SJVFS 2017:7

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping,

tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:7

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som

omfattas av Europeiska kommissionens

genomförandebeslut ;

Utkom från trycket

den 5 maj 2017

Omtryck

beslutade den 4 maj 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 och 10 §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m., att 7 a § samt bilagorna 1 och 5 till verkets

föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

kommissionens genomförandebeslut2, ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att hindra spridning av vissa

växtskadegörare vid handel eller annan förflyttning av växter m.m. inom Sverige

eller från andra medlemsländer i den Europeiska unionen (EU), samt vid import.

Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller till och med den 31 december 2020

med undantag för de bestämmelser där en kortare giltighetstid anges. (SJVFS

2016:34).

1 a § De växtskadegörare som förtecknas i bilaga 1 är sådana växtskadegörare som

avses i 3 § andra stycket växtskyddslagen (1972:318). Det gäller även de

växtskadegörare som förtecknas i bilaga 2 om växtskadegöraren har angripit en

sådan växt som anges i den bilagan.

Vid förekomst av de växtskadegörarna kan Jordbruksverket besluta om åtgärder

under de förutsättningar som anges i 4 § förordningen (2006:817) om växtskydd

m.m. om det finns särskilda skäl.

Växtskadegörarna som anges i första stycket omfattas av anmälningsskyldigheten

i 4 § växtskyddslagen (1972:318). (SJVFS 2016:34).

2 § Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i dessa föreskrifter

samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

1 Jfr kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/198 av den 2 februari 2017 om åtgärder för att

förhindra introduktion till och spridning inom unionen av Pseudomonas syringae pv. actinidae

Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (EUT L 31, 4.2.2017, s. 29, Celex 32017D0198),

och kommissionens genomförandebeslut 2013/92/EU av den 18 februari 2013 om tillsyn,

växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport

av vissa varor med ursprung i Kina (EUT L 47, 20.2.2013, s. 74, Celex 32013D0092) senast ändrat

genom kommissionens genomförandebeslut av den 20 april 2017 (EUT L 107, 25.4.2017, s. 33, Celex

32017D0728).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2016:34.

SJVFS 2017:7

2

Beteckningarna fröer, levande växtdelar, odlingssubstrat, officiellt uttalande,

parti, plantering, sundhetsintyg, sändning, varuhavare, växter avsedda för plantering

och växtpass har i dessa föreskrifter samma betydelse som i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.

Förflyttning av växtskadegörare inom Sverige samt till Sverige från andra EU-

länder

Förbud

3 § Växtskadegörare som anges i bilaga 1 får inte spridas inom Sverige eller tas in

till Sverige från annat EU-land.

Import av växtskadegörare

Importförbud

4 § Växtskadegörare som anges i bilaga 1 får inte importeras till Sverige.

Förflyttning av växter m.m. inom Sverige samt till och från andra EU-länder

Växtpass

5 § Växter som anges i bilaga 3 och som har ursprung i ett avgränsat område3 i

unionen får endast förflyttas från sådana områden till ett icke avgränsat område i

Sverige om växterna är försedda med växtpass. (SJVFS 2016:34).

Import av växter m.m.

Importförbud

5 a § Växter som anges i bilaga 2 får inte importeras till Sverige om de är angripna

av de växtskadegörare som anges i den bilagan. (SJVFS 2016:34).

Särskilda importvillkor

6 § Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4 får endast importeras till Sverige

på särskilda villkor som anges i den bilagan. (SJVFS 2016:34).

Växtskyddskontroll vid import

7 § Sändningar med varor som anges i bilaga 4 som ska importeras ska genomgå

växtskyddskontroll. Sådana sändningar ska förhandsanmälas skriftligen till

Jordbruksverket enligt de krav som anges i 11 a § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. (SJVFS

2016:34).

3 De avgränsade områdena framgår av Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:7

3

7 a § Träemballage som används i sändningar ska ha genomgått en godkänd

behandling och vara märkt enligt FAO:s internationella standard för fytosanitära

åtgärder nr 15 om riktlinjer för reglering av träemballage i internationell handel

(ISPM 15). Det framgår av 10 § och bilaga 4, del A, avsnitt I, punkt 2 Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

För sådana sändningar som anges i bilaga 5 och som ska importeras under

perioden 5 maj 2017 – 31 juli 2018 gäller dessutom att de ska ställas till förfogande

för växtskyddskontroll. Växtskyddskontrollen ska genomföras på tillfälligt lager eller

tullager. Import får endast ske efter att Jordbruksverket antingen har godkänt

resultatet av växtskyddskontrollen eller har beslutat att växtskyddskontroll inte

kommer att ske. (SJVFS 2017:7).

7 b § Sändningar enligt 7 a § andra stycket ska förhandsanmälas till Jordbruksverket

via e-post eller fax till växtkontrollenheten4 eller via Jordbruksverkets e-tjänst

Anmäla import. Importören ansvarar för att anmälan görs. Anmälan kan även göras

av importörens ombud eller myndigheter vid flygplatser eller i hamnar.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1. Importörens namn, organisationsnummer och telefonnummer

2. Namn och telefonnummer till en kontaktperson för sändningen

3. Fullständig adress till kontrollplatsen

4. Önskat datum och tid för växtskyddskontrollen

5. Vikt, antal kolli och varukod för sändningar av varor enligt bilaga 5

6. Sändningens transportnummer (till exempel containernummer)

7. Datum och underskrift

Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast följande tider vardagen

innan sändningen finns tillgänglig för kontroll

- kl. 10.00 om importen anmäls med blankett och

- kl. 13.00 om importen anmäls med Jordbruksverkets e-tjänst.

Om växtskyddskontrollen ska ske i Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Malmö,

Stockholm eller Arlanda görs kontrollen vardagen efter att anmälan har kommit in.

Om växtskyddskontrollen ska ske på annan ort görs kontrollen inom fem vardagar

från det att sändningen finns tillgänglig för kontroll. Kontroll utförs endast i

undantagsfall på lördagar, söndagar och helgdagar och under förutsättning att

Jordbruksverket skriftligen har godkänt detta. (SJVFS 2015:5).

Villkor när det enligt bilaga 4 krävs sundhetsintyg

8 § Sundhetsintyg i original ska överlämnas till Jordbruksverket för granskning

senast vid sändningens ankomst till den ort där Jordbruksverkets importkontroll ska

utföras. (SJVFS 2016:34).

9 § Sundhetsintyg i form av sundhetscertifikat ska vara utställda till

”växtskyddsmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater”. De ska omfatta

alla de uppgifter som anges i bilaga 8 till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. De ska vara utställda

högst 14 dagar innan sändningen lämnar det land där intyget utfärdats, och vara

4 Anmälan kan lämpligen göras på blankett E11.39.

SJVFS 2017:7

4

avfattade på något av Europeiska unionens officiella språk eller norska. Intygen ska

vara ifyllda med tydliga bokstäver eller maskinskrift. Jordbruksverket godtar

ändringar i intygen under förutsättning att ändringarna är stämplade, daterade och

signerade av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet.

I de fall som särskilda villkor i bilaga 4 gäller för sändningen ska

sundhetscertifikatet i första hand utfärdas i ursprungslandet. Sundhetscertifikatet kan

istället utfärdas i avsändarlandet förutsatt att de relevanta särskilda villkoren i bilaga

4 kan uppfyllas på andra platser än i ursprungslandet, eller då inga särskilda krav

ställs i bilaga 4.

I de fall som särskilda villkor i bilaga 4 gäller för sändningen ska det villkor som

följts anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration genom hänvisning till den

relevanta punkten i den bilagan. (SJVFS 2016:34).

Uppgifter i tulldeklarationen

10 § För sändningar som innehåller varor enligt bilaga 4 ska importören lämna de

uppgifter i tulldeklarationen eller motsvarande som anges i 13 a § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare. (SJVFS 2016:34).

Sampackning

11 § Vid sampackning av varor för vilka skilda införselbestämmelser gäller ska de

mest restriktiva bestämmelserna gälla för hela sändningen om det finns risk för

spridning av växtskadegörare.

Meddelande till Jordbruksverket

12 § Meddelande ska lämnas till Jordbruksverket om sändningar av varor för vilka

införselbegränsningar gäller och som planeras ankomma till det svenska tullområdet,

men som inte anmäls för växtskyddskontroll enligt 7 §. För sändningar som

transiteras ska meddelande lämnas såväl vid transitering till plats i Sverige som vid

transitering genom Sverige till annat land. Meddelandet ska lämnas av innehavare av

tillfälligt lager, tullager eller frizon, eller av den som äger eller på annan grund

förfogar över varorna. Meddelandet ska lämnas senast klockan 10.00 vardagen innan

planerad ankomst till det svenska tullområdet.

Andra bestämmelser som kan vara tillämpliga

13 § Bestämmelser om införsel för vetenskapligt ändamål, försöksverksamhet och

arbete med sorturval finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13) om

införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av växter

m.m. för vetenskapligt ändamål.

14 § Bestämmelser om växtskyddsavgift och andra avgifter vid in- och utförsel av

växter m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om

växtskyddsavgifter. (SJVFS 2014:15).

SJVFS 2017:7

5

15 § Ytterligare bestämmelser om handel och annan förflyttning av växter m.m.

inom Sverige eller från andra medlemsländer i EU, eller import, finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

16 § Ytterligare bestämmelser om förbud och villkor för införsel, utförsel och

spridning av växter m.m. samt certifiering m.m. av utsäde finns i följande

förordningar och i förekommande fall med stöd av förordningarna meddelade

föreskrifter; förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

artskyddsförordningen (2007:845), förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters

sundhet,

sortäkthet

och

kvalitet,

skogsvårdsförordningen

(1993:1096),

utsädesförordningen (2000:1330) och förordningen (2011:926) om EU:s

förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. (SJVFS

2014:15).

--------------------

Denna författning5 träder i kraft den 5 maj 2017.

LEIF DENNEBERG

Jenny Andersson

(Växtregelenheten)

5 SJVFS 2017:7.

SJVFS 2017:7

6

Bilaga 1

VÄXTSKADEGÖRARE SOM ÅSYFTAS I 3 OCH 4 §§

a. Vattenlevande djur i alla utvecklingsstadier

1. Släktet Pomacea Perry.

b. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

1. Epitrix cucumeris Harris

2. Epitrix papa sp. n.

3. Epitrix subcrinita Lec.

4. Epitrix tuberis Gentner

5. Rhynchophorus ferrugineus Olivier

c. Svampar

1. Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

d. Övriga organismer

1. Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

2. Pseudomonas syringae pv. actinidae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

(SJVFS 2017:7).

SJVFS 2017:7

7

Bilaga 2

VÄXTER SOM OMFATTAS AV IMPORTFÖRBUD ENLIGT 5 a §

Växt

Växtskadegörare

1. Fröer av Solanum lycopersicum (L.), tomat

Pepinomosaikvirus

(SJVFS 2016:34).

SJVFS 2017:7

8

Bilaga 3

VISSA VÄXTER MED URSPRUNG I UNIONEN, SOM SKA ÅTFÖLJAS AV

VÄXTPASS VID FÖRFLYTTNING INOM UNIONEN

1. Växter m.m.

1.1 Växter avsedda för plantering, utom frön, som bara kan växa i vatten eller

permanent vattenmättad jord som har sitt ursprung i områden som

avgränsats till följd av påvisad förekomst av släktet Pomacea Perry.6

(SJVFS 2015:5).

6 De avgränsade områdena framgår av Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:7

9

Bilaga 4

VÄXTER M.M. MED URSPRUNG UTANFÖR EU, SOM SKA ÅTFÖLJAS

AV SUNDHETSINTYG VID IMPORT

Växter med ursprung utanför EU, och som är potentiella bärare av

växtskadegörare relevanta för hela unionen

Växt m.m.

Med ursprung i

Särskilda villkor

1. Växter avsedda för

plantering, utom frön,

som bara kan växa i

vatten eller permanent

vattenmättad jord.

Länder utanför EU

Officiellt uttalande om

att växterna har

konstaterats vara fria

från släktet Pomacea

Perry omedelbart

innan de lämnade det

aktuella landet, vilket

ska anges i

sundhetscertifikatets

tilläggsdeklaration.

(SJVFS 2016:34).

SJVFS 2017:7

10

Bilaga 5

SÄNDNINGAR MED TRÄEMBALLAGE SOM SKA FÖRHANDSANMÄLAS

ENLIGT 7 b §

1. Sändningar med varor enligt följande beskrivning, med ursprung i Kina, med

träemballage.

Med träemballage avses trä eller träprodukter som används för att stötta, skydda

eller innehålla en vara, i form av packlådor, boxar, häckar, tunnor och liknande

förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallkragar och

stödjevirke (dunnage), som används vid transport av alla slags varor. Trä som har

bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa och emballage

som helt består av trä med en tjocklek på högst 6 mm omfattas inte.

Varukod

Beskrivning

2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom

sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form.

2515

Marmor, travertin, så kallad belgisk granit och annan

monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet

av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt

sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block

eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form.

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller

byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade,

genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form.

6801 00 00

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom

skiffer).

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer)

samt varor av sådan sten (inbegripet skiffer), även på

underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig

sten (inbegripet skiffer).

6803 00

Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad

skiffer.

6907

Glaserade "gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d.,

plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt

material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material,

även på underlag.

SJVFS 2017:7

11

7210

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en

bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt

metallöverdragna eller försedda med annat överdrag.

(SJVFS 2017:7).