Upphävd författning

Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-08
Ändring införd
SFS 1972:648 i lydelse enligt SFS 1999:993
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 1999:670 har iakttagits.

1 §  Vägverket skall ta ut avgifter med de belopp som anges i bilagan till denna förordning för förrättningar eller åtgärder som utförs av verket eller av förrättningsman som har förordnats av verket.

[S2]Avgifter för utdrag ur bilregistret, körkortsregistret och yrkestrafikregistret fastställs av Vägverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

[S3]Avgifter för verksamhet enligt 7 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket fastställs av Vägverket. Förordning (1998:427).

2 §  Erlagd förarprovsavgift återbetalas till den som ej har genomgått förarprov inom giltighetstiden för meddelat körkortstillstånd.

[S2]Fråga om återbetalning prövas av Vägverket. Förordning (1992:1525).

3 §  Regeringskansliet får i fråga om utländsk medborgare som tillhör främmande makts diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge att avgift ej skall utgå för utfärdande av körkort eller för förarprov.

[S2]Regeringskansliet lämnar fortlöpande till Vägverket uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket. Förordning (1996:1617).

4 §  Föreligger synnerliga skäl får Vägverket i andra fall än som avses i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från avgift enligt denna förordning. Förordning (1992:1525).

5 §  I andra fall än som sägs i 3 § beslutas ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning av Vägverket. Rör beslutet föreskrifter om uppbörd eller redovisning av förrättningsavgifter skall verket samråda med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:427).

6 §  Den som av förrättningsman har påförts avgift enligt denna förordning får inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet påkalla Vägverkets prövning av förrättningsmannens beslut.

[S2]Talan mot Vägverkets beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1992:1525).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket

Ändring, SFS 1974:844

  Omfattning
  ändr. 6 §, bil.

Ändring, SFS 1975:429

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1975:1043

Förordning (1976:984) om ändring i kungörelsen (1972:648) om taxa för statens trafiksäkerhetsverk

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-6 §§, bil.; omtryck

Förordning (1977:814) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för statens trafiksäkerhetsverk

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§, bil.; omtryck

Förordning (1978:337) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för statens trafiksäkerhetsverk

  Omfattning
  ändr. 1 §, bil.; omtryck

Förordning (1978:783) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för statens trafiksäkerhetsverk

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1979:1008) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för statens trafiksäkerhetsverk

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-6 §§, bil.

Förordning (1980:827) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. 1 §, bil.

Förordning (1982:313) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1982:1001) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1983:902) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. De äldre bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:878) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. De äldre bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:346) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:871) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. De äldre bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:917) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. De äldre bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1056) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. De äldre bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1178) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:952) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:38) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-03-01

Förordning (1991:1729) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1525) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1258) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1128) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1994:1458) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1041) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1996:327) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1996:414) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1617) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:72) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §, bil.
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:655) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-09-01

Förordning (1998:75) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:427) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:988) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:15) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Bilaga till förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket.
Avgiftslista Avgift kronor
 1. Auktorisation av fordonstillverkare, typgodkännande m.m.
Tillstånd till typbesiktning1 300
Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare enligt 5 § bilregisterkungörelsen (1972:599)1 300
Typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet3 200
Ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet3 200
EG-typgodkännande av fordon (helfordonsgodkännande)tidtaxa
Ändring av helfordonsgodkännandetidtaxa
Inledande kontroll hos tillverkare för beviljande av helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhettidtaxa
Återkommande kontroll hos tillverkare som beviljats helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhettidtaxa
Förlängning av märkningstillstånd2 000
Klassificering av fordon eller fordonstyp1 400
Prövning av ansökan om undantag från fordonskungörelsen (1972:595) och terrängtrafikkungörelsen (1972:594) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar500
Avgift för typgodkännande utgår även om godkännande ej sker. Föreligger särskilda skäl får Vägverket medge nedsättning av avgifter för typgodkännande eller för ändring av typgodkännande.
2. Auktorisation av yrkesförare m.m.
Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES2 000
Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES3 000
Gemenskapstillstånd för persontransporter400
Prov för taxiförarlegitimation350
Prov i lokalkännedom för taxiförarlegitimation150
Taxiförarlegitimation400
Förnyelse av taxiförarlegitimation150
Utgivande av tidigare återkallad eller ogiltig taxiförarlegitimation150
Yrkeskompetens för förare av buss eller lastbil - prov - kompletteringsprov - enbart kompetensbevis350 150 50
Yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490) prov 1-4: 1. Juridik 2. Ekonomi 3. Branschkunnande och kalkylering 4. Tekniska normer och trafiksäkerhet350 350 350 350
Prövning av ansökan om undantag från förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter, förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar400
3. Auktorisation av andra förare än yrkesförare
Körkortstillstånd och körkortsunderlag
Bevis om körkortstillstånd: - efter återkallelse med krav på körkortstillstånd enligt 5 kap.14-15 §§körkortslagen (1998:488) - i annat fall Färdigställande av körkortsunderlag: - på grund av körkortstillstånd - på grund av körkortstillstånd efter820 275 275 återkallelse820
- på grund av att ett utländskt körkortskall bytas mot svenskt275
- på grund av förnyelse eller utfärdandeefter återkallelse130
- på grund av förnyelse enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) - på grund av förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488 - på grund av förnyelse efter hävande avvillkor275 130
- på grund av förnyelse i annat fall - i annat fall130 130
Utlandsärenden250
Förarprov
Förhör210
Körprov för behörigheten: B A, A1, BE, C, D, CE, DE Omprov av säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning460 670 250
Körprov för tillträde till trafiklärarutbildning600
Körprov för tillträde till motorcykellärarutbildning675
Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1977:722) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i denna författning400
Trafikskolor
Tillstånd att driva trafikskola2 000
Godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller utbildningschef vid halkbana1 200
Godkännande tills vidare som trafiklärare samt godkännande som lärare vid halkbana1 200
Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter m.m.
Förarbevis för moped klass I130
Förarbevis för terrängskoter130
Förnyelse av förarbevis för mopedklass I eller för terrängskoter130
Prövning av ansökan om att få anordna utbildning enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter2 000
Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter1 200
4. Övrigt
Prövning av ansökan om undantag från andra föreskrifter än som anges i 1-3400
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme. För varje påbörjad fjärdedels timme utgår ersättning med en fjärdedel av ersättningen för en timme400
För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.
Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, skall dessa ersättas särskilt. I fråga om åtgärd som förekommer ofta eller som är jämförlig med åtgärder som avses ovan får Vägverket besluta om fast avgift. Förordning (1999:993).
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-03-01

Förordning (1999:670) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:993) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:652

Omfattning
upph.