Upphävd författning

Lag (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1957-12-20
Ändring införd
SFS 1957:686 i lydelse enligt SFS 1994:1629
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 6 §§ tillämpas.

[S2]Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-6 §§ skall tillämpas.

[S3]Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

[S4]När bestämmelserna i 2 6 §§ skall tillämpas gäller inte bestämmelser i lag eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av dem. Lag (1994:1629).

2 §  Regeringen äger, i den mån det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §, förordna, att taxering enligt kommunalskattelagen samt enligt förordningarna om statlig inkomstskatt och om statlig förmögenhetsskatt tills vidare icke skall verkställas eller att sådan taxering skall verkställas i annan ordning än i taxeringslagen (1990:324) föreskrives. Förordnande, som här avses, må innefatta stadgande, att taxering skall ske allenast beträffande vissa grupper skattskyldiga.

[S2]Senast vid den riksdagssession, som börjar näst efter det förordnande, som i första stycket avses, upphört att gälla, skall för riksdagen framläggas förslag rörande taxeringen för den tid under vilken förordnandet gällt.

[S3]Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning beträffande annan taxering till skatt eller avgift än där sägs. Lag (1990:346).

3 §  Då så finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §, äger regeringen förordna, att i stället för vad i uppbördslagen (1953:272) och folkbokföringslagen (1967:198) stadgas skall gälla vad regeringen därom föreskriver. Lag (1986:1309).

4 §  Regeringen äger, då det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §, förordna, att tullfrihet må åtnjutas för varor, som inkomma till riket samt att frihet må åtnjutas från erläggande av andra sådana å varor lagda avgifter, vilka av tullverket skola upptagas vid trafik till eller från riket.

[S2]Har eljest meddelats föreskrift, som utgör hinder för tullmyndighet att vidtaga viss åtgärd som är av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen, äger regeringen då det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §, förordna att, i stället för vad sålunda föreskrivits, skall gälla vad regeringen därom bestämmer. Lag (1986:1309).

5 §  Är i andra fall än som i 2, 3 eller 4 § avses i lag eller författning föreskrivet att skatt, accis eller annan allmän avgift skall erläggas inom viss tid och på visst sätt eller att -- till ledning för beräkning av sådan skatt, accis eller avgift -- deklarations - eller annan uppgiftsskyldighet skall fullgöras inom viss tid, äger regeringen i den mån det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §, förordna, att i stället för vad sålunda föreskrivits skall gälla vad regeringen därom bestämmer. Lag (1986:1309).

6 §  Befogenhet, som enligt 2 -- 5 §§ tillkommer regeringen, må på uppdrag av regeringen utövas av underordnad myndighet. Kan under krig förbindelsen mellan någon del av riket och riksstyrelsen icke eller allenast med avsevärd svårighet upprätthållas eller föreligger eljest under krig trängande behov av omedelbara åtgärder, äger skattemyndighet i vad angår länet samt, såvitt angår förhållanden inom tullverkets verksamhetsområde, generaltullstyrelsen eller distrikttullanstalt även utan sådant uppdrag utöva befogenhet, som enligt denna lag tillkommer regeringen. Lag (1990:346).

7 §  Regeringen meddelar de närmare föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag.

[S2]Regeringen äger ock uppdraga åt underordnad myndighet att meddela de föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag eller med stöd av lag meddelat förordnande. Lag (1986:1309).

Ändringar

Lag (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

Lag (1986:1309) om ändring i förordningen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-7 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1990:346) om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1992:1414) om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1629) om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1995:439

  Omfattning
  upph.