SJVFS 2015:17

Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:17

Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig

organiserad hälsokontroll av husdjur;

Saknr K 152

Utkom från trycket

den 25 september 2015

beslutade den 24 september 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2, 3, 12 och 14 §§ förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur m.m., följande.

1 KAP. ALLMÄNT

1 § Bestämmelser om krav på frivilliga kontrollprogram som ska ingå i nationella

kontrollprogram

för

zoonoser

eller

zoonosiska

smittämnen

finns

i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november

2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska

smittämnen1.

2 § Syftet med den frivilliga organiserade hälsokontrollen av husdjur är att hindra

eller förebygga smittspridning och sjukdomar hos husdjur och förbättra

djurhälsoläget.

Den ska:

1. underlätta en hälsosam och sund produktion,

2. bidra till att utreda orsakerna till sjukdomstillstånd,

3. genom rådgivning verka smitt- och sjukdomsförebyggande,

4. genom att bidra till utveckling av diagnostiska metoder verka i

sjukdomsförebyggande syfte.

I detta arbete ska även hänsyn tas till miljöförbättrande och avelshygieniska

faktorer och sambandet mellan djurhälsa och folkhälsa.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter förstås med

besättning: samtliga djur som av en djurhållare hålls på ett sådant sätt att de

smittskyddsmässigt räknas som en epidemiologisk enhet,

djurhållare: den som äger eller på annat sätt ansvarar för djur i en besättning som

är ansluten till kontrollprogrammet,

husdjur: alla djur som hålls av människan,

huvudman: en organisation eller annan sammanslutning på djurområdet, som har

utsetts av Jordbruksverket att anordna frivillig hälsokontroll av husdjur och som fått

sina plan och riktlinjer för ett eller flera kontrollprogram godkänt av verket,

hälsokontroll: frivillig organiserad hälsovård av djur vilken verkar för en god

hälsomässig och sund uppfödning,

11

EUT L 325, 12.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2160).

SJVFS 2015:17

2

kontrollsektion: den enhet hos huvudmannen som ansvarar för det aktuella

hälsokontrollprogrammet,

kontrollprogram: ett program för frivillig organiserad hälsovård av djur inom en

viss verksamhetsgren, programmet leds av huvudmannen, regleras genom plan och

riktlinjer och syftar till att främja god hälsa och sund djurhållning,

organisation:

organisationer

jordbruksnäringen

område,

andra

sammanslutningar eller aktörer inom djurområde,

plan och riktlinjer: huvudmannens beskrivning av hur verksamheten ska

organiseras och genomföras samt villkor och skyldigheter för de djurhållare som

deltar i kontrollprogrammet,

referensgrupp: organ inom kontrollprogrammet vilken ska representera de

organisationer som arbetar inom fältverksamheten i kontrollprogrammet,

samarbetsnämnd: organ inom kontrollprogrammet vilken ska representera

relevanta inom branschen förekommande organisationer, samt

verksamhetsgren: det djurhälsoområde som kontrollprogrammet ska vara

verksamt inom.

2 KAP. ANSÖKAN OM HUVUDMANNASKAP

1 § En organisation som vill anordna och bli huvudman för ett kontrollprogram kan

ansöka om detta till Jordbruksverket om det är ett:

1. sjukdomsbekämpande program, eller

2. smittförebyggande program.

2 § En ansökan enligt 2 kap. 1 § första stycket ska innehålla:

1. organisationens kontaktuppgifter,

2. plan och riktlinjer för kontrollprogrammets verksamhet i enlighet med

3 kap.,

3. uppgift om vem som enligt 5 kap. 1 § första stycket ska ansvara för

kontrollprogrammet, samt

4. dokumentation över den ansvariges utbildning och kompetens.

3 KAP. PLAN OCH RIKTLINJER

Krav på huvudmannen

1 § Innan verksamheten startar ska plan och riktlinjerna för kontrollprogrammet vara

godkända av Jordbruksverket.

Av plan och riktlinjer ska framgå:

1. resurser med avseende på ekonomi, teknik, personal och möjligheter att

kunna genomföra kontrollprogrammet likvärdigt över hela landet,

2. vilken verksamhetsgren som kontrollprogrammet ska omfatta,

3. syftet med kontrollprogrammet,

4. beskrivning av hur kontrollprogrammet ska bedrivas samt hur huvudmannens

ansvarsområden enligt 4 kap. 1 § ska tillvaratagas,

5. de villkor och skyldigheter som gäller för de djurhållare som ansluter sina

djur till kontrollprogrammet,

SJVFS 2015:17

3

6. arbetsinstruktioner samt krav på utbildning och kompetens hos de personer

som ska arbeta inom fältverksamheten i kontrollprogrammet,

7. hur kalibrering av arbetet inom kontrollprogrammet ska genomföras,

8. instruktioner

och

riktlinjer

för

samt

sammansättningen

av

den

samarbetsnämnd som avses i 5 kap. 2 §,

9. den tidsperiod som huvudmannen vill ansvara för kontrollprogrammet,

10. hur information om kontrollprogrammet och eventuella uppdateringar av

programmet ska spridas till djurhållare och övriga berörda,

11. att huvudmannen ska tillämpa förvaltningslagens regler i frågor om parts rätt

att få del av uppgifter, om jäv samt om motivering av beslut, och att till

beslutet bifoga information om hur beslutet kan överklagas,

12. om kontrollprogrammet ska omfatta utfärdande av hälsodeklarationer av

besättningar eller försäljningstillstånd inför försäljning eller förflyttning av

djur och om så är fallet hur detta system ska vara uppbyggt,

13. om kontrollprogrammet ska omfatta möjlighet till högre ersättningsnivåer när

det gäller den statliga ersättningen som anges i 6 § zoonosförordningen

(1999:660) vid konstaterade fall av de sjukdomar, utpekade av

Jordbruksverket, som omfattas av zoonoslagen (1999:658) och om så är fallet

hur detta ska vara utformat, samt

14. om djurhållare som utesluts eller självmant utträder ur kontrollprogrammet

tillåts återansluta sin besättning tidigare än efter ett år till kontrollen och vilka

bedömningsgrunder som ska användas.

Krav på djurhållaren

2 § Plan och riktlinjer för kontrollprogrammet ska minst innehålla följande villkor

och skyldigheter för djurhållaren som deltar i kontrollprogrammet:

1. djurhållaren ska ansöka om anslutning till kontrollprogrammet hos

huvudmannen,

2. djurhållaren ska följa de villkor och skyldigheter som anges i plan och

riktlinjerna för kontrollprogrammet och som godkänts av Jordbruksverket,

3. djurhållaren ska på begäran lämna tillträde åt kontrollsektionen och de

personer som arbetar inom kontrollprogrammet i fält, till samtliga områden

och anläggningar där djur hålls och platser där kadaver, ägg, foder och avfall

m.m. som kan sprida smitta finns eller för övrigt har betydelse för

kontrollprogrammet. Djurhållaren ska medverka till att dessa får del av

samtliga handlingar och uppgifter som kan vara av betydelse för

verksamheten i kontrollprogrammet, dessa krav framgår av lagen (2006:807)

om kontroll av husdjur,

4. djurhållaren ska på begäran lämna tillträde åt Jordbruksverket eller

länsstyrelsen, i de fall det gäller kontrollprogram där länsstyrelsen är

kontrollmyndighet, som avses i 10 § punkterna 1 – 4 förordningen (2006:816)

om kontroll av husdjur, till samtliga områden och anläggningar där djur hålls

och platser där kadaver, ägg, foder och avfall m.m. som kan sprida smitta

finns eller för övrigt har betydelse för kontrollprogrammet. Djurhållaren ska

medverka till att kontrollmyndigheten får del av samtliga handlingar och

uppgifter som kan vara av betydelse för verksamheten i kontrollprogrammet,

dessa krav framgår av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,

SJVFS 2015:17

4

5. djurhållaren ska till kontrollsektionen avge rapporter med sådana uppgifter

och vid de tidpunkter som kontrollsektionen bestämmer, samt

6. djurhållaren ska vid misstanke, om för kontrollprogrammet relevanta

sjukdomar, omgående kontakta sin fältveterinär i kontrollprogrammet.

4 KAP. HUVUDMANNENS ANSVARSOMRÅDEN

1 § Huvudmannen ska ansvara för att:

1. driva verksamheten i kontrollprogrammet enligt dessa föreskrifter och efter

av Jordbruksverket godkända plan och riktlinjer,

2. driva kontrollprogrammet i samarbete med besättningsveterinärerna och

andra eventuella organisationer verksamma inom kontrollprogrammets

verksamhetsgren,

3. andra eventuella organisationer verksamma inom kontrollprogrammets

verksamhetsgren

får

möjlighet

att

delta

i

fältarbetet

inom

kontrollprogrammet,

4. kontrollprogrammet är rikstäckande,

5. ge alla djurhållare med relevant produktionsinriktning möjlighet att ansluta

sina besättningar till kontrollprogrammet enskilt eller, där Jordbruksverket så

medger, kollektivt,

6. driva kontrollprogrammet med för verksamhetsgrenen lämpliga metoder,

7. det finns ett lämpligt IT-stöd för kontrollprogrammet där alla anslutna

besättningar och alla för kontrollprogrammet relevanta uppgifter förs in,

8. arbetet inom kontrollprogrammet utförs opartiskt,

9. det genomförs relevant fortbildning av de personer som ska arbeta inom

kontrollprogrammet, samt

10. genomföra alla för kontrollprogrammets verksamhetsgren relevanta

nationella

provtagningar

eller

andra

övervakningsaktiviteter

som

Jordbruksverket,

i

samråd

med

huvudmannen,

begär

utöver

kontrollprogrammets ordinarie provtagningar.

2 § Huvudmannen ska endast ansluta besättning som uppfyller villkoren enligt dessa

föreskrifter. Huvudmannen får även neka att ansluta besättningar om

kontrollsektionen

finner

uppenbara

brister

från

smittskydds-

eller

djurskyddssynpunkt.

3 § Huvudmannen ska endast tillåta organisationer att delta i arbetet inom

kontrollprogrammet om arbetet bedrivs efter de av Jordbruksverket godkända plan

och riktlinjerna för det aktuella kontrollprogrammet.

4 § Om en huvudman vill ändra i ett kontrollprograms godkända plan och riktlinjer

ska huvudmannen ansöka om det till Jordbruksverket.

Verket ska pröva om ändringen kan godkännas.

5 KAP. HUVUDMANNENS ORGANISATION

1 § Hos huvudmannen ska finnas en för verksamheten i kontrollprogrammet

ansvarig kontrollsektion. Kontrollsektionen ska ledas av en ansvarig veterinär om

SJVFS 2015:17

5

inte Jordbruksverket medger något annat. Den ansvariga ska ha lämplig kompetens

för det aktuella kontrollprogrammet.

Kontrollsektionen ska vara organisatoriskt skild från övrig verksamhet hos

huvudmannen, om inte Jordbruksverket medger något annat, och ge

arbetsinstruktioner till den verksamma personalen inom kontrollprogrammet.

2 § Det ska hos huvudmannen för ett kontrollprogram finnas en samarbetsnämnd,

som årligen utvärderar kontrollprogrammet. Jordbruksverket fastställer nämndens

instruktion och sammansättning efter förslag från huvudmannen.

3 § Huvudmannen ska inom tre (3) månader efter verksamhetsårets utgång lämna en

skriftlig årsredogörelse över verksamheten till Jordbruksverket. Årsredogörelsen ska

omfatta aktiviteter i alla regioner och kontrollsektionens samt samarbetsnämndens

verksamhet under året.

Årsredogörelsen ska bland annat innehålla uppgifter beträffande:

1. antal anslutna besättningar,

2. uppgifter om eventuella övergripande förändringar rörande djurhållare, djur,

byggnader m.m.,

3. sammanställning av besättningsbesök,

4. resultat av kontrollprogrammet, samt

5. en analys av arbetet i och den fortsatta utvecklingen av kontrollprogrammet.

4 § Huvudmannen ska, i de fall det är flera organisationer som är verksamma inom

fältarbetet i kontrollprogrammet, ha en referensgrupp där dessa parter årligen

kaliberar och utvärderar fältarbetet i kontrollprogrammet.

6 KAP. UTTRÄDE ELLER UTESLUTANDE FRÅN

KONTROLLPROGRAMMET

1 § En djurhållare som inte uppfyller sina åtaganden i kontrollprogrammet, ska

uteslutas av huvudmannen om inte överträdelsen är av ringa betydelse.

Huvudmannen

meddelar

Jordbruksverket

om

uteslutningen,

om

inte

Jordbruksverket medger något annat, eller länsstyrelsen i de fall det gäller

kontrollprogram där länsstyrelsen är kontrollmyndighet.

2 § Överträdelser av ringa betydelse som inte leder till beslut om uteslutning ska

registreras hos huvudmannen. Dessa registreringar ska vara med i den fortsatta

bedömningen av besättningens anslutning till kontrollprogrammet.

3 § En organisation som deltar i fältarbetet inom kontrollprogrammet är skyldig att

anmäla till huvudmannen om djurhållare inte uppfyller sina åtaganden enligt

kontrollprogrammet.

4 § Djurhållare som huvudmannen utesluter eller som självmant utträder ur

kontrollprogrammet får tidigast efter ett år återansluta sin besättning till

kontrollprogrammet. Om huvudmannen finner att det finns särskilda skäl, får de

bestämma att djurhållaren kan bli återansluten tidigare.

SJVFS 2015:17

6

5 § En organisation som arbetar inom kontrollprogrammet och inte uppfyller sitt

åtagande om att följa godkända plan och riktlinjer ska uteslutas från

kontrollprogrammet av huvudmannen.

7 KAP. MYNDIGHETERNAS KONTROLL AV HUVUDMAN SOM

ANORDNAR KONTROLLPROGRAM

1 § Den som ansvarar för kontrollsektionen är skyldig att till Jordbruksverket, eller

till länsstyrelsen

inom de verksamhetsgrenar där länsstyrelsen är kontrollmyndighet,

rapportera brister i kontrollprogrammet som inte djurhållaren har åtgärdat efter

påpekande.

Huvudmannen ska tillhandahålla alla uppgifter som Jordbruksverket eller

länsstyrelsen behöver för kontrollen, detta krav framgår av lagen (2006:807) om

kontroll av husdjur.

8 KAP. ÅTERKALLANDE AV BESLUT

1 § Jordbruksverket kan återkalla beslutet att utse en huvudman att anordna

kontrollprogram enligt 2 kap 1§ om huvudmannen:

1. inte längre vill anordna kontrollprogrammet,

2. inte följer reglerna i dessa föreskrifter,

3. inte följer plan och riktlinjerna för kontrollprogrammet, eller

4. på annat sätt missbrukar sitt huvudmannaskap gentemot, djurhållare, andra

organisationer som deltar i arbetet med kontrollprogrammet eller

Jordbruksverket.

9 KAP. UNDANTAG

1 § Om det finns särskilda skäl, framförda vid ansökan om huvudmannaskap eller då

huvudmannen vill ändra sina plan och riktlinjer, kan Jordbruksverket besluta om

undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Denna författning träder i kraft den 24 oktober 2015.

Genom denna föreskrift upphävs

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:42) om organiserad

hälsokontroll av husdjur,

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:78) om frivillig och

förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos fjäderfä,

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:20) om frivillig och

förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos nötkreatur,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:21) om förebyggande

hälsokontroll avseende salmonella hos svin,

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:126) om organiserad

hälsokontroll avseende maedivisna hos får, och

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:72) om organiserad

hälsokontroll avseende campylobacter hos slaktkyckling.

SJVFS 2015:17

7

En huvudman utsedd av Jordbruksverket som anordnar ett kontrollprogram med

godkända plan och riktlinjer som vill fortsätta driva programmet måste inom ett år

efter att denna föreskrift trätt i kraft ha ansökt om ett nytt godkännande av plan och

riktlinjerna. Övergångsbestämmelsen gäller för kontrollprogram enligt de föreskrifter

som upphävs.

LEIF DENNEBERG

Karin Åhl

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)