Inaktuell version

Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
SFS 1936 i lydelse enligt SFS 2010:1994
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Dom som i Schweiz meddelats i tvistemål, så ock dom som i fråga om annat än straff eller förverkande av gods där givits i brottmål, vare under de i denna lag stadgade villkor gällande jämväl här i riket.

2 §  Med dom förstås i denna lag allmän domstols beslut som innebär avgörande av huvudsaken, så ock beslut angående ersättning för rättegångskostnad som meddelats i följd av beslutet i huvudsaken. Under allmänna domstolar inbegripas schweiziska handelsdomstolar och yrkesskiljedomstolar.

[S2]Lika med dom gälle förlikning som stadfästs av domstol.

3 §  Beslut som givits i mål angående boskillnad, hemskillnad eller äktenskapsskillnad vare ansett såsom dom i tvistemål, ändå att beslutet meddelats på ansökan. Beslut i förmynderskapsärende vare däremot ej i något fall ansett såsom dom.

4 §  Dom som givits av schweizisk domstol vare ej här i riket gällande,

 1. där domstol i Schweiz, enligt vad i denna lag sägs, ej ägt behörig het att meddela domen;
 2. där erkännande av domen skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket;
 3. där domen angår ämne av personrättslig, familjerättslig eller arvsrättslig natur och är grundad på lag, vars bestämmelser i ämnet äro stridande mot den lag som skolat vinna tillämpning enligt här gällande internationellt privaträttsliga regler;
 4. där domen ej vunnit laga kraft enligt lagen å den ort där den meddelats; eller
 5. där domen är tredskodom och utebliven part ej personligen eller genom befullmäktigat ombud i tid undfått del av stämningen.

5 §  Dom varom förut är sagt skall anses vara av rätt domstol meddelad,

 1. där svaranden vid tiden för målets anhängiggörande hade sitt verkliga hemvist i Schweiz eller, då fråga är om bolag, förening, annan samfällighet eller stiftelse, sitt säte i denna stat; och skall härvid med verkligt hemvist förstås den ort där svaranden är boende med avsikt att stadigt kvarstanna;
 2. där svaranden uttryckligen förbundit sig att svara vid den domstol av vilken domen meddelats;
 3. där svaranden utan förbehåll ingått i huvudsakligt svaromål;
 4. där fråga är om genkäromål som äger gemenskap med huvudkäromålet;
 5. där svaranden i Schweiz innehar kommersiellt eller industriellt företag eller filial och tvisten hänförde sig till denna rörelse;
 6. där svaranden i Schweiz haft ombud som han enligt där gällande lag var pliktig att hålla och tvisten hänförde sig till verksamhet som han där utövade;
 7. där domen avser förpliktelse på grund av lagstridig gärning som svaranden begått i Schweiz och svaranden under vistelse därstädes personligen fått del av stämningen; och skall härvid med sådan för pliktelse likställas förpliktelse som har sin grund i olyckshändelse i följd av trafik med fortskaffningsmedel av vad slag som helst; eller
 8. där enligt internationell överenskommelse, i vilken såväl Sverige som Schweiz är fördragsslutande part och som ej innehåller bestäm melser om erkännande och verkställighet, behörighet tillkom schweizisk domstol.

[S2]Vad förut i denna paragraf är sagt skall icke äga tillämpning å dom som avser fråga av personrättslig, familjerättslig eller arvsrättslig natur. I fråga om sådan dom vare domstolen ansedd såsom behörig, där behörighet skulle hava under motsvarande omständigheter tillkommit svensk domstol.

6 §  Vid prövning av fråga huruvida i denna lag stadgade villkor för domens erkännande föreligga är svensk myndighet icke bunden av det avgörande som härutinnan träffats genom domen. Den äger däremot icke i övrigt ingå i ny prövning av den sak som genom domen avgjorts.

7 §  Anhängiggöres hos domstol talan i sak, vilken veterligen redan är anhängig vid schweizisk domstol som enligt denna lag är behörig, skall den svenska domstolen visa målet ifrån sig. Lag (1981:777).

8 §  Dom eller förlikning som enligt 1-5 §§ äger giltighet här i riket skall, på ansökan av part, här verkställas.

9 §  Ansökan om verkställighet göres hos Svea hovrätt.

[S2]Vid sådan ansökan skall fogas

 1. domen i huvudskrift eller av vederbörande myndighet styrkt avskrift;
 2. bevis att domen vunnit laga kraft;
 3. domstols protokoll eller annan handling, utvisande att de i 5 § första stycket stadgade villkor äro uppfyllda; samt
 4. där fråga är om tredskodom, handlingar i huvudskrift eller styrkt avskrift av vilka framgår, att utebliven part personligen eller genom befullmäktigat ombud i tid fått del av stämningen eller, då sådant fall är för handen som i 5 § första stycket 7. avses, stämningen tillställts honom på sätt där sägs.

[S3]Sökes verkställighet av förlikning, skall vid ansökningen fogas av behörig myndighet styrkt avskrift av protokoll ävensom bevis att förlikningen stadfästs av domstol samt kan verkställas i Schweiz.

[S4]Nu nämnda handlingar skola vara försedda med bevis angående utfärda rens behörighet, meddelade av schweiziska förbundskansliet, samt skola åtföljas av översättning till svenska språket, vilkens riktighet skall vara styrkt av svensk i Schweiz anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av schweizisk här i riket anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller ock av svensk notarius publicus.

10 §  Ansökan om verkställighet må ej bifallas utan att motparten haft tillfälle att därå svara.

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller för verkställighet av domar eller förlikningar.

11 §  Varder ansökningen bifallen, gånge domen eller förlikningen i verket likasom domstols laga kraft ägande dom, där ej, efter klagan över hovrättens beslut, Konungen annorledes förordnar. Vad domen eller förlikningen må innehålla om tvångsmedel skall ej vinna tillämpning.

12 §  Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) är tillämplig. Den gäller inte heller i fråga om en dom eller förlikning som avser

 1. konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, däri inbegripen fråga om ogiltighet av rättshandling som ingåtts av konkursgäldenären; eller
 2. rätt till fast egendom i annat land än Schweiz eller skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller påföljd av sådan skyldighets åsidosättande, dock att även i ty fall domen eller förlikningen gäller, där den avser ämne av familjerättslig eller arvsrättslig natur. Lag (2009:1306).

13 § Har upphävts genom lag (1976:1119).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer; den äger ej tillämpning å dom som meddelats eller förlikning som stadfästs före nämnda dag. I vad eljest är stadgat om giltighet eller verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut göres ej ändring genom denna lag.

Ändring, SFS 1936:182

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1965:724

  Omfattning
  ny 13 §

Ändring, SFS 1966:13

  Omfattning
  ikrafttr. av 1965:724

Lag (1976:1119) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förordning (1977:128) om ikraftträdande av lagen (1976:1119) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:1119

Lag (1981:777) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Lag (1992:796) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Ändring, SFS 1992:973

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:796

Lag (2002:464) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Rskr. 2001/02:278, Prop. 2001/02:146, Bet. 2001/02:LU25
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2009:1306) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Rskr. 2009/10:64, Prop. 2008/09:205, Bet. 2009/10:CU2
Omfattning
ikrafttr. av 2009:1306
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1994) om ikraftträdande av lagen (2009:1306) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1306

Lag (2014:914) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Rskr. 2013/14:380, Prop. 2013/14:219, Bet. 2013/14:CU27
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2015-01-10