Upphävd författning

Kungörelse (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1963-06-05
Ändring införd
SFS 1963:243
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Staten meddelar enligt vad i denna kungörelse stadgas gruppliv försäkring för dödsfall åt värnpliktiga m.fl., som ej omfattas av försäkringsskydd enligt reglementet angående statens gruppliv försäkring.

2 §  Försäkringsavtalet mellan staten och den enskilde anses slutet genom inkallelse till tjänstgöring, under vilken försäkringsskydd föreligger, samt har det innehåll som vid varje tidpunkt framgår av denna kungörelse.

[S2]Premiebetalning anses ske genom att tjänstgöringen fullgöres.

3 §  Statens personalpensionsverk företräder staten i ärenden rörande grupplivförsäkring enligt denna kungörelse och handlägger sådana ärenden i den mån de ej enligt föreskrift i kungörelsen skola handläggas av statens grupplivnämnd. Kungörelse (1970:302).

4 §  Försäkringsskydd enligt denna kungörelse föreligger för följande personal under nedan angiven tjänstgöring, nämligen

 1. för värnpliktig personal -- inbegripet sådan personal över värnpliktsåldern, som avgått från anställning i någon av försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren och för vilken värnpliktslagen (1941:967) alltjämt äger giltighet -- under dels inskrivningsförrättning, dels prövning för antagning som yrkesofficers- eller reservofficersaspirant, dels tjänstgöring jämlikt värnpliktslagen, dels föreskriven tjänstgöring för utbildning till befattning för yrkesofficer eller reservofficer, som icke fullgöres jämlikt värnpliktslagen;
 2. för frivillig personal under tjänstgöring vid försvarsmakten på grund av åtagande i krigsfrivilligavtal eller under annan frivillig utbildning för att nå eller bibehålla kompetens för placering inom totalförsvaret;
 3. för hemvärnets personal under tjänstgöring vid hemvärnet;
 4. för civilförsvarspliktig personal under föreskriven tjänstgöring i det allmänna civilförsvaret, som fullgöres efter inskrivning i civilförsvaret,

[S2]samt under tjänstgöring enligt lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret;

 1. för vapenfri tjänstepliktig under tjänstgöring jämlikt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst. Förordning (1986:663).

5 §  Tjänstgöring, varom sägs i 4 §, skall anses föreligga under tid från det färd för inryckning till tjänstgöringen påbörjas till dess färd för utryckning från tjänstgöringen avslutas eller till dess tjänstgöringen eljest avbrytes genom hemförlovning.

6 §  Efter tjänstgöring, varom sägs i 4 §, fortfar försäkringsskyddet att gälla under arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, därest denna arbetsoförmåga uppkommit under tjänstgöringen och förelåg vid tjänstgöringens slut. Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg från allmän försäkringskassa eller läkare, om ej grupplivnämnden medgiver annat.

[S2]Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller, att det åligger den som åtnjuter försäkringsskydd, om arbetsoförmågan varar mer än ett år, att, såvida grupplivnämnden icke meddelat honom befrielse härifrån, under vart och ett av kalenderåren efter det år, under vilket arbetsoförmågan uppstod, anmäla till personalpensions verket, att försäkringsskyddet alltjämt skall vara i kraft. Underlåtes detta må grupplivnämnden besluta att försäkringsskyddet upphör. Den som åtnjuter försäkringsskydd har att vid anmälan förebringa sådan utredning rörande sin arbetsförmåga och sina anställningsförhållanden, som är av betydelse för bedömningen av rätten till fortsatt försäkringsskydd. Kungörelse (1970:302).

7 §  Vid krigstillstånd i Sverige gäller lagen om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring i fråga om statens ansvarighet (krigsansvarighet).

[S2]För försäkring, som meddelats efter krigstillståndets inträdande eller inom tre månader dessförinnan, är försäkringsgivaren fri från krigsansvarighet.

8 §  Avlider den som åtnjuter försäkringsskydd och hade han vid dödsfallet ej uppnått 67 års ålder utgår försäkringsbelopp enligt bestämmelserna i 17 -- 20 §§ reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring. Utgår icke enligt 17, 19 eller 20 § samma reglemente helt eller halvt grundbelopp, utgår begravningshjälp med belopp som anges i 21 § första stycket reglementet.

[S2]Avlider make till den som åtnjuter försäkringsskydd eller ogift person, som vid tiden för dödsfallet sammanbodde med denne under äktenskapsliknande förhållanden, utgår försäkringsbelopp enligt bestämmelserna i 24 § reglementet angående statens grupplivförsäkring under villkor som föreskrives i 23 § samma reglemente. Förordning (1976:552).

9 §  Enligt denna kungörelse utgående försäkringsförmåner skola minskas med belopp som må ha utgått som begravningshjälp enligt bestämmelserna i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga eller kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga eller som begravningsbidrag enligt familjebidragslagen (1978:520).

[S2]Gäller för den som åtnjuter i denna kungörelse stadgat försäkrings skydd annan av arbetsgivare bekostad grupplivförsäkring med väsentligen samma försäkringsvillkor som statens grupplivförsäkring, utgår av försäkringsförmåner enligt denna kungörelse endast det belopp, varmed de må överstiga förmånerna enligt den andra försäkringen.

[S3]Vad i 25 § fjärde stycket reglementet angående statens gruppliv försäkring är föreskrivet om samordning med annan tjänstegruppliv försäkring skall äga motsvarande tillämpning i fråga om gruppliv försäkring enligt denna kungörelse. Förordning (1978:566).

10 §  Vad i reglementet angående statens grupplivförsäkring är föreskrivet rörande förmånstagareförordnande, utbetalning av försäkringsbelopp, inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen, prövning av frågor om försäkringsbelopp m.m. samt reglementets tillämplighet m.m. skall äga motsvarande tillämpning i fråga om grupplivförsäkring enligt denna kungörelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.

Förarbeten
Prop. 1963:110

Ändring, SFS 1965:25

  Omfattning
  ändr. 8, 9 §§

Ändring, SFS 1966:426

  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§

Ändring, SFS 1970:302

Ändring, SFS 1971:168

Ändring, SFS 1972:160

  Omfattning
  ändr. 4, 8, 9 §§

Ändring, SFS 1973:316

Ändring, SFS 1975:233

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§

Förordning (1976:552) om ändring i kungörelsen (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1978:566) om ändring i kungörelsen (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1986:663) om ändring i kungörelsen (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1986.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-07-29

Ändring, SFS 1988:246

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då kungörelsen (1963:243) om grupplivförsäkring åt värnpliktiga m. fl. skall upphöra att gälla.
  2. Den gamla kungörelsen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av maj 1988.
  3. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen.
  4. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988. Försäkringsskyddet gäller så länge tjänstgöringen pågår. Den försäkrade kan anmäla att förordnandet inte skall gälla.
  5. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya förordningen, om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.
  6. Försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen skall, i den mån förutsättningar för kungörelsens tillämpning förelåg den 31 maj 1988, fortfarande gälla för den som inte har fått försäkringsskydd enligt den nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt TGL-S.
  Omfattning
  upph.