SJVFS 2020:13

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:13

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av

utsäde av köksväxter;

Utkom från trycket

den 5 maj 2020

Omtryck

beslutade den 29 april 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 7, 11 och 13 a §§

utsädesförordningen (2000:1330), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:24) om

certifiering m.m. av utsäde av köksväxter2

dels att bilaga 1 a ska upphöra att gälla,

dels att 2, 6, 8, 9, 13-14 a, 24 a, 25-28 och 30 §§, bilagorna 1, 2 och 3 samt rubriken

närmast före 18 § ska ha följande lydelse,

dels att den första rubriken närmast före 3 § ska sättas närmast före 2 a §,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, 2 a, 29 a och 30 a §§, av

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

sida

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER ................................................................ 2

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING OCH FÖR KONTROLL AV

STANDARDUTSÄDE ................................................................................................ 4

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING............................................................................. 8

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SMÅFÖRPACKNINGAR ........................ 10

UTFÖRSEL AV UTSÄDE ........................................................................................ 11

INFÖRSEL AV UTSÄDE ......................................................................................... 11

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA ........................................................... 12

ÖVRIGA BESTÄMMELSER ................................................................................... 12

BILAGA 1 .................................................................................................................. 14

KVALITETSKRAV FÖR KÖKSVÄXTUTSÄDE ............................................... 14

1 Jfr kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177 av den 11 februari 2020 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG,

66/402/EEG, 68/193/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG, kommissionens direktiv 93/49/EEG och 93/61/EEG och

genomförandedirektiven 2014/21/EU och 2014/98/EU vad gäller växtskadegörare på utsäde och annat växtförökningsmaterial

(EUT L 41, 13.2.2020, s. 1, Celex 32020L0177), kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/990 av den 17 juni 2019 om

ändring av förteckningen över släkten och arter i artikel 2.1 b i rådets direktiv 2002/55/EG, i bilaga II till rådets direktiv

2008/72/EG och i bilagan till kommissionens direktiv 93/61/EEG (EUT L 160, 18.6.2019, s. 14, Celex 32019L0990) och

kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/432 av den 23 mars 2020 om ändring av rådets direktiv 2002/55/EG vad

gäller definitionen av köksväxter och förteckningen över släkten och arter i artikel 2.1 b (EUT L 88, 24.3.2020, s. 3, Celex

32020L0432).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2017:5.

SJVFS 2020:13

2

BILAGA 1 A . ........................................................................................................... 17

BILAGA 2 .................................................................................................................. 18

KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV SKÖRDEN OCH PÅ

FÄLTBESIKTNING .............................................................................................. 18

BILAGA 2 A .............................................................................................................. 20

AUKTORISATION AV PERSON SOM SKA UTFÖRA FÄLTBESIKTNING

AV UTSÄDESODLINGAR .................................................................................. 20

BILAGA 2 B .............................................................................................................. 21

AUKTORISATION SOM PROVTAGARE SAMT GODKÄNNANDE AV

UTSÄDESFÖRETAG SOM ANVÄNDER AUKTORISERAD PROVTAGARE

................................................................................................................................ 21

BILAGA 2 C .............................................................................................................. 23

AUKTORISATION AV LABORATORIUM ....................................................... 23

BILAGA 3 .................................................................................................................. 25

MÄRKNINGSKRAV ............................................................................................ 25

BILAGA 4 .................................................................................................................. 30

OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL

AV ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE (ENLIGT 24 B OCH 27 §§) .. 30

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering m.m. av utsäde finns dels i

utsädeslagen (1976:298), dels i utsädesförordningen (2000:1330). (SJVFS 2001:30).

Definitioner

2 §3 De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298), växtskyddslagen

(1972:318) och i 13 kap.miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i dessa

föreskrifter.

I dessa föreskrifter avses därutöver med:

Utsäde

Frö för sådd av de i bilaga 1 nämnda arterna,

Grundutsäde

Utsäde certifierat i en klass som medger

reproduktion för certifiering av skörden,

Bruksutsäde

Utsäde som inte ska användas för vidare

uppförökning,

Förädlarmaterial

(F-material)

Utsäde av en förädlad sort, som används av

förädlaren

eller

dennes

representant

för

upprätthållande av sorten eller för framställning av

stamutsäde eller basutsäde,

Stamutsäde (utsädesklass A)

Utsäde som under ansvar av förädlaren eller dennes

representant är framställt från F-material eller

stamutsäde och som uppfyller de i bilaga 1 angivna

3 Ändringen innebär bland annat att definitionen av sundhetsintyg har tagits bort.

SJVFS 2020:13

3

kraven samt är avsett för framställning av

stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde,

Basutsäde (utsädesklass B)

Utsäde som under ansvar av förädlaren eller dennes

representant är framställt från stamutsäde och som

uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven samt är avsett

för framställning av certifikatutsäde,

Certifikatutsäde

(utsädesklass C)

Utsäde som är framställt från basutsäde, eller på

förädlarens begäran från stamutsäde, och som

uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven samt

huvudsakligen är avsett för användning som

bruksutsäde,

Standardutsäde

Utsäde som är kontrollerat och som uppfyller de i

bilaga 1 angivna kraven samt är avsett för

användning som bruksutsäde,

Småförpackning

En

förpackning

av

certifikatutsäde

eller

standardutsäde med en högsta nettovikt, exklusive

eventuellt innehåll av pesticider i pulverform,

pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser, av:

a) för blomsterböna, bondböna, brun böna, övriga

bönor och ärter: 5 kg,

b) för jättepumpa, dansk körvel, lök, majrova,

mangold, morot, pumpa, rova, rädisa, rättika,

rödbeta, salladskål, schalottenlök, sparris, spenat,

squash, svartrot, vattenmelon och vintersallat:

500 g,

c) för andra arter av köksväxter: 100 g.

Provtagningssäsong

Perioden från den 1 juli till och med den 30 juni,

Officiella åtgärder

Åtgärder som vidtas av Statens jordbruksverk eller

av ett organ som förklarats behörigt av

Jordbruksverket,

Leverantörsmärke

Den etikett eller det tryck på förpackningen som

innehåller de uppgifter som krävs för utsäde i andra

klasser än stam-, bas- och certifikatutsäde,

Officiellt märke

Den etikett eller det tryck på förpackningen som

innehåller de uppgifter som krävs för certifierat

utsäde i klasserna stam-, bas- och certifikatutsäde,

OECD-systemet

De regler som är fastställda av Organisation for

Economic Co-operation and Development (OECD)

den 28 september 2000 för certifiering av utsäde av

köksväxter,

Dokumenterad sort

Officiellt godkänd sort som finns intagen i en

sortlista

inom

Europeiska

ekonomiska

samarbetsområdet (EES) eller i OECD:s sortlista,

Ännu icke godkänd sort

En sort som inte finns på EU:s gemensamma

sortlista och för vilken det lämnats in en ansökan till

SJVFS 2020:13

4

Jordbruksverket om intagning i den svenska

sortlistan,

Växtpass

En officiell etikett för förflyttning av växter,

växtprodukter och andra föremål inom unionens

territorium och, i förekommande fall, till och inom

skyddade zoner, som intygar efterlevnad av alla

krav som fastställs i artikel 85 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26

oktober

2016

om

skyddsåtgärder

mot

växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr

652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om

upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG,

74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG,

2006/91/EG och 2007/33/EG4 och, när det gäller

förflyttning till och inom skyddade zoner, artikel

86, och har det innehåll och format som fastställs i

artikel 83 i den förordningen,

RNQP

Reglerade icke-karantänskadegörare inom EU

enligt definitionen i artikel 36 i förordning (EU)

2016/2031.

(SJVFS 2020:13).

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING OCH FÖR KONTROLL

AV STANDARDUTSÄDE

2 a § Utsädesodlingen och utsädet ska vara praktiskt taget fritt från alla skadegörare

som minskar utsädets användbarhet och kvalitet.

Utsädesodlingen och utsädet ska även uppfylla de krav avseende EU-

karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och RNQP som föreskrivs

i de genomförandeakter som antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/2031, samt

de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30.1 i den förordningen. (SJVFS

2020:13).

Provtagning och partistorlek

3 § Provtagning av utsäde för certifiering respektive för kontroll av standardutsäde

ska ske enligt de regler som fastställts av International Seed Testing Association

(ISTA).

Alla utsädespartier för certifiering ska vara officiellt provtagna eller provtagna av

en provtagare som auktoriserats av Jordbruksverket. Detsamma gäller för kontroll av

standardutsäde. Villkoren för att kunna bli en auktoriserad provtagare framgår av

bilaga 2 b. I bilagan finns också bestämmelser som den auktoriserade provtagaren ska

följa. Den auktoriserade provtagarens arbete kontrolleras av Jordbruksverket genom

en stickprovskontroll på minst 5 procent. Stickprovskontroll behöver dock inte utföras

på prov som tas ut av en automatisk provtagare.

4 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4, Celex 32016R2031.

SJVFS 2020:13

5

Alla delar av ett parti ska vara åtkomliga för provtagning. Utsäde som ska betas ska

kunna provtas även före betning. Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket

medge undantag från kravet på provtagning före betning.

Certifiering får endast ske vid utsädesanläggning vars anordningar för prov-

tagning, märkning, försegling och, i tillämpliga fall, blandning godkänts av

Jordbruksverket. För att ett utsädesföretag ska kunna använda sig av en auktoriserad

provtagare måste företaget godkännas av Jordbruksverket enligt bilaga 2 b och lämna

den information som krävs enligt bilagan.

Ett utsädesparti ska vara enhetligt. Partistorleken får vara högst

1. 30 ton för utsäde av blomsterböna, bondböna, brun böna, böna och ärt,

2. 20 ton för utsäde av jättepumpa, mangold, pumpa, rödbeta, sparris, squash och

vattenmelon, samt

3. 10 ton för utsäde av övriga arter.

I samtliga fall får dock de högsta tillåtna vikterna överskridas med högst 5 procent.

(SJVFS 2013:36).

Fältbesiktning och sortkontroll

4 § Utsäde för certifiering ska komma från fältbesiktigad och godkänd utsädes-

odling. För att godkännas ska utsädesodlingen läggas ut på fält i god hävd och utan

känd förekomst av flyghavre samt uppfylla angivna krav för utsädesodling enligt

bilaga 2 och krav på sortkvalitet enligt bilaga 1.

Innan en utsädesodling slutligt kan godkännas av Jordbruksverket ska godkända

resultat från både fältbesiktningen och från kontrollodling av grundutsädet föreligga.

Detta gäller oavsett om den fältbesiktigats av Jordbruksverket eller av en auktoriserad

besiktningsman enligt 5 a §. Vid slutlig fältbesiktning ska odlingen ha befunnits vara

fri från flyghavre. (SJVFS 2005:91).

5 § Anmälan av utsädesodling till fältbesiktning ska ske skriftligen till

Jordbruksverket. Av anmälan ska det framgå om officiell eller auktoriserad fält-

besiktningsman avses användas. För vårsådda utsädesodlingar ska anmälan ha kommit

in till Jordbruksverket senast den 15 maj skördeåret och för höstsådda ska anmälan ha

kommit in senast den 1 april skördeåret, om inte annan tidpunkt medges av

Jordbruksverket i det enskilda fallet. För fleråriga utsädesodlingar ska anmälan ske

varje år och ha kommit in till Jordbruksverket senast den 1 april skördeåret, om inte

annan tidpunkt medges av Jordbruksverket i det enskilda fallet. Jordbruksverket kan

medge att en utsädesodling fältbesiktigas trots att den har anmälts för fältbesiktning

för sent. Det förutsätter att Jordbruksverket bedömer att det är möjligt att utföra

fältbesiktningen eller, om en auktoriserad fältbesiktare avses användas, en

stickprovskontroll.

Under vegetationsperioden svarar Jordbruksverket för besiktning och kontroll av

anmäld areal enligt vad som anges i bilaga 2 samt att fastställa fältavsnittens storlek,

antal och fördelning på fält som ska besiktigas.

Jordbruksverket kontrollodlar partier som certifieras i klasserna A, B samt i klass

C. I anslutning till kontrollodlingen bedöms om den ska kombineras med laboratorie-

analys.

Jordbruksverket, eller en auktoriserad besiktningsman enligt 5 a §, äger utan före-

gående meddelande om besiktning tillträde till odling som anmälts och utför besikt-

ning i för grödan lämpligt utvecklingsstadium.

SJVFS 2020:13

6

Jordbruksverket underrättar skriftligen uppdragsgivaren om resultatet av

kontrollodling respektive fältbesiktning. (SJVFS 2017:5).

5 a § Fältbesiktning av en utsädesodling avsedd för produktion av certifikatutsäde får

utföras av person som Jordbruksverket auktoriserat för detta ändamål. Villkoren för

sådan auktorisation framgår av bilaga 2 a. I bilagan finns också bestämmelser som den

auktoriserade besiktningsmannen ska följa.

Jordbruksverket efterkontrollerar genom stickprov minst 5 procent av utsädes-

odlingarna som fältbesiktigats av besiktningsmän som auktoriserats enligt första

stycket. Utsädespartier från dessa utsädesodlingar ska kontrollodlas i den omfattning

Jordbruksverket anser nödvändigt. (SJVFS 2005:91).

Frövarukvalitet

6 § Frövarukvaliteten ska undersökas enligt ISTA:s regler, med de avvikande

bestämmelser rörande minsta provvikt för undersökning av inblandning av antal frön

av andra arter som framgår av bilaga 1. De analyser som krävs för certifiering av

utsäde, för att kontrollera om kvalitetskraven i bilaga 1 uppfylls, ska utföras av det

certifierande organet eller av ett laboratorium som har auktoriserats av

Jordbruksverket. (SJVFS 2020:13).

7 § Utsäde får godkännas om det vid undersökning av de uttagna proven uppfyller

kvalitetskraven i bilaga 1. Sundhetsanalyserna får göras på råvaruprov under

förutsättning att detta tagits ut av en officiell eller auktoriserad provtagare.

För saluföring i Sverige ska utsäde som producerats i Sverige även uppfylla de

tilläggskrav som anges i bilaga 1 för sådant utsäde.

Parti får inte godkännas om utsädet enligt det certifierande organets bedömning är

otillfredsställande rensat eller inte antas tåla lagring utan att grobarheten försämras.

(SJVFS 2005:57).

Kontrollerat standardutsäde

8 § Utsäde som är tillräckligt sortäkta och sortrent får, med undantag av rotcikoria

(Cichorium intybus), utan certifiering och utan föregående sortkontroll godkännas för

saluföring som kontrollerat standardutsäde, om det uppfyller kvalitetskraven i bilaga

1. För sådant godkännande ska därutöver gälla att utsädet ska vara av en sort som är

intagen i den svenska sortlistan, i EU:s gemensamma sortlista för arter av köksväxter

eller i en nationell sortlista från något annat land inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES).

Om ingående partier i en sortblandning var för sig uppfyller kraven i bilaga 1, får

standardutsäde av olika sorter godkännas för saluföring som sortblandning av en viss

art.

Jordbruksverket utför stickprovsvis efterkontroll av sortäkthet och sortrenhet.

(SJVFS 2020:13).

Särskilda krav för utsäde av ännu icke godkända sorter

8 a § Saluföring av utsäde av en ännu icke godkänd sort får ske i enlighet med

kommissionens beslut 2004/842/EG om genomförandebestämmelser enligt vilka

medlemsstaterna får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde som hör till sorter för

SJVFS 2020:13

7

vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den nationella sortlistan för arter

av lantbruks- eller köksväxter5.

Ansökan om saluföring till försöksodling i fältmässig skala ska skickas till Jord-

bruksverket och kan göras av den som lämnat in ansökan om sortgodkännande eller

en representant för denne. Ansökan ska innehålla följande uppgifter

1. sortbeskrivning,

2. information om hur sorten upprätthålls. (SJVFS 2005:91).

8 b § Utsädet ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter för kontrollerat standardutsäde.

Märkning ska göras enligt bilaga 3 punkterna 5 - 6. (SJVFS 2013:36).

Betat utsäde

9 § Utsäde som behandlats med växtskyddsmedel (betats) får endast certifieras om

medlet är jämnt fördelat på frövaran.

Regler för märkning av betat utsäde finns i artikel 49.4 Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av

växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG

och 91/414/EEG6. (SJVFS 2020:13).

10 § har upphävts genom (SJVFS 2017:5).

Utlämnande av utsäde

11 § Parti för certifiering och parti för kontroll som standardutsäde ska finnas

tillgängligt på platsen för provtagningen till dess att undersökningen av kvaliteten visar

att kraven, med undantag för efterkontrollen av sortäkthet och sortrenhet, i bilaga 1 är

uppfyllda.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får det certifierande organet certifiera

utsäde för utförsel till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan

resultatet av grobarhetsanalysen är klart.

Som villkor för sådan certifiering gäller att

1. utlämnandet endast ska avse första handelsledet och att köparens namn och adress

anges,

2. en renhetsanalys som uppfyller kraven i bilaga 1 uppvisas,

3. den grobarhet som framgår av föranalysen anges,

4. utsädesproducenten ska informera köparen om resultatet av grobarhetsanalysen

utvisar att kvalitetskraven i bilaga 1 inte är uppfyllda. (SJVFS 2005:91).

Undantag från krav på grobarhet

12 § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § kan Jordbruksverket godkänna för

certifiering partier av stamutsäde och basutsäde, som inte uppfyller de i bilaga 1

angivna kraven avseende grobarhet. Sådant godkännande kan meddelas under

förutsättning att konstaterad grobarhet uppges vid saluföringen och att utsädet ska

användas för fortsatt uppförökning. (SJVFS 2005:91).

5 EUT L 361, 9.12.2004, s. 21, Celex 32004D0842.

6 EUR L 309, 24.11.2009, s. 1, Celex 32009R1107.

SJVFS 2020:13

8

Utsäde av genetiskt modifierade sorter

12 a § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är genetiskt

modifierad endast saluföras om ett tillstånd till utsläppande på marknaden finns enligt

13 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) eller om ett godkännande för utsläppande på

marknaden finns som uppfyller kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 §

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Att sorten är genetiskt modifierad ska framgå av märkningen på förpackningen

enligt märkningskraven i bilaga 3, samt av alla dokument, officiella eller andra, som

fästs på eller åtföljer utsädespartiet. Uppgift om att en sort är genetiskt modifierad ska

även framgå av försäljningskataloger och annan information där sorten omnämns.

(SJVFS 2005:26).

Journalföring

12 b § Företag som yrkesmässigt förpackar eller leverantörsmärker utsäde för vidare

försäljning ska kontinuerligt föra journal om lager och förpackning av partier och

blandningar. Journalen ska finnas tillgänglig för kontroll under minst tre år.

I journalen ska det finnas följande uppgifter:

1. art,

2. sort,

3. partiets referensnummer,

4. förpackningens referensnummer, om annorlunda än partiets referensnummer

5. certifikatutsäde eller standardutsäde,

6. partiets vikt,

7. datum för påbörjad packning,

8. antal förpackningar som märkts och förseglats,

9. viktdelar som gått till blandningar (blandningens referensnummer anges), och

10. datum för avslutad förpackning.

Prov från varje parti kontrollerat standardutsäde som är avsett att saluföras ska tas

ut av företaget och hållas tillgängligt under minst två år för kontroll av

Jordbruksverket. (SJVFS 2017:5).

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING

13 § Vid saluföring av certifierat utsäde ska varje förpackning, med undantag för

småförpackning, vara försedd med ett officiellt märke vars utformning och innehåll

uppfyller kraven i bilaga 3.

Märkningen ska utföras under det certifierande organets kontroll och utgör ett bevis

på att utsädet är certifierat.

Ett officiellt märke ska vara av självhäftande material eller av rivbeständigt

material, påsytt på förpackningen eller fäst under plomb.

Vid saluföring av standardutsäde ska varje förpackning, med undantag för

småförpackning, vara försedd med ett leverantörsmärke vars innehåll uppfyller kraven

i bilaga 3. (SJVFS 2020:13).

13 a § För utsäde av grödor som kräver växtpass ska växtpasset ingå i det officiella

märket enligt bilaga 3 på det sätt som krävs enligt artikel 79 i förordning (EU)

2016/2031.

SJVFS 2020:13

9

Den information som ska finnas på ett växtpass kombinerat med ett officiellt märke

för certifiering anges i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 av

den 13 december 2017 om fastställande av formatspecifikationer för växtpasset för

förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning

inom en skyddad zon7. (SJVFS 2020:13).

14 § Förpackningar med utsäde som certifierats enligt 11 § andra stycket och

förpackningar med stam- eller basutsäde som godkänts enligt 12 § ska, utöver kraven

i bilaga 3, genom säljarens eller leverantörens försorg vara försedda med en märkning

på vilket grobarheten, leverantörens namn och adress samt utsädespartiets

referensnummer anges. Dessutom ska, för utsäde som godkänts enligt 12 §, på det

officiella märket anges att partiets grobarhet inte uppfyller kraven i bilaga 1.

Märkningen enligt första stycket ska inte kunna förväxlas med det officiella märket.

(SJVFS 2020:13).

14 a § Vid märkning av förpackningar med utsäde för vilket undantag medgetts enligt

29 § ska, i fråga om utsäde av en dokumenterad sort, det officiella märket ha samma

färg som för motsvarande utsädesklass. För utsäde av ej dokumenterad sort ska det

officiella märket ha sådan färg som anges i bilaga 3.

Märket ska alltid ange att utsädet uppfyller mindre strikta krav. (SJVFS 2020:13).

15 § har upphävts genom (SJVFS 1996:103).

16 § Vid certifiering ska varje förpackning förseglas under det certifierande organets

kontroll i samband med provtagning och märkning. Försegling utgörs av förslutning

och plombering och ska vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet.

Följande förslutningssystem får användas utan plombering:

1. påsar av papper eller plast, förutsatt att de inte har någon annan öppning än

påfyllningsanordningen och att denna är försedd med ett självhäftande system eller

värmeförslutningssystem som försluter öppningen efter påfyllning på sådant sätt

att den inte kan öppnas utan att skadas, eller

2. påsar av icke vävt material som sys ihop, förutsatt att en sifferserie som inleds med

siffran 1 i påsens överkant eller liknande märkning (bokstäver, symbol) som visar

att påsens ursprungliga mått inte ändrats, är tryckt med outplånlig skrift på minst

ena sidan av påsens öppning. (SJVFS 1996:103).

Särskilda bestämmelser för standardutsäde

17 § Standardutsäde får saluföras i förpackningar som är märkta enligt

märkningskraven i bilaga 3, punkterna 3 respektive 4 (småförpackningar). Märkning

och försegling får utföras av den som anmält sin verksamhet enligt 20 §

utsädesförordningen.

Försegling ska vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet. (SJVFS

2001:30).

7 EUT L 331, 14.12.2017, s. 44–52, Celex 32017R2313.

SJVFS 2020:13

10

Makulering

18 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att utsädet inte uppfyller

kraven enligt bilaga 1, ska märkena under det certifierande organets kontroll

makuleras. (SJVFS 1995:109).

Saluföringsperiod ( SJVFS 2012:30 )

19 § Certifierat utsäde får saluföras under en period av ett år efter den månad då

förseglingen ägt rum.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde kan medges, om partiet efter prov-

tagning och kontroll av det certifierande organet visar sig fortfarande uppfylla

grobarhetskravet.

Om förlängning medges, ska det certifierande organet utföra nödvändig

tilläggsmärkning. (SJVFS 2001:30).

19 a § Standardutsäde får saluföras under den provtagningssäsong då försegling ägt

rum och under nästföljande provtagningssäsong.

Förlängt godkännande av standardutsäde kan medges, om partiet efter provtagning

och kontroll av Jordbruksverket visar sig fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, ska Jordbruksverket utföra nödvändig tilläggsmärkning.

(SJVFS 2005:91).

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SMÅFÖRPACKNINGAR

20 § Partier som godkänts för certifiering som certifikatutsäde eller godkänts som

kontrollerat standardutsäde får saluföras i småförpackningar utan att dessa behöver

vara officiellt märkta och förseglade om de uppfyller märknings- och

förseglingskraven i 21 §. (SJVFS 2001:30).

21 § Småförpackningar ska vara märkta med ett leverantörsmärke eller med en tryckt

eller påstämplad text utvändigt på förpackningen, som uppfyller märkningskraven i

bilaga 3, punkterna 2 (certifikatutsäde), 4 (standardutsäde) respektive 4a (sortbland-

ning av standardutsäde). Om förpackningen är genomskinlig kan märket anbringas

inuti förpackningen.

Småförpackningar ska vara förseglade av den som förpackar partiet på ett sådant

sätt att förseglingen förstörs vid öppnandet. Återförsegling av småförpackningar av

certifikatutsäde får endast äga rum under det certifierande organets kontroll. (SJVFS

2011:37).

22 § Småförpackningar får saluföras till och med september månad andra säsongen

efter den provtagningssäsong då partiet godkänts. (SJVFS 2001:30).

23 § Förlängt godkännande av certifierat utsäde i restpartier av småförpackningar

efter den i 22 § nämnda perioden kan medges av det certifierande organet, om ett antal

prov som är representativa för restpartiet, fortfarande uppfyller kravet på grobarhet.

Om förlängning medges ska utsädesföretaget göra en tilläggsmärkning som anger det

nya sista datumet för saluföring. Sista datumet för saluföring kan förlängas ett år.

(SJVFS 2005:57).

SJVFS 2020:13

11

24 § Jordbruksverket kontrollerar att kvalitetskrav på utsäde i småförpackningar samt

krav om märkning och försegling av dessa upprätthålls. (SJVFS 2012:30).

UTFÖRSEL AV UTSÄDE

24 a § Utsäde avsett för certifiering i ett land inom EES får säljas till det landet som

icke slutligt certifierat utsäde under förutsättning att utsädet

1. kommer från en godkänd utsädesodling,

2. är förpackat och märkt med ett officiellt märke vars utformning och innehåll

uppfyller kraven i bilaga 3, samt

3. åtföljs av ett officiellt dokument enligt bilaga 4. (SJVFS 2020:13).

24 b § ändrad beteckning genom (SJVFS 2012:30).

INFÖRSEL AV UTSÄDE

25 § Import av utsädesparti från ett land utanför EES, inklusive småförpackningar,

ska av importören skriftligen anmälas till Jordbruksverket senast tre månader efter

införseln. Import av mindre än 2 kg per sort och importtillfälle behöver inte anmälas.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1. Art

2. Sort

3. Kategori

4. Produktionsland och officiell kontrollmyndighet

5. Avsändarland

6. Importör

7. Kvantitet. Om partiet består av ett antal obrutna förpackningar som alla har samma

vikt kan uppgift om partiets vikt bestå av antalet förpackningar, om det också finns

tydligt angett vad storleken på förpackningarna är.

Är standardutsäde inte märkt enligt EU:s regler, ska detta anges i stället för

referensnummer. (SJVFS 2020:13).

26 § Utsäde får föras in för att kontrolleras som standardutsäde, om sorten är intagen

i den svenska sortlistan, i EU:s gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en

nationell sortlista från något annat land inom EES. (SJVFS 2020:13).

27 § Utsäde får föras in som icke slutligt certifierat utsäde för att certifieras som

certifikatutsäde om

1. sorten är intagen i en sortlista inom EES,

2. utsädet härstammar från basutsäde,

3. moderpartiet är sortkontrollerat av en myndighet i ett annat land inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet eller i ett annat land av en myndighet vars

fältbesiktning godkänns av Jordbruksverket, och

4. utsädet är märkt enligt kraven för icke slutligt certifierat utsäde samt åtföljt av ett

officiellt dokument enligt bilaga 4. (SJVFS 2020:13).

28 § Införsel av ett utsädesparti av en sort som inte är intagen i en sortlista inom EES

får ske om partiet

SJVFS 2020:13

12

1. har ett tillstånd för saluföring enligt kommissionens beslut 2004/842/EG8 om

genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna får tillåta utsläppande på

marknaden av utsäde som hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om

införande på den nationella sortlistan för arter av lantbruks- eller köksväxter,

2. förs in för uppförökning och hela skörden därefter förs ut ur landet,

3. förs in för rensning och färdigbearbetning och därefter förs ut ur landet,

4. är odlat som F-material under förädlarens kontroll och förs in för vidare

uppförökning under förädlarrepresentants ansvar, eller

5. förs in för försöksmässig provning, vetenskapligt ändamål eller urvalsarbete i

partier med en högsta nettovikt om:

a) för blomsterböna, bondböna, brun böna, böna och ärt: 50 kg,

b) för lök, majrova, mangold, morot, pumpa, rova, rädisa, rättika, rödbeta,

salladskål, schalottenlök, spenat, squash, svartrot, vattenmelon och

vintersallat: 5 kg,

c) för andra arter: 1 kg. (SJVFS 2020:13).

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA

29 § Vid brist på utsäde eller om det annars finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket

medge undantag från de krav som angivits i denna författning. (SJVFS 2012:30).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

29 a § Bestämmelser med krav på registrering av den som utfärdar växtpass finns i

artikel 65 i förordning (EU) 2016/2031. Vilka krav som ska vara uppfyllda för att få

utfärda växtpass finns i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/827 av den

13 mars 2019 om de kriterier som ska uppfyllas av yrkesmässiga aktörer för att

uppfylla villkoren i artikel 89.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/2031 och förfaranden för att säkerställa att dessa kriterier uppfylls9. (SJVFS

2020:13).

30 § Bestämmelser med krav på registrering av den som yrkesmässigt producerar,

lagrar, saluför eller för in växter finns i artiklarna 65 och 66 i förordning (EU)

2016/2031. (SJVFS 2020:13).

30 a § Bestämmelser med krav på att vissa växter ska åtföljas av ett sundhetsintyg vid

införsel från länder som inte är medlemmar i EU finns i artikel 72 i förordning (EU)

2016/2031. (SJVFS 2020:13).

31 § Bestämmelser om skydd mot flyghavre finns i

1. lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre,

2. förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre, och

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:101) om skydd mot flyghavre.

(SJVFS 2017:5).

8 Kommissionens beslut av den 1 december 2004 om genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna får tillåta

utsläppande på marknaden av utsäde som hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den nationella

sortlistan för arter av lantbruks- eller köksväxter, EGT L 362, 9.12.2004, s 21, (Celex 3224D0842).

9 EUT L 137, 23.5.2019, s. 10, Celex 32016R2031.

SJVFS 2020:13

13

32 § Bestämmelser om produktion och saluföring av utsäde av bevarandesorter och

amatörsorter av köksväxtarter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter. (SJVFS 2017:5).

33 § Bestämmelser om yrkesmässig produktion och saluföring av växtmaterial för

förökning och produktion av grönsaksplantor, matlök, blomsterlök och

prydnadsväxter, samt utsäde från frökällor och frötäkter för produktion av vedartade

prydnadsväxter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om

saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings-

och plantmaterial av grönsaker än utsäde. (SJVFS 2017:5).

IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

1. Denna författning10 träder i kraft, såvitt avser tabellen i bilaga 1 punkt 3 den 1 juli

2020, och i övrigt den 31 maj 2020.

2. För tiden den 31 maj − 30 juni 2020 ska tabellen i bilaga 1 punkt 3 samt bilaga 1 a

i föreskriften i sin senaste lydelse fortsatt gälla.

CHRISTINA NORDIN

Ingrid Karlsson

(Växtregelenheten)

10 SJVFS 2020:13.

SJVFS 2020:13

14

Bilaga 1 11

KVALITETSKRAV FÖR KÖKSVÄXTUTSÄDE

Utsädet ska uppfylla följande krav:

1. Utsädet ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Förekomsten av RNQP på köksväxtutsäde ska, åtminstone vid en

okulärbesiktning, inte överskrida tröskelvärdena i nedanstående tabell:

Art

RNQP

Tröskelvärde

Allium cepa L.

Lök, Schalottenlök

Ditylenchus dipsaci (Kuehn)

Filipjev [DITYDI]

0 %

Allium porrum L.

Purjolök

Ditylenchus dipsaci (Kuehn)

Filipjev [DITYDI]

0 %

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, Paprika

Xanthomonas euvesicatoria Jones

et al. [XANTEU]

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič

1957) Jones et al [XANTGA]

0 %

Xanthomonas perforans Jones et

al. [XANTPF]

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex

Doidge) Vauterin et al.

[XANTVE]

0 %

Potato spindle tuber viroid

[PSTVD0]

0 %

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

Acanthoscelides obtectus (Say)

[ACANOB]

0 %

Phaseolus vulgaris L.

Böna (buskböna, störböna),

brun böna

Xanthomonas axonopodis pv.

phaseoli (Smith) Vauterin et al.

[XANTPH]

0 %

Xanthomonas fuscans subsp.

fuscans Schaad et al. [XANTFF]

0 %

Acanthoscelides obtectus (Say)

[ACANOB]

0 %

Pisum sativum L.

Ärt (märgärt, spritärt, sockerärt)

Bruchus pisorum (Linnaeus)

[BRCHPI]

0 %

Solanum lycopersicum L.

Tomat

Clavibacter michiganensis ssp.

michiganensis (Smith) Davis et al.

[CORBMI]

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones

et al. [XANTEU]

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič

1957) Jones et al [XANTGA]

0 %

Xanthomonas perforans Jones et

al. [XANTPF]

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex

Doidge) Vauterin et al.

[XANTVE]

0 %

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

0 %

Potato spindle tuber viroid

[PSTVD0]

0 %

Vicia faba L.

Bondböna

Bruchus rufimanus Boheman

[BRCHRU]

0 %

11 Ändringen innebär bland annat att de tidigare punkterna 2, 5 och 6 har tagits bort.

SJVFS 2020:13

15

3. Utsädet ska i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet, inblandning av andra

arter och grobarhet, i samtliga utsädesklasser och standardutsäden:

Art12

Minsta

provvikt,

gram13

Rent frö,

vikt-%,

lägst

Frön av andra

arter, högsta

vikt-%

Grobarhet %,

lägst

Allium cepa L.

Cepa-gruppen

Lök

25

97

0,5

70

Aggregatum-gruppen

Schalottenlök

25

97

0,5

70

Allium fistulosum L.

Piplök

25

97

0,5

65

Allium porrum L.

Purjolök

25

97

0,5

65

Allium sativum L.

Vitlök

25

97

0,5

65

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

25

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Dansk körvel

20

96

1

70

Apium graveolens L.

Dulce-gruppen

Blekselleri

5

97

1

70

Rapaceum-gruppen

Rotselleri

5

97

1

70

Asparagus officinalis L.

Sparris

100

96

0,5

70

Beta vulgaris L.

Rödbeta-gruppen

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

100

97

0,5

50 a)

Mangold-gruppen

Mangold

100

97

0,5

70 a)

Brassica oleracea L.

Sabellica-gruppen

Grönkål

25

97

1

75

Botrytis-gruppen

Blomkål

25

97

1

70

Capitata-gruppen

Huvudkål (rödkål och vitkål)

25

97

1

75

Gemmifera-gruppen

Brysselkål

25

97

1

75

Gongylodes-gruppen

Kålrabbi

25

97

1

75

Sabauda-gruppen

Savojkål

25

97

1

75

Italica-gruppen

Broccoli

25

97

1

75

Palmifolia-gruppen

Palmkål

25

97

1

75

Tronchuda-gruppen

Portugisisk kål

25

97

1

75

Brassica rapa L

Pekinensis-gruppen

Salladskål

20

97

1

75

Rapifera-gruppen

Rova, majrova

20

97

1

80

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, Paprika.

40

97

0,5

65

Cichorium endivia L.

Friséesallat

15

95

1

65

Cichorium intybus L.

Foliosum-gruppen

Cikoriasallat

15

97

1

65

Sallatscikoria-gruppen

Sallatscikoria

15

97

1

65

Sativum-gruppen

Rotcikoria

50

97

1

80

Citrullus lanatus (Thunb.)

Matsum. et Nakai

Vattenmelon

250

98

0,1

75

Cucumis melo L.

Melon

100

98

0,1

75

Cucumis sativus L.

Slanggurka-gruppen

Slanggurka

25

98

0,1

80

Druvgurka-gruppen

Druvgurka

25

98

0,1

80

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

250

98

0,1

80

Cucurbita pepo L.

Pumpa, squash

150

98

0,1

75

Cynara cardunculus L.

Scolymus-gruppen

Kronärtskocka

50

98

0,5

65

Kardon-gruppen

Kardon

50

98

0,5

65

Daucus carota L.

Morot

10

95

1

65

Foeniculum vulgare Mill.

Azoricum-gruppen

Sötfänkål

25

96

1

70

Lactuca sativa L.

Sallat

10

95

0,5

75

Petroselinum crispum (Mill.)

Nyman ex A.W. Hill

Foliosum-gruppen

Bladpersilja

10

97

1

65

Tuberosum-gruppen

Rotpersilja

10

97

1

65

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

1 000

98

0,1

80

12 Inklusive alla hybrider av angivna arter och grupper.

13 För F1-hybridsorter av ovan nämnda arter får lägsta provvikt minskas till en fjärdedel av den angivna vikten. Provet måste

dock ha en vikt av minst 5 gram och bestå av minst 400 frön.

SJVFS 2020:13

16

Art14

Minsta

provvikt,

gram15

Rent frö,

vikt-%,

lägst

Frön av andra

arter, högsta

vikt-%

Grobarhet %,

lägst

Phaseolus vulgaris L.

Buskböna-gruppen

Buskböna

700

98

0,1

75

Störböna-gruppen

Störböna

700

98

0,1

75

Pisum sativum L.

Märgärt-gruppen

Märgärt

500

98

0,1

80

Sockerärt-gruppen

Sockerärt

500

98

0,1

80

Spritärt-gruppen

Spritärt

500

98

0,1

80

Raphanus sativus L.

Rädisa-gruppen

Rädisa

50

97

1

70

Rättika-gruppen

Rättika

50

97

1

70

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

135

97

0,5

70

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

30

95

1

70

Solanum lycopersicum L.

Tomat

20

97

0,5

75

Solanum melongena L.

Aubergin, äggplanta

20

96

0,5

65

Spinacia oleracea L.

Spenat

75

97

1

75

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

20

95

1

65

Vicia faba L.

Bondböna

1 000

98

0,1

80

Zea mays L.

Microsperma-gruppen

Popmajs

1 000

98

0,1

85b)

Saccharata-gruppen

Sockermajs

1 000

98

0,1

85b)

Anmärkningar:

a. Gäller frögyttringar i tillämpliga fall.

b. För sorter av supersöt sockermajs gäller att grobarheten ska vara minst 80 %.

Etiketten ska bära påskriften ”lägsta grobarhet 80 %”.

Följande tilläggskrav ska uppfyllas för certifiering för saluföring i Sverige:

1. Vattenhalten för brun böna får vara högst 18,0 % med en tillåten avvikelse upp till

18,5 %.

2. Utsäde av brun böna och ärt får inte innehålla frön av flyghavre eller snärja.

(SJVFS 2020:13).

14 Inklusive alla hybrider av angivna arter och grupper.

15 För F1-hybridsorter av ovan nämnda arter får lägsta provvikt minskas till en fjärdedel av den angivna vikten. Provet måste

dock ha en vikt av minst 5 gram och bestå av minst 400 frön.

SJVFS 2020:13

17

Bilaga 1 a - har upphävts genom (SJVFS 2020:13).

SJVFS 2020:13

18

Bilaga 2 16

KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV SKÖRDEN

OCH PÅ FÄLTBESIKTNING

Utsädesodling:

1) Grödan ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2) Fältet ska vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod

kontroll av sortäkthet, sortrenhet och sundhet är möjlig.

3) Minsta avstånd från angränsande grödor som kan leda till oönskad pollinering ska

vara följande:

A. Mangold och rödbeta (Beta vulgaris L.)

1. Från pollenkällor av familjen Beta som inte tas upp nedan: 1 000 m.

2. Från pollenkällor av sorter av samma underart som tillhör en annan

sortgrupp:

a) för basutsäde

1 000 m

b) för certifikatutsäde

600 m

3. För pollenkällor av sorter av samma underart som tillhör samma sortgrupp:

a) för basutsäde

600 m

b) för certifikatutsäde

300 m

De sortgrupper som avses i 2 och 3 ska bestämmas enligt följande:

I) Mangold och rödbeta: om grödan är av en sort som är genetiskt

monogerm ska multigerma sorter anses tillhöra en annan grupp.

II) Mangold: med beaktande av punkt I ska sorterna delas in i fem

grupper med avseende på yttre egenskaper enligt följande:

Grupp

Egenskaper

1

2

3

4

5

Vitt bladskaft och ljusgrön bladskiva utan antocyanfärgning

Vitt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva utan

antocyanfärgning

Grönt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva utan

antocyanfärgning

Skärt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva

Rött bladskaft och antocyanfärgad bladskiva

III) Rödbeta: med beaktande av punkt I ska sorterna delas in i sex

grupper med avseende på yttre egenskaper enligt följande:

Grupp

Egenskaper

1

Rotknölens tvärsnitt smalt ellipsformat

eller ellipsformat och rotköttet rött eller mörklila

2

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet vitt

3

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet gult

4

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet rött eller mörklila

5

Rotknölens form smal och avlång

och rotköttet rött eller mörklila

16 Ändringen innebär att punkten 4 under Utsädesodling har tagits bort.

SJVFS 2020:13

19

6

Rotknölens form smal och triangulär

med spetsen nedåt och rotköttet rött eller mörklila

B. Brassica-arter

1. Från främmande pollenkällor som lätt kan förorsaka betydande försämring

hos sorter av Brassica-arter:

a) för basutsäde

1 000 m

b) för certifikatutsäde

600 m

2. Från andra främmande pollenkällor som lätt kan ge upphov till korsningar

i sorter av Brassica-arter:

a) för basutsäde

500 m

b) för certifikatutsäde

300 m

C. Rotcikoria (Cichorium intybus)

1. Från andra arter av samma familj eller underarter: 1 000 m

2. Från en annan sort av rotcikoria:

a) för basutsäde

600 m

b) för certifikatutsäde

300 m

D. Andra arter

1. Från främmande pollenkällor som lätt kan förorsaka betydande försämring

hos sorter av andra arter:

a) för basutsäde

500 m

b) för certifikatutsäde

300 m

2. Från andra främmande pollenkällor som lätt kan ge upphov till korsningar

i sorter av andra arter:

a) för basutsäde

300 m

b) för certifikatutsäde

100 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms finnas

tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

Fältbesiktning och kontroll:

För basutsäde och certifikatutsäde ska minst en fältbesiktning utföras.

(SJVFS 2020:13).

SJVFS 2020:13

20

Bilaga 2 a

AUKTORISATION AV PERSON SOM SKA UTFÖRA FÄLTBESIKT-

NING AV UTSÄDESODLINGAR

1. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

a) Sökandes namn och adress och övriga kontaktuppgifter.

b) Uppgift om sökanden är egen företagare eller anställd. Om sökanden är

anställd ska följande uppgifter om arbetsgivaren lämnas: namn, adress, övriga

kontaktuppgifter samt uppgift om arbetsgivaren är ett utsädesföretag eller

inte.

c) Uppgift om för vilka arter auktorisation söks.

2. Den sökande ska ha lantbruksutbildning eller motsvarande kunskaper som innebär

att sökanden kan utföra fältbesiktning på ett tillfredsställande sätt.

3. Sökanden ska underteckna en åtagandeförklaring att han eller hon åtar sig att följa

bestämmelserna för officiella fältbesiktningar.

4. Besiktningsmannen får inte dra någon egen fördel av resultatet av fältbesikt-

ningen.

5. Auktorisation meddelas av Jordbruksverket när sökanden med godkänt resultat har

genomgått Jordbruksverkets grundkurs för nya besiktningsmän. Beslutet

tidsbegränsas till tre år.

6. Besiktningsmannen tilldelas av Jordbruksverket ett kontrollnummer som alltid ska

anges tillsammans med dennes underskrift på besiktningsprotokoll och

besiktningsrapporter.

7. Beslutet ger behörighet att utföra fältbesiktning av utsädesodlingar av köksväxter

som anmälts till Jordbruksverket för fältbesiktning. Beslutet kan dock begränsas

till att gälla vissa grödor, beroende på vilka kurser som besiktningsmannen

genomgått med godkänt resultat.

8. Besiktningsmannen ska genomföra fältbesiktningen enligt Jordbruksverkets

anvisningar för fältbesiktning av köksväxter, vilka uppdateras årligen. Aktuella

fältbesiktningsprotokoll ska användas. Besiktningsprotokollen ska skickas in till

Jordbruksverket så snart som möjligt efter genomförd besiktning, så att

Jordbruksverket har möjlighet att genomföra en stickprovskontroll.

9. Besiktningsmannen ska årligen utföra fältbesiktningar av de relevanta grödorna.

10. Förnyad auktorisation förutsätter att besiktningsmannen årligen utfört

fältbesiktningar och att vederbörande minst vart tredje år deltar i Jordbruksverkets

repetitionskurs för fältbesiktning av köksväxter.

11. Jordbruksverket får återkalla en auktorisation om något av de ovannämnda

villkoren inte efterlevs. Återkallande får göras även om besiktningsmannen inte

bryter mot reglerna med avsikt. Jordbruksverket meddelar ett sådant återkallande

till besiktningsmannens arbetsgivare liksom till andra certifierande organ i

Sverige.

12. Utsäde som kommer från en utsädesodling som besiktigats av en besiktningsman

vars behörighet senare återkallats, får underkännas vid certifieringen.

(SJVFS 2005:91).

SJVFS 2020:13

21

Bilaga 2 b

AUKTORISATION SOM PROVTAGARE SAMT GODKÄNNANDE AV

UTSÄDESFÖRETAG SOM ANVÄNDER AUKTORISERAD PROV-

TAGARE

A. Auktorisation som provtagare kan meddelas en fysisk person, enligt villkoren i

punkterna B - G.

Utsädesföretag som önskar använda auktoriserade provtagare ska godkännas av

Jordbruksverket och ska lämna information enligt punkterna H - J.

B. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Provtagarens namn, adress och övriga kontaktuppgifter.

2. Uppgift om provtagaren är egen företagare eller anställd. Om provtagaren är

anställd ska följande uppgifter om arbetsgivaren lämnas: namn, adress och övriga

kontaktuppgifter samt uppgift om arbetsgivaren är ett utsädesföretag eller inte.

3. Uppgift om för vilka utsädesföretag och utsädesanläggningar provtagning kommer

att utföras.

4. Uppgift om vilka arter som kommer att provtas.

C. Auktorisation meddelas av Jordbruksverket när provtagaren har genomgått

officiell kurs för provtagare och godkänts vid officiell examination.

D. En provtagare som är anställd av ett utsädesföretag får endast ta ut och hantera

prov från detta företag, om inte en särskild överenskommelse finns mellan

företagen och Jordbruksverket.

E. Provtagaren ska

1. ta ut prov enligt ISTA:s gällande metoder och följa anvisningarna från

Jordbruksverket,

2. årligen ta ut och hantera prov,

3. delta i en officiell repetitionskurs minst vartannat år.

F. Det ska vara en tillfredsställande överensstämmelse mellan analysresultaten av

prov som provtagaren tagit ut och kontrollprov som en officiell provtagare tagit ut.

G. Jordbruksverket får återkalla auktorisationen om något av villkoren i punkterna

C - F inte efterlevs. Återkallande får göras även om provtagaren inte bryter mot

reglerna med avsikt. Jordbruksverket meddelar ett sådant återkallande till

provtagarens arbetsgivare liksom till andra certifierande organ i Sverige.

Utsäde som kommer från utsädespartier som provtagits av en provtagare vars

auktorisation senare återkallats får underkännas vid certifieringen.

H. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. utsädesföretagets namn, adress och övriga kontaktuppgifter, uppgift om vid vilka

utsädesanläggningar auktoriserad provtagare kommer att användas,

SJVFS 2020:13

22

2. uppgift om manuell eller automatisk provtagning sker vid anläggningen,

3. uppgift om vilka arter som kommer att provtas av den auktoriserade provtagaren,

samt

4. namn på de auktoriserade provtagare som kommer att provta utsäde för företagets

räkning.

I. Innan provtagning påbörjas ska utsädesföretagets lokaler och utrustning

godkännas av Jordbruksverket. Ett godtagbart ledningssystem för kvalitet enligt

nationell eller internationell standard ska finnas. Systematisk kontroll av den

automatiska provtagaren ska regelbundet utföras av en officiell eller auktoriserad

provtagare.

J. Jordbruksverket ska informeras om alla förändringar som har betydelse för

verksamheten, t.ex. personalförändringar.

(SJVFS 2005:91).

SJVFS 2020:13

23

Bilaga 2 c

AUKTORISATION AV LABORATORIUM

A. Auktorisation för att utföra de laboratorieanalyser som ligger till grund för

certifieringsorganets beslut om certifiering kan meddelas ett laboratorium om:

1. det är oberoende eller en del av ett utsädesföretag,

2. det har en person som är ansvarig för analysverksamheten med direkt ansvar för

det tekniska arbetet och som har nödvändiga fackkunskaper för att leda

analysverksamheten,

3. det finns ett godtagbart ledningssystem för kvalitet enligt nationell eller

internationell standard,

4. de som utför analyser har nödvändiga kunskaper för de analyser som utförs och

med godkänt resultat har genomgått examination för de analyser och arter som

auktorisationen omfattar på ett sådant sätt att laboratoriet alltid har personal som

kan genomföra de analyser som krävs, samt

5. det har nödvändiga lokaler och utrustning.

B. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Laboratoriets namn, adress och övriga kontaktuppgifter samt laboratoriets

ägarförhållanden. Om mer än en lokal avses användas som laboratorium inom

ramen för auktorisationen ska detta framgå.

2. Namn på och adress och övriga kontaktuppgifter till den person som är ansvarig

för analysverksamheten och ställföreträdare för denna person.

3. Uppgift om vilka arter som laboratoriet söker auktorisation för.

4. Uppgift om laboratoriets lokaler och utrustning.

5. Uppgift om laboratoriepersonalens kunskaper, eventuella kurser och officiella

examinationer inom utsädesanalysområdet.

6. Uppgift om för vilka utsädesföretag laboratoriet kommer att analysera utsäde.

Utformningen av analysbevisen som utfärdas ska godkännas av Jordbruksverket.

Auktorisation meddelas när Jordbruksverket anser att kraven är uppfyllda.

C. Ett laboratorium som ägs eller ingår i samma koncern som ett utsädesföretag får

endast analysera prov från detta företag, om inte en särskild överenskommelse

finns mellan företagen och Jordbruksverket.

D. Analysering ska göras enligt ISTA:s gällande metoder och de nationella metoder

för sundhetsanalyser som fastställs av Jordbruksverket, samt följa eventuella

anvisningar från Jordbruksverket.

E. Resultaten av analyserna ska sändas till det certifierande organet omedelbart efter

avslutad analys. Dessutom ska uppgift om analyserna och dess resultat skickas till

Jordbruksverket om annat certifierande organ används av utsädesföretaget vars

analyser laboratoriet utför. Resultaten ska skickas till Jordbruksverket i elektronisk

form och i det format som Jordbruksverket fastställer.

SJVFS 2020:13

24

F. Det ska vara en tillfredsställande överensstämmelse mellan analysresultaten från

laboratoriet med de stickprov som analyseras av Jordbruksverket. Laboratoriet ska

dessutom

1. fylla i analysbevisen på ett tillfredsställande sätt,

2. vid Jordbruksverkets tillsyn bedömas ha genomfört uppgifterna på ett

tillfredsställande sätt och följt upp eventuella anmärkningar,

3. delta i ringtester med tillfredsställande resultat,

4. skicka minst en person att delta i en officiell repetitionskurs varje år på ett sådant

sätt att de personer som utför analyser deltar i en sådan kurs minst vartannat år,

samt

5. informera Jordbruksverket om alla förändringar som har betydelse för

verksamheten, t.ex. personalbyten inom utsädesanalysområdet.

G. Jordbruksverket får återkalla en auktorisation om något av villkoren i punkterna A

och C - F inte efterlevs. Återkallande får göras även vid vårdslöshet. Utsäde som

certifierats på grundval av analyser från ett laboratorium som förlorat sin

auktorisation kan få certifieringen annullerad.

(SJVFS 2005:91).

SJVFS 2020:13

25

Bilaga 3

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar, utom småförpackningar

Obligatorisk information på officiellt märke, avseende stam-, bas- och certifikatutsäde

av samtliga arter:

1. Texten "EU:s regler".

2. Certifieringsorgan och land.

2.a. Officiellt tilldelat serienummer.

3. Månad och år för officiell försegling.

4. Partiets referensnummer.

5. Art (anges med latinskt namn åtminstone i förkortad form och/eller vedertaget

namn).

6. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För

en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

7. Utsädesklass. För stamutsäde ska även anges antal generationer som föregår

certifikatutsäde.

8. Produktionsland.

9. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten anges

och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används,

ska även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas

eller frönas vikt och totalvikten anges.

10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling ska

detta anges.

11. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:

a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet tillhör har

godkänts officiellt: Namnet på den komponent, under vilket den har

godkänts officiellt, och texten "komponent" i fråga om hybrider eller

inavelslinjer som uteslutande är avsedda som komponenter för slutliga

sorter.

b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som basutsädet

tillhör (kan anges med kodbeteckning), åtföljt av ett omnämnande av den

slutliga sorten och texten "komponent".

c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet tillhör, åtföljt av

texten "hybrid".

Om det för utsädet krävs växtpass enligt förordning (EU) 2016/2031 framgår vilken

information som krävs utöver märkningen av bilagan del C eller D i förordning (EU)

2017/2313, för att det kombinerade märket ska gälla som växtpass.

2. Märkning av småförpackningar med certifikatutsäde (etikett eller tryckt text på

förpackningen)

1. Texten "EU:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.

3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).

4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).

SJVFS 2020:13

26

5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För

en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

6. Texten "Certifikatutsäde", får anges med "C".

7. Partiets referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar (gäller ej

förpackningar med vikt under 500 g). Om vikten anges och pesticider i pulverform,

pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, ska även typ av tillsats samt

det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och

totalvikten anges.

a) Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

Om det för utsädet krävs växtpass enligt förordning (EU) 2016/2031 framgår vilken

information som krävs utöver märkningen av bilagan i förordning (EU) 2017/2313.

3. Märkning av partier med standardutsäde (leverantörsmärke eller tryckt text på

förpackningen)

1. Texten "EU:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.

3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).

4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).

5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För

en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

6. Texten "Standardutsäde".

7. Firmans referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten anges

och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används,

ska även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas

eller frönas vikt och totalvikten anges.

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling ska

detta anges.

Om det för utsädet krävs växtpass enligt förordning (EU) 2016/2031 framgår vilken

information som krävs utöver märkningen av bilagan del A eller B i förordning (EU)

2017/2313.

4. Märkning av småförpackningar med standardutsäde (tryckt eller stämplad text på

förpackning)

1. Texten "EU:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.

3. Månad och år för sista försäljning.

4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).

5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För

en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

6. Texten "Standardutsäde" eller "ST".

7. Firmans referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar (gäller ej

förpackningar med vikt under 500 g). Om vikten anges och pesticider i pulverform,

pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, ska även typ av tillsats samt

SJVFS 2020:13

27

det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och

totalvikten anges.

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling ska

detta anges.

Om det för utsädet krävs växtpass enligt förordning (EU) 2016/2031 framgår vilken

information som krävs utöver märkningen av bilagan i förordning (EU) 2017/2313.

4a. Märkning av småförpackningar med sortblandningar av standardutsäde (tryckt

eller stämplad text på förpackning)

1. Texten "EU:s regler och standarder".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.

3. Provtagningsåret för senaste grobarhetsanalysen, uttryckt med texten ”provtaget

… (år)”.

4. Sista förbrukningsdag, uttryckt med texten ”använd före … (datum)”.

5. Texten "Sortblandning av … (artens namn)".

6. Ingående sorter, anges med åtminstone det officiella namn under vilket respektive

sort godkänts. Förhållandet mellan sorterna ska anges som nettovikt eller antal frön

eller frögyttringar. För en genetiskt modifierad sort anges texten ”genetiskt

modifierad”.

7. Partiets referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten anges

och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används,

ska även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas

eller frönas vikt och totalvikten anges.

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling ska

detta anges.

Om det för utsädet krävs växtpass enligt förordning (EU) 2016/2031 framgår vilken

information som krävs utöver märkningen av bilagan i förordning (EU) 2017/2313.

5. Särskild märkning som utförs av Jordbruksverket

Märkning av F-material, som ska användas för produktion av stamutsäde eller

basutsäde.

Märket ska omfatta följande upplysningar:

1. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad form.

2. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För

en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

3. Texten "F-material".

4. Referensnummer.

5. Produktionsland.

6. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling ska

detta anges.

Om det för utsädet krävs växtpass enligt förordning (EU) 2016/2031 framgår vilken

information som krävs utöver märkningen av bilagan del A eller B i förordning (EU)

2017/2313.

Märkning av icke slutgiltigt certifierat utsäde.

Märket ska omfatta följande upplysningar:

SJVFS 2020:13

28

1. Certifieringsorgan och land.

2. Art (anges med latinskt namn åtminstone i förkortad form och/eller vedertaget

namn).

2.a. Officiellt tilldelat serienummer.

3. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För

en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

4. Utsädesklass.

5. Partiets eller odlingens referensnummer.

6. Netto- eller bruttovikt.

7. Texten "Ej slutgiltigt certifierat utsäde".

8. Om utsädet varit föremål för betning ska detta anges.

Om det för utsädet krävs växtpass enligt förordning (EU) 2016/2031 framgår vilken

information som krävs utöver märkningen av bilagan del A eller B i förordning (EU)

2017/2313.

Märkning av utsäde av en ännu icke godkänd sort

Märket ska omfatta följande upplysningar:

1. Partiets referensnummer

1.a Officiellt tilldelat serienummer.

2. Månad och år för officiell försegling

3. Art.

4. Sortens benämning (förädlarbeteckning, förslaget till officiell sortbenämning eller

den godkända officiella sortbenämningen). För en genetiskt modifierad sort anges

”(genetiskt modifierad)”.

5. Texten "Sorten har ännu inte uppförts på den officiella sortlistan".

6. Netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal rent frö, eller i tillämpliga fall antalet

frögyttringar. Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller

andra fasta tillsatser används, ska även typ av tillsats anges samt det ungefärliga

förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten.

7. Om utsädet varit föremål för betning ska detta anges.

Om det för utsädet krävs växtpass enligt förordning (EU) 2016/2031 framgår vilken

information som krävs utöver märkningen av bilagan del A eller B i förordning (EU)

2017/2313.

6. Utformning av officiellt märke respektive leverantörsmärke

a. Färg:

Klass

Färg

Officiellt

märke

Småförpackning

F-material *

Vit

-

-

Stamutsäde (klass A) Vit

med

violett

diagonal

rand

Alla arter

-

Basutsäde (klass B)

Vit

Alla arter

Certifikatutsäde

(klass C)

Blå

Alla arter

Alla arter

SJVFS 2020:13

29

Standardutsäde

Mörkt gul

Alla arter

Alla arter utom rotcikoria

Ej dokumenterad sort Brun

Alla arter

Alla arter

Ännu icke godkänd

sort *

Orange

-

Alla arter

* märkningen får endast utföras av Jordbruksverket.

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm. Undantag för småförpackningar där anpassning av

storlek får ske.

(SJVFS 2020:13).

SJVFS 2020:13

30

Bilaga 4

OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID UTFÖRSEL OCH

INFÖRSEL AV ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE (ENLIGT

24 b OCH 27 §§)

Dokumentet ska innehålla följande upplysningar:

1. Utställande myndighet.

1.a. Officiellt tilldelat serienummer.

2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.

3. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För

en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

4. Utsädesklass.

5. Referensnummer för moderparti samt i vilket land certifiering av sådant parti har

skett.

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Areal för produktion av aktuellt parti.

8. Skördad mängd och antal förpackningar.

9. Godkänd fältbesiktning.

10. Resultat av ev. föranalyser.

(SJVFS 2017:5).