SOSFS 2006:9

Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning

författningssamling

Socialstyrelsens

Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar

som ger psykiatrisk tvångsvård och

rättspsykiatrisk vård samt vid enheter

för rättspsykiatrisk undersökning

SOSFS 2006:9 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2006-10-9

Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2006

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2006:9 (M)

Utkom från trycket

den 5 juli 2006

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psy-

kiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt

vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning;

beslutade den 9 juni 2006.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen

(1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt

2 §1 och 4 och 3 § 3 förordningen (1985:796) med vissa bemyndigan-

den för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter skall tillämpas vid sjukvårdsinrättningar där det

ges vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykia-

trisk undersökning.

Vid tillämpningen av föreskrifterna skall kraven på en god vård som

anges i 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beaktas.

I det följande används ”verksamhet” som en gemensam benämning

för sjukvårdsinrättningar som ger vård enligt lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt

för enheter för rättspsykiatrisk undersökning. ”Patient” används som en

gemensam benämning för patienter som vårdas med stöd av lagen om

psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård samt för per-

soner som genomgår rättspsykiatrisk undersökning.

2 kap. Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

säkerhet

skydd för patienter, personal och samhället i övrigt

i samband med psykiatrisk tvångsvård, rättspsy-

kiatrisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning

inre säkerhet

säkerhet inom en avdelning

Kommentar: Den inre säkerheten kan t.ex. avse vårdens inne-

håll och rutiner för att förhindra användningen av alkohol och

andra droger.

yttre säkerhet

en avdelnings skalskydd och perimeterskydd

3

4

SOSFS

2006:9

skalskydd

skydd i form av en avdelnings fysiska gränser

Kommentar: Skalskyddet utgörs av omslutande väggar, tak och

golv med tillhörande byggnadsdetaljer och slussfunktioner.

perimeterskydd

skydd inom en verksamhets område men utan-

för skalskyddet för att fördröja rymning och fri-

tagning samt förhindra otillbörlig kontakt genom

skalskyddet

Kommentar: Perimeterskyddet kan t.ex. utgöras av omslutan-

de murar eller staket.

säkerhetsanpassning åtgärder som vidtas för att åstadkomma säkerhet

säkerhetshandling

handling som innehåller teknisk beskrivning av

säkerheten

Kommentar: Säkerhetshandlingen innehåller situationsplan samt

plan- och sektionsritningar och anger funktionskraven för den

fysiska säkerheten, som t.ex. perimeterskydd, omslutande och

sektionsindelade byggnadsdelar, angreppssida för konstruktio-

ner mot genombrytning samt el- och teleanläggningar, vilka

redovisas med grafiska symboler.

anmälningsansvarig

befattningshavare som vårdgivaren utsett att svara

för anmälningsskyldigheten

Kommentar: Anmälningsskyldigheten gäller anmälan enligt

6 kap. 4 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso-

och sjukvårdens område.

avvikelsehantering

rutiner för att identifiera, dokumentera och rap-

portera negativa händelser och tillbud samt för att

fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärder-

nas effekt och sammanställa och återföra erfaren-

heterna

Kommentar: Avvikelsehanteringen gäller säkerhetsrelaterade

händelser respektive säkerhetsanpassning.

3 kap. Säkerhetsanpassning

Inre säkerhet

1 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner för hur den individuellt anpassade vården som ges till pa-

tienten skall kunna bidra till att säkerheten upprätthålls. Detta gäller

oavsett om vården ges inom en verksamhets område eller i samband

med vistelse utanför detta område.

2 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner för samverkan med beroendevården och primärvården an-

gående säkerheten. Vårdgivaren skall även ta initiativ till samverkan

med kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst.

3 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner så att hälso- och sjukvårdspersonalen får genomgå

5

SOSFS

2006:9

1. regelbunden säkerhetsutbildning, och

2. regelbundna säkerhetskontroller.

4 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner för tillämpningen av 6, 6 a och 1824 §§ lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård respektive 8 § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård.

Rutinerna skall uppfylla kraven i 2 a och b §§ lagen om psykiatrisk

tvångsvård respektive 2 a och b §§ lagen om rättspsykiatrisk vård.

5 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skriftliga

rutiner för vilka åtgärder hälso- och sjukvårdspersonalen skall vidta,

om en patient på egen hand eller med hjälp av utomstående försöker

avvika eller avviker från en verksamhet.

Yttre säkerhet

6 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner för hur skalskyddet skall vara utformat och för regelbun-

den kontroll av detta skydd.

7 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner för hur perimeterskyddet skall vara utformat och för regel-

bunden kontroll av detta skydd.

8 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner för hur en säkerhetshandling skall upprättas för varje av-

delning och hur denna kontinuerligt skall uppdateras.

Säkerhet vid vistelse utanför verksamhetens område

9 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner för säkerheten när en patient vistas med personal utanför

verksamhetens område, t.ex. vid ledsagning eller transporter.

4 kap. Säkerhetsklassificering

1 § Avdelningar vid verksamheter skall delas in i säkerhetsnivåerna

1. mycket hög,

2. hög, eller

3. godtagbar.

Om vården vid en avdelning bedrivs i flera lokaler, skall varje sådan del

av en avdelning säkerhetsklassificeras. Detta gäller även avdelningar för

rättspsykiatrisk undersökning.

2 § En avdelning, eller del av en avdelning, med mycket hög säker-

hetsnivå skall ha ett skal- och perimeterskydd som kan stå emot fri-

6

SOSFS

2006:9

tagningsförsök och kvalificerade rymningsförsök.

En avdelning, eller del av en avdelning, med hög säkerhetsnivå skall

ha ett skalskydd som kan stå emot rymningsförsök.

En avdelning, eller del av en avdelning, med godtagbar säkerhets-

nivå skall ha rutiner för en fortlöpande kontroll av var patienterna be-

finner sig.

5 kap. Säkerhetsansvarig

1 § Vårdgivaren skall utse en befattningshavare som har ansvaret för

säkerheten vid en verksamhet, en säkerhetsansvarig.

2 § Den säkerhetsansvarige skall ansvara för säkerhetsanpassningen

enligt 3 kap. 2–9 §§.

3 § Den säkerhetsansvarige skall ansvara för att varje avdelning vid

en verksamhet säkerhetsklassificeras enligt fjärde kapitlet.

4 § Om en vårdgivare avser att vidta åtgärder för att ändra en avdelnings

säkerhetsnivå, skall den säkerhetsansvarige anmäla detta till Socialstyrel-

sen senast en månad innan åtgärderna påbörjas.

5 § Den säkerhetsansvarige skall i tillämpliga delar följa föreskrifterna i

4 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssys-

tem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården i arbetet med

att systematiskt och fortlöpande upprätthålla och utveckla säkerheten.

6 § Den säkerhetsansvarige skall använda de erfarenheter som kan göras

i samband med utredningar i ärenden enligt 6 kap. 4 a § lagen (1998:531)

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i det förebyggande

riskhanteringsarbetet. Detta arbete skall i tillämpliga delar utföras i enlig-

het med 4 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om led-

ningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

6 kap. Placering av patienter

1 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skrift-

liga rutiner för hur man skall göra en bedömning i det enskilda fallet

av risken för fritagning, patientens benägenhet att skada sig själv eller

annan och rymningsbenägenheten. Denna bedömning skall ligga till

grund för ett beslut om

1. vid vilken avdelning en patient som tas in för vård enligt lagen (1991:

1129) om rättspsykiatrisk vård skall vårdas,

2. vid vilken avdelning en patient som tas in för frivillig vård från ett

häkte, en kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem skall

vårdas, och

3. vid vilken avdelning för rättspsykiatrisk undersökning som en pa-

tient skall undersökas.

7

SOSFS

2006:9

Bedömningen skall dokumenteras i patientens journal.

2 § Innan beslut fattas om att placera en patient vid en avdelning skall

chefsöverläkaren, med hänsyn till vad som framkommit i 1 §, bedöma

vilken säkerhetsnivå som är nödvändig.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas, om patienten

1. tidigare motsatt sig att medverka i planerade psykiatriska vårdåtgär-

der, eller

2. är beroende av alkohol eller andra droger.

Den fastställda säkerhetsnivån skall dokumenteras i patientens journal.

3 § Chefsöverläkaren skall fatta beslut om att placera en patient vid en

avdelning som har den säkerhetsnivå som motsvarar patientens behov.

Om det finns särskilda skäl, får en patient placeras vid en avdelning

som har en säkerhetsnivå som ligger en nivå över vad som anges i för-

sta stycket.

Chefsöverläkaren skall fortlöpande överväga vilken säkerhetsnivå

som är lämplig.

4 § En patient som tas in för vård enligt lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård skall vårdas vid en avdelning med godtagbar säker-

hetsnivå, om det inte är särskilt påkallat att patienten bedöms och pla-

ceras i enlighet med bestämmelserna i 1–3 §§.

5 § Uppgiften om en avdelnings, eller del av en avdelnings, säkerhets-

nivå finns i Socialstyrelsens register över anmälda verksamheter som

ger vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt över enheter för rättspsykia-

trisk undersökning.

7 kap. Anmälan vid brister i säkerheten m.m.

Vad skall anmälas?

1 § Enligt 6 kap. 4 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och

sjukvårdens område skall en anmälan till Socialstyrelsen göras om någon

har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd

av brister i säkerheten vid en avdelning som ger vård enligt lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsy-

kiatrisk vård eller vid en enhet för rättspsykiatrisk undersökning.

Vem skall anmäla?

2 § Vårdgivaren skall utse en befattningshavare som skall svara för

anmälningsskyldigheten.

Den anmälningsansvarige skall ha en sådan ställning i verksam-

heten att han eller hon har möjlighet att delta i säkerhetsarbetet.

8

SOSFS

2006:9

Hur skall anmälan göras?

3 § Anmälan skall göras skyndsamt till Socialstyrelsens tillsynsenhet

i respektive region på blanketten SOSB 47010 (bilagan). Anmälan skall

kompletteras med en intern utredning som skall ha kommit in till till-

synsenheten senast två månader efter den dag då den anmälda händel-

sen ägde rum.

Den interna utredningen skall innefatta

1. en redogörelse för händelseförloppet,

2. den korrigering av säkerhetsanpassningen som vidtagits omedelbart,

3. identifierade orsaker till den säkerhetsrelaterade händelsen,

4. en riskbedömning, dvs. sannolikheten för att liknande säkerhetsre-

laterade händelser skall inträffa igen och tänkbara konsekvenser,

5. säkerhetsrelaterade händelser av liknande art som tidigare har in-

träffat i verksamheten, och

6. åtgärder som har vidtagits för att anpassa säkerheten med utgångs-

punkt från riskbedömningen.

Information till patient eller närstående

4 § Patienten skall underrättas om att en säkerhetsrelaterad händelse

som hänför sig till denne har föranlett en anmälan enligt 6 kap. 4 a §

lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens om-

råde, om det inte finns hinder mot detta enligt sekretesslagen (1980:100).

Patienten skall ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin

upplevelse av händelsen.

Om informationen inte kan lämnas till patienten, skall den i stället

lämnas till en närstående, om det inte finns hinder mot detta enligt se-

kretesslagen.

En anteckning om att patienten eller en närstående underrättats om

en anmälan skall göras i patientens journal. Det skall även antecknas

om informationen inte lämnats och anledningen till detta.

5 § Den som är anmälningsansvarig svarar för att patienten eller en

närstående utan dröjsmål blir informerad om och får en kopia av Soci-

alstyrelsens beslut efter en anmälan. Detta gäller inte om det i det en-

skilda fallet bedöms olämpligt.

Risk- och avvikelsehantering

6 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skriftliga

rutiner för hur 4 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12)

om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvår-

den i tillämpliga delar skall följas i arbetet med att systematiskt och fort-

löpande upprätthålla och utveckla säkerheten.

7 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skriftliga

rutiner för hur de erfarenheter som görs i samband med utredningar i

9

SOSFS

2006:9

ärenden enligt 6 kap. 4 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på

hälso- och sjukvårdens område skall användas i det förebyggande risk-

hanteringsarbetet enligt 4 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och

sjukvården.

8 kap. Övrigt

1 § Föreskrifter om skriftliga rutiner för hur anmälnings-, underrättelse-

och uppgiftsskyldigheterna enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och andra så-

dana författningsreglerade skyldigheter skall fullgöras finns i 5 kap. 8 §

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:12) om

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

2 §

Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns skriftliga

rutiner för begäran om biträde av polisen enligt 47 § lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård eller 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykia-

trisk vård.

3 §

Föreskrifter mot våld och hot i arbetsmiljön finns i Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot

våld och hot i arbetsmiljön.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006.

Styrelsen för Socialstyrelsen

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)1

1 (Föredragande: Anton Svensson)

10

SOSFS

2006:9

$10b/$1$9%5,67(5

,6b.(5+(7(1

+lQGHOVHVRP

PHGI|UWDOOYDUOLJVNDGD

NXQQDWPHGI|UDDOOYDUOLJVNDGD

'DWXP

$YVlQGDUHQVGLDULHQXPPHU

6RFLDOVW\UHOVHQ

5HJLRQDODWLOOV\QVHQKHWHQL

9nUGJLYDUHQVQDPQ

9HUNVDPKHWHQVQDPQ

(QKHWHQVQDPQ

8WGHOQLQJVDGUHVV

3RVWQU

3RVWRUW

7HOHIRQLQNOULNWQU

7HOHID[

'DWXPYHFNRGDJVDPWNORFNVODJI|ULQWUlIIDGKlQGHOVH

3DWLHQWHQVSDWLHQWHUQDVSHUVRQQXPPHU

.RUWIDWWDGEHVNULYQLQJDYKlQGHOVHQRFKNRQVHNYHQVHUQDI|USDWLHQWHQSDWLHQWHUQDHOOHUDQGUD

6R

6%

3DWLHQWHUQlUVWnHQGHKDUXQGHUUlWWDWVRPKlQGHOVHQRFKDQPlODQ

3DWLHQWHUQlUVWnHQGHKDUOlPQDWVWLOOIlOOHDWWEHVNULYDKlQGHOVHQ

Bilaga

11

SOSFS

2006:9

%LIRJDWXWUHGQLQJVPDWHULDO

,QWHUQXWUHGQLQJHQOLJWNDSDQGUDVW\FNHWGHQQDI|UIDWWQLQJ

.RSLDDYSDWLHQWHQVHUQDVIXOOVWlQGLJDMRXUQDOHUI|UDNWXHOOWYnUGWLOOIlOOH

*lOODQGHUXWLQHULWLOOlPSOLJDGHODU

%HU|UGSHUVRQDOVUHGRJ|UHOVHHU

3DWLHQWHQVHUQDVQlUVWnHQGHVUHGRJ|UHOVHHU

gYULJWDQJHYDG

%HVNULYQLQJDYYHUNVDPKHWHQVRUJDQLVDWLRQRFKEHPDQQLQJ

8SSJLIWHURPEHU|UGSHUVRQDOVXWELOGQLQJVQLYnWMlQVWJ|ULQJVWLGRFKDQVWlOOQLQJVIRUP

+lQGHOVHQKDUI|UDQOHWWSROLVDQPlODQDQPlODQELIRJDV

'HQDQPlOQLQJVDQVYDULJHVXQGHUVNULIW

7LWHOIXQNWLRQ

1DPQI|UW\GOLJDQGH

7HOHIRQLQNOULNWQU

7HOHID[

8WGHOQLQJVDGUHVV

(SRVWDGUHVV

3RVWQU

3RVWRUW