Inaktuell version

Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Version: 2006:674

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1845-11-20
Ändring införd
SFS 1845:50 s.1 i lydelse enligt SFS 2006:674
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i säljarens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmätning för säljarens skuld och i händelse av dennes konkurs från boets tillgångar avskiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteckning å de köpta persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en vecka därefter i ortstidning inom den ort, där säljaren bor, låta införa kungörelse om avhandlingen med uppgift om säljarens och köparens namn och yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskillingens belopp. Avhandlingen jämte bevis om att kungörelsen införts i ortstidning skall inom åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde ges in för registrering till Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:674).

2 §  Vid överklagande av kronofogdemyndighetens beslut tillämpas 18 kap.utsökningsbalken. Lag (1996:249).

3 §  Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs, men inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs in till Kronofogdemyndigheten, eller försätts säljaren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom sagda tid, är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att räknas till konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion gjorts inom nämnda tid och konkurs följt på ansökan, som gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företagsrekonstruktionen skall upphöra. Görs efter utgången av den i första punkten angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är så upprättad och behandlad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid utmätningstillfälle, fordringsägaren skyldig att, om han vill fullfölja jävet, inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köparen vid tingsrätten i den ort där egendomen finns. Gör han inte det, har han förlorat sin talan. Godset skall genast beläggas med kvarstad och sökanden skall, om han vill att åtgärden skall bestå, inom fjorton dagar efter utmätningsförrättningen hos Kronofogdemyndigheten ställa full borgen för den kostnad och skada, som kan orsakas av kvarstaden. Var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i 4 kap.19 och 20 §§konkurslagen (1987:672) äga motsvarande tillämpning.

[S2]Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsförhandling tillämpas 3 kap.6 och 7 §§ lagen om företagsrekonstruktion. Lag (2006:674).

3 a § Har upphävts genom lag (2003:532).

4 §  Utan hinder därav, att med köpehandling om lös egendom blivit så förfaret, som här ovan sagt är, äge rätten efter omständigheterna pröva avhandlingens giltighet. Lag (1970:442).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Ändring, SFS 1907:36 s.45

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Ändring, SFS 1921:243

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1946:840

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§

Ändring, SFS 1947:470

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§

Ändring, SFS 1963:256

  Omfattning
  ändr. 3 § 3 p

Ändring, SFS 1966:457

  Omfattning
  ny 3 a §

Ändring, SFS 1966:648

  Omfattning
  ändr. tid för ikrafttr. av 1966:457

Ändring, SFS 1970:442

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Har kungörande i kyrka om lösöreköp skett före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser beträffande det köpet.
  Förarbeten
  Prop. 1970:13
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§

Ändring, SFS 1970:853

Lag (1977:673) om ändring i förordningen (1845:50 s.1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1981:800) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1984:657) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1987:691) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1988:386) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1996:249) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Beträffande köpeavhandling som visats upp för kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:767) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1997:361) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2003:532) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
upph. 3 a §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:674) om ändring i lagen (1945:50 s1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre föreskrifter i 1 § om behörig kronofogdemyndighet gäller fortfarande för registrering som skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 2017/18:117, Bet. 2017/18:CU30
Omfattning
ny 5 §