Upphävd författning

Förordning (1968:431) om mervärdeskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1968-06-06
Ändring införd
SFS 1968:431
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Beteckning i denna förordning som förekommer i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, taxeringsförordningen (1990:1236) och uppbördsförordningen (1967:626) har samma innebörd som i dessa författningar.

[S2]Med skatt avses i denna förordning mervärdeskatt. Förordning (1990:1254).

[S3]2 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

3 §  Riksskatteverket fastställer formulär till blankett och annan handling som behövs för anmälan och beslut om registrering, redovisning för skatt, inbetalning och återbetalning av skatt, beskattningsbeslut samt skattekontroll. Förordning (1990:1254).

3 a §  Riksskatteverket fastställer blankett enligt 8 § första stycket lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare. Förordning (1991:227).

[S2]4 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

5 §  Skattemyndigheten tillhandahåller skattskyldig blankett för registrering, deklaration och inbetalning av skatt. Förordning (1990:1254).

6 §  Riksskatteverket får anordna möte för överläggning med tjänstemän vid skattemyndigheterna om tillämpningen av lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Skattemyndigheten beslutar om tjänstemans deltagande i sådant möte. Förordning (1990:1254).

[S2]Registrering

[S3]7 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

8 § har upphävts genom förordning (1990:1254).
9 § har upphävts genom förordning (1983:915).
10 § har upphävts genom förordning (1990:1254).

Redovisning av skatt m. m.

11 §  Förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landstingskommun, kommun, m. m. gäller i tillämpliga delar i fråga om mervärdeskatt. Förordning (1990:1254).

[S2]12 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

[S3]13 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

[S4]14 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

[S5]15 § har upphört att gälla genom förordning (1982:1163).

[S6]16 § har upphört att gälla genom förordning (1982:1163).

[S7]Fastställelse av skatt m. m.

[S8]17 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

18 § har upphävts genom förordning (1990:1254).

Föreläggande om inbetalning av skatt

19 §  Har skatt icke enligt 42 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt inbetalats i rätt tid eller har skatten inbetalats med för lågt belopp förelägges den skattskyldige att inbetala felande belopp inom tid som anges i föreläggandet. Förordning (1983:915).

[S2]20 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

Indrivning av skatt m. m.

21 §  Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4--9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, eller om det finns särskilda skäl 200 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1234).

22 §  Ytterligare bestämmelser om indrivning och redovisning av mervärdeskatt som överlämnats för indrivning finns i utsökningsförordningen (1981:981) och indrivningsförordningen 1993:1229). Förordning (1993:1234).

Återbetalning av skatt

23 §  Återbetalning av skatt enligt 49 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall ske skyndsamt. Förordning (1983:915).

Närmare föreskrifter

24 §  Närmare föreskrifter om registreringsnummer, register över redovisningsskyldiga, postgirokonto som avses i 42 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt och återbetalning av skatt meddelas av riksskatteverket. Riksskatteverket meddelar också föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i lagen om mervärdeskatt om skatterevision samt påföring av och befrielse från skattetillägg och förseningsavgift. Förordning (1990:1254).

[S2]24 a § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

Import

25 §  Den som är skattskyldig enligt 58 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall på anmodan av tullmyndighet lämna skriftlig försäkran om det ändamål för vilket varan införs.

[S2]Närmare föreskrifter för tillämpningen av lagen om mervärdeskatt, såvitt gäller import av varor, meddelas av generaltullstyrelsen. Förordning (1990:1254).

Övrigt

26 §  Underrättelse till den skattskyldige skall sändas i vanligt brev. Är det av betydelse att få bevis för att ett föreläggande eller annan handling kommer den skattskyldige eller annan till handa skall dock delgivning ske.

[S2]Har vite förelagts skall den som avses med föreläggandet delges detta.

[S3]Beslut som meddelas efter den 30 juni sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut och som innebär att den skattskyldige inte får fullt bifall till sin begäran om omprövning eller att skattemyndigheten på eget initiativ omprövar beslut till den skattskyldiges nackdel, skall delges den skattskyldige. Förordning (1990:1254).

27 §  Handlingar som har tillhandahållits av en myndighet enligt 27 § andra stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt får granskas endast av den tjänsteman som skattemyndigheten utsett. Skattemyndigheten skall tillse att tjänstemannen väl lämpar sig för uppdraget och erinra honom om vikten av att föreskriven tystnadsplikt iakttas. Förordning (1990:1254).

28 §  Deklarationer och övriga i 25 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt avsedda handlingar skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Förordning (1983:915).

29 §  Bestämmelserna i 4--6 §§taxeringsförordningen (1990:1236) om taxeringsrevision skall tillämpas även i fråga om skatterevision. Förordning (1990:1254).

30 §  Allmän förvaltningsdomstol skall underrätta skattemyndigheten om beslut i mål enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt även i de fall skattemyndigheten inte är part i målet.

[S2]Allmän förvaltningsdomstol skall enligt de föreskrifter som riksskatteverket meddelar lämna uppgifter till verket om beslut i mål enligt lagen om mervärdeskatt.

[S3]Skattemyndigheten skall underrätta kronofogdemyndigheten om beslut av skattemyndigheten eller domstol som rör fordran på obetald skatt eller avgift som lämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning. Förordning (1990:1254).

31 §  Krävs säkerhet för anstånd enligt 46 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt underrättas den skattskyldige om den tid inom vilken säkerheten skall lämnas för att anståndet skall gälla. Skattemyndigheten bevakar ställd säkerhet.

[S2]Att skattemyndigheten skyndsamt skall underrätta kronofogdemyndigheten om den skattskyldige medgetts anstånd med betalningen framgår av 8 § indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (1993:1234).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1971:995

  Omfattning
  ändr. 3, 6, 18, 24 §§

Förordning (1976:724) om ändring i mervärdeskattekungörelsen (1968:431)

  Omfattning
  ny 24 a §

Förordning (1978:324) om ändring i mervärdeskattekungörelsen (1968:431)

  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1978:625) om ändring i mervärdeskattekungörelsen (1968:431)

  Omfattning
  nya 26 §, rubr. närmast före 26 §

Förordning (1979:499) om ändring i mervärdeskattekungörelsen (1968:431)

  Omfattning
  ändr. 22 §

Förordning (1982:1163) om ändring i mervärdeskattekungörelsen (1968:431)

  Omfattning
  upph. 15, 16 §§; ändr. författningsrubr., 1, 18, 24 §§

Förordning (1983:915) om ändring i förordningen (1968:431) om mervärdeskatt

  Omfattning
  upph. 2, 4, 7, 9, 12-14, 17, 20, 24 a, 26 §§; ändr. 1, 6, 8, 10, 11, 18, 19, 21-23, 25 §§; nya 27-31 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:1357) om ändring i förordningen (1968:431) om mervärdeskatt

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 18, 27, 30, 31 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1254) om ändring i förordningen (1968:431) om mervärdeskatt

  Omfattning
  upph. 8, 10, 18 §§; ändr, 1, 3, 5, 6, 11, 22, 24, 25, 27, 29-31 §§, rubr. närmast före 25 §; ny 26 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:227) om ändring i förordningen (1968:431) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 21 maj 1991 och tillämpas fr. o. m. den 1 april 1991.
  Omfattning
  ny 3 a §
  Ikraftträder
  1991-05-21

Förordning (1993:1234) om ändring i förordningen (1968:431) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 21, 22, 31 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:223

  Omfattning
  upph.