SJVFS 2019:66

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping,

tel: 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:66

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och

sändningar som omfattas av Europeiska kommissionens

genomförandebeslut;

Utkom från trycket

den 18 oktober 2019

Omtryck

beslutade den 17 oktober 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., att bilaga 1 till verkets föreskrifter (SJVFS 2013:38) om

växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut2,

ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att hindra spridning av vissa

växtskadegörare vid handel eller annan förflyttning av växter m.m. inom Sverige

eller från andra medlemsländer i den Europeiska unionen (EU), samt vid import.

Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller till och med den 31 december 2020

med undantag för de bestämmelser där en kortare giltighetstid anges. (SJVFS

2016:34).

1 a § De växtskadegörare som förtecknas i bilaga 1 är sådana växtskadegörare som

avses i 3 § andra stycket växtskyddslagen (1972:318). Det gäller även de

växtskadegörare som förtecknas i bilaga 2 om växtskadegöraren har angripit en

sådan växt som anges i den bilagan.

Vid förekomst av de växtskadegörarna kan Jordbruksverket besluta om åtgärder

under de förutsättningar som anges i 4 § förordningen (2006:817) om växtskydd

m.m. om det finns särskilda skäl.

Växtskadegörarna som anges i första stycket omfattas av anmälningsskyldigheten

i 4 § växtskyddslagen (1972:318). (SJVFS 2016:34).

2 § Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i dessa föreskrifter

samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

Beteckningarna fröer, levande växtdelar, odlingssubstrat, officiellt uttalande,

parti, plantering, sundhetsintyg, sändning, varuhavare, växter avsedda för plantering

1 Jfr kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1615 av den 18 juli 2019 om nödåtgärder för att

förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

(EUT L 250, 30.9.2019, s. 91-94, Celex 32019D1615) och kommissionens genomförandebeslut av

den 6 september 2019 om nödåtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av

Rose rosette virus.

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2019:35.

SJVFS 2019:66

2

och växtpass har i dessa föreskrifter samma betydelse som i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.

Med träemballage avses trä eller träprodukter som används för att stötta, skydda

eller förvara en vara, i form av packlådor, boxar, häckar, tunnor och liknande

förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallkragar och

stödjevirke (dunnage), vid transport av varor. Trä som har bearbetats med lim, värme

eller tryck eller en kombination av dessa och emballage som helt består av trä med en

tjocklek på högst 6 mm omfattas inte. (SJVFS 2019:35).

Förflyttning av växtskadegörare inom Sverige samt till Sverige från andra EU-

länder

Förbud

3 § Växtskadegörare som anges i bilaga 1 får inte spridas inom Sverige eller tas in

till Sverige från annat EU-land.

Import av växtskadegörare

Importförbud

4 § Växtskadegörare som anges i bilaga 1 får inte importeras till Sverige.

Förflyttning av växter m.m. inom Sverige samt till och från andra EU-länder

Växtpass

5 § Växter som anges i bilaga 3 och som har ursprung i ett avgränsat område3 i

unionen får endast förflyttas från sådana områden till ett icke avgränsat område i

Sverige om växterna är försedda med växtpass. (SJVFS 2016:34).

Import av växter m.m.

Importförbud

5 a § Växter som anges i bilaga 2 får inte importeras till Sverige om de är angripna

av de växtskadegörare som anges i den bilagan. (SJVFS 2016:34).

Särskilda importvillkor

6 § Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4 får endast importeras till Sverige

på särskilda villkor som anges i den bilagan. (SJVFS 2016:34).

Växtskyddskontroll vid import

7 § Sändningar med varor som anges i bilaga 4 som ska importeras ska genomgå

växtskyddskontroll. Sådana sändningar ska förhandsanmälas skriftligen till

3 De avgränsade områdena framgår av Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:66

3

Jordbruksverket enligt de krav som anges i 11 a § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. (SJVFS

2016:34).

7 a § Träemballage som används i sändningar ska ha genomgått en godkänd

behandling och vara märkt enligt FAO:s internationella standard för fytosanitära

åtgärder nr 15 om riktlinjer för reglering av träemballage i internationell handel

(ISPM 15). Det framgår av 10 § och bilaga 4, del A, avsnitt I, punkt 2 Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Träemballaget för vissa sändningar ska vara föremål för växtskyddskontroll. Det

framgår av artikel 4 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1137 av den 10

augusti 2018 om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller

träemballage vid transport av varor med ursprung i vissa tredjeländer4. (SJVFS

2019:35).

7 b § De importörer som Jordbruksverket väljer ut för kontroll ska föranmäla sådana

sändningar

som

är

specificerade

i

bilaga 5

till

Jordbruksverket

för

växtskyddskontroll. Detta gäller sändningar som ska importeras under perioden 1

juni 2019 - 30 juni 2020. Jordbruksverket meddelar dessa importörer under vilken

period de ska föranmäla de sändningar som ska importeras. Införtullning av

sändningarna får endast ske efter att Jordbruksverket godkänt växtskyddskontrollen

eller meddelat att sådan kontroll inte ska ske.

Importören ansvarar för att anmälan görs. Anmälan kan även göras av

importörens ombud. Anmälan får avse en eller flera sändningar och ska innehålla

1. importörens namn, organisationsnummer, telefonnummer och e-post,

2. namn, telefonnummer och e-post till en kontaktperson för sändningen,

3. fullständig adress till kontrollplatsen och ort,

4. vikt, antal kolli och varukoder för sändningen av varor enligt bilaga 5,

5. önskat datum och tid för växtskyddskontrollen,

6. sändningens transportnummer (till exempel containernummer), och

7. datum.

Växtskyddskontrollen ska genomföras innan sändningen övergår i fri omsättning.

Om växtskyddskontrollen ska ske i Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Malmö,

Stockholm eller Arlanda ska anmälan om kontroll ha kommit in till Jordbruksverket

senast kl. 10.00 sista vardagen innan sändningen finns tillgänglig. Kontrollen görs

första vardagen efter att anmälan har kommit in. Om växtskyddskontrollen ska ske

på annan ort görs kontrollen inom fem vardagar från det att sändningen finns

tillgänglig för kontroll. Kontroll utförs endast i undantagsfall på lördagar, söndagar

och helgdagar och under förutsättning att Jordbruksverket skriftligen har godkänt

detta. (SJVFS 2019:35).

4 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1137 av den 10 augusti 2018 om tillsyn,

växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage vid transport av varor med

ursprung i vissa tredjeländer (EUT L 205, 14.8.2018, s. 54, Celex 32018D1137).

SJVFS 2019:66

4

Villkor när det enligt bilaga 4 krävs sundhetsintyg

8 § Sundhetsintyg i original ska överlämnas till Jordbruksverket för granskning

senast vid sändningens ankomst till den ort där Jordbruksverkets importkontroll ska

utföras. (SJVFS 2016:34).

9 § Sundhetsintyg i form av sundhetscertifikat ska vara utställda till

”växtskyddsmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater”. De ska omfatta

alla de uppgifter som anges i bilaga 8 till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. De ska vara utställda

högst 14 dagar innan sändningen lämnar det land där intyget utfärdats, och vara

avfattade på något av Europeiska unionens officiella språk eller norska. Intygen ska

vara ifyllda med tydliga bokstäver eller maskinskrift. Jordbruksverket godtar

ändringar i intygen under förutsättning att ändringarna är stämplade, daterade och

signerade av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet.

I de fall som särskilda villkor i bilaga 4 gäller för sändningen ska

sundhetscertifikatet i första hand utfärdas i ursprungslandet. Sundhetscertifikatet kan

istället utfärdas i avsändarlandet förutsatt att de relevanta särskilda villkoren i bilaga

4 kan uppfyllas på andra platser än i ursprungslandet, eller då inga särskilda krav

ställs i bilaga 4.

I de fall som särskilda villkor i bilaga 4 gäller för sändningen ska det villkor som

följts anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration genom hänvisning till den

relevanta punkten i den bilagan. (SJVFS 2016:34).

Uppgifter i tulldeklarationen

10 § För sändningar som innehåller varor enligt bilaga 4 ska importören lämna de

uppgifter i tulldeklarationen eller motsvarande som anges i 13 a § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare. (SJVFS 2016:34).

10 a § Det anges i artikel 3 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/11375

att professionella aktörer som medverkar i importen av specificerade varor som

åtföljs av träemballage så snart de får kännedom om en förestående ankomst av

sådant träemballage i förväg ska meddela detta till införseltullkontoret eller till det

ansvariga officiella organet på införselorten.

Vid import till Sverige ska aktören lämna meddelandet genom att ange i

tulldeklarationens fält 44 om sändningen har träemballage eller inte. (SJVFS

2019:35).

Sampackning

11 § Vid sampackning av varor för vilka skilda införselbestämmelser gäller ska de

mest restriktiva bestämmelserna gälla för hela sändningen om det finns risk för

spridning av växtskadegörare.

5 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1137 av den 10 augusti 2018 om tillsyn,

växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage vid transport av varor med

ursprung i vissa tredjeländer (EUT L 205, 14.8.2018, s. 54, Celex 32018D1137).

SJVFS 2019:66

5

Meddelande till Jordbruksverket

12 § Meddelande ska lämnas till Jordbruksverket om sändningar av varor för vilka

införselbegränsningar gäller och som planeras ankomma till det svenska tullområdet,

men som inte anmäls för växtskyddskontroll enligt 7 §. För sändningar som

transiteras ska meddelande lämnas såväl vid transitering till plats i Sverige som vid

transitering genom Sverige till annat land. Meddelandet ska lämnas av innehavare av

tillfälligt lager, tullager eller frizon, eller av den som äger eller på annan grund

förfogar över varorna. Meddelandet ska lämnas senast klockan 10.00 vardagen innan

planerad ankomst till det svenska tullområdet.

Andra bestämmelser som kan vara tillämpliga

13 § Bestämmelser om införsel för vetenskapligt ändamål, försöksverksamhet och

arbete med sorturval finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13) om

införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av växter

m.m. för vetenskapligt ändamål.

14 § Bestämmelser om växtskyddsavgift och andra avgifter vid in- och utförsel av

växter m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om

växtskyddsavgifter. (SJVFS 2014:15).

15 § Ytterligare bestämmelser om handel och annan förflyttning av växter m.m.

inom Sverige eller från andra medlemsländer i EU, eller import, finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

16 § Ytterligare bestämmelser om förbud och villkor för införsel, utförsel och

spridning av växter m.m. samt certifiering m.m. av utsäde finns i följande

förordningar och i förekommande fall med stöd av förordningarna meddelade

föreskrifter; förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

artskyddsförordningen (2007:845), förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters

sundhet,

sortäkthet

och

kvalitet,

skogsvårdsförordningen

(1993:1096),

utsädesförordningen (2000:1330) och förordningen (2011:926) om EU:s

förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

(SJVFS 2014:15).

Denna författning6 träder i kraft den 1 november 2019.

CHRISTINA NORDIN

Sofia Windstam

(Växtregelenheten)

6 SJVFS 2019:66.

SJVFS 2019:66

6

Bilaga 1

VÄXTSKADEGÖRARE SOM ÅSYFTAS I 3 OCH 4 §§

a. Vattenlevande djur i alla utvecklingsstadier

1. Släktet Pomacea Perry.

b. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

1. Aromia bungii Faldermann

2. Epitrix cucumeris Harris

3. Epitrix papa sp. n.

4. Epitrix subcrinita Lec.

5. Epitrix tuberis Gentner

c. Svampar

1. Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

d. Övriga organismer

1. Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

2. Pseudomonas syringae pv. actinidae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

3. Rose rosette virus

4. Tomato brown rugose fruit virus

(SJVFS 2019:66).

SJVFS 2019:66

7

Bilaga 2

VÄXTER SOM OMFATTAS AV IMPORTFÖRBUD ENLIGT 5 a §

Växt

Växtskadegörare

1. Fröer av Solanum lycopersicum (L.), tomat

Pepinomosaikvirus

(SJVFS 2016:34).

SJVFS 2019:66

8

Bilaga 3

VISSA VÄXTER MED URSPRUNG I UNIONEN, SOM SKA ÅTFÖLJAS AV

VÄXTPASS VID FÖRFLYTTNING INOM UNIONEN

1. Växter m.m.

1.1 Växter avsedda för plantering, utom frön, som bara kan växa i vatten eller

permanent vattenmättad jord som har sitt ursprung i områden som

avgränsats till följd av påvisad förekomst av släktet Pomacea Perry.7

(SJVFS 2015:5).

7 De avgränsade områdena framgår av Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:66

9

Bilaga 4

VÄXTER M.M. MED URSPRUNG UTANFÖR EU, SOM SKA ÅTFÖLJAS

AV SUNDHETSINTYG VID IMPORT

Växter med ursprung utanför EU, och som är potentiella bärare av

växtskadegörare relevanta för hela unionen

Växt m.m.

Med ursprung i

Särskilda villkor

1. Växter avsedda för

plantering, utom frön,

som bara kan växa i

vatten eller permanent

vattenmättad jord.

Länder utanför EU

Officiellt uttalande om

att växterna har

konstaterats vara fria

från släktet Pomacea

Perry omedelbart

innan de lämnade det

aktuella landet, vilket

ska anges i

sundhetscertifikatets

tilläggsdeklaration.

(SJVFS 2016:34).

SJVFS 2019:66

10

Bilaga 5

SÄNDNINGAR SOM AVSES I 7 b §

1. Bestämmelsen i 7 b § omfattar varor med ursprung i Kina eller Vitryssland

som importeras till unionen, omfattas av följande KN- eller Taricnummer och

är försedda med träemballage. En definition av träemballage finns i 2 §.

Varukod

Beskrivning

2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom

sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form.

2515

Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument-

eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5

samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade,

genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form.

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller

byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade,

genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form.

4401

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,

risknippen e.d. trä i form av flis eller spån, sågspån och

annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter,

pelletar eller liknande former.

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande

förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar,

pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av

trä (exkl. godsbehållare speciellt konstruerade och utrustade

för en eller flera transportformer).

4415 20

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä;

pallflänsar av trä (exkl. godsbehållare speciellt konstruerade

och utrustade för en eller flera transportformer).

4415 20 20

Lastpallar och pallflänsar av trä.

4415 20 90

Pallboxar och liknande anordningar, av trä (exkl.

godsbehållare speciellt konstruerade och utrustade för en

eller flera transportformer, samt lastpallar och pallflänsar).

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä,

inbegripet cellplattor, sammansatt parkettstav samt vissa

takspån ”shingles” och ”shakes”, av trä (exkl. fanér,

kryssfanér ”plywood”, icke-sammansatta parkettstavar samt

prefabricerade byggnader).

4421

Andra varor av trä, inte nämnda någon annanstans.

SJVFS 2019:66

11

4504 90 80

Presskork, som agglomererats med eller utan bindemedel,

och varor därav (exkl. skodon och delar till skodon,

inläggssulor, även lösa; huvudbonader och delar till

huvudbonader;

förladdningar

och

skiljeväggar

till

jaktpatroner; leksaker, spel och sportartiklar samt delar

därav; plattor (inbegripet golvplattor), skivor eller remsor;

plattor i alla storlekar; massiva cylindrar, inkl. rondeller;

korkar).

4823 90 85

Papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, i

remsor eller rullar med en bredd av ≤ 36 cm; eller i

kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick,

ingen sida är > 36 cm, eller tillskurna i annan form än

kvadratisk eller rektangulär samt varor av pappersmassa,

papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, inte

nämnda någon annanstans.

6501 00

Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med

brätte; plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet

uppskurna hattämnen) av filt.

6801 00 00

Gatsten, kantsten och trottoarsten av natursten (exkl.

skiffer).

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer)

samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801;

mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även

på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av

naturlig sten (inbegripet skiffer).

6803 00

Skiffer, bearbetad och varor av skiffer eller agglomererad

skiffer

(exkl.

skiffergranulat,

-flisor

och

-pulver,

mosaikkuber o.d., grifflar och skrivtavlor av skiffer färdiga

för användning).

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även

armerade.

6811 40

Varor av asbestcement, cellulosacement e.d., innehållande

asbest.

6902 00

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta

keramiska byggvaror, andra än sådana som består av

kiseldioxidhaltiga

fossilmjöl

eller

av

liknande

kiseldioxidhaltiga jordarter.

6904 00

Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d. av keramiskt

material.

6905 00

Takpannor,

skorstenspipor,

rökhuvar,

skorstensfoder,

byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt

material.

6906 00

Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material

(exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl

eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta

keramiska varor, rörformade delar till skorstenar, speciellt

framställda

rör

för

laboratoriebruk,

elektriska

installationsrör och förbindelsedelar till dessa samt alla

rörformade ämnen för elektriskt bruk).

SJVFS 2019:66

12

6907

”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för

eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material;

mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag;

lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material

(exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl

eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta

varor).

6912 00 23

Bords- och köksartiklar, av stengods (exkl. statyetter och

andra prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av

sådana slag som används för transport eller förpackning av

varor; kaffe- och kryddkvarnar med behållare av keramik

samt mekanismer av metall).

6912 00 83

Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska

material än porslin (exkl. bords- och köksartiklar, badkar,

bidéer, handfat och motsvarande sanitetsartiklar, statyetter

och andra prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av

sådana slag som används för transport eller förpackning av

varor).

7108 13 80

Guld, inkl. platinerat guld, i form av halvfabrikat, icke-

monetärt (exkl. plåt och band med en tjocklek, utan

underlag > 0,15 mm samt stång, tråd och profiler).

7110 19 80

Platina i form av halvfabrikat (exkl. plåt och band med en

tjocklek, utan underlag > 0,15 mm samt stång, tråd och

profiler).

7210

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en

bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade,

på annat sätt med metall överdragna eller försedda med

annat överdrag.

7313 00

Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat

tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel tråd, av

sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål.

7317 00

Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck märlor och

liknande artiklar, av järn eller stål, även med huvud av

annat material, dock inte sådana med huvud av koppar.

7318

Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar,

saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor)

och liknande artiklar, av järn eller stål.

7304 31 20

Precisionsrör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller

olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (exkl. rör av

sådana slag som används till olje- eller gasledningar

pipelines eller vid borrning efter olja eller gas).

7304 41 00

Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna

eller kallvalsade (exkl. rör av sådana slag som används till

olje- och gasledningar pipelines eller vid borrning efter olja

eller gas).

SJVFS 2019:66

13

7415

Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar,

av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar;

skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar,

saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor)

och liknande artiklar, av koppar.

8101 96

Tråd av volfram.

8102 96

Tråd av molybden.

8205 90 10

Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna

slipstenar och slipskivor med ställning.

8407 33 20

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram-

och återgående kolvar, av sådana slag som används för

framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en

cylindervolym av mer än 250 cm3 men högst 500 cm3.

8407 33 80

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram-

och återgående kolvar, av sådana slag som används för

framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en

cylindervolym av mer än 500 cm3 men högst 1 000 cm3.

8424 49 10

Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för

montering på eller för att dragas av traktorer.

8424 82 90

Mekaniska apparater för jordbruk eller trädgårdsskötsel,

även för handkraft, för utsprutning eller spridning av

vätskor eller pulver (exkl. apparater för spridning av vätskor

och bevattningsapparater).

8424 89 40

Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller

finfördelning

av

ett

slag

som

uteslutande

eller

huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar

eller tryckta kretskort.

8424 89 70

Mekaniska apparater, även för handkraft, för utsprutning,

spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, inte

nämnda någon annanstans.

8465 93

Slip-, puts- eller polermaskiner för bearbetning av trä, kork,

ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material

(exkl. handverktyg och fleroperationsmaskiner).

8467 29 51

Handvinkelslipare med inbyggd elektrisk motor, som kan

arbeta utan yttre kraftkälla.

8544 19 00

Lindningstråd för elektriskt bruk, av annat material än

koppar, isolerad.

8544 49 91

Tråd och kablar, för en spänning på högst 1 000 V, med en

diameter på ledarens enskilda trådar av mer än 0,51 mm,

inte nämnda någon annanstans.

8708 30 10

Bromsar och servobromsar; delar till sådana för industriell

sammansättning av: Fordon enligt nr 8701 10 som framförs

av gående; Motorfordon enligt nr 8703; Motorfordon enligt

nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med

kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med

en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnisttändning

med en cylindervolym av högst 2 800 cm3; Motorfordon

enligt nr 8705, inte nämnda någon annanstans.

SJVFS 2019:66

14

8708 40 20

Växellådor och delar till växellådor för industriell

sammansättning av: Fordon enligt nr 8701 10 som framförs

av gående; Motorfordon enligt nr 8703; Motorfordon enligt

nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med

kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med

en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnisttändning

med en cylindervolym av högst 2 800 cm3; Motorfordon

enligt nr 8705, inte nämnda någon annanstans.

8708 91 20

Kylare och delar till kylare för industriell sammansättning

av: Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;

Motorfordon enligt nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704

som

har

en

förbränningskolvmotor

antingen

med

kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med

en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnisttändning

med en cylindervolym av högst 2 800 cm3; Motorfordon

enligt nr 8705, inte nämnda någon annanstans.

8708 92 20

Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana för industriell

sammansättning av: Fordon enligt nr 8701 10 som framförs

av gående; Motorfordon enligt nr 8703; Motorfordon enligt

nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med

kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med

en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnisttändning

med en cylindervolym av högst 2 800 cm3; Motorfordon

enligt nr 8705, inte nämnda någon annanstans.

(SJVFS 2019:35).