Upphävd författning

Lag (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-03-14
Ändring införd
SFS 1991:119
Ikraft
1991-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om återbetalning till utländska företagare av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

2 §  Termer som används i denna lag har samma betydelse som i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

[S2]/r3/ Rätten till återbetalning

3 §  En utländsk företagare som inte är skattskyldig enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt har rätt till återbetalning av mervärdeskatt under förutsättning att

 1. mervärdeskatten hänför sig till verksamhet som han bedriver i utlandet,
 2. verksamheten skulle ha medfört skattskyldighet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt om den bedrivits här i landet, och
 3. mervärdeskatten i så fall skulle ha varit avdragsgill.

4 §  En utländsk företagare som förmedlar en vara eller en tjänst för en uppdragsgivares räkning har rätt till återbetalning av mervärdeskatt endast i det fall uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om han förvärvat varan eller tjänsten direkt.

[S2]Mervärdeskatt vid införsel eller förvärv av en vara ger inte rätt till återbetalning, om varan förs in eller förvärvas för att inom landet levereras till en köpare.

[S3]Mervärdeskatt som avses i 17 § åttonde stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt ger inte rätt till återbetalning. Lag (1992:576).

5 §  Rätten till återbetalning inträder när en vara har levererats eller har förts in i landet eller när en tjänst har utförts.

[S2]/r3/ Ansökan

6 §  Den som vill få återbetalning av mervärdeskatt enligt denna lag skall ansöka om detta hos Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Lag (1993:465).

7 §  En ansökan om återbetalning skall avse en period om minst tre på varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får omfatta kortare tid än tre månader.

8 §  Ansökan skall göras på blankett som fastställs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Till ansökan skall fogas

 1. faktura eller jämförlig handling som innehåller sådana uppgifter som enligt 16 och 17 §§ lagen (1968:430) om mervärdeskatt och anvisningarna därtill utgör förutsättning för avdrag för ingående skatt, och
 2. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har rätt till återbetalning, exempelvis bevis om hans verksamhet i utlandet.

[S2]Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete.

9 §  En ansökan skall ha kommit in senast sex månader efter utgången av det kalenderår som den avser.

Minimibelopp

10 §  Om en ansökan avser ett helt kalenderår eller återstoden därav får återbetalning medges av belopp om minst 200 kronor.

[S2]I annat fall får återbetalning medges endast om beloppet uppgår till minst 1 500 kronor.

11 § har upphävts genom lag (1993:465).

Omprövning m. m.

12 §  Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av mervärdeskatt skall på begäran av den sökande omprövas, om beslutet inneburit att hans ansökan inte helt har bifallits. Detsamma gäller om den sökande begär återbetalning av ytterligare mervärdeskatt för en period för vilken beslut meddelats.

[S2]Om en fråga som avser återbetalning av mervärdeskatt har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol, får omprövning inte göras.

[S3]En begäran om omprövning skall vara skriftlig. Den skall ha kommit in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län senast ett år efter utgången av det kalenderår som den tidigare ansökningen gäller. Lag (1993:465).

13 §  Om mervärdeskatt har återbetalats med ett för högt belopp på grund av oriktig uppgift som den sökande lämnat eller på grund av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyldig att betala tillbaka vad han fått för mycket.

[S2]Ett belopp som den sökande enligt beslut därom skall betala tillbaka får räknas av mot mervärdeskatt som han har rätt att återfå på grundval av en annan ansökan än den som föranlett den felaktiga återbetalningen. Beloppet får räknas av även om beslutet om betalningsskyldighet inte vunnit laga kraft.

14 §  Åtgärder för att ta ut oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet utbetalats.

Vissa förfarandebestämmelser

15 §  Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

[S2]Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare och om betalningsskyldighet enligt 13 § första stycket. Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten. Beslut om avräkning enligt 13 § andra stycket får överklagas antingen i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet enligt 13 § första stycket eller särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet är felaktigt.

[S3]Vid överklagande gäller 6 kap.10--23 §§taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar. Lag (1993:465).

16 §  Beslut om betalningsskyldighet enligt 13 § första stycket får verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Straff

17 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift som är ägnad att leda till att mervärdeskatt återbetalas med ett för högt belopp döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991 och gäller i fråga om varor som levereras och tjänster som utförs den 1 januari 1991 eller senare.
Förarbeten
Prop. 1990/91:72
Ikraftträder
1991-04-01

Lag (1992:576) om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

Lag (1993:465) om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 6, 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:200

  Omfattning
  upph.