endast har använts i avel av försöksdjur, samt

e. försöksdjur som aldrig har gått in i försök.

Andra stycket gäller endast under förutsättning att avlivningsmetoden inte innebär

tillförsel av något ämne som kan medföra fara för djur vid användning som foder.

Andra stycket gäller inte heller kroppar från djur som är genetiskt modifierade.

(SJVFS 2014:43).

Risk för spridning av sjukdom

1 d § Med begreppen risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar samt

risk för överförande av sjukdom som anges i artikel 13 e ii och f respektive i artikel

14 l i förordning (EG) nr 1069/200917 avses de risker som kan uppstå i verksamheter

där det finns beslut om restriktioner eller begränsningar i användning eller hantering

som omfattas av bestämmelser om förebyggande och begränsning av smittspridning

och sjukdom och som berör materialet i fråga. (SJVFS 2014:43).

Insamling, transport, lagring, märkning och utsläppande på marknaden

2 § Kadaver och delar av djur i primärproduktionen och hos andra djurhållare ska i

väntan på borttransport förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk, bland annat

genom att vilda djur hindras från att komma åt materialet. Materialet ska vidare

förvaras åtskilt från djurhållarens levande djur så att transportören inte behöver

komma i kontakt med dessa djur.

3 § Transportörer, andra än de som anges i 2 kap. 1 b § f, som enligt förordning

(EG) nr 1069/2009 måste vara registrerade, ska vara registrerade hos

Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska skickas till Jordbruksverket på

blankett D6918. (SJVFS 2014:43).

4 § Omlastning av animaliska biprodukter på annan plats än hos djurhållare eller på

anläggning ska ske på platser som har godkänts av länsstyrelsen. För att ett godkän-

nande ska kunna lämnas ska platsen inbesiktigas. Ansökan om godkännande eller

förlängt godkännande ska lämnas till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

17 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

18 D69 Anmälan – registrering för yrkesmässig transport av animaliska biprodukter eller därav bearbetade produkter.

SJVFS 2014:43

5

4 a § Omlastningen enligt 4 § ska ske på yta som är möjlig att rengöra och

desinficera och det ska finnas möjlighet att på ett från smittskyddssynpunkt säkert

sätt omhänderta spolvatten. Länsstyrelsen har möjlighet att ställa ytterligare krav på

platsen och på verksamheten. (SJVFS 2010:59).

5 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59).

7 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2014:43).

8 a § I de fall det standardiserade handelsdokumentet enligt förordning (EU) nr

142/201119 inte används ska tillämpligt handelsdokument som anges i bilaga 3

användas. (SJVFS 2011:21).

9 § Under förutsättning att registrering av bortförsel gjorts i enlighet med Statens

Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i

jordbruket vad avser växtnäring ska bestämmelserna om krav på handelsdokument i

artikel 21 i förordning (EG) nr 1069/2009 inte gälla för obearbetad naturgödsel som

transporteras mellan jordbruksföretag och naturgödselanvändare som är etablerade

inom Sverige. Inte heller ska dessa bestämmelser gälla för naturgödsel som

transporteras mellan två platser inom samma jordbruksföretag eller mellan

jordbruksföretag och slutanvändare som är etablerade inom Sverige. (SJVFS

2014:43).

9 a § Under förutsättning att transporten sker med ett motorredskap klass II ska de

bestämmelser som rör fordon och behållare i kap. 1 avsnitt 1 och identifiering i

kapitel II punkt 1 och 2 i bilaga VIII i förordning (EU) nr 142/2011 inte gälla för

obearbetad naturgödsel som transporteras mellan två platser inom samma

jordbruksföretag eller mellan jordbruksföretag och naturgödselanvändare som är

etablerade inom Sverige. (SJVFS 2014:43).

9 b § Obehandlad ull och obehandlat hår från jordbruksföretag, eller när det gäller

hår från svin från anläggningar som godkänts eller registrerats enligt 2 kap. 1 §, får

släppas ut på marknaden inom Sverige utan begränsningar enligt förordning (EU) nr

142/2011 under förutsättning att ullen eller håret inte härrör från djur för vilka det

finns beslut om restriktioner eller begränsningar i användning eller hantering som

omfattas av bestämmelser om förebyggande och begränsning av smittspridning och

sjukdom och som berör materialet i fråga.(SJVFS 2014:43).

Bearbetning

10 § I de fall kategori 1- och 2-material bearbetas till kött- och benmjöl och fett som

ett mellanled före förbränning ska bearbetningen utföras enligt bearbetningsmetod 1.

11 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

19 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

SJVFS 2014:43

6

12 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

12 a § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

12 b § Yrkesmässig rötning och kompostering av matavfall får utföras med

hygieniseringsmetoder som finns i bilaga 4. Kompostering vid icke yrkesmässig

verksamhet ska ske i enlighet med anvisningar från kommunen. (SJVFS 2014:43).

Användning av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel

13 § har upphävts genom (SJVFS 2014:43).

14 § har upphävts genom (SJVFS 2014:43).

15 § Produktionsdjur får ges tillträde till mark där organiska gödningsmedel eller

jordförbättringsmedel andra än naturgödsel, guano eller mag- och tarminnehåll,

mjölk, mjölkbaserade produkter, mjölkderivat, råmjölk och råmjölksprodukter har

använts som gödningsmedel tidigast sex veckor efter den senaste användningen.

(SJVFS 2014:43).

15 a § Obehandlade äggskal får användas inom den urspungliga

primärproduktionen.

Äggskal som härrör från äggpackeri som tar emot ägg från flera primärproducenter

får användas obehandlade för spridning på mark efter att ha lagrats i minst en månad.

(SJVFS 2014:43).

15 b § Skal från blötdjur och tagghudingar får spridas på mark. (SJVFS 2014:43).

Användning av animaliska biprodukter till utfodring av djur

16 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59).

17 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

18 § Ansökan om godkännande av djuranläggningar i vilka mjölk och

mjölkprodukter används som foder enligt bilaga X kapitel II avsnitt 4 del II punkt 3 b

i förordning (EU) nr 142/201120 och registrering av driftsansvarig ska skickas till

Jordbruksverket på blankett D7021. (SJVFS 2014:43).

19 § Ansökan om tillstånd enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1069/200922 att

utfodra andra djur än vilda djur med animaliska biprodukter och anmälan om

registrering av driftsansvarig, ska lämnas till Jordbruksverket på blankett D15923

eller D12024. För verksamhet som omfattas av 2 kap. 21 a § krävs inget tillstånd.

(SJVFS 2014:43).

20 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

21 D70 Ansökan – godkännande av djuranläggning som använder mjölk eller mjölkprodukter som foder.

22 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R .

23 D159 Ansökan/registrering – utfodring av hund och pälsdjur med obearbetade animaliska biprodukter av kategori 3.

24 D120 Ansökan/Registrering – utfodring av djurparks-, cirkus-, och kräldjur samt rovfåglar och fluglarver med animaliska

biprodukter.

SJVFS 2014:43

7

19 a § Ansökan om tillstånd enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1069/200925 att

utfodra vilda djur med animaliska biprodukter och anmälan om registrering av

driftsansvarig, ska lämnas till Jordbruksverket. För verksamhet som omfattas av

2 kap. 21 b § krävs inget tillstånd. (SJVFS 2014:43).

20 § har upphävts genom (SJVFS 2014:43).

21 § Hela kroppar eller delar från vilda landlevande djur som inte omfattas av

förordning (EG) nr 1069/2009 får, utan att dessförinnan ha uppslaktats och

veterinärbesiktigats, användas till utfodring av rovdjur. För utfodring med hela eller

delar av landlevande däggdjur ska utfodringen ske inom den kommun där materialet

har uppkommit eller påträffats. Utfodringen får även ske inom de närmast

angränsande kommunerna. Utfodring med vattenlevande djur till vattenlevande djur

får endast ske inom det vattenområde där materialet uppkommit eller

påträffats. (SJVFS 2014:43).

21 a § Kategori 3-material får, med undantag för vad som anges i 2 kap. 22 §,

användas för utfodring av sällskapsdjur och hundar i etablerade kennlar eller grupper

av sådana hundar såsom jakt- eller draghundar, samt för utfodring av pälsdjur,

djurparksdjur och cirkusdjur. (SJVFS 2014:43).

21 b § Vilda djur får utfodras med kategori 3-material i form av biprodukter från

slakt i enlighet med artikel 10 a-b i förordning (EG) nr 1069/2009 under förutsättning

att följande villkor efterlevs:

a. det ska röra sig om djur som i bevarandesyfte behöver detta foder eller som

ska lockas till en viss plats i samband med jakt eller fiske,

b. biprodukterna får användas tidigast två veckor efter slakt, samt

c. efter genomförd utfodring ska platsen städas. (SJVFS 2014:43).

21 c § Råmjölk som levererats från en annan produktionsplats får användas som

foder under förhållanden som förhindrar överföring av hälsorisker och under

förutsättning att råmjölken behövs av djurhälsoskäl till ett specifikt djur.

(SJVFS 2014:43).

21 d § Obearbetade äggskal får användas som foder till djur inom samma

epidemiologiska enhet. (SJVFS 2014:43).

22 § Sådana svin och fåglar som är sällskapsdjur, djurparksdjur eller cirkusdjur får

inte utfodras med matavfall. Inte heller får de utfodras med sådant som omfattas av

artikel 10 f i förordning (EG) nr 1069/2009. Av kapitel II avsnitt 10 i bilaga X i

förordning (EU) nr 142/2011 framgår vilka produkter, andra än matavfall, som får

användas. (SJVFS 2014:43).

22 a § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

25 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069

SJVFS 2014:43

8

Nedgrävning eller annat bortskaffande

23 § Följande animaliska biprodukter får grävas ned

a. kropp av sällskapsdjur och hästdjur,

b. djur som har hållits av människa i de församlingar eller områden som anges i

bilaga 2 och som har dött eller avlivats i dessa församlingar eller områden,

c. animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna

privathushållet i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2,

d. animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren som genomförts i de

församlingar eller områden som anges i bilaga 2, samt

e. animaliska biprodukter som uppstått vid vilthanteringsanläggningar.

Djur som misstänks eller som officiellt har bekräftats vara infekterade med TSE

enligt förordning (EG) nr 999/200126 får inte enligt förordning (EG) nr 1069/200927

grävas ner. (SJVFS 2014:43).

24 § Bin och biprodukter från biodling får bortskaffas genom att brännas eller

grävas ned på platsen enligt de villkor som anges i bilaga VI kapitel 3 avsnitt 3 i

förordning (EU) nr 142/201128. (SJVFS 2014:43).

25 § Utöver vad som anges i 23 § får animaliska biprodukter från slakt och

styckning i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2 grävas ner efter

särskilt tillstånd. Ansökan om tillstånd ska lämnas till Jordbruksverket. (SJVFS

2014:43).

26 § Hela djurkroppar, eller animaliska biprodukter som avskiljs från djurkroppen,

innan det tas in till en vilthanteringsanläggning som omfattas av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av

särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung29, och som härrör från

djur som hållits i hägn under liknande förhållanden som vilda djur enligt punkt 1.5 i

bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 ska grävas ned om de inte samlas in för

bortskaffande enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1069/2009. (SJVFS

2014:43).

27 § Nedgrävning enligt 23–26 §§ ska förutom att följa kapitel III i bilaga VI i

förordning (EU) nr 142/2011 ske enligt anvisningar från kommunen. För sådana

animaliska biprodukter som avses i 23 § första stycket punkterna b-d ska

nedgrävning ske i en församling eller ett område som anges i bilaga 2. (SJVFS

2014:43).

28 § Bortskaffande av mjölk och råmjölk som avfall på det ursprungliga

jordbruksföretaget ska ske enligt anvisningar från kommunen.

29 § Före detta livsmedel som genomgått bearbetning enligt artikel 2(1)(m) i

förordning (EG) nr 852/200430 och som inte har kommit i kontakt med någon

animalisk biprodukt som avses i artiklarna 8 och 9 och artikel 10 (a)-(e) och (h)-(p) i

26 EGT nr L 147, 31.05.2001, s 1, Celex 32001R0999.

27 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

28 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

29 EUT nr L 139, 30.04.2004, s. 55, Celex 32004R0853.

30 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852.

SJVFS 2014:43

9

förordning (EG) nr 1069/2009, får bortskaffas som avfall på det sätt som anges i

artikel 7 i förordning (EU) nr 142/2011. (SJVFS 2011:21).

29 a § Ansökan om tillstånd enligt bilaga VI kapitel IV i förordning (EG) nr

142/201131 att enligt artikel 19 d. i förordning (EG) nr 1069/200932 bortskaffa sådana

före detta livsmedel som anges i artikel 10 (f) i förordning (EG) nr 1069/2009 ska

skickas till Jordbruksverket. (SJVFS 2011:21).

30 § Förpackningar som har innehållit obearbetat kategori 1- eller 2-material, med

undantag av naturgödsel som inte kan misstänkas innehålla sådan smitta som kan

överföras till djur eller människor, ska förbrännas enligt samma villkor som kategori

1- och 2-material. Förpackningar som har innehållit bearbetat kategori 1- eller 2-

material, naturgödsel som inte kan misstänkas innehålla sådan smitta som kan

överföras till djur eller människor, eller kategori 3-material får hanteras i enlighet

med avfallsförordningen (2011:927). (SJVFS 2014:43).

30 a § Livsmedel och foder som beslagtas i enlighet med kommissionens förordning

(EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till

gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning

(EG) nr 136/200433 i samband med införsel från tredje land för personligt bruk ska

destrueras i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009. (SJVFS 2011:21).

Användning för forskning, diagnostik och undervisning samt i konstnärligt

syfte

31 § Ansökan om transport, användning och bortskaffande av produkter, andra än

sådana som omfattas av 31 a - 31 c §§, för diagnostisk verksamhet samt i

undervisnings- och forskningssyfte, liksom för användning för utställningsändamål

och konstnärlig verksamhet, enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1069/2009, samt

registrering av driftsansvarig ska lämnas till Jordbruksverket på blankett D15334.

(SJVFS 2014:43).

31 a § Framställda produkter som härrör från kategori 3-material får användas för

diagnostisk verksamhet samt i undervisnings- och forskningssyfte, liksom för

utställningsändamål och konstnärlig verksamhet. (SJVFS 2014:43).

31 b § Blod som var livsmedel intill tidpunkten för utlämnandet får användas för

träning och bedömning av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt under

förutsättning att blodet härrör från djur som slaktats minst två veckor innan blodet

används. (SJVFS 2014:43).

31 c § Biprodukter från slakt och andra animaliska produkter som var livsmedel

intill tidpunkten för utlämnandet får användas i undervisningssyfte. (SJVFS

2014:43).

31 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

32 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

33 EUT nr L 77, 24.03.2009, s. 1, Celex 32009R0206.

34 D153 ANSÖKAN/REGISTRERING – mottagande av animaliska biprodukter för annat än foderändamål.

SJVFS 2014:43

10

31 d § Sådana produkter som omfattas av 2 kap. 31 a - 31 c §§ får transporteras inför

användning och efter användning transporteras och hanteras i enlighet med

avfallsförordningen (SFS 2011:927). (SJVFS 2014:43).

Avgifter för godkännande av anläggningar och tillstånd m.m.

32 § I ärenden om godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 1 § ska sökanden

betala en avgift på 2000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2010:59).

33 § För inbesiktning i samband med godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 1 §

ska sökanden betala en avgift på 7000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2010:59).

33 a § För förlängt godkännande av anläggning enligt 2 kap. 1 § ska sökanden betala

en avgift på 1000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6).

34 § I ärenden om tillstånd för användning av animaliska biprodukter enligt 2 kap.

19 och 31 §§ ska sökanden betala en avgift på 500 kr till Jordbruksverket. (SJVFS

2010:59).

34 a § har upphävts genom (SJVFS 2014:43).

35 § Med undantag av vad som anges i 34 §, ska sökanden betala en avgift på 300 kr

till Jordbruksverket för tillstånd att använda animaliska biprodukter för träning och

bedömning av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt. (SJVFS 2009:6).

36 § har upphävts genom (SJVFS 2014:43).

37 § I ärenden om godkännande av platser för omlastning enligt 2 kap. 4 § ska

sökanden betala en avgift på 5700 kr till länsstyrelsen. I godkännandet ingår en

inbesiktning. (SJVFS 2010:59).

38 § har upphävts genom (SJVFS 2009:6).

39 § I ärenden om förlängt godkännande enligt 2 kap. 4 § ska sökanden betala en

avgift på 1250 kr till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59).

39 a § I ärenden om tillstånd för införsel från andra länder ska sökanden betala en

avgift på 1000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2014:43).

40 § Eventuella provtagnings- och analyskostnader som uppstår i samband med

inbesiktning ska bekostas av sökanden. (SJVFS 2010:59).

41 § Avgifter enligt 34 och 35 §§ ska betalas i samband med att ansökan skickas

eller lämnas in. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning. Övriga

avgifter ska betalas när ärendet har avgjorts. (SJVFS 2007:2).

SJVFS 2014:43

11

Införsel

42 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

43 § Vid införsel av sådana produkter som enligt förordning (EU) nr 142/201135

kräver tillstånd för införsel ska ansökan om tillstånd skickas till Jordbruksverket på

blankett D 92 A. Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det

första införseltillfället. (SJVFS 2011:21).

43 a § Det hälsointyg som ska åtfölja produkt som omfattas av artikel 26 och kapitel

IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga XIV i förordning (EU) nr 142/2011 ska vara utfärdat av

en officiell veterinär i utförsellandet. Av intyget ska framgå vilken produkt det är och

för vilket ändamål produkten är avsedd att användas. Vidare ska de uppgifter framgå

som Jordbruksverket meddelat i varje enskilt fall. (SJVFS 2014:43).

44 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

44 a § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

45 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

3 KAP. ANDRA PRODUKTER ÄN ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH

FRAMSTÄLLDA PRODUKTER, UTOM LIVSMEDEL, SOM KAN SPRIDA

SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL DJUR

Införseltillstånd

1 § Andra produkter än animaliska biprodukter och framställda produkter, utom

livsmedel och sådana produkter som anges i 3 §, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur, får inte föras in från ett annat land utan införseltillstånd.

Införseltillståndet får förenas med villkor utöver sådana som anges i 2 §. Ansökan

om tillstånd ska från mottagaren skickas till Jordbruksverket på blankett D92A36 som

ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället37.

(SJVFS 2011:21).

2 § Vid införsel av produkter som anges i 1 § ska produkten åtföljas av ett

hälsointyg, utfärdat av en officiell veterinär i utförsellandet, av vilket det ska framgå

vilken produkt det är, för vilket ändamål produkten är avsedd att användas samt att

den inte kommer från ett område som är belagt med djurhälsorestriktioner. (SJVFS

2010:59).

2 a § Införda produkter enligt 2 § får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med

djur om inte Jordbruksverket beslutat att så får ske. (SJVFS 2010:59).

35 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

36 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

37 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

SJVFS 2014:43

12

3 § Vid införsel av hö och halm enligt förordning (EG) nr 136/200438 ska produkten

åtföljas av en deklaration, av vilken det ska framgå att produkten har lagrats under

minst två månader före införseltillfället.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 § Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen medge nedsättning av avgift som

ska betalas enligt 2 kap. 37 och 39 §§. (SJVFS 2014:43).

-------------------------

Denna författning39 träder i kraft den 1 januari 2007 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och andra animaliska

biprodukter, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:46) om avgifter i

ärenden som rör animaliska biprodukter samt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2001:19) om särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av utbrott av

mul- och klövsjuka i Europa ska upphöra att gälla.

--------------------------

Denna författning40 träder i kraft den 11 januari 2007.

--------------------------

Denna författning41 träder i kraft den 1 mars 2009.

---------------------------

Denna författning42 träder i kraft den 16 augusti 2010.

---------------------------

Denna författning43 träder i kraft den 25 maj 2011.

---------------------------

38 EUT nr L 21, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

39 SJVFS 2006:84.

40 SJVFS 2007:2.

41 SJVFS 2009:6.

42 SJVFS 2010:59.

43 SJVFS 2011:21.

SJVFS 2014:43

13

Denna författning44 träder i kraft den 1 februari 2015.

LEIF DENNEBERG

Susanne Liljenström

(Enheten för CITES, foder och djurprodukter)

44 SJVFS 2014:43.

SJVFS 2014:43

14

Bilaga 1

Bilaga 1 har upphävts genom (SJVFS 2011:21).

SJVFS 2014:43

15

Bilaga 2

Områden som avses i 2 kap. 23 § första stycket b-d samt 2 kap 25 §

Län

Kommun

Område

Värmlands län

Eda

Eda och Köla församling,

och före detta Skillingmark

församling

Arvika

följande församlingar:

Gunnarskog och Mangskog

Torsby

följande församlingar:

Östmark, Vitsand och Övre

Älvdal

Hagfors

Hagfors-Gustav Adolfs

församling

Filipstad

före detta

Nordmark och Rämmen

församlingar

Dalarnas län

Vansbro

hela kommunen

Malung

hela kommunen

Älvdalen

hela kommunen

Gagnef

Floda församling

Mora

hela kommunen

Orsa

hela kommunen

Rättvik

hela kommunen

Falun

Envikens församling

Gävleborgs län

Ljusdal

Los-Hamra församling, och

före detta Kårböle

församling

Västernorrlands

län

Ånge

före detta Haverö församling

Jämtlands län

Härjedalen hela kommunen

Berg

Åsarne församling, och före

detta Klövsjö, och Storsjö

församlingar

Åre

följande församlingar:

Undersåker, Åre och Kall

Krokom

följande församlingar:

Offerdal och Föllingebygden

Strömsund hela kommunen

SJVFS 2014:43

16

Västerbottens län Åsele

hela kommunen

Dorotea

hela kommunen

Vilhelmina hela kommunen

Storuman

hela kommunen

Sorsele

hela kommunen

Malå

hela kommunen

Lycksele

hela kommunen

Norsjö

hela kommunen

Norrbottens län

Arvidsjaur hela kommunen

Arjeplog

hela kommunen

Boden

följande församlingar:

Edefors och Gunnarsbyn

Jokkmokk hela kommunen

Gällivare

hela kommunen

Kiruna

hela kommunen

Pajala

hela kommunen

Älvsbyn

hela kommunen

Överkalix

hela kommunen

Övertorneå hela kommunen

Områden

Öar utan broförbindelse eller färjeförbindelse för fordon till fastlandet

(SJVFS 2014:43).

SJVFS 2014:43

17

Bilaga 3

Handelsdokument

D 135 Handelsdokument för transport inom Sverige av djurkroppar för bortskaffande

eller obduktion,

D 136 Handelsdokument för transport inom Sverige av animaliska biprodukter och

framställda produkter till och från anläggning registrerad för konservatorverksamhet

i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009,

D 204 Handelsdokument för transport inom Sverige av rötrest och kompost,

D 217 Handelsdokument för transport inom Sverige av obehandlad naturgödsel och

obehandlat mag- och tarminnehåll,

D 218 Handelsdokument för transport inom Sverige av obearbetat kategori 3-

material och icke frånskilt mag- och tarminnehåll,

D 225 Handelsdokument för transport inom Sverige av bearbetat kategori 3-material,

D 226 Handelsdokument för transport inom Sverige av sådana animaliska

biprodukter och därav bearbetade produkter som införts från tredje land och som ska

bortskaffas,

D 227 Handelsdokument för transport inom Sverige av färskt sällskapsdjursfoder

som direkt eller i något tidigare led kommer från anläggning godkänd för tillverkning

av sällskapsdjursfoder enligt förordning (EG) nr 1069/2009,

D 228 Handelsdokument för transport inom Sverige av foder från

uppsamlingscentral registrerad i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009,

D 233 Handelsdokument för transport inom Sverige av framställda produkter

behandlade i enlighet med bil. XI och XIII i förordning (EU) nr 142/2011 från

anläggningar registrerade i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009

D 230 Handelsdokument för transport inom Sverige av mjölk, mjölkbaserade

produkter och mjölkderivat från anläggning godkänd enligt förordning (EG) nr

853/2004

samt sådana handelsdokument som särskilt beslutats av Jordbruksverket.

(SJVFS 2011:21).

SJVFS 2014:43

18

Bilaga 4

Parametrar för hygienisering av matavfall i samband med rötning eller kompostering

för tillverkning av rötrest och kompost som enbart ska användas inom landet.

Tabell 1:

Behandlingsmetod

Parametrar som

skall uppfyllas

Förutsättningar

Termofil rötning

Temperatur: minst

55˚C

Exponeringstid1:

minst 6 timmar

(kan utföras som

hygienisering före

rötning)

Allt material ska uppnå

angiven temperatur.

Medeluppehållstiden vid

efterföljande rötning2:

minst 7 dygn vid 55˚C.

Våtkompostering

Temperatur: minst

55˚C

Exponeringstid1:

minst 6 timmar (kan

utföras som

hygienisering före

kompostering)

Allt material ska uppnå

angiven temperatur.

Medeluppehållstiden vid

efterföljande

våtkompostering2: minst

7 dygn vid 55˚C.

Sluten kompostering

Enligt tabell 2.

Allt material ska uppnå

angiven temperatur.

Vattenhalten bör uppgå

till 35-60 %.

Öppen kompostering

Enligt tabell 2.

Eftermognad i minst

6 månader efter

huvudprocessen och

före användning.

Komposteringen ska ske

inomhus.

Angivna parametrar ska

uppfyllas i tre omgångar

med vändning av

materialet mellan varje

omgång. Vattenhalten bör

uppgå till 35-60 %.

Zoner som riskerar att bli

kalla ska täckas.

1 Med exponeringstid menas den tid då inget avfall tas ut ur eller tillförs reaktorn.

2 Medeluppehållstiden bör beräknas så att den gäller för minst 95 % av materialet.

Tabell 2: Kombinationer av temperaturer och tider vid kompostering

Temperatur (minimum) ˚C

Tid (minimum)

55

7 dygn

60

5 dygn

65

3 dygn

70

1 dygn

(SJVFS 2014:43).