SOU 2004:8

Folkbildning och lärande med IKT-stöd

Referenser

Andersén, Annelie, Lundin, Anna, Sundgren, Gunnar (2003). Folk-

bildningens särart? Offentlighet, fält och forskning. SOU 2003:94. Stockholm: Fritzes. Andersson, Eva, Laginder, Ann-Marie, Larsson, Staffan & Sundgren,

Gunnar (1996). Cirkelsamhället. Studiecirklars betydelse för individ och lokalsamhälle. SOU 1996:47. Stockholm: Fritzes. Andersson, Eva, Laginder, Ann-Marie, Larsson, Staffan & Petersson,

Bengt (2000). Distans, IKT, folkbildning och vardag. Ansökan inom ramen för KK-stiftelsens, Distums och Folkbildningsrådets gemensamma utlysning av medel till forskning om folkbildning, lärande och informationsteknik. Andersson, Eva, Larson, Monica & Wärvik, Gun-Britt (2000).

Kunskapslyftet på folkhögskola. Deltagarnas motiv för studier och för valet av folkhögskola samt deras syn på undervisningen. Stockholm: Folkbildningsrådet. Andersson, Eva (2001). Cirkelledarskapet. En intervju- och enkät-

studie med cirkelledare. Folkbildningsrådet utvärderar. No 2 2001. Stockholm: Folkbildningsrådet. Andersson, Eva & Laginder, Ann-Marie (2003–2004). Deltagar-

röster om folkbildning på distans – motiv, betydelser och datoranvändning. (I manus). Andersson, Mikael (2001). ”Folkbildning i kunskapssamhället ”, i

folkbildning.net – en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet, red. Axelsson, L-E., Bodin, K., Norberg, R., Persson, T. och Svensson, I. Stockholm: Folkbildningsrådet/Distum. Andersson, Per (2002). IT-stött lärande i folkbildningen. En utvär-

dering av utvecklingssatsningar 1999–2001. Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2002. Stockholm: Folkbildningsrådet. Axelsson, Lars-Erik, Bodin, Kiki, Norberg, Rosalie, Persson, Tore

& Svensson, Ingemar. (red.) (2001). folkbildning.net – en antologi om folkbildning och det flexibla lärandet. Stockholm: Folkbildningsrådet/Distum. Bauman, Z. (1991). Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity

Press.

Bergström, Lena, Gougoulakis, Petros & Höghielm, Robert (1998).

Lärande i studiecirkel. En studie av en pedagogisk miljö. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Vuxenpedagogiska forskningsgruppen. Björn, C., Ekman Philips, M., Svensson, L. (2002). Organisera för

utveckling och lärande. Om skolprojekt i nätverksform. Lund: Studentlitteratur. Byström, Jan (1978). Alla ”studiecirklar” blir inte studiecirklar: en

diskussion om studiecirklars utveckling med särskilt avseende på cirkelledares situation och funktion. Stockholm: Rabén & Sjögren. Bååth, J. A. (1996), Handbok för distansutbildare. Stockholm:

Utbildningsförlaget Brevskolan. Dahlgren, Ethel, Hult, Agneta & Olofsson, Anders (2001a). Nät-

buren vuxenutbildning – olika utbildningsanordnare i samverkan. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. Dahlgren, Ethel, Hult, Agneta & Olofsson, Anders (2001b). Folk-

bildning på distans? – en utvärdering. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. Dahlgren, Ethel, Hult, Agneta, Hamilton, David, och Söderström,

Tor (2004). ”Folkbildare om folkbildningssjälen – tidlös men omskapad?” Kommande artikel i Mimers antologiserie. Linköping: Linköpings universitet. Ds (2003:23). Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande.

Stockholm: Fritzes. Eduards, M. (2001). Förbjuden handling. Om kvinnors organisering

och feministisk teori. Kristianstad: Liber. Ellström, Per-Erik (2002). Lärande och innovation i organisationer.

I Backlund, Hansson och Thunborg; Lärdilemman i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. Englund, T. (2000). Deliberativa samtal som värdegrund – historiska

perspektiv och aktuella förutsättningar. Stockholm: Skolverket. Europeiska gemenskapernas kommission (2000). Memorandum om

livslångt lärande. Arbetsdokument från kommissionens avdelningar. Folkbildningsrådet (2000). Folkbildningens IT-projekt. Folkbildningsrådet (1999). Folkbildning på distans? Folkbildningsrådet (2002). IT-strategiska frågor för folkbildningen

2003–2005. Se hemsidan:

http://www.folkbildning.se

Fåhraeus, E. & Jonsson, L-E. (2002). Distansundervisning – mode

eller möjlighet? Kalmar: Skolverket.

Garefelt, Björn (2000). Does Liberal Adult Education Need an ICT

Strategy. Golden Riches, Nordic Council of Ministers. Giddens, Anthony (1991). Modernity and Selfidentity. Self and

Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press. Giddens, Anthony (1996). Modernitetens följder. Lund: Student-

litteratur. Gougoulakis, Petros (2001). Studiecirkeln. Livslångt lärande ... på

svenska! (Studies in Educational Sciences 40). Göteborg: HLS Förlag. Gunnarsson, E. (1998). Arbetets gränser och rationaliteter. I Känsla

och regelverk i balans. Gunnarsson, Andersson & Westberg. Helsingborg: Arbetslivsinstitutet och Folksam. Gustavsen, B. & Hofmaier, B. (1997). Nätverk som utvecklings-

strategi. Stockholm: SNS Förlag. Gustavsson, Bernt (1996). Bildning i vår tid. Om bildningens

möjligheter och villkor i det moderna samhället. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Gustavsson, Bernt (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i

historisk belysning. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Hartman, Per (1996). Studier i förening. Några medlemmars tankar om

demokrati och cirkelstudier i folkrörelser. Linköping: Skapande vetande. Hoffman, Gudrun (1985). Är studiematerialen folkbildningsmässiga?

Skolöverstyrelsen, rapport 85:12. Holmberg, Carl (1998). På distans – Utbildning, undervisning och

lärande, kostnadseffektiv distansutbildning. (SOU 1998:83). Stockholm: Fritzes. Holmberg, Carl (2002). Korsdrag i klassrummet. Utmaningar för

lärare, skola och myndigheter. Se hemsidan http://www.cfl.se IT, folkbildning och lärande (2003). Ett magasin om regionala IT-

seminarier våren 2003, Folkbildningsrådet/KK-stiftelsen. Jedeskog, Gunilla (2002). Undervisning och IT: Förändrade grän-

ser i skolan. I: Nissen, Jörgen (Red.). ”Säg IT – det räcker” Att utveckla skolan med några lysande IT-projekt. Utvärdering av KK-stiftelsens satsning på större skolutvecklingsprojekt. Stockholm: Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. Johansson, U. (1997). Den offentliga sektorns paradoxala

maskuliniseringstendenser. I Om makt och kön – i spåren av offentliga organisationers omvandling. SOU 1997:83. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.

Landström, Inger (manus november 2003, under utgivning). IT-

stöd i folkhögskolornas och studieförbundens inre arbete, utåtriktade kommunikation och studieverksamhet. En kartläggning och analys av nuläge och förutsättningar att använda modern informationsteknik. Stockholm: Folkbildningsrådet. (Kartläggningsrapporten finns också publicerad i sin helhet i Folkbildningsnätets databas ”Pedagogiska resurser”

[

www.resurs.folkbildning.net

])

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Student-

litteratur. Molander, B. (1993). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos. Nissen, Jörgen (Red.) (2002). ”Säg IT – det räcker” Att utveckla

skolan med några lysande IT-projekt. Utvärdering av KKstiftelsens satsning på större skolutvecklingsprojekt. Stockholm: Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling. Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin (red.) (2001). Folkbildning

och genus – det glömda perspektivet. Linköping: Mimer. Olsson, Oscar (1994/1941). Studiecirkeln: en orientering. (Skrift-

serien). Borgholm: ABF/Bildningsförlaget. Pedersen, Jens (1998). Informationstekniken i skolan. En forsknings-

översikt. Stockholm: Skolverket/Liber Distribution. Proposition 1990/91:82 Om folkbildning. Stockholm: Fritzes. Proposition 1997/98:115. Folkbildning. Stockholm: Fritzes. Proposition 2000/01:72. Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxen-

utbildningen. Stockholm: Fritzes. Proposition 2001/02:4. En politik för tillväxt och livskraft i hela

landet. Stockholm: Fritzes. Riis, U. (2000). IT i skolan mellan vision och praktik – en

forskningsöversikt. Kalmar : Skolverket. Riomar, Sandra & Rydbo, Malin (2002). Folkbildning på distans –

varför? En studie av motiv till att undervisa/studera på distans inom folkbildningen. Delrapport inom projektet Distanspedagogik bland folkbildare (DiFo). (IPD-rapporter 2002:02) Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik. Romiszowski, J. Mason, R. (1996), ”Computer Mediated

Communication”, in Handbook of Research for Educational Communications and Technology, ed., Jonassen, David H. New York: Macmillan. Scheuler, Ronny (2001) ”Eldsjälar som möts på distans”. I folkbild-

ning.net – en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet,

red. Axelsson, L-E., Bodin, K., Norberg, R., Persson, T. och Svensson, I. Stockholm: Folkbildningsrådet/Distum. Silfverberg, G. (1999). Praktisk klokhet. Symposion. SOU 1996:27. En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande.

Stockholm: Fritzes. SOU 1996:47. Cirkelsamhället. Studiecirklars betydelser för individ

och lokalsamhälle. Stockholm: Fritzes. SOU 1998:84. Flexibel utbildning på distans. Stockholm: Fritzes. SOU 2000:51. Individuellt Kompetenssparande, IKS – en stimulans

för det livslånga lärandet. Stockholm: Fritzes. SOU 2001:45. Karriärvägledning.se.nu. Stockholm: Fritzes. Svensson, Ingemar & Persson, Tore (Red.). (1999). Folkbildning på

distans? Erfarenheter av försök 1996–98 med IT-stödda distansstudier på folkhögskolor och studieförbund. Stockholm: Folkbildningsrådet. Svensson, Ingemar (2001). ”Att skapa det goda mötet”. I folkbild-

ning.net – en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet, red. Axelsson, L-E., Bodin, K., Norberg, R., Persson, T. och Svensson, I. Stockholm: Folkbildningsrådet/Distum. Sundgren, Gunnar (2000). Folkbildningsforskning: En kunskaps-

översikt. Del 1. Stockholm : Folkbildningsrådet. Sundgren, Gunnar (2000). Demokrati och bildning: essäer om svensk

folkbildnings innebörder och särart. Bildningsförlaget. Sundgren, Gunnar, Byström, Jan & Tegnér, Kajsa (2003). Folk-

bildare inför IKT och distansutbildning. En lägesrapport från Lifvprojektet. Lärarhögskolan i Stockholm. Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.

Smedjebacken: Prisma. Säljö, Roger (2002). Lärande i det 21:a århundradet. I Säljö, R. &

Linderoth, J. (red.). Utm@ningar och e-frestelse: it och skolans lärkultur. Falun: Prisma. Säljö, R. & Linderoth, J. (red) (2002). Utm@ningar och e-frestelser.

It och skolans lärkultur. Falun: Prisma. Toresson, Bo (2001). ”Folkbildningens framtid, hot och möjlig-

heter”, i folkbildning.net – en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet, red. Axelsson, L-E., Bodin, K., Norberg, R., Persson, T. & Svensson, I. Stockholm: Folkbildningsrådet/ Distum. Willén, B. (1981). Distance Education at Swedish universities.

Uppsala: Uppsala university, Department of Education.

Vimarlund, Vivian (1999). ”Informationsteknik i hälsoorganisa-

tioner”. I Socialmedicinsk Tidskrift nr 6/1999. Wännman-Toresson, G. (2002). Kvinnor skapar kunskap på nätet.

Datorbaserad fortbildning för lärare. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. Åström, Eva (1998). Utvärdering av distansutbildningsprojekt med

IT-stöd. Utbildningsdepartementet, Distansutbildningskommittén (SOU 1998:57) Stockholm: Fritzes.