Prop. 2017/18:117

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 februari 2018

Stefan Löfven

Peter Hultqvist (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder. Detta skapar en osäkerhet hos kreditgivarna som i sin tur hämmar och fördyrar finansieringen.

I syfte att göra det enklare och billigare att finansiera köp av nya järnvägsfordon har det antagits en konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (Kapstadskonventionen) och ett tillhörande protokoll om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet).

Genom de internationella överenskommelserna skapas ett internationellt register för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel och gemensamma bestämmelser, bl.a. om vilka rättigheter en kreditgivare har vid ett järnvägsföretags avtalsbrott och insolvens.

Sverige har tillträtt Kapstadskonventionen. För att underlätta finansieringen av järnvägsfordon föreslår regeringen att Sverige också ska tillträda järnvägsprotokollet och att huvuddelarna av protokollet inkorporeras i svensk rätt genom ändringar i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

dels godkänner

1. det den 23 februari 2007 dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet),

2. att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7),

dels antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

2. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,

3. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

Hänvisningar till S1

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

dels att 1, 3, 6–8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 §, och närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet).

Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och – protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet), och

protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen och artiklarna XII och XIII i protokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen, artiklarna XII och XIII i luftfartsprotokollet och artikel X i järnvägsprotokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

3 §

Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet samt artiklarna I–V, VII, X, XI,

XIV–XX och XXVI.a i järnvägsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Protokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i

SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

Luftfartsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Järnvägsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 3 till denna lag. Protokollens texter på övriga originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

6 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstadskonventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen eller luftfartsprotokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommelserna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt.

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstadskonventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommelserna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt.

7 §

Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstadskonventionen eller luftfartsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstadskonventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

8 §

I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

I en insolvenssituation enligt artikel I.2c i järnvägsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina

huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2d, artikel IX alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första stycket inte ska tillämpas.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första eller andra stycket inte ska tillämpas.

Verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel

9 §

I fråga om en sådan internationell säkerhetsrätt som avses i artikel 2.2c Kapstadskonventionen (leasingavtal) gäller ett köp av rullande järnvägsmateriel mot säljarens borgenärer när säkerhetsrätten registreras i det internationella registret.

Bilaga

[…]1

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet.

1 Här återfinns bilaga 3 som bilaga 2 till propositionen.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

I 9 § lagen ( 2015:860 ) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns en särskild bestämmelse om verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.3. Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Härigenom föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §2

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg, flygmotorer och rullande järnvägsmateriel som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt 1975:1248. 2 Senaste lydelse 2016:68.

3. Ärendet och dess beredning

För att minska riskerna vid finansiering av vissa typer av lösa saker och öka förutsebarheten när det gäller säkerhetsrätter, t.ex. panträtt, påbörjades i slutet av 1980-talet ett arbete inom Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit) med att utarbeta en konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. Målsättningen med arbetet var att ta fram och enas kring materiella regler för säkerhetsrätter som skulle tillämpas av alla fördragsslutande stater utan hinder av nationell rätt. Genom att skapa ett internationellt register skulle det dessutom tydligt framgå vilka säkerhetsrätter som belastade viss egendom.

Efter drygt tio år av förhandlingar undertecknandes den 16 november 2001 konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker i Kapstaden (Kapstadskonventionen). Konventionen i dess engelska originallydelse och i svensk översättning bifogas som bilaga 1. Konventionen, som trädde i kraft den 1 mars 2006, har hittills tillträtts av drygt 70 länder.

Kapstadskonventionen täcker tre kategorier av lösa saker: 1) luftfartsobjekt, 2) rullande järnvägsmateriel (t.ex. järnvägsfordon, tunnelbanevagnar och spårvagnar) och 3) rymdobjekt. De tre kategorierna regleras i tre olika protokoll som vart och ett ska läsas tillsammans med konventionen. År 2013 tillsattes en utredning (Kapstadsutredningen) som bl.a. skulle ta ställning till om Sverige borde tillträda Kapstadskonventionen och det protokoll som avser luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet). I betänkandet Internationella säkerheter i flygplan m.m. – Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet (SOU 2014:79) föreslogs att Sverige skulle tillträda konventionen och luftfartsprotokollet och att man skulle göra de ändringar i svensk rätt som krävdes. Efter att regeringen lämnat förslag i propositionen Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg (prop. 2015/16:12) godkände riksdagen de internationella överenskommelserna och antog lagförslagen (bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28, SFS 2015:860–868). Den 1 april 2016 tillträdde Sverige konventionen och luftfartsprotokollet.

Protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet) finns som bilaga 2. Hittills har nio länder, däribland Sverige, undertecknat protokollet. Protokollet träder i kraft när fyra länder har ratificerat det. EU och två länder har hittills ratificerat protokollet.

Protokollet avseende rymdobjekt har ännu inte trätt i kraft. I juni 2015 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet och föreslå de författningsändringar som behövs för att Sverige ska kunna tillträda protokollet eller som i övrigt bedöms lämpliga för att protokollets bestämmelser ska kunna tillämpas fullt ut (dir. 2015:66). Utredningen, som tog namnet Kapstadsutredningen II – Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel, överlämnade i juni 2016 sitt betänkande Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – Järnvägsprotokollet (SOU 2016:43). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 3. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 4.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2016/04701/L3).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 18 januari 2018 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag som överensstämmer med lagförslagen i denna proposition. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

4. Finansiering av och säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel

Finansiering av rullande järnvägsmateriel

Rullande järnvägsmateriel representerar höga ekonomiska värden. Ett vanligt persontåg kostar mellan 80 och 100 miljoner kronor beroende på storlek och ett snabbtåg ca 250 miljoner kronor. Järnvägsföretagens verksamhet är kapitalkrävande och investeringsbehoven är betydande.

Finansiering av rullande järnvägsmateriel sker i huvudsak genom lån hos banker eller andra kreditinstitut eller genom olika former av leasing. Finansieringen bygger på att kreditgivaren får en säkerhetsrätt, t.ex. panträtt, i egendomen. Säkerhetsrätten ger kreditgivaren vissa rättigheter om järnvägsföretaget inte uppfyller sina åtaganden. Den ger också kreditgivaren ett skydd gentemot anspråk från tredje man, t.ex. om järnvägsföretaget går i konkurs, s.k. sakrättsligt skydd.

Leasing

Leasing är vanligt förekommande inom järnvägssektorn för att finansiera inköp av järnvägsfordon. Leasing innebär att järnvägsfordonet ägs av leasegivaren (ett leasingbolag eller annat finansiellt institut) medan nyttjanderätten genom ett avtal upplåts till leasetagaren (järnvägsföretaget). Leasegivaren behåller alltså äganderätten till det leasade objektet, som därmed utgör en säkerhet för att leasetagaren fullgör sina skyldigheter, t.ex. att betala leasingavgift.

Vid s.k. sale-and-lease-back säljer t.ex. ett järnvägsföretag ett av sina järnvägsfordon till en leasegivare för att sedan direkt hyra tillbaka det. Järnvägsfordonet disponeras hela tiden av järnvägsföretaget och lämnar aldrig företagets besittning. Genom förfarandet, som är vanligt förekommande vid utfasning av en viss modell, frigörs ekonomiska medel som är bundna i fordonet.

Exportkrediter

Ett annat sätt att finansiera järnvägsfordon kan vara genom statligt stödda exportkrediter. Staten i exportlandet går då in och garanterar krediten i syfte att gynna den inhemska produktionen och exporten. För att förhindra snedvridning av konkurrensen och för att få till stånd handel på

lika villkor, har det inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) tagits fram nivåer på hur fördelaktiga villkoren för exportkrediter får vara. För lufttrafikföretag i stater som har tillträtt Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet har OECD tagit fram ett system där det görs undantag från de annars gällande nivåerna. Förutsatt att en stat har avgett vissa av OECD angivna förklaringar till konventionen och protokollet kan staten föras upp på den s.k. Kapstadslistan. Det innebär att lufttrafikföretag i den staten kan få exportkrediter på särskilt gynnsamma villkor, s.k. kapstadsrabatt. Eftersom järnvägsprotokollet för närvarande inte trätt i kraft, har något liknande system på det området ännu inte förhandlats fram inom OECD. Avsikten är dock att motsvarande rabatter ska ges när järnvägsprotokollet träder i kraft.

Problem med olika rättssystem för säkerhetsrätter

Värdet av en säkerhetsrätt i viss egendom är beroende av hur den prioriteras i förhållande till andra säkerhetsrätter i egendomen samt vilka åtgärder som säkerhetshavaren kan vidta om gäldenären inte uppfyller sina förpliktelser eller blir föremål för ett insolvensförfarande, t.ex. konkurs. Sakrättsliga och panträttsliga bestämmelser skiljer sig åt mellan olika rättssystem. Detta skapar problem vid internationella transaktioner, särskilt när det är fråga om järnvägsfordon som kan röra sig över nationsgränserna. För rullande järnvägsmateriel finns inget internationellt offentligt register där kreditgivare kan registrera sina säkerhetsrätter. Internationella avtal om finansiering kräver därför omfattande utredningar om vilket lands materiella bestämmelser som reglerar säkerhetsrätten och vad den innebär. Sådana utredningar är både tids- och resurskrävande och ger ändå sällan visshet för kreditgivarna. Svårigheten att överblicka och få information om vilka belastningar som i det enskilda fallet finns i egendomen är också en riskfaktor. Tillsammans skapar detta en osäkerhet som hämmar och fördyrar finansieringen av järnvägsfordon.

5. Kapstadskonventionen

Allmänt

Kapstadskonventionen och de tillhörande protokollen har tagits fram för att öka förutsebarheten vid finansiering där viss egendom utgör säkerhet för en fordran. I konventionen regleras internationella säkerhetsrätter som ska erkännas och behandlas på samma sätt i alla fördragsslutande stater. Genom enhetliga materiella bestämmelser för hur dessa säkerhetsrätter uppkommer och för deras skydd, inbördes prioritet och realisation ökar förutsebarheten, och risken för förluster vid transaktioner minskar. Tanken är att ett gemensamt och förutsebart system ska ge ekonomiska fördelar för samtliga parter.

Syftet med järnvägsprotokollet är att modifiera och komplettera konventionens regler så att det passar just järnvägssektorn. Konventionens bestämmelser kan inte tillämpas självständigt, utan de börjar tillämpas på internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel först när en stat

tillträtt järnvägsprotokollet. Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet ska alltså läsas tillsammans och tolkas som ett avtal. Vid oklarheter och motsägelser är det protokollets lydelse som ska gälla. Till konventionen och protokollet har en officiell kommentar tagits fram som utgör den huvudsakliga källan till hur bestämmelserna ska tillämpas och tolkas (Convention on International Interests in Mobile Equipment and Luxembourg Protocol thereto on Matters Specific to Railway Rolling Stock: Official Commentary – second edition, av professor Sir Roy Goode).

Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet syftar till att uppfylla följande mål: 1) att underlätta förvärv och finansiering av vissa typer av värdefullt lösöre genom att skapa en internationell säkerhetsrätt som erkänns i samtliga fördragsslutande stater, 2) att ge borgenären medel att tillvarata sina rättigheter vid gäldenärens avtalsbrott och vid gäldenärens insolvens samt att, i de fall det finns bevis på avtalsbrott, göra det möjligt för borgenären att vidta interimistiska åtgärder i väntan på ett slutligt beslut, 3) att skapa ett internationellt register där internationella säkerhetsrätter kan registreras och som kan ge tredje man information om befintliga säkerhetsrätter, samt 4) att göra borgenärer mer benägna att ge kredit och att öka kreditvärdigheten beträffande järnvägsfordon för att på så sätt minska lånekostnaderna.

Vid utformningen av konventionen och protokollet har målsättningen varit att bestämmelserna ska vara praktiska och återspegla de internationellt sett viktigaste principerna inom finansiering med säkerhetsrätter. Tre olika typer av avtal kan enligt konventionen ge upphov till en internationell säkerhetsrätt: pantförskrivning eller säkerhetsöverlåtelse, köp med äganderättsförbehåll och leasingavtal. I konventionen betonas också vikten av partsautonomi, dvs. att avtalsparterna fortfarande har möjlighet att disponera över olika frågor. Vikt har också lagts vid att bestämmelserna ska vara tydliga så att parterna ska kunna förutse tillämpningen och att utrymmet för olika tolkningar ska begränsas.

Ambitionen har inte varit att konventionen och protokollet ska lösa samtliga frågor och oklarheter som kan uppstå i samband med finansiering av järnvägsfordon. Det finns fortfarande flera frågeställningar som enligt konventionen lämnas till nationell rätt att lösa. Vilket lands bestämmelser som då ska tillämpas avgörs enligt internationell privaträtt.

För att konventionens och protokollets bestämmelser ska bli tilllämpliga krävs att gäldenären befann sig i en fördragsslutande stat när avtalet ingicks (artiklarna 3 och 4 i konventionen). Det är förhållandena vid tidpunkten för avtalets ingående som är avgörande för frågan om överenskommelsernas tillämplighet. Om gäldenären därefter flyttar till en icke-fördragsslutande stat, påverkar alltså inte det konventionens och protokollets tillämpning.

Kapstadskonventionens bestämmelser har behandlats utförligt i propositionen Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg (prop. 2015/16:12). I avsnitt 5 nedan, som behandlar de materiella bestämmelserna i järnvägsprotokollet, kommer därför enbart de delar av konventionen som är relevanta för förståelsen och tillämpningen av protokollet beskrivas. I övriga delar hänvisas till den nämnda propositionen.

Det internationella registret

Möjligheten att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register är avgörande för Kapstadskonventionens och de olika protokollens tillämpning. Varje protokoll reglerar en typ av egendom och har ett eget register. Användningen av det internationella registret regleras både i konventionen och i det aktuella protokollet.

Det internationella registret för sådan egendom som omfattas av järnvägsprotokollet kommer att ligga i Luxemburg. För närvarande pågår arbetet med att bygga upp ett registreringssystem som ska vara klart att tas i bruk när protokollet träder i kraft. Det internationella registret kommer att vara helt automatiserat och tillgängligt dygnet runt. Både privata subjekt och nationella myndigheter kommer att kunna ta del av uppgifter som finns i registret.

Det huvudsakliga syftet med registrering i registret är att ge upplysningar om att ett visst objekt är belastat med en internationell säkerhetsrätt och att avgöra prioriteten mellan konkurrerande intressen i viss egendom. Utgångspunkten är att den säkerhetsrätt som registreras först också har bäst prioritet. Det är bara prioriteten mellan registrerade säkerhetsrätter och mellan registrerade och oregistrerade som avgörs med hjälp av registret. Förhållandet mellan oregistrerade säkerhetsrätter regleras inte. Av registret framgår inte vilken kategori av internationella säkerhetsrätter som en registrering avser, dvs. om det är ett pantavtal, köp med ett äganderättsförbehåll eller ett leasingavtal. Detta är i stället en fråga som får avgöras av tillämplig nationell rätt.

Registrering i det internationella registret är inte nödvändig för att skapa en internationell säkerhetsrätt eller för att bevisa att en sådan existerar. Registrering är inte heller en garanti för att säkerhetsrätten finns. Om köparen i ett avtal med äganderättsförbehåll betalar sin skuld, upphör säljarens säkerhetsrätt i egendomen. Det saknar då betydelse om den internationella säkerhetsrätten som säljaren haft har avregistrerats eller inte.

Det internationella registret kommer att övervakas av en tillsynsmyndighet. Registret kommer att vara självfinansierat och avgifterna för olika tjänster kommer att fastställas så att de täcker kostnaderna.

Systemet med förklaringar

En förutsättning för att olika stater med skilda rättssystem skulle kunna enas kring de materiella bestämmelserna i Kapstadskonventionen och de tillhörande protokollen var att de till viss del kunde förfoga över bestämmelsernas tillämplighet. De fördragsslutande staterna har därför getts möjlighet att avge vissa förklaringar eller att avstå från att göra det. Avsikten med förklaringar är alltså att så många länder som möjligt ska kunna tillträda konventionen och de tillhörande protokollen oavsett hur deras nationella rättssystem ser ut. Valet av förklaringar påverkar de fördragsslutande staternas rättigheter och skyldigheter. Vissa förklaringar är s.k. opt-in-förklaringar, vilket innebär att en viss bestämmelse blir tillämplig endast om en stat har lämnat en förklaring om att tillämpa bestämmelsen. Det är här ofta fråga om bestämmelser som utökar skyddet för borgenärer och gör ett förfarande vid gäldenärens insolvens eller avtalsbrott snabbare och mer effektivt. Andra bestämmelser i konventionen och proto-

kollen är så grundläggande att det krävs en förklaring av ett land för att de inte ska tillämpas, s.k. opt-out-förklaringar.

Enligt en bestämmelse i järnvägsprotokollet ska förklaringar som redan avgetts inom ramen för Kapstadskonventionen anses ha avgetts även enligt järnvägsprotokollet, om inte annat anges. Mot bakgrund av att konventionen och protokollet ska läsas och tolkas tillsammans är det för tillämpningen av protokollet av betydelse vilka förklaringar som Sverige lämnat till konventionen. Nedan följer därför en kortfattad beskrivning av innebörden av dessa förklaringar.

Förklaringar till artiklarna 39.1 och 39.4 i Kapstadskonventionen

Kapstadskonventionens bestämmelser om prioriteringsordning innebär att registrerade internationella säkerhetsrätter har bättre prioritet i ett objekt än oregistrerade säkerhetsrätter. Konsekvensen av dessa bestämmelser är att säkerhetsrätter som uppkommit till följd av en bestämmelse i den nationella rätten och inte genom avtal, s.k. legala säkerhetsrätter, alltid skulle få sämre prioritet eftersom dessa inte kan registreras i det internationella registret. För att skydda legala säkerhetsrätter som enligt den nationella lagen har bättre prioritet än de typer av säkerhetsrätter som omfattas av konventionen, kan en fördragsslutande stat lämna en förklaring till artikel 39.1a. De legala säkerhetsrätterna som omfattas av förklaringen kommer då att ha prioritet framför en registrerad internationell säkerhetsrätt, trots att de inte kan registreras i det internationella registret.

Sverige har lämnat en generell förklaring till artikel 39.1a som innebär att alla kategorier av legala säkerhetsrätter och rättigheter även efter ett svenskt tillträde har företräde framför en registrerad internationell säkerhetsrätt. De legala säkerhetsrätter som avses är de som enligt nuvarande och framtida bestämmelser i svensk rätt har företräde framför en säkerhetsrätt som är av samma slag som en internationell säkerhetsrätt. För Sveriges del handlar det om luftpanträtt och i vissa fall retentionsrätt i flygmotorer (4 § 1 och 9 § andra stycket förmånsrättslagen [1970:979]).

En förutsättning för de legala säkerhetsrätternas prioritet är enligt artikel 39.3 att den internationella säkerhetsrätten inte var registrerad i det internationella registret när förklaringen till artikel 39.1a deponerades. För att skydda de legala säkerhetsrätterna även i förhållande till redan registrerade internationella säkerhetsrätter krävs att den fördragsslutande staten lämnar en förklaring till artikel 39.4. För att undvika eventuella rättsförluster för innehavare av sådana legala säkerhetsrätter har Sverige lämnat en förklaring även till den artikeln.

Sverige har dessutom lämnat en förklaring till artikel 39.1b med innebörden att inget i konventionen ska påverka rätten enligt svensk lag att beslagta eller hålla kvar ett objekt för betalning av en skuld hänförlig till offentliga tjänster som avser objektet. Ett exempel på en sådan lagbestämmelse är bestämmelsen i 11 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) om att den som driver en flygplats får hindra ett luftfartygs avgång om avgifter för användningen av flygplatsen och tjänsterna för luftfarten inte har betalats och säkerhet inte har ställts. Någon motsvarande lagbestämmelse om rätt till kvarhållande av järnvägsfordon för betalning av en skuld som grundar sig på tillhandahållandet av offentliga tjänster, t.ex. i en situation av obetalda banavgifter, finns inte.

Förklaring till artikel 40 i Kapstadskonventionen

Liksom artikel 39 syftar artikel 40 till att skydda legala säkerhetsrätter. Skillnaden är att de säkerhetsrätter som omfattas av en förklaring till artikel 40 måste registreras i det internationella registret för att få prioritet och att de, efter registrering, ska behandlas som internationella säkerhetsrätter. En förklaring till artikel 40 kan inte vara generell utan de säkerhetsrätter som omfattas måste anges särskilt. Sverige har lämnat en förklaring till artikel 40 som innebär att ett avgörande av domstol eller Kronofogdemyndigheten om kvarstad, betalningssäkring eller utmätning ska kunna registreras i det internationella registret, om det avser egendom som omfattas av konventionen.

Förklaringen motsvaras av 5 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. Bestämmelsen tar sikte på det internationella register som är aktuellt för respektive protokoll, dvs. i förevarande fall det internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel.

Förklaring till artikel 54.2 i Kapstadskonventionen

En stat som tillträder Kapstadskonventionen måste lämna en förklaring till artikel 54.2. I förklaringen ska det anges om en åtgärd som står till borgenärens förfogande enligt konventionen eller protokollet och vars verkställighet enligt bestämmelserna i överenskommelserna inte förutsätter en framställan hos domstol, ska få vidtas endast efter beslut av domstol.

Sverige har lämnat en förklaring med innebörden att alla åtgärder som är tillgängliga för borgenären enligt någon av överenskommelserna och där det inte uttryckligen anges att det krävs ett beslut av domstol, ska få vidtas utan att domstol involveras. Förklaringen om att åtgärder får vidtas utan beslut av domstol, utom i fall där det uttryckligen föreskrivs i konventionen eller protokollet, innebär inte att det görs avsteg från kravet på domstolsbeslut i situationer där det enligt svensk rätt krävs ett sådant beslut. Den praktiska betydelsen av förklaringen är närmast att borgenärer med begränsad kännedom om svensk rätt och utan närmare rättsutredning kan förlita sig på det som följer av konventionen och protokollet.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 2017/18:117: Avsnitt 11.1, 5

6. Järnvägsprotokollet

Tillämpningsområde (artiklarna I–III)

Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet är tillämpliga på rullande järnvägsmateriel såsom det definieras i artikel I.2e i protokollet. Definitionen täcker två typer av järnvägsfordon: fordon som rullar på ett fast järnvägsspår och fordon som leds direkt på, över eller under en styrbana. Den sistnämnda typen av järnvägsfordon inkluderar monorailtåg, maglevtåg som svävar ovanför spåren via elektromagnetisk kraft, tåg som förflyttar människor mellan olika terminaler på flygplatser, bergbanor och andra linbanor. Styrbanan måste finnas rent fysiskt, vilket innebär att ett styrsystem (t.ex. GPS) som vägleder ett fordon faller utanför definitionen. De två olika typerna av järnvägsfordon täcks av protokollets bestämmelser oavsett hastighet, storlek och lastkapacitet och oavsett om

de används för transport inom en stat eller mellan stater. Definitionen täcker dessa fordonstyper även om de för tillfället inte skulle rulla på spår eller styrbana av olika skäl. Det viktiga är att kreditgivaren, vid tidpunkten för när avtalet om finansiering ingås, försäkrar sig om att fordonet rent tekniskt kan rulla på spår eller ledas på, över eller under en styrbana. Definitionen täcker inte trådbussar som, till skillnad från spårvagnar, inte rullar på räls utan drivs genom anslutning till luftledningar som inte styr det enskilda fordonets rörelse.

Vad som utgör rullande järnvägsmateriel enligt artikel I.2e beror på konstruktionen av ett tåg och på hur lätt vagnarna kan separeras. Exempelvis är en spårvagn sammansatt på så sätt att hela uppsättningen av vagnar är konstruerad som en enda enhet som går längs spårvagnen. Det går därmed inte att dela upp spårvagnen i kortare sektioner utan större ansträngning och arbete. Därför är spårvagnen som helhet att betrakta som en enhet när det ska avgöras hur den ska registreras. Detsamma gäller för tåg där intilliggande vagnar inte bara är fästade på en boggi, utan är permanent sammankopplade så att tåget fungerar som en enda enhet. Beträffande de tåg som består av separata vagnar där vagnarna sitter på boggier som är lätt avtagbara och utbytbara, ska däremot varje vagn anses vara en särskild registrerbar enhet.

Även olika komponenter, utrustningsdetaljer och delar som är installerade på eller integrerade i fordonen omfattas av konventionen och protokollet. De olika komponenterna kan t.ex. vara motorer, framdrivningssystem, bromsar, boggier och axlar. Däremot ligger komponenter (inklusive motorer) som inte har installerats eller som har installerats men sedan tagits bort ur järnvägsfordonet utanför konventionens och protokollets tillämpningsområden. Föremål som ännu inte har installerats eller tagits bort ur järnvägsfordonen utgör inte ”objekt” som avses i artikel 1.u i konventionen, utan styrs i stället av tillämplig nationell lag. Säkerhetsrätter i föremål som ännu inte har installerats i ett järnvägsfordon och alltså inte omfattas av konventionen och protokollet påverkas inte så länge säkerhetsrätten till föremålet enligt nationell lag fortsätter att gälla även efter en installation (artikel 29.7a i konventionen). Som exempel kan nämnas att en motor i ett järnvägsfordon går sönder och måste ersättas med en ny motor som i sin tur är föremål för en säkerhetsrätt. Effekten av artikel 29.7a är att en persons rätt till den nya motorn består även efter installationen, om tillämplig nationell lag tillåter det. Rätten till motorn övergår alltså inte till ägaren av järnvägsfordonet trots att det sker en sammanfogning av delarna. Inte heller hindar konventionen och järnvägsprotokollet att säkerhetsrätter och andra rättigheter uppkommer i föremål som har varit installerade i ett objekt sedan det tagits ur objektet, om detta är möjligt enligt tillämplig lag (29.7b i konventionen).

Parterna avgör till största delen själva om protokollets bestämmelser ska tillämpas eller inte. Genom ett skriftligt avtal kan de undanta eller ändra verkan av vissa bestämmelser (artikel III i protokollet).

Frågor om representation och om identifiering av rullande järnvägsmateriel i avtalet (artiklarna IV och V)

Ett ombud, en förvaltare eller en annan företrädare har enligt järnvägsprotokollet möjlighet att träffa avtal om säkerhetsrätt, registrera den internationella säkerhetsrätten och åberopa de rättigheter och säkerhetsrätter som följer av konventionen (artikel IV). Avsikten med artikel IV är att den ska förenkla administrationen vid förvärv och finansiering där flera parter är involverade.

I ett avtal där en internationell säkerhetsrätt skapas måste den rullande järnvägsmaterielen beskrivas på något av de fyra alternativa sätt som ges i artikel V i protokollet.

Lagval (artikel VI)

Järnvägsprotokollet ger parterna möjlighet att avtala vilken lag som, helt eller delvis, ska tillämpas på deras avtalsenliga rättigheter och skyldigheter (artikel VI). Detta ger parterna frihet att välja de mest fördelaktiga bestämmelserna. Valet av lag får då inte begränsas av nationella bestämmelser.

För tillämpning av lagvalsbestämmelsen krävs som huvudregel att den fördragsslutande staten har avgett en förklaring. En förklaring om att tillämpa protokollets lagvalsbestämmelse är en s.k. kvalificerad förklaring.

För EU-medlemsstater finns dock ett undantag, eftersom lagval i motsvarande situationer regleras i EU-rätten (se avsnitt 7).

Kompletterande bestämmelser om åtgärder vid avtalsbrott (artiklarna VII och VIII)

Bestämmelser om åtgärder vid avtalsbrott finns i kapitel III i konventionen. Konventionens bestämmelser kompletteras och modifieras av artiklarna VII och VIII i järnvägsprotokollet.

Möjligheten för borgenären att vidta åtgärder vid gäldenärens avtalsbrott är av stor betydelse för att konventionen och protokollet ska få den effekt som eftersträvas, nämligen att öka förutsebarheten och minska borgenärens risktagande.

Uttrycket borgenär i järnvägsprotokollet definieras i konventionen och omfattar säkerhetshavare enligt ett pantavtal, säljare med äganderättsförbehåll och leasegivare enligt ett leasingavtal. Begreppet gäldenär betecknar den andra avtalsparten som enligt avtalet ska betala eller uppfylla en annan form av prestation till borgenären, dvs. säkerhetsställaren, köparen eller leasetagaren.

Av artikel VII.1 följer att en borgenär, utöver de åtgärder som anges i kapitel III i konventionen, kan låta exportera och föra ut den rullande järnvägsmaterielen ur det territorium där den finns. För att en borgenär ska kunna låta exportera järnvägsfordonet krävs att gäldenären vid något tillfälle lämnat sitt samtycke till åtgärden och att det verkligen är fråga om ett avtalsbrott från gäldenärens sida enligt konventionen (artikel 11 i konventionen). Det är också nödvändigt att samtliga innehavare av registrerade säkerhetsrätter med bättre prioritet än borgenären skriftligen har samtyckt till att åtgärden vidtas. Om dessa villkor är uppfyllda, finns det två sätt för borgenären att genomföra de åtgärder som protokollet tillhandahåller.

Det ena sättet som borgenären kan välja är export utan beslut från en domstol. En säkerhetshavare som avser att exportera rullande järnvägsmateriel utan ett domstolsavgörande, ska inom skälig tid skriftligen informera gäldenären och andra berörda personer (artikel VII.6 och artikel 1.m i konventionen). Artikel VII.6 gäller endast säkerhetshavare enligt ett pantavtal. En leasegivare eller en säljare med äganderättsförbehåll påverkas inte av dessa krav, eftersom de till skillnad från en säkerhetshavare har en äganderätt till objektet och därmed kan hävda rätten att kontrollera sin egen egendom.

Av artikeln framgår också att berörda administrativa myndigheter, i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet på järnväg, skyndsamt ska erbjuda borgenären samarbete och bistånd vid exporten (VII.5).

Bestämmelsen i konventionen om att de åtgärder som anges där ska vidtas på ett affärsmässigt skäligt sätt preciseras när det är fråga om rullande järnvägsmateriel och utökas till att avse alla de åtgärder som borgenären kan vidta (artikel VII.3, jfr artikel 8.3 i konventionen). Protokollets bestämmelse är tvingande för parterna.

Det andra sättet är att göra en framställan till domstol och få ett interimistiskt beslut om export (artikel VIII.6, jfr artikel 13 i konventionen). Med stöd av beslutet kan borgenären sedan begära att berörda myndigheter inom sju kalenderdagar från begäran gör den rullande järnvägsmaterielen tillgängligt för export ut ur landet. Lagar och förordningar som avser frågor om säkerhet på järnväg får inte åsidosättas på grund av en åtgärd enligt artikel VIII.6.

Artikel VIII innehåller ytterligare en möjlighet i förhållande till konventionens bestämmelser om interimistiska åtgärder. Det är, enligt artikeln, också möjligt att få ett interimistiskt beslut om försäljningen av objektet och fördelningen av intäkterna från försäljningen. Ett interimistiskt beslut med den innebörden kräver dock att gäldenären och borgenären uttryckligen kommit överens om att domstolen ska kunna besluta om försäljning och fördelning av intäkterna. En sådan överenskommelse kan göras när som helst. Den nyss beskrivna möjligheten finns endast tillämplig om en fördragsslutande stat har lämnat en förklaring om att tillämpa artikel VIII. Se avsnitt 7 om regeringens förslag i denna del.

Åtgärder vid insolvens (artikel IX)

För egendom som omfattas av järnvägsprotokollet finns vid insolvens särskilda bestämmelser.

Artikel IX om borgenärens rättigheter vid gäldenärens insolvens är central för tillämpningen av protokollet och är sannolikt den artikel som har störst ekonomisk betydelse. Insolvensrätten skiljer sig ofta åt mellan stater, vilket skapar stor osäkerhet hos kreditgivarna. Genom protokollets bestämmelser skapas en särskild reglering av insolvensfrågor för rullande järnvägsmateriel.

Syftet med bestämmelserna i artikel IX är att på ett effektivt och förutsebart sätt tillvarata borgenärens rättigheter när gäldenären blir föremål för en insolvenssituation.

Begreppet insolvenssituation som används i artikel IX omfattar inledande av insolvensförfarande, dvs. konkurs, likvidation eller andra rättsliga eller

administrativa förfaranden (även interimistiska), varvid gäldenärens tillgångar och rörelse kontrolleras eller övervakas av en domstol för rekonstruktion eller likvidation (artikel I.2c i protokollet). Det omfattar också gäldenärens besked om inställelse av betalningar, eller faktisk inställelse av betalningar, när borgenären är förhindrad att inleda ett insolvensförfarande mot gäldenären eller är förhindrad enligt lag eller efter en statlig åtgärd att vidta åtgärder enligt konventionen.

Insolvensbestämmelserna i protokollet gäller enbart om den stat som har primär jurisdiktion i ett insolvensförfarande har avgett en förklaring om att tillämpa dem. Primär jurisdiktion över ett insolvensärende har den fördragsslutande stat där gäldenären har sitt registrerade säte eller, om ett sådant saknas, den stat där bolaget är bildat (artikel I.2d i protokollet).

Om staten med primär jurisdiktion inte har avgett en förklaring om att tillämpa protokollets insolvensbestämmelser, tillämpas den nationella insolvensrätten.

Det skydd som borgenären får enligt protokollets insolvens- bestämmelser innebär i korthet att borgenären inom en viss tid måste få betalt av gäldenären (t.ex. ett järnvägsföretag) eller den som förvaltar egendomen. Om inte det sker, kan objektet i vilket säkerhetsrätten finns överföras till borgenären.

I artikel IX redovisas tre olika alternativ (A, B och C), och det anges att en förklaring om att insolvensbestämmelserna ska tillämpas ska innehålla en uppgift om vilket av de tre alternativen som ska tillämpas.

Alternativ A innebär att efter en väntetid, som den fördragsslutande staten ska avge i sin förklaring (eller en tidpunkt dessförinnan då borgenären enligt tillämplig lag skulle få tillgång till objektet), måste förvaltaren eller gäldenären välja mellan att överlämna järnvägsfordonet till borgenären eller att läka tidigare avtalsbrott (förutom det som har lett till ett insolvensförfarande) och åta sig att uppfylla alla framtida förpliktelser enligt avtalet.

Alternativ B är mer flexibelt och innebär att gäldenären eller förvaltaren först efter en förfrågan från borgenären, inom viss tid som den fördragsslutande staten ska ange i sin förklaring, måste läka alla tidigare avtalsbrott och åta sig att uppfylla alla framtida förpliktelser, eller ge borgenären möjlighet att överta den rullande järnvägsmaterielen i enlighet med bestämmelser i tillämplig lag.

Alternativ C kräver i likhet med alternativ A att förvaltaren eller gäldenären inom åtgärdsperioden (som gäller från det att insolvenssituationen uppstod och under den tid som staten angett i sin förklaring) läker alla avtalsbrott under avtalet som grundar säkerhetsrätten, alternativt erbjuder borgenären att ta över den rullande järnvägsmaterielen. Enligt alternativ C får förvaltaren eller gäldenären vända sig till domstol för att få anstånd med skyldigheten att ge borgenären möjlighet att ta objektet i besittning.

Till skillnad från alternativ A är ett återtagande enligt alternativ B och C beroende av nationell domstol som i enlighet med den tillämpliga nationella lagen kan begära att gäldenären ska vidta ytterligare åtgärder eller ställa ytterligare säkerhet. Genom alternativ A får både gäldenären och borgenären en tydlig tidsgräns under vilken de kan förhandla om huruvida järnvägsmaterielen ska återlämnas eller bli kvar hos gäldenären. Om järnvägsmaterielen återlämnas, kan borgenären vidta de åtgärder som avses i artikel VII, dvs. exportera den rullande järnvägsmaterielen

eller vidta åtgärder enligt konventionens tredje kapitel. Åtgärderna ska göras tillgängliga av behöriga myndigheter inom sju kalenderdagar från den dag borgenären har meddelat myndigheten att borgenären har rätt att vidta åtgärderna (artikel IX.A.8). De behöriga myndigheterna ska skyndsamt erbjuda borgenären samarbete och bistånd med att genomföra åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet på järnväg.

Alternativ A är det mest förmånliga alternativet för borgenärerna, eftersom de vid ett insolvensförfarande kan vara säkra på att snabbt få tillbaka sin egendom eller bli kompenserade av gäldenären eller förvaltaren. Gäldenären har vårdplikt avseende järnvägsmaterielen under väntetiden, något som minskar värdeförlust.

Bistånd vid insolvens (artikel X)

För att underlätta tillämpningen av järnvägsprotokollets insolvensbestämmelser föreskrivs att de nationella domstolarna i den stat där den rullande järnvägsmaterielen befinner sig i största möjliga mån ska samarbeta med utländska domstolar och insolvensförvaltare. Bestämmelsen om samarbete är endast tillämplig om den fördragsslutande staten har avgett en förklaring om det.

Bestämmelser om gäldenären (artikel XI)

Gäldenären har rätt till faktisk rådighet och användning av den rullande järnvägsmaterielen så länge det inte sker något avtalsbrott. Detta skydd gäller gentemot borgenären och andra innehavare av säkerhetsrätter som inte var registrerade när borgenären registrerade sin säkerhetsrätt. Som exempel kan anges att en leasegivare pantsätter sin säkerhetsrätt i järnvägsfordonet. Om panthavaren sedan försöker beslagta fordonet på den grunden att leasegivaren inte har uppfyllt sina förpliktelser, utgör detta ett intrång i leasetagarens rätt till rådighet enligt järnvägsprotokollet. Det förutsätts dock att leasetagaren fortfarande har järnvägsfordonet i sin besittning och inte har gjort sig skyldig till avtalsbrott för att skyddet enligt bestämmelsen ska gälla.

Kompletterande registreringsbestämmelser (artiklarna XII–XVI)

Järnvägsprotokollet innehåller vissa kompletterande bestämmelser avseende det internationella registret och tillsynsmyndigheten. Det finns en bestämmelse om att fördragsslutande stater kan utse kontaktpunkter som ska översända information för registrering till det internationella registret (jfr artikel 18.5 i konventionen).

Försäljning (artikel XVII)

När det gäller registrering av försäljningar i det internationella registret skiljer sig bestämmelserna i järnvägsprotokollet och luftfartsprotokollet åt. Enligt konventionen finns inte någon möjlighet till registrering av försäljningen. Luftfartsprotokollet utvidgar dock tillämpningsområdet för registrerings- och prioritetsbestämmelserna i konventionen till att också avse försäljningar och kommande försäljningar. Järnvägsprotokollets artikel XVII tillåter däremot endast registrering av meddelande om för-

säljning i upplysningssyfte. Frågor om prioritet mellan olika säkerhetsrätter och deras tillhörande rättigheter påverkas inte av registrering av ett sådant meddelande om försäljning. I vissa stater kan förekomsten av meddelanden om försäljning i det internationella registret ha betydelse vid frågor om prioritering mellan olika säkerhetsrätter enligt nationell lagstiftning. I praktiken kan borgenärer komma att söka bland dessa registreringar för att kontrollera om det finns några andra fordringsägare.

Jurisdiktion (artikel XVIII)

Genom järnvägsprotokollet utvidgas den jurisdiktion som följer av konventionen till att avse rullande järnvägsmateriel. I de fallen då protokollet aktualiseras har även domstolarna i den fördragsslutande stat där objektet finns jurisdiktion och rätt att meddela interimistiska beslut enligt artikel 13 i konventionen.

En betydande andel av rullande järnvägsmateriel är statligt ägd och i en del länder är det förenligt med reglerna om statssuveränitet att sådana bolag kan åberopa immunitet. Immuniteten kan gälla jurisdiktion men också åtgärder enligt konventionen och protokollet. I artikel XVIII föreskrivs att ett avstående från immunitet gäller, förutsatt att avtalet är skriftligt och klart identifierar den rullande järnvägsmaterielen i enlighet med artikel V.1.

Förhållande till andra konventioner (artiklarna XIX och XX)

Unidroits konvention från 1988 om internationell finansiell leasing (leasingkonventionen) reglerar relationen mellan parterna i ett avtal om internationell finansiell leasing, såsom leasegivare, leasetagare och tillverkare. Till viss del regleras även vad som ska gälla i leasetagarens konkurs. Artikel XIX i järnvägsprotokollet ger Kapstadskonventionen företräde framför leasingkonventionen i den mån bestämmelserna skiljer sig åt. Sverige har dock inte tillträtt leasingkonventionen så frågan aktualiseras inte här.

Konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) reglerar den internationella järnvägstrafiken. COTIF har tillträtts av såväl EU som det stora flertalet europeiska stater. Sverige tillträdde COTIF den 12 juni 2015. Artikel XX i järnvägsprotokollet ger Kapstadskonventionen företräde framför COTIF.

Slutbestämmelser (artiklarna XXI–XXXIV)

Det sista kapitlet i järnvägsprotokollet innehåller olika formella bestämmelser om tillträde och uppsägning och om avgivande av olika förklaringar. Här finns också den grundläggande bestämmelsen att en stat inte får tillträda järnvägsprotokollet utan att först ha tillträtt konventionen. Unidroit är depositarie beträffande protokollet och där ska samtliga instrument knutna till ratifikation, godtagande, godkännande och anslutning deponeras.

Hänvisningar till S6

7. Tillträde till järnvägsprotokollet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner järnvägsprotokollet.

Riksdagen godkänner också att Sverige vid tillträde till järnvägsprotokollet lämnar en förklaring med följande innebörd. Om det inleds ett insolvensförfarande gentemot gäldenären och det finns rullande järnvägsmateriel i Sverige, ska svenska domstolar så långt som möjligt och i enlighet med svensk lag samarbeta med utländska domstolar och konkursförvaltare eller motsvarande behöriga personer vid tillämpningen av protokollets insolvensrättsliga bestämmelser.

Regeringens bedömning: Sverige bör inte lämna några andra förklaringar.

Utredningens förslag och bedömning överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag att Sverige ska tillträda järnvägsprotokollet eller har inga invändningar mot det. De tillstyrker också utredningens förslag om vilka förklaringar Sverige ska lämna respektive avstå från att lämna. Ett flertal av remissinstanserna, bl.a. Trafikverket, Exportkreditnämnden och Sveriges advokatsamfund, framhåller att ett tillträde leder till bättre förutsättningar för finansiering av järnvägsfordon. Trafikverket betonar också att genom förbättrade finansieringsmöjligheter och därtill lägre lånekostnader ökar möjligheterna för nya aktörer och mindre företag att konkurrera med de befintliga. Trafikverket menar vidare att ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet är ett positivt steg i att göra järnvägsmarknaden mer öppen i ett

EU-perspektiv. Advokatsamfundet framhåller även att det är viktigt för Sverige och svenska företag att Sverige deltar i det internationella samarbetet om finansieringsfrågor.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet

Det svenska järnvägssystemet står inför ett antal utmaningar, inte minst att tillhandahålla tillräcklig infrastrukturkapacitet för att medge de transportlösningar som efterfrågas. Regeringen har höga ambitioner när det gäller att säkerställa kvaliteten på befintlig infrastruktur och har därför genomfört omfattande satsningar på järnvägsunderhåll för att förbättra förutsättningarna för att fler personresor och godstransporter ska ske med tåg. För att Sverige ska klara utmaningen och möta behoven av effektiva järnvägsfordon framöver är goda möjligheter till finansiering en nyckelfaktor, såväl för befintliga aktörer som för nya aktörer som vill etablera sig på marknaden.

Finansiering av järnvägsfordon sker huvudsakligen genom banklån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i tillgångarna. Sakrättsliga och panträttsliga bestämmelser skiljer sig dock åt mellan olika rättssystem vilket skapar problem vid internationella transaktioner, särskilt när det är fråga om egendom som kan röra sig över landgränserna.

Genom järnvägsprotokollet harmoniseras och internationaliseras regler om säkerhetsrätter som används vid finansiering av rullande järnvägs-

materiel. När väl järnvägsprotokollet trätt i kraft kommer det för första gången att finnas ett offentligt internationellt register som gäller för både inhemska och internationella transaktioner och ett universellt system för identifiering av rullande järnvägsmateriel. Detta gör det enklare och mindre riskfyllt för banker och andra kreditgivare, däribland leasegivare, att bistå med finansiering. Regelverket är uppbyggt för att öka förutsebarheten och för att säkerhetshavaren – borgenären – på ett effektivt sätt ska kunna ta till vara sina rättigheter vid gäldenärens avtalsbrott och insolvens.

I likhet med utredningen och de remissinstanser som yttrat sig i frågan anser regeringen att ett förenklat och enhetligt system för säkerhetsrätter är positivt för hela järnvägssektorn, inklusive spårväg och tunnelbana. Ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet skulle kunna medföra stora ekonomiska fördelar för de svenska aktörerna. Det skulle underlätta för företagen att få tillgång till en bredare finansieringsmarknad, vilket i sin tur gynnar konkurrensen mellan olika operatörer.

Det system för internationella säkerhetsrätter som tillskapats genom Kapstadskonventionen har visat sig vara mycket framgångsrikt inom flygbranschen. Ett internationellt register är betydelsefullt särskilt för järnvägssektorn, eftersom det i Sverige saknas ett fullständigt register. Regeringen delar utredningens analys att det inte finns några nackdelar med ett svenskt tillträde; i stället finns det starka ekonomiska skäl som talar för ett tillträde.

En förutsättning för att de ekonomiska fördelarna med ett tillträde ska bli så stora som möjligt är dels att Sverige avger en förklaring och avstår från att lämna andra, dels att svensk lagstiftning anpassas till järnvägsprotokollet i ett visst avseende. Regeringen gör nedan bedömningen att detta är möjligt.

Sammanfattningsvis delar regeringen utredningens uppfattning att Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet.

Ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet kommer att medföra vissa ändringar i svensk lag. Frågan om ratificering måste därför underställas riksdagen (10 kap. 3 § regeringsformen). Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna järnvägsprotokollet.

EU:s tillträde och fråga om kompetens

Järnvägsprotokollet är EU-rättsligt ett s.k. blandat avtal. Detta innebär att det delvis reglerar rättsområden där EU-medlemsstaterna har överfört sin kompetens till EU. Frågan om huruvida en bestämmelse i ett internationellt avtal omfattas av EU:s exklusiva befogenhet eller inte, har genom EU-domstolens rättspraxis ansetts vara beroende av om EU-rätten kan komma att påverkas av det internationella åtagandet (jfr artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget).

Genom EU:s tillträde till Kapstadskonventionen år 2009 och järnvägsprotokollet år 2014 är de delar av konventionen och protokollet där EU har exklusiv befogenhet bindande för medlemsstaterna (jfr artikel 216.2 i EUF-fördraget). De delar av överenskommelserna där EU:s befogenhet inte är exklusiv blir bindande för en medlemsstat först då staten tillträder.

Som anges ovan är protokollet uppbyggt av olika förklaringar som avgör om och på vilket sätt bestämmelserna i protokollet ska tillämpas.

Sveriges medlemskap i EU påverkar vilka förklaringar som Sverige kan lämna vid ett tillträde. Sverige kan inte lämna några förklaringar på områden där EU har exklusiv befogenhet. Det gäller även om EU inte har avgett någon förklaring.

Förklaringar som EU har lämnat

Vid EU:s tillträde till järnvägsprotokollet år 2014 lämnade EU en allmän förklaring där det angavs inom vilka områden i överenskommelserna som EU:s medlemsstater har överfört sin behörighet till unionen (2014/888/EU). De områden som regleras där EU har exklusiv behörighet rör Bryssel I-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 2015/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet på privaträttens område), insolvensförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden) och Rom Iförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

)

.

I den allmänna förklaringen anges också att medlemsstaterna behåller sin behörighet när det gäller de materiella insolvensrättsliga bestämmelserna.

Vid tidpunkten för när EU lämnade sin allmänna förklaring fanns en insolvensförordning (förordning [EG] nr 1346/2000 av den 30 juni 2000) som numera har ersatts av en ny insolvensförordning (förordning [EU] nr 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden). Den äldre liksom den nya insolvensförordningen är inriktade på att lösa behörighets- och lagvalskonflikter vid gränsöverskridande insolvensförfaranden och behandlar inte materiella insolvensregler. Medlemsstaternas behörighet beträffande de materiella rättsreglerna om insolvens har alltså inte påverkats av den nya insolvensförordningen.

Utöver den allmänna förklaringen har EU inte lämnat någon förklaring till järnvägsprotokollet.

Begränsningar i EU-medlemsstaternas möjlighet att lämna förklaringar

Eftersom järnvägsprotokollet alltså är ett s.k. blandat avtal, måste de medlemsstater som tillträder protokollet beakta EU-rätten när de tar ställning till vilka förklaringar som ska lämnas. Det är inte tillåtet för medlemsstaterna att lämna förklaringar inom områden som faller inom EU:s kompetens. Enligt artikel XXIX i järnvägsprotokollet ska alla förklaringar som har lämnats enligt konventionen också anses lämnade till protokollet, om inte annat anges.

Vid ett möte som hölls av Unidroit efter EU:s tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet enades representanter för ett antal medlemsstater (däribland Sverige) om att medlemsstaterna är förhindrade att lämna förklaringar till artiklarna VIII, X och XI i luftfartsprotokollet. Regeringen delar utredningens bedömning att man kan utgå från att resonemanget är överförbart på motsvarande bestämmelser i järnvägsprotokollet, bl.a. eftersom det är samma EU-rättsakter som är relevanta i förhållande till båda protokollen. Sverige bör därför inte avge någon förklaring om att tillämpa artiklarna VI, VIII och IX i protokollet.

Artikel VI fastställer parternas fria lagval, en bestämmelse som också finns i Rom I-förordningen. Eftersom frågan regleras i EU-rätten, faller den inom EU:s exklusiva befogenhet.

I artikel VIII finns bestämmelser som kompletterar bestämmelserna om interimistiska åtgärder i konventionen (artikel 13 i konventionen). För Sverige och andra EU-medlemsstater regleras frågor om behörig domstol och verkställighet även i Bryssel I-förordningen. Med hänsyn till EU:s behörighet i dessa frågor är medlemsstaterna förhindrade att avge en förklaring om att tillämpa artikel VIII.

Artikel IX behandlar åtgärder vid insolvens och är central i järnvägsprotokollet. Även i fråga om de insolvensrättsrättsliga bestämmelserna gjorde de deltagande medlemsstaterna vid det nämnda mötet vid Unidroit bedömningen att EU:s reglering genom insolvensförordningen medför att medlemsstaterna är förhindrade att lämna en förklaring om att tillämpa artikel XI i luftfartsprotokollet, motsvarande artikel IX i järnvägsprotokollet. Det ansågs däremot inte finnas något hinder mot att ändra den nationella lagstiftningen så att resultatet blir detsamma som om en förklaring hade avgetts. När det gäller artikel IX, se avsnitt 8 om anpassning av svensk lag.

Sverige bör lämna en förklaring till artikel X i järnvägsprotokollet

I fördragsslutande stater som avgett en förklaring om att tillämpa artikel X i järnvägsprotokollet ska nationella domstolar, så långt det är möjligt och i överensstämmelse med nationell lag, samarbeta med utländska domstolar och konkursförvaltare (eller motsvarande behöriga personer) vid tillämpningen av protokollets insolvensrättsliga bestämmelser.

I likhet med utredningen anser regeringen att Sverige ska lämna en förklaring om att tillämpa artikel X.

Sverige bör i övrigt inte lämna några förklaringar

Fördragsslutande stater kan enligt järnvägsprotokollet utse s.k. kontaktpunkter som ska vidarebefordra den information som behövs för en registrering i det internationella registret (artikel XIII). Sverige har vid tillträdet till luftfartsprotokollet valt att inte utse en nationell kontaktpunkt. Som skäl för detta angav regeringen bl.a. att det inte klart framgår vilka uppgifter de nationella kontaktpunkterna ska ha, men att det torde vara uteslutet att de ska göra någon kontroll av de uppgifter som sedan ska skickas vidare till registret. Regeringen påpekade vidare att det internationella registret är avsett att användas av enskilda (t.ex. advokatbyråer eller liknande företag) och att registrering och sökningar sker elektroniskt över internet varför det saknas behov av att nationellt samordna registreringarna vid en nationell myndighet eller annat organ. Utredningens uppfattning är att samma argument gör sig gällande även i förhållande till den delen av det internationella registret som avser egendom som omfattas av järnvägsprotokollet. Regeringen instämmer i utredningens bedömning och följaktligen bör inte Sverige avge någon förklaring till artikel XIII.

Enligt artikel XIV kan en fördragsslutande stat lämna en förklaring om vilket system med nationella eller regionala identifikationsnummer som ska tillämpas på delar av den rullande järnvägsmateriel som belastas med

en internationell säkerhetsrätt. Ett sådant nationellt eller regionalt identifikationsnummer ska möjliggöra en unik identifiering av varje del av den rullande järnvägsmateriel som systemet omfattar. Med andra ord ska en förklaring endast lämnas om det finns ett sådant nationellt eller regionalt system som möjliggör en unik identifiering av säkerhetsrätten i Sverige.

Utredningen konstaterar att det nationella registret över järnvägsfordon, som införts till följd av EU-lagstiftning, har tillkommit för andra ändamål än säkerhetsrätter. Systemet för registrering och märkning av järnvägsfordon möjliggör inte en unik identifiering av säkerhetsrätten. Det nationella registret gäller inte heller för alla typer av fordon som omfattas av protokollet. För tunnelbanevagnar och spårvagnar som omfattas av protokollets bestämmelser finns t.ex. inget krav på registrering i det nationella fordonsregistret. Utredningen menar att det nationella registret över järnvägsfordon därmed inte uppfyller protokollets krav och att Sverige därför inte bör lämna någon förklaring enligt artikel XIV.2. Regeringen delar även i detta avseende utredningens bedömning.

Fördragsslutande stater som har olika territoriella områden med olika rättssystem kan avge förklaringar om hur protokollet ska tillämpas inom dessa olika områden (artikel XXIV). Denna förklaring är av naturliga skäl inte aktuell för Sverige att avge.

Enligt artikel XXV kan en fördragsslutande stat lämna en förklaring om att staten kommer att fortsätta att tillämpa gällande nationell lagstiftning som utesluter, förhindrar eller reglerar genomförandet av någon av de åtgärder som anges i kapitel III i konventionen och i artiklarna VII–IX i protokollet på sitt territorium när det gäller rullande järnvägsmateriel för offentliga ändamål. Syftet med att lämna en förklaring och därmed undanta konventionens och protokollets bestämmelser är att kunna behålla gällande nationell lagstiftning som begränsar åtgärder avseende järnvägsfordon som används för offentligt ändamål för att därigenom undvika störningar av tjänster av allmänt intresse. I likhet med utredningen konstaterar regeringen att det för svenskt vidkommande inte är aktuellt att lämna en förklaring, eftersom det i gällande rätt inte finns några särskilda restriktioner för borgenärers rätt till återtagande av järnvägsmateriel, t.ex. vid konkurs, om ett återtagande skulle kunna orsaka störningar i viktiga samhällsfunktioner.

I konventionen finns övergångsbestämmelser som reglerar hur befintliga säkerhetsrätter hanteras i en stat när konventionen och protokollet träder i kraft i den staten (artikel 60.1 och 60.2). Huvudregeln är att befintliga rättigheter och säkerhetsrätter behåller den prioritet de har enligt nationell lag innan konventionen och protokollet träder i kraft i förhållande till den staten. Vilken tidpunkt som konventionen och protokollets bestämmelser ska anses få verkan anges i artikel 60.2 som ändrats något genom järnvägsprotokollets artikel XXVI.a. Rättigheten eller säkerhetsrätten måste dock avse ett objekt som omfattas av konventionen och järnvägsprotokollet. Detta innebär att den som har en säkerhetsrätt, t.ex. en panträtt eller en retentionsrätt i rullande järnvägsmateriel, innan konventionen och protokollet får verkan i förhållande till Sverige, inte behöver registrera säkerhetsrätten i det internationella registret för att behålla prioriteten. Konsekvensen av detta är att en borgenär kommer att behöva kontrollera om det finns andra säkerhetsrätter i objektet än de som är registrerade i det internationella

registret. Säkerhetsrätter som uppkommer efter måste registreras i det internationella registret för att få prioritet.

En fördragsslutande stat kan dock välja en annan lösning genom att lämna en förklaring till artikel 60.3 i konventionen som har modifierats genom artikel XXVI.b i protokollet. En sådan förklaring innebär att innehavare av en befintlig säkerhetsrätt inom viss tid som staten bestämmer måste registrera säkerhetsrätten i det internationella registret för att den ska behålla sin prioritet enligt nationell lag. Möjligheten att lämna en sådan förklaring har införts för att en stat ska kunna begränsa borgenärernas behov av vidare kontroll av befintliga säkerhetsrätter i samma objekt som inte har registrerats i det internationella registret.

Vid tillträdet till konventionen och luftfartsprotokollet valde Sverige att inte lämna någon sådan förklaring. I likhet med utredningen bedömer regeringen att det inte heller finns något intresse för Sverige att lämna en sådan förklaring vad avser rullande järnvägsmateriel. Det är tvärtom positivt att de säkerhetsrätter som redan existerar behåller sin prioritet även efter ett tillträde till järnvägsprotokollet utan att det ställs krav på någon ytterligare åtgärd.

Sammanfattningsvis förslår regeringen att Sverige utöver förklaringen om att tillämpa artikel X i järnvägsprotokollet inte lämnar någon förklaring i samband med att Sverige tillträder järnvägsprotokollet.

Hänvisningar till S7

  • Prop. 2017/18:117: Avsnitt 1, 6, 9

8. Införlivande av järnvägsprotokollet med svensk rätt

Regeringens förslag: De bestämmelser i järnvägsprotokollet som rör enskilda eller myndigheter och den bestämmelse som Sverige genom att lämna en förklaring väljer att tillämpa ska gälla som svensk lag, dvs. bestämmelserna i artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a.

Vid svensk domsrätt enligt konventionen och järnvägsprotokollet ska Stockholms tingsrätt vara reservforum.

Järnvägsprotokollets insolvensrättsliga bestämmelser i artikel IX, alternativ A ska, om inte parterna avtalat om annat, tillämpas i insolvenssituationer såsom konkurser och företagsrekonstruktioner när gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på det sätt som anges i artikel I.2d i protokollet. Vid tillämpningen av artikeln ska med väntetid avses en period som inte överstiger 60 kalenderdagar.

Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel som registrerats i det internationella registret ska ges särskild förmånsrätt.

I en s.k. sale-and-lease-back-transaktion ska köparen få skydd för sitt förvärv mot säljarens borgenärer när säkerhetsrätten registreras i det internationella registret.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

När det gäller bestämmelsen om sakrättsligt skydd i en s.k. sale-andlease-back-transaktion föreslår utredningen att köp av rullande järnvägsmateriel gäller mot säljarens borgenärer i och med avtalet, om en

säkerhetsrätt i köpobjektet registreras i det internationella registret i anslutning till köpet. Utredningen föreslår inte att artikel XXVI.a ska inkorporeras.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag eller har inga invändningar mot dem. Uppsala universitet anser att tidpunkten för när borgenären får skydd i en s.k. sale-and-leaseback-transaktion bör komma till uttryck på ett tydligare sätt.

Skälen för regeringens förslag

Vissa bestämmelser i järnvägsprotokollet ska gälla som svensk lag

Det finns två metoder för att införliva internationella överenskommelser: transformering och inkorporering. Transformering innebär att bestämmelserna i en överenskommelse omvandlas till svensk lag, medan inkorporering innebär att överenskommelsen i sig görs direkt tillämplig genom en särskild bestämmelse. När Sverige tillträdde Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet valdes inkorporering som metod för införlivande. De båda instrumenten inkorporerades genom lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Regeringen bedömer i likhet med utredningen att även järnvägsprotokollet (i relevanta delar) ska införlivas i svensk rätt genom inkorporering. Liksom luftfartsprotokollet är järnvägsprotokollet omfattande och detaljerat och det berör ett flertal rättsområden som regleras i olika svenska författningar.

Utgångspunkten för bedömningen av vilka bestämmelser i protokollet som ska inkorporeras i svensk rätt är om de riktar sig till domstolar och andra svenska myndigheter och till enskilda. De bestämmelser som riktar sig till staterna eller till något internationellt organ bör inte inkorporeras.

Slutbestämmelserna, som bl.a. handlar om ratificering och uppsägning, riktar sig till de fördragsslutande staterna (artiklarna XXI–XXXIV i protokollet) och bör inte inkorporeras. Ett undantag är artikel XXVI.a som innehåller en bestämmelse som ändrar konventionens övergångsbestämmelse i artikel 60.2. I Artikel 60.2, som gäller som svensk lag, anges vid vilken tidpunkt som konventionen ska anses ha fått verkan i fråga om fastställande av prioritet för befintliga säkerhetsrätter innan tillträdet. Till skillnad från utredningen anser regeringen att artikel XXVI.a för fullständighetens skull bör inkorporeras.

Vissa artiklar gäller registreringsorganets respektive tillsynsmyndighetens uppgifter och ansvar. Den artikeln som enbart riktar sig till registreringsorganet och tillsynsmyndigheten behöver inte inkorporeras (artikel XII) medan de som riktar sig till både registreringsorganet och till enskilda bör inkorporeras (artiklarna XIV–XVI) för att göra regleringen mer överskådlig.

Med beaktande av att Sverige som medlem i EU är förhindrat att lämna förklaringar till artiklarna VI, VIII och IX är det inte aktuellt att inkorporera dessa bestämmelser. Detsamma gäller artikel XIII som rör utseende av kontaktpunkter, eftersom regeringen bedömer att Sverige inte ska använda sig av den möjligheten.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen att artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a i protokollet ska gälla som svensk lag genom ändringar i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Järnvägsprotokollet ska bifogas lagtexten. Protokollet är skrivet på sex originalspråk: arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Ingen av originaltexterna har företräde framför de övriga. Det är tillräckligt att bifoga den engelska texten jämte en svensk översättning till lagen. Den svenska översättningen bifogas som hjälp för läsningen.

Stockholms tingsrätt bör vara reservforum vid svensk domsrätt

Huvudregeln i Kapstadskonventionen är att parterna är fria att avtala om vilken eller vilka domstolar i en fördragsslutande stat som ska ha behörighet att pröva framställningar som grundas på konventionens bestämmelser (artikel 42). Detta gäller oavsett om den eller de valda domstolarna har anknytning till parterna eller transaktionen.

I artikel 43 i konventionen finns specialbestämmelser om jurisdiktion vid prövning av interimistiska frågor enligt artikel 13. Enligt denna artikel ska även domstolarna i den fördragsslutande stat där objektet finns ha behörighet att besluta om interimistiska åtgärder.

Om parterna har avtalat att svenska domstolar ska ha behörighet att pröva frågor som grundas på konventionens och protokollets bestämmelser men inte har pekat ut någon särskild domstol, ska frågan om vilken domstol som ska pröva målet avgöras genom bestämmelserna i rättegångsbalken eller i vissa fall Bryssel I-förordningen. I den mån det av dessa bestämmelser inte framgår vilken domstol som har behörighet behövs det en bestämmelse som pekar ut ett reservforum.

Stockholms tingsrätt är reservforum vid prövning av frågor hänförliga till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet, se 7 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. I likhet med utredningen föreslår regeringen att Stockholms tingsrätt, som inte har någon invändning mot det, även bör vara reservforum vid prövning av frågor hänförliga till konventionen och järnvägsprotokollet.

Järnvägsprotokollets insolvensbestämmelser bör gälla

Järnvägsprotokollets insolvensrättsliga bestämmelser är centrala för vilka ekonomiska fördelar ett tillträde kommer att innebära för järnvägsföretagen.

Artikel IX, alternativ A, innebär något förenklat att säkerhetshavaren vid ett insolvensförfarande snabbt kan hämta sin säkerhet utan hinder av nationell rätt. Regleringen speglar syftet med protokollet, att samma bestämmelser ska gälla oavsett vilket lands lag som tillämpas och att förfarandet ska vara förutsebart.

Regleringen innebär vissa begränsade skillnader i förhållande till det som gäller enligt svensk rätt i insolvensförfaranden. I ett konkursbo ingår endast gäldenärens egendom. När det gäller egendom som inte ägs av gäldenären finns redan i dag enligt svensk rätt separationsrätt i en konkurs, dvs. en rätt för ägaren att hämta ut sin egendom utan konkurrens av andra borgenärer. Även borgenärer med panträtt har enligt svensk rätt en ställning i konkursen som till stor del motsvarar den som anges i protokollet. Skillnaden visar sig främst i den ovillkorliga rätten att inom viss tid – 60 kalenderdagar – kunna göra sin rätt gällande.

Skillnaden mellan svensk rätt och järnvägsprotokollets bestämmelser blir större vid en företagsrekonstruktion. Borgenären ges då enligt

järnvägsprotokollet samma rätt som vid en konkurs att ta sin egendom ur gäldenärens bo. Dessutom finns det varken i konkurslagen (1987:672) eller i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion någon motsvarighet till protokollets uttryckliga bestämmelse om att gäldenären både ska läka ett avtalsbrott och förbinda sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet (artikel IX, alternativ A, p. 7, jfr 2 kap. 20 § lagen om företagsrekonstruktion).

Vid en företagsrekonstruktion innebär en tillämpning av artikel IX, alternativ A, även att egendom som är av avgörande betydelse för bolagets verksamhet kan tas ur boet, något som annars inte är möjligt enligt lagen om företagsrekonstruktion (jfr 2 kap. 15 § första stycket 3). Genom denna möjlighet försämras förutsättningarna att fortsätta bedriva verksamhet i bolaget, vilket i sin tur skulle kunna hämma rekonstruktioner.

Problematiken togs upp i propositionen Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg, prop. 2015/16:12, s. 59 f. Regeringen konstaterade då att risken var begränsad att en tillämpning av artikel XI, alternativ A, i luftfartsprotokollet (motsvarande artikel IX, alternativ A, i järnvägsprotokollet) skulle hämma rekonstruktioner. Regeringen pekade på att borgenärers möjlighet att snabbt återta säkerheten i stället kan leda till att kreditgivare vågar ge eller utöka befintliga krediter, även till bolag med tillfälliga ekonomiska svårigheter, vilket i sin tur kan bidra till att konkurser undviks. Genom den trygghet som kreditgivare ges med regleringen menade regeringen att möjligheterna för bolag med tillfälligt sämre ekonomi – men med potential – att få finansiering skulle öka, vilket är ett av de syften som en företagsrekonstruktion har.

Vid ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet ser regeringen, i likhet med utredningen, ingen anledning att göra någon annan bedömning än den som gjordes i samband med Sveriges tillträde till luftfartsprotokollet. Det bör alltså göras en anpassning av svensk lagstiftning som motsvarar villkoren i artikel IX, alternativ A. I 8 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns en liknande bestämmelse avseende luftfartsprotokollet. Regeringen föreslår därför att paragrafen kompletteras så att den även gäller artikel IX, alternativ A, i järnvägsprotokollet.

Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel bör ges särskild förmånsrätt

Kapstadskonventionen föreskriver att internationella säkerhetsrätter som är registrerade i det internationella registret, ska ha prioritet framför senare registrerade internationella säkerhetsrätter och oregistrerade sådana. I svensk rätt regleras borgenärers inbördes rätt till betalning vid konkurs och utmätning i förmånsrättslagen (1970:979). För att säkerställa prioriteten för registrerade internationella säkerhetsrätter gjordes i samband med Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet ett tillägg i 4 § förmånsrättslagen, som innebär att dessa ges särskild förmånsrätt. I likhet med utredningen anser regeringen att 4 § förmånsrättslagen bör ändras på så sätt att även egendom som omfattas av järnvägsprotokollet avses.

Den inbördes prioriteten mellan registrerade internationella säkerhetsrätter följer av bestämmelserna i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker som hänvisar till konventionen och järnvägsprotokollet.

Sakrättsligt skydd för köp av rullande järnvägsmateriel i en s.k. saleand-lease-back-transaktion

En köpare av en vara får som huvudregel skydd mot säljarens borgenärer först när varan har överlämnats till köparen enligt den s.k. traditionsprincipen. I vissa fall är det inte praktiskt möjligt att få till stånd en besittningsövergång vid köp, t.ex. om avsikten är att egendomen ska vara kvar hos säljaren och användas av denne även i fortsättningen, vilket är fallet vid s.k. sale-and-lease-back. I dag krävs för sakrättsligt skydd i dessa och liknande fall att köparen registrerar köpet hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösöre, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (lösöreköpslagen).

En sale-and-lease-back-transaktion består av två led där det första ledet utgörs av ett köp medan det andra ledet utgörs av ett leasingavtal. Ett registrerat leasingavtal i det internationella registret är i sig en internationell säkerhetsrätt. Enligt järnvägsprotokollet är det dock, till skillnad från vad som gäller enligt luftfartsprotokollet, inte möjligt att registrera försäljningar annat än i upplysningssyfte. Eftersom det i en sale-and-lease-back-transaktion inte sker någon besittningsövergång av lösöret i samband med förvärvet, får inte köparen/leasegivaren skydd mot säljarens/leasetagarens borgenärer med mindre än att lösöreköpslagens bestämmelser om registrering iakttagits. En oönskad situation med rättsförluster som följd skulle kunna uppstå i den mån köparens/leasegivarens förvärv av egendomen från säljaren/leasetagaren (det första ledet i transaktionen) skulle sakna sakrättslig verkan mot leasetagarens/säljarens borgenärer. Då kan registreringen av leasingavtalet sakna verkan i och med att giltigheten av förvärvet avgörs av den nationella rättsordningen.

Det är viktigt att hitta en lämplig lösning för investerare, dvs. köpare av exempelvis järnvägsfordon, som i sin tur hyr ut fordonen till järnvägsföretagen, så att de kan få sakrättsligt skydd för sina förvärv. Syftet med Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet är som nämns ovan att skapa bättre förutsättningar för finansiering av järnvägsfordon genom harmonisering av de insolvensrättsliga reglerna. Att i ett sådant läge hänvisa investerare till lösöreköpslagens bestämmelser om registrering anser regeringen inte är en lämplig lösning. I likhet med utredningen bedömer heller inte regeringen att det är aktuellt att nu överväga att införa avtalsprincipen för köp av egendom som omfattas av järnvägsprotokollet. I enlighet med vad utredningen förordar föreslår därför regeringen att en köpare av rullande järnvägsmateriel som registrerar en internationell säkerhetsrätt i köpeobjektet, ska få sakrättsligt skydd för sitt förvärv. För att undvika att bestämmelsen tillämpas även på äganderättsförbehåll och pantavtal anser regeringen att det av lagtexten bör framgå att regleringen endast omfattar sådana internationella säkerhetsrätter som avses i artikel 2.2c Kapstadskonventionen (leasingavtal). Vidare bör det, i enlighet med vad Uppsala universitet förordar, framgå direkt av lagtexten att det sakrättsliga

skyddet är kopplat till registreringen och inte till avtalet. Förutsättningarna för registreringen regleras i artiklarna 19 och 20 i Kapstadskonventionen, vilka gäller som svensk lag (se 2 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker). Den nya bestämmelsen, som föreslås bli införd i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, innebär att det sakrättsliga skyddet för köparen inte är beroende av besittningsövergång eller att man registrerat egendomen enligt lösöreköpslagen.

Det kan dock förekomma situationer då det finns skäl att registrera ett avtal både i det internationella registret och enligt lösöreköpslagens bestämmelser. Ett sådant fall kan vara om det är osäkert huruvida egendomen eller avtalet omfattas av Kapstadskonventionens och järnvägsprotokollets bestämmelser. Det bör därför även vara möjligt att framöver få borgenärsskydd genom en registrering enligt lösöreköpslagen. Sakrättsligt skydd kan därmed uppnås antingen genom en registrering av leasingavtalet i det internationella registret eller genom en registrering enligt lösöreköpslagen.

9. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Artikel IX, alternativ A, ska inte tillämpas i insolvenssituationer som uppkommit före ikraftträdandet.

För förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter i förmånsrättslagen fortfarande gälla.

Utredningens förslag om ikraftträdande överensstämmer med regeringens. Utredningen föreslår ingen övergångsbestämmelse.

Remissinstanserna: Trafikverket efterfrågar en analys av när lagändringarna bör träda i kraft. I övrigt framförs inga synpunkter av remissinstanserna.

Skälen för regeringens förslag: Järnvägsprotokollet kommer att träda i kraft när fyra stater har ratificerat det och Unidroit har utfärdat ett intyg där det framgår att det internationella registret är i full drift (se artikel XXIII.1 i protokollet). Hittills har nio stater, däribland Sverige, undertecknat protokollet. Förutom EU har två stater ratificerat protokollet (Gabon och Luxemburg). För ett ikraftträdande krävs alltså att ytterligare två stater ratificerar protokollet samt att det internationella registret är i full drift. En handfull stater har enligt uppgift kommit långt i sina förberedelser och förväntas ratificera under 2018. Avsikten är att

Sverige ska ratificera så snart som möjligt och vara bland de stater som deltar i systemet från start. Att Sverige deltar från start är viktigt ur flera aspekter. Ju tidigare kostnaderna för svenska järnvägsföretag kan begränsas, desto bättre. Det är också angeläget att svenska järnvägsföretag

av konkurrensskäl ges samma förutsättningar som tågföretag verksamma i länder som redan tillträtt protokollet.

Avsikten är att de lagändringar som föreslås i propositionen ska träda i kraft samtidigt som järnvägsprotokollet träder i kraft i förhållande till Sverige. Eftersom det inte nu går att avgöra tidpunkten för detta, föreslår regeringen att dessa lagändringar ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

När det gäller den föreslagna nationella bestämmelsen om att artikel IX, alternativ A, i järnvägsprotokollet ska tillämpas i vissa situationer bör det införas en övergångsbestämmelse som tydliggör att bestämmelsen inte ska tillämpas i insolvenssituationer som uppkommit före ikraftträdandet.

Övergångsbestämmelser om hur säkerhetsrätter och andra rättigheter som finns vid ikraftträdandet ska behandlas finns i artikel 60.1 och 60.2 Kapstadskonventionen, som gäller som svensk lag (se avsnitt 7). Artikel 60.2 har ändrats något genom järnvägsprotokollet (artikel XXVI.a som inkorporeras, jfr 3 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker). Enligt bestämmelserna ska konventionen inte tillämpas på en redan existerande rättighet, t.ex. en panträtt eller en retentionsrätt. Rättigheten behåller alltså den prioritet den hade enligt svensk lag innan konventionens och protokollets bestämmelser fick verkan i förhållande till Sverige. En säkerhetshavare behöver således inte registrera sin säkerhetsrätt i det internationella registret för rullande järnvägsmateriel när överenskommelserna får verkan i förhållande till Sverige.

För att en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet ska behålla sin förmånsrätt behövs en övergångsbestämmelse i förmånsrättslagen.

Några andra övergångsbestämmelser bedöms inte nödvändiga.

Hänvisningar till S9

  • Prop. 2017/18:117: Avsnitt 11.1

10. Konsekvenser

Regeringens bedömning: Ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet bedöms ha positiva ekonomiska effekter för svenska järnvägsföretag som genom besparingar och bättre finansieringsmöjligheter kommer att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Bättre och billigare finansieringsmöjligheter påverkar inte bara etableringen av nya operatörer utan är också viktiga förutsättningar för att företag ska kunna expandera sin verksamhet. Detta förväntas i sin tur leda till andra samhällsekonomiska konsekvenser såsom positiva effekter på sysselsättningen.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna lämnar inga särskilda synpunkter på utredningens konsekvensutredning. Regelrådet anser att utredningens konsekvensutredning uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Skälen för regeringens bedömning: Inom järnvägssektorn är infrastrukturen, tillgången till fordon och finansiering faktorer som påverkar

etableringen. Tillgången till och priset på fordon skapar problem för nya och mindre företag som vill etablera sig på marknaden, men även för företag som vill utvidga sin verksamhet. Det är fråga om kapitalkrävande verksamhet med betydande investeringsbehov. Behovet av stora finansiella resurser innan verksamheten startar, kopplat till begränsade finansieringslösningar, har utgjort ett av hindren för en effektiv konkurrens inom järnvägssektorn. Genom en förbättrad tillgång till en bredare finansieringsmarknad och förmånligare villkor vid finansiering kan en del av dessa svårigheter lösas.

Den grupp som framför allt kommer att beröras av ett svenskt tillträde är svenska tågoperatörer och aktörer som är engagerade i finansiering av järnvägsmateriel. Järnvägsprotokollet skapar förutsättningar för ökad privat finansiering genom att det blir lättare för långivarna att bevaka sina investeringar. Det blir härigenom enklare och mindre riskfyllt för banker och andra kreditgivare, däribland leasegivare, att bistå med finansiering. Lägre risker för kreditgivare leder i sin tur till förmånligare lånevillkor. Enligt en undersökning från Rail Working Group, en icke-vinstdrivande grupp som bistår Unidroit i arbetet med järnvägsprotokollet, förväntas ett tillträde till protokollet minska lånekostnaden i västeuropa med upp till 0,35 procent. En sådan minskning skulle innebära en rabatt på över tre procent på försäljningspriset för en typisk tioårig finansiering.

Ett tillträde till protokollet medför inga skyldigheter för svenska järnvägsföretag. Det internationella registret är självfinansierat genom avgifter, och registrering av en internationell säkerhetsrätt där är helt frivillig. Det är upp till varje säkerhetshavare att i det enskilda fallet bedöma om en registrering i registret ska göras eller inte. Det internationella registret kommer att vara öppet för alla. Det är således ingen förutsättning att registrera en säkerhetsrätt i registret för att kunna söka i registret.

De avtalstyper som kan grunda en internationell säkerhetsrätt – pantavtal, leasingavtal och köpavtal där säljaren har ett äganderättsförbehåll – är väl kända i svensk rätt. Ett tillträde till protokollet innebär att separata bestämmelser kommer att tillämpas på internationella säkerhetsrätter. De största skillnaderna i förhållande till svensk rätt blir vad som ska gälla i en insolvenssituation; järnvägsprotokollet ger borgenären större möjlighet att i en sådan situation snabbt återta egendomen i vilken säkerhetsrätten finns. Den trygghet som det innebär för kreditgivarna kommer järnvägsföretagen tillgodo.

Ett tillträde till järnvägsprotokollet kommer inte att medföra några kostnader för staten.

Kronofogdemyndigheten är företrädare för staten i allmänna mål. Ett tillträde till järnvägsprotokollet påverkar därför myndigheten på så sätt att myndigheten kommer att behöva kontrollera det internationella registret vid handläggning av rullande järnvägsmateriel och registrera säkerhetsrätter i allmänna mål. Sådana arbetsinsatser bedöms dock bli sällsynta och kostnaderna för registrering bedöms kunna rymmas inom myndighetens anslag.

Förslaget om att Stockholms tingsrätt ska vara reservforum i mål hänförliga till järnvägsprotokollet bedöms inte påverka domstolens måltillströmning i någon nämnvärd omfattning.

När väl järnvägsprotokollet trätt i kraft är det lämpligt att Transportstyrelsen informerar om att det internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel finns, t.ex. genom upplysningar på Transportstyrelsens hemsida. Informationsgivningen kan inledningsvis innebära ett visst begränsat administrativt merarbete för Transportstyrelsen.

Sammantaget är regeringens bedömning att ett tillträde ger ekonomiska fördelar för svenska järnvägsföretag som får tillgång till billigare och bredare finansieringsmöjligheter, vilket sannolikt kommer att medföra andra positiva samhällsekonomiska effekter på t.ex. sysselsättningen. Det kan i förlängningen leda till att biljettpriserna hålls nere och bidra till att järnvägstransporter blir ett ännu mer attraktivt alternativ till andra transporter.

11. Författningskommentar

11.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och

– protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet), och

protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen, artiklarna XII och XIII i luftfartsprotokollet och artikel X i järnvägsprotokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Tillägget i första stycket innebär att lagen också är tillämplig på internationella säkerhetsrätter och s.k. tillhörande rättigheter som regleras i Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet (artikel 1.c och 1.o i konventionen). Det betyder t.ex. att 5 § är tillämplig också på avgöranden som rör järnvägsfordon, även om paragrafen inte ändras. Det får dessutom till följd att hänvisningar till denna lag, t.ex. i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, också omfattar järnvägsprotokollet.

Tillägget i andra stycket avser den förklaring som Sverige lämnar till järnvägsprotokollet.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

3 § Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet och artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a i järnvägsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Luftfartsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Järnvägsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 3 till denna lag. Protokollens texter på övriga originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

I paragrafen anges vilka artiklar i luftfarts- och järnvägsprotokollen som gäller som svensk lag. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Genom ändringen i första stycket inkorporeras huvuddelen av bestämmelserna i järnvägsprotokollet.

Artiklarna I–V innehåller definitioner och anger när protokollet är tillämpligt.

Genom artikel VII kompletteras konventionens bestämmelser om åtgärder som en borgenär kan vidta vid gäldenärens avtalsbrott.

Artikel X innehåller bestämmelser om bistånd vid insolvens som innebär att svenska domstolar, så långt det är möjligt och i överensstämmelse med svensk lag, ska samarbeta med utländska domstolar och konkursförvaltare (eller motsvarande behöriga personer) vid tillämpning av protokollets insolvensrättsliga bestämmelser.

Artikel XI innehåller bestämmelser om gäldenären. Artiklarna XIV–XX innehåller bl.a. bestämmelser om identifiering av rullande järnvägsmateriel, det internationella registret och förhållandet till andra konventioner.

Artiklarna VI, VIII och IX gäller endast om den fördragsslutande staten har lämnat en förklaring om att tillämpa dem. Sverige avger inte sådana förklaringar och artiklarna ska därför inte gälla som svensk lag. Artikel XII handlar om registreringsorganets och tillsynsmyndighetens uppgifter och ska inte gälla som svensk lag. Inte heller inkorporeras artikel XIII som avser kontaktpunkter. Artiklarna XXI–XXXIV är slutbestämmelser om ratifikationsförfarandet och deponering av dokument och införlivas inte heller med svensk rätt, med undantag för artikel XXVI.a som ändrar artikel 60.2 i konventionen.

Järnvägsprotokollet finns i originaltext på arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Genom inkorporeringen blir dessa språkversioner gällande som svensk lag. Enligt tillägget i andra stycket finns den engelska språkversionen och en svensk översättning intagna som en bilaga till lagen. Den svenska översättningen bifogas endast som hjälp för läsningen. Ingen av originaltexterna har företräde framför övriga.

En borgenärs rätt att vidta åtgärder utan beslut av domstol

6 § I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstadskonventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommelserna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt.

Paragrafen motsvarar den förklaring till artikel 54.2 i Kapstadskonventionen som Sverige lämnade i samband med tillträdet till konventionen och luftfartsprotokollet. Frågan behandlas i avsnitt 5.

Tillägget innebär att förklaringen även gäller i förhållande till järnvägsprotokollet. Innebörden av förklaringen är att alla åtgärder som är tillgängliga för borgenären enligt någon av överenskommelserna och där det inte uttryckligen anges att det krävs ett beslut av domstol, ska få vidtas utan att domstol involveras.

I järnvägsprotokollets kapitel II finns bestämmelser om åtgärder som en borgenär kan vidta vid gäldenärens avtalsbrott och som inte kräver ett domstolsbeslut. Där framgår att utöver de åtgärder som anges i kapitel III i konventionen får en borgenär låta exportera och föra ut den rullande järnvägsmaterielen från det territorium där materielen finns. Åtgärden kan bara vidtas under förutsättning att gäldenären gett sitt samtycke och att borgenären har skriftligt samtycke från innehavare av registrerade säkerhetsrätter med bättre prioritet än borgenären. I vissa fall kan det bli aktuellt med handräckning hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Reservforum

7 § Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstadskonventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om reservforum. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Huvudregeln i Kapstadskonventionen är att parterna avtalar om vilket lands domstolar som ska vara behöriga att pröva framställningar som grundas på konventionen och relevant protokoll (artikel 42 i konventionen). Parterna kan då också ange en specifik domstol som ska vara behörig.

Om parterna har avtalat att svenska domstolar ska ha behörighet att pröva framställningar som grundas på bestämmelser i konventionen och relevant protokoll men inte har pekat ut någon särskild domstol, ska frågan om vilken domstol som ska pröva saken avgöras genom bestämmelserna i rättegångsbalken eller i vissa fall Bryssel I-förordningen. I den mån det av dessa bestämmelser inte framgår vilken domstol som har behörighet behövs det en bestämmelse som pekar ut ett reservforum.

Tillägget innebär att Stockholms tingsrätt också blir reservforum vid prövning av frågor hänförliga till konventionen och järnvägsprotokollet.

Tillämpliga bestämmelser i vissa insolvenssituationer

8 § I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

I en insolvenssituation enligt artikel I.2c i järnvägsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2d, artikel IX alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första eller andra stycket inte ska tillämpas.

Paragrafen anger vilka bestämmelser som gäller i vissa insolvenssituationer. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Ett nytt andra stycke införs som reglerar tillämpligheten av järnvägsprotokollets insolvensrättsliga bestämmelser i artikel IX.

Insolvensbestämmelserna i artikel IX i järnvägsprotokollet är centrala för avtal som grundar sig på Kapstadskonventionen och protokollet. Enligt artikeln är bestämmelserna bara tillämpliga om en fördragsslutande stat lämnar en förklaring om att tillämpa artikeln. I likhet med när Sverige ratificerade luftfartsprotokollet lämnar Sverige inte en förklaring om att tillämpa motsvarande artikel i järnvägsprotokollet. Genom den nya bestämmelsen anpassas svensk rätt så att den ändå motsvarar en tillämpning av artikeln. Resultatet är alltså detsamma som om Sverige skulle ha lämnat en förklaring. Även om det är fråga om en rent nationell bestämmelse, är avsikten att den ska tolkas och tillämpas i ljuset av konventionen och protokollet. Av detta följer att praxis när det gäller tillämpningen av artikel IX och det som anges i den officiella kommentaren till konventionen och protokollet får beaktas.

I 1 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) finns en generell bestämmelse som anger att om det i någon annan lag har meddelats någon bestämmelse som avviker från konkurslagen, gäller den bestämmelsen. Vid en konkurs där det i boet finns egendom som är belastad med en internationell säkerhetsrätt eller annan rättighet som omfattas av konventionen och protokollet, har bestämmelserna i förevarande paragraf alltså företräde framför konkurslagens bestämmelser. Bestämmelserna har också företräde framför bestämmelser i utsökningsbalken och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Vid tillämpning av paragrafen måste hänsyn däremot tas till tillämplig EU-rätt.

Enligt det nya andra stycket tar paragrafen sikte på ett sådant fall som anges i artikel I.2c i järnvägsprotokollet. I artikeln definieras en insolvenssituation. Med detta avses att ett insolvensförfarande inleds eller att gäldenären ger besked om att ställa in betalningarna. Med insolvensförfarande avses enligt Kapstadskonventionen konkurs, likvidation och andra rättsliga eller administrativa förfaranden, varvid gäldenärens tillgångar och rörelse kontrolleras eller övervakas av en domstol för rekonstruktion eller likvidation (artikel 1.l i konventionen). Rekonstruktioner enligt lagen om företagsrekonstruktion faller in under definitionen. Även interimistiska förfaranden omfattas. En borgenär kan inte med stöd av den aktuella paragrafen vidta åtgärder i andra fall än vid insolvensförfaranden, t.ex. vid tvångsåtgärder enligt utsökningsbalken.

Tidpunkten för när ett insolvensförfarande anses inlett avgörs av den tillämpliga insolvenslagstiftningen.

Alla insolvenssituationer omfattas dock inte av bestämmelsen. Den gäller bara de insolvenssituationer där gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige i enlighet med artikel I.2d i protokollet. Den är alltså tillämplig om gäldenären har sitt registrerade säte i Sverige eller, för det fall det inte finns något registrerat säte, bolaget är bildat i Sverige.

Bestämmelsen innebär att i en sådan insolvenssituation som anges ovan, där det i konkursboet eller bolaget som rekonstrueras finns rullande

järnvägsmateriel som är belastad med en internationell säkerhetsrätt eller någon annan rättighet som omfattas av konventionen och protokollet, ska bestämmelserna i artikel IX, alternativ A, tillämpas.

Artikeln ålägger gäldenären eller den som annars är behörig i insolvensförfarandet, dvs. en konkursförvaltare eller rekonstruktören i en företagsrekonstruktion, vissa skyldigheter. Inom en viss tid från det att insolvensförfarandet inleds måste enligt artikel IX en av två saker ske: antingen måste alla avtalsbrott läkas och gäldenären (eller den som annars är behörig) förbinda sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet eller så måste borgenären återfå besittningen till den rullande järnvägsmaterielen. För att undvika att t.ex. ett järnvägsfordon behöver lämnas tillbaka till borgenären måste alltså samtliga avtalsbrott gentemot borgenären läkas. Exempelvis måste eventuellt uteblivna avbetalningar eller betalningar av leasingavgifter betalas. Dessutom måste gäldenären (eller den som annars är behörig) åta sig att uppfylla alla framtida förpliktelser enligt avtalet.

Om gäldenären inte gör det som krävs, kan borgenären ansöka hos domstol om att få tillbaka besittningen till den rullande järnvägsmaterielen. Domstolen ska då skyndsamt meddela ett sådant beslut och får inte medge något anstånd utöver de tidsramar som anges i artikel IX, alternativ A.

I avvaktan på att borgenären övertar besittningen av den rullande järnvägsmaterielen ska gäldenären (eller den som annars är behörig) vidta åtgärder för att bevara materielen och bibehålla dess värde i enlighet med avtalet. Borgenären har under denna tid rätt att ansöka om andra intermistiska åtgärder som är tillgängliga enligt tillämplig lag.

Vidare framgår att vid tillämpningen av artikel IX får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar. Avsikten med bestämmelsen är att ge borgenären vissa ovillkorliga rättigheter. Efter 60 kalenderdagar måste den rullande järnvägsmaterielen under alla omständigheter ställas till borgenärens förfogande. Om borgenären väljer att exportera järnvägsmaterielen, ska behöriga myndigheter inom sju kalenderdagar från den dag borgenären har meddelat myndigheten sin avsikt göra järnvägsmaterielen tillgängligt för export (artikel IX.A.8). De behöriga myndigheterna ska också, i likhet med vad som gäller vid export med anledning av ett avtalsbrott, skyndsamt erbjuda borgenären samarbete och bistånd med att genomföra åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet på järnväg (jfr artikel VII.5 som inkorporeras genom 3 §).

Enligt tillägget i tredje stycket kan avtalsparterna avtala bort tillämpligheten av andra stycket. Bestämmelsen är en direkt motsvarighet till artikel III i järnvägsprotokollet enligt vilken parterna skriftligen kan avtala bort tillämpligheten av artikel IX. I den engelska originaltexten används ”exclude” för att klargöra att parterna antingen måste avtala bort tilllämpligheten av artikel IX i dess helhet eller fullt ut tillämpa det alternativ som den fördragsslutande staten har valt. Avsikten är att bestämmelsen i tredje stycket ska tillämpas på samma sätt. Om parterna avtalar bort tillämpligheten av andra stycket och därmed artikel IX, alternativ A, kommer säkerhetsrätten under insolvensförfarandet att behandlas enligt konkurslagen eller lagen om företagsrekonstruktion.

Verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel

9 § I fråga om en sådan internationell säkerhetsrätt som avses i artikel 2.2c

Kapstadskonventionen (leasingavtal) gäller ett köp av rullande järnvägsmateriel mot säljarens borgenärer när säkerhetsrätten registreras i det internationella registret.

I paragrafen, som är ny, behandlas det s.k. borgenärsskyddet vid köp av rullande järnvägsmateriel där säljaren ska hyra egendomen av köparen, s.k. sale-and-lease-back. Vid en sådan transaktion disponeras köpeobjektet hela tiden av säljaren, dvs. köpeobjektet kommer aldrig i köparens besittning. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Paragrafen innebär att köparen får skydd för sitt förvärv gentemot säljarens borgenärer när köparen registrerar leasingavtalet avseende köpeobjektet som en sådan internationell säkerhetsrätt som avses i artikel 2.2c Kapstadskonventionen. Köpeobjektet kan därefter inte tas i anspråk för säljarens skulder vid utmätning eller konkurs.

Det sakrättsliga skyddet för köparen knyts till registreringen i det internationella registret. Förutsättningarna för registreringen regleras i artiklarna 19 och 20 i Kapstadskonventionen, vilka gäller som svensk lag (se 2 §).

Paragrafen är endast tillämplig på sådan egendom som omfattas av järnvägsprotokollet. För att registrering ska kunna ske krävs att säljaren/leasetagaren anges som gäldenär (debtor) och köparen/leasegivaren som borgenär (creditor) vid registreringen (jfr artikel 1.i och j) i konventionen).

Paragrafen påverkar inte möjligheten att uppnå sakrättsligt skydd genom registrering enligt lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (lösöreköpslagen). Sakrättsligt skydd kan därmed uppnås antingen genom en registrering enligt den aktuella paragrafen eller genom en registrering enligt lösöreköpslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet.

Järnvägsprotokollet träder i kraft när fyra stater har ratificerat det och Unidroit utfärdat ett intyg där det framgår att det internationella registret är i full drift (se artikel XXIII.1 i protokollet). För Sveriges del träder järnvägsprotokollet i kraft tre månader efter det att Sverige deponerat ratifikationsinstrumentet, under förutsättning att protokollet har trätt i kraft. Det är inte möjligt att ange vilken dag järnvägsprotokollet träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta när bestämmelserna med anledning av Sveriges tillträde till järnvägsprotokollet ska träda i kraft. Detta framgår av punkten 1.

I punkten 2 anges att de nya bestämmelserna i 8 § inte ska tillämpas i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet. Detta innebär att artikel IX, alternativ A, i järnvägsprotokollet endast kommer

att tillämpas i insolvenssituationer som uppkommit efter det att protokollet trätt i kraft i förhållande till Sverige.

Övergångsbestämmelser om hur säkerhetsrätter och andra rättigheter som finns vid ikraftträdandet ska behandlas finns i artikel 60.1 och 60.2 Kapstadskonventionen, jfr artikel XXVI.a i järnvägsprotokollet, som gäller som svensk lag (se 2 och 3 §§).

Övervägandena finns i avsnitt 9.

Hänvisningar till S11-1

11.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

5 § I 9 § lagen ( 2015:860 ) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns

en särskild bestämmelse om verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel.

Av paragrafen, som är ny, framgår att det i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns en särskild bestämmelse om verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Enligt lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker är det möjligt att registrera ett leasingavtal som en internationell säkerhetsrätt i det internationella registret för rullande järnvägsmateriel. Av 9 § i nämnda lag följer att en registrering av ett leasingavtal i en s.k. sale-andlease-back-transaktion ger köparen skydd mot säljarens borgenärer. Om köparen i en sådan transaktion väljer att registrera leasingavtalet i det internationella registret, behöver köparen inte registrera köpet i enlighet med denna lag för att få borgenärsskydd.

Möjligheten att registrera ett köp av rullande järnvägsmateriel enligt bestämmelserna i denna lag och på så sätt få borgenärsskydd finns fortfarande kvar. Borgenärsskydd kan således uppnås antingen genom det förfarande som anges i denna lag eller på det sätt som anges i 9 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. Det kan finnas situationer då det finns skäl att registrera avtalet både enligt bestämmelserna i denna lag och enligt lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. Ett sådant fall kan vara om det är osäkert huruvida egendomen eller avtalet omfattas av den sistnämnda lagen.

Hänvisningar till S11-2

11.3. Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

4 § Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg, flygmotorer och rullande järnvägsmateriel som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

I paragrafen anges olika särskilda förmånsrätter. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Tillägget i punkten 2 innebär att internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel får särskild förmånsrätt, om de har registrerats i det internationella registret enligt lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Genom tillägget säkerställs den prioritet som internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel har enligt artikel 29 i Kapstadskonventionen, vilken gäller som svensk lag (2 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker). Artikeln föreskriver att en registrerad internationell säkerhetsrätt har företräde framför en oregistrerad säkerhetsrätt. Med att säkerhetsrätten är registrerad avses att den är registrerad i det internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel.

Även legala säkerhetsrätter som omfattas av en stats förklaring till artikel 40 och som har registrerats i det internationella registret omfattas av den andra punkten. När de har registrerats ska de behandlas som internationella säkerhetsrätter. Detta innebär att även en säkerhetsrätt som uppkommit till följd av ett utmätningsbeslut kan få särskild förmånsrätt oavsett i vilken stat beslutet meddelats. Det förutsätter dock att säkerhetsrätten omfattas av statens förklaring till artikel 40 och att den har registrerats i det internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel.

Säkerhetsrätter som i och för sig utgör internationella säkerhetsrätter, men som inte är registrerade i det internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel, omfattas inte av den särskilda förmånsrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.

Järnvägsprotokollet träder i kraft när fyra stater har ratificerat det och Unidroit utfärdat ett intyg där det framgår att det internationella registret är i full drift (se artikel XXIII.1 i protokollet). För Sveriges del träder järnvägsprotokollet i kraft tre månader efter det att Sverige deponerat ratifikationsinstrumentet, under förutsättningen att protokollet har trätt i kraft. Det är inte möjligt att ange vilken dag järnvägsprotokollet träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta när bestämmelserna med anledning av Sveriges tillträde till järnvägsprotokollet ska träda i kraft. Detta framgår av punkten 1.

Punkten 2 innebär att säkerhetsrätter och andra rättigheter som finns vid ikraftträdandet inte påverkas av de nya bestämmelserna. De behåller alltså den förmånsrätt de hade vid ikraftträdandet.

Hänvisningar till S11-3

Konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

DE STATER SOM ÄR PARTER I DENNA KONVENTION,

AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

ÄR MEDVETNA om att förvärv och nyttjande av lösöre av stort värde eller av särskild ekonomisk betydelse bör kunna finansieras på ett effektivt sätt,

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

INSER fördelarna med leasing och finansiering mot säkerhet i de aktuella tillgångarna och är angelägna om att underlätta denna typ av transaktioner genom att fastställa tydliga regler för desamma,

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

ÄR MEDVETNA OM behovet av att se till att säkerheten i sådant lösöre erkänns och skyddas globalt,

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

VILL se till att alla berörda parter åtnjuter ömsesidig ekonomisk nytta,

BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att det i reglerna tas hänsyn till de principer som ligger till grund för leasing och finansiering med de aktuella tillgångarna som säkerhet, och att principen gällande parternas oberoende respekteras,

CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,

ÄR MEDVETNA OM att ett särskilt juridiskt ramverk bör fastställas för internationella säkerheter till sådant lösöre och att ett internationellt registreringssystem bör bildas för att skydda dessa säkerheter,

TAKING INTO CON-SIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment,

HAR MED HÄNSYN TILL syftena och principerna i de gällande konventionerna om flyttbara objekt,

HAVE AGREED upon the following provisions:

ENATS om följande bestämmelser:

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Kapitel I

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Article 1 Definitions

In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:

Artikel 1 Definitioner

Om inte annat framgår av sammanhanget avses i denna konvention (Konventionen) med:

a) “agreement” means a security

agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;

a) avtal: pantavtal, avtal med

äganderättsförbehåll eller leasingavtal;

b) “assignment”

means a

contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;

b) överlåtelse: en överenskom-

melse som innebär att förvärvaren, antingen som en säkerhet för en förpliktelse eller i annat fall, erhåller tillhörande rättigheter, med eller utan överföring av den internationella säkerheten;

c) “associated rights” means all

rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the object;

c) tillhörande rättigheter: rätt till

betalning eller till annan prestation av en gäldenär enligt ett avtal säkerställt med eller som avser objektet;

d) “commencement of the insol-

vency proceedings” means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;

d) inledande av insolvensför-

faranden: den tidpunkt då insolvensförfaranden ska anses ha inletts enligt tillämplig insolvenslagstiftning;

e) “conditional buyer” means a

buyer under a title reservation agreement;

e) köpare med förbehåll: köpare

enligt ett avtal med äganderättsförbehåll;

f) “conditional seller” means a

seller under a title reservation agreement;

f) säljare med förbehåll: säljare

enligt ett avtal med äganderättsförbehåll;

g) “contract of sale” means a

contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above;

g) försäljningsavtal: annan över-

enskommelse om försäljning av objekt, av en säljare till en köpare, än ett sådant avtal som avses i a ovan;

h) “court” means a court of law

or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting State;

h) domstol: en domstol i, eller en

skiljenämnd som tillsatts av, en fördragsslutande stat;

i)

“creditor” means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;

i) borgenär: en säkerhetshavare enligt ett pantavtal, en säljare med äganderättsförbehåll eller en leasegivare enligt ett leasingavtal;

j)

“debtor” means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;

j) gäldenär: säkerhetsställare

enligt ett pantavtal, en köpare enligt ett avtal med äganderättsförbehåll, en leasetagare enligt ett leasingavtal, eller en person vars rätt till visst objekt är belastad av en registreringsbar legal rättighet eller säkerhet;

k) “insolvency

administrator”

means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

k) insolvensförvaltare: person

med bemyndigande att handlägga rekonstruktion eller likvidation, även om vederbörande är utsedd interimistiskt, omfattande även en gäldenär som är i besittning av det aktuella objektet, förutsatt att detta är förenligt med den tillämpliga insolvenslagstiftningen;

l)

“insolvency proceedings” means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings,

l) insolvensförfaranden: kon-

kurs, likvidation eller andra rättsliga eller administrativa förfaranden, innefattande

including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;

även interimistiska förfaranden, varvid gäldenärens tillgångar och rörelse kontrolleras eller övervakas av en domstol för rekonstruktion eller likvidation;

m) “interested persons” means:

(i) the debtor;

(ii) any person who, for the

purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(iii) any other person having

rights in or over the object;

m) berörda personer:

(i) gäldenären;

(ii) envar som för att säker-

ställa rätta fullgörandet av förpliktelse gentemot borgenären gått i borgen, ställt eller låtit utfärda en garanti, ett letter of credit, eller varje annan form av kreditförsäkring;

(iii) varje annan person med

någon form av rätt i objektet;

n) “internal transaction” means a

transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);

n) intern transaktion: transaktion

av sådan typ som avses i artikel 2(2)(a) till (c), förutsatt att centrum för de huvudsakliga intressena för samtliga parter i transaktionen finns i samma fördragsslutande stat när avtalets ingås, samt att även objektet (som ska anses finnas i den stat som följer av protokollets bestämmelser) finns i staten vid nämnda tillfälle, och den säkerhet som uppkommer genom transaktionen har skrivits in i ett nationellt register i staten, och staten har avgett en förklaring enligt artikel 50(1);

o) “international interest” means

an interest held by a creditor to which Article 2 applies;

o) internationell säkerhet: en

säkerhet som omfattas av artikel 2 och som innehas av en borgenär;

p) “International

Registry”

means the international registration facilities established for the purposes of this Convention or the Protocol;

p) internationellt register: det

internationella register som inrättas för tillämpning av Konventionen eller för protokollet;

q) “leasing agreement” means an

agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;

q) leasingavtal: avtal som inne-

bär att en person (leasegivaren) upplåter besittnings- eller nyttjanderätt till objektet (med eller utan köpoption) till en annan person (leasetagaren) mot erläggande av hyra eller annan form av ersättning;

r) “national interest” means an

interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);

r) nationell säkerhet: en säkerhet

avseende objektet, vilken säkerhet uppkommit genom en intern transaktion som omfattas av en förklaring enligt artikel 50(1);

s) “non-consensual right or

interest” means a right or interest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;

s) legal rättighet eller säkerhet:

rättighet eller säkerhet som följer direkt av lag i en fördragsslutande stat som avgett förklaring enligt artikel 39, till säkerhet för rätta fullgörandet av en förpliktelse, innefattande förpliktelser gentemot en stat, ett statligt organ eller en mellanstatlig eller privat organisation;

t)

“notice of a national interest” means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created;

t) meddelande om nationell

säkerhet: meddelande om att en nationell säkerhet har bildats, vilket har registrerats eller ska registreras i det internationella registret;

u) “object” means an object of a

category to which Article 2 applies;

u) objekt: objekt som tillhör en

av de kategorier som omfattas av bestämmelserna i artikel 2;

v) “pre-existing right or interest”

means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article

v) redan befintlig rättighet eller

säkerhet: en rätt eller säkerhet, oavsett typ, till objektet vilken bildats eller uppkommit före den dag då Konventionen träder ikraft enligt arti-

60(2)(a); kel 60(2)(a);

w) “proceeds” means money or

non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;

w) ersättning: gottgörelse i form

av pengar, eller i annan form, för visst objekt, till följd av att denna helt eller delvis förlorats eller förstörts, helt eller delvis förverkats, beslagtagits, eller exproprierats;

x) “prospective

assignment”

means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

x) framtida överlåtelse: över-

låtelse som ska genomföras först efter det att en viss åtgärd vidtagits eller viss händelse inträffat, oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kommer att inträffa;

y) “prospective

international

interest” means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor’s acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain;

y) framtida internationell säker-

het: internationell säkerhet som ska upplåtas i visst objekt först efter det att en viss åtgärd vidtagits eller viss händelse inträffat (vilket kan innefatta en borgenärs förvärv av objektet), oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kommer att inträffa;

z) “prospective sale” means a

sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

z) framtida försäljning: försälj-

ning som ska genomföras först efter det att en åtgärd vidtagits eller viss händelse inträffat, oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kommer att inträffa;

aa) “Protocol” means, in respect

of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;

aa) protokoll: protokollet för

respektive kategori av tillgångar och tillhörande rättigheter, som omfattas av Konventionen;

bb) “registered” means registered

in the International Registry pursuant to Chapter V;

bb) registrerat: registrerat i det

internationella registret enligt kapitel V;

cc) “registered interest” means an

international interest, a registrable non-consensual right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;

cc) registrerad säkerhet: en inter-

nationell säkerhet, en registreringsbar legal rätt eller säkerhet eller en nationell säkerhet som angivits i ett meddelande om nationell säkerhet och registrerats enligt kapitel V;

dd) “registrable

non-consensual

right or interest” means a nonconsensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;

dd) registreringsbar legal rätt eller

säkerhet: legal rätt eller säkerhet som kan registreras enligt en förklaring som deponerats i enlighet med artikel 40;

ee) “Registrar” means, in respect

of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or appointed under Article 17(2)(b);

ee) registrator: gällande proto-

kollet, den person eller det organ som avses i respektive protokoll, eller utses med stöd av artikel 17(2)(b);

ff) “regulations” means regula-

tions made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;

ff) regelverk: det regelverk som

tillsynsmyndigheten fastställer eller godkänner enligt respektive protokoll;

gg) “sale” means a transfer of

ownership of an object pursuant to a contract of sale;

gg) försäljning: övergång av

äganderätten till objektet enligt ett försäljningsavtal;

hh) “secured obligation” means

an obligation secured by a security interest;

hh) säkerställd förpliktelse: för-

pliktelse för vilken säkerhet ställts;

ii) “security agreement” means

an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;

ii) pantavtal: avtal enligt vilket

en gäldenär upplåter eller förbinder sig att upplåta en rätt (innefattande även äganderätt) till visst objekt till en borgenär för att säkerställa rätta fullgörandet av gäldenärens, eller annan persons, existerande eller framtida förpliktelser;

jj) “security interest” means an

interest created by a security

jj) panträtt: en säkerhet som upp-

kommit genom ett pantavtal;

agreement;

kk) “Supervisory

Authority”

means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in Article 17(1);

kk) tillsynsmyndighet: gällande

respektive protokoll, den tillsynsmyndighet som avses i artikel 17(1);

ll) “title reservation agreement”

means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;

ll) avtal med äganderättsförbe-

håll: försäljningsavtal som rör visst objekt och innebär att äganderätten inte övergår förrän villkoren i avtalet uppfyllts;

mm) “unregistered interest” means

a consensual interest or nonconsensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and

mm) icke registrerad säkerhet:

konventionell säkerhet eller legal rätt eller säkerhet (med undantag av säkerhet eller rätt som avses i artikel 39) vilken inte registrerats, oavsett om detta är möjligt eller inte enligt Konvention; och

nn) “writing” means a record of

information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person’s approval of the record.

nn) skriftligt: uppgifter (inklusive

uppgifter som meddelats genom teletransmission) som presenteras i skriftlig form eller i en annan form som kan omvandlas till skriftlig form vid senare tillfälle, av vilka skäligen framgår att en person godkänt uppgifterna.

Article 2 The international interest

Artikel 2 Den internationella säkerheten

1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.

1. Genom Konventionen inrättas en ordning för uppkomsten av en internationell säkerhet i vissa kategorier av lösöre och tillhörande rättigheter, och regleras rättsverkningarna av dessa säkerheter.

2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identi-

2. I Konventionen avses med en internationell säkerhet i lösöre, en säkerhet som uppkommit enligt artikel 7, i en viss identifierbar tillgång av

fiable object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol:

sådant slag som nämns i punkt 3 och omfattas av det aktuella protokollet förutsatt att säkerheten:

a) granted by the chargor

under a security agreement;

a) ställts av en säkerhets-

ställare enligt ett pantavtal,

b) vested in a person who is

the conditional seller under a title reservation agreement; or

b) innehas av en person som

är säljare enligt ett avtal med äganderättsförbehåll, eller

c) vested in a person who is

the lessor under a leasing agreement.

c) innehas av en person som

är leasegivare enligt ett leasingavtal.

An interest falling within subparagraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c)

En säkerhet som omfattas av led (a) i denna punkt kan inte samtidigt omfattas av led (b) eller led (c).

3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:

3. De kategorier som avses i de föregående styckena är:

a) airframes, aircraft engin-

es and helicopters;

a) luftfartygsskrov, flyg-

motorer och helikoptrar;

b) railway rolling stock; and

b) rullande järnvägsmate-

riel;och

c) space assets.

c) rymdobjekt.

4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within subparagraph (a), (b) or (c) of that paragraph.

4. Frågan om en säkerhet enligt punkten 2 omfattas av led (a), (b) eller (c) ska fastställas enligt tillämplig lag.

5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.

5. En internationell säkerhet avseende objektet omfattar även avkastning av detta objekt.

Article 3 Sphere of application

Artikel 3 Tillämpningsområde

1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement cre-

1. Konventionen är tillämplig när gäldenären befinner sig i en fördragsslutande stat vid

ating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State.

tidpunkten för ingåendet av det avtal varigenom den internationella säkerheten uppkommer.

2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this Convention.

2. Konventionen är tillämplig även om borgenären befinner sig i en icke fördragsslutande stat.

Article 4 Where debtor is situated

Artikel 4 Gäldenärens uppehållsort

1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:

1. I fråga om artikel 3 (1) ska gäldenären anses befinna sig i den fördragsslutande stat

a) under the law of which

it is incorporated or formed;

a) i vilken gäldenären har

bildats,

b) where it has its registe-

red office or statutory seat;

b) i vilken gäldenären har

sin registrerade adress eller sitt säte,

c) where it has its centre

of administration; or

c) i vilken gäldenärens

huvudkontor ligger, eller

d) where it has its place of

business.

d) i vilken gäldenärens drift-

ställe ligger.

2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor’s place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

2. Med driftställe enligt led (d) i föregående stycke avses, i det fall gäldenären har mer än ett driftställe, dennes huvudsakliga driftställe, eller, om driftställe saknas, dennes hemvist.

Article 5 Interpretation and applicable law

Artikel 5 Tolkning och tillämplig lag

1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability

1. Vid tolkning av Konventionen ska hänsyn tas till dess syften såsom dessa kommer till uttryck i ingressen, dess internationella karaktär och nödvändigheten av att främja enhetlighet och förutsägbarhet

in its application. vid tillämpningen.

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.

2. Frågor inom det område som regleras i Konventionen, vilka inte uttryckligen avgörs enligt texten, ska regleras enligt de allmänna principer som ligger till grund för Konventionen eller, i annat fall, i enlighet med tillämplig lag.

3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.

3. Med hänvisning till tillämplig lag avses den nationella lag som ska tillämpas enligt den internationella privaträtten i den stat där talan väckts (of the forum state).

4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.

4. Om en stat omfattar flera territoriella områden, vilka har egna regelverk för den fråga som ska prövas, och om det saknas uppgift om relevant territoriellt område, ska rätten i den aktuella staten tillämpas för att avgöra vilket territoriellt områdes regler som ska tillämpas. Om sådana regler saknas, ska rätten i det territoriella område som har närmast anknytning till ärendet tillämpas.

Article 6 Relationship between the Convention and the Protocol

Artikel 6 Förhållandet mellan Konventionen och protokollet

1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.

1. Konventionen och protokollet ska läsas och tolkas som ett instrument.

2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.

2. I fall där Konventionen och protokollet är inbördes oförenliga ska protokollet äga företräde.

Chapter II

Constitution of an international interest

Kapitel II

Den internationella säkerhetens beskaffenhet

Article 7 Formal requirements

Artikel 7 Formkrav

An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest:

En säkerhet utgör en internationell säkerhet enligt Konventionen, om det avtal av vilket säkerheten följer, eller i vilket säkerheten föreskrivs,

a) is in writing;

a) ingås skriftligen;

b) relates to an object of

which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;

b) avser objekt över vilken

säkerhetsställaren, säljaren med äganderättsförbehåll eller leasegivaren har möjlighet att förfoga över;

c) enables the object to be

identified in conformity with the Protocol; and

c) identifierar objektet, i en-

lighet med protokollets bestämmelser; och

d) in the case of a security

agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

d) om avtalet är ett pant-

avtal, gör det möjligt att fastställa de säkerställda förpliktelserna utan att det är nödvändigt att fastställa ett visst belopp, eller det högsta belopp som säkerställts.

Chapter III

Default remedies

Kapitel III

Åtgärder vid avtalsbrott

Article 8 Remedies of chargee

Artikel 8 Åtgärder som säkerhetshavare får vidta

1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State

1. Vid avtalsbrott enligt artikel 11, får säkerhetshavaren, förutsatt att säkerhetsställaren lämnat samtycke, och med förbehåll för förklaring som en fördragsslutande stat får avge enligt artikel 54, vidta en

under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:

eller flera av följande åtgärder:

a) take possession or control

of any object charged to it;

a) ta pantsatt objekt i besitt-

ning eller ta kontroll över det;

b) sell or grant a lease of

any such object;

b) sälja eller leasa ut sådant

objekt;

c) collect or receive any

income or profits arising from the management or use of any such object.

c) tillgodogöra sig all form

av inkomst eller avkastning som följer av förvaltningen eller nyttjandet av objektet.

2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.

2. Alternativt kan säkerhetshavaren begära att en domstol ska tillåta eller besluta att någon av åtgärderna enligt föregående punkt får eller ska vidtas.

3. Any remedy set out in subparagraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

3. Alla åtgärder som föreskrivs i punkt 1 (a) (b) och (c) eller i artikel 13 ska vidtas på ett affärsmässigt skäligt sätt. En åtgärd ska anses ha vidtagits på ett affärsmässigt skäligt sätt om åtgärden har vidtagits i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsavtalet, såvida inte bestämmelsen är uppenbart oskälig.

4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:

4. Säkerhetshavare som avser att sälja eller leasa ut objektet enligt punkt 1, ska i skälig tid skriftligen meddela detta till:

a) interested persons speci-

fied in Article 1(m)(i) and (ii); and

a) berörda personer enligt

artikel 1(m) (i) och (ii); och

b) interested persons speci-

fied in Article 1(m)(iii)

b) berörda personer enligt

artikel 1(m)(iii) vilka i

who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.

skälig tid före försäljningen eller leasingen har underrättat säkerhetshavaren om sina rättigheter.

5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.

5. De belopp säkerhetshavaren erhåller genom någon åtgärd som föreskrivs i punkterna 1 eller 2, ska användas för att täcka de säkerställda förpliktelserna.

6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

6. Om de belopp som säkerhetshavaren erhåller till följd av någon åtgärd som föreskrivs i punkterna 1 eller 2 överstiger det belopp som säkerställts och de skäliga kostnader som någon av dessa åtgärder skäligen medför, och om inte domstolen föreskriver annat, ska säkerhetshavaren fördela överskottet i företrädesordning bland innehavare av säkerheter med sämre prioritet som antingen har registrerats, eller som säkerhetshavaren har underrättats om, och betala eventuell återstod till säkerhetsställaren.

Article 9 Vesting of object in satisfaction; redemption

Artikel 9 Övergång av äganderätt som gottgörelse; inlösen

1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

1. Säkerhetshavaren och samtliga berörda personer får när som helst efter det att avtalsbrott enligt artikel 11 har inträffat, avtala om att äganderätten till säkerställt objekt (eller annan rätt som säkerhetsställaren har till objektet) ska övergå till säkerhetshavaren som gottgörelse, helt eller delvis, för de säkerställda förpliktelserna.

2. The court may on the application of the chargee

2. Domstolen får, efter framställan från säkerhetshavaren,

order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

besluta att äganderätten till säkerställt objekt (eller annan rätt som säkerhetsställaren har till objektet) ska övergå till säkerhetshavaren som gottgörelse, helt eller delvis, för de säkerställda förpliktelserna.

3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

3. Domstolen ska bifalla säkerhetshavarens framställan enligt föregående punkt endast om storleken av de säkerställda förpliktelserna står i proportion till objektets värde, varvid hänsyn ska tas även till betalning som säkerhetshavaren ska göra till någon av de berörda personerna.

4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

4. Säkerhetsställaren jämte varje berörd person äger rätt att, när som helst efter det att avtalsbrott inträffat enligt artikel 11, men före försäljning av den säkerställda tillgången och innan beslut enligt punkt 2 meddelats, få säkerheten frisläppt genom att betala de säkerställda beloppen. Detta gäller inte när säkerhetshavaren träffat leasingavtal enligt artikel 8(1)(b), eller när domstol beslutat om säkerhetshavarens rätt att leasa ut objektet enligt artikel 8(2). Om annan berörd person än säkerhetsställaren efter avtalsbrottet erlägger det säkerställda beloppet i dess helhet, inträder denne i säkerhetshavarens rätt.

5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee’s security

5. Äganderätt eller annan rättighet eller säkerhet som säkerhetsställaren har som övergår genom försäljning enligt artikel 8(1)(b), eller i enlighet med punkterna 1 eller 2 i denna artikel, ska inte vara

interest has priority under the provisions of Article 29.

belastad med andra rättigheter eller säkerheter än de som säkerhetshavarens säkerhet hade prioritet över enligt bestämmelserna i artikel 29.

Article 10 Remedies of conditional seller or lessor

Artikel 10 Åtgärder som får vidtas av säljare med äganderättsförbehåll eller leasegivare

1. In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

1. Vid avtalsbrott enligt artikel 11 rörande avtal med äganderättsförbehåll eller leasingavtal, får säljaren med äganderättsförbehåll, respektive leasegivaren:

a) subject to any declaration

that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or

a) med förbehåll för even-

tuell förklaring som en fördragsslutande stat kan avge enligt artikel 54, häva avtalet och ta objektet i besittning eller fritt förfoga över objektet; eller

b) apply for a court order

authorising or directing either of these acts.

b) begära att en domstol ska

tillåta eller besluta om någon av ovanstående åtgärder.

Article 11 Meaning of default

Artikel 11 Begreppet avtalsbrott

1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.

1. Borgenären och gäldenären får när som helst skriftligen komma överens om omständigheter som innebär avtalsbrott, eller om annan omständighet vid vilken rättigheterna och åtgärderna i artiklarna 8 till 10 och artikel 13 ska vara tillämpliga.

2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, “default” for the purposes of Articles 8 to 10 and 13 means a default which substantially

2. Om sådan överenskommelse saknas, ska begreppet avtalsbrott i fråga om artiklarna 8 till 10 och artikel 13 avse avtalsbrott varigenom borgen-

deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

ären i väsentlig utsträckning berövas det borgenären rätteligen kan förvänta att avtalet ger borgenären rätt till.

Article 12 Additional remedies

Artikel 12 I övrigt tillgängliga åtgärder

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.

Övriga åtgärder som är tillåtna enligt den tillämpliga lagen, inklusive åtgärder som parterna har kommit överens om, får vidtas såvida de inte är oförenliga med kapitlets tvingande bestämmelserna vilka anges i artikel 15.

Article 13 Relief pending final determination

Artikel 13 Interimistiska åtgärder

1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:

1. Med förbehåll för eventuella förklaringar som kan avges enligt artikel 55, ska varje fördragsslutande stat sörja för att en borgenär, som kan styrka att gäldenären inte har fullgjort sina skyldigheter, i avvaktan på slutlig prövning av borgenärens krav och förutsatt att gäldenären vid något tillfälle lämnat sitt samtycke härtill, skyndsamt ska kunna utverka beslut från en domstol om en eller flera av följande åtgärder om de begärs av borgenären:

a) preservation of the object

and its value;

a) åtgärder i avsikt att be-

vara objektet och dess värde;

b) possession, control or

custody of the object;

b) rätt för borgenären att ta

objektet i besittning, eller ta kontroll över, eller låta förvara objektet;

c) immobilisation of the

object; and

c) kvarhållande av objektet;

d) lease or, except where

d) leasing eller, utom i de

covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the income therefrom.

fall som avses i led (a) till (c) ovan, ta kontroll över förvaltningen av, jämte inkomsterna och avkastningen från, objektet.

2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:

2. Domstolen får när beslut fattas om åtgärder enligt föregående punkt, även besluta om villkor som domstolen bedömer nödvändiga för att skydda de berörda personerna för det fall borgenären:

a) in implementing any

order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Convention or the Protocol; or

a) när dessa åtgärder verk-

ställs, underlåter att fullgöra någon av sina förpliktelser enligt Konventionen eller protokollet gentemot gäldenären; eller

b) fails to establish its

claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

b) helt eller delvis inte kan

styrka sitt anspråk, när sakfrågan avgörs slutligt.

3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.

3. Innan domstolen beslutar om åtgärder enligt punkt 1 får domstolen kräva att berörda personer underrättas om framställan.

4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

4. Bestämmelserna i denna artikel ska inte påverka tillämpningen av artikel 8(3) eller begränsa domstolens befogenhet att besluta om andra interimistiska åtgärder än de som anges i punkt 1.

Article 14 Procedural requirements

Artikel 14 Förfarandekrav

Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.

Med förbehåll för artikel 54(2), ska de åtgärder som föreskrivs i detta kapitel vidtas i enlighet med de processuella regler som gäller enligt lagen på den plats där åtgärderna ska vidtas.

Article 15 Derogation

Artikel 15 Undantag

In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

Två eller flera parter som berörs av reglerna i detta kapitel kan när som helst skriftligen komma överens om undantag från någon av de föregående bestämmelserna eller ändra verkningarna av dessa, med undantag för artiklarna 8(3) till (6), 9(3) och (4), 13(2) samt 14.

Chapter IV

The international registration system

Kapitel IV

Det internationella registreringssystemet

Article 16 The International Registry

Artikel 16 Det internationella registret

1. An International Registry shall be established for registrations of:

1. Ett internationellt register ska inrättas för registrering av:

a) international interests,

prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;

a) internationella säkerheter,

framtida internationella säkerheter och registreringsbara legala rättigheter

b) assignments and pro-

spective assignments of international interests;

b) överlåtelser och framtida

överlåtelser av internationella säkerheter;

c) acquisitions of interna-

tional interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;

c) förvärv av internationella

säkerheter till följd av lag- eller avtalsenlig subrogation enligt tillämplig lag;

d) notices of national

interests; and

d) meddelanden om nation-

ella säkerheter; och

e) subordinations

of

interests referred to in any of the preceding subparagraphs.

e) efterställande av sådana

säkerheter som avses ovan.

2. Different international registries may be established for different categories of object

2. Skilda internationella register får inrättas för de olika kategorierna av objekt och för

and associated rights. tillhörande rättigheter.

3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term “registration” includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

3. I detta kapitel och kapitel V avses med registrering även ändring, utvidgning eller upphävande av en registrering, beroende på sammanhanget.

Article 17 The Supervisory Authority and the Registrar

Artikel 17 Tillsynsmyndigheten och registratorn

1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.

1. En tillsynsmyndighet ska utses i enlighet med protokollet.

2. The Supervisory Authority shall:

2. Tillsynsmyndigheten ska:

a) establish or provide for

the establishment of the International Registry;

a) upprätta, eller låta upp-

rätta, det internationella registret;

b) except as otherwise pro-

vided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;

b) med förbehåll för proto-

kollets bestämmelser, tillsätta och avsätta registratorn;

c) ensure that any rights

required for the continued effective operation of the International Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;

c) sörja för att de rättigheter

som krävs för en effektiv drift av det internationella registret vid byte av registrator, kan överföras eller överlåtas till den nya registratorn;

d) after consultation with

the Contracting States, make or approve and ensure the publication of regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;

d) efter samråd med de för-

dragsslutande staterna och med tillämpning av protokollet utarbeta eller godkänna ett regelverk avseende driften av det internationella registret, och sörja för att regelverket offentliggörs;

e) establish administrative

procedures through which complaints con-

e) fastställa administrativt

förfarande vid tillsynsmyndigheten, för hand-

cerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;

läggning av klagomål som rör driften av det internationella registret;

f) supervise the Registrar

and the operation of the International Registry;

f) utöva tillsyn över registr-

atorns verksamhet och driften av det internationella registret;

g) at the request of the

Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit;

g) på begäran av registra-

torn, ge registratorn direktiv som tillsynsmyndigheten anser lämpliga;

h) set and periodically re-

view the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Registry;

h) fastställa och regelbundet

se över avgiftsstrukturen för det internationella registrets tjänster;

i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic

registration system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and

i) vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att ett effektivt elektroniskt system för registrering av säkerheter existerar, för förverkligande av Konventionens och protokollets syften; och

j) report periodically to

Contracting States concerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol.

j) med jämna mellanrum rapportera till de fördragsslutande staterna

hur myndigheten fullgör sina skyldigheter enligt Konventionen och protokollet.

3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions, including any agreement referred to in Article 27(3).

3. Tillsynsmyndigheten får ingå de avtal som krävs för utförande av dess uppgifter, bland annat de avtal som avses i artikel 27(3).

4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the International

4. Tillsynsmyndigheten ska ha full äganderätt till det internationella registrets databaser och arkiv.

Registry.

5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.

5. Registratorn ska säkerställa en effektiv drift av det internationella registret och utföra de uppgifter som myndigheten har ålagts i Konventionen, protokollet och regelverket.

Chapter V

Other matters relating to registration

Kapitel V

Övriga frågor avseende registrering

Article 18 Registration requirements

Artikel 18 Villkor för registrering

1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of the object:

1. Protokollet och regelverket ska innehålla villkor, bland annat kriterierna för identifiering av objektet, för:

a) for effecting a registra-

tion (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article;

a) registreringen (innefatt-

ande villkor för hur samtycke ska kunna lämnas i förtid på elektronisk väg, när så krävs enligt artikel 20);

b) for making searches and

issuing search certificates, and, subject thereto;

b) sökningar och utfärdan-

det av sökningsintyg; och,

c) for ensuring the con-

fidentiality of information and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration.

c) att säkerställa att upp-

gifter och dokument i det internationella registret, med undantag av uppgifter och dokument som rör en registrering, omfattas av sekretess.

2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has in fact been given or is valid.

2. Registratorn är inte skyldig att kontrollera huruvida samtycke till registrering faktiskt har lämnats eller är giltigt enligt artikel 20.

3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an international interest.

3. När en framtida internationell säkerhet övergår till att bli en internationell säkerhet, krävs ingen annan registrering, förutsatt att uppgifterna om registreringen är tillräckliga för att medge registreringen som en internationell säkerhet.

4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.

4. Registratorn ska sörja för att registreringarna införs i det internationella registrets databaser och är sökbara i kronologisk ordning efter mottagandet, samt att datum och klockslag för mottagandet införs i akten.

5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.

5. I protokollet får föreskrivas att en fördragsslutande stat på sitt territorium får utse ett eller flera organ till kontaktpunkter vilka ska ha till uppgift att översända de uppgifter som krävs för registrering till det internationella registret. En fördragsslutande stat som utser en kontaktpunkt får ange vilka villkor som ska vara uppfyllda innan uppgifterna översänds till det internationella registret.

Article 19 Validity and time of registration

Artikel 19 Registreringens giltighet och tidpunkt för registrering

1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.

1. För att en registrering ska vara giltig måste den göras enligt bestämmelserna i artikel 20.

2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable.

2. En registrering, förutsatt att den är giltig, är fullständig när de föreskrivna uppgifterna har förts in i det internationella registrets databaser så att den kan bli sökbar.

3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:

3. En registrering är sökbar när:

a) the International Registry

has assigned to it a sequentially ordered file number; and

a) registreringen har till-

delats ett aktlöpnummer i det internationella registret, och

b) the registration informa-

tion, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry.

b) informationen som har

registrerats, innefattande aktlöpnumret, har lagrats i beständig form och är tillgänglig i det internationella registret.

4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7.

4. Om en säkerhet som först har registrerats som en framtida internationell säkerhet blir en internationell säkerhet, ska den internationella säkerheten behandlas som om den registrerades vid tidpunkten för registreringen av den framtida internationella säkerheten, förutsatt att den registreringen fortfarande var gällande omedelbart innan den internationella säkerheten bildades enligt artikel 7.

5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.

5. Föregående punkt ska tilllämpas, med vederbörliga justeringar, vid registreringen av en framtida överlåtelse av en internationell säkerhet.

6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol.

6. En registrering ska vara sökbar i det internationella registrets databas i enlighet med de villkor som anges i protokollet.

Article 20 Consent to registration

Artikel 20 Samtycke till registrering

1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an

1. En internationell säkerhet, en framtida internationell säkerhet eller en överlåtelse eller en framtida överlåtelse av en

international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other.

internationell säkerhet får registreras, och registreringen får ändras eller förlängas innan den har gått ut, av endera parten med motpartens skriftliga samtycke.

2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.

2. Efterställandet av en internationell säkerhet till förmån för en annan internationell säkerhet, kan registreras av den person vars säkerhet har efterställts, eller med dennes skriftliga samtycke.

3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.

3. En registrering får avregistreras av den till vars förmån registreringen har gjorts, eller med dennes skriftliga samtycke.

4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.

4. Förvärvet av en internationell säkerhet genom lag- eller avtalsenlig subrogation får registreras av den som övertar säkerheten eller rätten.

5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.

5. En registreringsbar legal rättighet eller säkerhet får registreras av innehavaren.

6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.

6. Ett meddelande om en nationell säkerhet får registreras av innehavaren av säkerheten.

Article 21 Duration of registration

Artikel 21 Registreringens giltighetstid

Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.

Registrering av en internationell säkerhet är giltig till dess den avregistreras eller tills den giltighetstid som anges i registreringen har löpt ut.

Article 22 Searches

Artikel 22 Sökningar

1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations,

1. Var person får på elektronisk väg, enligt de närmare föreskrifterna i protokollet och

make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered therein.

regelverket, söka eller begära en sökning i det internationella registret avseende säkerheter eller framtida internationella säkerheter som finns registrerade där.

2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:

2. När registratorn tar emot en begäran om sökning avseende objekt ska den, enligt de närmare föreskrifterna i protokollet och regelverket, på elektronisk väg utfärda ett intyg om sökning i registret;

a) stating all registered in-

formation relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information; or

a) som ska innehålla samt-

liga registrerade uppgifter om objektet samt en uppgift om datum och klockslag för registreringen av uppgifterna; eller

b) stating that there is no

information in the International Registry relating thereto.

b) som intygar att uppgifter

om objektet saknas i det internationella registret.

3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information.

3. Ett intyg om sökning som har utfärdats enligt föregående punkt ska ange att den borgenär som anges i registreringsinformationen har förvärvat eller avser att förvärva en internationell säkerhet i objektet, men ska inte ange huruvida registreringen avser en internationell säkerhet eller en framtida internationell säkerhet, även om detta kan avgöras med ledning av registrerade uppgifter.

Article 23 List of declarations and declared non-consensual rights or interests

Artikel 23 Förteckning över förklaringar och legala rättigheter eller säkerheter

The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories

Registratorn ska upprätta en förteckning över förklaringar, återkallanden av förklaringar samt

of nonconsensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it.

kategorier av legala rättigheter eller säkerheter som har anmälts till myndigheten av depositarien så som de har avgetts av de fördragsslutande staterna i enlighet med artiklarna 39 och 40, med datum för varje förklaring eller återkallande av förklaring. Denna förteckning ska registreras och göras sökbar efter namnet på den stat som har avgett förklaringen, och ska hållas tillgänglig på begäran, enligt närmare föreskrifter i protokollet och regelverket, till var och en som begär den.

Article 24 Evidentiary value of certificates

Artikel 24 Bevisvärde av intyg

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is prima facie proof:

Ett dokument som uppfyller formkraven enligt regelverket och uppges vara ett intyg utfärdat av det internationella registret, är bevis:

a) that it has been so issued;

and

a) för att det har utfärdats av

det internationella registret; och

b) of the facts recited in it,

including the date and time of a registration.

b) för de uppgifter som an-

ges i det, inklusive datum och klockslag för registreringen.

Article 25 Discharge of registration

Artikel 25 Upphävande av registrering

1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered nonconsensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the

1. När de förpliktelser som säkerställts genom en registrerad säkerhet eller de förpliktelser som gett upphov till en registrerad legal rättighet eller säkerhet har fullgjorts, eller när villkoren för äganderättens övergång enligt ett avtal med äganderättsförbehåll har uppfyllts, ska innehavaren av säkerheten utan dröjsmål, vidta åtgärder för att upphäva registreringen

registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats till eller mottagits på den adress som anges i registreringen.

2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give value.

2. När en framtida internationell säkerhet eller en framtida överlåtelse av en internationell säkerhet har registrerats, ska den framtida borgenären eller förvärvaren utan dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva registreringen på den framtida gäldenärens eller överlåtarens skriftliga begäran som lämnats till eller mottagits på den adress som anges i registreringen, om sådan begäran framförs innan den framtida borgenären eller förvärvaren utgivit det som ska säkerställas, eller förbundit sig att göra det.

3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

3. Om de förpliktelser som säkerställts genom en nationell säkerhet och som beskrivs närmare i ett registrerat meddelande om nationell säkerhet har fullgjorts, ska innehavaren av denna säkerhet utan dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva registreringen på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats till eller mottagits på den adress som anges i registreringen.

4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

4. Om en registrering inte borde ha gjorts, eller om den är felaktig, ska den person till vars förmån registreringen gjorts utan dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva eller ändra registreringen på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats till eller mottagits på den adress som anges i registreringen.

Article 26 Access to the international registration facilities

Artikel 26 Tillgång till det internationella registret

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.

Ingen person får vägras tillgång till det internationella registrets registrerings- eller söktjänster såvida inte personen har underlåtit att följa villkoren som anges i detta kapitel.

Chapter VI

Privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar

Kapitel VI

Tillsynsmyndighetens och registratorns privilegier och immunitet

Article 27 Legal personality; immunity

Artikel 27 Juridisk person och immunitet

1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality.

1. Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta status som internationell juridisk person om den inte redan har det.

2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.

2. Tillsynsmyndigheten, dess ledning och anställda ska åtnjuta den immunitet mot rättsliga och administrativa åtgärder som framgår av protokollets bestämmelser.

3. a) The Supervisory Authority

shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be provided by agreement with the host State.

3. a) Tillsynsmyndigheten ska

åtnjuta skattebefrielse och andra sådana privilegier som framgår av avtalet med värdstaten.

b) For the purposes of this

paragraph, “host State” means the State in which the Supervisory Authority is situated.

b) I denna punkt avses med

”värdstat”, den stat där tillsynsmyndigheten är belägen.

4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or ad-

4. Tillgångar, handlingar, databaser och arkiv som tillhör det internationella registret ska vara okränkbara och immuna mot beslag och andra rättsliga

ministrative process. eller administrativa åtgärder.

5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.

5. Den som väcker talan mot registratorn enligt artikel 28(1) eller artikel 44, ska ha rätt att få tillgång till sådana uppgifter och handlingar som krävs för att föra talan.

6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.

6. Tillsynsmyndigheten får häva den okränkbarhet och immunitet som anges i punkt 4.

Chapter VII

Liability of the Registrar

Kapitel VII

Registratorns ansvar

Article 28 Liability and financial assurances

Artikel 28 Ansvar och ekonomiska försäkringar

1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking.

1. Registratorn ska vara skyldig att utge kompensation för skada som en person åsamkas, om skadan är en direkt följd av fel eller försummelse av registratorn, dess ledning eller anställda, eller brister i det internationella registreringssystemet, såvida inte bristerna har uppkommit genom en oundviklig händelse som det inte går att skydda sig emot, och som inte kunnat förebyggas genom bästa allmänt tillämpade praxis i fråga om utformning och drift av elektroniska register, inbegripet praxis för backup och för säkerhets- och nätsystemen.

2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the

2. Registratorn ska inte bära ansvar enligt föregående punkt för sakfel i de registreringsuppgifter som den tagit emot eller översänt i den form som de tagits emot.

Registrar in the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.

Registratorn ska inte heller bära ansvar för åtgärder eller omständigheter som varken den, dess ledning eller anställda orsakar, och som förelåg innan uppgifterna om registrering i det internationella registret togs emot.

3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.

3. Kompensation enligt punkt 1 kan reduceras i den utsträckning som den skadelidande har vållat eller bidragit till skadan.

4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.

4. Registratorn ska teckna försäkring eller förse sig med en garanti som täcker det ansvar som föreskrivs i denna artikel, i den utsträckning som tillsynsmyndigheten fastställer enligt bestämmelserna i protokollet.

Chapter VIII

Effects of an international interest as against third parties

Kapitel VIII

Den internationella säkerhetens verkan gentemot tredje man

Article 29 Priority of competing interests

Artikel 29 Prioritetsordning mellan konkurrerande säkerheter

1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.

1. En registrerad säkerhet har prioritet framför varje därefter registrerad säkerhet och varje oregistrerad säkerhet.

2. The priority of the firstmentioned interest under the preceding paragraph applies:

2. Prioriteten för den först nämnda säkerheten i föregående punkt gäller:

a) even if the first-

mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and

a) även om säkerheten er-

hölls eller registrerades med faktisk vetskap om den andra säkerheten;

b) even as regards value

given by the holder of the

b) även vad avser sådant

som innehavaren av den

first-mentioned interest with such knowledge.

först registrerade säkerheten utgivit, med kännedom om den andra säkerheten.

3. The buyer of an object acquires its interest in it:

3. Köparen av ett objekt förvärvar sin rätt till objektet:

a) subject to an interest

registered at the time of its acquisition of that interest; and

a) belastad med den säker-

het som var registrerad när objektet förvärvas, och

b) free from an unregistered

interest even if it has actual knowledge of such an interest.

b) fri från varje icke reg-

istrerad säkerhet, även om köparen har kännedom om sådan säkerhet.

4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:

4. Köparen till ett objekt med äganderättsförbehåll eller leasetagaren förvärvar rätten till objektet:

a) subject to an interest

registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and

a) belastad med den säker-

het som var registrerad före registreringen av den internationella säkerheten som säljaren med äganderättsförbehåll respektive leasegivaren har; och

b) free from an interest not

so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.

b) fri från den säkerhet som

inte var registrerade vid tidpunkten för förvärvet, även om köparen eller leasetagaren hade kännedom om sådan säkerhet.

5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

5. Prioriteten mellan konkurrerande säkerheter eller rättigheter enligt denna artikel kan ändras genom avtal mellan innehavarna av sådana säkerheter, men förvärvaren av en efterställd säkerhet är inte bunden av ett avtal om efterställning, såvida inte avtalet var registrerat vid tidpunkten för överlåtelsen.

6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.

6. Prioritet enligt denna artikel ska även gälla för avkastning från objektet.

7. This Convention:

7. Konventionen:

a) does not affect the rights

of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and

a) påverkar inte en persons

rätt till ett föremål, annat än objektet, som har installerats i ett objekt, om rätten till föremålet fanns före installationen, förutsatt att rätten till föremålet enligt tillämplig lag fortsätter att gälla även efter installationen; och

b) does not prevent the crea-

tion of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created.

b) utgör inget hinder för

uppkomsten av rättigheter i ett föremål, annat än objektet, som tidigare har varit installerade på ett objekt, förutsatt att rätten har uppkommit enligt tillämplig lag.

Article 30 Effects of insolvency

Artikel 30 Verkan av insolvens

1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.

1. I ett insolvensförfarande gentemot gäldenären ska en internationell säkerhet ge förmånsrätt eller separationsrätt om säkerheten var registrerad i enlighet med Konventionen innan insolvensförfarandena inleddes.

2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.

2. Inget i denna artikel ska påverka förmånsrätten eller separationsrätten för en internationell säkerhet i ett insolvensförfarande om en sådan rätt ges enligt den tillämpliga lagen.

3. Nothing in this Article affects: 3. Inget i denna artikel ska

påverka:

a) any rules of law appli-

a) tillämpningen av kon-

cable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or

kursrättsliga regler om återvinning i konkurs; eller

b) any rules of procedure

relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.

b) tillämpningen av proces-

suella regler gällande verkställighet av bättre rätt till egendom som insolvensförvaltaren kontrollerar eller utövar tillsyn över.

Chapter IX

Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation

Kapitel IX

Överlåtelse av tillhörande rättigheter och internationella säkerheter; subrogationsrättigheter

Article 31 Effects of assignment

Artikel 31 Verkan av överlåtelse

1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:

1. Såvida inte annat har avtalats mellan parterna, ska en överlåtelse av tillhörande rättigheter som gjorts i enlighet med artikel 32, även innebära att det till förvärvaren överlåts:

a) the related international

interest; and

a) den tillhörande inter-

nationella säkerheten; och

b) all the interests and

priorities of the assignor under this Convention.

b) samtliga säkerheter och

prioriteringar som överlåtaren har enligt Konventionen.

2. Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor’s associated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but

2. Inget i Konventionen hindar en partiell överlåtelse av överlåtarens tillhörande rättigheter. Vid en sådan partiell överlåtelse är överlåtaren och förvärvaren fria att avtala om sina respektive rättigheter till den internationella säkerheten som överlåtits enligt föregående punkt, dock inte på ett

not so as adversely to affect the debtor without its consent.

sådant sätt att gäldenärens ställning försämras utan dennes samtycke.

3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of setoff available to the debtor against the assignee.

3. Med förbehåll för punkt 4 ska gäldenärens invändningar och rätt till kvittning gentemot förvärvaren avgöras enligt tillämplig lag.

4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.

4. Gäldenären får när som helst skriftligen, helt eller delvis, avsäga sig rätten till invändningar och rätt till kvittning enligt föregående punkt. Detta gäller dock inte invändningar baserade på bedrägligt beteende från förvärvarens sida.

5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.

5. Om de tillhörande rättigheterna har överlåtits till säkerhet för en förpliktelse, återgår de till överlåtaren, i den mån de finns kvar, när de förpliktelser som säkerställts genom överlåtelsen fullgjorts.

Article 32 Formal requirements of assignment

Artikel 32 Formkrav för överlåtelsen

1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:

1. En överlåtelse av tillhörande rättigheter medför överlåtelse av den internationella säkerheten i objektet endast om:

a) is in writing;

a) överlåtelsen ingås skrift-

ligen;

b) enables the associated

rights to be identified under the contract from which they arise; and

b) överlåtelsen möjliggör

identifiering av de tillhörande rättigheterna som följer av avtalet; och

c) in the case of an assign-

ment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the

c) vid överlåtelse till säker-

het för en förpliktelse, gör det möjligt att i enlighet med protokollet fastställa de förpliktelser som säkerställs genom

Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured.

överlåtelsen, utan att ett belopp eller ett högsta säkra belopp måste anges.

2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.

2. En överlåtelse av en internationell säkerhet som bildats eller föreskrivs i ett pantavtal är inte giltigt om inte alla eller vissa tillhörande rättigheter också överlåts.

3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

3. Konventionen är inte tillämplig på en överlåtelse av tillhörande rättigheter, om inte överlåtelsen tillåter att den aktuella internationella säkerheten också överlåts.

Article 33 Debtor’s duty to assignee

Artikel 33 Gäldenärens förpliktelser gentemot förvärvaren

1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:

1. I den omfattning tillhörande rättigheter och den internationella säkerheten har överlåtits i enlighet med artiklarna 31 och 32, är gäldenären bunden av överlåtelsen och ska fullgöra de säkerställda förpliktelserna gentemot förvärvaren, om och endast om:

a) the debtor has been given

notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and

a) gäldenären skriftligen har

underrättats om överlåtelsen av, eller på uppdrag av, överlåtaren; och

b) the notice identifies the

associated rights.

b) de tillhörande rättighet-

erna identifieras i underrättelsen.

2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for

2. Oberoende av andra grunder till att betalning eller fullgörande av förpliktelser från gäldenärens sida kan ske med befriande verkan, ska gäldenären kunna fullgöra de säker-

this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.

ställda förpliktelserna med befriande verkan om det sker i enlighet med föregående punkt.

3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.

3. Inget i denna artikel ska påverka prioritetsordningen mellan konkurrerande överlåtelser.

Article 34 Default remedies in respect of assignment by way of security

Artikel 34 Åtgärder vid avtalsbrott i samband med överlåtelse som säkerhet

In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if references:

Om överlåtaren underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt en överlåtelse av tillhörande rättigheter och den aktuella internationella säkerheten, och överlåtelsen har gjorts till säkerhet för en förpliktelse, är artiklarna 8, 9 samt 11 till 14 tillämpliga på förhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren (och, i fråga om tillhörande rättigheter, tillämpliga i den utsträckning som dessa artiklar kan tillämpas på immateriella objekt) som om hänvisning:

a) to the secured obligation

and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;

a) till den säkerställda för-

pliktelsen och säkerheten avsåg den förpliktelse som säkras genom överlåtelsen av de tillhörande rättigheterna och den internationella säkerheten samt den säkerhet som har bildas genom överlåtelsen;

b) to the chargee or creditor

and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;

b) till säkerhetshavaren eller

borgenären och till säkerhetsställaren eller till gäldenären avsåg förvärvare respektive överlåtare;

c) to the holder of the

international interest were references to the

c) till innehavare av den

internationella säkerheten avsåg förvärvaren; och

assignee; and

d) to the object were refer-

ences to the assigned associated rights and the related international interest.

d) till objektet avsåg de till-

hörande rättigheterna och den aktuella internationella säkerheten.

Article 35 Priority of competing assignments

Artikel 35 Företrädesordning mellan konkurrerande säkerhetsöverlåtelser

1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

1. Om det finns konkurrerande överlåtelser av tillhörande rättigheter och minst en av överlåtelserna inkluderar den aktuella internationella säkerheten och är registrerad, ska bestämmelserna i artikel 29 tillämpas som om hänvisning till en registrerad säkerhet var hänvisning till en överlåtelse av de tillhörande rättigheterna och den aktuella registrerade säkerheten, och som om hänvisning till en registrerad eller icke registrerad säkerhet var hänvisning till en registrerad eller icke registrerad överlåtelse.

2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.

2. Artikel 30 är tillämplig på en överlåtelse av tillhörande rättigheter som om hänvisning till en internationell säkerhet var hänvisning till en överlåtelse av de tillhörande rättigheterna och den aktuella internationella säkerheten.

Article 36 – Assignee’s priority with respect to associated rights

Artikel 36 – Förvärvarens prioritet avseende tillhörande rättigheter

1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another

1. Förvärvaren av tillhörande rättigheter och den aktuella internationella säkerheten, vars förvärv har registrerats, har endast prioritet enligt artikel 35(1) framför en annan

assignee of the associated rights:

förvärvare av de tillhörande rättigheterna:

a) if the contract under

which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and

a) om avtalet av vilket de

tillhörande rättigheterna följer, anger att objektet utgör säkerhet för dem eller är knutet till dem; och

b) to the extent that the

associated rights are related to an object.

b) om de tillhörande rättig-

heterna avser ett visst objekt.

2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:

2. Gällande (b) i föregående punkt, ska de tillhörande rättigheterna anses avse ett visst objekt endast i den utsträckning de avser rätt till betalning eller fullgörande som hänför sig till:

a) a sum advanced and

utilised for the purchase of the object;

a) ett belopp som har ut-

betalats och nyttjats för förvärvet av objektet;

b) a sum advanced and

utilised for the purchase of another object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;

b) ett belopp som har ut-

betalats och nyttjats för förvärvet av ett annat objekt, i vilket överlåtaren hade en annan internationell säkerhet, om överlåtaren överförde den säkerheten till förvärvaren och överlåtelsen har registrerats;

c) the price payable for the

object;

c) köpeskillingen för objekt-

et;

d) the rentals payable in

respect of the object; or

d) hyran för objektet; eller

e) other obligations arising

from a transaction referred to in any of the preceding subparagraphs.

e) andra förpliktelser som

följer av en transaktion enligt denna punkt.

3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall

3. I alla andra fall ska företrädesordningen för konkurrerande överlåtelser av tillhör-

be determined by the applicable law.

ande rättigheter fastställas enligt tillämplig lag.

Article 37 Effects of assignor’s insolvency

Artikel 37 Verkan av överlåtarens insolvens

The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor.

Bestämmelserna i artikel 30 är tillämpliga på insolvensförfaranden gentemot överlåtaren, som om hänvisning till gäldenär var hänvisning till överlåtaren.

Article 38 Subrogation

Artikel 38 Subrogation

1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.

1. Med förbehåll för punkt 2 ska inget i den här Konventionen påverka förvärvet av tillhörande rättigheter och den aktuella internationella säkerheten genom lag- eller avtalsenlig subrogation.

2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

2. Prioriteringen mellan en säkerhet som omfattas av föregående punkt och en konkurrerande säkerhet kan ändras genom skriftligt avtal mellan innehavarna av de respektive säkerheterna, men en förvärvare av en efterställd säkerhet är inte bunden av ett avtal om efterställning, såvida inte efterställningen var registrerad vid tidpunkten för överlåtelsen.

Chapter X

Rights or interests subject to declarations by Contracting States

Kapitel X

Rättigheter eller säkerheter som omfattas av förklaringar från de fördragsslutande staterna

Article 39 Rights having priority without registration

Artikel 39 Rättigheter som har prioritet utan registrering

1. A Contracting State may at 1. En fördragsslutande stat får

any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally or specifically:

när som helst, i en förklaring som ska deponeras hos protokollets depositarie, generellt eller specifikt ange:

a) those categories of non-

consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that State’s law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and

a) de kategorier av legala

rättigheter eller säkerheter (bortsett från rättigheter eller säkerheter på vilka artikel 40 är tilllämplig) som enligt statens lag har prioritet framför en säkerhet till ett objekt likvärdig med säkerheten hos en innehavare av en registrerad internationell säkerhet, och som ska ha prioritet framför en registrerad internationell säkerhet, oavsett om det är fråga om insolvensförfarande eller inte; och

b) that nothing in this Con-

vention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object.

b) att inget i den här Kon-

ventionen ska påverka rätten för en stat, ett statligt organ, en mellanstatlig organisation eller en privat leverantör av offentliga tjänster att beslagta eller hålla kvar ett objekt enligt statens lagar, för betalning av skuld till sådant organ, organisation eller leverantör, om skulden är direkt hänförlig till de tjänster som tillhandahållits beträffande objektet eller ett annat objekt.

2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration.

2. En förklaring som avges enligt föregående punkt kan utformas till att omfatta kategorier som uppkommer efter deponeringen av förklaringen.

3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only

3. En legal rättighet eller säkerhet har prioritet framför en internationell säkerhet om och

if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.

endast om den legala rättigheten eller säkerheten tillhör en kategori som omfattas av en förklaring som har deponerats före registreringen av den internationella säkerheten.

4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession.

4. Trots föregående punkt får en fördragsslutande stat vid tidpunkten för ratificering, godkännandet eller anslutningen till protokollet, förklara att en rättighet eller säkerhet i en kategori som omfattas av en förklaring som har avgetts enligt punkt 1 (a) ska ha prioritet framför en internationell säkerhet som har registrerats före dagen för sådan ratificeringen, godkännandet eller anslutningen.

Article 40 Registrable non-consensual rights or interests

Artikel 40 Legala rättigheter eller säkerheter som kan registreras

A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the categories of nonconsensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time.

En fördragsslutande stat får när som helst i en förklaring som deponeras hos protokollets depositarie ange de kategorier av legala rättigheter eller säkerheter i alla kategorier av objekt som ska kunna registreras enligt den här Konventionen som om dessa rättigheter eller säkerheter var internationella säkerheter och ska behandlas som sådana. En sådan förklaring kan ändras över tiden.

Chapter XI

Application of the Convention to sales

Kapitel XI

Konventionens tillämpning på försäljning

Article 41 Sale and prospective sale

Artikel 41 Försäljning och framtida försäljning

This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any modifications therein.

Den här Konventionen är tillämplig på försäljning eller framtida försäljning av ett objekt i enlighet med protokollets bestämmelser, med de inskränkningar som framgår där.

Chapter XII

Jurisdiction

Kapitel XII

Jurisdiktion

Article 42 Choice of forum

Artikel 42 Val av forum

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

1. Med förbehåll för artiklarna 43 och 44 ska de domstolar i en fördragsslutande stat som parterna i en transaktion har valt, ha behörighet att pröva alla framställningar som grundas på Konventions bestämmelser, oavsett om den valda domstolen har anknytning till parterna eller transaktionen. Sådan behörighet ska vara exklusiv, såvida inte parterna överenskommer om annat.

2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.

2. Avtal om domstols behörighet ska vara skriftligt eller annars uppfylla de formella krav som i lagen i den stat där den valda domstolen finns.

Article 43 Jurisdiction under Article 13

Artikel 43 Jurisdiktion enligt artikel 13

1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the territory

1. Domstolarna i en fördragsslutande stat, som utsetts av parterna, och domstolarna i den fördragsslutande stat där

of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object.

objektet finns, ska ha behörighet att besluta om de åtgärder som anges i artikel 13(1)(a), (b), (c) och artikel 13(4) gällande det objektet.

2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either:

2. Behörighet att besluta om åtgärd som anses i artikel 13(1)(d) eller andra interimistiska åtgärder enligt artikel 13(4) har:

a) by the courts chosen by

the parties; or

a) de domstolar parterna har

valt; eller

b) by the courts of a Con-

tracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting State.

b) domstolarna i en för-

dragsslutande stat på vars territorium gäldenären befinner sig, varvid åtgärden enligt villkoren i beslutet, endast kan verkställas i den fördragsslutande statens territorium.

3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.

3. En domstol är behörig enligt de föregående punkterna, även om det slutliga avgörandet av en framställan som avses i artikel 13(1) kommer att, eller får, göras av en domstol i en annan fördragsslutande stat eller i skiljeförfarande.

Article 44 Jurisdiction to make orders against the Registrar

Artikel 44 Behörighet att vidta åtgärder gentemot registratorn

1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.

1. Domstolarna som är belägna där registratorn har sitt huvudkontor ska ha exklusiv behörighet att pröva skadeståndstalan, eller besluta om åtgärder, mot registratorn.

2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or cannot be found for the pur-

2. Om en person inte hörsammar en framställan som görs enligt artikel 25 och personen inte längre existerar eller inte kan påträffas för föreläggande att

pose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.

upphäva registreringen, ska domstolarna som avses i föregående punkt ha exklusiv behörighet att på begäran av gäldenären eller den framtida gäldenären, förelägga registratorn att upphäva registreringen.

3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.

3. Om en person inte följer ett beslut av en domstol med behörighet enligt den här Konventionen eller, om det rör sig om en nationell säkerhet, en behörig domstols beslut enligt vilket personen åläggs att ändra eller upphäva en registrering, får de domstolar som avses i punkt 1 förelägga registratorn att vidta sådana åtgärder som krävs för att verkställa beslutet.

4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.

4. Med förbehåll för föregående stycken får ingen domstol vidta åtgärder, meddela domar eller fatta beslut riktade mot registratorn.

Article 45 Jurisdiction in respect of insolvency proceedings

Artikel 45 Behörighet vid insolvensförfaranden

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.

Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämpliga på insolvensförfaranden.

Chapter XIII

Relationship with other Conventions

Kapitel XIII

Förhållande till andra konventioner

Article 45 bis Relationship with the United

Nations Convention on theAssignment of Receivables in International Trade

Artikel 45 bis Förhållande till FN:s konvention om överlåtelse av fordringar inom internationell handel

This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in

International Trade, opened for signature in New York on 12

December 2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.

Konventionen ska ha företräde framför FN:s konvention om överlåtelse av fordringar inom internationell handel, öppen för undertecknande i New York den 12 december 2001, i den utsträckning den avser överlåtelsen av fordringar som utgör tillhörande rättigheter avseende internationella säkerheter i luftfartsobjekt, rullande järnvägsmateriel och rymdobjekt.

Article 46 Relationship with the

UNIDROIT Convention on International Financial Leasing

Artikel 46 Förhållande till Unidroits konvention om internationell finansiell leasing

The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT

Convention on International Financial Leasing, signed at

Ottawa on 28 May 1988.

Protokollet får fastställa förhållandet mellan Konventionen och Unidroits konvention om internationell finansiell leasing, undertecknad i Ottawa den 28 maj 1988.

Chapter XIV

Final provisions

Kapitel XIV

Slutbestämmelser

Article 47 Signature, ratification, acceptance, approval or accession

Artikel 47 Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning

1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment

1. Den här Konventionen är öppen för undertecknande i Kapstaden den 16 november 2001 av de stater som deltar i diplomatkonferensen i Kapstaden den 29 oktober till den

Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article 49.

16 november 2001 för antagande av en konvention avseende mobilt lösöre och ett luftfartsprotokoll. Efter den 16 november 2001 ska Konventionen vara öppen för undertecknande av samtliga stater vid sätet för Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit) i Rom tills den träder i kraft i enlighet med artikel 49.

2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

2. Den här Konventionen ska ratificeras, godtas eller godkännas av de stater som undertecknat den.

3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.

3. Alla stater som inte undertecknar Konvention får när som helst därefter ansluta sig till den.

4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

4. Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning får effekt genom deponering av ett formellt dokument därom hos depositarien.

Article 48 Regional Economic Integration Organisations

Artikel 48 Regionala organisationer för ekonomisk integration

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States

1. En regional organisation för ekonomisk integration, som utgörs av suveräna stater och är behörig vad avser vissa frågor som regleras i Konventionen får underteckna, godta och godkänna Konventionen eller ansluta sig till den. I sådana fall ska den regionala organisationen för ekonomisk integration ha samma rättigheter och skyldigheter som en fördragsslutande stat, i den utsträckning organisationen är behörig i frågor som regleras i Konventionen. När antalet fördragsslutande stater ska

is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

räknas enligt Konventionen, ska den regionala organisationen för ekonomisk integration inte räknas som en fördragsslutande stat i tillägg till de medlemsstater som är fördragsslutande stater.

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

2. Vid undertecknandet, godtagandet, godkännandet eller anslutningen ska den regionala organisationen för ekonomisk integration lägga fram en förklaring för depositarien gällande de frågor som regleras i Konventionen, vilka medlemsstaterna delegerat sin behörighet till organisationen. Den regionala organisationen för ekonomisk integration ska utan dröjsmål underrätta depositarien om alla eventuella ändringar i behörighetsdelegeringen, inkluderande nya behörighetsdelegeringar.

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

3. Hänvisningar till fördragsslutande stat, fördragsslutande stater, stat som är part eller stater som är parter i Konventionen ska gälla även för en regional organisation för ekonomisk integration när detta framgår av sammanhanget.

Article 49 Entry into force

Artikel 49 Ikraftträdande

1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a

1. Den här Konventionen träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit från och med den dag då det tredje ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats, dock endast i fråga om en

Protocol applies: kategori av objekt på vilken ett protokoll är tillämpligt:

a) as from the time of entry

into force of that Protocol;

a) från och med nämnda

protokolls ikraftträdande;

b) subject to the terms of

that Protocol; and

b) i enlighet med nämnda

protokolls bestämmelser; och

c) as between States Parties

to this Convention and that Protocol.

c) mellan de stater som är

parter till Konventionen och nämnda protokoll.

2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of subparagraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.

2. För övriga stater träder Konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit efter dagen då statens ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats, dock endast i fråga om en kategori av objekt på vilken ett protokoll är tillämpligt och, i fråga om detta protokoll, i enlighet med de villkor som avses i styckena a–c i föregående punkt.

Article 50 Internal transactions

Artikel 50 Interna transaktioner

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State with regard to all types of objects or some of them.

1. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara att Konvention inte ska tillämpas på en transaktion som är intern i förhållande till denna stat i fråga om alla eller vissa typer av objekt.

2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29, and any provisions of this Convention relating to

2. Föregående stycke till trots ska bestämmelserna i artiklarna 8(4), 9(1), 16, kapitel V, artikel 29 och samtliga bestämmelser i den här Konventionen om registrerade

registered interests shall apply to an internal transaction.

säkerheter tillämpas på en intern transaktion.

3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law.

3. Om ett meddelande om nationell säkerhet har registrerats i det internationella registret, ska prioriteten för innehavaren av denna säkerhet enligt artikel 29 inte påverkas av att denna säkerhet innehas av en annan person till följd av överlåtelse eller subrogation enligt tillämplig lag.

Article 51 Future Protocols

Artikel 51 Kommande protokoll

1. The Depositary may create working groups, in cooperation with such relevant non- governmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects.

1. Depositarien får inrätta arbetsgrupper, vilka i samarbete med sådana ickestatliga organisationer som depositarien finner lämpliga, ska utvärdera möjligheten att utvidga tillämpningen av den här Konventionen, genom ett eller flera protokoll, till att omfatta objekt i någon annan kategori av identifierbart mobilt lösöre av stort värde, jämte tillhörande rättigheter, än de kategorier som anges i artikel 2(3).

2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant intergovernmental organisations, and shall invite such States and organisations to

2. Depositarien ska överlämna texten till varje preliminärt utkast till protokoll avseende en kategori av objekt som utarbetats av en sådan arbetsgrupp till alla stater som är parter i Konventionen, alla stater som är medlemmar hos depositarien, alla medlemsstater i Förenta Nationerna som inte är medlemmar hos depositarien och alla relevanta mellanstatliga organisationer, och anmoda dessa stater och organisationer att delta i

participate in intergovernmental negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.

mellanstatliga förhandlingar i avsikt att utarbeta utkast till protokoll med utgångspunkt i ett sådant preliminärt utkast till protokoll.

3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a working group to such relevant nongovernmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.

3. Depositarien ska även överlämna texten till varje preliminärt utkast till protokoll som utarbetats av en sådan arbetsgrupp till de ickestatliga organisationer som depositarien finner lämpliga. Dessa icke-statliga organisationer ska anmodas att utan dröjsmål för depositarien lägga fram sina synpunkter på texten och att som observatörer delta i utarbetandet av ett utkast till protokoll.

4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.

4. När depositariens behöriga organ fastställer att ett sådant utkast till protokoll är färdigt att antas ska depositarien sammankalla en diplomatkonferens för antagande av protokollet.

5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the category of objects covered thereby.

5. Med förbehåll för punkt 6 ska den här Konventionen, när ett protokoll har antagits, vara tillämplig på den kategori av objekt som avses i nämnda protokoll.

6. Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that Protocol.

6. Artikel 45 bis i den här Konventionen är tillämplig på ett protokoll endast om detta uttryckligen föreskrivs i protokollet.

Article 52 Territorial units

Artikel 52 Territoriella enheter

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the

1. Om en fördragsslutande stat har territoriella enheter i vilka olika rättssystem är tillämpliga på frågor som regleras i

matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

den här Konventionen, får den vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet eller anslutningen förklara att den här Konventionen ska var tillämplig i alla dess territoriella områden, eller endast i någon eller några av dessa, och får när som helst ändra denna förklaring genom att avge en ny förklaring.

2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.

2. I en sådan förklaring ska det uttryckligen anges i vilka territoriella områden den här Konventionen ska var tilllämplig.

3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all territorial units of that State.

3. Om en fördragsslutande stat inte har avgett någon förklaring enligt punkt 1, ska den här Konventionen tillämpas på alla territoriella områden i staten.

4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

4. Om en fördragsslutande stat utsträcker tillämpningen av Konventionen till att omfatta en eller flera av sina territoriella områden, får förklaringar som kan avges enligt Konventionen, avges i fråga om var och en av dessa territoriella områden, och avgivna förklaringar gällande ett territoriellt område kan ha en annan lydelse än de som har avgetts gällande ett annat territoriellt område.

5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of a Contracting State:

5. Om Konventionen enligt en förklaring som har avgetts enligt punkt 1 ska tillämpas på en eller flera territoriella områden i en fördragsslutande stat:

a) the debtor is considered

to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed

a) ska gäldenären anses

finnas i en fördragsslutande stat endast om gäldenären bildats enligt

under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which this Convention applies;

lagen i ett territoriellt område på vilken Konventionen ska tillämpas, eller om gäldenären har sitt säte, huvudkontor, driftställe eller hemvist i ett territoriellt område inom vilket Konventionen ska tillämpas;

b) any reference to the

location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which this Convention applies; and

b) ska varje hänvisning till

objektets läge i en fördragsslutande stat avse objektets läge i ett territoriellt område inom vilket Konventionen ska tillämpas; och

c) any reference to the

administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this Convention applies.

c) ska varje hänvisning till

administrativa myndigheter i den fördragsslutande staten uppfattas som de behöriga administrativa myndigheterna i det territoriella området inom vilket Konventionen ska tillämpas.

Article 53 Determination of courts

Artikel 53 Fastställande av domstolar

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare the relevant “court” or “courts” for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention.

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara vilken eller vilka domstolar som är relevanta vid tillämpningen av artikel 1 och kapitel XII i den här Konventionen.

Article 54 Declarations regarding remedies

Artikel 54 Förklaringar om åtgärder

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory

1. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara att säkerhetshavaren, när den säkerställda tillgången är belägen på dess

the chargee shall not grant a lease of the object in that territory.

territorium eller kontrolleras därifrån, inte får leasa ut tillgången inom territoriet.

2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this leave of the court.

2. En fördragsslutande stat ska vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara om en åtgärd, som står till borgenärens förfogande enligt en bestämmelse i Konventionen och vars verkställighet enligt dessa bestämmelser inte förutsätter en framställan hos domstol, får vidtas endast efter domstolens samtycke.

Article 55 Declarations regarding relief pending final determination

Artikel 55 Förklaringar om interimistiska åtgärder före avgörande av sakfråga

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av eller anslutningen till protokollet, förklara att staten inte, eller endast delvis, kommer att tillämpa bestämmelserna i artikel 13 eller artikel 43 eller båda. Av förklaringen måste framgå under vilka förutsättningar bestämmelserna i den relevanta artikeln kommer att tillämpas, om de ska tillämpas delvis, eller vilka andra interimistiska åtgärder som kommer att tillämpas.

Article 56 Reservations and declarations

Artikel 56 Reservationer och förklaringar

1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions.

1. Ingen reservation får göras mot den här Konvention, men förklaringar som är tillåtna enligt artiklarna 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 och 60 får avges i enlighet med dessa bestämmelser.

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal

2. Varje förklaring, efterföljande förklaring eller återkallande

of a declaration made under this Convention shall be notified in writing to the Depositary.

av förklaring enligt den här Konventionen ska anmälas skriftligen till depositarien.

Article 57 Subsequent declarations

Artikel 57 Efterföljande förklaringar

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

1. En fördragsslutande stat får när som helst avge en efterföljande förklaring, med undantag av förklaringar till artikel 60, efter dagen för Konventionens ikraftträdande i förhållande till den aktuella staten, genom en anmälan därom till depositarien.

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

2. En sådan efterföljande förklaring får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan. Om det i anmälan anges att förklaringen ska få verkan först efter en längre tid, ska förklaringen få verkan när den angivna tidsperioden har förflutit från det att depositarien mottagit anmälan.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

3. Trots föregående stycken ska Konventionen fortsätta att tillämpas som om en sådan efterföljande förklaring inte har avgetts, i fråga om alla rättigheter eller säkerheter som uppkommit före den dag då den efterföljande förklaringen fick verkan.

Article 58 Withdrawal of declarations

Artikel 58 Återkallande av förklaringar

1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised under Article 60, may withdraw it at any

1. Alla de stater som är parter och har avgett en förklaring enligt Konventionen, med undantag av en sådan förklaring som får avges enligt

time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

artikel 60, får när som helst återkalla den genom en anmälan därom till depositarien. Ett sådant återkallande får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan.

2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

2. Trots föregående stycke ska Konventionen fortsätta att tillämpas som om en sådan förklaring inte har återkallats, i fråga om alla rättigheter eller säkerheter som uppkommit före den dag då återkallandet fick verkan.

Article 59 Denunciations

Artikel 59 Uppsägning

1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.

1. Alla stater som är parter får säga upp Konventionen genom en skriftlig anmälan till depositarien.

2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary.

2. En sådan uppsägning får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att tolv månader har förflutit från och med den dag då depositarien mottog anmälan.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

3. Trots föregående stycken ska den här Konventionen fortsätta att tillämpas som om en uppsägning inte hade skett, i fråga om alla rättigheter och säkerheter som uppkommit före den dag då uppsägningen fick verkan.

Article 60 Transitional provisions

Artikel 60 Övergångsbestämmelser

1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not

1. Såvida inte en fördragsslutande stat vid något tillfälle förklarar något annat, ska

apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Convention.

Konventionen inte tillämpas på en redan befintlig rättighet eller säkerhet, vilken behåller den prioritet den hade enligt tillämplig lag innan den dag då Konventionen fick verkan.

2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention:

2. För tillämpningen av artikel 1(v) och för fastställande av prioritet enligt den här Konventionen:

a) “effective date of this

Convention” means in relation to a debtor the time when this Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting State, whichever is the later; and

a) avses med ”den dag då

Konventionen fick verkan” i fråga om gäldenären, antingen den tidpunkt då Konventionen träder i kraft eller den tidpunkt då den stat i vilken gäldenären befinner sig blir fördragsslutande stat, varvid den dag som infaller sist ska gälla; och

b) the debtor is situated in a

State where it has its centre of administration or, if it has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

b) ska gäldenären anses

befinna sig i en stat i vilken dennes huvudkontor är beläget eller, om denne saknar huvudkontor, dennes driftställe, eller om gäldenären har mer än ett driftställe, dennes huvudsakliga driftställe eller, om denne saknar driftställe, dennes hemvist är beläget.

3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to pre-existing rights or interests arising under an

3. En fördragsslutande stat får i en förklaring enligt punkt 1 ange ett datum som ska infalla tidigast tre år efter den dag då förklaringen får verkan, från och med vilket Konventionen och protokollet ska tillämpas, i fråga om fastställandet av prioritet, inbegripet skydd av varje redan befintlig prioritet, på redan befintliga rättigheter eller säkerheter som bildats enligt ett avtal som ingåtts när

agreement made at a time when the debtor was situated in a State referred to in subparagraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in its declaration.

gäldenären befann sig i en stat enligt punkt 2(b), dock endast i den utsträckning och på det sätt som anges i nämnda förklaring.

Article 61 Review Conferences, amendments and related matters

Artikel 61 Konferenser för utvärdering, ändringar och därtill hörande frågor

1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

1. Depositarien ska varje år, eller med annat lämpligt tidsintervall, utarbeta rapporter riktade till de stater som är parter om hur den internationella ordning som inrättas genom Konventionen fungerar i praktiken. Depositarien ska utarbeta rapporterna med beaktande av tillsynsmyndighetens rapporter om driften av det internationella registreringssystemet.

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

2. På begäran av minst tjugofem procent av de stater som är parter ska depositarien i samråd med tillsynsmyndigheten anordna återkommande utvärderingskonferenser för dessa stater för genomgång av:

a) the practical operation of

this Convention and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

a) hur Konventionen till-

lämpas i praktiken och i vilken grad finansiering mot säkerhet i tillgångar och leasing av objekt som faller inom Konventionens tillämpningsområde faktiskt underlättas genom Konventionen;

b) the judicial interpretation

b) den juridiska tolkningen

given to, and the application made of the terms of this Convention and the regulations;

och tillämpningen av Konventionen och regelverket;

c) the functioning of the

international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

c) det internationella registr-

eringssystemets funktion, registratorns utförande och tillsynsmyndighetens tillsyn över registratorn, på grundval av tillsynsmyndighetens rapporter; och

d) whether any modifi-

cations to this Convention or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

d) huruvida det är önskvärt

med någon förändring av den här Konventionen eller bestämmelserna om det internationella registret.

3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two- thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.

3. Med förbehåll för punkt 4 ska varje ändring av den här Konventionen godkännas av minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter och som deltar vid konferensen enligt föregående stycke, och träder sedan i kraft i förhållande till de stater som har ratificerat, godtagit eller godkänt denna sedan den ratificerats, godtagits eller godkänts av tre stater i enlighet med bestämmelserna i artikel 49 om Konventionens ikraftträdande.

4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.

4. Om avsikten är att den föreslagna ändringen av Konventionen ska tillämpas på mer än en kategori av utrustning, ska den likaledes godkännas av minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter i varje protokoll och som deltar vid konferensen enligt punkt 2.

Article 62 Depositary and its functions

Artikel 62 Depositarien och dess uppgifter

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

1. Ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrument ska deponeras hos Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit), nedan kallad depositarien.

2. The Depositary shall:

2. Depositarien ska:

a) inform all Contracting

States of:

a) underrätta alla fördrags-

slutande stater om:

(i) each new signature

or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(i) varje nytt underteck-

nande eller varje ny deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument och om datum för detta undertecknande eller denna deponering;

(ii) the date of entry into

force of this Convention;

(ii) om datum för Kon-

ventionens ikraftträdande;

(iii) each declaration

made in accordance with this Convention, together with the date thereof;

(iii) om varje förklaring

som avges enligt Konventionen och om datum för denna förklaring;

(iv) the withdrawal or

amendment of any declaration, together with the date thereof; and

(iv) om varje återkall-

ande eller ändring av förklaringar, samt om datum för sådant återkallande eller sådan ändring; och

(v) the notification of

any denunciation of this Convention together with the date thereof and the date on which it

(v) om varje anmälan

om uppsägning av Konvention samt om datum för sådan uppsägning och om dag den får verkan;

takes effect;

b) transmit certified true

copies of this Convention to all Contracting States;

b) överlämna bestyrkta av-

skrifter av Konventionen till alla fördragsslutande stater,

c) provide the Supervisory

Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

c) förse tillsynsmyndigheten

och registratorn med avskrifter av alla ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, underrätta dem om dagen för deponering av dessa, om alla förklaringar, återkallanden och ändringar av förklaringar samt om alla anmälningar om uppsägning, med uppgift om datum för dessa anmälningar, så att uppgifterna i dessa är enkelt och fullständigt tillgängliga, och

d) perform such other

functions customary for depositaries.

d) utföra de övriga uppgifter

som normalt åligger depositarier.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Convention.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud med stöd av vederbörliga fullmakter undertecknat denna konvention.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

I Kapstaden den sextonde november tvåtusen ett i ett enda exemplar på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska språken, vilka texter alla har lika giltighet, vilken giltighet träder i kraft när konferensens gemensamma sekretariat under överinseende av konferensens ordförande inom 90 dagar från och med dagen för denna akt har kontrollerat den inbördes överensstämmelsen mellan dessa texter.

Protokoll till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel

LUXEMBOURG PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO RAILWAY ROLLING STOCK

LUXEMBURGPROTOKOLLET OM SÄRSKILDA FRÅGOR RÖRANDE RULLANDE JÄRNVÄGSMATERIEL TILL KONVENTIONEN OM INTER-NATIONELLA SÄKER-HETSRÄTTER I LÖSA SAKER

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL

CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment (the “Convention”) as it relates to railway rolling stock, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,

MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of railway rolling stock and their finance,

HAVE AGREED upon the following provisions relating to railway rolling stock:

DE STATER SOM ÄR PARTER I DETTA PROTOKOLL,

SOM ANSER att konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (konventionen), mot bakgrund av konventionens syften såsom dessa kommer till uttryck i konventionens ingress, bör implementeras i den utsträckning den är tillämplig på rullande järnvägsmateriel,

SOM ÄR MEDVETNA OM behovet av att anpassa konventionen för att möta de särskilda krav som gäller för rullande järnvägsmateriel och finansieringen av sådan materiel,

HAR ENATS OM följande bestämmelser om rullande järnvägsmateriel:

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Kapitel I

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Article I – Defined terms Artikel I Definitioner

1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in the Convention.

1. Om inte annat framgår av sammanhanget ska termer som definieras i konventionen ha samma betydelse i detta protokoll.

2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) “guarantee contract” means a contract entered into by a person as guarantor;

(b) “guarantor” means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(c) “insolvency-related

event”

means:

(i) the commencement of the insolvency proceedings; or

(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor’s right to

institute

insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action;

(d) “primary

insolvency juris-

diction” means the Contracting State in which the centre of the debtor's main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor’s statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;

(e) “railway rolling stock” means vehicles movable on a fixed railway track or directly on, above or below a guideway, together with

2. I detta protokoll har följande termer den betydelse som anges nedan:

a) borgensförbindelse: överenskommelse varigenom en part förbinder sig som borgensman eller lämnar en garanti,

b) borgensman: en person som för att sörja för det rätta fullgörandet av varje förpliktelse gentemot en borgenär enligt ett pantavtal eller annat avtal, går i borgen eller ställer eller låter utfärda en garanti, letter of credit eller varje annan form av kreditförsäkring,

c) insolvenssituation:

i) inledande av insolvensförfaranden, eller

ii) gäldenärens besked om inställelse av betalningar, eller faktisk inställelse av betalningar i de fall borgenären är förhindrad att inleda ett insolvensförfarande mot gäldenären eller är förhindrad enligt lag eller efter en statlig åtgärd att vidta åtgärder enligt konventionen,

d) stat med primär jurisdiktion över insolvensärende: fördragsslutande stat där gäldenären har sina huvudsakliga intressen, vilken för detta ändamål ska anses vara den stat där gäldenären har sitt registrerade säte, eller, om sådant saknas, den stat där bolaget är bildat, om inte annat påvisas

e) rullande järnvägsmateriel: fordon som förflyttas på ett fast järnvägsspår, eller direkt på, över eller under en styrbana, till-

traction systems, engines, brakes, axles, bogies, pantographs, accessories and other components, equipment and parts, in each case installed on or incorporated in the vehicles, and together with all data, manuals and records relating thereto.

sammans med framdrivningssystem, motorer, bromsar, axlar, boggier, strömavtagare, tillbehör och andra komponenter, utrustningsdetaljer och delar som är installerade på eller integrerade i fordonen, inklusive all tillhörande data, manualer och register.

Article II – Application of Convention as regards railway rolling stock

Artikel II – Konventionens tillämpning på rullande järnvägsmateriel

1. The Convention shall apply in relation to railway rolling stock as provided by the terms of this Protocol.

1. Konventionen ska tillämpas på rullande järnvägsmateriel i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to railway rolling stock.

2. Konventionen och detta protokoll ska benämnas konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker såsom denna är tillämplig på rullande järnvägsmateriel.

Article III – Derogation Artikel III – Undantag

The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article IX and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article VII(3) and (4).

Parterna får genom ett skriftligt avtal avstå från att tillämpa artikel IX och, i sina förbindelser med varandra, avvika från eller ändra verkan av bestämmelserna i detta protokoll, med undantag för artikel VII(3) och VII(4).

Article IV – Representative capacities

Artikel IV Företrädares befogenheter

A person may, in relation to railway rolling stock, enter into an agreement, effect a registration as defined by Article 16(3) of the Convention and assert rights and interests under the Convention, in an agency, trust or representative capacity.

En person får, avseende rullande järnvägsmateriel, ingå ett avtal, registrera på det sätt som anges i artikel 16(3) i konventionen och åberopa de rättigheter och säkerhetsrätter som följer av konventionen i egenskap av ombud, förvaltare eller annan företrädare.

Article V – Identification of railway rolling stock in the agreement

Artikel V – Identifiering av rullande järnvägsmateriel i avtalet

1. For the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article XVIII(2) of this Protocol, a description of railway rolling stock is sufficient to identify the railway rolling stock if it contains:

(a) a description of the railway rolling stock by item;

(b) a description of the railway rolling stock by type;

(c) a statement that the agreement covers all present and future railway rolling stock; or

(d) a statement that the agreement covers all present and future railway rolling stock except for specified items or types.

1. Vid tillämpningen av artikel 7(c) i konventionen och artikel XVIII(2) i detta protokoll ska en beskrivning av den rullande järnvägsmaterielen vara tillräcklig för att identifiera denna materiel, förutsatt att den inbegriper

a) en beskrivning av den rullande järnvägsmaterielens beståndsdelar,

b) en beskrivning av den rullande järnvägsmaterielen efter typ,

c) en förklaring om att avtalet omfattar all befintlig och framtida järnvägsmateriel, eller

d) en förklaring om att avtalet omfattar all befintlig och framtida järnvägsmateriel, med undantag för särskilt angivna delar eller typer.

2. For the purposes of Article 7 of the Convention, an interest in future railway rolling stock identified in accordance with the preceding paragraph shall be constituted as an international interest as soon as the chargor, conditional seller or lessor acquires the power to dispose of the railway rolling stock, without the need for any new act of transfer.

2. Vid tillämpningen av artikel 7 i konventionen ska en säkerhetsrätt i framtida rullande järnvägsmateriel som identifierats i enlighet med föregående punkt anses utgöra en internationell säkerhetsrätt om pantsättaren, säljaren med förbehåll eller leasegivaren förvärvar rätten att förfoga över den rullande järnvägsmaterielen, utan att det behövs någon ny överlåtelsehandling.

Article VI – Choice of law Artikel VI Val av tillämplig lag

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXVII.

1. Denna artikel ska vara tillämplig endast om en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXVII.

2. The parties to an agreement or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.

2. Parterna i ett avtal, ett avtal om borgensförbindelse eller efterställning får enas om vilken lag som, helt eller delvis, ska vara tillämplig på avtalsvillkoren.

3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.

3. Om inte annat har avtalats ska hänvisningen i föregående punkt till den lag som parterna valt avse den utsedda statens nationella rättsregler eller, om den staten omfattar flera territoriella enheter, lagen i den utsedda territoriella enheten.

Chapter II Kapitel II

Default remedies, priorities and assignments

Åtgärder vid avtalsbrott, prioritet och överlåtelser

Article VII – Modification of default remedies provisions

Artikel VII – Ändring av bestämmelserna om åtgärder vid avtalsbrott

1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter, procure the export and physical transfer of railway rolling stock from the territory in which it is situated.

1. Utöver de åtgärder som anges i kapitel III i konventionen, och förutsatt att gäldenären vid något tillfälle har lämnat sitt samtycke därtill, får borgenären, i situationer som har specificerats i det kapitlet låta exportera och föra ut den rullande järnvägsmaterielen från det territorium där materielen befinner sig.

2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.

2. Borgenären får inte genomföra de åtgärder som har specificerats i föregående punkt utan skriftligt samtycke från innehavare av registrerade säkerhetsrätter med bättre prioritet än borgenärens.

3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to railway rolling stock. Any remedy given by the Convention in relation to railway rolling stock shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

3. Artikel 8(3) i konventionen ska inte gälla rullande järnvägsmateriel. Varje åtgärd som anges i konventionen och som avser rullande järnvägsmateriel ska genomföras på ett affärsmässigt skäligt sätt. En åtgärd ska anses vara genomförd på ett affärsmässigt skäligt sätt när den genomförs i överensstämmelse med en bestämmelse i avtalet, utom i de fall bestämmelsen är uppenbart oskälig.

4. A chargee giving fourteen or more calendar days’ prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons as provided by Article 8(4) of the Convention shall be deemed to satisfy the requirement of giving the “reasonable prior notice” specified therein. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.

4. En säkerhetshavare som lämnar berörda personer ett skriftligt meddelande minst fjorton kalenderdagar före planerad försäljning eller leasing ska anses ha uppfyllt kravet på ”skälig tid” i artikel 8(4) i konventionen. Detta ska dock inte hindra en säkerhetshavare och en säkerhetsställare eller en borgensman från att avtala om att meddelande ska lämnas tidigare.

5. Subject to any applicable safety laws and regulations, a Contracting State shall ensure that the relevant administrative authorities expeditiously co-operate with and assist the creditor to the extent necessary for the exercise of the remedies specified in paragraph 1.

5. Med förbehåll för de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet ska de fördragsslutande staterna se till att berörda administrativa myndigheter skyndsamt samarbetar med borgenären och bistår i den utsträckning som krävs för att denne ska kunna vidta de åtgärder som anges i punkt 1.

6. A chargee proposing to procure the export of railway rolling stock under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed export to:

(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and

(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the export.

6. En säkerhetshavare som avser att exportera rullande järnvägsmateriel enligt punkt 1 i annat fall än genom verkställighet av ett domstolsavgörande, ska i skälig tid skriftligen lämna information om den kommande exporten till:

a) de berörda personer som avses i artikel 1(m)(i) och (ii) i konventionen: och

b) de berörda personer som avses i konventionens artikel 1(m)(iii), vilka i skälig tid före exporten har underrättat säkerhetshavaren om sina rättigheter.

Article VIII – Modification of provisions regarding relief pending final determination

Artikel VIII – Ändring av bestämmelserna om interimistiska åtgärder

1. This Article applies only in a Contracting State which has made a declaration pursuant to Article XXVII and to the extent stated in

1. Denna artikel ska vara tillämplig endast om en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXVII och endast i den

such declaration. utsträckning som framgår av

förklaringen.

2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, “speedy” in the context of obtaining relief means within such number of calendar days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made.

2. Vid tillämpningen av artikel 13(1) i konventionen ska uttrycket ”skyndsamt”, i samband med utverkandet av åtgärder, avse det antal kalenderdagar räknat från dagen för inlämnandet av framställan som anges i förklaringen från den fördragsslutande stat i vilken framställan har lämnats.

3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after subparagraph (d):

“(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale of the object and application of proceeds therefrom”,

and Article 43(2) applies with the insertion after the words “Article 13(1)(d)” of the words “and (e)”.

4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free from any other interest over which the creditor’s international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention.

3. Artikel 13(1) i konventionen ska gälla med tillägget av följande bestämmelse omedelbart efter stycket (d):

”(e) försäljning och fördelning av inkomsterna från försäljningen, om gäldenären och borgenären uttryckligen kommer överens om detta”,

och artikel 43(2) ska gälla med tillägget ”och (e)” efter orden ”artikel 13(1)(d)”.

4. Äganderätt eller annan rätt som gäldenären har och som överförs till följd av en försäljning enligt föregående punkt, är fri från andra säkerhetsrätter framför vilka borgenärens internationella säkerhetsrätt har prioritet enligt bestämmelserna i artikel 29 i konventionen.

5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of Article 13(2) of the Convention.

5. Borgenären och gäldenären eller varje annan berörd person får skriftligen avtala om att undanta tillämpningen av artikel 13(2) i konventionen.

6. With regard to the remedies in Article VII(1):

(a) they shall be made available by the administrative authorities in a Contracting State no later than seven calendar days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article VII(1) is granted or, in the case of

6. De åtgärder som avses i artikel VII(1):

a) ska göras tillgängliga av de administrativa myndigheterna i en fördragsslutande stat inom sju kalenderdagar från den dag då borgenären har meddelat dessa myndigheter att den åtgärd som avses i artikel VII(1) har beviljats

relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable safety laws and regulations.

eller, om åtgärden har beviljats av en utländsk domstol, har erkänts av en domstol i den fördragsslutande staten, och att borgenären har rätt att utverka åtgärderna enligt konventionen, och

b) de behöriga myndigheterna ska skyndsamt samarbeta med borgenären och bistå vid vidtagandet av åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet.

7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable safety laws and regulations.

7. Punkterna 2 och 6 ska inte påverka de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller järnvägssäkerhet.

Article IX – Remedies on insolvency

Artikel IX – Åtgärder vid insolvens

1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXVII.

1. Denna artikel ska vara tillämplig endast om en fördragsslutande stat med primär jurisdiktion över ett insolvensärende har avgett en förklaring enligt artikel XXVII.

2. References in this Article to the “insolvency administrator” shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.

2. Hänvisningarna

till ”insol-

vensförvaltaren” i denna artikel avser personen i dess officiella kapacitet och inte i dess personliga roll.

Alternative A Alternativ A

3. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the railway rolling stock to the creditor no later than the earlier of:

(a) the end of the waiting period; and

(b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the railway rolling stock if this Article did not apply.

3. När en insolvenssituation uppstår ska insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären, med förbehåll för punkt 7, överlämna den rullande järnvägsmaterielen till borgenären senast vid den första av tidpunkterna nedan:

a) när väntetiden löpt ut; och

b) vid den tidpunkt då borgenären skulle ha rätt att ta den rullande järnvägsmaterielen i besittning om denna artikel inte var tillämplig.

4. For the purposes of this Article, the “waiting period” shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

4. Vid tillämpningen av denna artikel avses med ”väntetid” den tidsfrist som anges i en förklaring från den fördragsslutande staten med primär jurisdiktion över insolvensärendet.

5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 3:

(a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the railway rolling stock and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.

5. Såvida och så länge borgenären inte har getts möjlighet att ta materielen i besittning enligt punkt 3 ska

a) insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären bevara och underhålla den rullande järnvägsmaterielen och upprätthålla dess värde i enlighet med avtalet, och

b) borgenären ha rätt att ansöka om andra interimistiska åtgärder som är tillgängliga enligt tillämplig lag.

6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the railway rolling stock under arrangements designed to preserve the railway rolling stock and maintain it and its value.

6. Bestämmelserna i stycket (a) i föregående punkt utesluter inte att den rullande järnvägsmaterielen används enligt avtal som ingåtts i syfte att bevara och underhålla materielen och upprätthålla dess värde.

7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the railway rolling stock where, by the time specified in paragraph 3, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement and related transaction documents. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.

7. Insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären får behålla besittningen till den rullande järnvägsmaterielen om denne senast vid den tidpunkt som fastställs i punkt 3 har läkt alla andra avtalsbrott än det som består i att insolvensförfarandet har inletts och har förbundit sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet och därtill hörande dokument. Någon ytterligare väntetid ska inte tillämpas om dessa framtida förpliktelser inte uppfylls.

8. With regard to the remedies in Article VII(1):

8. De åtgärder som avses i artikel VII(1)

(a) they shall be made available by the administrative authorities in a Contracting State no later than seven calendar days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable safety laws and regulations.

a) ska göras tillgängliga av de behöriga administrativa myndigheterna i en fördragsslutande stat inom sju kalenderdagar från den dag då borgenären har meddelat dessa myndigheter att borgenären har rätt att utverka åtgärderna i enlighet med konventionen, och

b) de behöriga myndigheterna ska skyndsamt samarbeta med borgenären och bistå vid vidtagandet av åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet.

9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 3.

9. Ingen av de åtgärder som får vidtas enligt konventionen eller protokollet får förhindras eller försenas efter den dag som fastställs i punkt 3.

10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.

10. Ingen av gäldenärens förpliktelser enligt avtalet får ändras utan borgenärens samtycke.

11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.

11. Föregående punkt får inte tolkas på ett sätt som inskränker insolvensförvaltarens eventuella befogenhet att enligt tillämplig lag säga upp avtalet.

12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1) of the Convention, shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

12. Ingen rättighet eller säkerhetsrätt, med undantag för legala rättigheter eller säkerhetsrätter som tillhör en kategori som omfattas av en förklaring enligt artikel 39(1) i konventionen, ska i samband med insolvensförfaranden ha företräde framför de säkerhetsrätter som har registrerats.

13. The Convention as modified by Articles VII and XXV of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.

13. Konventionen, ändrad genom artiklarna VII och XXV i detta protokoll, ska tillämpas vid genomförandet av samtliga åtgärder i denna artikel.

Alternative B Alternativ B

3. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXVII whether it will:

(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or

(b) give the creditor the opportunity to take possession of the railway rolling stock, in accordance with the applicable law.

3. När en insolvenssituation uppstår ska insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären, på begäran av borgenären, inom den tidsfrist som anges i en förklaring som avgetts av en fördragsslutande stat enligt artikel XXVII, meddela borgenären om gäldenären kommer att

a) läka alla andra avtalsbrott än det som består i att insolvensförfarandet har inletts, och förbinda sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet och därtill hörande dokument, eller

b) göra det möjligt för borgenären att ta den rullande järnvägsmaterielen i besittning i enlighet med tillämplig lag.

4. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

4. Enligt den lag som är tillämplig enligt stycket (b) i föregående punkt, får domstolen begära att kompletterande åtgärder ska vidtas eller att ytterligare säkerhetsrätt ska ställas.

5. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered.

5. Borgenären ska styrka sin fordran och visa att den internationella säkerhetsrätten har registrerats.

6. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 3, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the railway rolling stock but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the railway rolling stock upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the

6. Om insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären inte meddelar borgenären i enlighet med punkt 3, eller om insolvensförvaltaren eller gäldenären har förklarat att han eller hon kommer att göra det möjligt för borgenären att ta den rullande järnvägsmaterielen i besittning men så inte sker, får domstolen låta borgenären ta den rullande järnvägsmaterielen i besittning på de villkor som domstolen fastställer samt får begära att kompletterande

provision of any additional guarantee.

åtgärder ska vidtas eller att ytterligare säkerhet ska ställas.

7. The railway rolling stock shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest.

7. Den rullande järnvägsmaterielen får inte säljas så länge domstolen inte fattat beslut om fordran och den internationella säkerhetsrätten.

Alternative C Alternativ C

3. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall within the cure period:

(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or

(b) give the creditor the opportunity to take possession of the railway rolling stock in accordance with the applicable law.

3. När en insolvenssituation uppstår ska insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären under åtgärdsperioden

a) läka alla andra avtalsbrott än det som består i att insolvensförfarandet har inletts och förbinda sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet och därtill hörande dokument, eller

b) göra det möjligt för borgenären att ta den rullande järnvägsmaterielen i besittning i enlighet med tillämplig lag.

4. Before the end of the cure period, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, may apply to the court for an order suspending its obligation under subparagraph (b) of the preceding paragraph for a period commencing from the end of the cure period and ending no later than the expiration of the agreement or any renewal thereof, and on such terms as the court considers just (the “suspension period”). Any such order shall require that all sums accruing to the creditor during the suspension period be paid from the insolvency estate or by the debtor as they become due and that the insolvency administrator or the debtor, as applicable, perform all other obligations arising during the suspension period.

4. Innan åtgärdsperioden har löpt ut får insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären ansöka om att domstolen ska fatta beslut om tillfälligt anstånd med vederbörandes förpliktelse enligt stycket (b) i föregående punkt under en period som inleds när åtgärdsperioden löper ut, och som upphör senast när avtalet eller en eventuell förlängning av detta löper ut, och på villkor som domstolen anser skäliga (anståndsperioden). Ett sådant beslut ska innebära att alla belopp som tillfaller borgenären under anståndsperioden utbetalas från konkursboet eller av gäldenären allteftersom de förfaller till betalning och att insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären fullgör alla andra förpliktelser som uppstår

under perioden i fråga.

5. If an application is made to the court under the preceding paragraph, the creditor shall not take possession of the railway rolling stock pending an order of the court. If the application is not granted within such number of calendar days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made, the application will be deemed withdrawn unless the creditor and the insolvency administrator or the debtor, as applicable, otherwise agree.

5. Om en ansökan ges in till domstolen i enlighet med föregående punkt, ska borgenären avstå från att ta den rullande järnvägsmaterielen i besittning till dess att domstolen har fattat ett beslut. Om inte ansökan beviljas inom det antal kalenderdagar, från dagen för ansökan om åtgärder, som anges i en förklaring från den fördragsslutande stat i vilken ansökan lämnats in, ska ansökan anses ha dragits tillbaka om inte borgenären och insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären kommer överens om annat.

6. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 3:

(a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the railway rolling stock and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.

6. Såvida och så länge borgenären inte har getts möjlighet att ta materielen i besittning enligt punkt 3 ska

a) insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären bevara och underhålla den rullande järnvägsmaterielen och upprätthålla dess värde i enlighet med avtalet, och

b) borgenären ha rätt att ansöka om andra interimistiska åtgärder enligt tillämplig lag.

7. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the railway rolling stock under arrangements designed to preserve and maintain it and its value.

7. Bestämmelserna i stycket (a) i föregående punkt utesluter inte att den rullande järnvägsmaterielen används enligt avtal som ingåtts i syfte att bevara och underhålla materielen och upprätthålla dess värde.

8. Where during the cure period or any suspension period the insolvency administrator or the debtor, as applicable, cures all defaults other than a default constituted by the opening of

8. Om insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären under åtgärdsperioden eller en eventuell anståndsperiod läker alla andra avtalsbrott än det som består i att insolvensförfarandet

insolvency proceedings and agrees to perform all future obligations under the agreement and related transaction documents, the insolvency administrator or debtor may retain possession of the railway rolling stock and any order made by the court under paragraph 4 shall cease to have effect. A second cure period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.

har inletts, och förbinder sig att uppfylla alla framtida förpliktelser enligt avtalet och därtill hörande dokument, får insolvensförvaltaren eller gäldenären behålla besittningen till den rullande järnvägsmaterielen, och alla beslut som domstolen fattat enligt punkt 4 ska upphöra att gälla. Någon ytterligare åtgärdsperiod ska inte tillämpas om dessa framtida förpliktelser inte uppfylls.

9. With regard to the remedies in Article VII(1):

(a) they shall be made available by the administrative authorities in a Contracting State no later than seven calendar days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable safety laws and regulations.

9. De åtgärder som avses i artikel VII(1)

a) ska göras tillgängliga av de administrativa myndigheterna i en fördragsslutande stat inom sju kalenderdagar från den dag då borgenären har meddelat dessa myndigheter att borgenären har rätt att utverka åtgärderna i enlighet med konventionen, och

b) de behöriga myndigheterna ska skyndsamt samarbeta med borgenären och bistå vid vidtagandet av åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller järnvägssäkerhet.

10. Subject to paragraphs 4, 5 and 8, no exercise of remedies permitted by the Convention may be prevented or delayed after the cure period.

10. Med förbehåll för vad som anges i punkterna 4, 5 och 8 får ingen av de åtgärder som får vidtas enligt konventionen förhindras eller försenas efter det att åtgärdsperioden löpt ut.

11. Subject to paragraphs 4, 5 and 8, no obligations of the debtor under the agreement and related transactions may be modified in insolvency proceedings without the consent of the creditor.

11. Med förbehåll för vad som anges i punkterna 4, 5 och 8 får ingen av gäldenärens förpliktelser enligt avtalet och anknytande överlåtelsehandlingar ändras utan borgenärens samtycke i samband med insolvensförfaranden.

12. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the

12. Föregående punkt får inte tolkas på ett sätt som inskränker insolvensförvaltarens eventuella

insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.

befogenhet att enligt tillämplig lag säga upp avtalet.

13. No rights or interests, ex-cept for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1) of the Convention, shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

13. Ingen rättighet eller säkerhetsrätt, med undantag för legala rättigheter eller säkerhetsrätter som tillhör en kategori som omfattas av en förklaring enligt artikel 39(1) i konventionen, ska i samband med insolvensförfaranden ha företräde framför de säkerhetsrätter som har registrerats.

14. The Convention as modified by Articles VII and XXV of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.

14. Konventionen, ändrad genom artiklarna VII och XXV i protokollet, ska tillämpas vid genomförandet av samtliga åtgärder i denna artikel.

15. For the purposes of this Article, the “cure period” shall be the period, commencing with the date of the insolvency-related event, specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

15. Med ”åtgärdsperiod” avses i denna artikel den tidsperiod som börjar löpa den dag som insolvenssituationen uppstod, och som anges i en förklaring som avges av en fördragsslutande stat med primär jurisdiktion över insolvensärendet, och som börjar löpa den dag som insolvenssituationen uppstod.

Article X – Insolvency assistance Artikel X – Bistånd vid insolvens

1. This Article applies only in a Contracting State which has made a declaration pursuant to Article XXVII(1).

1. Denna artikel ska vara tillämplig endast om en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXVII(1).

2. The courts of a Contracting State in which railway rolling stock is situated shall, in accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article IX.

2. Domstolarna i en fördragsslutande stat i vilken den rullande järnvägsmaterielen befinner sig, ska i överensstämmelse med den fördragsslutande statens lag så långt det är möjligt samarbeta med de utländska domstolarna och utländska insolvensförvaltarna vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel IX.

Article XI – Debtor provisions Artikel XI – Bestämmelser om gäldenären

1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the railway rolling stock in accordance with the agreement as against:

(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4)(b) of the Convention unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

(b) the holder of any interest to which the debtor’s right or interest is subject pursuant to Article 29(4)(a) of the Convention, but only to the extent, if any, that such holder has agreed.

1. Så länge avtalsbrott enligt artikel 11 i konventionen inte föreligger, har gäldenären rätt att förfoga över och använda den rullande järnvägsmaterielen i överensstämmelse med avtalsvillkoren, i förhållande till

a) borgenären och innehavaren av en säkerhetsrätt som gäldenären är fri från enligt artikel 29(4)(b) i konventionen, om och i den utsträckning gäldenären inte har samtyckt till något annat, och

b) innehavaren av en säkerhetsrätt som gäldenärens rätt är belastad med enligt artikel 29(4)(a) i konventionen, men endast i den utsträckning som innehavaren har samtyckt till detta.

2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to railway rolling stock.

2. Inget i konventionen eller detta protokoll ska påverka borgenärens ansvar vid avtalsbrott enligt tillämplig lag, såvida avtalet avser rullande järnvägsmateriel.

Chapter III Kapitel III

Registry provisions relating to international interests in railway rolling stock

Bestämmelser om registrering av internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel

Article XII – The Supervisory Authority and the Registrar

Artikel XII – Tillsynsmyndigheten och registratorn

1. The Supervisory Authority shall be a body established by representatives, one representative to be appointed:

(a) by each State Party;

(b) by each of a maximum of three other States to be designated by the International Institute for the

1. Tillsynsmyndigheten är ett organ som bildas av representanter, varav en representant ska utses

a) av varje stat som är part,

b) av var och en av maximalt tre andra stater som ska utses av Internationella institutet för

Unification of Private Law (UNIDROIT); and

(c) by each of a maximum of three other States to be designated by the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF).

harmonisering av privaträtten (Unidroit), och

c) av var och en av maximalt tre andra stater som ska utses av den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

2. In the designation of the States referred to in sub-paragraphs (b) and (c) of the preceding paragraph regard shall be had to the need to ensure broad geographical representation.

2. Vid valet av de stater som avses i stycke (b) och (c) i föregående punkt ska hänsyn tas till behovet av att säkerställa en bred geografisk representation.

3. The term of appointment of the representatives appointed pursuant to sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 1 shall be that specified by the designating Organisations. The terms of those representatives serving on the date when this Protocol enters into force for the tenth State Party shall expire no later than two years after that date.

3. Mandatperioden för de representanter som utses i enlighet med stycke (b) och (c) i punkt 1 ska fastställas av de nominerande organisationerna. Mandatperioden för de representanter som utför sina uppdrag den dag då detta protokoll träder i kraft för den tionde stat som är part ska löpa ut senast två år efter den dagen.

4. The representatives referred to in paragraph 1 shall adopt the initial rules of procedure for the Supervisory Authority. Adoption shall require agreement of:

(a) a majority of all the representatives; and

(b) a majority of the representatives appointed pursuant to sub-paragraph (a) of paragraph 1.

4. De representanter som avses i punkt 1 ska anta tillsynsmyndighetens preliminära förfaranderegler. Ett antagande kräver samtycke från

a) en majoritet av samtliga representanter, och

b) en majoritet av de representanter som utsetts i enlighet med stycket (a) i punkt 1.

5. The Supervisory Authority may establish a commission of experts consisting of:

(a) persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience; and

(b) other experts as necessary and entrust the commission with the

5. Tillsynsmyndigheten kan inrätta en kommitté av experter bestående av

a) personer som nominerats av de undertecknande och fördragsslutande staterna och som har erforderlig kompetens och erfarenhet, och

b) andra experter efter behov, och ge kommittén i uppgift att bistå

task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.

tillsynsmyndigheten i dess fullgörande av sina uppgifter.

6. A secretariat (the Secretariat) shall assist the Supervisory Authority in the discharge of its functions, as directed by the Supervisory Authority. The Secretariat shall be OTIF.

6. Ett sekretariat (sekretariatet) ska bistå tillsynsmyndigheten i dess fullgörande av sina uppgifter i enlighet med tillsynsmyndighetens anvisningar. Sekretariatsuppgifterna ska utföras av den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

7. In the event that the Secretariat becomes unable or unwilling to discharge its functions, the Supervisory Authority shall designate another Secretariat.

7. Om sekretariatet inte längre kan eller vill fullgöra sina uppgifter ska tillsynsmyndigheten utse ett annat sekretariat.

8. The Secretariat shall, on being satisfied that the International Registry is fully operational, forthwith deposit a certificate to that effect with the Depositary.

8. Sekretariatet ska, efter att ha försäkrat sig om att det internationella registret är i full drift, deponera ett intyg om detta hos depositarien.

9. The Secretariat shall have legal personality where not already possessing such personality, and shall enjoy, in relation to its functions under the Convention and this Protocol, the same exemptions and immunities as are provided to the Supervisory Authority under Article 27(3) of the Convention and to the International Registry under Article 27(4) of the Convention.

9. Sekretariatet ska åtnjuta status som juridisk person, om det inte redan har det, och ska i fråga om sina uppgifter enligt konventionen och protokollet åtnjuta samma befrielse och immunitet som tillkommer tillsynsmyndigheten enligt artikel 27(3) i konventionen och som tillkommer det internationella registret enligt artikel 27(4) i konventionen.

10. A measure taken by the Supervisory Authority that affects only the interests of a State Party or a group of States Parties shall be taken if such State Party or the majority of the group of States Parties also approve of the measure. A measure that could adversely affect the interests of a State Party or a group of States Parties shall have effect in such State Party or group of States Parties if such State Party or the

10. En åtgärd från tillsynsmyndighetens sida som endast berör en parts eller en grupp parters intressen får vidtas, om parten eller majoriteten av gruppen av parter i fråga godkänner åtgärden. En åtgärd som skulle kunna påverka en parts eller flera en grupp parters intressen negativt, får verkan i den eller dessa parter, om parten eller majoriteten av gruppen av parter i fråga godkänner åtgärden.

majority of the group of States Parties also approve of the measure.

11. The first Registrar shall be appointed for a period of not less than five or more than ten years. Thereafter, the Registrar shall be appointed or re-appointed for successive periods each not exceeding ten years.

11. Den första registratorn ska utnämnas för en mandatperiod på minst fem och högst tio år. Därefter ska registratorns mandat förlängas eller en ny registrator utnämnas för en mandatperiod på högst tio år.

Article XIII – Designated entry points

Artikel XIII – Utseende av kontaktpunkter

1. A Contracting State may at any time designate, by declaration, an entity or entities as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of a national interest or of a right or interest under Article 40 of the Convention in either case arising under the laws of another State. The various entry points shall be operated at least during working hours in their respective territories.

1. En fördragsslutande stat kan när som helst, genom att lämna en förklaring, utse ett eller flera organ till kontaktpunkt eller kontaktpunkter, genom vilken eller vilka det ska eller får till det internationella registret överföras information som krävs för registrering, med undantag för registrering av ett meddelande om en nationell säkerhetsrätt eller om en rättighet eller säkerhetsrätt enligt artikel 40 i konventionen på grundval av lagen i en annan stat. De olika kontaktpunkterna ska vara aktiva minst under den kontorstid som tillämpas inom respektive territorium.

2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of notices of sale.

2. Vid utseende av kontaktpunkt enligt föregående punkt är det tillåtet, men inte obligatoriskt, att utse en eller flera kontaktpunkter för de uppgifter som krävs för registrering av försäljningsmeddelanden.

Article XIV – Identification of railway rolling stock for registration purposes

Artikel XIV – Identifiering av rullande järnvägsmateriel för registreringsändamål

1. For the purposes of Article 18(1)(a) of the Convention, the regulations shall prescribe a system for the allocation of identification numbers by the Registrar which

1. Vid tillämpningen av artikel 18(1)(a) i konventionen ska regelverket innehålla villkor för registratorns tilldelning av identifikationsnummer som möjliggör en

enable the unique identification of items of railway rolling stock. The identification number shall be:

(a) affixed to the item of railway rolling stock;

(b) associated in the International Registry with the manufacturer’s name and the manufacturer’s identification number for the item so affixed; or

(c) associated in the International Registry with a national or regional identification number so affixed.

unik identifiering av delar av rullande järnvägsmateriel. Detta identifikationsnummer ska

a) anbringas på den berörda delen av den rullande järnvägsmaterielen,

b) i det internationella registret kopplas samman med tillverkarens namn och identifikationsnummer för den berörda delen, eller

c) i det internationella registret kopplas samman med ett nationellt eller regionalt identifikationsnummer för den berörda delen.

2. For the purposes of the preceding paragraph, a Contracting State may, by declaration, state the system of national or regional identification numbers that shall be used with respect to items of railway rolling stock subject to an international interest that is created or provided for, or is intended to be created or provided for, by an agreement entered into by a debtor situated in that Contracting State at the time of the conclusion of that agreement. Such a national or regional identification system shall, subject to agreement between the Supervisory Authority and the Contracting State making the declaration, ensure the unique identification of each item of railway rolling stock to which the system applies.

2. Vid tillämpningen av föregående punkt får en fördragsslutande stat, genom att lämna en förklaring, ange vilket system med nationella eller regionala identifikationsnummer som ska tillämpas på delar av rullande järnvägsmateriel som omfattas av en internationell säkerhetsrätt som bildas eller föreskrivs, eller kommer att bildas eller föreskrivas, i ett avtal som ingås av en gäldenär som befinner sig i den fördragsslutande staten när avtalet ingås. Ett sådant nationellt eller regionalt identifikationssystem ska, enligt överenskommelse mellan tillsynsmyndigheten och den fördragsslutande stat som avger förklaringen, möjliggöra en unik identifiering av varje del av den rullande järnvägsmateriel som systemet omfattar.

3. A declaration by a Contracting State according to the preceding paragraph shall include detailed information on the operation of the national or regional identification system.

3. Den förklaring som en fördragsslutande parten kan lämna i enlighet med föregående punkt ska innehålla utförlig information om driften av det nationella eller regionala identifikationssystemet.

4. A registration in respect of an item of railway rolling stock for which a declaration pursuant to paragraph 2 has been made shall,

4. Vid registreringen av rullande järnvägsmateriel, för vilken det avgetts en förklaring enligt punkt 2, ska, för att registreringen

in order for the registration to be valid, specify all the national or regional identification numbers to which the item has been subject since the entry into force of this Protocol under Article XXIII(1) and the time during which each number has applied to the item.

ska vara giltig, alla de nationella eller regionala identifikationsnummer som materielen förknippats med sedan ikraftträdandet av detta protokoll enligt artikel XXIII(1) anges, samt under vilken tid materielen förknippats med varje nummer.

Article XV – Additional modifications to Registry provisions

Artikel XV – Ytterligare ändringar av bestämmelserna om registret

1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria at the International Registry shall be established by the regulations.

1. Vid tillämpningen av artikel 19(6) i konventionen ska sökkriterierna i det internationella registret fastställas i föreskrifter.

2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention, and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than ten calendar days after the receipt of the demand described in such paragraph.

2. Vid tillämpningen av artikel 25(2) i konventionen och under de omständigheter som anges däri, ska innehavaren av en registrerad framtida internationell säkerhetsrätt eller av en registrerad framtida överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt vidta åtgärder för att upphäva registreringen senast tio kalenderdagar från mottagandet av en begäran enligt den punkten.

3. Where a subordination has been registered and the obligations of the debtor to the beneficiary of the subordination have been discharged, the beneficiary shall procure the discharge of the registration no later than ten calendar days after written demand by the subordinated party delivered to or received at the beneficiary’s address stated in the registration.

3. Om ett avtal om efterställning har registrerats och gäldenärens förpliktelser gentemot förmånstagaren har fullgjorts ska förmånstagaren vidta åtgärder för att upphäva registreringen senast tio kalenderdagar från det att en skriftlig begäran från den efterställda parten lämnats till eller mottagits på förmånstagarens adress som angetts vid registreringen.

4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the Registrar on a twenty-four hour basis.

4. De centrala funktionerna i det internationella registret ska styras och administreras dygnet runt av registratorn.

5. The Registrar shall be liable under Article 28 (1) of the Convention for loss caused up to an amount not exceeding the value of the railway rolling stock to which the loss relates. Notwithstanding the preceding sentence, the liability of the Registrar shall not exceed 5 million Special Drawing Rights in any calendar year, or such greater amount, computed in such manner, as the Supervisory Authority may from time to time determine by regulations.

5. Registratorn ska enligt artikel 28(1) i konventionen ansvara för skada till ett belopp som högst motsvarar värdet av den rullande järnvägsmateriel som skadan avser. Utan hinder av föregående mening ska registratorns ansvar under ett och samma kalenderår uppgå till högst 5 miljoner särskilda dragningsrätter, eller ett högre belopp som beräknats enligt en metod som tillsynsmyndigheten beslutar om.

6. The preceding paragraph shall not limit the Registrar’s liability for damages for loss caused by gross negligence or intentional misconduct of the Registrar and its officers and employees.

6. Föregående punkt ska inte begränsa registratorns skadeståndsansvar för skada som registratorn, dess tjänstemän och anställda orsakat genom grov oaktsamhet eller uppsåtligt handlande.

7. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall be not less than the amount determined by the Supervisory Authority to be appropriate, having regard to the prospective liability of the Registrar.

7. Försäkringsbeloppet eller den ekonomiska garanti som avses i artikel 28(4) i konventionen ska minst uppgå till det belopp som tillsynsmyndigheten fastställt som lämpligt med hänsyn till registratorns eventuella ansvar.

8. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.

8. Inget i konventionen ska hindra registratorn från att teckna försäkring eller förse sig med en garanti som täcker sådana skadehändelser för vilka registratorn inte är ansvarig enligt artikel 28 i konventionen.

Article XVI – International Registry fees

Artikel XVI – Internationella registreringsavgifter

1. The Supervisory Authority shall set and may from time to time amend the fees to be paid in connection with registrations, filings, searches and other services the International Registry may provide, in accordance with its regulations.

1. Tillsynsmyndigheten ska fastställa och får från tid till annan ändra de avgifter som ska betalas i samband med registrering, inlämning, sökning och andra tjänster som det internationella registret tillhandahåller i enlighet med regelverket.

2. The fees referred to in the preceding paragraph shall be determined so as to recover, to the extent necessary, the reasonable costs of establishing, implementing and operating the International Registry, as well as the reasonable costs of the Secretariat associated with the performance of its functions. Nothing in this paragraph shall preclude the Registrar from operating for a reasonable profit.

2. De avgifter som avses i föregående punkt ska fastställas på en nivå som, i den utsträckning som krävs, täcker skäliga kostnader för att inrätta, genomföra och driva det internationella registret, samt sekretariatets skäliga kostnader för att fullgöra sitt uppdrag. Ingenting i denna punkt ska hindra registratorn att bedriva sin verksamhet med en skälig vinst.

Article XVII – Notices of sale Artikel XVII – Försäljningsmeddelanden

The regulations shall authorise the registration in the International Registry of notices of sale of railway rolling stock. The provisions of this Chapter and of Chapter V of the Convention shall, in so far as relevant, apply to these registrations. However, any such registration and any search made or certificate issued in respect of a notice of sale shall be for the purposes of information only and shall not affect the rights of any person, or have any other effect, under the Convention or this Protocol.

Meddelanden om försäljning av rullande järnvägsmateriel ska enligt regelverket kunna registreras i det internationella registret. Bestämmelserna i detta kapitel och i kapitel V i konventionen ska, i tillämpliga fall, tillämpas på dessa registreringar. Registreringar och sökningar som görs eller intyg som utfärdas med anledning av ett försäljningsmeddelande får dock inte ha något annat syfte än att informera och ska inte påverka någon persons rättigheter eller ha någon annan effekt enligt konventionen eller detta protokoll.

Chapter IV Kapitel IV

Article XVIII – Waivers of sovereign immunity

Artikel XVIII – Dispensklausul om immunitet

1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to railway rolling stock under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and

1. Med förbehåll för punkt 2 ska en dispensklausul från immunitet mot rättsliga förfaranden gentemot domstolarna som anges i artikel 42 eller 43 i konventionen, eller i fråga om verkställighet av rättigheter och säkerhetsrätter avseende rullande järnvägsmateriel enligt konventionen, vara bindande och, om övriga villkor för jurisdiktion och verkställighet är uppfyllda, medföra jurisdiktion och tillåta verkställig-

permit enforcement, as the case may be.

het beroende på omständigheterna.

2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the railway rolling stock as specified in Article V(1) of this Protocol.

2. En dispensklausul enligt föregående punkt måste vara skriftlig och innehålla en beskrivning av den rullande järnvägsmaterielen i enlighet med artikel V(1) i detta protokoll.

Chapter V

Kapitel V

Relationship with other Conventions

Förhållande till andra konventioner

Article XIX – Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing

Artikel XIX – Förhållande till Unidroits konvention om internationell finansiell leasing

The Convention shall, to the extent of any inconsistency, prevail over the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed in Ottawa on 28 May 1988.

Om bestämmelserna skiljer sig åt ska konventionen ha företräde framför Unidroits konvention om internationell finansiell leasing, undertecknad i Ottawa den 28 maj 1988.

Article XX – Relationship with the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF)

Artikel XX – Förhållande till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

The Convention shall, to the extent of any inconsistency, prevail over the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999.

Om bestämmelserna skiljer sig åt ska konventionen ha företräde framför konventionen om internationell järnvägstrafik (CO-TIF) av den 9 maj 1980, i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Chapter VI Kapitel VI

Final provisions Slutbestämmelser

Article XXI – Signature, ratification, acceptance, approval or accession

Artikel XXI – Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning

1. This Protocol shall be open for signature in Luxembourg on 23 February 2007 by States participating in the diplomatic Conference to adopt a Rail

1. Detta protokoll ska vara öppet för undertecknande i Luxemburg den 23 februari 2007 för de stater som deltog i den diplomatkonferens för att anta ett järnvägsprotokoll till

Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment held at Luxembourg from 12 to 23 February 2007. After 23 February 2007 this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of UNIDROIT in Rome until it enters into force in accordance with Article XXIII.

konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker som ägde rum i Luxemburg den 12–23 februari 2007. Efter den 23 februari 2007 ska detta protokoll vara öppet för undertecknande för alla stater vid Unidroits säte i Rom tills det träder i kraft i enlighet med artikel XXIII.

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

2. Detta protokoll ska ratificeras, godtas eller godkännas av de stater som har undertecknat det.

3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.

3. En stat som inte undertecknar detta protokoll får när som helst därefter ansluta sig till det.

4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

4. Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning sker genom deponering av ett formellt instrument härom hos depositarien.

5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.

5. En stat får inte bli part i detta protokoll om den inte också är eller blir part i konventionen.

Article XXII – Regional Economic Integration Organisations

Artikel XXII – Regionala organisationer för ekonomisk integration

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall

1. En regional organisation för ekonomisk integration som utgörs av suveräna stater och har behörighet på vissa områden som omfattas av detta protokoll får på samma sätt underteckna, godta godkänna eller ansluta sig till detta protokoll. Den regionala organisationen för ekonomisk integration ska då ha samma rättigheter och skyldigheter som en fördragsslutande stat, i den mån organisationen har behörighet på områden som omfattas av detta protokoll. I de fall antalet fördragsslutande stater är relevant i detta protokoll ska den regionala

not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

organisationen för ekonomisk integration inte räknas som en fördragsslutande stat utöver dess medlemsstater som är fördragsslutande stater.

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

2. Vid undertecknandet, godtagandet, godkännandet eller anslutningen ska den regionala organisationen för ekonomisk integration till depositarien lämna en förklaring om på vilka av de områden som omfattas av detta protokoll dess medlemsstater har delegerat sin behörighet till organisationen. Den regionala organisationen ska utan dröjsmål underrätta depositarien om den behörighetsfördelning som anges i den förklaring som avges enligt denna punkt skulle ändras, däribland om ny behörighet delegeras.

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

3. Hänvisningar

till ”fördrags-

slutande stat”, ”fördragsslutande stater”, ”stat som är part” eller ”stater som är parter” i detta protokoll ska gälla även för en regional organisation för ekonomisk integration, när detta framgår av sammanhanget.

Article XXIII – Entry into force Artikel XXIII – Ikraftträdande

1. This Protocol enters into force between the States which have deposited instruments referred to in sub-paragraph (a) on the later of:

(a) the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the fourth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, and

(b) the date of the deposit by the Secretariat with the Depositary of a certificate confirming that the International Registry is fully

1. Detta protokoll träder i kraft mellan de stater som har deponerat de i stycket (a) nämnda instrumenten den senare av följande dagar:

a) Den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit efter den dag, då det fjärde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats.

b) Den dag då sekretariatet hos depositarien deponerar ett intyg som bekräftar att det internationella registret är i full drift.

operational.

2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the later of:

(a) the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession; and

(b) the date referred to in subparagraph (b) of the preceding paragraph.

2. För andra stater träder detta protokoll i kraft den första dagen i den månad som följer på den senare av följande dagar:

a) När tre månader förflutit efter den dag då statens ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument deponerades.

b) Den dag som avses i stycket (b) i föregående punkt.

Article XXIV – Territorial units Artikel XXIV – Territoriella enheter

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

1. Om en fördragsslutande stat har territoriella enheter i vilka olika rättssystem tillämpas på områden som regleras i detta protokoll, får den vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet eller anslutningen förklara att detta protokoll ska tillämpas i alla dess territoriella enheter eller endast i någon eller några av dessa, och staten får när som helst ändra förklaringen genom att lämna en ny förklaring.

2. Any such declarations are to be notified to the Depositary and shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.

2. I en sådan förklaring ska meddelas depositarien och uttryckligen anges inom vilka territoriella enheter protokollet ska tillämpas.

3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all territorial units of that State.

3. Om en fördragsslutande stat inte avgett någon förklaring enligt punkt 1, ska detta protokoll tilllämpas på alla territoriella enheter i denna stat.

4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one

4. Om en fördragsslutande stat utsträcker tillämpningen av detta protokoll till att omfatta en eller flera av sina territoriella enheter, får de förklaringar som tillåts enligt protokollet avges för var och en av dessa territoriella enheter och de

territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

avgivna förklaringarna kan ha olika lydelser för olika territoriella enheter.

5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a Contracting State:

(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply;

(b) any reference to the location of the railway rolling stock in a Contracting State refers to the location of the railway rolling stock in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and

(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply.

5. Om detta protokoll enligt en förklaring som avgetts enligt punkt 1 ska tillämpas på en eller flera territoriella enheter i en fördragsslutande stat ska

a) gäldenären anses befinna sig i en fördragsslutande stat endast om gäldenären har bildats enligt en lag som är i kraft i en territoriell enhet i vilken konventionen och detta protokoll ska tillämpas, eller har sitt registrerade säte, huvudkontor, driftställe eller sin hemvist i en territoriell enhet där konventionen och detta protokoll ska tillämpas,

b) varje hänvisning till var den rullande järnvägsmaterielen befinner sig i en fördragsslutande stat avse var den rullande järnvägsmaterielen befinner sig i en territoriell enhet där konventionen och detta protokoll ska tillämpas, och

c) varje hänvisning till administrativa myndigheter i den fördragsslutande staten uppfattas som de behöriga administrativa myndigheterna i en territoriell enhet där konventionen och detta protokoll ska tillämpas.

Article XXV – Public service railway rolling stock

Artikel XXV – Rullande järnvägsmateriel för offentliga ändamål

1. A Contracting State may, at any time, declare that it will continue to apply, to the extent specified in its declaration, rules of its law in force at that time which preclude, suspend or govern the exercise within its territory of any of the remedies specified in Chapter III of

1. En fördragsslutande stat får när som helst förklara att den, i enlighet med vad den angett i sin förklaring, kommer att fortsätta att tillämpa gällande nationell lagstiftning som utesluter, förhindrar eller reglerar genomförandet av någon av de åtgärder som anges i kapitel III i

the Convention and Articles VII to IX of this Protocol in relation to railway rolling stock habitually used for the purpose of providing a service of public importance (“public service railway rolling stock”) as specified in that declaration notified to the Depositary.

konventionen och artiklarna VII–IX i detta protokoll på sitt territorium när det gäller rullande järnvägsmateriel som normalt används för att tillhandahålla en tjänst av allmänt intresse (rullande järnvägsmateriel för offentliga ändamål) i enlighet med den förklaring som lämnats till depositarien.

2. Any person, including a governmental or other public authority, that, under rules of law of a Contracting State making a declaration under the preceding paragraph, exercises a power to take or procure possession, use or control of any public service railway rolling stock, shall preserve and maintain such railway rolling stock from the time of exercise of such power until possession, use or control is restored to the creditor.

2. Den person, inklusive en statlig eller annan offentlig myndighet, som, enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat som avger en förklaring enligt föregående punkt, har befogenhet att ta i besittning, använda eller kontrollera rullande järnvägsmateriel, ska bevara och underhålla denna materiel från den tidpunkt då befogenheten utövas fram till dess att borgenären åter har tagit materielen i sin besittning eller kan använda eller kontrollera denna.

3. During the period of time specified in the preceding paragraph, the person referred to in that paragraph shall also make or procure payment to the creditor of an amount equal to the greater of:

(a) such amount as that person shall be required to pay under the rules of law of the Contracting State making the declaration; and

(b) the market lease rental in respect of such railway rolling stock.

The first such payment shall be made within ten calendar days of the date on which such power is exercised, and subsequent payments shall be made on the first day of each successive month thereafter. In the event that in any month the amount payable exceeds the amount due to the creditor from the debtor, the surplus shall be paid

3. Under den tidsperiod som anges i föregående punkt ska den person som avses i samma punkt till gäldenären också betala eller sörja för betalning av ett belopp som motsvarar det högsta av

a) det belopp som personen är skyldig att betala enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat som avger förklaringen, och

b) marknadshyran för sådan rullande järnvägsmateriel.

Den första av dessa betalningar ska erläggas inom tio kalenderdagar från den dag då befogenheten utövas, och därpå följande betalningar ska erläggas den första dagen i varje efterföljande månad. Om det belopp som förfaller till betalning en viss månad överstiger det belopp som gäldenären är skyldig borgenären ska överskottet

to any other creditors to the extent of their claims in the order of their priority and thereafter to the debtor.

först betalas ut till övriga borgenärer i enlighet med deras fordringar och företrädesordning och därefter till gäldenären.

4. A Contracting State whose rules of law do not provide for the obligations specified in paragraphs 2 and 3 may, to the extent specified in a separate declaration notified to the Depositary, declare that it will not apply those paragraphs with regard to railway rolling stock specified in that declaration. Nothing in this paragraph shall preclude a person from agreeing with the creditor to perform the obligations specified in paragraphs 2 or 3 or affect the enforceability of any agreement so concluded.

4. En fördragsslutande stat vars lagstiftning inte innehåller de skyldigheter som anges i punkterna 2 och 3 får, i enlighet med vad den angett i en separat förklaring till depositarien, förklara att den inte kommer att tillämpa dessa punkter på den rullande järnvägsmateriel som anges i den förklaringen. Ingenting i denna punkt ska hindra en person att avtala med borgenären om att fullgöra de skyldigheter som anges i punkterna 2 eller 3 eller påverka möjligheterna att genomföra ett sådant avtal.

5. Any initial or subsequent declaration made under this Article by a Contracting State shall not adversely affect rights and interests of creditors arising under an agreement entered into prior to the date on which that declaration is received by the Depositary.

5. En inledande eller senare förklaring som en fördragsslutande stat avger enligt denna artikel ska inte negativt påverka borgenärernas rättigheter och säkerhetsrätter enligt ett avtal som ingåtts före den dag då depositarien mottar förklaringen.

6. A Contracting State making a declaration under this Article shall take into consideration the protection of the interests of creditors and the effect of the declaration on the availability of credit.

6. En fördragsslutande stat som avger en förklaring enligt denna artikel ska ta hänsyn till skyddet av borgenärernas intressen och förklaringens inverkan på tillgången till kredit.

Article XXVI – Transitional provisions

Artikel XXVI – Övergångsbestämmelser

In relation to railway rolling stock Article 60 of the Convention shall be modified as follows:

(a) in paragraph 2(a), after “situated” insert “at the time the right or interest is created or arises”;

När det gäller rullande järnvägsmateriel ska artikel 60 i konventionen ändras på följande sätt:

a) I punkt 2(a) ska orden ”vid den tidpunkt då rättigheten eller säkerhetsrätten bildas eller uppkommer” infogas efter ”befinner sig”.

(b) replace paragraph 3 with the following:

“3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three years and not later than ten years after the date on which the declaration becomes effective, when Articles 29, 35 and 36 of this Convention as modified or supplemented by the Protocol will become applicable, to the extent and in the manner specified in the declaration, to pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was situated in that State. Any priority of the right or interest under the law of that State, so far as applicable, shall continue if the right or interest is registered in the International Registry before the expiration of the period specified in the declaration, whether or not any other right or interest has previously been registered.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. En fördragsslutande stat får i en förklaring enligt punkt 1 ange ett datum som ska infalla tidigast tre år och senast tio år efter den dag då förklaringen får verkan, från och med vilket artiklarna 29, 35 och 36 i denna konvention, i deras ändrade lydelse enligt protokollet, i den utsträckning och på det sätt som anges i förklaringen, ska tillämpas på redan befintliga rättigheter eller säkerhetsrätter som uppkommit genom ett avtal som ingåtts när gäldenären befann sig i den staten. En rättighets eller säkerhetsrätts eventuella företräde enligt den statens nationella lagstiftning ska, i tillämpliga fall, fortsätta att gälla om rättigheten eller säkerhetsrätten i fråga registreras i det internationella registret före utgången av den period som fastställs i förklaringen, oavsett om någon tidigare rättighet eller säkerhetsrätt har registrerats.”

Article XXVII – Declarations relating to certain provisions

Artikel XXVII – Förklaringar som rör vissa bestämmelser

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply either or both of Articles VI and X.

1. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av detta protokoll eller anslutningen till detta, förklara att staten kommer att tillämpa antingen artikel VI eller artikel X i detta protokoll, eller båda dessa artiklar.

2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply Article VIII, wholly or in part. If it so declares, it shall specify the time-period required by Article VIII(2).

2. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av detta protokoll eller anslutningen till detta förklara att staten helt eller delvis kommer att tillämpa artikel VIII. Om staten avger denna förklaring ska staten ange den tidsperiod som fastställs i artikel VIII(2).

3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of one of Alternatives A, B and C of Article IX and, if it so declares, it shall specify the type of insolvency proceeding, if any, to which it will apply such Alternative. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article IX under paragraph 4 of Alternative A, paragraph 3 of Alternative B or paragraphs 5 and 15 of Alternative C, as applicable.

3. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av detta protokoll eller anslutningen till detta förklara att den kommer att tillämpa antingen alternativ A, B eller C i artikel IX i sin helhet och ska, i så fall, ange på vilka, om några, typer av insolvensförfaranden som den kommer att tillämpa detta alternativ. En fördragsslutande part som avger en förklaring enligt denna punkt ska, alltefter omständigheterna, ange den tidsperiod som fastställs i artikel IX(4) för alternativ A, artikel IX(3) för alternativ B eller artikel IX(5) och IX(15) för alternativ C.

4. The courts of Contracting States shall apply Article IX in conformity with the declaration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

4. Domstolarna i de fördragsslutande staterna ska tillämpa artikel IX i enlighet med den förklaring som har avgetts av den fördragsslutande stat med primär jurisdiktion över insolvensförfarandet.

Article XXVIII – Reservations and declarations

Artikel XXVIII – Reservationer och förklaringar

1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX and XXX may be made in accordance with these provisions.

1. Ingen reservation får göras mot detta protokoll, men förklaringar som är tillåtna enligt artiklarna XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX och XXX får avges i enlighet med dessa bestämmelser.

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary.

2. Varje förklaring, efterföljande förklaring eller återkallande av förklaring enligt detta protokoll ska anmälas skriftligen till depositarien.

Article XXIX – Declarations under the Convention

Artikel XXIX – Förklaringar enligt konventionen

1. Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.

1. De förklaringar som avgetts enligt konventionen, inbegripet de som avgetts enligt artiklarna 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 och 60 i konventionen, ska också anses ha avgetts enligt detta protokoll, om

inte annat anges.

2. For the purposes of Article 50(1) of the Convention, an “internal transaction” shall also mean, in relation to railway rolling stock, a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) of the Convention where the relevant railway rolling stock is only capable, in its normal course of use, of being operated on a single railway system within the Contracting State concerned, because of track gauge or other elements of the design of such railway rolling stock.

2. Vid tillämpningen av artikel 50(1) i konventionen ska begreppet ”intern transaktion” när det gäller rullande järnvägsmateriel även omfatta transaktioner av det slag som anges i artikel 2(2)(a)–(c) i konventionen om den berörda rullande järnvägsmaterielen normalt endast kan användas i ett enkelspårigt järnvägssystem inom den berörda fördragsslutande staten på grund av spårvidd eller andra omständigheter som påverkar den rullande järnvägsmaterielens utformning.

Article XXX – Subsequent declarations

Artikel XXX – Efterföljande förklaringar

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article XXIX under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

1. En stat som är part får lämna en efterföljande förklaring, med undantag för en förklaring som avges i enlighet med artikel XXIX enligt artikel 60 i konventionen, när som helst från och med den dag då detta protokoll träder i kraft för den berörda staten, genom en anmälan därom till depositarien.

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

2. Varje sådan efterföljande förklaring får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottog anmälan. Om det i anmälan anges att förklaringen ska få verkan först efter en längre tid, ska förklaringen få verkan när den tid som angetts har förflutit från det att depositarien mottog anmälan.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

3. Trots föregående punkter ska detta protokoll fortsätta att tillämpas som om en sådan efterföljande förklaring inte hade avgetts i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då den efterföljande förklaringen fick

verkan.

Article XXXI – Withdrawal of declarations

Artikel XXXI – Återkallande av förklaringar

1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance with Article XXIX under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

1. Varje stat som är part och har avgett en förklaring enligt detta protokoll får, med undantag för en förklaring som avgetts i enlighet med artikel XXIX enligt artikel 60 i konventionen, när som helst återkalla förklaringen genom en anmälan därom till depositarien. Ett sådant återkallande får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader har förflutit från den dag då depositarien mottog anmälan.

2. Notwithstanding the preceding paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

2. Trots föregående punkt ska detta protokoll fortsätta att tillämpas som om ingen återkallelse av förklaringen hade gjorts i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då återkallandet fick verkan.

Article XXXII – Denunciations Artikel XXXII – Uppsägning

1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.

1. Varje stat som är part får säga upp detta protokoll genom skriftlig anmälan till depositarien.

2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

2. En sådan uppsägning får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att tolv månader förflutit från den dag då depositarien mottog anmälan.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

3. Trots föregående punkter ska detta protokoll fortsätta att tilllämpas som om en sådan uppsägning inte hade skett i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då uppsägningen fick verkan.

Article XXXIII – Review Conferences, amendments and related matters

Artikel XXXIII – Konferenser för utvärdering, ändringar och därtill hörande frågor

1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime established in the Convention as amended by the Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

1. Depositarien ska varje år, eller med annat lämpligt tidsintervall, i samråd med tillsynsmyndigheten utarbeta rapporter riktade till de stater som är parter om hur den internationella ordning som inrättas genom konventionen, ändrad genom protokollet, fungerar i praktiken. Depositarien ska utarbeta rapporterna med beaktande av tillsynsmyndighetens rapporter om driften av det internationella registreringssystemet.

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

(a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations;

(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

2. På begäran av minst tjugofem procent av de stater som är parter ska depositarien i samråd med tillsynsmyndigheten anordna återkommande utvärderingskonferenser för genomgång av

a) hur konventionen, ändrad genom detta protokoll, tillämpas i praktiken och i vilken grad finansiering mot säkerhetsrätt i tillgångar och leasing av egendom som faller inom konventionens tillämpningsområde faktiskt underlättas genom konventionen,

b) hur bestämmelserna i detta protokoll och i regelverket tolkas och tillämpas,

c) hur det internationella inskrivningsregistret, registratorns verksamhet och tillsynsmyndighetens tillsyn över registratorn fungerar, på grundval av tillsynsmyndighetens rapporter, och

(d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

d) huruvida detta protokoll eller bestämmelserna om det internationella registret bör ändras.

3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a twothirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by four States in accordance with the provisions of Article XXIII relating to its entry into force.

3. Varje ändring av detta protokoll måste godkännas med minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter och som deltar vid konferensen enligt föregående punkt, och ändringen träder sedan i kraft för de stater som har ratificerat, godtagit eller godkänt denna sedan den ratificerats, godtagits eller godkänts av fyra stater i enlighet med bestämmelserna i artikel XXIII om protokollets ikraftträdande.

Article XXXIV – Depositary and its functions

Artikel XXXIV – Depositarien och dess uppgifter

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with UNIDROIT, which is hereby designated the Depositary.

1. Ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument ska deponeras vid Unidroit, nedan kallad depositarien.

2. The Depositary shall:

(a) inform all Contracting States of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of the deposit of the certificate referred to in Article XXIII(1)(b);

(iii) the date of entry into force of this Protocol;

(iv) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;

2. Depositarien ska

a) underrätta alla fördragsslutande stater om

i) varje nytt undertecknande eller varje ny deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument och om datum för detta undertecknande eller denna deponering,

ii) datum för deponering av det intyg som avses i artikel XXIII(1)(b),

iii) datum för protokollets ikraftträdande,

iv) varje förklaring som avges enligt detta protokoll samt om datum för förklaringen,

(v) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and

(vi) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;

(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

(d) perform such other functions customary for depositaries.

v) varje återkallande eller ändring av förklaringar, samt om datum för sådant återkallande eller sådan ändring, och

vi) varje anmälan om uppsägning av detta protokoll samt om datum för sådan uppsägning och om den dag uppsägningen får verkan,

b) överlämna bestyrkta avskrifter av detta protokoll till alla fördragsslutande stater,

c) förse tillsynsmyndigheten och registratorn med en kopia av varje ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, tillsammans med datum för deponering av instrumenten, samt kopior av varje förklaring, eller återkallande eller ändring av en förklaring samt av varje anmälan om uppsägning, tillsammans med datum för anmälan, så att uppgifterna är fullständiga och lättillgängliga, och

d) utföra de övriga uppgifter som normalt åligger depositarier.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Protocol.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud med stöd av vederbörliga fullmakter undertecknat detta protokoll.

DONE at Luxembourg, this twenty-third day of February, two thousand and seven, in a single original in the English, French and German languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the consistency of the texts with one another.

UPPRÄTTAT i Luxemburg den 23 februari 2007 i ett enda exemplar på engelska, franska och tyska språken, vilka texter alla har lika giltighet, vilken giltighet träder ikraft när konferensens gemensamma sekretariat under överinseende av konferensens ordförande inom 90 dagar från och med dagen för denna akt har kontrollerat den inbördes överensstämmelsen mellan dessa texter.

Sammanfattning av betänkandet Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – Järnvägsprotokollet (SOU 2016:43)

Utredningens förslag

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att ta ställning till om Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet. Efter en analys av protokollet föreslår utredningen i betänkandet att Sverige bör tillträda protokollet. Det främsta skälet till utredningens förslag är de ekonomiska fördelar vid finansiering av rullande järnvägsmateriel som finns att vinna för svenska företag som arbetar med järnväg, spårväg eller tunnelbana (i fortsättningen järnvägsföretag). Även för statliga järnvägsoperatörer kommer protokollet att medföra fördelar genom att tillgängliggöra mer kapital för investeringar i ny rullande järnvägsmateriel. Därmed minskar behovet av såväl direkt statligt stöd som indirekt stöd eller garantier.

Inom flygindustrin har leasing och andra i huvudsak privata finansieringslösningar under de senaste 20 åren lett till väsentligt ökade investeringar. Förklaringen är bl.a. att långivaren blir säkerställd genom registrering av sin säkerhetsrätt eller inteckning. En jämförelse kan göras med järnvägssektorn där investeringarna har stagnerat. Här finns heller inga nationella offentliga register där långivare kan registrera sina säkerhetsrätter i finansierade tillgångar.

Möjligheten att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register är avgörande för konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (Kapstadskonventionen) och de olika protokollens tillämpning. På samma sätt som när det gäller egendom som omfattas av Kapstadskonventionens protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet), kommer det att finnas ett internationellt register för säkerhetsrätter för egendom som omfattas av järnvägsprotokollet.

Utredningen föreslår vidare att protokollet ges status som svensk lag genom ändringar i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker samt att vissa författningsändringar görs i förmånsrättslagen (1970:979) och lösöreköpslagen (1845:50 s.1).

Finansiering av rullande järnvägsmateriel – möjligheter och utmaningar

Kapstadskonventionens järnvägsprotokoll reglerar hur säkerhetsrätter i vissa typer av lösöre ska hanteras vid så kallad asset based financing. Rullande järnvägsmateriel utgör en särskild typ av lösöre; dessa representerar höga ekonomiska värden och de rör sig över landgränser.

Järnvägsföretagens verksamhet är kapitalkrävande och investeringsbehoven är betydande. Behovet av stora finansiella resurser innan verksamheten startar kopplat till begränsade finansieringslösningar, har utgjort ett av hindren för en effektiv konkurrens inom järnvägssektorn.

Finansiering av rullande järnvägsmateriel sker i huvudsak genom leasing samt lån hos banker och andra kreditinstitut. Vid vissa typer av lån och

krediter kan förmånliga villkor erhållas genom statligt stödda garantier, så kallade exportkrediter.

Gemensamt för flertalet typer av finansiering av rullande järnvägsmateriel, är att finansiären får en säkerhetsrätt i denna. På grund av sina höga ekonomiska värden och långa livslängd lämpar sig rullande järnvägsmateriel mycket bra för sådan egendomsbaserad finansiering. Att rullande järnvägsmateriel rör sig över landgränser försvårar för finansiärer med säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel, eftersom sådana säkerhetsrätter regleras olika i skilda rättssystem. Här finns heller inga nationella eller internationella offentliga register där långivare kan registrera sina säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel. Vid finansiering genom leasing tillämpas många gånger ordningen i lösöreköpslagen. För att åstadkomma separationsrätt i egendom för borgenären uppställs i lagen krav på kungörelse i ortstidning och registrering hos Kronofogdemyndigheten. Denna ordning är omständig och har dessutom en stark nationell prägel, vilket kan verka avhållande för framför allt utländska finansiärer.

Främst är det fråga om vilka åtgärder en säkerhetshavare, såsom en leasegivare, kan vidta om den som har ställt säkerheten eller leasetagaren inte uppfyller sina åtaganden. En annan viktig fråga är vilket skydd säkerhetshavaren har vid ett insolvensförfarande gentemot den som ställt säkerheten. Frågor om borgenärens rätt i förhållande till andra borgenärer regleras genom sakrättsliga regler som skiljer sig åt mellan olika länder. Vidare skapar avsaknaden av ett offentligt register för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel osäkerhet hos finansiärer, något som kan leda till färre och sämre finansieringsmöjligheter.

Behov av gemensamma regler för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel

Inom det internationella institutet för privaträttens uniformering (Unidroit) har det sedan slutet av 1980-talet pågått ett arbete med att ta fram gemensamma materiella regler för säkerhetsrätter i vissa typer av mobilt lösöre som ska förenkla vid internationell finansiering och minska riskerna. Detta arbete resulterade år 2001 i Kapstadskonventionen som tillsammans med luftfartsprotokollet trädde i kraft den 1 mars 2006. Olika typer av flyttbar egendom såsom luftfartsobjekt, rullande järnvägsmateriel och rymdutrustning regleras i de tre tillhörande protokollen. Den 1 april 2016 tillträdde Sverige Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet. Järnvägsprotokollet och protokollet avseende rymdutrustning har däremot ännu inte trätt i kraft. Järnvägsprotokollet träder i kraft först när fyra länder har godkänt eller ratificerat protokollet.

I järnvägsprotokollet anges vad som ska gälla när säkerhetsrätten finns i rullande järnvägsmateriel. Det huvudsakliga syftet med Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet är att tillhandahålla klara och enhetliga regler kring säkerhetsrätter i samband med finansiering av rullande järnvägsmateriel. På så sätt ökas förutsägbarheten för finansiärerna, något som i sin tur gynnar operatörerna som därigenom kan få bättre finansieringsvillkor.

Järnvägsprotokollet och det internationella registret

Järnvägsprotokollet liksom Kapstadskonventionen är så kallade blandade avtal, vilket innebär att de reglerar vissa rättsområden där EU:s medlemsstater har överfört sin kompetens till EU, såsom frågor om tillämplig lag och erkännande av domstols beslut. EU tillträdde konventionen och protokollet år 2009 respektive år 2014 och angav då i en förklaring inom vilka områden som EU har kompetens. EU:s tillträde binder i och för sig inte medlemsstaterna till överenskommelserna, men är en förutsättning för att en medlemsstat ska kunna tillträda.

Kapstadskonventionen tillsammans med järnvägsprotokollet är unika på så sätt att de skapar ett helt nytt system uppbyggt på inrättandet av så kallade internationella säkerhetsrätter, vilka ska erkännas i samtliga fördragsslutande stater. Tre olika typer av avtal kan enligt konventionen ge upphov till en internationell säkerhetsrätt:

1. leasingavtal, där leasegivaren som ägare har säkerhetsrätt i egendomen när den leasas ut,

2. köp med äganderättsförbehåll, där säljaren har säkerhetsrätt i egendomen före full betalning, eller innan något annat villkor har uppfyllts, och

3. panträttsupplåtelser eller säkerhetsöverlåtelser, där en säkerhetsställare ger en säkerhetshavare säkerhetsrätt i viss egendom för att säkerställa uppfyllandet av befintliga eller kommande förpliktelser.

De internationella säkerhetsrätterna kan – men måste inte – registreras i ett internationellt register där deras inbördes prioritetsordning kan fastställas. Det internationella registret för egendom som omfattas av järnvägsprotokollet finns i Luxembourg. Det kommer att bli möjligt att göra såväl registreringar som sökningar i registret dygnet runt alla dagar om året. Registret är under uppbyggnad och kommer att sättas i drift så snart järnvägsprotokollet träder i kraft.

Utöver frågor om prioritet mellan olika internationella säkerhetsrätter reglerar protokollet tillsammans med konventionen vad som ska ske om gäldenären (dvs. en leasetagare, köpare vid ett köp med äganderättsförbehåll respektive säkerhetsställare) inte uppfyller sina förpliktelser eller om det inleds insolvensförfarande mot gäldenären. De åtgärder som borgenären (dvs. en leasegivare, säljare med äganderättsförbehåll respektive säkerhetshavare) erbjuds enligt konventionen och protokollet är avsedda att vara kraftfulla och effektiva och ska i största möjliga utsträckning kunna vidtas utan inblandning av nationell domstol eller myndighet.

Systemet med förklaringar

Järnvägsprotokollet är inte ett protokoll som en stat bara kan välja att tillträda eller ej. Vid ett tillträde måste staten dessutom ta ställning till vilka förklaringar som ska lämnas och i vissa fall, hur förklaringen ska formuleras. Järnvägsprotokollet är anpassat att kunna tillämpas i olika rättssystem. Avsikten med systemet med förklaringar (declarations) är att

så många länder som möjligt ska tillträda, oavsett hur deras nationella rättssystem ser ut. För att åstadkomma detta är protokollet uppbyggd av ett system med förklaringar som påverkar bestämmelsernas tillämplighet i de olika länderna.

Vissa förklaringar är så kallade opt in förklaringar, vilket innebär att genom att lämna en förklaring blir en viss bestämmelse tillämplig. Det är ofta fråga om bestämmelser som utökar skyddet för borgenärer samt påskyndar förfarandet vid en gäldenärs insolvens eller avtalsbrott. Andra bestämmelser i protokollet är så grundläggande att det krävs en förklaring av ett land för att de inte ska tillämpas, så kallade opt out förklaringar.

Med hänsyn till EU-rätten är EU:s medlemsstater förhindrade att lämna förklaringar som rör bestämmelser på områden där EU har exklusiv kompetens.

Anslutningsdokument och förklaringar ska lämnas till Unidroit, som i egenskap av depositarie för en förteckning över vilka förklaringar respektive land har lämnat. Denna uppdateras löpande och finns tillgänglig på Unidroits hemsida där det också går att se vilka stater som har tillträtt.1

Konsekvenser av ett tillträde

Den grupp som framför allt kommer att beröras av ett svenskt tillträde är svenska tågoperatörer, banker och andra företag som är engagerade i finansiering av rullande järnvägsmateriel. Järnvägsprotokollet skapar förutsättningar för ökad privat finansiering genom att det blir lättare för långivarna att bevaka sin investering. Denna bevakning kommer att bli möjlig genom det internationella registret. Det blir då fråga om ett register för såväl inhemska som internationella transaktioner och därtill ett universellt system för identifiering av rullande järnvägsmateriel.

För företag som önskar göra registreringar eller sökningar i det internationella registret, är det öppet att registrera sig som brukare och därmed få tillgång till registret. Ett tillträde till protokollet medför inga skyldigheter för svenska företag.

Ett tillträde till järnvägsprotokollet kommer inte att medföra några direkta kostnader för Sverige. Det finns för närvarande inte något register över rullande järnvägsmateriel i Sverige som skulle kunna användas för de syften järnvägsprotokollet har. Det internationella registret kommer att finansieras genom avgifter och därigenom vara självfinansierat. Registrering av en internationell säkerhetsrätt kommer dessutom att vara frivillig. Ett tillträde till protokollet medför således inte heller några indirekta kostnader eller minskade intäkter i form av avgifter m.m.

Det är utredningens bedömning att ett tillträde till protokollet innebär att stora och små företag med verksamhet i Sverige, varav vissa ägs av svenska staten/landstingen, kommer att göra ekonomiska besparingar. Exakt vilka och hur stora dessa verkningar kommer att bli är emellertid enligt utredningens mening inte möjligt att förutsäga.

1 http://www.unidroit.org

Svensk kreditsäkerhetsrätt skulle må väl av en modernisering. Som det är nu har både svenska och utländska kreditgivare svårt att förstå lagstiftningen avseende säkerhetsrätter i lösöre, däribland rullande järnvägsmateriel. Ett svenskt tillträde till och implementering av Kapstadskonventionens järnvägsprotokoll skulle medföra en tydlig förbättring av kreditsäkerhetsrätten på de områden protokollet täcker. Som borgenär med en registrerad internationell säkerhetsrätt blir positionen väsentligt mera förutsägbar och pålitlig i ett insolvensförfarande avseende en svensk gäldenär, jämfört med om Sverige inte anslutit sig till järnvägsprotokollet. Detta kommer i sin tur att leda till bättre och billigare finansiering för svenska järnvägsföretag.

Ikraftträdande

Järnvägsprotokollet kommer att träda i kraft den senare av följande dagar (artikel XXIII.1):

a) den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit efter den dag, då det fjärde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats.

b) Den dag då sekretariatet hos depositarien deponerar ett intyg som bekräftar att det internationella registret är i full drift.

Inget nytt svenskt system behöver inrättas eller ändras till följd av ett svenskt tillträde.

Betänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

dels att 1, 3, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 §, som ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före 9 § ska införas en ny rubrik av följande betydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet).

Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och protokollen till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet) och om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen och artiklarna XII och XIII i protokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen, artiklarna XII och XIII i luftfartsprotokollet och artikel X i järnvägsprotokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

3 §

Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla

Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet samt artiklarna I–V, VII, X, XI och

som lag här i landet.

XIV–XX i järnvägsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Protokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag.

Texterna på övriga

originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

Protokollens engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 respektive 3 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

7 §

Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstadskonventionen eller luftfartsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstadskonventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

8 §

I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A i luftfartsprotokollet. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

I en insolvenssituation enligt artikel I.2c i järnvägsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2d, artikel IX alternativ A i järnvägsprotokollet. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första stycket inte ska tillämpas.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första eller andra stycket inte ska tillämpas.

Verkningar av registrering i internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel

9 §

Köp av rullande järnvägsmateriel gäller mot säljarens borgenärer i och med avtalet, om en säkerhetsrätt i köpeobjektet registreras i det internationella registret i anslutning till köpet. Detta förutsätter att säljaren angivits som gäldenär och köparen som borgenär i registreringen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2 Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Härigenom föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg, flygmotorer och rullande järnvägsmateriel som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse SFS 2016:68.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

I lagen ( 2015:860 ) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns bestämmelse som avviker från denna lag, och som har företräde framför denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över betänkandet lämnats av Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Domstolsverket, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Trafikverket, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Akademin för insolvensrätt vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Regelrådet, Exportkreditnämnden, AB Svensk Exportkredit, Branschföreningen Tågoperatörerna, Finansbolagens förening, Svenska bankföreningen, Svensk Försäkring, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges advokatsamfund och Swedtrain.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, AB Transitio, Näringslivets transportråd, Sveriges Kommuner och Landsting, Stiftelsen Ackordcentralen och Svenskt Näringsliv har avstått från att yttra sig.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-01-31

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet Erik Nymansson

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Enligt en lagrådsremiss den 18 januari 2018 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

2. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,

3. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Louise Petrelius.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 februari 2018

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér, Andersson, Hellmark Knutsson, Bolund, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Linde, Skog, Ekström, Eneroth

Föredragande: statsrådet Hultqvist

Regeringen beslutar proposition Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon