SJVFS 2020:9

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:9

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av

utsädespotatis;

Utkom från trycket

den 24 april 2020

Omtryck

beslutade den 23 april 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 11, 13 a och 28 §§

utsädesförordningen (2000:1330), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:90) om

certifiering m.m. av utsädespotatis2

dels att 46 § ska upphöra att gälla,

dels att 1-3, 6, 14 a, 25, 33 a, 40, 42 §§ samt bilagorna 2, 4 och 6 ska ha följande

lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas fyra nya paragrafer, 34 c, 41 a, 42 a och 43 c

§§, samt närmast före 41 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering av utsäde finns i

1. utsädeslagen (1976:298) och

2. utsädesförordningen (2000:1330).

Grundläggande bestämmelser om frihet från allvarliga växtskadegörare m.m. finns

i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober

2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr

1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG,

93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG3,

2. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november

2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller

skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens

förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens

genomförandeförordning (EU) 2018/20194,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 av den 13 december

2017 om fastställande av formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning

1 Se Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177 av den 11 februari 2020 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG,

66/402/EEG, 68/193/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG, kommissionens direktiv 93/49/EEG och 93/61/EEG och

genomförandedirektiven 2014/21/EU och 2014/98/EU vad gäller växtskadegörare på utsäde och annat växtförökningsmaterial.

EUT L 41, 13.2.2020, s. 1. Celex 32020L0177.

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2016:32.

3

EUT L 317, 23.11.2016, s. 4, Celex 32016R2031.

4

EUT L 319, 10.12.2019, s. 1, Celex 32019R2072 .

SJVFS 2020:9

2

inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom

en skyddad zon5,

4. kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/827 av den 13 mars 2019 om

de kriterier som ska uppfyllas av yrkesmässiga aktörer för att uppfylla villkoren

i artikel 89.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

och förfaranden för att säkerställa att dessa kriterier uppfylls6,

5. växtskyddslagen (1972:318), och

6. förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. (SJVFS 2020:9).

Definitioner

2 § De termer och begrepp som används i växtskyddslagen (1972:318), utsädeslagen

(1976:298) och 13 kap.miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i dessa

föreskrifter. I dessa föreskrifter betyder:

Basutsäde

Kategori av utsädespotatis som är grundat på

stamutsäde eller basutsäde i klass S eller SE

enligt 10 a §. Utsädet är i huvudsak avsett som

utgångsmaterial

för

produktion

av

certifikatutsäde,

Bevarandesort

En lantsort eller en annan sort, som även kan

vara förädlad, som är naturligt anpassad till de

lokala och regionala betingelserna i Sverige

och som hotas av genetisk utarmning,

Brukningsenhet

Företag

bestående

av

en

eller

flera

registerfastigheter eller delar av sådana med

gemensam användning av maskiner och annan

utrustning för produktion av potatis,

Certifieringsnummer

Ett unikt och spårbart nummer som

Jordbruksverket

tilldelar

varje

enskilt

utsädesparti,

Certifikatutsäde

Kategori av utsädespotatis som är grundat på

stamutsäde eller basutsäde. Utsädet är avsett

för

produktion

av

annan

potatis

än

utsädespotatis, enligt 10 a §,

Eget utsäde

Utsäde från vid fältbesiktning godkänd odling

till vilken utsädet härstammar från certifierat

utsäde eller från eget stamutsäde. Utsädet ska

ha odlats, lagrats och sorterats på egen eller

arrenderad brukningsenhet samt vara avsett

för odling på samma brukningsenhet,

5 EUT L 331, 14.12.2017, s. 44, Celex 32017R2313.

6 EUT L 137, 23.5.2019, s. 10, Celex

32019R0827.

SJVFS 2020:9

3

Fält

Det sammanhängande markområde på vilket

en enda jordbrukare odlar en enda gröda,

Kategori av utsädespotatis

Stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde

Klasser

En underkategori av utsädespotatis med

särskilda krav för sundhet och kvalitet som är

likvärdiga i hela unionen,

Klonplantor

Plantor uppväxande från en och samma

meristemplanta,

Meristem

Tillväxtpunkt i skottspets med ett eller ett par

bladanlag,

Meristemklon

Samtliga sticklingar eller plantor, som genom

vegetativ förökning härstammar från ett och

samma meristem,

Meristemplanta

Planta uppväxande från meristem på sterilt

substrat,

Mikroförökning

Metod för att snabbt reproducera växtmaterial

i syfte att producera ett stort antal växter

genom in vitro-odling av vegetativa knoppar

eller meristem från en växt,

Moderknöl

Knöl från vilken meristem tas,

Moderplanta

Planta utvecklad från rörstickling och odlad i

substrat fritt från sjukdomsalstrare,

RNQP

Reglerade

EU-icke-karantänskadegörare

enligt definitionen i artikel 36 i förordning

(EU) 2016/2031,

Rörstickling

På konstgjort substrat rotad stickling från

meristemplanta

Skyddad zon

Ett område inom EU som av Europeiska

unionen (EU) har erkänts antingen vara fritt

från en viss växtskadegörare eller att

skadegöraren är under effektiv bekämpning,

Stamutsäde

Kategori av utsädespotatis som är uppdraget

från meristem och producerat enligt kraven i

dessa föreskrifter eller annat utsäde som

uppfyller

motsvarande

sundhets-

och

kvalitetskrav

och

som

av

Statens

jordbruksverk godkänts som stamutsäde,

SJVFS 2020:9

4

enligt 10 a §. Utsädet är i huvudsak avsett som

utgångsmaterial för produktion av basutsäde,

Unionsklasser

Se klasser,

Utsädesodling

Odling baserad på certifierat utsäde eller på

eget

utsäde

och

som

anmälts

till

fältbesiktning,

Utsädesparti

”Ett parti av utsädespotatis”, en avgränsad

mängd potatis som härstammar från en odling

som har ett unikt referensnummer, är av

samma sort samt inte varierar överdrivet i

sammansättning och utseende utan är

tillräckligt homogent,

Utsädespotatis

Vegetativt förökningsmaterial av Solanum

tuberosum L. (potatis) som uppfyller

fastställda krav på härstamning, kvalitet,

produktionsbetingelser och sundhet,

Växtpass

Officiell märkning enligt artikel 78 i

förordning (EU) 2016/2031 som visar att

föreskrivna sundhets- och kvalitetskrav vid

förflyttning av växter inom EU är uppfyllda,

Ännu icke godkänd sort

En sort som inte finns på EU:s gemensamma

sortlista och för vilken det lämnats in en

ansökan till Jordbruksverket om intagning i

den svenska sortlistan (SJVFS 2020:9).

Registrering

3 § Bestämmelser om krav på registrering av vissa aktörer som yrkesmässigt odlar,

packar eller lagrar potatis finns i 7 kap. 1 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. (SJVFS 2020:9).

Anmälan om utsädesodling

4 § Den som avser att påbörja produktion av nytt stamutsäde i fält ska skriftligen

anmäla detta till Jordbruksverket senast den 1 juli det år första urval för

stamutsädesproduktion ska ske. (SJVFS 2015:39 ).

5 § Den som avser att odla utsädespotatis ska skriftligen anmäla sin planerade

utsädesodling till Jordbruksverket. Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket

senast den 20 maj det år odlingen sker. För verksamheter som bedrivs i

Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län ska anmälan dock ha

kommit in senast den 1 juni det år odlingen sker. Anmälan ska innehålla sådana

uppgifter att samtliga potatisodlingar som förekommer på brukningsenheten kan

identifieras på en blockkarta. (SJVFS 2015:39).

SJVFS 2020:9

5

Frihet från växtskadegörare

6 § Utsädespotatis

ska

uppfylla

kraven

för

EU:s

karantänskadegörare,

karantänsskadegörare för skyddad zon och de RNQP som har föreskrivits i de

genomförandeakter som har antagits enligt förordning (EU) 2016/2031, samt de

åtgärder som antagits enligt artikel 30.1 i den förordningen. (SJVFS 2020:9).

7 § Därutöver gäller att utsädespotatis inte får odlas på brukningsenhet som är

förklarad smittad av potatiskräfta, eller som är belägen inom riskområde med avseende

på potatiskräfta. Utsädesodling får påbörjas tidigast fem år efter det att

smittförklaringen har upphävts.

På brukningsenhet där någon av övriga växtskadegörare angivna i 6 § har

konstaterats, får utsädespotatis odlas endast om sanering har genomförts enligt

Jordbruksverkets anvisningar. (SJVFS 2015:39).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2007:55).

9 § Fält där utsädesodling planeras ska före varje odlingssäsong undersökas för att

utesluta förekomst av potatiscystnematoder. Anmälan för provtagning av fält ska

skriftligen göras till Jordbruksverket. Provtagning ska göras av Jordbruksverket under

perioden mellan den senaste skörden på fältet och sättning av utsädespotatis eller

plantering av andra värdväxter för potatiscystnematoder.

Provtagningen enligt första stycket behöver inte göras om det finns skriftlig

dokumentation som visar att potatiscystnematoder inte har påträffats vid tidigare

provtagning utförd av Jordbruksverket och att potatis eller plantor av andra värdväxter

för potatiscystnematoder inte har förekommit vid provtagningen och inte har odlats

därefter. (SJVFS 2015:39).

10 § För att få återuppta produktion av stam- eller basutsäde då potatiscystnematoder

påträffats måste alla fält som ingår i brukningsenhetens växtföljd för potatisproduktion

vara

konstaterat

fria

från

potatiscystnematoder

genom

provtagning

av

Jordbruksverket. Vid produktion av certifikatutsäde gäller emellertid kraven bara för

det fält som är avsett för utsädesproduktionen. (SJVFS 2015:39).

Utgångsmaterial och klasser av utsädespotatis

10 a § Utsädespotatis kan certifieras i någon av följande kategorier och klasser.

1. stamutsäde:

a) PBTC, första knölgeneration producerad genom mikroförökning

b) PB1, högst första fältgenerationen

c) PB2, högst andra fältgenerationen

d) PB3, högst tredje fältgenerationen

e) PB4, högst fjärde fältgenerationen

2. basutsäde:

a) S, högst femte fältgenerationen

b) SE, högst sjätte fältgenerationen

c) E, högst sjunde fältgenerationen

3. certifikatutsäde:

a) A, högst åttonde fältgenerationen

b) B, högst nionde fältgenerationen

SJVFS 2020:9

6

Jordbruksverket kan dessutom medge certifiering i en klass med mindre strikta krav

vid brist på basutsäde och certifikatutsäde inom EU. (SJVFS 2015:39).

11 § Vid produktion av nytt stamutsäde i fält ska utgångsmaterialet tas från

sorttypiska, friska plantor av högsta möjliga kvalitet. (SJVFS 2015:39).

12 § Stamutsäde kan bestå av utsädesparti i unionsklasserna, eller utsädesparti som

uppfyller motsvarande sundhets- och kvalitetskrav och som antingen är infört från

annat land inom Europeiska unionen (EU) eller från Schweiz. Jordbruksverket kan

godkänna sådana utsädespartier som stamutsäde efter ansökan för varje enskilt

utsädesparti. Den som vill få ett sådant godkännande ska ansöka för varje enskilt

utsädesparti och styrka att det aktuella utsädespartiet uppfyller de sundhets- och

kvalitetskrav för stamutsäde som anges i dessa föreskrifter. Ansökan måste ha kommit

in till Jordbruksverket senast den 20 maj det år odling av utsädespartiet sker. (SJVFS

2015:39).

13 § Bas- och certifikatutsädesodling ska grundas på

1. certifierat utsäde av som lägst närmast högre klass, eller

2. eget utsäde som godkänts vid fältbesiktning, enligt 22-24 §§, i som lägst

närmast högre klass. (SJVFS 2010:5).

Regler som gäller för odling av utsäde

14 § Olika kloner av stamutsäde ska vara åtskilda så att de inte vidrör varandra.

14 a § För stamutsäde i klass PBTC gäller utöver de krav som i övrigt framgår av

dessa föreskrifter följande.

1. Växterna, inklusive knölar, ska framställas genom mikroförökning.

2. Växterna, inklusive knölar, ska framställas i en skyddad anläggning och i ett

odlingssubstrat som är fritt från skadegörare.

3. Knölar får endast uppförökas en generation.

4. Växter som inte är sortäkta eller växter av främmande sorter får inte

förekomma i skörden. (SJVFS 2020:9)

15 § Stamutsädesodling i klasserna PB1-PB3 ska ha ett avstånd av minst 50 meter i

förhållande till

1. växthus,

2. lagerhus för annan potatis än stam- och basutsäde, eller

3. annan odling av potatis förutom utsädesodling planerad för klass PB1, PB2,

PB3 och PB4. (SJVFS 2015:39).

16 § Stamutsädesodling i klass PB4 ska ha ett avstånd av minst 25 meter till

1. växthus,

2. lagerhus för annan potatis än utsäde, eller

3. annan odling av potatis förutom utsädesodling planerad för lägst klass PB1-

PB4, S och SE. (SJVFS 2015:39).

SJVFS 2020:9

7

17 § Basutsädesodling ska ha ett avstånd av minst 25 meter till

1. växthus,

2. lagerhus för annan potatis än utsäde, eller

3. annan odling av potatis förutom utsädesodling grundad på stamutsäde eller

basutsäde. (SJVFS 2014:23).

18 § Certifikatutsädesodling ska ligga minst 10 meter från potatisodling som inte är

utsädesodling.

19 § Utöver vad som anges i 15 - 18 §§ gäller att utsädesodlingar ska läggas ut

åtskilda med minst 1,5 meter mellan odlingar av olika partier.

Utsäde av flera sorter får odlas på samma brukningsenhet. Utsädesodling för

planerad certifiering får endast odlas på en och samma brukningsenhet i olika klasser

om det sker i följande kombinationer

1. PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE, E, A och B eller,

2. A, B och annan potatisodling än utsädesodling.

På brukningsenheter med planerad certifiering i klass PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE

eller E får inga andra potatisodlingar, utöver utsädesodlingar, förekomma.

På brukningsenheter med planerad certifiering i klass A eller B får den potatisodling

på brukningsenheten som inte är utsädesodling, endast baseras på certifierat utsäde

eller på eget utsäde som vid föregående års fältbesiktning godkänts i lägst klass A eller

B. (SJVFS 2015:39).

20 § Odling av stamutsäde i klass PB1, PB2 eller PB3 får inte förläggas till areal där

potatis har odlats under något av de närmast föregående fyra åren.

Odling av stamutsäde i klass PB4 samt bas- och certifikatutsäde får inte förläggas

till areal där potatis har odlats under något av de närmast föregående tre åren.

I Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är det tillåtet med

odling av bas- och certifikatutsäde under två år av sex. Om potatis har odlats på skiftet

under de föregående två åren ska Jordbruksverket ha godkänt den tidigare odlingen i

lägst samma klass vid fältbesiktning som den planerade odlingen och den tidigare

odlingen ska ha varit av samma sort som den planerade odlingen. (SJVFS 2015:39).

21 § Maskiner och redskap som används till sättning, plöjning eller annan

jordbearbetning samt upptagning av utsädespotatis, ska noggrant rengöras och

desinficeras före odlingssäsongens början. Odlaren ska skriftligen dokumentera att

rengöring och desinficering av maskiner och redskap har gjorts. Dokumentationen ska

sparas i minst två år.

Maskiner och redskap som används till sättning, plöjning eller annan

jordbearbetning samt upptagning av utsädespotatis på en brukningsenhet där klasserna

PB1, PB2, PB3, PB4, S och SE odlas får användas i odling på annan brukningsenhet

endast om odlingen är en utsädesodling med samma kombination av klasser. Dessutom

ska maskiner samt redskap dessförinnan och därefter noggrant rengöras och

desinficeras.

Maskiner och redskap som används till sättning, plöjning eller annan

jordbearbetning samt upptagning vid odling av utsädespotatis på en brukningsenhet

där klasserna SE, E, A och B odlas får användas i odling på annan brukningsenhet

endast om odlingen är en utsädesodling med samma kombination av klasser. Dessutom

ska maskiner och redskap dessförinnan och därefter noggrant rengöras och

desinficeras.

SJVFS 2020:9

8

Maskiner och redskap som används vid odling av annan potatis än de som vid

fältbesiktning har blivit godkänd som utsädesodling, får användas vid odling av

certifikatutsäde endast om de dessförinnan och därefter noggrant har blivit rengjorda

och desinficerade. (SJVFS 2015:39).

Fältbesiktning av utsädesodling

22 § Innan en certifiering kan ske ska Jordbruksverket göra en besiktning av

utsädesodlingen. Kraven för godkänd besiktning finns i bilaga 2. Besiktningen ska

göras innan blastdödningen påbörjas. Odlingen får inte vara så ogräsbemängd eller

skadad av andra orsaker att Jordbruksverket inte kan bedöma odlingens kvalitet. För

att kunna säkerställa att kvalitetskraven i bilaga 2 uppfylls vid besiktningen får

ytterligare besiktningar ske.

23 § Vid fältbesiktning av stamutsädesodling krävs att den är sorttypisk och i övrigt

uppfyller kraven i bilaga 2. Beståndet får inte utan godtagbar anledning vara luckigt

eller har rensats på grund av stjälkbakterios. (SJVFS 2015:39).

24 § I bas- och certifikatutsädesodling får plantor av främmande sort samt sjuka

plantor rensas bort innan fältbesiktningen. Detta ska göras så tidigt som möjligt genom

uppgrävning. Såväl blast som knölar ska uppsamlas och bortföras från odlingen.

Orsaken och omfattningen av det som utrensas ska finnas dokumenterad vid

fältbesiktningstillfället. (SJVFS 2015:39).

24 a § Fältbesiktning av sådant certifikatutsäde som ett företag tillhandahåller sina

avtalsbundna odlare får, utan hinder av vad som föreskrivs i 22 §§, utföras av person

som Jordbruksverket har auktoriserat för detta ändamål.

Fältbesiktning av stamutsädesodling från vilken hela skörden levereras till

företagets avtalsbundna odlare får, utan hinder av vad som föreskrivits i 22 §, utföras

av person som Jordbruksverket har auktoriserat för detta ändamål.

Resultaten från fältbesiktningar enligt första och andra stycket ska omgående

skickas till Jordbruksverket. Odlingen kontrolleras genom stickprov av

Jordbruksverket i den omfattning Jordbruksverket beslutar. (SJVFS 2015:39).

24 b § För att bli auktoriserad enligt 24 a § första och andra stycket krävs

genomgången och godkänd kurs i fältbesiktning som ges av Jordbruksverket.

Jordbruksverket ger auktorisation för en period av tre år och under förutsättning att

personen årligen utför fältbesiktning. För fortsatt auktorisation krävs därefter

genomgången och godkänd repetitionskurs vart tredje år. (SJVFS 2015:39).

Virustest

25 §7 Innan certifiering får ske ska utsädet undersökas i ett eller flera särskilda

virustest.

Om produktionen har skett i Västerbottens eller Norrbottens län, krävs dock inte

virustest för certifiering av

1. stamutsäde som har producerats och ska odlas vidare inom samma

kontraktsbundna utsädesproduktion,

2. stamutsäde som är avsett för egen produktion, eller

7 Ändringen innebär att den tidigare punkten 1 har strukits.

SJVFS 2020:9

9

3. kontraktsbunden produktion av basutsäde av klasserna S och SE då utsädet

återtas av den odlare som producerar utsädet.

Om Jordbruksverket utifrån resultatet av fältbesiktningen bedömer att

virusspridningen varit obetydlig kan Jordbruksverket i det särskilda fallet besluta att

virustest inte behöver göras. (SJVFS 2020:9).

25 a § Provtagningar för virustest görs av Jordbruksverket. Knölarna i provet ska

väljas ut slumpmässigt från skörden enligt punkterna 1-3 nedan. Odlaren kan dock i

vissa situationer ta ut en bulklåda inför provtagningen enligt 25 b §. Analysen ska

genomföras i Jordbruksverkets regi. Undersökningen ska omfatta

1. för stamutsäde och basutsäde i klasserna S och SE minst 300 knölar per 5

hektar odling,

2. för basutsäde klass E minst 200 knölar per 5 hektar odling, och

3. för certifikatutsäde minst 100 knölar per 10 hektar odling. (SJVFS 2015:39).

25 b § Odlaren får ta ut en bulklåda med knölar inför undersökning av virus.

Bulklådan ska hållas åtskild från annan utsädespotatis. Ansvarig provtagare väljer

dock om provet ska tas från bulklåda eller från lagret.

Övriga krav som gäller för bulklåda är följande

1. Odlaren ska ta kontakt med ansvarig provtagare för att samråda i god tid innan

skörd och inlagring startar för planering av provtagning.

2. Provet ska tas ut kontinuerligt, antingen vid skördetillfället, ur lådorna på vagn

inför intransport till det egna lagret, eller vid avlastarbordet.

3. Provet ska innehålla 2000 - 3000 knölar.

4. Provet ska lagras i en låda märkt med fältbesiktningsnummer och potatissort.

(SJVFS 2015:39).

25 c § Om provresultatet för certifikatutsäde är högre än 6 % för klass A och högre än

7 % för klass B ska ett nytt prov tas ut och testas.

Den högsta tillåtna andelen knölar med virus för godkännande i de olika

utsädesklasserna anges av bilaga 2. (SJVFS 2015:39).

Lagring

26 § Lager-

och

sorteringslokaler

samt

därtill

hörande

lagrings-

och

sorteringsanordningar som används för utsädespotatis ska vara godkända av

Jordbruksverket.

Lager, sorteringslokaler och lådor ska inför varje säsong vara noggrant rengjorda

och desinficerade senast till fältbesiktningen. Odlaren eller en ansvarig lagerhållare

(om flera brukningsenheter använder samma lager- och sorteringslokaler) ska

skriftligen dokumentera när lager- och sorteringslokaler samt lagrings- och

sorteringsanordningar har rengjorts och desinficerats. Dokumentationen ska sparas i

minst två år. (SJVFS 2015:39).

27 § För lagring av skörd som är avsedd för certifiering gäller följande.

Skörden ska lagras och sorteras i ett av Jordbruksverket godkänt lagerhus. Om

lagerhuset används av flera brukningsenheter för lagring ska den ansvariga

lagerhållaren ansvara för särhållningen av utsädespartier. Om olika utsädespartier

lagras i samma lokal så ska de förvaras åtskilda. Varje parti ska vara märkt med årets

fältbesiktningsnummer och i förekommande fall klonnummer. Lagerlokaler får endast

SJVFS 2020:9

10

användas gemensamt för skörd från odling som vid fältbesiktning godkänts i olika

klasser enligt följande:

1. klasserna PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE, E, A och B, eller

2. klasserna A och B och annan potatisodling än utsädesodling.

Om sorteringsanordningar används av flera brukningsenheter ska ansvarig

lagerhållare ansvara att sorteringsanordningar rengörs och desinficeras mellan

sorteringen av utsädespartier från olika brukningsenheter.

Lagring av klasserna A och B och annan potatisodling än utsädesodling får endast

baseras på certifierat utsäde eller på eget utsäde som vid föregående års fältbesiktning

godkänts i lägst klass A eller B.

Skörd från utsädesodling som vid fältbesiktning underkänts för certifiering, av

annan orsak än förekomst av stjälkbakterios eller potatiscystnematoder, får dock lagras

och hanteras enligt andra stycket.

Om lagring förekommer utanför brukningsenheten ska märkning enligt 35 § av

partiet ske innan utsädet lämnar odlarens brukningsenhet. (2015:39).

27 a § Lådor och övrig utrustning får endast användas inom samma brukningsenhet

och från odling som vid fältbesiktning godkänts i olika klasser enligt följande:

1. klasserna PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE, E, A och B, eller

2. klasserna A och B och annan potatisodling än utsädesodling. (SJVFS 2015:39).

28 § har upphävts genom (SJVFS 2015:39).

Knölkvalitetskontroll

29 § Utsädespotatis ska vid saluföringen ha en minsta storlek så att knölarna inte kan

passera genom ett såll med kvadratiska maskor med sidan 25 mm.

Skillnaden mellan övre och nedre gräns för storlek av potatisknölar i ett parti av

utsädespotatis får inte överstiga 25 mm.

För potatisknölar som är för stora för att passera ett såll med kvadratiska maskor

med sidan 35 mm ska gränserna för största och minsta storlek av potatisknölar i ett

parti av utsädespotatis anges i intervall av 5 mm.

Kraven i första och andra stycket gäller inte klasserna PBTC och PB. (SJVFS

2015:39).

30 § Utsädespartiet får inte vara frostskadat eller fuktigt. Om Jordbruksverket

misstänker att ett utsädesparti kan vara frostskadat eller om det föreligger risk för

kraftiga angrepp av Phoma- eller Fusariumröta i partiet, kan Jordbruksverket skjuta

fram knölkvalitetskontrollen högst två veckor. (SJVFS 2015:39).

31 § har upphävts genom (SJVFS 1997:5).

32 § har upphävts genom (SJVFS 2015:39).

33 § För att bli certifierat ska utsädespartiet uppfylla de kvalitetskrav i övrigt som

anges i bilaga 4. Överensstämmelse med dessa krav ska kontrolleras av

Jordbruksverket.

Om Jordbruksverket vid sin besiktning misstänker att kraven inte uppfylls, ska

kontrollanalys genomföras. Vid kontrollanalys undersöks för klass S, SE och E 200

knölar per 5 000 kg och för klass A/B 200 knölar per 10 000 kg. Jordbruksverket har

SJVFS 2020:9

11

rätt att göra ombesiktning av ett tidigare besiktigat parti respektive att göra ytterligare

kontrollanalyser.

Partier som vid sådan kontrollanalys inte uppfyller de krav som anges i bilaga 4 får

omsorteras och därefter återigen genomgå kontroll av Jordbruksverket. Partier som

kasserats p.g.a. rötor eller partier som av andra orsaker inte är lämpliga som utsäde får

inte certifieras.

33 a § För certifiering av stamutsäde i klass PBTC gäller följande villkor.

1. Växande plantor av stamutsäde av potatis i unionsklass PBTC ska vara fria från

a) stjälkbakterios,

b) Candidatus Liberibacter solanacearum,

c) Candidatus Phytoplasma solani,

d) växter med mosaiksymptom eller symptom orsakade av bladrullvirus,

e) Potato spindle tuber viroid, och

f) virus.

2. Utsädespartiet ska vara fritt från

a) röta,

b) lackskorv,

c) vanlig skorv,

d) pulverskorv,

e) överdriven skrumpning på grund av uttorkning,

f) yttre skador, inklusive missbildade eller skadade knölar,

g) Candidatus Liberibacter solanacearum, och

h) Ditylenchus destructor Thorne. (SJVFS 2020:9).

Förpackning, märkning och försegling

34 § Säckar, storsäckar och kartonger som används för att förvara certifierad

utsädespotatis i ska vara nya. Begagnade lådor och lastpallar samt transportmedel ska

vara noggrant rengjorda och desinficerade inför varje odlingssäsong.

Förpackningar av certifierad utsädespotatis ska vara förslutna och förseglas under

Jordbruksverkets kontroll. Förpackningarna ska vara förslutna på ett sådant sätt att de

inte kan öppnas utan att skada förslutningen.

Trots kraven i andra stycket får certifierad utsädespotatis som är avsedd för odlare

inom kontraktsbunden produktion förvaras i förpackningar som inte är förslutna.

(SJVFS 2015:39).

34 a § Förpackningar med certifierad utsädespotatis får endast packas om, märkas om

och återförseglas under Jordbruksverkets kontroll. Om en förpackning återförseglas

ska datum för detta samt att det skett under Jordbruksverkets kontroll framgå av

växtpasset. (SJVFS 2015:39).

34 b § På förpackningen ska anges storleksintervall enligt 29 §. För potatispartier där

minsta storleken på potatisknölar är 35 mm ska storleksintervallet anges i intervall av

5 mm. (SJVFS 2015:39).

34 c § Av artikel 83.5 i förordning (EU) 2016/2031 följer att växtpasset, i tydlig form,

ska ingå i den officiella etiketten. (SJVFS 2020:9).

SJVFS 2020:9

12

35 § Förpackningar av certifierad utsädespotatis ska vara märkta med växtpass, som

uppfyller kraven i bilaga 6.

Växtpass för förpackningar av certifierad utsädespotatis som medgetts undantag

från EU:s regler enligt artikel 22 i rådets direktiv 2002/56/EG8, ska innehålla en text

som tydligt anger att utsädet uppfyller mindre strikta krav.

Märkningen ska utföras under Jordbruksverkets kontroll och utgör ett bevis på att

utsädet är certifierat. Texten på växtpasset ska vara tydligt läsbar, utan rättningar och

med outplånlig skrift. Växtpasset ska vara av självhäftande eller rivbeständigt

material, placerad på förpackningen eller fäst under plomb på sådant sätt att det inte

kan avlägsnas utan åverkan på underlaget eller märkningen. (SJVFS 2007:55).

Särskilda krav för utsäde av genetiskt modifierade sorter

35 a § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är genetiskt

modifierad endast saluföras om ett tillstånd till utsläppande på marknaden finns enligt

13 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) eller om ett godkännande för utsläppande på

marknaden finns som uppfyller kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 §

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Av märkningen på förpackningen samt av alla dokument, officiella eller andra, som

fästs på, eller åtföljer utsädespartiet ska det framgå att sorten är genetiskt modifierad

enligt kraven i bilaga 6. (SJVFS 2015:39).

Särskilda krav för utsäde av ännu icke godkända sorter

35 b § Saluföring av utsäde av en ännu icke godkänd sort får ske i enlighet med

kommissionens beslut 2004/842/EG9.

Ansökan om att få sälja utsädespotatis från försöksodling i fältmässig skala ska

skickas till Jordbruksverket av den som har lämnat in ansökan om sortgodkännande

eller en representant för denne. Ansökan ska innehålla följande uppgifter

1. planerade försöksodlingar,

2. uppgift om sorten ska provas enbart i Sverige. Om utsädet avses saluföras även

till andra medlemsstater ska dessa anges,

3. sortbeskrivning samt

4. information om hur sorten upprätthålls.(SJVFS 2005:81).

35 c § Utsädet ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter för certifiering i lägst klass B.

Kraven på märkning framgår av bilaga 6 punkterna C och D. (SJVFS 2010:5).

Undantag för produktion av utsäde av bevarandesorter av potatis

35 d § Saluföring av utsädespotatis av bevarandesorter får ske utan att partiet är

certifierat. Det framgår av 10 och 14 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion

och saluföring av sådana sorter. (SJVFS 2015:39).

8 Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (EGT L 193, 20.7.2002, s. 60, Celex

32002L0056) senast ändrat genom kommissionens genomförandedirektiv 2013/63/EU av den 17 december 2013 om ändring av

bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller de minimikrav som ska uppfyllas av utsädespotatis och partier av

utsädespotatis (EGT L 341, 18.12.2013 s. 52, Celex 32013L0063).

9 Kommissionens beslut 2004/842/EG av den 1 december 2004 om genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna

får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde som hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den

nationella sortlistan för arter av lantbruks- eller köksväxter (EUT L 361, 9.12.2004, s. 21, Celex 32004D0842).

SJVFS 2020:9

13

36 § har upphävts genom (SJVFS 2015:39).

Särskilda krav för odling av stamutsäde i laboratorium och växthus eller

odlingsrum

37 § Den som avser att producera stamutsäde ska ha tillgång till växtpatologisk

expertis samt produktions- och lagringslokal som uppfyller kraven i paragraferna 38-

41. (SJVFS 2014:23).

38 § För att undvika infektion av växtmaterialet vid laboratoriearbete och vid odling

av meristemplantor, rörsticklingar och moderplantor ska erforderlig försiktighet och

största möjliga hygien iakttas. En kultur som visar sig vara förorenad av svamp eller

bakterier ska kasseras.

Meristem, meristemkloner och moderplantor ska lätt kunna identifieras. De ska

därför numreras och hållas väl åtskilda under hela odlingen. (2015:39).

39 § Den som producerar stamutsäde ska för varje uppdragning föra fortlöpande

noteringar beträffande skärning av meristem, odling av meristemplantor och

rörsticklingar, kylförvaring av rörsticklingar och odling av moderplantor. Uppgifter

om tidpunkten för genomförande av respektive arbetsmoment, antalet meristem och

plantor samt eventuell kassationsorsak och omfattning ska på begäran kunna redovisas

till Jordbruksverket. (SJVFS 2005:81).

40 § Moderplantor som ska användas för produktion av stamutsäde ska vara fria från

1. bladrullvirus,

2. Candidatus Liberibacter solanacearum,

3. Candidatus Phytoplasma solani,

4. Dickeya spp.,

5. Pectobacterium spp.,

6. potatisvirus A,

7. potatisvirus M,

8. potatisvirus S,

9. potatisvirus X,

10. potatisvirus Y, och

11. Potato spindle tuber viroid.

Om metoder för mikroförökning används ska överensstämmelse med kraven i

första stycket fastställas genom officiell testning, eller testning under officiell

övervakning, av moderplantan.

Om metoder för klonurval används ska överensstämmelse med kraven i första

stycket fastställas genom officiell testning, eller testning under officiell övervakning,

av moderklonen. (SJVFS 2020:9).

41 § Meristemplantor ska lagras och hanteras på sätt som hindrar återinfektion av

skadegörare. De får användas för upprepad produktion av stamutsäde.

Meristemplantorna ska sticklingförökas klonvis. Rörsticklingar ska överföras till

odlingssubstrat, som är fritt från sjukdomsalstrare, för produktion av moderplantor i

växthus eller odlingsrum. Från moderplantorna får en knölgeneration, PBTC,

produceras. Rörsticklingar får även planteras i fält för produktion av PB1. (SJVFS

2015:39).

SJVFS 2020:9

14

Särskilda krav för förflyttning inom unionens territorium

41 a § Bestämmelser om särskilda krav vid förflyttning inom unionens territorium

finns i bilaga 8 i förordning 2019/2072. (SJVFS 2020:9).

Utsädespotatis från tredje land

42 § Företaget ska skriftligen anmäla importsändningar av utsädespotatis som

överstiger 2 kg till Jordbruksverket. Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket

senast en vecka efter importen och ska innehålla uppgifter om

1. importör,

2. produktionsland och kontrollerande myndighet i produktionslandet,

3. avsändarland,

4. sort,

5. kvantitet,

6. referensnummer, och

7. kategori och eventuell certifieringsklass.

En förteckning över länder från vilka import är förbjuden finns i bilaga 6 i

förordning (EU) 2019/2072. (SJVFS 2020:9).

42 a § Bestämmelser om krav på att vissa växter ska åtföljas av ett sundhetscertifikat

vid införsel från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen finns i artikel 72

i förordning (EU) 2016/2031. (SJVFS 2020:9).

Övriga bestämmelser

43 § har upphävts genom (SJVFS 2015:39).

43 a § har upphävts genom (SJVFS 2015:39).

43 b § Utsädespotatis

får inte saluföras

om

den har behandlats

med

groningshämmande medel. (SJVFS 2015:39).

43 c § Av artikel 49.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009

av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om

upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG följer hur utsädespotatis

som har behandlats med bekämpningsmedel ska märkas. (SJVFS 2020:9).

44 § har upphävts genom (SJVFS 2007:55).

45 § Vid brist på utsäde eller om särskilda skäl annars föreligger, kan Jordbruksverket

medge undantag från de krav som angivits i dessa föreskrifter, såvida detta inte

påverkar kvaliteten vid fortsatt uppförökning och det inte strider mot EU:s

bestämmelser. (SJVFS 2015:39).

46 § har upphävts genom (SJVFS 2020:9).

SJVFS 2020:9

15

Denna författning träder i kraft den 31 maj 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anders Johansson

(Växtregelenheten)

SJVFS 2020:9

16

Bilaga 1 har upphävts genom (SJVFS 2015:39).

SJVFS 2020:9

17

Bilaga 2

FÄLTBESIKTNING OCH VIRUSTEST

A. Fältbesiktning

Högsta tillåtna andel plantor med fel, angivet i procent, i respektive klass

Fel (inklusive RNQPs eller

symptom orsakade av RNQPs )

Klass PB 1 – PB 4

S

SE

E

A

B

Främmande sort eller avvikande typ

0,01

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

Stjälkbakterios orsakad av:

- Dickeya spp.

- Pectobacterium spp.

0

0,1

0,5

1,0

2,0

4,0

Mosaiksymptom eller bladrullsjuka

inklusive krussjuka

0,1

0,2

0,5

0,8

2,0

6,0

Candidatus Liberibacter

solanacearum

0

0

0

0

0

0

Candidatus Phytoplasma solani

0

0

0

0

0

0

Potato spindle tuber viroid

0

0

0

0

0

0

B. Virustest

Högsta tillåtna andel knölar med virus, angivet i procent, i respektive klass

Klass

PB 1

PB 2

PB 3

PB 4

S

SE

E

A

B

PVY och

PLRV10

0,511

0,5

1,0

2,0

4,0

8,0

10,0

PVX, PVA

0

--- Undersöks inte ---

(SJVFS 2020:9).

10 Förekomst av PLRV (bladrullvirus) undersöks endast om misstanke om smitta föreligger.

11 Inklusive PVS och PVM.

SJVFS 2020:9

18

Bilaga 3 har upphävts genom (SJVFS 2010:5).

SJVFS 2020:9

19

Bilaga 4

KVALITETSKRAV VID KONTROLL ENLIGT 33 § INFÖR

CERTIFIERING (VIKTPROCENT, HÖGST):

Kvalitetsfel (inklusive RNQPs eller symptom

orsakade av RNQPs)

Klass

PB 1 –

PB 4

S/SE/E A/B

Ditylenchus destructor

0

0

0

Candidatus Liberibacter solanacearum

0

0

0

Annan röta än ljus ringröta eller mörk ringröta

varav blöta rötor

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

Djupa växtsprickor, starkt missformade och fysiologiska

skador samt mekaniska skador

3,0

3,0

3,0

Vanlig skorv på mer än 1/3 av ytan

5,0

5,0

5,0

Lackskorv orsakad av Thanatephorus cucumeris, mer än

1/10 av ytan

1,0

5,0

5,0

Pulverskorv och blåskorv orsakad av Spongospora

subterranea, mer än 1/10 av ytan

1,0

3,0

3,0

Skrumpna knölar orsakade av överdriven uttorkning

eller uttorkning orsakad av silverskorv

0,5

1,0

1,0

Total tolerans för ovanstående fel

6,0

6,0

8,0

Stora knölar (större än den övre gränsen)

3

3

3

Små knölar (mindre än den nedre gränsen)

3

3

3

Jord och andra främmande ämnen

1,0

1,0

2,0

(SJVFS 2020:9).

SJVFS 2020:9

20

Bilaga 5 har upphävts genom (SJVFS 2015:39).

SJVFS 2020:9

21

Bilaga 6

MÄRKNINGSKRAV

12

A. Uppgifter som ska finnas på en etikett för förpackningar överstigande 5

kg:

1)

”Sverige"

2)

”Jordbruksverket”

2a)

”Officiellt tilldelat löpnummer”

3)

”Odlarens registreringsnummer:.......………"

4)

”Certifieringsnummer:................"

5)

”Utsädespotatis. Solanum tuberosum."

6)

”Nettovikt:....................kg"

7)

”PZ, godkänt till skyddad zon:.........." *

7)

"EG:s regler och normer"

70)

"Månad och år eller datum för certifiering:.........…….."

10)

"Sort:......……….". **

11)

"Kategori och klass:...................."

12)

"Storlek:...................."

13)

"Kemisk behandling:...................."

Den information som krävs utöver märkningen för certifieringen, för att det

kombinerade märket ska gälla som växtpass, framgår av Del C och D i bilagan i

förordning (EU) 2017/2313.

* Om partiet är godkänt för förflyttning inom eller till en skyddad zon ska namnet på

den skyddade zonen anges efter koden PZ.

** För en genetiskt modifierad sort anges även texten "(genetiskt modifierad)".

B. Uppgifter som ska finnas på en etikett för förpackningar om 5 kg eller

mindre:

1)

”Sverige” eller ”SE"

2)

”Jordbruksverket” eller ”SJV”

2a)

”Officiellt tilldelat löpnummer”

3)

”Certifieringsnummer:................"

4)

”Utsädespotatis. Solanum tuberosum."

5)

”Nettovikt:....................kg"

6)

”PZ, godkänt till skyddad zon:.........." *

7)

"Månad och år eller datum för certifiering:.........…….."

8)

"Sort:......……….". **

9)

"Storlek:...................."

10)

"Kemisk behandling:...................."

12 Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om fastställande av

formatspecifikationer för växtpass för förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning

inom en skyddad zon ska växtpasset vara utformat enligt Del C eller D i bilagan beroende på om utsädet ska märkas för

skyddad zon eller inte.

SJVFS 2020:9

22

Den information som krävs utöver märkningen för certifieringen, för att det

kombinerade märket ska gälla som växtpass, framgår av Del C och D i bilagan i

förordning (EU) 2017/2313.

* Om partiet är godkänt för förflyttning inom eller till en skyddad zon ska namnet på

den skyddade zonen anges efter koden PZ.

** För en genetiskt modifierad sort anges även texten "(genetiskt modifierad)".

C. Uppgifter som ska finnas på en etikett för utsäde av en ännu icke

godkänd sort:

1)

"Sverige"

2)

"Jordbruksverket"

2a)

”Officiellt tilldelat löpnummer”

3)

"Odlarens registreringsnummer:.......………"

4)

"Certifieringsnummer:................"

5)

"Utsädespotatis. Solanum tuberosum."

6)

"Nettovikt:....................kg"

7)

"PZ, godkänt till skyddad zon:.........." *

8)

"EG:s regler och normer"

9)

"Månad och år eller datum för certifiering:.........…….."

10)

Sortens benämning **

11)

Texten "Sorten har ännu inte uppförts på den officiella sortlistan".

12)

Texten ”Endast för försöksodling”.

13)

"Kemisk behandling:...................."

Den information som krävs utöver märkningen framgår av Del A och Del B i bilagan

i förordning (EU) 2017/2313.

* Om partiet är godkänt för förflyttning inom eller till en skyddad zon ska namnet på

den skyddade zonen anges efter koden PZ.

** förädlarbeteckning, förslaget till officiell sortbenämning eller den godkända

officiella sortbenämningen. För en genetiskt modifierad sort anges även texten

"(genetiskt modifierad)".

D. Etikettens utformning

Kategori:

Klass:

Färg:

Stamutsäde

PB

vitt med violett band

Basutsäde

S/SE/E

vitt

Certifikatutsäde

A/B

blått

Ej dokumenterad sort13

U

brun

Ännu icke godkänd sort

orange

Storlek:

Minsta storlek för förpackningar med en vikt av 25 kg eller större: 110

millimeter x 67 millimeter. (SJVFS 2020:9).

13 För utsädespotatis av sorter som inte förekommer i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter eller i

medlemsstaternas nationella sortlistor. På etiketten ska det anges att utsädespotatisen är av en kategori som uppfyller mindre

strikta krav.

SJVFS 2020:9

23

Bilaga 7 har upphävts genom (SJVFS 2015:39).