SKVFS 2009:32

Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2010

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:32

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 11 december 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om allmänna skattetabeller för beräkning av

skatteavdrag för beskattningsåret 2010;

beslutade den 7 december 2009.

Skatteverket beslutar med stöd av 19 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § De allmänna skattetabeller som avses i 8 kap. 1 § skatte-

betalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag fastställs för

beskattningsåret 2010 på sätt som framgår av bilagan.

Skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från

sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod

och som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen.

Motsvarande tabeller för beskattningsåret 2009 har fastställts

genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:17) om allmänna

skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2009.

2 § Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 67 kap. 7 §

inkomstskattelagen (1999:1229).

3 § Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster till den som är född 1944 eller tidigare

och som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift eller underlag

för sådan skattereduktion som avses i 67 kap. 7 och 8 §§ inkomst-

skattelagen.

4 § Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 67

kap. 8 § inkomstskattelagen.

5 § Kolumn 4 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän

pensionsavgift men som utgör underlag för sådan skattereduktion som

avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen.

6 § Kolumn 5 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift men som inte utgör underlag för sådan skattereduktion

som avses i 67 kap.7 och 8 §§inkomstskattelagen.

SKVFS 2009:32

2

7 § Kolumn 6 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster till den som är född 1945 eller senare och

som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift eller underlag för

sådan skattereduktion som avses i 67 kap. 7 och 8 §§ inkomst-

skattelagen.

8 § Om en och samma utbetalare vid utbetalningstillfället betalar ut

olika slag av ersättningar, som innebär att mer än en kolumn skulle

vara tillämplig, gäller följande för bestämmande av skatteavdraget.

Skatteavdrag ska göras från den sammanlagda ersättningen enligt den

kolumn som gäller för det högsta beloppet av de olika ersättnings-

slagen. Om delbeloppen är lika stora görs skatteavdraget enligt den

kolumn som medför det högsta skatteavdraget.

___________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2010 och tillämpas för

beskattningsåret 2010.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)