Upphävd författning

Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1960-06-30
Ändring införd
SFS 1960:419 i lydelse enligt SFS 2000:1226
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  1 mom. Spritdrycker må icke med fartyg av mindre bruttodräktighet än 850 införas från internationellt eller utländskt område till svenskt territorialvatten.

[S2]Då särskilda omständigheter därtill föranleda, må regeringen beträffande fartyg av större bruttodräktighet, än nu sagts, meddela motsvarande förbud att gälla i fråga om införsel till visst område av svenskt territorialvatten. Lag (1982:262).

1 §  2 mom. Förbudet i 1 mom. utgör inte hinder mot att föra in spritdrycker till svenskt territorialvatten

 1. om dryckerna utgör skeppsproviant för det fartyg med vilket de forslas,
 2. om dryckerna tillhör en resande eller en besättningsman som medföljer fartyget och dryckerna inte uppgår till mer än tio liter per person,
 3. vid genomfart utan onödigt uppehåll genom Öresund mellan Falsterbo rev och Kullens fyr från internationellt eller utländskt område till annat sådant område, såvida det av omständigheterna uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är avsedda att olovligen föras i land; dock får vattenområdet inom en halv kilometer från svenska landet inte befaras, eller
 4. om det för dryckerna medförs ett sådant ledsagardokument som avses i lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller bevis på att säkerhet ställts för betalning av skatt för dryckerna i Sverige. Lag (2000:1226).

1 §  3 mom. Tullverket må för särskilda fall medgiva undantag från förbud, som avses i denna paragraf. Lag (1999:401).

2 §  1 mom. Bryter någon mot förbud, som avses i 1 §, skall det anses som smuggling enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

[S2]Framgår det uppenbarligen av omständigheterna, att dryckerna inte varit avsedda att olovligen föras i land, skall dock förverkande inte äga rum. Lag (2000:1226).

[S3]2 mom. Allmänt åtal för brott som avses i 1 mom. får väckas endast efter medgivande av Tullverket. Lag (1999:401).

3 §  1 mom. Tulltjänsteman eller tjänsteman vid kustbevakningen äger, där honom anbefalld tjänstgöring därtill föranleder, å fartyg företaga den visitation, som oundgängligen erfordras för utrönande huruvida mot förbud, som avses i 1 §, spritdrycker medföras å fartyget. Lag (1988:432).

[S2]2 mom. Har chef för tullbevakning med hänsyn till befarad olovlig införsel av spritdrycker funnit särskild tullbevakning böra anordnas å fartyg av mindre bruttodräktighet än 850, vilket ankommer från eller avgår till utrikes ort, må, därest beslag ägt rum å drycker, vilka under resan medförts å fartyget, bevakningschefen kunna förordna, att kostnaden för bevakningen skall gäldas av fartygets ägare.

[S3]Kostnaden för bevakningen skall utgå efter gällande taxa för extra tullförrättningar samt gäldas i den ordning, som härutinnan är stadgat i fråga om ersättningsbelopp för sådan förrättning. Lag (1988:432).

4 § har upphävts genom lag (1978:960).

5 §  Vad enligt 1 § 2 mom. 3 och 2 § 1 mom.andra stycket gäller för de fall, då beträffande spritdrycker, som införts till svenskt territorialvatten, av omständigheterna uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit avsedda att olovligen föras i land, skall, i den mån regeringen så förordnar, tilllämpas vid införsel till område inom territorialvattnet, i fråga om vilket avtal med främmande stat om gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror träffats, endast om det av omständigheterna dessutom uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit avsedda att olovligen införas till den stat, med vilken avtalet ingåtts. Lag (2000:1226).

Ändringar

Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Lag (1978:960) om ändring i lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Lag (1982:262) om ändring i lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Lag (1984:416) om ändring i lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:142
  Omfattning
  ändr. 2 § 2 mom
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1988:432) om ändring i lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:142
  Omfattning
  ändr. 3 § 1, 2 mom
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1994:1553) om ändring i lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:96, Prop. 1994/95:34, Bet. 1994/95:SkU8
  Omfattning
  ändr. 1 § 2 mom
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1999:401) om ändring i lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 1 § 3 mom, 2 § 2 mom
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:1226) om ändring i lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 1 § 2 mom, 2 § 1 mom, 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2007:1275) om upphävande av lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Förarbeten
Rskr. 2007/08:41, Prop. 2007/08:21, Bet. 2007/08:SkU5
Omfattning
upph.