SJVFS 2020:11

Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:11

Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m.

av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat

föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde;

Utkom från trycket

den 11 maj 2020

beslutade den 7 maj 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver1,

med stöd av 1, 3, 4, 5 och 11 §§ förordningen

(1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet, 2, 7, 17, 20, 21 och

24 §§ utsädesförordningen (2000:1330) och 6 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................. 3

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 3

Tillämpningsområde ................................................................................................. 3

Definitioner .............................................................................................................. 4

2 KAP. ALLMÄNNA KRAV FÖR SALUFÖRING................................................... 5

Allmänna krav .......................................................................................................... 5

Anmälan av verksamhet och ansökan om godkännande av verksamhet ................. 6

Krav på övervakning av produktionen ..................................................................... 6

Krav på dokumentation ............................................................................................ 6

Krav på märkning och försäljning i partier .............................................................. 7

1Jfr rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter (EGT L 226,

13.8.1998, s. 16, Celex 31998L0056), senast ändrad genom europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den

15 maj 2014, rådets direktiv 2007/33/EG av den 11 juni 2007 om bekämpning av potatiscystnematod och om upphävande av

direktiv 69/465/EEG, (EUT L 156, 16.6.2007, s. 12, Celex 32007L0033), rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om

saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (EUT L 205, 1.8.2008, s. 28, Celex 32008L0072),

senast ändrad genom kommissionens genomförandedirektiv 2013/45/EU, kommissionens direktiv 93/49/EEG av den 23 juni

1993 om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet

med artikel 4 i rådets direktiv 91/682/EEG, (EGT L 250, 7.10.1993, s. 238, Celex 31993L0049, senast ändrat genom

kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177 av den 11 februari 2020, kommissionens direktiv 93/61/EEG av den 2

juli 1993 om fastställande av förteckning över de krav som skall uppfyllas av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker

än utsäde i enlighet med rådets direktiv 92/33/EEG (EGT L 250, 7.10.1993, s. 19, Celex 31993L0061), senast ändrat genom

kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177 av den 11 februari 2020, kommissionens direktiv 1999/66/EG av den 28

juni 1999 om krav beträffande den etikett eller annan handling som utfärdas av leverantören enligt rådets direktiv 98/56/EG

(EGT L 164, 30.6.1999, s. 76, Celex 31999L0066), kommissionens direktiv 1999/68/EG av den 28 juni 1999 om ytterligare

bestämmelser för de listor över sorter av prydnadsväxter som förs av leverantörer i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG (EGT

L 172, 8.7.1999, s. 42, Celex 31999L0068), kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/990 av den 17 juni 2019 om

ändring av förteckningen över släkten och arter i artikel 2.1 b i rådets direktiv 2002/55/EG, i bilaga II till rådets direktiv

2008/72/EG och i bilagan till kommissionens direktiv 93/61/EEG (EUT L 160, 18.6.2019, s. 14, Celex 32019L0990), och

kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177 av den 11 februari 2020 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG,

66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG, kommissionens direktiv 93/49/EEG och 93/61/EEG och

genomförandedirektiven 2014/21/EU och 2014/98/EU vad gäller växtskadegörare på utsäde och annat växtförökningsmaterial

(EUT L41, 13.2.2020, s. 1, Celex 32020L0177).

SJVFS 2020:11

2

Undantag .................................................................................................................. 7

Frihet från växtskadegörare...................................................................................... 7

3 KAP. KRAV PÅ FÖRÖKNINGSMATERIAL AV PRYDNADSVÄXTER .......... 8

Art- och sortrenhet ................................................................................................... 8

Krav på förökningsmaterial av prydnadsväxter ....................................................... 8

Frihet från RNQP ..................................................................................................... 9

Frihet från andra skadegörare................................................................................... 9

Särskilda krav på förökningsmaterial av citrus ........................................................ 9

Särskilda krav på förökningsmaterial av blomsterlök .............................................. 9

4 KAP. KRAV PÅ FÖRÖKNINGS- OCH PLANTMATERIAL AV GRÖNSAKER 9

Art- och sortrenhet ................................................................................................... 9

Krav på föröknings- och plantmaterial av grönsaker ............................................. 10

Frihet från RNQP ................................................................................................... 10

Frihet från andra skadegörare................................................................................. 10

5 KAP. IMPORT ........................................................................................................ 10

6 KAP. FRIHET FRÅN POTATISCYSTNEMATODER ........................................ 11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.......................................................... 11

BILAGA 1 .................................................................................................................. 12

FÖRTECKNING ÖVER SLÄKTEN OCH ARTER AV PLANTOR OCH

FÖRÖKNINGSMATERIAL AV GRÖNSAKER ................................................. 12

BILAGA 2 .................................................................................................................. 15

ANMÄLAN TILL REGISTRET ÖVER YRKESMÄSSIG VERKSAMHET SOM

AVSER PLANTOR OCH FRÖER SAMT ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE

AV FÖRETAG MED VERKSAMHET SOM AVSER FÖRÖKNINGS- OCH

PLANTMATERIAL AV GRÖNSAKER .............................................................. 15

Anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer 15

Anmälan om att företaget upphör .......................................................................... 16

Ansökan om godkännande av företag med verksamhet som avser föröknings- och

plantmaterial av grönsaker ..................................................................................... 16

BILAGA 3 .................................................................................................................. 17

TEXT SOM SKA FINNAS PÅ ETIKETTEN ELLER FÖLJESEDELN ............. 17

Grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor, utom utsäde .......... 17

Förökningsmaterial av prydnadsväxter .................................................................. 17

BILAGA 4 .................................................................................................................. 18

RNQP AVSEENDE FÖRÖKNINGSMATERIAL AV PRYDNADSVÄXTER .. 18

BILAGA 5 .................................................................................................................. 25

RNQP AVSEENDE FÖRÖKNINGS- OCH PLANTMATERIAL AV

GRÖNSAKER ....................................................................................................... 25

SJVFS 2020:11

3

BILAGA 6 .................................................................................................................. 28

VÄXTER SOM OMFATTAS AV KRAV MED AVSEENDE PÅ

POTATISCYSTNEMATODER ............................................................................ 28

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om saluföring av förökningsmaterial av prydnads-

växter och annat föröknings- eller plantmaterial av grönsaker än utsäde finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober

2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr

1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG,

93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG,2

2. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28

november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller

skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens

förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens

genomförandeförordning (EU) 2018/2019,3

3. lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för träd-

gårdsnäringen,

4. utsädeslagen (1976:298),

5. växtskyddslagen (1972:318),

6. förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

(trädgårdsförordningen),

7. utsädesförordningen (2000:1330), och

8. förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. (växtskyddsförordningen).

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter omfattar yrkesmässig produktion och saluföring inom EU av

1. förökningsmaterial av prydnadsväxter med undantag för utsäde av icke

vedartade arter av prydnadsväxter, och

2. föröknings- och plantmaterial av grönsaker med undantag för utsäde.

3 § Dessa föreskrifter omfattar inte förökningsmaterial av prydnadsväxter och

föröknings- och plantmaterial av grönsaker som

1. är avsett för export till ett land utanför den Europeiska unionen (EU) och som

hålls tillräckligt isolerat från annat material som ska saluföras inom EU,

2. är avsett för

a) försök eller vetenskapligt ändamål,

2 EUT L317, 23.11.2016, s 4, Celex 32016R2031.

3 EUT L 319, 10.12.2019, s. 1, Celex 32019R2072.

SJVFS 2020:11

4

b) växtförädling eller urvalsarbete,

c) bevarande av den genetiska mångfalden.

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder:

Analys

En officiell undersökning, som inte är en

visuell undersökning, för att fastställa

förekomst av skadegörare eller för att

identifiera skadegörare, enligt definitionen i

artikel 36 i förordning (EU) 2016/2031.

I förordning (EU) 2016/2031 benämnt test.

Företag

Varje fysisk eller juridisk person som

yrkesmässigt utövar minst en av följande

verksamheter:

1. reproduktion,

2. produktion,

3. bevarande eller behandling,

4. saluföring, eller

5. import

av förökningsmaterial av prydnadsväxter

eller föröknings- och plantmaterial av

grönsaker.

Förökningsmaterial av grönsaker

Plantdelar och allt annat växtmaterial utom

utsäde även grundstammar, av släkten och

arter, förtecknade i bilaga 1, som är avsedda

för förökning och produktion av grönsaker.

Grundstammar och andra växtdelar av andra

släkten eller arter, eller hybrider därav,

omfattas också om de har eller ska ympas på

växter och växtdelar av släkten och arter,

förtecknade i bilaga 1.

Förökningsmaterial av prydnads-

växter

Växtmaterial av samtliga släkten eller arter,

som är avsedda för förökning och produktion

av prydnadsväxter, samt utsäde av vedartade

prydnadsväxter.

Import

Förökningsmaterial av prydnadsväxter eller

föröknings- och plantmaterial av grönsaker

som förs in till Sverige från tredje land.

Karantänsskadegörare

Karantänskadegörare enligt definitionen i

artikel 3 i förordning (EU) 2016/2031.

SJVFS 2020:11

5

Plantor av grönsaker

Hela plantor och plantdelar av släkten och

arter, förtecknade i bilaga 1, som är avsedda

för plantering för grönsaksproduktion. För

ympade plantor ingår även ympmaterialet.

Grundstammar och andra växtdelar av andra

släkten eller arter, eller hybrider därav,

omfattas också om de har eller ska ympas på

växter och växtdelar av släkten och arter,

förtecknade i bilaga 1.

Parti

Ett antal enheter av samma produkt som kan

identifieras genom sin enhetliga samman-

sättning och sitt enhetliga ursprung.

Praktiskt taget fri från skadegörare

Omfattningen av förekomsten av andra

skadegörare än EU-karantänskadegörare eller

karantänskadegörare för skyddad zon på

växterna för plantering är tillräckligt låg för

att säkerställa en acceptabel kvalitet och

användbarhet för dessa växter enligt artikel 2

i kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2019/2072.

RNQP

Reglerade

EU-icke-karantänskadegörare

enligt definitionen i artikel 36 i förordning

(EU) 2016/2031.

Saluföring

Alla

former

av

tillhandahållande,

lagerhållning, förevisande eller erbjudande

till försäljning, försäljning eller leverans från

ett företag till en annan fysisk eller juridisk

person

av

förökningsmaterial

av

prydnadsväxter

eller

föröknings-

och

plantmaterial av grönsaker utom utsäde.

2 KAP. ALLMÄNNA KRAV FÖR SALUFÖRING

Allmänna krav

1 § Enligt 1 § trädgårdsförordningen får trädgårdsväxter inte saluhållas yrkesmässigt

eller säljas om de inte uppfyller vissa krav på sundhet, sortäkthet och kvalitet.

2 § För att få saluföra utsäde av vedartade prydnadsväxter ska företaget uppfylla de

allmänna krav avseende sådant förökningsmaterial som anges i detta kapitel.

Företaget ska också se till att utsäde av vedartade prydnadsväxter uppfyller kraven

i 3 kap. innan saluföring.

SJVFS 2020:11

6

3 § För att få saluföra annat förökningsmaterial av prydnadsväxter än det som

omfattas av 2 § samt föröknings- och plantmaterial av grönsaker ska företaget uppfylla

de allmänna kraven i detta kapitel.

Företaget ska också se till att förökningsmaterial av prydnadsväxter uppfyller

kraven i 3 kap. och föröknings- och plantmaterial av grönsaker uppfyller kraven i

4 kap. innan saluföring.

Anmälan av verksamhet och ansökan om godkännande av verksamhet

4 § Enligt 20 § utsädesförordningen ska den som yrkesmässigt förpackar eller saluför

utsäde anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.

5 § Enligt 3 § trädgårdsförordningen ska den som driver företag för produktion av

växter som omfattas av förordningen eller är återförsäljare av sådana växter anmäla

sin verksamhet till Jordbruksverket.

6 § Om ett företag har flera verksamhetsplatser ska företaget anmäla verksamheten på

varje verksamhetsplats var för sig.

7 § Företaget ska meddela Jordbruksverket om alla förändringar av anmälda

uppgifter.

Företaget ska också anmäla om det byter ägare eller om verksamheten upphör.

8 § Företag som saluför föröknings- eller plantmaterial av grönsaker ska vara

godkända av Jordbruksverket. Företaget ska ansöka om sådant godkännande hos

Jordbruksverket.

9 § Företaget ska lämna de uppgifter som anges i bilaga 2 för anmälan respektive

ansökan om godkännande enligt 4-8 §§.

10 § Företag som endast saluför till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig

verksamhet ska inte anmäla sig till Jordbruksverket eller ansöka om godkännande.

Krav på övervakning av produktionen

11 § Företag med produktion ska

1. kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktionskedja som

inverkar på materialets kvalitet,

2. vid misstanke om förekomst av skadegörare ta prover och skicka för analys i

ett laboratorium,

3. vid tecken eller symptom på skadegörare behandla materialet på lämpligt sätt

eller avlägsna det för att minska risken för att skadegörarna sprids, och

4. hålla olika partier av föröknings- och plantmaterial åtskilda. Partierna ska

kunna identifieras under produktionen.

Krav på dokumentation

12 § Företag med produktion ska dokumentera sin övervakning av produktionen

enligt 11 §.

Samtliga företag ska dokumentera inköp, försäljning och leveranser av

förökningsmaterial av prydnadsväxter och föröknings- och plantmaterial av grönsaker.

SJVFS 2020:11

7

Dokumentation ska sparas och vara tillgänglig för granskning av Jordbruksverket i

minst ett år efter produktion, inköp, försäljning eller leverans.

Krav på märkning och försäljning i partier

13 § Företag får endast saluföra förökningsmaterial av prydnadsväxter samt

föröknings- och plantmaterial av grönsaker i partier. Förökningsmaterial och plantor

från olika partier får dock saluföras som en enda varusändning under förutsättning att

leverantören registrerar de olika partiernas sammansättning och ursprung.

14 § Enligt 2 § trädgårdsförordningen ska växter som omfattas av förordningen i alla

handelsled vara försedda med uppgift om sort och kvalitet enligt föreskrifter som

meddelas av Jordbruksverket.

15 § Förökningsmaterial av prydnadsväxter samt plantor och förökningsmaterial av

grönsaker ska åtföljas av en etikett eller följesedel utfärdad av företaget och som

innehåller de uppgifter som anges i bilaga 3.

16 § Företag som endast saluför förökningsmaterial av prydnadsväxter samt

föröknings- och plantmaterial av grönsaker till personer som inte bedriver yrkesmässig

verksamhet får begränsa uppgifterna i etikett eller följesedel till lämplig

produktinformation.

Undantag

Särskilt undantag för saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter.

17 § Företag får saluföra förökningsmaterial av prydnadsväxter till konsumenter som

inte bedriver yrkesmässig verksamhet utan att uppfylla kraven i 13 §.

Särskilt undantag för saluföring av föröknings- och plantmaterial av grönsaker

18 § Företag med produktion får sälja sorter av föröknings- och plantmaterial av

grönsaker utan att uppfylla kraven i 11-16 §§ under förutsättning att

1. beloppet för företagets försäljning av föröknings- och plantmaterial av

grönsaker högst motsvarar 4 prisbasbelopp per år, eller

2. företaget endast producerar och säljer föröknings- och plantmaterial av

grönsaker till konsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet på den

lokala marknaden.

Frihet från växtskadegörare

19 § Förökningsmaterial av prydnadsväxter och föröknings- och plantmaterial av

grönsaker ska uppfylla kraven för EU:s karantänskadegörare, karantänsskadegörare

för skyddad zon och de RNQP som föreskrivits i de genomförandeakter som antagits

enligt förordning (EU) 2016/2031, samt de åtgärder som antagits enligt artikel 30.1 i

den förordningen.

20 § Enligt 4 § växtskyddslagen och 8 § växtskyddsförordningen ska den som

konstaterar eller misstänker förekomst av en växtskadegörare som omfattas av

SJVFS 2020:11

8

föreskrifter enligt 3 § första stycket växtskyddslagen genast anmäla detta till

Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

3 KAP. KRAV PÅ FÖRÖKNINGSMATERIAL AV PRYDNADSVÄXTER

Art- och sortrenhet

1 § Förökningsmaterial av prydnadsväxter som saluförs ska ha tillräcklig äkthet och

renhet avseende släkte, art eller växtslag. Om förökningsmaterialet saluförs med

uppgift om sort ska det även vara sortäkta och sortrent.

2 § Företag får saluföra förökningsmaterial av prydnadsväxter med uppgift om sort

endast om den berörda sorten är

1. lagligt skyddad genom en växtförädlarrätt enligt bestämmelserna i

a) rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens

växtförädlarrätt4

,

b) växtförädlarrättslagen (1997:306), och

c) växtförädlarrättsförordningen (1997:383)

2. officiellt registrerad på annat sätt än enligt punkt 1,

3. allmänt känd, eller

4. upptagen i företagets förteckning med detaljerad beskrivning och benämning.

Företagets förteckning av sorter ska innehålla

a) sortbenämning, i tillämpliga fall tillsammans med dess allmänt kända

synonymer,

b) uppgifter om upprätthållande av sorten och om den förökningsmetod som

tillämpas,

c) sortbeskrivning som åtminstone omfattar de karaktärer och deras uttryck

som används i den sortbeskrivning som ska lämnas i ansökan om EU:s

växtförädlarrätt i de fall denna är tillämplig, samt

d) om möjligt, uppgifter om hur sorten skiljer sig från de sorter den närmast

liknar.

3 § Företag, vars verksamhet inskränker sig till saluföring av förökningsmaterial av

prydnadsväxter, omfattas inte av kraven i 2 § punkten 4 b) och d).

4 § Varje sort ska, så långt som möjligt, ha samma benämning i alla medlemsstater.

5 § Om företaget saluför plantor eller förökningsmaterial med hänvisning till en

sortgrupp istället för en sort enligt 1 § ska företaget ange sortgruppen på ett sådant sätt

att den inte kan förväxlas med en sortbenämning.

Krav på förökningsmaterial av prydnadsväxter

6 § Förökningsmaterial av prydnadsväxter ska

1. ha en för arten eller sorten normal utveckling och ha tillräcklig livskraft för att

kunna användas som förökningsmaterial,

4 EGT L 227, 1.9.1994, s.1, Celex 31994R2100).

SJVFS 2020:11

9

2. vara praktiskt taget fritt från defekter som kan försämra dess kvalitet som

förökningsmaterial, och

3. när det gäller utsäde från vedartade arter, ha en tillräcklig grobarhet.

Frihet från RNQP

7 § Företaget ska åtminstone genom en okulärbesiktning kontrollera att

1. förökningsmaterialet av prydnadsväxter på produktionsplatsen är praktiskt

taget fritt från alla de skadegörare som förtecknas i bilaga 4 för det berörda

förökningsmaterialet, och

2. förekomst av RNQP på förökningsmaterialet av prydnadsväxter som saluförs

inte överskrider de tröskelvärden som anges i bilaga 4.

Frihet från andra skadegörare

8 § Företaget ska åtminstone genom en okulärbesiktning kontrollera att

förökningsmaterialet av prydnadsväxter är praktiskt taget fritt från

1. alla andra skadegörare, än de som förtecknas i bilaga 4, som minskar

användbarheten och kvaliteten hos det berörda förökningsmaterialet, och

2. tecken eller symptom på sådana skadegörare.

Särskilda krav på förökningsmaterial av citrus

9 § För förökningsmaterial av prydnadsväxter gäller utöver kraven i 1 och 2 §§

följande.

Växtmaterial av Citrus L. ska

1. härstamma från utgångsmaterial som är kontrollerat och inte har visat några

symptom på virus, virusliknade organismer eller andra växtskadegörare,

2. vara kontrollerat och funnet praktiskt taget fritt från sådana skadegörare sedan

början av den senaste vegetationsperioden, och

3. vid ympning vara ympat på grundstammar som inte är mottagliga för viroider.

Särskilda krav på förökningsmaterial av blomsterlök

10 § Förökningsmaterial av blomsterlök ska härstamma direkt från material som

under vegetationsperioden har kontrollerats och funnits vara praktiskt taget fritt från

skadegörare samt tecken eller symptom på sådana.

4 KAP. KRAV PÅ FÖRÖKNINGS- OCH PLANTMATERIAL AV GRÖN-

SAKER

Art- och sortrenhet

1 § Föröknings- och plantmaterial av grönsaker som saluförs ska vara äkta och rent

med avseende släkte och art samt ha tillräcklig sortäkthet och sortrenhet.

2 § Sorter av föröknings- och plantmaterial av grönsaker som saluförs ska vara

1. intagna i den svenska sortlistan,

2. i EU:s gemensamma sortlista för arter av grönsaker, eller

SJVFS 2020:11

10

3. i en nationell sortlista från minst ett land inom EU.

Krav på föröknings- och plantmaterial av grönsaker

3 § Föröknings- och plantmaterial av grönsaker ska

1. ha en för arten eller sorten normal utveckling och ha tillräcklig livskraft för att

kunna användas som förökningsmaterial,

2. ha ett proportionerligt förhållande mellan stjälk, blad och rötter, och

3. vara praktiskt taget fritt från defekter som kan försämra dess kvalitet som

förökningsmaterial.

Frihet från RNQP

4 § Företaget ska åtminstone genom en okulärbesiktning kontrollera att

1. förökningsmaterialet av grönsaker på produktionsplatsen är praktiskt taget fritt

från de skadegörare som förtecknas i bilaga 5 för det berörda föröknings- och

plantmaterialet, och

2. förekomst av RNQP på föröknings- och plantmaterial av grönsaker som

saluförs inte överskrider de tröskelvärden som anges i bilaga 5.

Frihet från andra skadegörare

5 § Företaget ska åtminstone genom en okulärbesiktning kontrollera att föröknings-

och plantmaterialet av grönsaker är praktiskt taget fritt från

1. alla andra skadegörare, än de som förtecknas i bilaga 5, som minskar

användbarheten och kvaliteten hos det berörda materialet, och

2. tecken eller symptom på sådana skadegörare.

5 KAP. IMPORT

1 § Enligt 23 § utsädesförordningen får utsäde av prydnadsväxter endast föras in i

landet om det uppfyller de krav som framgår av 17-18 §§utsädesförordningen.

2 § Enligt 4 § trädgårdsförordningen får växter som omfattas av förordningen endast

föras in i landet om växterna uppfyller vissa krav på sort och kvalitet. Jordbruksverket

får meddela föreskrifter om vilka krav som dessa växter ska uppfylla.

3 § Importörer av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av föröknings- och

plantmaterial av grönsaker ska se till att plantorna och materialet uppfyller krav som i

alla avseenden är likvärdiga med material som uppfyller kraven enligt dessa

föreskrifter.

4 § Importören ska

1. informera Jordbruksverket om importen, och

2. ha dokumentation som visar att materialet uppfyller kraven enligt 1-3 §§.

SJVFS 2020:11

11

6 KAP. FRIHET FRÅN POTATISCYSTNEMATODER

1 § Odlingsarealen ska vara fri från förekomst av potatiscystnematoder

(Globodera

pallida och G. rostochiensis)

före plantering eller lagring av de växter som förtecknas i

bilaga 6 och som är avsedda för produktion av växter för plantering.

2 § Företaget ska, för Jordbruksverkets provtagning av eventuell förekomst av

potatiscystnematoder, anmäla varje ny odling av sådana växter som förtecknas i bilaga

6 innan odlingen påbörjas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft, i fråga om bilaga 1 den 1 juli 2020, och i övrigt

den 31 maj 2020.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt

av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde den 31 maj

2020. Bilaga 1 i den upphävda föreskriften ska dock tillämpas till och med den

30 juni 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anne-Charlott Franzén

(Växtregelenheten)

SJVFS 2020:11

12

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER SLÄKTEN OCH ARTER AV PLANTOR OCH

FÖRÖKNINGSMATERIAL AV GRÖNSAKER

Allium cepa L.

 Cepa-gruppen (Lök)

 Aggregatum-gruppen (Schalottenlök)

Allium fistulosum L. (Piplök)

 alla sorter

Allium porrum L. (Purjolök)

 alla sorter

Allium sativum L. (Vitlök)

 alla sorter

Allium schoenoprasum L. (Gräslök)

 alla sorter

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Dansk körvel)

 alla sorter

Apium graveolens L.

 Dulce-gruppen

 Rapaceum-gruppen

Asparagus officinalis L. (Sparris)

 alla sorter

Beta vulgaris L.

 Rödbeta-gruppen (Rödbeta inklusive Cheltenhambeta)

 Mangold-gruppen (Mangold)

Brassica oleracea L.

 Sabellica-gruppen

 Botrytis-gruppen

 Capitata-gruppen (Rödkål och vitkål)

 Gemmifera-gruppen

 Gongylodes-gruppen

 Sabauda-gruppen

 Italica-gruppen (Calabrese- och sproutingtyp)

 Palmifolia-gruppen

 Tronchuda-gruppen (portugisisk kål)

SJVFS 2020:11

13

Brassica rapa L.

 Pekinensis-gruppen

 Rapifera-gruppen

Capsicum annuum L. (Chilipeppar eller paprika)

 alla sorter

Cichorium endivia L. – (Endiv)

 alla sorter

Cichorium intybus L.

 Foliosum-gruppen

 Sallatscikoria-gruppen (Sallatscikoria)

 Sativum-gruppen

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vattenmelon)

 alla sorter

Cucumis melo L. – Melon

 alla sorter

Cucumis sativus L.

 Slanggurka-gruppen

 Druvgurka-gruppen

Cucurbita Maxima Duchesne (Jättepumpa inklusive vinterpumpa)

 alla sorter

Cucurbita pepo L. (Pumpa, inklusive mogen pumpa och tefatspumpa, eller squash,

inklusive omogen tefatspumpa)

 alla sorter

Cynara cardunculus L.

 Scolymus-gruppen

 Kardon-gruppen

Daucus carota L. (Morot och fodermorot)

 alla sorter

Foeniculum vulgare Mill. (Fänkål)

 Azoricum-gruppen

Lactuca sativa L. (Sallat)

 alla sorter

Solanum lycopersicum L. (Tomat)

 alla sorter

SJVFS 2020:11

14

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

 Foliosum-gruppen

 Tuberosum-gruppen

Phaseolus coccineus L. (Blomsterböna)

 alla sorter

Phaseolus vulgaris L.

 Buskböna-gruppen

 Störböna-gruppen

Pisum sativum L.

 Spritärt-gruppen

 Märgärt-gruppen

 Sockerärt-gruppen

Raphanus sativus L.

 Rädisa-gruppen

 Rättika-gruppen

Rheum rhabarbarum L. (Rabarber)

 alla sorter

Scorzonera hispanica L. (Svartrot)

 alla sorter

Solanum melongena L. (Aubergin/Äggplanta)

 alla sorter

Spinacia oleracea L. (Spenat)

 alla sorter

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Vintersallad)

 alla sorter

Vicia faba L. (Bondböna)

 alla sorter

Zea mays L.

 Saccharata-gruppen

 Microsperma-gruppen

SJVFS 2020:11

15

Bilaga 2

ANMÄLAN TILL REGISTRET ÖVER YRKESMÄSSIG VERK-

SAMHET SOM AVSER PLANTOR OCH FRÖER SAMT ANSÖKAN

OM GODKÄNNANDE AV FÖRETAG MED VERKSAMHET SOM

AVSER FÖRÖKNINGS- OCH PLANTMATERIAL AV GRÖNSAKER 5

I denna bilaga redovisas vilka uppgifter som krävs för en anmälan till registret över

yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer och ansökan om godkännande av

företag med verksamhet som avser föröknings- och plantmaterial av grönsaker.

Företaget ska senast den 30 april varje år lämna en anmälan till Jordbruksverket för att

uppdatera föregående års uppgifter om dessa har ändrats.

Efter att Jordbruksverket har godkänt ett företag med verksamhet som avser

föröknings- och plantmaterial av grönsaker ska ansökan om godkännande endast

lämnas om företagets verksamhet ändras.

Anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer

Uppgifter om företaget

1. namn och adress,

2. organisationsnummer eller personnummer,

3. kontaktuppgifter till företaget och kontaktperson,

4. län som företaget tillhör, och

5. faktureringsuppgifter.

Uppgifter om verksamhetsplatsen

1. Registreringsnummer hos Jordbruksverket om sådant finns,

2. Om uppgifterna skiljer sig från uppgifterna om företaget:

a) namn och adress,

b) kontaktuppgifter till kontaktperson, och

c) län som verksamhetsplatsen tillhör.

Uppgifter om verksamheten

1. om företagets verksamhet omfattar förökningsmaterial av prydnadsväxter eller

föröknings- och plantmaterial av grönsaker,

2. om företaget

a) har egen produktion av förökningsmaterial av prydnadsväxter eller

föröknings- och plantmaterial av grönsaker, eller

b) inte har egen produktion av förökningsmaterial av prydnadsväxter eller

föröknings- och plantmaterial av grönsaker, och

3. för företag med produktion

a) areal i hektar av förökningsmaterial och plantor på friland och i

containerodling, och

b) areal i kvadratmeter av förökningsmaterial i växthus.

5 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:11

16

Anmälan om att företaget upphör

1. datum för upphörande,

2. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer,

3. verksamhetsplatsens registreringsnummer, och

4. kontaktuppgifter till kontaktperson.

Ansökan om godkännande av företag med verksamhet som avser föröknings- och

plantmaterial av grönsaker

Uppgifter om företaget

1. namn och adress,

2. organisationsnummer eller personnummer,

3. kontaktuppgifter till företaget och kontaktperson,

4. län som företaget tillhör, och

5. faktureringsuppgifter.

Uppgifter om verksamhetsplatsen

1. registreringsnummer hos Jordbruksverket om sådant finns,

2. om uppgifterna skiljer sig från uppgifterna om företaget:

a) namn och adress,

b) kontaktuppgifter till kontaktperson, och

c) län som verksamhetsplatsen tillhör.

Uppgifter om verksamheten

1. om företaget

a) har egen produktion av föröknings- och plantmaterial av grönsaker, eller

b) inte har egen produktion av föröknings- och plantmaterial av grönsaker,

och

2. för företag med produktion

a) areal i hektar av förökningsmaterial och plantor på friland och i

containerodling, och

b) areal i kvadratmeter av förökningsmaterial i växthus.

SJVFS 2020:11

17

Bilaga 3

TEXT SOM SKA FINNAS PÅ ETIKETTEN ELLER FÖLJESEDELN

Grönsaksplantor och förökningsmaterial av grönsaksplantor, utom utsäde

1. EU-kvalitet

2. Sverige eller SE

3. Statens jordbruksverk eller SJV

4. Företagets registreringsnummer

5. Företagets namn

6. Individuellt nummer, serie-, vecko- eller partinummer

7. Datum för utfärdande av följesedeln

8. Utsädespartiets referensnummer, när det rör sig om förökningsmaterial som är

direkt odlat från utsäde som omfattas av utsädeslagstiftningen. Finns numret

inte angivet på följesedel ska företaget kunna upplysa om detta på begäran

9. Botaniskt namn om växtmaterialet har växtpass, eller svenskt namn

10. Sortbenämning, i tillämpliga fall grundstammens beteckning

11. Mängd

12. Produktionslandets namn, vid import från land utanför EU

Förökningsmaterial av prydnadsväxter

1. EU-kvalitet

2. Sverige eller SE

3. Statens jordbruksverk eller SJV

4. Företagets registreringsnummer

5. Individuellt nummer, serie-, vecko- eller partinummer

6. Botaniskt namn

7. Sortbenämning, i tillämpliga fall grundstammens beteckning

8. Benämning av sortgruppen, i tillämpliga fall

9. Mängd

10. Produktionslandets namn, vid import från land utanför EU

SJVFS 2020:11

18

Bilaga 4

RNQP AVSEENDE FÖRÖKNINGSMATERIAL AV PRYDNADS-

VÄXTER

Bakterier

Reglerade EU-icke-

karantänskadegörare

eller symtom

orsakade av

reglerade EU-icke-

karantänskadegörare

Släkte eller art av

förökningsmaterial av

prydnadsväxter

Tröskelvärde för förekomsten av reglerade

EU-icke-karantänskadegörare på

förökningsmaterialet av prydnadsväxten

Erwinia amylovora

(Burrill) Winslow et

al. [ERWIAM]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat

än utsäde

Amelanchier Medik.,

Chaenomeles Lindl.,

Cotoneaster Medik.,

Crataegus Tourn. ex

L., Cydonia Mill.,

Eriobtrya Lindl.,

Malus Mill., Mespilus

Bosc ex Spach,

Photinia davidiana

Decne., Pyracantha M.

Roem., Pyrus L.,

Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae

pv. persicae (Prunier,

Luisetti &. Gardan)

Young, Dye & Wilkie

[PSDMPE]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat

än utsäde

Prunus persicae (L.)

Batsch, Prunus

salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri

Saglio et al. [SPIRCI]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat

än utsäde

Citrus L., Citrus L.-

hybrider, Fortunella

Swingle., Fortunella

Swingle.-hybrider,

Poncirus Raf.,

Poncirus Raf.-hybrider

0 %

SJVFS 2020:11

19

Xanthomonas

arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al.

[XANTPR]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat

än utsäde

Prunus L.

0 %

Xanthomonas

euvesicatoria Jones et

al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri

(ex Šutič) Jones et al.

[XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas

perforans Jones et al.

[XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas

vesicatoria (ex

Doidge) Vauterin et al.

[XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Svampar och algsvampar

RNQPeller symtom

orsakade av reglerade

EU-icke-

karantänskadegörare

Släkte eller art av

förökningsmaterial av

prydnadsväxter

Tröskelvärde för förekomsten av RNQP

på förökningsmaterial av prydnadsväxter

Cryphonectria

parasitica (Murrill)

Barr [ENDOPA]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini

Hulbary [DOTSPI]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Pinus L.

0 %

Dothistroma

septosporum (Dorogin)

Morelet [SCIRPI]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola

(von Thümen) Sydow

[SCIRAC]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Pinus L.

0 %

SJVFS 2020:11

20

Plasmopara halstedii

(Farlow) Berlese & de

Toni [PLASHA]

Utsäde

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus

tracheiphilus (Petri)

Gruyter, Aveskamp &

Verkley [DEUTTR]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Citrus L. Citrus L.-

hybrider, Fortunella

Swingle, Fortunella

Swingle-hybrider,

Poncirus Raf., Poncirus

Raf.-hybrider

0 %

Puccinia horiana P.

Hennings [PUCCHN]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Chrysanthemum L.

0 %

Insekter och kvalster

RNQP eller symtom

orsakade av

reglerade EU-icke-

karantänskadegörare

Släkte eller art av

förökningsmaterial

av prydnadsväxter

Tröskelvärde för förekomsten av RNQP på

förökningsmaterial av prydnadsväxter

Aculops fuchsiae

Keifer [ACUPFU]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat

än utsäde

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari

Bojer [OPOGSC]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat

än utsäde

Beaucarnea Lem.,

Bougainvillea Comm.

ex Juss., Crassula L.,

Crinum L., Dracaena

Vand. ex L., Ficus L.,

Musa L., Pachira

Aubl., Palmae,

Sansevieria Thunb.,

Yucca L.

0 %

Rhynchophorus

ferrugineus (Olivier)

[RHYCFE]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat

än utsäde av Palmae,

när det gäller följande

släkten och arter:

0 %

SJVFS 2020:11

21

Areca catechu L.,

Arenga pinnata

(Wurmb) Merr.,

Bismarckia Hildebr. &

H. Wendl., Borassus

flabellifer L., Brahea

armata S. Watson,

Brahea edulis

H.Wendl., Butia

capitata (Mart.) Becc.,

Calamus merrillii

Becc., Caryota

maxima Blume,

Caryota cumingii

Lodd. ex Mart.,

Chamaerops humilis

L., Cocos nucifera L.,

Corypha utan Lam.,

Copernicia Mart.,

Elaeis guineensis

Jacq., Howea

forsteriana Becc.,

Jubaea chilensis

(Molina) Baill.,

Livistona australis C.

Martius, Livistona

decora (W. Bull)

Dowe, Livistona

rotundifolia (Lam.)

Mart., Metroxylon

sagu Rottb., Phoenix

canariensis Chabaud,

Phoenix dactylifera L.,

Phoenix reclinata

Jacq., Phoenix

roebelenii O'Brien,

Phoenix sylvestris (L.)

Roxb., Phoenix

theophrasti Greuter,

Pritchardia Seem. &

H. Wendl., Ravenea

rivularis Jum. & H.

Perrier, Roystonea

regia (Kunth) O.F.

Cook, Sabal palmetto

(Walter) Lodd. ex

Schult. & Schult.f.,

Syagrus

romanzoffiana

(Cham.) Glassman,

SJVFS 2020:11

22

Trachycarpus fortunei

(Hook.) H. Wendl.,

Washingtonia H.

Wendl.

Nematoder

RNQP eller symtom

orsakade av

reglerade EU-icke-

karantänskadegörare

Släkte eller art av

förökningsmaterial

av prydnadsväxter

Tröskelvärde för förekomsten av RNQP på

förökningsmaterial av prydnadsväxter

Ditylenchus dipsaci

(Kuehn) Filipjev

[DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci

(Kuehn) Filipjev

[DITYDI]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat

än utsäde

Camassia Lindl.,

Chionodoxa Boiss.,

Crocus flavus Weston,

Galanthus L.,

Hyacinthus Tourn. ex

L, Hymenocallis

Salisb., Muscari Mill.,

Narcissus L.,

Ornithogalum L.,

Puschkinia Adams,

Scilla L., Sternbergia

Waldst. & Kit., Tulipa

L.

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

RNQP eller symtom

orsakade av reglerade

EU-icke-

karantänskadegörare

Släkte eller art av

förökningsmaterial av

prydnadsväxter

Tröskelvärde för förekomsten av RNQP

på förökningsmaterialet av

prydnadsväxten

Candidatus

Phytoplasma mali

Seemüller & Schneider

[PHYPMA]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Malus Mill.

0 %

Candidatus

Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider

[PHYPPR]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Prunus L.

0 %

SJVFS 2020:11

23

Candidatus

Phytoplasma pyri

Seemüller & Schneider

[PHYPPY]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Pyrus L.

0 %

Candidatus

Phytoplasma solani

Quaglino et al.

[PHYPSO]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt

viroid [CSVD00]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Argyranthemum Webb

ex Sch.Bip.,

Chrysanthemum L.

0 %

Citrus exocortis viroid

[CEVD00]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus

[CTV000](EU-

isolerade)

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Citrus L., Citrus L.-

hybrider, Fortunella

Swingle, Fortunella

Swingle-hybrider,

Poncirus Raf., Poncirus

Raf. -hybrider

0 %

Impatiens necrotic spot

tospovirus [INSV00]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L.

New Guinea-hybrider

0 %

Potato spindle tuber

viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Sjarkavirus (Plum pox

virus) [PPV000]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana

Andre, Prunus

brigantina Vill., Prunus

0 %

SJVFS 2020:11

24

cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl &

Fritsch., Prunus

domestica L., Prunus

domestica ssp. insititia

(L.) C.K. Schneid,

Prunus domestica ssp.

italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus dulcis (Miller)

Webb, Prunus

glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea

Batal., Prunus

hortulana Bailey,

Prunus japonica

Thunb., Prunus

mandshurica (Maxim.)

Koehne, Prunus

maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb. och

Zucc., Prunus nigra

Ait., Prunus persica

(L.) Batsch, Prunus

salicina L., Prunus

sibirica L., Prunus

simonii Carr., Prunus

spinosa L., Prunus

tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.

— andra arter av

Prunus L. som är

känsliga för sjarkavirus

Tomato spotted wilt

tospovirus [TSWV00]

Förökningsmaterial av

prydnadsväxter annat än

utsäde

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum

annuum L.,

Chrysanthemum L.,

Gerbera L., Impatiens

L. New Guinea-

hybrider, Pelargonium

L.

0 %

SJVFS 2020:11

25

Bilaga 5

RNQP AVSEENDE FÖRÖKNINGS- OCH PLANTMATERIAL AV

GRÖNSAKER

Bakterier

RNQP eller symtom

orsakade av reglerade

EU-icke-

karantänskadegörare

Föröknings- och

plantmaterial av

grönsaker (släkte

eller art)

Tröskelvärde för förekomsten av RNQP

på föröknings- och plantmaterial av

grönsaker

Clavibacter

michiganensis ssp.

michiganensis (Smith)

Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum

L.

0 %

Xanthomonas

euvesicatoria Jones et

al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.,

Solanum lycopersicum

L.

0 %

Xanthomonas gardneri

(ex Šutič 1957) Jones

et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.,

Solanum lycopersicum

L.

0 %

Xanthomonas

perforans Jones et al.

[XANTPF]

Capsicum annuum L.,

Solanum lycopersicum

L.

0 %

Xanthomonas

vesicatoria (ex Doidge)

Vauterin et al.

[XANTVE]

Capsicum annuum L.,

Solanum lycopersicum

L.

0 %

Svampar och algsvampar

RNQP eller symtom

orsakade av RNQP

Föröknings- och

plantmaterial av

grönsaker (släkte

eller art)

Tröskelvärde för förekomsten av RNQP

på föröknings- och plantmaterial av

grönsaker

Fusarium Link

(anamorft släkte)

[1FUSAG] utom

Fusarium oxysporum f.

sp. albedinis (Kill. &

Maire) W.L. Gordon

[FUSAAL] och

Fusarium circinatum

Asparagus officinalis

L.

0 %

SJVFS 2020:11

26

Nirenberg & O'Donnell

[GIBBCI]

Helicobasidium

brebissonii (Desm.)

Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis

L.

0 %

Stromatinia cepivora

Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L – Cepa-

gruppen., Allium

fistulosum L., Allium

porrum L., Allium

sativum L.

0 %

Verticillium dahliae

Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus

L.

0 %

Nematoder

RNQP eller symtom

orsakade av RNQP

Föröknings- och

plantmaterial av

grönsaker (släkte

eller art)

Tröskelvärde för förekomsten av RNQP

på föröknings- och plantmaterial av

grönsaker

Ditylenchus dipsaci

(Kuehn) Filipjev

[DITYDI]

Allium cepa L. –

Cepa-gruppen, Allium

sativum L.

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

RNQP eller symtom

orsakade av reglerade

EU-icke-

karantänskadegörare

Föröknings- och

plantmaterial av

grönsaker (släkte

eller art)

Tröskelvärde för förekomsten av RNQP

på föröknings- och plantmaterial av

grönsaker

Leek yellow stripe

virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf

virus [OYDV00]

Allium cepa L. –

Cepa-gruppen, Allium

sativum L.

1 %

Potato spindle tuber

viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

Solanum lycopersicum

L.

0 %

Tomato spotted wilt

tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L.,

Lactuca sativa L.,

Solanum lycopersicum

L., Solanum

melongena L.

0 %

SJVFS 2020:11

27

Tomato yellow leaf

curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum

L.

0 %

SJVFS 2020:11

28

Bilaga 6

VÄXTER SOM OMFATTAS AV KRAV MED AVSEENDE PÅ

POTATISCYSTNEMATODER

A. Värdväxter med rötter:

Capsicum spp., olika arter av paprika

Solanum lycopersicum L., tomat

Solanum melogena L. aubergin

B.1 Andra växter med rötter:

Allium porrum L., purjolök

Beta vulgaris L., beta

Brassica spp., kålsläktet

Fragaria L., smultronsläktet

Aspargus officinalis L., sparris

B.2 Lökar, rotknölar och jordstammar som är odlade i jord och avsedda för

plantering av

Allium ascalonicum L., schalottenlök

Allium cepa L., lök

Dahlia spp., dahliasläktet

Gladiolus Tourn. Ex L., gladiolsläktet

Hyacinthus spp., hyacintsläktet

Iris spp., irissläktet

Lilium spp., liljesläktet

Narcissus L., narcissläktet

Tulipa L., tulpansläktet