SJVFS 2018:34

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:34

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd;

Utkom från trycket

den 19 oktober 2018

Omtryck

beslutade den 18 oktober 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 23 §§ förordningen

(2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare, att det i verkets föreskrifter (SJVFS

2014:41) om direktstöd1 ska införas en ny paragraf, 27 h §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER ................................................................ 2

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER........................................................................ 3

Stödformer ................................................................................................................ 3

Definitioner .............................................................................................................. 3

Undantag .................................................................................................................. 5

Förfogandedag för den ansökta arealen ................................................................... 5

Bedömning av betesmarker och slåtterängar ........................................................... 5

Minsta skiftesstorlek ................................................................................................ 6

Mark där jordbruksverksamheten upphör ................................................................ 6

Aktivitetskrav på jordbruksmark .............................................................................. 6

Aktiv jordbrukare – inte obetydlig jordbruksverksamhet ........................................ 6

God Jordbrukshävd och goda miljöförhållanden ..................................................... 6

Varningssystemet ..................................................................................................... 7

Landskapselement i åkermark .................................................................................. 8

GÅRDSSTÖD OCH STÖDRÄTTER ......................................................................... 8

Användande av stödrätter ......................................................................................... 8

Stödrätter som upphör att gälla år 2015 ................................................................... 8

Indragning av oanvända stödrätter ........................................................................... 8

Nationella reserven ................................................................................................... 8

ÖVRIGA DIREKTSTÖD ............................................................................................ 9

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2018:22.

SJVFS 2018:34

2

Förgröningsstöd ....................................................................................................... 9

Nötkreatursstöd ...................................................................................................... 11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.......................................................... 12

BILAGA 1 .................................................................................................................. 14

Landskapselement i betesmark och slåtteräng ....................................................... 14

BILAGA 2 .................................................................................................................. 15

Tvärvillkorselement i åkermark i området med tvärvillkorselement ..................... 15

BILAGA 3 .................................................................................................................. 16

Godkända grödor för ekologiska fokusarealen fånggröda ..................................... 16

BILAGA 4 .................................................................................................................. 17

Områden med tvärvillkorselement ......................................................................... 17

BILAGA 5 .................................................................................................................. 43

BILAGA 6 .................................................................................................................. 44

Godkända grödor för ekologiska fokusarealen blommande träda ......................... 44

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Denna författning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)

nr 1290/2005 och (EG) nr 485/20082,

2. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet

och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa

sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och

tvärvillkor3,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och

kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor4,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17

december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar

som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/20095,

2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

3 EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640).

4 EUT L 227, 31.7.2014, s. 69 (Celex 32014R0809).

5 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

SJVFS 2018:34

3

5. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr

1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som

ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till

den förordningen6,

6. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europarlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de

stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken7 och

7. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Stödformer

2 § Denna författning innehåller bestämmelser om

1. gårdsstödet,

2. stödrätter,

3. förgröningen och

4. nötkreatursstödet.

Bestämmelser om hur ansökningar ska göras finns i separata föreskrifter. (SJVFS

2015:4).

Definitioner

3 § I denna författning finns vissa termer med följande definitioner.

Aktiv jordbruksverksamhet:

Som aktiv jordbruksverksamhet klassas

mekanisk

jordbearbetning,

odling

med

etablerade metoder, skörd eller bete samt

putsning, avslagning eller motsvarande. Grön

träda, betesuppehåll eller liknande utan

putsning eller avslagning räknas inte som

aktiv jordbruksverksamhet.

På en åkermark i träda och sådana

buffertområden och åkerrenar som avses i 27

c §, anses en odling med etablerade metoder

ske om växtligheten består av en blandning av

grödor som är särskilt framtagen för att ge vilt,

fåglar eller insekter en god livsmiljö där.

Betesmark och slåtteräng:

Betesmark

Ett jordbruksskifte som inte är åkermark och

som sköts med bete, avslagning eller putsning

6 EUT L 181, 20.6.2014, s. 1 (Celex 32014R0639).

7 EUT L 181, 20.6.2014, s. 74 (Celex 32014R0641).

SJVFS 2018:34

4

samt är bevuxet med gräs, örter eller hävdad

ljung som är dugligt som foder.

Slåtteräng

Ett jordbruksskifte som inte är åkermark och

som sköts med bete, avslagning eller putsning

samt är bevuxet med gräs, örter eller hävdad

ljung som är dugligt som foder.

Generellt för betesmark och slåtteräng

Mark i renskötselområdet som huvudsakligen

används till renbete räknas inte som

betesmark eller slåtteräng. Skog samt

områden där åtgärder gjorts för att väsentligt

gynna trätillväxten räknas inte som betesmark

eller slåtteräng.

För att ett skifte ska räknas som betesmark

eller slåtteräng ska marken klassificeras som

ägoslaget betesmark i blockdatabasen. Mark

som inte är klassificerad som ägoslaget

betesmark i blockdatabasen kan klassificeras

som betesmark eller slåtteräng om marken har

tydliga inslag av hävdgynnande arter eller har

höga natur- eller kulturvärden knutna till

slåtter- eller beteshävd.

Ytor med träd- och buskskikt, naturliga

impediment eller värdefulla landskapselement

eller som saknar tillräckligt med gräs eller

örter, ska bedömas i enlighet med 6 §.

Naturliga

impediment

och

värdefulla

landskapselement enligt bilaga 1 som är

bevuxna med gräs, örter eller hävdad ljung

ingår alltid i skiftesarealen.

Blockdatabasen:

Jordbruksverkets

register

över

jordbruksmarken i Sverige.

Gröda:

Samma definitioner gäller som anges i artikel

44.4 i förordning (EU) nr 1307/20138.

Gårdsstöd:

Grundstöd i enlighet med förordning (EU) nr

1307/20139.

Sista ansökningsdag:

Datumet för sista dag för ansökan om stöd

som fastställs i Statens jordbruksverks

8 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

9 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

SJVFS 2018:34

5

föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om

jordbrukarstöd.

Sista ändringsdag:

Datumet för sista dag att ändra för

stödansökningar som fastställs i Staten

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2)

om ansökan om jordbrukarstöd.

Snabbväxande skogsträd:

Salix med ett maximalt skördeintervall på 10

år samt poppel och hybridasp med ett

maximalt skördeintervall på 20 år.

Området med tvärvillkorselement: Områdena enligt bilaga 4.

Träda:

Träda är åkermark där det inte sker någon

produktion.

Vattendrag:

Bäck, å, flod, älv, kanal eller damm.

Åkermark:

Jordbruksmark som används för växtodling

eller som hålls i ett sådant tillstånd att den kan

användas för växtodling. Marken ska kunna

användas utan någon särskild förberedande

åtgärd annat än användande av gängse

jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner.

Marken ska kunna användas för växtodling

varje år. Undantag kan göras för ett enskilt år

om särskilda omständigheter föreligger.

(SJVFS 2017:33).

Undantag

4 § Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i denna författning.

Förfogandedag för den ansökta arealen

5 § Den 15 juni det aktuella stödåret ska jordbrukaren förfoga över de skiften som

ingår i stödansökan.

Bedömning av betesmarker och slåtterängar

6 § I betesmarker och slåtterängar ska tillämpning av pro rata bedömning10 göras för

följande element:

1. Ytor med träd- eller buskskikt som saknar tillräcklig mängd gräs, örter eller

hävdad ljung eller som är svåråtkomliga för betesdjuren.

2. Ytor med naturliga impediment.

10 Begrepp i förordning (EU) 640/2014 (EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640)) för proportionell bedömning av

vissa marker.

SJVFS 2018:34

6

3. Värdefulla landskapselement som inte är bevuxna med gräs, örter och hävdad

ljung. De värdefulla landskapselement som kan ingå är fornlämning,

odlingsröse, stentipp, byggnadsgrund, stenmur samt öppet dike, som uppfyller

definitionen i bilaga 1.

Enskilda element som är 0,05 hektar eller mindre ska ingå i arealen om de

tillsammans täcker högst 10 procent av blockets areal. För block där dessa element

täcker mer än 10 procent men maximalt 30 procent av arealen ska arealen minskas

med 20 procent. För block där dessa element täcker mer än 30 procent men maximalt

50 procent ska arealen minskas med 40 procent.

Sammanhängande områden med element som var för sig är 0,05 hektar eller mindre

men tillsammans täcker mer än 50 procent av arealen får inte ingå i blocket. Om

storleken på ett enskilt element är större än 0,05 hektar får det inte ingå i blocket.

(SJVFS 2015:42).

Minsta skiftesstorlek

7 § För att stödrätter ska tilldelas eller stöd lämnas för de arealbaserade stöden ska ett

jordbruksskifte vara minst 0,10 hektar.

Undantag från första stycket gäller för skiften som ligger i direkt anslutning till ett

annat skifte med gårdsstödsberättigande gröda på samma block. Den totala arealen för

blocket får dock inte understiga 0,10 hektar.

Mark där jordbruksverksamheten upphör

8 § Jordbruksmark upphör att vara stödberättigande när markarbeten för en permanent

förändring till annat än jordbruksmark påbörjas på skiftet. På skiften som används för

produktion det aktuella året, upphör stödberättigandet på den yta där markarbetet

utförs. På skiften som inte används för produktion, upphör stödberättigandet på den

del av skiftet där markanvändningen ska förändras permanent.

Aktivitetskrav på jordbruksmark

9 § På all jordbruksmark ska det årligen utföras aktiv jordbruksverksamhet. Vid

behov ska åtgärder vidtas för att hindra försumpning av åkermark.

Jordbruksmarken ska vara synbart påverkad av den aktiva jordbruksverksamheten

senast den 31 oktober, det år verksamheten ska utföras.

Undantag från första stycket:

1. Betesmark, slåtteräng och fäbodbete som ingår i ett miljöersättningsåtagande,

får skötas genom aktiv jordbruksverksamhet vartannat år.

2. Åkermark som läggs i träda och sådana buffertområden och åkerrenar som

avses i 27 c §, behöver inte skötas genom aktiv jordbruksverksamhet under det

första året som träda eller buffertområde och åkerren.

3. Mark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för skyddszoner får istället

hållas i ett skick som bevarar förmågan att begränsa läckage av växtnäring och

bekämpningsmedel. (SJVFS 2017:33).

Aktiv jordbrukare – inte obetydlig jordbruksverksamhet

9 a § har upphävts genom (SJVFS 2018:9).

God Jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

SJVFS 2018:34

7

10 § Jordbrukare som bevattnar jordbruksmark ska följa det tillståndsförfarande som

finns om begränsningar som gäller uttag och användning av vatten för

bevattningsändamål enligt 11 kap.miljöbalken (1998:808). Dessa jordbrukare ska

även följa de eventuella villkor i befintliga tillstånd som redan har lämnats.

11 § Gödsel får inte spridas på jordbruksmark närmare än två meter från

jordbruksmarkens kant som gränsar till vattendrag eller sjö.

Första stycket gäller inte den gödsel som djuren själva tillför marken när de går på

bete.

12 § Jordbrukare ska vidta åtgärder för att förebygga att grundvatten förorenas av

farliga ämnen som förtecknas i bilagan till rådets direktiv av den 17 december 1979

om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (80/68/EEG)11.

Att vidta åtgärder innebär att inte släppa ut de farliga ämnena direkt i grundvatten. Det

innebär också att förhindra indirekt förorening genom att förvara och hantera ämnena

på ett sätt så att de inte riskerar att läcka till mark.

13 § Jordbrukare som omfattas av 11 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i

jordbruket ska hålla åkermark bevuxen i enlighet med den bestämmelsen. Dessutom

gäller 29-34 §§ i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

14 § Åkermark med mer än 20 procent lutning i direkt anslutning till hav, sjö eller

vattendrag ska vara bevuxen under perioden 15 september–15 februari varje år. Detta

gäller åkermark inom känsliga områden enligt 5 § förordningen (1998:915) om

miljöhänsyn i jordbruket och 2 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Åkermark

som lämnats obearbetad efter skörd räknas som bevuxen.

15 § Det är förbjudet att bränna stubbåker. Undantag gäller om bränningen är av

växtskyddsskäl. Bränning av växtskyddsskäl får endast ske efter att länsstyrelsen

lämnat dispens. (SJVFS 2017:33).

16 § De tvärvillkorselement som finns på åkermarken i området med

tvärvillkorselement och som räknas upp i bilaga 2 ingår i den stödberättigande arealen.

Dessa tvärvillkorselement får inte aktivt skadas eller tas bort. Solitärträden ska omges

av en minst två meter bred zon där jorden inte får bearbetas. Småvattnen får inte

användas för tippning.

Undantag från första stycket gäller om ett tvärvillkorselement får tas bort genom

dispens lämnad i enlighet med miljöbalken (1998:808) eller kulturmiljölagen

(1988:950). För dessa fall gäller eventuella villkor i dispensen.

För solitärträden enligt bilaga 2 ska jordbrukaren följa bestämmelserna i 4 §

artskyddsförordningen (2007:845) gällande fåglar under fåglarnas häcknings- och

uppfödningsperiod. (SJVFS 2015:42).

Varningssystemet

17 § Varningssystemet i enlighet med artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/201312

ska tillämpas.

11 Direktivet är upphävt men bilagan enligt den sista versionen ska användas för den här bestämmelsen.

12 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

SJVFS 2018:34

8

Landskapselement i åkermark

18 § Landskapselement i åkermark som traditionellt är en del av goda

jordbruksmetoder och gott markutnyttjande får ingå i den stödberättigande arealen,

förutsatt att deras bredd inte överstiger två meter.

GÅRDSSTÖD OCH STÖDRÄTTER

Användande av stödrätter

19 § De stödrätter som en jordbrukare innehar sista ansökningsdag ska ses som

deklarerade i ansökan om utbetalning av gårdsstöd. De stödrätter som jordbrukaren får

ur nationella reserven det aktuella året ska ses som deklarerade i ansökan om

utbetalning av gårdsstöd.

De stödrätter som överförs till en jordbrukare efter sista ansökningsdag ska ses som

tillagda i ansökan om utbetalning av gårdsstöd. Stödrätter som en jordbrukare för över

till någon annan efter sista ansökningsdag ses som borttagna från överlåtarens ansökan

om gårdsstöd.

Efter sista ändringsdag påverkar inte stödrättsöverföringar ansökningar om

utbetalning av gårdsstöd det aktuella året.

Om den ansökta arealen som ger rätt till stöd är mindre än antalet stödrätter ska de

stödrätter med högst värde användas först. Om stödrätter är värda lika mycket ska de

stödrätter med lägst ordningsnummer användas först.

En jordbrukare får anmäla att stödrätterna ska användas i en annan ordning.

Stödrätter som upphör att gälla år 2015

20 § Datumet för avstämning av arealinnehav, i samband med att överskott av

stödrätter upphör att gälla, är sista ansökningsdag år 2015.13

21 § Om stödrätter i jordbrukarens innehav är värda lika mycket tas i första hand

stödrätter som har den minsta arealen bort. I andra hand tas stödrätter med högst

ordningsnummer bort.

Indragning av oanvända stödrätter

22 § Det antal stödrätter som jordbrukaren inte använt i sin gårdsstödsutbetalning

under två år i rad dras in till nationella reserven i enlighet med artikel 31.1 (b) i

förordning (EU) nr 1307/201314.

Nationella reserven

23 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska omfatta

minst 0,10 hektar stödberättigande jordbruksmark. (SJVFS 2015:42).

24 § Tilldelning från den nationella reserven kan ske till jordbrukare som söker

gårdsstöd. Dessa ska sakna stödrätter för mark som berättigar till tilldelning enligt

13 Artikel 21.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307)).

14 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

SJVFS 2018:34

9

nedan. De ska inte sakna stödrätter på grund av att de har fört över stödrätter till en

annan jordbrukare under det aktuella stödåret utan att mark har följt med.

Utöver den tilldelning som måste beviljas i enlighet med artikel 30 i förordning

(EU) nr 1307/201315, ska, i mån av medel, tilldelning ske för

1. betesmarker och slåtterängar som har blivit godkända för gårdsstöd och

registrerats i Jordbruksverkets blockdatabas från och med år 2014 och

2. jordbruksmark som återställts efter markarbeten för infrastruktur av offentlig

karaktär.

Vid tilldelning för betesmark och slåtteräng tilldelas högst det antal stödrätter som

motsvarar ytan på den mark som tillkommit i blockdatabasen från och med 2014. För

att ett block ska ingå i ansökan ska den registrerade ökningen av blockets godkända

areal vara minst 0,10 hektar. Marken kan tilldelas stödrätter en gång.

Vid tilldelning för jordbruksmark som återställts efter markarbeten för anläggning

av infrastruktur av offentlig karaktär tilldelas högst det antal stödrätter som motsvarar

den yta som med anledning av anläggningsarbetet inte var stödberättigande under två

år i rad eller mer. Med offentlig karaktär menas främst anläggningsarbeten där annan

än dåvarande stödsökande var initiativtagare och beställare av infrastrukturen.

Jordbruksverket kan bevilja en linjär höjning av värdet på alla stödrätter när

överskottet i den nationella reserven, efter tilldelningar enligt ovan, bedöms vara

tillräckligt stort. (SJVFS 2015:42).

25 § Efter en tilldelning enligt EU:s förordningar, beviljas i första hand en full

tilldelning för de betesmarker och slåtterängar som tillkommit i Jordbruksverkets

blockdatabas från och med 2014.

Vid en brist på medel får Jordbruksverket reservera ett belopp som säkerställer att

en sådan tilldelning som måste ske enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/201316

kan genomföras. Därefter görs en proportionell tilldelning för så mycket mark som

medlen räcker till det aktuella året. Om värdet i den nationella reserven inte räcker till

det aktuella året kan sådan mark som inte får stödrätter användas i en ny ansökan året

efter.

Vid ett överskott på medel efter att alla tilldelningar har gjorts överförs, vid behov

och i första hand, medel till stödet till unga jordbrukare. Om ingen överföring behöver

göras till stödet till unga jordbrukare, eller om det fortfarande finns ett överskott efter

en sådan överföring, sker tilldelning till alla stödrättsinnehavarna om Jordbruksverket

bedömer att överskottet är tillräckligt stort. (SJVFS 2015:42).

ÖVRIGA DIREKTSTÖD

Förgröningsstöd

Diversifiering av grödor

26 § Reglerna om gröddiversifiering som anges i artikel 44.3 d i förordning (EU) nr

1307/201317 ska gälla de jordbrukare som har huvuddelen av sin jordbruksmark i

stödområdena 1-5 i bilaga 2 i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder. (SJVFS 2017:33).

15 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

16 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

17 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

SJVFS 2018:34

10

27 § Jordbrukare som har huvuddelen av sin jordbruksmark i stödområdena 1-5 i

bilaga 2 i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska

uppfylla kraven i artikel 44.1 i förordning (EU) nr 1307/201318 från och med den 1

juni till och med den 31 juli.

Jordbrukare som har huvuddelen av sin jordbruksmark utanför stödområdena 1-5

i

bilaga 2 i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska

uppfylla kraven i artikel 44.1 i förordning (EU) nr 1307/201319 från och med den 1

maj till och med den 30 juni. (SJVFS 2017:33).

Arealer med ekologiskt fokus

27 a § Jordbrukare som har huvuddelen av sin jordbruksmark i områden som omfattas

av ett undantag för områden med stor andel skog20 är undantagna kravet på att ha

arealer med ekologiskt fokus. (SJVFS 2017:33).

27 b § Jordbrukare som anmäler träda eller blommande träda som arealer med

ekologiskt fokus ska hålla marken utanför produktion minst från och med den 1 januari

till och med den 15 juli under stödåret.

Jordbrukare som anmäler blommande träda som arealer med ekologiskt fokus ska

ha minst en av grödorna i bilaga 6 etablerade på arealen genom sådd. Grödorna ska

vara dominerande på arealen när de är etablerade. Grödorna alsikeklöver, rödklöver

och vitklöver får inte vara etablerade i renbestånd. (SJVFS 2018:9).

27 c § Jordbrukare som anmäler buffertområden och åkerrenar som arealer med

ekologiskt fokus ska under stödåret

1. anlägga buffertområdena och åkerrenenarna på den yttersta odlingsbara

arealen som i normala fall kan sås längs med skiftesgränserna,

2. hålla buffertområdena och åkerrenarna utanför produktion till och med den 31

juli under ansökansåret, med undantag för de skiften som höstsås, då får

buffertområdena och åkerrenarna brytas inför sådden av nästa års gröda,

3. se till att buffertområdena och åkerrenarna är tydligt avgränsade eller tydligt

urskiljbara från växtligheten på den omkringliggande åkermarken som

jordbrukaren själv förfogar över samt

4. se till att huvudgrödan som odlas på skiftet utgör den övervägande delen av

skiftets areal.

Jordbrukarna ska inte anlägga buffertområdena och åkerrenenarna på eller längs

med de skiften med träda som jordbrukaren själv förfogar över, eller längs med de

skiften där jordbrukaren söker utbetalning av en miljöersättning för skyddszon.

(SJVFS 2017:33).

27 d § Jordbrukare som anmäler salix som arealer med ekologiskt fokus får inte

använda mineralgödselmedel eller växtskyddsmedel på odlingen förutom det första

året grödan odlas. (SJVFS 2017:33).

27 e § Jordbrukare som anmäler arealer med växttäcke och fånggrödor som arealer

med ekologiskt fokus ska under stödåret

18 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

19 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

2023 a § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.

SJVFS 2018:34

11

1. etablera arealerna med växttäcke genom en insådd av gräs, vallfröer eller en

blandning av dessa i huvudgrödan eller

2. etablera fånggrödorna med en blandning av minst två av grödorna i bilaga 3

senast den 1 september.

Jordbrukarna får bryta arealerna med växttäcke och fånggrödorna efter den 31

oktober under stödåret.

Jordbrukarna ska inte etablera arealerna med växttäcke och fånggrödorna på skiften

som de söker utbetalning av miljöersättningen för minskat kväveläckage på. (SJVFS

2017:33).

27 f § De godkända kvävefixerande grödorna som kan användas som arealer med

ekologisk fokus är ärter, konservärter, bönor, sötlupin, vicker, kikärter, lusern och

klöver. Dessa grödor, utom konservärter, får brytas efter den 31 juli under stödåret.

(SJVFS 2017:33).

27 g § För ansökningsåret 2018 får mark i träda betraktas som en skild gröda och som

areal med ekologiskt fokus, även om marken har betats eller skördats för

produktionsändamål.21(SJVFS 2018:22).

27 h § Jordbrukare som anmäler arealer med växttäcke eller fånggrödor som arealer

med ekologiskt fokus får under ansökningsåret 2018 etablera arealerna genom en sådd

av gräs, vallfröer eller annat örtartat foder i renbestånd eller genom sådd av en

blandning av spannmål eller baljväxter.

Arealer med växttäcke eller fånggrödor får innefatta arealer med höstgrödor som

normalt sås på hösten för skörd för foder eller bete.

Under ansökningsåret 2018 ska bilaga 3 inte gälla.22(SJVFS 2018:34).

28 § har upphävts genom (SJVFS 2017:33).

Betesmark och slåtteräng i Natura 2000-område

28 a § Gårdsstödsberättigande betesmarker och slåtterängar som ligger i Natura 2000-

områden och som för förgröningsstödet klassats som miljömässigt känsliga

permanenta gräsmarker får endast ställas om till annan användning om den ändrade

användningen är förenlig med bevarandeplanen för det aktuella Natura 2000-området.

(SJVFS 2016:41).

Nötkreatursstöd

29 § Nötkreatursstödet baseras på det djurinnehav under räkningsperioden som har

rapporterats till det Centrala nötkreatursregistret (CDB). Stödets storlek bestäms av

det antal dagar ett djur har hållits på den produktionsplats eller de produktionsplatser

som företaget har anmält. Antalet dagar räknas från och med dagen efter djuret har

passerat 12 månaders ålder.

21 I enlighet med kommissionens genomförandebeslut av den 14 augusti 2018 om tillåtelse att bevilja undantag från

Europaparlementets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014

vad gäller genomförandet av vissa villkor angående förgröningsstödet för ansökningsåret 2018 i Danmark, Estland, Lettland,

Litauen, Polen, Portugal, Finland och Sverige.

22 I enlighet med kommissionens genomförandebeslut av den av den 18 september 2018 om tillåtelse att bevilja undantag från

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014

vad gäller genomförandet av vissa villkor angående förgröningsstödet för ansökningsåret 2018 i Belgien, Danmark, Tyskland,

Irland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Sverige och Förenade kungariket med avseende på England och

Skottland.

SJVFS 2018:34

12

Det djur som avses i första stycket ska uppfylla stödvillkoren i 29 § tredje stycket

förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare från och med första

dagen på räkningsperioden.

För den första stödperioden är räkningsperioden för djurinnehavet den 1 januari

2015 till och med den 31 juli 2015. Därefter är räkningsperioden återkommande den 1

augusti till och med den 31 juli med start den 1 augusti 2015.

Referensåret för Nötkreatursstödet är den 1 augusti 2010 till och med den 31 juli

2011. I den mån stödformen blir översökt i relation till antalet djur referensåret,

reduceras stödet per djur i relation till hur stor översökningen är.

Bison med raskod 90 och jak med raskod 93 omfattas inte av nötkreatursstöd.

(SJVFS 2016:41).

30 § Om djuret anländer till en produktionsplats samma dag som den lämnat en annan

produktionsplats, ska djuret tillgodoräknas den produktionsplats som den lämnar. Den

som har anmält produktionsplatsen som djuret anländer till ska räkna efterföljande dag

till sin räkningsperiod. (SJVFS 2015:14).

31 § har upphävts genom (SJVFS 2015:4).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2010:4) om direktstöd ska upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller dock för ansökningar som avser stödåret 2014 eller

tidigare år

Denna författning23 träder i kraft den 12 mars 2015 och gäller från och med stödåret

2015.

Denna författning24 träder i kraft den 11 maj 2015. Bestämmelserna i 9 a, 29 och

30 §§ samt bilaga 2 gäller från och med stödåret 2015.

Denna författning25 träder i kraft den 7 januari 2016 och gäller från och med stödåret

2016. Den vallinsådd som jordbrukaren sått in som ekologisk fokusareal under hösten

2015 omfattas inte av bestämmelsen i 28 § p. 4, enligt vilken vallinsådden ska bestå

av blandningar.

Denna författning26 träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna författning27 träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna författning28 träder i kraft 7 juli 2018 och gäller från och med stödåret 2018.

23 SJVFS 2015:4

24 SJVFS 2015:14

25 SJVFS 2015:42

26 SJVFS 2016:41

27 SJVFS 2017:33

28 SJVFS 2018:9.

SJVFS 2018:34

13

Denna författning29 träder i kraft den 13 oktober 2018 och gäller från och med

stödåret 2018.

Denna författning30 träder i kraft den 25 oktober 2018 och gäller från och med

stödåret 2018.

CHRISTINA NORDIN

Anna Irani

(Stödregelenheten)

29 SJVFS 2018:22.

30 SJVFS 2018:34.

SJVFS 2018:34

14

Bilaga 1

LANDSKAPSELEMENT I BETESMARK OCH SLÅTTERÄNG

Landskapselement

Definition

Punktelement

Byggnadsgrund

En högst 200 kvadratmeter stor

byggnadsgrund eller byggnad utan

fungerande tak som hör samman med

tidigare markanvändning/ hushållning.

Grunden består av en eller flera tydliga

grundstenar eller hörnstenar samt eventuellt

spismursröse. Marken innanför grundens

ytterväggar inkluderas.

Fornlämning

Fornlämningar enligt kulturmiljölagen

(1988:950) och som är ovan jord.

Odlingsröse, stentipp

Odlingssten samlad i rösen eller tippar.

Linjeelement

Stenmur

Murarna är uppförda i ursprungligt syfte att

hägna in eller stänga ute boskap eller att

avgränsa brukningsenheter. Muren är

ursprungligen upplagd med huvudsakligen

flera skikt sten.

Öppet dike

Öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering.

Diket är vattenförande någon del av året.

(SJVFS 2015:4).

SJVFS 2018:34

15

Bilaga 2

TVÄRVILLKORSELEMENT I ÅKERMARK I OMRÅDET MED

TVÄRVILLKORSELEMENT

Tvärvillkorselement

Definition

Solitärträd

Enstaka fristående lövträd helt omgivet

av åkermark. Trädet ska ha en kronvidd

om minst 5 meter. Avstånd till fältkant

ska vara minst 10 meter från stammen.

Avstånd till närmaste

tvärvillkorselement ska vara minst 10 m

från stammen till elementet.

Två eller flera stammar som växer intill

varandra på en yta mindre än 1 m²

räknas som ett träd.

Småvatten

Mindre vattensamling helt omgiven av

åkermark. Småvattnet är anlagt,

alternativt utgörs av en naturlig

vattensänka. Arealen ska vara mindre än

0,10 hektar (1000 m²). Småvattnet ska

ständigt hålla ytvatten eller fuktig

markyta. Omgivande slänt från åkern

inkluderas i arealen.

Öppet dike

Öppet, i huvudsak anlagt dike för

dränering av åkermark beläget i

åkermark eller mellan angränsande

åkermarksblock. För att

åkermarksblocken ska räknas som

angränsande ska avståndet från dikets

mittlinje i snitt vara maximalt 5 meter

till vardera åkerkanten. Diken där

vattenspegeln överstiger 6 meters bredd

omfattas inte av bestämmelsen i 16 §.

Diket ska i sin helhet vara minst 0,5

meter brett i snitt, mätt vid släntkanten

och minst 0,3 meter djupt i snitt.

Stenmur

Muren är ursprungligen upplagd med

huvudsakligen flera skikt sten och

belägen i åkermark eller mellan

angränsande åkermarksblock. För att

åkermarksblocken ska räknas som

angränsande ska avståndet från

stenmurens mittlinje i snitt vara

maximalt 5 meter till vardera

åkerkanten.

(SJVFS 2015:42).

SJVFS 2018:34

16

Bilaga 3

GODKÄNDA GRÖDOR FÖR EKOLOGISKA FOKUSAREALEN

FÅNGGRÖDA

Beta

Blodklöver

Bovete

Havre (vår)

Honungsört

Korn (vår)

Oljerättika

Persisk klöver

Purrhavre

Rajgräs

Raps (vår)

Rybs (vår)

Råg (vår)

Rågvete (vår)

Rättika

Solros

Subklöver

Sudangräs

Tagetes

Vete (vår)

Vicker

Vitsenap

Ärt (SJVFS 2017:33).

SJVFS 2018:34

17

Bilaga 4

OMRÅDEN MED TVÄRVILLKORSELEMENT

Område

Församling per den 31 december 1999

Abild slättbygden

Abild

Acklinga

Acklinga

Adolf Fredrik

Adolf Fredrik

Adolfsberg

Adolfsberg

Alfshög

Alfshög

Alingsås slättbygden

Alingsås

Allerum

Allerum

Allhelgona

Allhelgona

Almby

Almby

Alsike

Alsike

Alstad

Alstad

Altuna

Altuna

Anderslöv

Anderslöv

Angarn

Angarn

Annelöv

Annelöv

Appuna

Appuna

Arboga landsförsamling norra del

Arboga landsförsamling

Arboga stadsförsamling norra del

Arboga stadsförsamling

Arby

Arby

Arrie

Arrie

Asarum slättbygden

Asarum

Asige slättbygden

Asige

Ask

Ask

Ask

Ask

Askeby

Askeby

Asker slättbygden

Asker

Askome slättbygden

Askome

Asmundtorp

Asmundtorp

Aspö

Aspö

Augerum slättbygden

Augerum

Axberg

Axberg

Backa

Backa

Baldringe

Baldringe

Balingsta

Balingsta

Balkåkra

Balkåkra

Baltak

Baltak

Bankekind

Bankekind

Bara

Bara

Barkarby

Barkarby

SJVFS 2018:34

18

Barkåkra

Barkåkra

Barne-Åsaka

Barne-Åsaka

Barsebäck

Barsebäck

Benestad

Benestad

Berg

Berg

Berga

Berga

Bergshammar

Bergshammar

Bergsjön

Bergsjön

Bettna

Bettna

Billeberga

Billeberga

Billinge södra del

Billinge

Binneberg

Binneberg

Biskopsgården

Biskopsgården

Biskopskulla

Biskopskulla

Bitterna

Bitterna

Bjuv

Bjuv

Bjälbo

Bjälbo

Bjärby

Bjärby

Bjäresjö

Bjäresjö

Bjärred

Bjärred

Bjärshög

Bjärshög

Björka

Björka

Björkeberg

Björkeberg

Björkekärr

Björkekärr

Björklinge östra del

Björklinge

Björksta

Björksta

Björkvik östra del

Björkvik

Björnekulla

Björnekulla

Björnlunda

Björnlunda

Björskog

Björskog

Björsäter

Björsäter

Blacksta

Blacksta

Blentarp

Blentarp

Bodarp

Bodarp

Boglösa

Boglösa

Bollerup

Bollerup

Bolshög

Bolshög

Bolstad

Bolstad

Bonderup

Bonderup

Boo

Boo

Borgunda

Borgunda

Borlunda-Skeglinge

Borlunda-Skeglinge

Borrby-Östra Hoby

Borrby-Östra Hoby

Borrie

Borrie

SJVFS 2018:34

19

Bosarp

Bosarp

Bosjökloster södra del

Bosjökloster

Botkyrka

Botkyrka

Brandstad

Brandstad

Bred

Bred

Bredsäter

Bredsäter

Bro

Bro

Broby

Broby

Bromma

Bromma

Bromma

Bromma

Brunnby

Brunnby

Brunneby

Brunneby

Brunnhem

Brunnhem

Brunnsbo

Brunnsbo

Brålanda

Brålanda

Bråttensby

Bråttensby

Bräkne-Hoby slättbygden

Bräkne-Hoby

Brämaregården

Brämaregården

Brännkyrka

Brännkyrka

Bunkeflo

Bunkeflo

Burlöv

Burlöv

Bårslöv

Bårslöv

Bäck

Bäck

Bäckebol

Bäckebol

Bälinge

Bälinge

Bällefors

Bällefors

Bäreberg

Bäreberg

Böja

Böja

Börje

Börje

Börringe

Börringe

Bösarp

Bösarp

Dagsberg fastlandsdel

Dagsberg

Dagstorp

Dagstorp

Dala

Dala

Dalby

Dalby

Dalby

Dalby

Dalköpinge

Dalköpinge

Danderyd

Danderyd

Danmark

Danmark

Degeberga

Degeberga

Dimbo-Ottravad

Dimbo-Ottravad

Dingtuna

Dingtuna

Drothem

Drothem

Dörby

Dörby

SJVFS 2018:34

20

Ed

Ed

Edestad

Edestad

Edsberg

Edsberg

Edsvära västra del

Edsvära

Eftra

Eftra

Eggvena

Eggvena

Ek

Ek

Ekby

Ekby

Ekeby

Ekeby

Ekeby

Ekeby

Ekebyborna

Ekebyborna

Ekerö

Ekerö

Ekeskog

Ekeskog

Eldsberga

Eldsberga

Eling

Eling

Elleholm

Elleholm

Emmislöv

Emmislöv

Engelbrekt

Engelbrekt

Enhörna fastlandsdel

Enhörna

Enköping

Enköping

Enköpings-Näs

Enköpings-Näs

Enskede

Enskede

Enåsa

Enåsa

Eriksfält

Eriksfält

Erikstad

Erikstad

Erska

Erska

Ervalla

Ervalla

Eskilstorp

Eskilstorp

Eskilstuna fors

Eskilstuna fors

Eskilstuna kloster

Eskilstuna kloster

Eslöv

Eslöv

Essinge

Essinge

Essunga

Essunga

Everlöv

Everlöv

Everödsbygden

Everödsbygden

Falkenberg

Falkenberg

Falköping

Falköping

Falsterbo

Falsterbo

Farhult

Farhult

Farsta

Farsta

Felestad

Felestad

Fellingsbro södra del

Fellingsbro

Filborna

Filborna

Fittja

Fittja

SJVFS 2018:34

21

Fivelstad

Fivelstad

Fjälkestad

Fjälkestad

Fjälkinge

Fjälkinge

Fjärestad

Fjärestad

Fjärås västra del

Fjärås

Flakeberg

Flakeberg

Flemingsberg

Flemingsberg

Fleninge

Fleninge

Flistad

Flistad

Flistad

Flistad

Flo

Flo

Floda södra del

Floda

Fornåsa

Fornåsa

Fors

Fors

Forsby

Forsby

Forshem

Forshem

Fosie

Fosie

Fredsberg

Fredsberg

Fresta

Fresta

Fridene

Fridene

Fridlevstad södra del

Fridlevstad

Friel

Friel

Friggeråker

Friggeråker

Frillestad

Frillestad

Frustuna

Frustuna

Främmestad

Främmestad

Frändefors

Frändefors

Fränninge

Fränninge

Fröslunda

Fröslunda

Frösthult

Frösthult

Frösunda

Frösunda

Frösve

Frösve

Fuglie

Fuglie

Fullestad

Fullestad

Fullösa

Fullösa

Funbo

Funbo

Furingstad

Furingstad

Fyrunga

Fyrunga

Fågeltofta

Fågeltofta

Fåglum

Fåglum

Fägre

Fägre

Färed

Färed

Färingsö

Färingsö

Färlöv

Färlöv

SJVFS 2018:34

22

Fölene

Fölene

Förkärla fastlandsdel

Förkärla

Förlösa-Kläckeberga

Förlösa-Kläckeberga

Förslöv västra del

Förslöv

Gamla Uppsala

Gamla Uppsala

Gammalkil norra del

Gammalkil

Gammalstorp

Gammalstorp

Genarp

Genarp

Gessie

Gessie

Gestad

Gestad

Getinge

Getinge

Gideonsberg

Gideonsberg

Gillberga

Gillberga

Gillstad

Gillstad

Giresta

Giresta

Gislöv

Gislöv

Gistad

Gistad

Gladsax

Gladsax

Glanshammar

Glanshammar

Glemminge

Glemminge

Glumslöv

Glumslöv

Gottsunda

Gottsunda

Grevbäck

Grevbäck

Grevie västra del

Grevie

Grimeton slättbygden

Grimeton

Grinstad

Grinstad

Gryt

Gryt

Gryta

Gryta

Gräve

Gräve

Grödinge

Grödinge

Grönby

Grönby

Gualöv

Gualöv

Gudhem

Gudhem

Gudmuntorp

Gudmuntorp

Gumlösa

Gumlösa

Gunnarsnäs

Gunnarsnäs

Gustav Adolf

Gustav Adolf

Gustav Vasa

Gustav Vasa

Gylle

Gylle

Gårdeby

Gårdeby

Gårdstånga-Holmby

Gårdstånga-Holmby

Gåsinge-Dillnäs södra del

Gåsinge-Dillnäs

Gällersta

Gällersta

Gärdhem

Gärdhem

SJVFS 2018:34

23

Gärdslöv

Gärdslöv

Gödestad

Gödestad

Görslöv

Görslöv

Gösslunda

Gösslunda

Götalunden

Götalunden

Göteborgs Annedal

Göteborgs Annedal

Göteborgs Carl Johan

Göteborgs Carl Johan

Göteborgs domkyrkoförsamling

Domkyrkoförs. i Göteborg

Göteborgs Haga

Göteborgs Haga

Göteborgs Johanneberg

Göteborgs Johanneberg

Göteborgs Masthugg

Göteborgs Masthugg

Göteborgs Oscar Fredrik

Göteborgs Oskar Fredrik

Göteborgs sankt Pauli

Göteborgs s:t Pauli

Göteborgs Vasa

Göteborgs Vasa

Götene

Götene

Götlunda

Götlunda

Götlunda

Götlunda

Hacksta

Hacksta

Hackvad

Hackvad

Haga

Haga

Hagby

Hagby

Hagby

Hagby

Hagebyhöga

Hagebyhöga

Hagelberg

Hagelberg

Hallsberg slättbygden

Hallsberg

Hallstahammar

Hallstahammar

Halltorp fastlandsdel

Halltorp

Halmstad

Halmstad

Hammarby

Hammarby

Hammarlunda

Hammarlunda

Hammarlöv

Hammarlöv

Hammenhög

Hammenhög

Hangelösa

Hangelösa

Hanhals fastlandsdel

Hanhals

Hannas

Hannas

Haraker

Haraker

Hardeberga

Hardeberga

Hardemo

Hardemo

Harlösa

Harlösa

Harplinge

Harplinge

Hassle

Hassle

Hasslösa

Hasslösa

Hasslöv slättbygden

Hasslöv

Heda

Heda

SJVFS 2018:34

24

Hedeskoga

Hedeskoga

Hedvig Eleonora

Hedvig Eleonora

Helga trefaldighet

Helga trefaldighet

Helgeand

Helgeand

Heliga korset

Heliga korset

Helsingborgs Gustav Adolf

Helsingborgs Gustav Adolf

Helsingborgs Maria

Helsingborgs Maria

Hemmesdynge

Hemmesdynge

Herrberga

Herrberga

Herrestad

Herrestad

Herrljunga

Herrljunga

Hidinge slättbygden

Hidinge

Himmeta

Himmeta-bro

Hjo

Hjo

Hjortsberga

Hjortsberga

Hjälsta

Hjälsta

Hjälstad

Hjälstad

Hjärnarp västra del

Hjärnarp

Hjärsås södra del

Hjärsås

Hofterup

Hofterup

Hogstad

Hogstad

Hol

Hol

Holm

Holm

Holm

Holm

Holm

Holm

Holmestad

Holmestad

Horn

Horn

Horred

Horred

Hossmo fastlandsdel

Hossmo

Hov

Hov

Hov västra del

Hov

Hovby

Hovby

Hovsta

Hovsta

Hubbo

Hubbo

Huddinge

Huddinge

Hunnestad

Hunnestad

Hurva

Hurva

Husaby

Husaby

Husby-Långhundra

Husby-Långhundra

Husby-Rekarne norra del

Husby-Rekarne

Husby-Sjutolft

Husby-Sjutolft

Husby-Ärlinghundra

Husby-Ärlinghundra

Husie

Husie

Hyby

Hyby

SJVFS 2018:34

25

Hyllie

Hyllie

Hyringa

Hyringa

Håbo-Tibble

Håbo-Tibble

Håle

Håle

Hångsdala

Hångsdala

Håtuna

Håtuna

Hägersten

Hägersten

Häggeby

Häggeby

Häggesled

Häggesled

Hällby

Hällby

Hällestad

Hällestad

Hällum

Hällum

Händene

Händene

Härad norra del

Härad

Häradshammar fastlandsdel

Häradshammar

Härjevad

Härjevad

Härkeberga

Härkeberga

Härlanda

Härlanda

Härnevi

Härnevi

Härslöv

Härslöv

Hässelby

Hässelby

Hässlunda

Hässlunda

Hög

Hög

Högalid

Högalid

Höganäs

Höganäs

Högby

Högby

Högestad

Högestad

Högsbo

Högsbo

Högseröd

Högseröd

Högstena

Högstena

Höja

Höja

Hököpinge

Hököpinge

Hölö fastlandsdel

Hölö

Hömb

Hömb

Hörby västra del

Hörby

Hörup

Hörup

Ignaberga

Ignaberga

Ilstorp

Ilstorp

Ingelstorp

Ingelstorp

Irsta

Irsta

Istorp

Istorp

Ivetofta

Ivetofta

Ivö

Ivö

Jakobsberg

Jakobsberg

SJVFS 2018:34

26

Jonstorp

Jonstorp

Julita fastlandsdel

Julita

Jumkil

Jumkil

Jung

Jung

Jämjö slättbygden

Jämjö

Järlåsa

Järlåsa

Järn

Järn

Järpås

Järpås

Järrestad

Järrestad

Järstad

Järstad

Kafjärden norra del fastlandsdel

Kafjärden

Kafjärden södra del, Barva

Kafjärden

Kaga

Kaga

Kallhäll

Kallhäll

Kalmar

Kalmar

Kalmar domkyrkoförsamling

Kalmar domkyrkoförsamling

Kalmar sankt Johannes

Kalmar s:t Johannes

Karaby

Karaby

Karleby

Karleby

Karlshamn fastlandsdel

Karlshamn

Karlskrona stadsförsamling

Karlskrona stadsförsamling

Katarina

Katarina

Katrineholm

Katrineholm

Katslösa

Katslösa

Kattarp

Kattarp

Kestad

Kestad

Kiaby

Kiaby

Kil slättbygden

Kil

Kila

Kila

Kila norra del

Kila

Kimstad

Kimstad

Kinne-Vedum

Kinne-Vedum

Kirseberg

Kirseberg

Kista

Kista

Kivik

Södra Mellby

Kleva-Sil

Kleva-Sil

Klippan västra del

Klippan

Klockrike

Klockrike

Knislinge

Knislinge

Knista slättbygden

Knista

Knivsta

Knivsta

Knästorp

Knästorp

Kolbäck

Kolbäck

Kolsva slättbygden

Kolsva

SJVFS 2018:34

27

Konga södra del

Konga

Konungsund

Konungsund

Korsberga

Korsberga

Kortedala

Kortedala

Kristianstads heliga trefaldighet

Kristianstads heliga trefaldighet

Kropp

Kropp

Kräcklinge

Kräcklinge

Kuddby

Kuddby

Kulla

Kulla

Kulladal

Kulladal

Kullerstad

Kullerstad

Kullings-skövde

Kullings-skövde

Kumla

Kumla

Kumla

Kumla

Kumla

Kumla

Kung Karl

Kung Karl

Kungsbacka

Kungsbacka

Kungs-Barkarö

Kungs-Barkarö

Kungsholm

Kungsholm

Kungs-husby fastlandsdel

Kungs-husby

Kungslena

Kungslena

Kungsåra

Kungsåra

Kungsängen-Västra Ryd fastlandsdel

Kungsängen-Västra Ryd

Kverrestad

Kverrestad

Kvibille

Kvibille

Kvidinge

Kvidinge

Kviinge

Kviinge

Kvillinge

Kvillinge

Kvistbro östra del

Kvistbro

Kvistofta

Kvistofta

Kvänum

Kvänum

Kymbo västra del

Kymbo

Kyrkoköpinge

Kyrkoköpinge

Kyrkås

Kyrkås

Kågeröd

Kågeröd

Kållands-Åsaka

Kållands-Åsaka

Kårsta

Kårsta

Källby

Källby

Källs-Nöbbelöv

Källs-Nöbbelöv

Källstad

Källstad

Källstorp

Källstorp

Kälvene

Kälvene

Kärna

Kärna

Kärrbo fastlandsdel

Kärrbo

SJVFS 2018:34

28

Kävlinge

Kävlinge

Köping

Köping

Köpinge

Köpinge

Lackalänga-Stävie

Lackalänga-Stävie

Lagga

Lagga

Laholm

Laholm

Landa

Landa

Landeryd

Landeryd

Landskrona

Landskrona

Larv norra del

Larv

Laske-Vedum

Laske-Vedum

Lavad

Lavad

Ledberg

Ledberg

Ledsjö

Ledsjö

Leksberg

Leksberg

Lekåsa

Lekåsa

Lena

Lena

Lena-Bergstena

Lena-Bergstena

Lerbo

Lerbo

Levene

Levene

Lextorp

Lextorp

Lid

Lid

Lidingö

Lidingö

Lidköping

Lidköping

Lilla Beddinge

Lilla Beddinge

Lilla Harrie

Lilla Harrie

Lilla Isie

Lilla Isie

Lillkyrka

Lillkyrka

Lillkyrka fastlandsdel

Lillkyrka

Lillkyrka-Ödeby

Lillkyrka-Ödeby

Limhamn

Limhamn

Lindberg fastlandsdel

Lindberg

Lindärva

Lindärva

Linköpings Berga

Linköpings Berga

Linköpings domkyrkoförsamling

Linköpings domkyrkoförsamling

Linköpings Johannelund

Linköpings Johannelund

Linköpings Ryd

Linköpings Ryd

Linköpings sankt Lars

Linköpings s:t Lars

Linköpings Skäggetorp

Linköpings Skäggetorp

Lista

Lista

Listerby fastlandsdel

Listerby

Litslena

Litslena

Ljung södra del

Ljung

Ljungby

Ljungby

SJVFS 2018:34

29

Ljungby fastlandsdel

Ljungby

Locketorp

Locketorp

Lomma

Lomma

Long

Long

Lovö fastlandsdel

Lovö

Ludgo-Spelvik

Ludgo-Spelvik

Lugnås

Lugnås

Lunda norra del

Lunda

Lundby fastlandsdel

Lundby

Lunds allhelgona

Lunds allhelgonaförs.

Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförs.

Lyby

Lyby

Långtora

Långtora

Låssa fastlandsdel

Låssa

Låstad

Låstad

Läby

Läby

Längbro

Längbro

Längjum

Längjum

Längnum

Längnum

Lännäs västra del

Lännäs

Lästringe

Lästringe

Löddeköpinge

Löddeköpinge

Löderup

Löderup

Lönsås

Lönsås

Lösen slättbygden

Lösen

Löt

Löt

Lövestad

Lövestad

Maglarp

Maglarp

Maglehem

Maglehem

Magra

Magra

Malma

Malma

Malmö sankt Johannes

Malmö s:t Johannes

Malmö sankt Pauli

Malmö s:t Pauli

Malmö sankt Petri

Malmö s:t Petri

Maria Magdalena

Maria Magdalena

Mariefred

Mariefred

Mariestad

Mariestad

Markim

Markim

Martin Luther

Martin Luther

Marum-Gerum

Marum-Gerum

Matteus

Matteus

Medåker

Medåker

Mellan-Grevie

Mellan-Grevie

Mellby

Mellby

SJVFS 2018:34

30

Mikael

Mikael

Mjällby fastlandsdel

Mjällby

Mjölby

Mjölby

Mo

Mo

Mofalla

Mofalla

Mogata fastlandsdel

Mogata

Morup

Morup

Mosjö

Mosjö

Motala slättbygden

Motala

Mularp

Mularp

Munka-Ljungby västra del

Munka-Ljungby

Munktorp

Munktorp

Munsö fastlandsdel

Munsö

Muskö huvudö

Muskö

Mölleberga

Mölleberga

Möllevången

Möllevången

Mörarp

Mörarp

Mörkö med broförbindelse

Mörkö

Mörrum fastlandsdel

Mörrum

Nacka

Nacka

Naum

Naum

Normlösa

Normlösa

Norra Björke

Norra Björke

Norra Fågelås

Norra Fågelås

Norra Härene

Norra Härene

Norra Kedum

Norra Kedum

Norra Nöbbelöv

Norra Nöbbelöv

Norra Sandby

Norra Sandby

Norra Skrävlinge

Norra Skrävlinge

Norra Strö

Norra Strö

Norra Vram

Norra Vram

Norra Vånga västra del

Norra Vånga

Norra Åsum

Norra Åsum

Norrby

Norrby

Norrbyås

Norrbyås

Norrköpings borg

Norrköpings borg

Norrköpings Hedvig

Norrköpings Hedvig

Norrköpings Matteus

Norrköpings Matteus

Norrköpings sankt Johannes

Norrköpings s:t Johannes

Norrköpings sankt Olai

Norrköpings s:t Olai

Norrsunda

Norrsunda

Norrvidinge

Norrvidinge

Nosaby

Nosaby

Nykil norra del

Nykil

SJVFS 2018:34

31

Nyköpings alla helgona

Nyköpings alla helgona

Nyköpings sankt Nicola

Nyköpings s:t Nicolai

Nylöse

Nylöse

Nymö

Nymö

Nynäshamn fastlandsdel

Nynäshamn

Nysätra

Nysätra

Näs

Näs

Näsby

Näsby

Näset fastlandsdel

Näset

Nässja

Nässja

Nättraby fastlandsdel

Nättraby

Nävertorp

Nävertorp

Odensala

Odensala

Odensvi södra del

Odensvi

Odensåker

Odensåker

Onslunda

Onslunda

Oppmanna

Oppmanna

Orkesta

Orkesta

Orlunda

Orlunda

Oscar

Oscar

Ottarp

Ottarp

Otterstad

Otterstad

Ova

Ova

Oxelösund

Oxelösund

Oxie

Oxie

Rackeby

Rackeby

Ramdala slättbygden

Ramdala

Ramsta

Ramsta

Ramsåsa

Ramsåsa

Rappestad

Rappestad

Rasbo

Rasbo

Raus

Raus

Ravlunda

Ravlunda

Rebbelberga

Rebbelberga

Remmene

Remmene

Reslöv

Reslöv

Revinge

Revinge

Rinkaby

Rinkaby

Rinkaby

Rinkaby

Risekatslösa

Risekatslösa

Rogslösa

Rogslösa

Romfartuna

Romfartuna

Rommele

Rommele

Ronneby slättbygden

Ronneby

SJVFS 2018:34

32

Runtuna

Runtuna

Ryda

Ryda

Ryssby fastlandsdel

Ryssby

Rystad

Rystad

Rytterne

Rytterne

Råby-Rekarne

Råby-Rekarne

Råby-Ripsa södra del

Råby-Ripsa

Råda

Råda

Råsunda

Råsunda

Räng

Räng

Ränneslöv

Ränneslöv

Rävinge

Rävinge

Röddinge

Röddinge

Rödeby södra del

Rödeby

Rök norra del

Rök

Rörum

Rörum

Sal

Sal

Sala

Sala

Saleby

Saleby

Salem

Salem

Saltsjöbaden fastlandsdel

Saltsjöbaden

Sankt Göran

S:t Göran

Sankt Hans

S:t Hans

Sankt Ibb

S:t Ibb

Sankt Johannes

Johannes

Sankt Laurentii

S:t Laurentii

Sankt Mikael

S:t Mikael

Sankt Nikolai

S:t Nikolai

Sankt Olof

S:t Olof

Sankt Olof

S:t Olof

Sankt Per

S:t Per

Sankt Peters Kloster

S:t Peters kloster

Sankt Staffan

S:t Staffan

Sankta Birgitta

S:ta Birgitta

Saxtorp

Saxtorp

Segerstad

Segerstad

Sevalla

Sevalla

Siene

Siene

Sigtuna

Sigtuna

Silvåkra

Silvåkra

Simlinge

Simlinge

Simris

Simris

Simrishamn

Simrishamn

Simtuna

Simtuna

SJVFS 2018:34

33

Sireköpinge

Sireköpinge

Sjögestad

Sjögestad

Sjörup

Sjörup

Skabersjö

Skabersjö

Skallmeja

Skallmeja

Skalunda

Skalunda

Skanör

Skanör

Skara domkyrkoförsamling

Skara domkyrkoförs.

Skarhult

Skarhult

Skarpnäck

Skarpnäck

Skarstad

Skarstad

Skeby

Skeby

Skegrie

Skegrie

Skepparslöv

Skepparslöv

Skeppsås

Skeppsås

Skepptuna

Skepptuna

Skerike

Skerike

Skivarp

Skivarp

Skogs-Tibble

Skogs-Tibble

Skokloster

Skokloster

Skrea

Skrea

Skultuna

Skultuna

Skummeslöv

Skummeslöv

Skurup

Skurup

Skuttunge

Skuttunge

Skånings-Åsaka

Skånings-Åsaka

Skårby

Skårby

Skällvik fastlandsdel

Skällvik

Skälvum

Skälvum

Skänninge

Skänninge

Skärholmen

Skärholmen

Skärkind

Skärkind

Sköldinge södra del

Sköldinge

Sköllersta norra del

Sköllersta

Skönberga

Skönberga

Skörstorp

Skörstorp

Skövde

Skövde

Slaka

Slaka

Slimminge

Slimminge

Slottsstaden

Slottsstaden

Slädene

Slädene

Slöinge

Slöinge

Slöta

Slöta

Smedstorp

Smedstorp

SJVFS 2018:34

34

Snårestad

Snårestad

Snöstorp

Snöstorp

Sofia

Sofia

Sofielund

Sofielund

Solberga

Solberga

Sollentuna

Sollentuna

Solna

Solna

Sorunda fastlandsdel

Sorunda

Spannarp

Spannarp

Sparlösa

Sparlösa

Sparrsätra

Sparrsätra

Spjutstorp

Spjutstorp

Spånga

Spånga

Stafsinge

Stafsinge

Stamnared

Stamnared

Stehag

Stehag

Steninge

Steninge

Stenkvista

Stenkvista

Stenstorp

Stenstorp

Stiby

Stiby

Stigtomta

Stigtomta

Stoby

Stoby

Stockholms domkyrkoförsamling

Stockholms domkyrkoförsamling

Stockholms stad

Stockholms stad

Stora Hammar

Stora Hammar

Stora Harrie

Stora Harrie

Stora Herrestad

Stora Herrestad

Stora Köpinge

Stora Köpinge

Stora Malm östra del

Stora Malm

Stora Mellby

Stora Mellby

Stora Mellösa

Stora Mellösa

Stora Råby

Stora Råby

Stora Åby norra del

Stora Åby

Strå

Strå

Stråvalla

Stråvalla

Strängnäs domkyrkoförsamling

Strängnäs domkyrkoförsamling

Strö

Strö

Strövelstorp

Strövelstorp

Styrstad

Styrstad

Sundals-Ryr

Sundals-Ryr

Sundbyberg

Sundbyberg

Sunnersberg

Sunnersberg

Suntak

Suntak

Surteby-Kattunga södra del

Surteby-Kattunga

SJVFS 2018:34

35

Svalöv

Svalöv

Svanshals

Svanshals

Svedala

Svedala

Sveneby

Sveneby

Svenstorp

Svenstorp

Sventorp

Sventorp

Svinnegarn

Svinnegarn

Svärta

Svärta

Svärtinge

Svärtinge

Sya

Sya

Synnerby

Synnerby

Säby

Säby

Sällstorp

Sällstorp

Särestad

Särestad

Särslöv

Särslöv

Sävare

Sävare

Södertälje

Södertälje

Södervidinge

Södervidinge

Söderåkra fastlandsdel

Söderåkra

Södra Fågelås

Södra Fågelås

Södra Härene

Södra Härene

Södra Kedum

Södra Kedum

Södra Kyrketorp

Södra Kyrketorp

Södra Lundby

Södra Lundby

Södra Sallerup

Södra Sallerup

Södra Sandby

Södra Sandby

Södra Åby

Södra Åby

Södra Åkarp

Södra Åkarp

Södra Åsum

Södra Åsum

Sölvesborg fastlandsdel

Sölvesborg

Söndrum fastlandsdel

Söndrum

Söne

Söne

Sörby

Sörby

Sövde

Sövde

Sövestad

Sövestad

Taxinge

Taxinge

Teda

Teda

Tengene

Tengene

Tensta södra del

Tensta

Tiarp

Tiarp

Tibro

Tibro

Tidaholm västra del

Tidaholm

Tidavad

Tidavad

Tierp norra del

Tierp

SJVFS 2018:34

36

Tillberga

Tillberga

Tillinge

Tillinge

Timmersdala

Timmersdala

Tingstad

Tingstad

Tirup

Tirup

Tofta

Tofta

Tolånga

Tolånga

Tomelilla

Tomelilla

Torbjörntorp

Torbjörntorp

Torekov

Torekov

Toresund

Toresund

Torn

Torn

Torpa

Torpa

Torpa

Torpa

Torrlösa

Torrlösa

Torshälla

Torshälla

Torstuna

Torstuna

Torsvi

Torsvi

Tortuna

Tortuna

Torö med bro

Torö

Tosterup

Tosterup

Tottarp

Tottarp

Tranum

Tranum

Tranås

Tranås

Trelleborg

Trelleborg

Trolle-ljungby fastlandsdel

Trolle-ljungby

Trollenäs

Trollenäs

Trollhättan

Trollhättan

Trosa stadsförsamling

Trosa stadsförsamling

Trosa-Vagnhärad fastlandsdel

Trosa-Vagnhärad

Tryde

Tryde

Trångsund

Trångsund

Tråvad

Tråvad

Träne

Träne

Träslöv

Träslöv

Trässberg

Trässberg

Trästena

Trästena

Trökörna

Trökörna

Trönninge

Trönninge

Tullinge

Tullinge

Tullstorp

Tullstorp

Tumba

Tumba

Tumbo

Tumbo

Tun

Tun

SJVFS 2018:34

37

Tuna norra del

Tuna

Turinge norra del

Turinge

Tveta östra del

Tveta

Tving södra del

Tving

Två systrar

Två systrar

Tvååker

Tvååker

Tygelsjö

Tygelsjö

Tynnered fastlandsdel

Tynnered

Tyresö fastlandsdel

Tyresö

Tysslinge slättbygden

Tysslinge

Tystberga-Bälinge fastlandsdel

Tystberga-Bälinge

Tåby

Tåby

Tådene

Tådene

Tåstarp västra del

Tåstarp

Täby

Täby

Täby

Täby

Täng

Täng

Tärna

Tärna

Tönnersjö västra del

Tönnersjö

Töreboda

Töreboda

Törnevalla

Törnevalla

Törringe västra Kärrstorp

Törringe-västra Kärrstorp

Ullervad

Ullervad

Ullstorp

Ullstorp

Upphärad

Upphärad

Uppsala domkyrkoförsamling

Uppsala domkyrkoförsamling

Uppsala-Näs

Uppsala-Näs

Uppåkra

Uppåkra

Utby

Utby

Uvered

Uvered

Vad

Vad

Vada

Vada

Vadsbro

Vadsbro

Vadstena

Vadstena

Vaksala

Vaksala

Valinge

Valinge

Vallby

Vallby

Vallby fastlandsdel

Vallby

Valleberga

Valleberga

Vallentuna

Vallentuna

Vallerstad

Vallerstad

Valsta

Valsta

Valstad

Valstad

Valtorp

Valtorp

SJVFS 2018:34

38

Vanstad

Vanstad

Vantör

Vantör

Vapnö

Vapnö

Vara

Vara

Varberg fastlandsdel

Varberg

Varola

Varola

Varv

Varv

Varv och Styra

Varv och Styra

Vassunda

Vassunda

Vaxholm med bro

Vaxholm

Veberöd

Veberöd

Veckholm

Veckholm

Veddige

Veddige

Veinge-Tjärby slättbygden

Veinge-Tjärby

Vellinge

Vellinge

Vendel

Vendel

Vessige slättbygden

Vessige

Veta

Veta

Viby

Viby

Viby slättbygden

Viby

Viken

Viken

Vikingstad

Vikingstad

Viksjö

Viksjö

Viksta östra del

Viksta

Viksäng

Viksäng

Villberga

Villberga

Villie

Villie

Vinberg

Vinberg

Vinköl

Vinköl

Vinslöv

Vinslöv

Vintrosa

Vintrosa

Virke

Virke

Vitaby

Vitaby

Vittinge

Vittinge

Vittskövle

Vittskövle

Vollsjö

Vollsjö

Vomb

Vomb

Voxtorp fastlandsdel

Voxtorp

Vrena

Vrena

Vreta kloster

Vreta kloster

Vreten

Vreten

Vrinnevi

Vrinnevi

Vånga östra del

Vånga

Vårdinge södra del

Vårdinge

SJVFS 2018:34

39

Vårdsberg

Vårdsberg

Vårfruberga

Vårfruberga

Våxtorp slättbygden

Våxtorp

Väderstad

Väderstad

Väla

Väla

Välinge

Välinge

Vällingby

Vällingby

Välluv

Välluv

Vänersborg

Vänersborg

Vänersnäs

Vänersnäs

Väne-Åsaka

Väne-Åsaka

Vänge

Vänge

Väring

Väring

Värsås

Värsås

Värö fastlandsdel

Värö

Väsby

Väsby

Västerhaninge fastlandsdel

Västerhaninge

Västerled

Västerled

Västerljung fastlandsdel

Västerljung

Västerlösa

Västerlösa

Västerlövsta

Västerlövsta

Västerstad

Västerstad

Västertälje

Västertälje

Västeråker

Västeråker

Västerås Badelunda

Västerås Badelunda

Västerås domkyrkoförsamling

Västerås domkyrkoförsamling

Västerås Lundby

Västerås Lundby

Västerås-Barkarö fastlandsdel

Västerås-Barkarö

Västra Broby

Västra Broby

Västra Frölunda

Västra Frölunda

Västra Husby

Västra Husby

Västra Ingelstad

Västra Ingelstad

Västra Karaby

Västra Karaby

Västra Karup västra del

Västra Karup

Västra Klagstorp

Västra Klagstorp

Västra Nöbbelöv

Västra Nöbbelöv

Västra Skrävlinge

Västra Skrävlinge

Västra Stenby

Västra Stenby

Västra Strö

Västra Strö

Västra Sönnarslöv

Västra Sönnarslöv

Västra Tollstad

Västra Tollstad

Västra Tommarp

Västra Tommarp

Västra Tunhem

Västra Tunhem

SJVFS 2018:34

40

Västra Vemmenhög

Västra Vemmenhög

Västra Vemmerlöv

Västra Vemmerlöv

Västra Vingåker norra del

Västra Vingåker

Västra Vram

Västra Vram

Vättlösa

Vättlösa

Väversunda

Väversunda

Ysane fastlandsdel

Ysane

Ysane ö-del

Ysane

Ysby

Ysby

Ystad

Ystad

Yttergran

Yttergran

Västra Sönnarslöv

Västra Sönnarslöv

Ytterselö med bro

Ytterselö

Å

Å

Åby

Åby

Åhus

Åhus

Åker norra del

Åker

Åkerby

Åkerby

Åland

Åland

Årstad

Årstad

Ås

Ås

Ås fastlandsdel

Ås

Åsle

Åsle

Älvestad

Älvestad

Älvsborg

Älvsborg

Ängelholm

Ängelholm

Ängsö fastlandsdel

Ängsö

Ärentuna

Ärentuna

Ärla norra del

Ärla

Äspö

Äspö

Ödeshög norra del

Ödeshög

Öja

Öja

Öja

Öja

Ölmevalla fastlandsdel

Ölmevalla

Önnarp

Önnarp

Önnestad

Önnestad

Önsta

Önsta

Önum

Önum

Ör

Ör

Örberga

Örberga

Örebro Nikolai

Örebro Nikolai

Örebro Olaus Petri

Örebro Olaus Petri

Örgryte

Örgryte

Örsjö

Örsjö

SJVFS 2018:34

41

Örslösa

Örslösa

Örtofta

Örtofta

Örtomta

Örtomta

Ösmo fastlandsdel

Ösmo

Össjö västra del

Össjö

Österhaninge fastlandsdel

Österhaninge

Österslöv

Österslöv

Östertälje

Östertälje

Österunda

Österunda

Österåker

Österåker

Österåker-Östra Ryd södra delen

Österåker-Östra Ryd

Östra Eneby

Norrköpings Östra Eneby

Östra Gerum

Östra Gerum

Östra Grevie

Östra Grevie

Östra Harg

Östra Harg

Östra Herrestad

Östra Herrestad

Östra Husby fastlandsdel

Östra Husby

Östra Ingelstad

Östra Ingelstad

Östra Karaby

Östra Karaby

Östra Karup slättbygden

Östra Karup

Östra Klagstorp

Östra Klagstorp

Östra Kärrstorp

Östra Kärrstorp

Östra Ljungby västra del

Östra Ljungby

Östra Ny

Östra Ny

Östra Nöbbelöv

Östra Nöbbelöv

Östra Ryd

Östra Ryd

Östra Sallerup

Östra Sallerup

Östra Skrukeby

Östra Skrukeby

Östra Stenby fastlandsdel

Östra Stenby

Östra Strö

Östra Strö

Östra Tollstad

Östra Tollstad

Östra Tommarp

Östra Tommarp

Östra Torn

Östra Torn

Östra Torp

Östra Torp

Östra Vemmenhög

Östra Vemmenhög

Östra Vemmerlöv

Östra Vemmerlöv

Östra Vingåker norra del

Östra Vingåker

Östra Vram

Östra Vram

Östraby

Östraby

Östuna

Östuna

Öttum

Öttum

Öved

Öved

Övergran

Övergran

Överjärna östra del

Överjärna

SJVFS 2018:34

42

Överselö med bro

Överselö

Övraby

Övraby

Övraby

Övraby

Öxnevalla

Öxnevalla

(SJVFS 2015:42).

SJVFS 2018:34

43

Bilaga 5

Har upphävts genom (SJVFS 2017:33).

SJVFS 2018:34

44

Bilaga 6

GODKÄNDA

GRÖDOR

FÖR

EKOLOGISKA

FOKUSAREALEN

BLOMMANDE TRÄDA

Ettåriga grödor

Honungsört

Oljerättika

Solros

Vitsenap

Fodervicker

Luddvicker

Bovete

Klöver

Blålupin

Sötlupin

Gurkört

Ringblomma

Tvååriga grödor

Blåeld

Sötväppling (gul och vit)

Fleråriga grödor

Klöver

Lusern

Käringtand

Cikoria

Kummin

Esparsett

Fodergetruta/getärt

Getväppling

Gulvial

Rödklint

Väddklint

Prästkrage

Åkervädd (SJVFS 2018:9).