Upphävd författning

Lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1973-11-16
Ändring införd
SFS 1973:861
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommer riket i krig, träder bestämmelserna i 2 § i tillämpning. När kriget upphört, förordnar regeringen före avslutandet av det riksmöte som börjar närmast efter krigets slut, att bestämmelserna icke vidare skall tillämpas. Detta gäller dock ej i den mån bestämmelserna alltjämt skall tillämpas på grund av förordnande enligt andra stycket.

[S2]Vid krigsfara vari riket befinner sig och under förhållanden som avses i 2 § första stycket 2 ransoneringslagen (1978:268) får regeringen förordna att bestämmelserna i 2 § skall tillämpas. Sådant förordnande skall inom en månad eller, om riksmöte ej pågår, inom en månad från början av nästkommande riksmöte underställas riksdagen för prövning av frågan om förordnandet skall bestå. Sker ej sådan underställning eller godkänner ej riksdagen förordnandet inom två månader från det underställning skett, förfaller förordnandet. Upphör krigsfara som föranlett förordnandet, skall förordnandet upphävas före nästkommande riksmötes avslutande. Lag (1978:270).

2 §  Kommun är skyldig att i den omfattning regeringen bestämmer fullgöra uppgifter för att fylla befolkningens eller produktionens behov av viktiga förnödenheter eller för att tillgodose annat ändamål av betydelse för folkförsörjningen.

[S2]Det åligger kommun att i den omfattning regeringen bestämmer medverka vid allmän prisreglering. Lag (1977:205).

3 §  Bestämmelser om skyldighet för kommun att i fredstid vidtaga de förberedelser, som fordras för att kommunen skall kunna fullgöra uppgifter enligt denna lag, finns i lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

4 §  Uppgift enligt 2 § och planläggning, som föranledes därav, ankommer på kristidsnämnd.

[S2]Kommun får tillsätta särskild kristidsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara kristidsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen kristidsnämnd. Lag (1977:205).

6 §  Bestämmelser om kommunal krigsorganisation finns i lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

[S2]Om överflyttning av uppgifter, som tillkommer viss kommunal myndighet, till annan sådan myndighet finns föreskrifter i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. Lag (1988:99).

7 §  Kommunstyrelsen skall övervaka att erforderlig planläggning sker och övriga nödvändiga förberedelser vidtages för verksamheten inom kommunen enligt denna lag.

8 §  Inom varje län skall länsstyrelsen följa tillämpningen av denna lag. Länsstyrelsen skall därvid tillse, att såväl förberedelsearbetet som själva verksamheten bedrives på ett ändamålsenligt sätt samt samordnas med annan beredskapsplanläggning och försvarsverksamhet.

[S2]Om det oundgängligen erfordras, får länsstyrelsen meddela kommun föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas.

9 §  Bestämmelser om statsbidrag till kommun för särskild plan över kommunens förberedelser för uppgifter enligt denna lag finns i lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

10 §  Underlåter kommun att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen, får länsstyrelsen, om rättelse ej vinnes på annat sätt, förelägga kommunen lämpligt vite. Länsstyrelsen kan också i kommunens ställe vidtaga den åtgärd, som skyldigheten avser, samt i den mån kommunen icke är berättigad till ersättning av statsmedel för åtgärden taga ut kostnaden för denna av kommunen.

[S2]Vad som föreskrivs särskilt i förvaltningslagen (1986:223) om ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall gälla även ärenden hos länsstyrelsen enligt första stycket. Lag (1986:1170).

11 §  Talan mot kristidsnämnds beslut i ärende enligt denna lag föres hos länsstyrelsen genom besvär.

[S2]Mot länsstyrelses beslut enligt denna lag föres talan genom besvär hos regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen får dock föreskriva att talan ej får föras mot länsstyrelses beslut i överklagat ärende.

[S3]Kristidsnämnds och länsstyrelses beslut länder till efterrättelse utan hinder av besvär, om ej annorlunda förordnas. Lag (1978:270).

12 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1977:205).

Ändringar

Lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

Förarbeten
Prop. 1973:132

Lag (1977:205) om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

Lag (1978:270) om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

Lag (1986:1170) om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 5, 10 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:99) om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:6
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:1662) om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

Ändring, SFS 1994:1720

  Omfattning
  upph.