Prop. 1987/88:6

om de offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara

Regeringens proposition 1987/88: 6

om de offentliga organens verksamhet vid . Prop. krlg eller krlgSfara 1987/88'6

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den l7 september 1987.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Sten Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i regeringsformens kapitel om krig och krigsfara. Förslagen innebär bl. a. att varken riksdagen, dess krigsdelega- tion eller regeringen får fatta beslut på ockuperat område och att val till riksdagen eller kommunala församlingar inte får hållas på sådant område.

Vidare läggs fram ett förslag till en lag om förfarandet hos kommunerna. l'örvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. Förslaget innebär huvudsakligen en modernisering av nu gällande bestämmelser så att dessa anpassas till l974 års regeringsform och ändrade förhållanden inom kommunerna, den statliga förvaltningen och domstols- väsendet.

De nya lagreglerna avses träda i kraft den 1 januari 1989.

1. Förslag till Lag om ändring i regeringsformen

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 2. 3, 7. 8. 10 och 11 åå regeringsfor- men1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap. Krig och krigsfara

Är riket i krig eller omedelbar krigsfara. skall en inom riksdagen utsedd krigsdelcgation träda i riks- dagens ställe, om förhållandena kräver det.

Om riket är i krig. meddelas för- ordnande att krigsdelcgationen skall träda i riksdagens ställe av ut- rikesnämndens ledamöter enligt närmare bestämmelser i riksdags- ordningen. lnnan förordnande med- delas skall samråd ske med statsmi- nistern. om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av krigsför- hållandena att sammanträda. med- delas förordnandet av regeringen. Om riket är i omedelbar krigsfara. meddelas förordnande som nu sagts av utrikesnämndens ledamöter i förening med statsministern. För förordnande fordras därvid att statsministern och sex av nämn- dens ledamöter är ense.

Är riket i krig eller krigsfara, skall en inom riksdagen utsedd krigsdelegation träda i riksdagens ställe. om förhållandena kräver det.

Om riket är i krig, meddelas för- ordnande att krigsdelegationen skall träda i riksdagens ställe av ut- rikesnämndens ledamöter enligt närmare bestämmelser i riksdags- ordningen. lnnan förordnande med- delas skall samråd ske med statsmi- nistern. om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av krigsför- hållandena att sammanträda. med- delas förordnandet av regeringen. Om riket är i krigsfara, meddelas förordnande som nu sagts av utri- kesnämndens ledamöter i förening med statsministern. För förordnan- de fordras därvid att statsministern och sex av nämndens ledamöter är ense.

Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig besluta att riksdagen skall återtaga sina befogenheter. Krigsdelegationens sammansättning bestämmes i riksdagsordningen.

Medan krigsdelegalionen är i riksdagens ställe utövar den de be- fogenheter som annars tillkommer riksdagen. Krigsdelegatit'men får dock ej fatta beslut på ockuperat område. Den får ej heller fatta be- slut som avses i 12 5 första stycket första punkten eller andra eller tjär- de stycket.

Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den de be— fogenheter som annars tillkommer riksdagen. Den får dock ej fatta be— slut som avses i 12 5 första stycket första punkten eller andra eller fjär— de stycket.

Krigsdelegationcn beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

Är riket i krig eller omedelbar

' Regeringsformen omtryckt l985:866.

Är riket i krig eller omedelbar

IJ

Nuvarande lydelse krigsfara. skall 2 kap. 12.5 tredje stycket icke tillämpas.

I—"öreslagen lydelse

krigsfara. skall 2 kap. 129' tredje stycket icke tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har trätt i riksdagens ställe.

8?

Är riket i krig eller omedelbar krigsfara. kan regeringen med stöd av riksdagens bemyndigande besluta att uppgift. som enligt grundlag ankom- mer på regeringen. skall fullgöras av annan myndighet. Sådant bemyndi- gande får icke omfatta befogenhet enligt 5 eller 6 5. om ej fråga är endast om beslut att lag i visst ämne skall börja tillämpas.

Under krig. krigsztra eller andra av krig jörunledda utomordentliga förhållanden får med avseende på domstol för avdelning av försvars- makten göras undantag från före- skriften [ 11 kap. I 5 att vid domstol skall finnas ordinarie domare.

105

På ockuperat område får ej fat- tas beslut som innebär sti/tande. ("indring eller upphävande av grundlag. riksdagsordningen. lag om val till riksdagen eller lag om ltögmålsbrott. brott mot rikets sä- kerhet. ämbetsbrotl, brott av krigs- män, sabotage. upplopp, uppvig- ling eller samhälls/ärlig ryktes- spridning.

På ockuperat område får icke nå- got offentligt organ meddela beslut eller vidtaga åtgärd som ålägger nä- gon rikets medborgare att lämna ockupationsmakten sådant bistånd som denna icke får kräva enligt folkrättens regler.

Intet ärende får avgöras av riks- dagen på ockuperat område, såvi- da icke minst tre fjärdedelar av le- damöterna deltager i avgörandet. I antalet deltagande ledamöter in- räknas därvid icke erst'ittare som utövar uppdrag som ledamot.

Riksdagen eller regeringen får icke fatta beslut på ockuperat ont- råde. På sådant område får ej Itel- ler utövas befogenhet som tillkom— mer någon i egenskap av riksdags- ledamot eller statsråd.

Det åligger varje offentligt organ att på ockuperat område ltandla på det sätt som bäst gagnar försa-lars- ansträngningarna och motstånds- verksamheten samt civilbefolk- ningens skydd och svenska intres- sen i övrigt. Icke i någotfallfår ett offentligt organ meddela beslut el- ler vidta åtgärd som i strid mot folk- rättens regler ålägger någon rikets medborgare att lämna ockupations- makten bistånd.

Val till riksdagen eller beslutan- de kommunala församlingar får ej hållas på ockuperat område.

11.5

Är riket i krig. bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig

Är riket i krig. bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

på annan ort än regeringen. skall på ockuperat ontråde eller på an- han anses hindrad att fullgöra sina nan ort än regeringen. skall han an- uppgifter som statschef. ses hindrad att fullgöra sina uppgif- ter som statschef.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Förslag till

Lag om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyn- digheterna och domstolarna under krig eller krigsfara rn. m.

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpning

] 5 Denna lag är tillämplig på beslutande kommunala församlingar samt på förvaltningsmyndighetcr och domstolar. Bestämmelserna i 32—36 5.5 gäller också hos regeringen.

Lagen gäller inte förvaltningsmyndigheter under riksdagen eller kyrko- mötet.

2 5 Bestämmelserna i 5—37 55 skall tillämpas om riket äri krig.

Är riket i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig. får regeringen föreskriva att 5—37 5.5 helt eller delvis skall tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer.

Under (len tid när 5—37 5.5 tillämpas gäller dessa bestämmelser eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dem i stället för avvikande bestämmelser i någon annan lag eller författning.

35 En föreskrift enligt 2 .5 andra stycket skall underställas riksdagen inom en månad från utfärdandet. Om riksmöte inte pågår då. räknas tiden från början av nästa riksmöte. Föreskriften upphör att gälla. om den inte underställs riksdagen i rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från den dag då underställningen skedde. Regeringen skall föreskriva att bestämmelserna i 5—37 5.5 inte skall tillämpas. när det inte längre råder sådana förhållanden som avses i 2 .5 första och andra styckena.

4 5 Befogenhet som ges i denna lag får utnyttjas bara i den utsträckning som behövs på grund av sådana förhållanden som avses i 2 .5 första och andra styckena.

Bestämmelser (")/Il kommunerna

5 5 I denna lag avses med fullmäktige: kommunfullmäktige. landsting. fullmäktige i kommunalför- bund. kyrkofullmäktige. församlingsdelegerade och stiftsfullmäktigc. styrelse: kommunstyrelse. förvaltningsutskott. styrelse i kommunalför- hund med fullmäktige. kyrkoråd och stiftsstyrelse.

6 & Fullmäktige får handlägga ett ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige kan dock föreskriva att en interpellation eller fråga får besvaras. även om antalet närvarande är lägre.

Om en närvarande ledamot i fullmäktige på grund av jäv är hindrad att delta i handläggningen av ett visst ärende, får fullmäktige handlägga detta. även om antalet närvarande på grund av hindret inte uppgår till det antal som avses i första stycket.

Ett sammanträde med en beslutande kommunal församling kan utan hinder av vad som annars är föreskrivet kungöras på annat betryggande sätt som ordföranden bestämmer.

75 Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige eller kyrkostämman. Styrelsen får dock inte besluta i ett ären- de som rör [. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen eller någon annan nämnd eller av revisorer och revisorssuppleanter,

2. ansvarSfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åtgärd för att bevara kommunens, landstingskommunens. kommunalför- bundets. församlingens eller den kyrkliga samfällighetens rätt.

Beslut Som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till fullmäktige eller stämman vid nästa sammanträde.

8 5 Styrelsen. eller en annan nämnd får handlägga ett ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter skall dock alltid vara minst tre.

9 5 Om det är av synnerlig vikt att ett beslut som enligt 7 5 eller på annan grund ankommer på styrelsen fattas innan styrelsen kan sammanträda får dess ordförande besluta i ärendet. Detsamma gäller en annan nämnds ordförande 1 fråga om beslut som ankommer på den nämnden.

Ett beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till styrelsen respektive nämnden vid dess nästa sammanträde.

105 Fullmäktige får uppdra åt styrelsen eller åt en .eller flera andra nämnder att helt eller delvis handha förvaltning eller verkställighet som annars enligt lag eller annan författning ankommer på annan nämnd än styrelsen. 1 Stockholms kommun får fullmäktige besluta att styrelsens uppgifter skall övertas av borgarrådsberedningen. Om ett sådant beslut fattas. skall vad som sägs i första stycket och i 7—9 5.5 om styrelsen i stället gälla borgarrådsberedningen.

Bestämmelser om förvaltningsmyndigheterna

11 _5 Regeringen får föreskriva att en förvaltningsmyndighets uppgifter inte skall fullgöras eller att de skall övertas av en annan sådan myndighet eller av en domstol. Regeringen får därvid besluta de ytterligare bestäm- melser som behövs till följd av att sådana föreskrifter meddelas.

Regeringen får föreskriva eller i särskilda fall besluta att de som tjänst- gör hos en förvaltningsmyndighet skall tjänstgöra i andra anställningar eller uppdrag hos det allmänna.

Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt andra stycket att besluta i särskilda fall till statliga förvaltningsmyndighcter. när det gäller dem som tjänstgör hos staten. och till beslutande kommunala församlingar och förvaltningsmyndigheter. när det gäller dem som tjänstgör hos kommunen.

U|

12 & Regeringen får föreskriva att en uppgift, som tillkommer regeringen i ett visst slag av förvaltningsärenden. skall övertas av en statlig förvalt- ningsmyndighet. Om uppgiften enligt grundlag ankommer på regeringen. gäller vad som nu sagts endast för fall av krig eller omedelbar krigsfara.

13 5 För fall då riket är i krig och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätt- hållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas får regeringen överlå- ta åt civilbefälhavaren eller länsstyrelsen att inom sitt område fullgöra de uppgifter. som enligt 8 kap. regeringsformen ankommer på regeringen, och besluta att en lag i ett visst ämne skall börja tillämpas.

14 ä I fråga om statliga förvaltningsmyndigheter får regeringen

[. föreskriva eller i särskilda fall besluta att en myndighet får ha sin verksamhet helt eller delvis förlagd till annan ort än den där den annars utövas.

2. föreskriva att en myndighet får fatta beslut i en annan sammansättning eller med ett mindre antal ledamöter eller i en annan ordning än som annars gäller.

3. föreskriva att en myndighets beslut inte får överklagas. Regeringen får överlåta sina befogenheter enligt första stycket l och 2 till en statlig förvaltningsmyndighet.

Regeringen får meddela de bestämmelser som behövs till följd av att regeringen har beslutat föreskrifter enligt första stycket 3.

15 & Om det i en lag eller annan författning i fråga om förvaltningsären- den av visst slag har föreskrivits att en myndighet skall höras eller att någon annan särskild utredning skall införskaffas och det är förenat med väsentliga olägenheter att låta utreda ett ärende på detta sätt. får ärendet utredas på något annat lämpligt sätt.

16 5 En förvaltningsmyndighets handläggning av ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall uppskjutas, om en part är ur stånd att bevaka sin rätt eller om det finns något annat hinder för utred— ningen till följd av förhållanden som avses i 2 &" första och andra styckena. Kan ärendet utredas tillfredsställande. får det dock handläggas och avgö- ras, om det är av synnerlig vikt för en part att ärendet avgörs eller om det föreligger andra särskilda skäl.

Bestämmelser om domstolarna m. m.

17 & Regeringen får föreskriva

[. att uppgifter som ankommer på en viss tingsrätt. hovrätt. länsrätt. kammarrätt eller försäkringsrätt skall övertas av en annan domstol av samma slag,

2. att uppgifter som ankommer på en domstol, som. inte är allmän domstol. allmän förvaltningsdomstol eller försäkringsrätt, inte skall fullgö- ras ellcr skall fullgöras av en annan domstol,

3. att en tingsrätt är domför med en lagfaren domare i sådana fall då det enligt rättegångsbalken eller annan lag krävs tre lagfarna domare,

4. att en fastighetsdomstol är domför med en i stället för två lagfarna ledamöter, "

5. att en domstol skall ha sin verksamhet helt eller delvis förlagd till annan ort än den där verksamheten annars utövas,

6. att en domstol inte behöver vara delad i avdelningar.

Regeringen får meddela de bestämmelser som behövs till följd av att regeringen har beslutat föreskrifter enligt första stycket 2.

18 & Regeringen fåri särskilda fall besluta att en innehavare av ordinarie domartjänst skall fullgöra en högre eller en i fråga om anställningsförmå- nernajämställd domartjänst vid en annan domstol än den han tillhör. Detta gäller dock intejustitieråd och regeringsråd.

Regeringen får i fråga om dem som tjänstgör vid en domstol men inte är - ordinarie domare föreskriva eller i särskilda fall besluta att de skall tjänst- göra i andra anställningar eller uppdrag 1 domstol.

Regeringen får överlåta sina befogenheter enligt första eller andra styck- et att fatta beslut i särskilda fall till hovrätter och kammarrätter när det gäller det egna domstolsområdet.

19 5 För fall då riket är i krig och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätt- hållas eller annars omedelbara åtgärder måste vidtas. får regeringen i fråga om den delen av riket överlåta sina befogenheter enligt 8 kap. regeringsfor- . men att meddela föreskrifter om domstolarna och deras verksamhet till en domstol eller en annan myndighet.

20 5 Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omstän- digheter, får rätten besluta att ett mål eller ärende som är anhängigt vid domstolen skall flyttas över till en annan domstol av samma slag.

21 5 Är en part i ett tvistemål förhindrad att inställa sig personligen på grund av förhållanden som avses i 2 5 första och andra styckena, får målet ändå handläggas och avgöras, om saken kan utredas tillfredsställande.

Ett mål i en förvaltningsdomstol får handläggas och avgöras utan hinder av vad som annars är föreskrivet om muntliga förhandlingar om saken kan utredas tillfredsställande utan en sådan förhandling.

22 5 Kan en part vid allmän domstol antas vara ur stånd att ta till vara sin rätt på grund av förhållanden som avses i 2 % första och andra styckena. skall rätten förordna ett särskilt ombud för honom. om det är av synnerlig vikt för honom eller för motparten att målet eller ärendet handläggs och avgörs eller om detta är angeläget från allmän synpunkt.

Ett särskilt ombud skall entledigas så snart parten personligen eller genom ett eget ombud kan ta till vara sin rätt.

Till särskilt ombud bör en advokat förordnas, om en sådan finns tillgäng- lig.

Ett särskilt ombud får inte motta delgivning av stämning i brottmål. [ övrigt skall bestämmelserna i 12 kap. rättegångsbalken om rättegångsom- bud med fullmakt för ett visst mål tillämpas.

23 & _Ett särskilt ombud har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete. tidsspillan och utlägg. Ersättningen fastställs av rätten.

I fraga om kostnaderna för ombudet skall bestämmelserna 1 lag om parts rättegångskostnad tillämpas utom beträffande ersättning för ränta. Mot- part eller annan som är ersättningsskyldig för sådana kostnader skall åläggas att utge ersättningen till staten. Belopp, som inte annan sålunda förpliktas erlägga. skall återbetalas till staten av den för vilken ombudet har förordnats. dock inte i den mån det överstiger det för honom gällande maximibeloppet för rättshjälpsavgift vid allmän rättshjälp enligtwrätts- hjälpslagen ( l972:429).

Om ersättningen till ombudet understiger ett visst av regeringen före- skrivet belopp. skall återbetalningsskyldighet inte åläggas.

Beträffande kostnaderna för ett särskilt ombud för en tilltalad i brottmål tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om skyldighet för tilltalad eller annan att till staten återbetala kostnad för offentlig försvarare.

24 5 När en nämndeman har förhinder får rättens ordförande kalla någon till tjänstgöring som är valbar till nämndeman inom eller utom domkretsen.

När en särskild ledamot. teknisk ledamot eller någon annan sådan leda- mot i domstol har förhinder får en annan lämplig person tillkallas.

25 5 Om inte någon behörig person finns att tillgå för ett uppdrag som offentlig försvarare, får en annan lämplig person förordnas.

26.5 Bestämmelserna i 11—16 åå tillämpas i stället för 17—25 åå såvitt gäller domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden.

27 5 Om den som skall höras under förundersökning bedöms kunna inställa sig till förhöret utan avsevärda olägenheter men underlåter att inställa sig på kallelse, får han hämtas även om avståndet mellan platsen för förhöret och hans bostad eller uppehållsplats är längre än som anges i 23 kap. 7 9" rättegångsbalken.

28 & Om det är av synnerlig vikt för utredningen av ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer, får rätten beträffande en telefon- apparat, som innehas av den som är skäligen misstänkt för brottet eller som kan komma att användas av honom. tillåta att samtal förhindras eller fördröjs. att anslutningen stängs av för samtal eller att televerket lämnar uppgift om samtal till eller från apparaten. Sådant tillstånd meddelas på yrkande av undersökningsledaren eller åklagaren. Det får gälla för högst en månad från den dag då tillståndet delgavs behörig befattningshavare hos televerket. Samma tid gäller för tillstånd enligt 27 kap. 16 & rättegångsbal- ken till avlyssning av telefonsamtal.

Kan det befaras att det skulle medföra en sådan fördröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för utredningen ifall rättens till- stånd skall inhämtas enligt första stycket,- får åtgärden beslutas av under- sökningsledaren eller åklagaren. Detsamma gäller kvarhållande av försän- delse enligt 27 kap. 9 & rättegångsbalken. I det fallet skall anmälan som avses i tredje stycket i nämnda paragraf göras hos den som har fattat

—beslutet. Denne skall pröva beslagsfrågan.

Om undersökningsledaren eller åklagaren har meddelat ett beslut med stöd av andra stycket. skall det genast anmälas hos rätten. Anmälan skall vara skriftlig och innehålla skälen för beslutet. Rätten skall pröva ärendet snabbt. Anser rätten att beslutet inte bör bestå. skall det upphävas.

Gemensamma bestämmelser

29 & Mål och ärenden skall handläggas i den turordning som krävs av hänsyn till allmänna intressen. Om de är av betydelse för totalförsvaret, skall de ges särskilt företräde.

30 & Regeringen får föreskriva om anstånd med val av ledamöter i beslu- tande kommunala församlingar eller av innehavare av andra allmänna uppdrag. 1 en sådan föreskrift skall det sättas ut en ny tid för valet och anges vad som återstår av mandatperioden. Detsamma gäller i fråga om allmänna uppdrag i vilka tillsättningen sker på annat sätt än genom val.

31 & Regeringen får föreskriva att fler suppleanter skall utses än som annars är föreskrivet samt att tid för sammanträde, förrättning eller fullgö- rande av någon annan uppgift skall ändras.

32 & Regeringen får föreskriva om förlängning av

1. tiden för överklagande eller omprövning. för ansökan om resning, för besvär över domvilla eller för annan liknande åtgärd.

2. annan tidsfrist för att anhängiggöra eller bevaka talan hos domstol,

3. den tid inom vilken en ansökan eller anmälan eller en annan liknande åtgärd annars måste vidtas för att en förmån eller en rättighet skall bevakas eller en skyldighet fullgöras.

En kungörelse om krigstillstånd skall anses innefatta en föreskrift enligt första stycket 1 och 2 om en förlängning av tiden till tre veckor från dagen för kungörelsens utfärdande. om regeringen inte föreskriver annat.

33 & Har en skrivelse med överklagande kommit in för sent till en myn- dighet och kan det skäligen antas att laga förfall förelegat på grund av förhållanden som avses i 2 & första och andra styckena, skall skrivelsen anses ha kommit in i rätt tid; om den kommit in inom tre veckor från det förfallet upphörde. Har det som nu sagts tillämpats när en part vädjat i tvistemål eller brottmål. räknas den tid som anges i 50 kap. 2 & och 51 kap. 2 s" rättegångsbalken från den dag då rätten beslutat att inte avvisa vade- talan.

34 ä För fall då någon på grund av förhållanden som avses i 2 äförsta och andra styckena försuttit tiden för att anhängiggöra eller bevaka talan hos domstol. ansöka om resning eller anföra besvär över domvilla. eller annars försuttit den tid inom vilken en ansökan eller en anmälan eller en annan liknande åtgärd vid en myndighet måste vidtas för att en förmån eller en rättighet skall bevakas eller en skyldighet fullgöras. får regeringen föreskri- va att en myndighet efter ansökan får sätta ut en ny tid för åtgärden.

35 & Sådan ansökan som avses i 34 så eller ansökan om återställande av försutten tid enligt 58 kap. 12%? rättegångsbalken skall göras inom tre veckor sedan förfallet upphörde eller inom den längre tid som regeringen föreskriver.

Bestämmelsen i 58 kap. 12å rättegångsbalken om att ansökan skall göras senast inom ett år från den dag då tiden gick ut skall inte tillämpas. om sökanden inte har kunnat iaktta bestämmelsen på grund av förhållan- den som avses i 2 & första och andra styckena.

36ä Delgivning med den som tjänstgör vid försvarsmakten skall ske genom en militär myndighets försorg. Ett intyg av en sådan myndighet skall gälla som fullt bevis att delgivning har skett på det sätt som anges i intyget. Avser delgivningen personlig inställelse. skall intyget om delgiv- ningen innehålla uppgift om huruvida den kallade är förhindrad att inställa sig på grund av sin tjänstgöring.

Delgivning med den som tjänstgör inom försvarsmakten får inte ske på de sätt som avses i 12 eller 15 & delgivningslagen (1970:428'). Har delgiv- ning annars skett enligt delgivningslagen. skall den anses ha skett på behörigt vis. även om den inte har verkställts genom militär myndighet.

Regeringen får föreskriva om andra avvikelser från vad som annars gäller i fråga om delgivning i mål och ärenden hos domstolar och andra myndigheter.

37 5 Har en föreskrift meddelats enligt 30 5 eller har ett val inte hållits av andra skäl, skall den tidigare innehavaren kvarstå i uppdraget till dess att någon annan har valts och tillträtt uppdraget.

Bestämmelser om att en nämndeman eller annan innehavare av ett uppdrag vid en myndighet får avsäga sig uppdraget på grund av att han redan har haft detta under en viss tid eller har uppnått en viss ålder skall inte tillämpas.

Även om tiden går ut för förordnande som särskild ledamot eller annan sådan ledamot i domstol. som ledamot eller som ersättare i arbetsdomsto- len eller som särskild sakkunnig i förvaltningsdomstol. skall förordnandet bestå tills ett nytt beslut meddelas.

38 & Har regeringen föreskrivit att5 753." inte skall tillämpas längre. skall

1. bestämmelserna i 3.7 %% första stycket ändå tillämpas till dess att någon annan skall tillträda uppdraget,

2. den som har deltagit i handläggningen av ett mål eller ärende på grund av bestämmelserna i 24 så eller 37 å andra eller tredje stycket alltjämt vara behörig i det målet eller ärendet.

3. den som har förordnats till särskilt ombud enligt 22 å ha kvar sitt uppdrag till dess han entledigas enligt föreskrifterna i samma paragraf.

En föreskrift om att 5—37 55 inte skall tillämpas längre inverkar inte på tid som dessförinnan har förlängts enligt 32 %. Bestämmelserna i 34 och 35 åå skall fortfarande tillämpas, om tiden har börjat löpa innan föreskrif- ten trädde i kraft.

1. Denna lag träderi kraft den ljanuari 1989.

2. Genom lagen upphävs

a) lagen (1942: 87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras ve1ksamhet vid krig eller krigsfara m.m..

b) lagen (1957. 132) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m m..

c) kungörelsen (1943: 137) om tillämpningen av lagen den 13 mars 1942 (nr 87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyn- digheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.

3. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag. tillämpas i stället den nya föreskriften.

3. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap

Härigenom föreskrivs att i 11 & lagen (1964:63) om kommunal bered- skap' orden ”lagen (1942187) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m." skall bytas ut mot "lagen (1987:000) om förfarandet hos kommu- nerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigs- fara m. m."

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

' Lagen omtryckt 1984: 1027.

Hänvisningar till S3

4. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsför— valtning

Härigenom föreskrivs att i 6 & lagen (1973:861) om lokal kristidsförvalt- ningl orden "lagen (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m." skall bytas ut mot "lagen (1987:000) om förfarandet hos kommu- nerna. förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigs— fara m. m."

Denna lag träderi kraft den 1 januari 1989.

' Lagen omtryckt 1978: 270.

Hänvisningar till S4

J ustitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 september 1987

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, S. Andersson. Bodström. Göransson. Gradin. R. Carlsson, Holmberg, Wickbom. Jo- hansson. Hulterström. Lindqvist, G. Andersson. Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om de offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara

Den författningsmässiga beredskapen är en viktig del av totalförsvaret. På grundlagsnivå finns särskilda bestämmelser om krig och krigsfara främst i 13 kap. regeringsformen (RF. omtryckt 1985:866). Efter bemyndigande av regeringen tillkallade jag en kommitté med uppgift bl. a. att se över dessa bestämmelser. Kommittén. som antog namnet folkstyrelsekommitte'n, av- gav våren 1986 betänkandet (SOU 1986:28) Folkstyrelsen under krig och krigsfara. (Ledamöter när betänkandet avgavs var fil. dr. Hilding Johans- son. ordförande, riksdagslcdamöterna Nils Berndtson och Anders Björck. kommunalrådet Lars Eric Ericsson. tredje vice talmannen Bertil Fiskesjö, landshövdingen Björn Molin. riksdagsledamöterna Mona Sahlin och Olle Svensson samt partisekreteraren Bo Toresson.)

Sammanfattningar av betänkandet och av kommitténs lagförslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga [ resp. bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- serna bör fogas till protokollet som bilaga 3. En sammanställning av re- missyttrandena har gjorts i justitiedepartementet och finns tillgänglig i ärendet (dnr 1086—86).

Jag kommer i avsnitt 3 att lägga fram förslag på grundval av kommitténs betänkande. I samma avsnitt skall jag också behandla en annan särskild fråga som rör 13 kap. RF.

De särskilda grundlagsbestämmelserna om krig och krigsfara komplette- ras av åtskilliga författningar på lägre konstitutionell nivå, s.k. bered- skapsförfattningar. Två beredskapslagar av central betydelse inom den offentliga sektorn är lagen (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m. (ändrad senast 1986:661. den s.k. administrativa full- maktslagen. AFL) och lagen (1957: 132) med särskilda bestämmelser angå- ende domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m. (ändrad senast 1986:660. den s.k. särskilda rättegångslagen. SRL). Lagarna är föråldrade.

Inom justitiedepartementet har utarbetats förslag om en modernisering av AFL och SRL i form av två departementspromemorior. I den ena

promemorian (Ds Ju 1982:9) De offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara 1. Förvaltningsmyndigheter och kommuner (förvaltnings- promemorian) föreslås bl. a. en ny administrativ fullmaktslag som är av- sedd att ersätta AFL. 1 den andra departementspromemorian (Ds Ju 1983:8) De offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara 2. Dom- stolar (domstolspromemorian) läggs fram förslag till enjudiciell fullmakts- lag i stället för SRL. Promemoriornas sammanfattningar och lagförslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4 och 5 resp. 7 och 8. Promemoriorna har remissbehandlats. Förteckningar över remissinstan-- serna bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 6 resp. 9. Sammanställningar över remissyttrandena har gjorts och fmns tillgängliga i lagstiftningsärendena (dnr 1950—82 resp. 1382—83).

Mot bakgrund bl.a. av vad som förordats i förvaltningspromemorian tillkallade chefen för dåvarande kommundepartementet en särskild utreda- re (fastighetschefen Sture Holmqvist) med uppdrag att se över den kom- munala beslutsprocessen m. m. under beredskap och krig. Utredaren. som har bedrivit sitt arbete under namnet utredningen om den kommunala beslutsprocessen m. m. under beredskap och krig (KBK- utredningen). har lämnat över betänkandet (Ds Fö 1984: 3) Kommunal beslutsordning under beredskap och krig ('i det följande kallat KB K-betänkandet). Betänkandets sammanfattning och lagförslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga [0 och-ll.

KBK-betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissin- stanserna bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 12. En sam- manställning över remissyttrandena har gjorts i försvarsdepartementet och finns tillgänglig i ärendet (dnr 87—616).

Regeringen beslutade den 26 februari 1987 att inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om förfarandet m. m. hos kommunerna. förvaltningsmyndigheter- na och domstolarna under krig eller krigsfara.

2. lag om ändring i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter.

3. lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

4. lag om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning. Förslagen hade upprättats ijustitiedepartementet på grundval av prome— moriorna och KBK-betänkandet samt remissyttrandena över dessa för- slag. De lagförslag som remitterades till lagrådet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 13.

Lagrådet har i allt väsentligt godtagit förslagen. Lagrådets yttrande bör fogas till protokollet som bilaga 14. Som jag återkommer till godtar jag i huvudsak lagrådets förslag till ändringar i de remitterade förslagen. Jag anser också att vissa redaktionella ändringar bör göras i de remitterade förslagen.

Det framlagda lagförslaget under punkt 1 med vidtagna ändringar har regeringen överlämnat till kyrkomötet för yttrande (regeringens skrivelse 1987:3 till kyrkomötet). Kyrkomötet har inte haft någon annan erinran mot förslaget än att det har gett regeringen till känna att vissa bestämmelser bör ändras så att de omfattar stiftsfullmäktige, stiftsstyrelser m.m. enligt för- slag i regeringens skrivelse 1987:1 till kyrkomötet.

Jag avser att i avsnitt 4 ta upp frågan om en reformering av den admini- strativa och judiciella fullmaktslagstiftningen. I samband med att jag be- handlar de olika sakfrågorna och de enskilda paragraferna i mitt förslag i denna del kommerjag att gå in på lagrådets och kyrkomötets synpunkter.

Med anledning av att det i regeringens skrivelse 1987:1 till kyrkomötet finns förslag om att lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter skall ersättas av en ny församlingslag har det förut under 2 nämnda ändrings— förslaget fått utgå.

Jag har i detta lagstiftningsärende samrått med cheferna för försvars- resp. civildepartementet.

De flesta bestämmelserna i den nya lag som föreslås ersätta AFL och SRL svarar mot föreskrifter i dessa två lagar. För att underlätta överblick- en av mitt lagförslag bör en jämförande sammanställning över bestämmel- serna fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 15.

Ett starkt och allsidigt totalf'örsvar skapar redan i fred förtroende i omvärl- den för vår vilja och förmåga att försvara oss. För att vår motståndskraft mot yttre hot skall bli så hög som möjligt skall alla samhällsfunktioner som har viktiga uppgifter under kriser och i krig kunna ställas om för att verka i sådana situationer. Totalförsvaret omfattar i krig hela det omställda sam- hället (prop. 1986/87295 s. 30). Utifrån denna breda syn på totalförsvaret har målen för det svenska totalförsvaret formulerats. Bl.a. skall total- försvarets beredskap snabbt och effektivt kunna anpassas till aktuella situationer genom balanserade och samordnade åtgärder.

För att vi skall kunna nå detta mål är det viktigt att det redan i fredstid skapas en god författningsberedskap. dvs. möjlighet att anpassa normgiv- ningen till kris- och krigsförhållanden. I ett samhälle som vårt där den offentliga makten utövas under lagarna (1 kap. 1 & RF) och lagstiftningen spänner över vida fält av samhällslivet säger det sig självt att detta är en central del av totalförsvaret.

Grundläggande för författningsberedskapen är den förhållandevis utför- liga reglering som återfinns i RF:s särskilda kapitel om krig och krigsfara, 13 kap. Kapitlet innehåller huvudsakligen bestämmelser om riksdagens och regeringens verksamhet under krig och vid krigsfara.

Bestämmelserna innebär bl.a. att riksdagen skall kallas till riksmöte. om inte riksmöte redan pågår ( 13 kap. l & RF). Råder det krig eller är krigsfa- ran omedelbar. skall om förhållandena kräver det en inom riksdagen ut- sedd krigsdelegation, som består av talmannen och femtio övriga ledamö- ter. träda i riksdagens ställe (13 kap. 2 & RF). Krigsdelegationen utövar i princip de befogenheter som annars tillkommer riksdagen (13 kap. 3 & RF). Om såväl riksdagen som krigsdelegationen är förhindrade att fullgöra sina uppgifter, skall uppgifterna med vissa undantag övertas av regeringen (13 kap. 5 åRF).

I 13 kap. RF finns vidare grundläggande bestämmelser om den s.k. beredskapslagstiftningen: med stöd av bemyndigande i lag kan regeringen meddela föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars skulle ha meddelats genom lag. Förutsättningen för att ett sådant bemyndigande skall få utnyttjas är att landet är i krig eller krigsfara eller att det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda-av krig eller av krigsfara vari landet har befunnit sig (13 kap. 6 & RF). Under krig och vid omedelbar krigsfara kan regeringen vidare med stöd av riksdagens bemyn- digande med vissa begränsningar besluta att uppgifter som enligt grundlag ankommer på regeringen skall flyttas över till annan myndighet (13 kap. 8 % RF).

1 13 kap. 13 & RF föreskrivs att undantag från principen att_beslutande- rätten i kommunerna skall utövas av valda församlingar får föreskrivas i lag vid krig eller krigsfara. Denna bestämmelse infördes genom grundlags- beslut år 1985 efter förslag i förvaltningspromemorian (prop. 1985/86:83, KU 1985/86118, 1986/87:1. SFS 1985:863). '

Vidare finns i 13 kap. RF bestämmelser om de offentliga organens verksamhet på ockuperat område (10 å). om statschefen (1 1 &) och om val (12 15).

Med stöd av de grundlagsbestämmelser som alltså tillåter att riksdagens och regeringens befogenheter i viss utsträckning delegeras till regeringen resp. andra myndigheter har riksdagen redan i fredstid beslutat s. k. full- maktslagar. Dessa har antagits med stöd i 13 kap. 6 & RF eller har beslutats ' under den äldre regeringsformen och gäller då med stöd av övergångsbe- stämmelserna till RF.

AFL och SRL är sådana fullmaktslagar. Som exempel på annan bered- skapslagstiftning kan nämnas de regleringar som gäller i fråga om förfogan- de. ransonering och tjänsteplikt under krig eller liknande förhållande. Beredskapsförfattningar har också beslutats av regeringen och kan vidare förekomma på myndighetsnivå.

Gemensamt för de författningar som jag nu syftat på är att de är besluta— de i fredstid men inte har satts i tillämpning. Beredskapslagstiftningen kan också ha formen av särskilda paragrafer i fölfattningar som i övrigt tilläm- pas under vanliga förhållanden. Ett exempel på detta är 63 och 64 så räddningstjänstlagen (1986: 1 102). En tredje form av författningsberedskap utgörs av s.k. skrivbordsförfattningar. dvs. utkast till lagar och förord- ningar som är avsedda att kompletteras och snabbt beslutas i ett kritiskt läge. '

Ett ständigt aktuellt problem är att författningsberedskapen måste an- passas till de behov som vid varje tillfälle föreligger av hänsyn till total- försvaret. Detta problem har berörts senast i prop. 1986/87:95 om total- försvarets fortsatta utveckling (5. 99 f.).

Som framgått kommerjag i avsnitt 3 och 4 att ta upp frågor om ändringar i den författningsmässiga beredskapen dels på grundlagsnivå. dels ifråga om den administrativa och judiciella fullmaktslagstiftningen. Mina förslag där skall ses mot bakgrund av behovet av att anpassa också dessa centrala normgivningsområden till den fortgående utvecklingen på totalförsvarets område i övrigt.

3.1. Grundlagsregler om krig och krigsfara

Mitt förslag: Regler om förhållandena under krig och krigsfara bör även fortsättningsvis ingå i regeringsformen.

F olkstyrelsekommitténs förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig i denna del tillstyrker förslaget. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göte- borgs universitet ifrågasätter dock om man inte bör avstå från alltför specificerade bestämmelser och koncentrera regleringen till det väsentliga. Även Medborgarrättsrörelsen anser att reglerna i 13 kap. RF bör minskas ned till ett minimum gällande ökade befogenheter för regeringen och att man i övrigt i största möjliga utsträckning bör förlita sig på konstitutionell nödrätt.

Skälen för mitt förslag: Vid tillkomsten av den nya regeringsformen fördes en livlig debatt i vissa av de frågor som aktualiserats under grund- lagsarbetet. Frågan om rikets styrelse under krig och krigsfara tillhörde inte dessa frågor. På senare år har emellertid från tid till annan förekommit debatt i ämnet. Den har främst rört två frågor. nämligen dels om det över huvud taget är lämpligt att ha grundlagsregler i ämnet, dels om utformning- en av de regler som gäller de statliga organens verksamhet under ockupa- tion är lämplig.

Sverige är en rättsstat. En av de grundläggande principerna för den svenska folkstyrclsen är nämligen. som också folkstyrelsekommittén fram- hållit. principen om all maktutövnings lagbundenhet. Grundsatsen om maktutövningens lagbundenhet gäller alla offentliga organ. dvs. såväl riks— dagen och regeringen som kommunerna. förvaltningsmyndigheterna och domstolarna.

En stat i krig eller krigsfara kan komma att utsättas för stora påfrestning- ar. Det kan då uppkomma situationer där det blir omöjligt för de offentliga organen att verka i den konstitutionella ordning som gäller för normala förhållanden. Denna kan endast i begränsad omfattning utformas så att den är avpassad också för extraordinära förhållanden.

Behovet av att i krissituationer kunna göra avsteg från den vanliga konstitutionella ordningen måste därför tillgodoses på något annat sätt. Tanken att statsorganen i sådana situationer skulle ha rätt att sätta sig över grundlagen. idén om s.k. konstitutionell nödrätt. stämmer illa överens med principen om maktutövningens lagbundenhet. Självfallet gäller för krigsförhållanden i ännu högre grad än i fredstid att akuta nödsituationer kan uppkomma som framtvingar en avvikelse från gällande normer. Men planeringen bör inte rimligen få bygga på den konstitutionella nödrätten som princip.

Jag delar därför inte uppfattningen att reglerna i 13 kap. RF om krig och krigsfara bör minskas ned till ett minimum. Tvärtom ansluter jag mig — liksom folkstyrelsekommitten och det stora flertalet remissinstanser — till

den ståndpunkt som intogs vid tillkomsten av 1974 års RF. nämligen att den konstitutionella nödrätten är en alltför osäker grund för statsmakter- nas handlande i orostider. Ett system som utgår från möjligheten att i en krissituation handla utan att vara bunden av grundlagens regler skulle inte bara innebära en frihet för de legitima statsmakterna att i obundna former handla i nationens intresse. Den skulle samtidigt kunna innebära en grund för oansvariga grupper att försöka gripa makten i kritiska lägen. Den skulle dessutom kunna försvaga den svenska statsledningens motståndskraft mot obehöriga påtryckningar från främmande stater att vidta olika åtgärder. Om man upprätthåller principen att svensk lag skall gälla under alla om- ständigheter. är det lättare att stå emot sådana påtryckningar, särskilt om de åtgärder som begärs skulle förutsätta grundlagsändring.

Att i förväg försöka förutse och reglera alla de olika situationer som kan uppkomma under krig eller krigsfara är en omöjlig uppgift. Om man i grundlag skall införa bestämmelser i ämnet. måste dessa därför vara så utformade att de ger det behövliga utrymmet för statsorganen att vidta de åtgärder som krävs i den aktuella situationen.

Samtidigt är det givetvis av yttersta vikt att man utformar grundlagsreg- lerna så att grundläggande principer i vårt styrelseskick upprätthålls i största möjliga utsträckning.

Enligt min mening innebär de nuvarande reglernai 13 kap. RF i det stora hela en lämplig avvägning mellan de motstående intressen som här gör sig gällande. Jag kan också konstatera att folkstyrelsekommittén efter en genomgång av alla bestämmelserna i grundlagskapitlet föreslår bara förhål- landevis begränsade ändringar av detta. Denna bedömning i stort har inte mötts av invändningar under remissbehandlingen. om man bortser från den nyssnämnda uppfattningen att bestämmelserna i 13 kap. RF bör mins- kas till ett minimum.

Med den nu angivna utgångspunkten kommer jag att i följande avsnitt behandla dels frågan om utformningen av de regler som bör gälla för de offentliga organen under ockupation. dels en särskild fråga som rör krigs- delegationens verksamhet vid krig eller krigsfara.

Hänvisningar till S3-1

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 4.3

3.2. Ockupationsförhållanden

Mitt förslag är

att varken riksdagen. dess krigsdelegation eller regeringen får fatta beslut på ockuperat område.

att på sådant område inte heller får utövas befogenhet som till- kommer någon i egenskap av ledamot av dessa organ,

att statschefen skall anses förhindrad att fullgöra sina uppgifter på ockuperat område.

att val till riksdagen eller kommunala församlingar inte får hållas på ockuperat område

samt att det av regeringsformen klart skall framgå att det åligger varje offentligt organ att på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksam- heten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt.

Folkstyrelsekommitténs förslag överensstämmer i sak med mitt utom i fråga om statschefen.

Remissinstanserna: De allra flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. Den enda remissinstans som i princip avstyr- ker förslaget är juridiska fakultetsstyrelsens forskningsnämnd vid Lunds universitet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att de anförda argumenten för ett totalförbud för riksdagen. krigsdelegationen och regeringen att fatta beslut på ockuperat område inte är övertygande. Kammarrätten i Sundsvall mot- sätter sig inte förslaget men förordar att förslaget om totalförbud att fatta beslut på ockuperat område föregås av en mer ingående bedömning av konsekvenserna och att begreppen krig och ockupation belyses närmare.

Juridiska fakultetsstyrelsens forskningsnämnd vid Lunds universitet och Mcdborgarrättsrörelsen menar att statschefen i krig spelar en betydelsefull roll som symbol för ett folks motståndsvilja och att ett fullgörande av statschefens funktioner inte obetingat kan göras beroende av att denne befinner sig på samma ort som regeringen.

Flera remissinstanser, bl. a. justitiekanslern. överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap. anser att det bör komma till tydligare uttryck i grundlagen att en ockuperande stat inte kan ställa några som helst andra folkrättsliga anspråk än sådana som är förestavade av rent humanitä- ra skäl.

Skälen för mitt förslag:

Allmänna förutsättningar

Ett av huvudsyftena med 13 kap. RF är som framgått att öppna möjlig- heter för statsmakterna att i krig eller vid krigsfara handla i friare former än dem som gäller för normala situationer. Ett annat syfte med kapitlet är att det skall utgöra ett skydd för de grundläggande dragen i den svenska folkstyrelsen. och detta oavsett hur krigshändelserna utvecklar sig. Det är mot denna bakgrund naturligt att kapitlet även kommer att innehålla regler om vad som får men framför allt inte får ske om landet helt eller delvis skulle bli ockuperat. Regler som berör förhållanden under ockupation är på intet sätt ett uttryck för defaitism. En ockupation av någon del eller av hela landet innebär inte att kampen upphör. men om svenskt territorium ockuperas skall de offentliga organ som bedriver verksamhet på det ocku- perade området fortsätta att tillämpa svensk lag.

Under senare år har väckts en debatt om utformningen av de regler som gäller de statliga organens verksamhet under ockupation. Folkstyrelse- kommittén har i sitt betänkande (SOU 1986:28 s. 39—42) redovisat den kritik som har framförts mot nuvarande reglering.

Min liksom folkstyrclsekommitténs utgångspunkt är att de övergripande målen för svensk säkerhetspolitik och för totalförsvaret är att bevara vårt lands nationella oberoende. Ett militärt angrepp skall kunna mötas varifrån det än kommer. Våra stridskrafter skall därvid utnyttjas i syfte att förhind- ra att en angripare. får fast fot på svensk mark. Skulle angriparen likväl lyckas tränga längre in på vårt territorium skall ett effektivt och uthålligt motstånd kunna genomföras i varje del av landet.

Om Sverige trots vår säkerhetspolitik och våra totalförsvarsförberedel- ser utsätts för angrepp. kan man inte bortse från möjligheten att i varje fall delar av landet skulle kunna bli ockuperade. Det måste därför finnas grundlagsregler som tillförsäkrar att det finns svenska statsorgan som på laglig grund kan leda kampen för befrielsen, antingen från fria delar av landet eller. om det visar sig nödvändigt, från något annat land.

Den reglering av förhållandena under krig och krigsfara som finns i 13 kap. RF är avsedd att tillgodose detta syfte. Såväl riksdagens krigsdele- gation som regeringen förutsätts kunna verka i exil. Om krigsdelegationen har övertagit riksdagens uppgifter. saknar en riksdag bestående av ledamö- ter i ockupationsmaktens händer helt konstitutionella befogenheter. Krigs- delegationen får öVer huvud taget inte fatta beslut på ockuperat område (13 kap. 3 åRF).

Krigshändelserna kan emellertid ha utvecklats så snabbt att något för- ordnande om att krigsdelegationen skall träda i funktion inte har hunnit meddelas. För den fortsatta motståndskampen skulle det enligt min me- ning vara mycket olyckligt om riksdagen från ockuperat område skulle kunna sätta regeringen åt sidan. om denna befinner sig i frihet. Om förhål- landet är det motsatta. kan det tvärtom vara väsentligt att kunna ersätta en tillfångatagen regering, så att den inte med åberopande av att riksdagen inte kan fullgöra sina uppgifter ( 13 kap. 5 5 RF) förklarar sig överta dessa. Som RF i dag är utformad kan det hävdas att det finns stöd för riksdagen att avsätta regeringen i båda dessa situationer ( 13 kap. 4 & RF).

Även i en annan situation kan det uppstå tvekan om det rättsliga läget. Folkstyrelsekommittén erinrar om att regeringen enligt 7 kap. 4 & RF är beslutför om minst fem statsråd deltar i regeringssammanträdet. Regering- en består emellertid av ca 20 statsråd. Om några statsråd faller i fiendens händer medan andra befinner sig i frihet, skulle en situation kunna upp- komma där två regeringar var för sig gör anspråk på att vara landets enda lagliga regering.

Som folkstyrelsekommittén framhållit är det en folkrättslig princip att civilbefolkningcn inom ockuperat område skall behålla sin lojalitet mot den lagliga regeringen. oavsett om denna befinner sig inom eller utanför landets gränser. Befolkningen skall därför följa de bestämmelser som regeringen utfärdar gällande bl. a. motståndet mot ockupationsmakten.

Ett av syftena med RF:s regler om krig och krigsfara är att trygga den svenska folkstyrelsen. Under en ockupation av Sverige är det uppenbart att någon folkstyrelse värd namnet inte är möjlig. Endast genom organ som är i frihet kan en folkstyrelse fungera. Med att vara i frihet avses i detta sammanhang att Vistas på icke ockuperat svenskt territorium eller i exil. Helt fri är naturligtvis endast den riksdag eller regering som befinner sig på eget territorium som den själv kontrollerar. I exil blir handlingsfriheten begränsad till den aktivitet värdlandets statsledning tillåter. Utgångspunk- ten måste emellertid vara att en riksstyrelse i exil skall betraktas som friare än en som befinner sig på ockuperat område. En sådan kommer alltid att bli beroende av vad ockupationsmakten anser sig kunna tillåta.

I likhet med folkstyrelsekommittén och de allra flesta remissinstanserna anserjag därför att den grundläggande principen skall vara att de ledamö-

ter av riksdagen och regeringen som befinner sig i frihet — på svenskt territorium eller i exil — skall anses som bärare av all konstitutionell behörighet till skillnad från dem som befinner sig i ockupationsmaktens våld eller i vart fall under dess kontroll. På så sätt säkras att den svenska folkstyrelsen endast kommer att utövas av organ vilkas motståndsvilja och demokratiska representativitet är obruten.

Med anledning av att kammarrätten i Sundsvall ifrågasatt om inte be- greppen krig och ockupation bör belysas närmare vill jag i detta samman- hang framhålla att det naturligtvis kan synas ligga nära till hands att dessa begrepp tolkas under hänsynstagande till vedertagen folkrättslig termino- logi. Med krig brukar inom folkrätten förstås en väpnad konflikt mellan två eller fiera stater av vilka minst en anser sig vara i krig (jfr bl. a. art. 2 i var och en av 1949 års Geneve-konventioner angående skydd för krigets offer. SÖ 1953: 14—17, och SOU 1984:56 s. 48). Ockupation brukar definieras som ett tillstånd enligt vilket en krigförande part tillfälligt övertar den faktiska makten över en annan stats territorium eller delar av detta (jfr art. 42 i det till den fjärde av 1907 års Haag-konventioner fogade lantkrigs- reglementet. SFS 1910: 153; se vidare SOU 1984:56 s. 53 f.).

Dessa definitioner innehåller emellertid vissa oklarheter, och till detta kommer att man inom modern folkrätt i allt mindre utsträckning skiljer mellan krig och andra mellanstatliga väpnade konflikter. Skulle vårt land bli föremål för ett väpnat anfall, kan också förhållandena otvivelaktigt ' tänkas vara sådana att krig skall anses föreligga både i regeringsformens och i beredskapslagstiftningens mening redan innan någon officiell förkla- ring om krigstillstånd utfärdas.

Bl.a. med hänsyn till vad som har anförts nu anserjag i likhet med vad som uttalades i förarbetena till 1974 års regeringsform (prop. 1973190 5. 447) att det inte skulle vara ändamålsenligt att i grundlagen närmare ange vilka slags handlingar som skall anses innebära att krigstillstånd inträder. Jag ansluter mig vidare till uttalandet i samma proposition om att man måste förutsätta att RF:s bestämmelser om krig alltid skall vara tillämpliga om riket är helt eller delvis ockuperat. Inte heller begreppet ockupation torde lämpligen böra definieras i lagen.

Riksdagen

Enligt nuvarande reglering får riksdagen inte fatta sådana beslut på ocku- perat område som innebär stiftande. ändring eller upphävande av grund- lag. riksdagsordningen. lag om val till riksdagen eller ändring av lagstift- ningen om vissa brott av särskild betydelse för förhållandet mellan ockupa- tionsmakten och medborgarna. Inte heller får något ärende avgöras av riksdagen. om inte minst tre fjärdedelar av ledamöterna deltar i avgörandet (13 kap. 10 åRF).

Av förarbetena till regleringen (prop. 1973:90 s. 459 ff.) framgår att argumenten för en begränsning av möjligheterna för svenskt lagstiftande organ att fatta beslut på ockuperat område är dels risken för att ockupa- tionsmakten utnyttjar n'ksdagsledamöter som står under dess inflytande till att åstadkomma ett följsamt lagstiftande organ som har ett sken av laglig-

het. dels att en ockupant kan tänkas komma att utsätta riksdagen för obehöriga påtryckningar. Argumentet mot en sådan begränsning är att det normalt är mest fördelaktigt för medborgarna om den offentliga makten utövas av den egna statens organ. Avvägningen mellan dessa motstridiga intressen har lett till att krigsdelegationen är helt förbjuden att fatta beslut på ockuperat område men att riksdagen kan fatta beslut. dock endast om tre fjärdedelar av ledamöterna deltar i avgörandet.

Enligt vad jag har anfört förut kan emellertid någon folkstyrelse i egent- lig bemärkelse över huvud taget inte förekomma genom verksamhet av riksdagen på ockuperat område. Även om ockupationsmakten skulle avstå från att söka påverka innehållet i riksdagens beslut. innebär ockupationen ändå med nödvändighet en inskränkning i riksdagens självbestämmande- rätt genom att normalt endast de beslut ockupanten anser sig kunna tolere- ra kommer att kunna verkställas.

Att under sådana omständigheter medge riksdagen befogenhet att verka - på ockuperat område, vilket ett par remissinstanser förordar i motsats till folkstyrelsekommittén och majoriteten bland remissinstanserna, skulle som jag ser det under vissa omständigheter befaras ge det styre som ockupationsmakten i en eller annan form har kontroll över ett sken av laglighet och därigenom motverka motståndsaktiviteterna.

I likhet med folkstyrelsekommittén och det stora flertalet av remissin- stanserna anser jag därför att regeringsformen bör förbjuda inte enbart krigsdelegationen utan även riksdagen att fatta beslut på ockuperat områ- de. 1 en sådan situation är det enligt min mening troligt att riksdagsledamö- terna kan göra en större insats för medborgarna genom att verka som samlande gestalter på sina hemorter i stället för att befinna sig i huvudsta- den eller på någon annan plats som ockupationsmakten kontrollerar. Man undviker genom en sådan ordning också den risk för otillbörlig påverkan det skulle innebära att låta politiska beslut fattas under trycket av en ockupationsmakt.

Som folkstyrelsekommittén också förordat bör riksdagsledamöterna inte heller få verka i någon annan befattning som de har just på grund av sitt ledamotskap. Inte bara riksdagen med sina utskott och andra organ som får betraktas som olika sammansättningsformer av riksdagen blir därmed obehöriga att fullgöra sina vanliga uppgifter. Även de riksdagsledamöter som ingår i t.ex. riksbanksfullmäktige och riksdagens revisorer skall sluta att utöva sina uppdrag.

Regeringen

Regeringen utövar sina befogenheter under ansvar inför riksdagen. Den svenska folkstyrelsen bygger på en arbetsfördelning mellan riksdagen och regeringen som gör att även regeringens ställning är central i vårt styrelse- skick. Under krig och krigsfara gäller detta i än högre grad än annars. Mot att regeringen har befogenhet att verka på ockuperat område, kan enligt min mening anföras samma argument som mot att riksdagen får verka där. Jag delar alltså uppfattningen hos folkstyrelsekommittén och de flesta remissinstanserna att även regeringen bör förbjudas att verka, om den inte

befinner sig utom ockupationsmaktens kontroll. Inte heller bör enskilda statsråd få fatta beslut i regeringens namn eller i sin egenskap av regerings- medlemmar. t.ex. i sådana ärenden som gäller viss verkställighet inom försvarsmakten (7 kap. 3 & andra meningen RF) eller i ärenden där statsmi- nistern skall fatta beslut.

Mitt förslag innebär att statsråd inte skall kunna avsättas genom beslut som fattas Linder inflytande av ockupationsmakten. Om statsministern blir tillfångatagen, övergår dennes funktioner till någon av de regeringsmed- lemmar som befinner sig i frihet. Har statsministern utsett något annat statsråd som sin ställföreträdare. övertar denne enligt 7 kap. 8 s' RF stats- ministerns uppgifter. Om även ställföreträdaren befinner sig på ockuperat område eller om ingen ställföreträdare är utsedd. övertas statsminister- funktionen i stället av den regeringsmedlem som varit statsråd längst tid. Av de statsråd som tjänstgjort lika länge har den till åren äldste företräde.

Principen att enbart de regeringsmedlemmar som befinner sig i frihet får utöva sin befattning innebär att det endast är om så gott som hela regering- en fallcr i ockupationsmaktens händer som det kan inträffa att det inte kommer att finnas någon laglig regering. Sålänge åtminstone fem statsråd befinner sig i frihet tillsammans —— inom landet eller i exil — kommer det alltid att finnas en laglig regering.

Statschefen

] 13 kap. 11 få RF föreskrivs att statschefen bör följa regeringen, om riket är i krig. och att han skall anses hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef om han befinner sig på annan ort än regeringen. Paragrafen har tillkommit för att minska möjligheterna för en fiende. som har bemäktigat sig statschefens person. att utnyttja denne för sina syften. Bestämmelserna i paragrafen avser inte endast konungen. utan var och en som uppehåller ämbetet som statschef (jfr 5 kap. 3 och 6 åå RF).

I sin egenskap av samlande representant och symbol för landet som helhet fullgör statschefen en betydelsefull funktion. Erfarenheterna från andra länder visar att hans ställning får särskild betydelse under krig och krigsfara. Det är mot denna bakgrund man skall se nuvarande regel om att statschefen under krig bör följa regeringen. När deti 13 kap. 11 ft RF talas om att statschefen skall anses hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschefavses att han skall anses hindrad i den mening som anges i 5 kap. 3 % RF. Där sägs att om konungen av sjukdom. utrikes resa eller annan orsak är hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef. skall enligt gällande tronföljd en medlem av konungahuset, som inte är hindrad. inträ- da för att som tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter. Finns ingen sådan, kan riksdagen utse någon annan att tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare. Har ingen sådan utsetts. skall talmannen tjänst- göra. Är han förhindrad inträder en vice talman.

Om konungen under sex månader utan avbrott varit hindrad att fullgöra sina uppgifter eller underlåtit att fullgöra dem. skall regeringen anmäla detta till riksdagen. Riksdagen bestämmer då enligt 5 kap. 5.5 RF om konungen skall anses ha avgått. Sådant beslut kan också fattas av krigsde-

IJ IQ

legationen eller av regeringen. om någon av dessa har övertagit riksdagens befogenheter. I detta sammanhang vill jag erinra om att ett beslut enligt 5 kap. 5 & RF inte måste fattas så snart sex månader gått.

Kritik har riktats mot att konungen i stället för att ansluta sig till en i Sverige eller från utlandet verkande motståndsrörelse kan tvingas att ansluta sig till en regering som befinner sig i ockupationsmaktens våld för att inte riskera att avsättas. Den situation som åsyftas är den att också riksdagen verkar på ockuperat område eller i annat fall att regeringen med åberopande av 13 kap. 5 & RF hävdar att den övertagit riksdagens uppgif- ter och beslutar att avsätta konungen enligt 5 kap. 5 & RF.

Genom mitt ovan redovisade förslag att varken riksdagen eller regering- en skall få fatta beslut på ockuperat område. kommer beslut enligt 5 kap. 5 s" RF emellertid inte att kunna fattas i de avsedda situationerna, varför problemet inte längre är aktuellt.

Till skillnad från folkstyrelsekommittén anser jag dock att en justering bör göras av bestämmelserna i 13 kap. 11 & RF. Enligt dessa skall statsche- fen anses förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef, om han befinner sig på annan ort än regeringen. Med hänsyn till mitt förslag att regeringen inte skall kunna vara verksam på ockuperat område kan det råda viss tveksamhet om vad som gäller i en situation där det inte finns någon regering i frihet samtidigt som minst fem statsråd befinner sig i ockupationsmaktens händer. Dessutom är statschefens uppgifter på sådant sätt knutna till riksdagens och regeringens verksamhet genom reglerna om Utrikesnämnden. öppnande av riksmöte och konselj att uppgifterna inte kan utövas på grund av det föreslagna förbudet för riksdagen och regering- en att verka på ockuperat område. För att klargöra att konungen skall anses förhindrad att fullgöra de uppgifter som enligt RF och riksdagsord- ningen ankommer på honom som statschef på ockuperat område också i detta fall bör enligt min mening en regel tas in i 13 kap. 11 & RF. Den kommer då att komplettera bestämmelsen om att statschefen skall anses - hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef. om han befinner sig på annan ort än regeringen. Med anledning av synpunkter som förts fram i fråga om denna bestämmelses utformning villjag säga att "annan ort” inte bör tolkas alltför snävt. Givetvis skall statschefen t.ex. tillfälligtvis kunna avlägsna sig frånjust det ställe där regeringen finns.

Val under ockupation

Det kan finnas flera anledningar till att inte hålla allmänna val under krigstid. Om strider pågår är en stor del av väljarkåren mobiliserad eller på annat sätt verksam för att försvara landet. Det kan därför av rent admini- strativa skäl vara svårt att genomföra valet.

En mobilisering leder emellertid inte bara till att väljarna får svårigheter att delta i ett val. De valda förtroendemännen kommer också att engageras och de skulle därför få svårigheter att delta i någon valkampanj. Det framstår också i tider då ett yttre hot riktas mot Sverige som angeläget att manifestera största möjliga enighet utåt och det blir därför naturligt att partiskiljande frågor läggs åt sidan så länge kriget pågår. I den mån en

valkampanj över huvud taget är möjlig att genomföra skulle den därför mer komma att bli en manifestering av enighet mellan partierna än en presenta- tion av skilda politiska program.

Som huvudregel gäller därför enligt 13 kap. 12 & RF att val till riksdagen inte skall hållas om riket äri krig. Krigsläget kan emellertid vara sadant att det inte hindrar ett val. 13 kap 12 lå RF gör det därför möjligt för riksdagen att besluta att val skall hållas om minst tre fjärdedelar av ledamöterna är ense om det. Samma krav på kvalificerad majoritet gäller för beslut att vid krigsfara. för ett år i sänder. skjuta upp ett ordinarie val. Om krigsdelega- tionen har trätt i riksdagens ställe får den inte besluta att val skall hållas under krig ( 13 kap. 3 & RF). Har den trätt i funktion redan vid krigsfara. får den däremot besluta att uppskjuta ett ordinarie val sålänge krig inte råder.

Om landet helt eller delvis är ockuperat. befinner det sig alltid i krig i RF:s mening. Som huvudregel gäller alltså att riksdagsval inte skall hållas. om riket helt eller delvis är ockuperat. Man kan emellertid tänka sig att det i vissa fall är önskvärt att hålla riksdagsval även om en del av riket är ockuperat. En främmande makt kan t. ex. ha haft som enda mål att skaffa sig kontroll över en del av landet. Om fienden har lyckats uppnå detta mål, kan det också tänkas att militära stridshandlingar inte förekommer i lan- dets övriga delar.

1 ett sådant läge kan en kvalificerad riksdagsmajoritet besluta att hålla riksdagsval i de fria delarna av landet. Genom 13 kap. 12 å andra stycket RF bemyndigas riksdagen. men däremot inte krigsdelegationen (se 13 kap. 3 & RF). att förordna om de avsteg från bestämmelserna i 3 kap. RF om riksdagens bildande som behövs för att undanta det ockuperade området från valet. Dessa avsteg får dock inte avse föreskrifterna om fria. hemliga och direkta val. om rösträtt. om indelning av landet i valkretsar. om principerna för mandatfördelningen. om valbarhet eller om valbesvär. Vad som kan ändras är bl.a. ledamotsantalet och antalet fasta valkretsmandat resp. utjämningsmandat.

Det kan förtjäna att anmärkas att sådana justeringar endast är möjliga om en del av riket är ockuperat och riksdagen befinner sig i den fria delen. Om hela riket är ockuperat eller om riksdagen befinner sig i den ockupera- de delen, får enligt 13 kap. 10 %% RF inte fattas beslut som innebär ändring av grundlag eller lag om val till riksdagen. Ett val under total ockupation måste därför förrättas helt i enlighet med de vanliga reglerna.

Enligt vad som framgått tidigare gäller som huvudregel enligt 13 kap. 12 & RF att val till riksdagen inte skall hållas under krig. I likhet med folkstyrelsekommittén föreslår jag inte någon ändring vare sig av denna regel eller av de regler som gäller val i fria delar av landet. om någon del skulle vara ockuperad.

Om riket i sin helhet blir ockuperat. är det uppenbart att det förhållandet måste medföra betydande risker för en snedvridning av valresultatet, även om någon inblandning i själva valförrättningen inte sker från ockupations- maktens sida. Val under ockupation skulle därför inte kunna uppfylla det för den svenska folkstyrelsen grundläggande villkoret om fria val. Det är också uppenbart att ockupationsmakten kan försöka utnyttja ett val till att legitimera ockupationstillståndet såväl genom att gynna välvilligt inställda

och samarbetsvilliga kandidater som genom att inför en internationell opinion'försöka skapa ett falskt sken av att landet har bibehållit sin frihet trots ockupationen.

Detta är inte bara tillräckliga skäl för att utesluta riksdagsval under ockupation. Inte heller val av landsting. kommun- eller kyrkofullmäktige kan under sådana omständigheter enligt min mening betraktas som fria val.

Hänvisningar till S3-2

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 4.5.5

Sammanfattningsvis anserjag därför i likhet med folkstyrelsekommittén och nästan alla remissinstanser som har yttrat sig i denna del att alla former av allmänna val till riksdagen och beslutande kommunala församlingar bör förbjudas under ockupation.

I detta sammanhang vill jag nämna att jag i det följande kommer att föreslå att tidigare valda ledamöter av de kommunala församlingarna skall kvarstå i sina uppdrag till dess någon annan har valts och tillträder uppdra- get, om val inte har hållits när deras mandattid går ut. Förbudet mot kommunala val kommer därigenom inte att leda till att de kommunala förtroendemännens mandat utslocknar.

Frågan om val till kyrkomötet skall få äga rum på ockuperat område bör övervägas i annat sammanhang.

De offentliga organen [ övrigt

Enligt nuvarande reglering får inget offentligt organ riksdagen, regering— en. kommunerna, förvaltningsmyndigheterna m.fl. — på ockuperat områ- de meddela beslut eller vidta åtgärd som ålägger någon svensk medborgare att lämna ockupationsmakten sådant bistånd som denna inte får kräva enligt folkrättens regler ("13 kap. 10.5 andra stycket RF). De åsyftade folkrättsliga bestämmelserna återfinns huvudsakligen dels i det s.k. lant- krigsreglementet i 1907 års IV. Haagkonvention. dels i 1949 års IV. Ge- nevekonvention angående skydd för civilpersoner under krigstid. Vissa bestämmelser om ockupation ingår också i 1977 års tilläggsprotokoll I till Genevekonventionerna rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter.

Om ockupanten vill genomdriva regler om att medborgarna skall lämna honom bistånd i vidare mån än dessa folkrättsliga bestämmelser förutsät- ter, måste han alltså själv både besluta dem och administrera dem utan hjälp av svenska domstolar och myndigheter. Bestämmelsen i 13 kap. 10 å andra stycket RF skall inte läsas motsatsvis. Som också folkstyrelsekom- mittén understrukit ålägger den alltså inte de offentliga organen att bistå ockupanten även om hans krav håller sig inom folkrättens ram.

I den mån olika offentliga organ fortsätter sin verksamhet inom ett av fienden kontrollerat område är det självfallet så att bestämmelsen i 13 kap. 10 å andra stycket RF inte ensam är tillräcklig som handlingsregel för dem.

Folkrättskommittén har i denna fråga i sitt slutbetänkande uttalat (SOU 1984:56 s. 280) att en klar principiell gräns bör kunna dras mellan å ena sidan sådana bestämmelser som ockupationsmakten meddelar till skydd för den egna säkerheten och å den andra sidan bestämmelser enligt IV. Genevekonventionen som gagnar ockupationsmaktens förpliktelser gent- emot civilbefolkningcn och en ordnad förvaltning. Detta skulle enligt folk-

rättskommittén innebära att våra egna myndigheter över huvud taget inte befattar sig med ockupantens bestämmelser till skydd för sin egen säker- het. Däremot skulle enligt kommittén sådana direktiv som syftar till att göra det möjligt för ockupanten att handla enligt IV. Genevekonventionens förpliktelser och upprätthålla en ordnad förvaltning kunna följas i begrän- sad utsträckning. dock aldrig i vidare mån än det står klart att motsvarande direktiv skulle ha meddelats av svensk statsmakt, om denna kunnat funge- ra. Om ockupanten kräver andra medel för genomförandet av ett påbud än som är förenliga med en sådan kompetensprincip. bör enligt kommittén en svensk myndighet inte befatta sig därmed. Kommittén anser att myndighe- ten annars skullc bli mcdagcrande i åtgärder som i sista hand gagnar fienden.

Den av folkrättskommittén rekommenderade handlingslinjen uttrycker enligt min mening ett förhållningssätt som är väl förenligt med svenska intressen.. I likhet med folkstyrelsekommittén kan jag därför ansluta mig till den.

Jag vill i detta sammanhang i likhet med de båda kommittéerna under- stryka att ett anfall mot vårt land och en ockupation av någon del av svenskt territorium utgör ett så grundläggande brott mot folkrätten att den ockuperande staten inte kan ställa några som helst andra folkrättsliga anspråk än sådana som är motiverade av rent humanitära skäl. Detta är väsentligt att hålla i minnet. eftersom de tidigare nämnda folkrättsliga konventionerna — som är av gammalt" datum — lämnar ett betydande utrymme för en ockupant att t.ex. uppta skatt och andra pålagor samt påfordra rekvisitioner och arbetsprestationer för ockupationsarméns be- hov. På sådana bestämmelser bör givetvis en ockupant inte kunna grunda några som helst rättsanspråk.

Jag anser därför att den självklara utgångspunkten för de svenska offent- liga organ som verkar på det ockuperade området bör vara att de skall handla på det sätt som bäst gynnar försvarsansträngningarna och mot- ståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt.

Folkstyrelsekommittén har stannat för att den nuvarande bestämmelsen i 13 kap. 10 å andra stycket RF bör kvarstå oförändrad. Skälet härför är att kommittén anser att en ockupation kan gestalta sig på så många olikartade sätt att det inte går att i en kortfattad lagtext uttrycka de förutsättningar under vilka de offentliga organen bör vägra sin medverkan.

Detta ställningstagande av kommittén är det som har utsatts för mest kritik under rcmissbehandlingcn.

För egen del hyser jag förståelse för de synpunkter remissinstanserna har anfört. Det synes tveksamt, om en handlingsregel i ämnet, som är begränsad till ett förbud för offentliga organ att ålägga medborgarna att lämna ockupationsmakten sådant bistånd som denna inte får kräva enligt folkrättens regler. i tillräcklig mån är ägnad att bidra till den motståndsvilja som bör prägla både myndigheternas och medborgarnas handlande. Vis- serligen är. som framgått tidigare, avsikten inte att bestämmelsen skall tolkas motsatsvis och förstås så att det åligger de svenska organen att bistå ockupanten, om hans krav håller sig inom det folkrättsligt tillåtliga.

Men det kan med den formuleringen föreligga en risk att bestämmelsen ändå uppfattas så. Därtill kommer att bestämmelsen. även om den i detta avseende tolkas så som är avsett. inte uttrycker den förut angivna utgångs- punkten att de svenska organ som verkar på det ockuperade området skall handla på det sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och mot- ståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen iövrigt.

I likhet med flera remissinstanser förordar jag därför att denna princip. som bör vara det grundläggande direktivet till de offentliga organen, ut- tryckligen anges i lagtexten. Jag förordar vidare att paragrafen ändras redaktionellt för att förebygga den felläsningcn att en ockupant på folkrät- tens regler skulle kunna grunda rättsanspråk gentemot den svenska staten eller den svenska befolkningen.

Jag återkommer till de offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara i samband med att jag i det följande lägger fram förslag om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m. m.

Jag vill här till slut ta upp en fråga som såväl folkrättskommittén som folkstyrelsekommittén har berört. Det gäller frågan i vilken utsträckning den svenska beredskapslagstiftningen skall vara tillämplig under ockupa- tion.

Folkrättskommittén har för sin del anfört den principiella synpunkten att en detaljerad reglering i ämnet inte bara torde vara i det närmaste omöjlig att åstadkomma utan också klan olämplig, eftersom den skulle kunna inverka menligt på motståndsviljan bland myndigheter och allmänhet (SOU l984:56 s. 371).

Folkstyrelsekommittén har anslutit sig till den principiella inställning som folkrättskommittén sålunda har gett uttryck åt. Folkstyrelsekommit— tén har emellertid å sin sida uttalat att — även om det inte skulle vara vare sig möjligt eller lämpligt att i detalj reglera vilken beredskapslagstiftning som skall vara tillämplig enbart på fritt område och vilken som även skall gälla under ockupation — det är angeläget att hela beredskapslagstiftningen i ett sammanhang blir föremål för en genomgång med utgångspunkt i hur den skulle kunna utnyttjas av en ockupant. Enligt kommittén motiverar också förslaget att varken riksdagen eller regeringen skall få verka på ockuperat område en genomgång av detta slag (SOU 1986:28 s. 48).

Själv fäster jag den största vikt vid att beredskapslagstiftningen fortlö- pande ses över och förbättras. Jag delar emellertid kommittéernas uppfatt- ning att det inte skulle vara ändamålsenligt och knappast ens möjligt med en uttrycklig reglering av i vad mån beredskapslagstiftningen är tillämplig i ockupationssituationer. Självfallet bör denna aspekt dock finnas med i bilden när den ifrågavarande lagstiftningen utformas och ses över liksom vid de olika spel och övningar som fortlöpande äger rum. Jag erinrar om att regeringen nyligen har utvidgat det uppdrag som lämnats åt utredningen (Fö 1985: 01) om översyn av civilförsvarslagstiftningen m.m. att bl. a. göra en översyn av lagen (1960:513) om beredskapstillstånd och tillhörande författningar. Översynen bör omfatta en genomgång av samtliga bered- skapsbestämmelser i syfte att åstadkomma en mer enhetlig begreppsbild- ning.

Prop. l987/88:6

Jag är mera tveksam till tanken på en samlad genomgång av lagstiftning- en i det specifika syfte som folkstyrelsekommittén har föreslagit. Bered- skapslagstiftningen är omfattande och avser många sinsemellan olikartade områden. Erfarenheten talar för att det skulle vara svårt och mycket tidskrävande att göra en sådan bred översyn som det här skulle vara fråga om. Därtill kommer att en genomgång i det syfte som nu diskuteras enligt vad erfarenheten visar lätt kan vålla missförstånd och ge felaktiga signaler till allmänhet och myndigheter och kanske även till vår omvärld.

Jag anser därför att den fråga om en översyn som har tagits upp behöver övervägas ytterligare och är.för dagen alltså inte beredd att förorda någon särskild åtgärd av diskuterat slag.

Jag vill i anslutning härtill beröra en särskild fråga. På grundval av förslag i 1975. års polisutrednings betänkande (SOU 1979:75) Polisen i totalförsvaret och folkrättskommitténs förut nämnda betänkande (SOU 1984:56) och remissbehandlingen av dessa betänkanden föreslogs i prop. 1985/86: 15 vissa förändringar av polisens uppgifter och ställning under väpnade konflikter. Propositionen avslogs av riksdagen i enlighet med förslag av justitieutskottet (JuU 1985/86237). som uttalade att ett ställningstagande till de genom propositionen aktualiserade frågorna borde anstå. så att de skulle kunna bedömas i belysning av de överväganden som föranleddes av folkstyrelsekommitténs betänkande och remissbehandling- en av detsamma. .lag ämnar emellertid inte här ta upp dessa frågor på nytt. Med hänsyn till att riksdagsbehandlingen av propositionen gav vid handen att den breda enighet som bör eftersträvas beträffande frågor av denna typ inte föreligger i fråga om de lösningar som föreslogs av polisutredningen och folkrättskommittén avser jag att föranstalta om ytterligare underlag i ärendet.

3.3 Krigsdelegationen

Mitt förslag: Riksdagens krigsdelegation skall kunna träda i riksda- gens ställe även om det inte råder omedelbar krigsfara.

Skälen för mitt förslag: Statsmakterna konstaterade i samband med 1982 års försvarsbeslut. att de militärtekniska förutsättningarna för ett överras- kande angrepp mot Sverige ökar. Detta ansågs ställa ökade krav på att totalförsvaret snabbt skall kunna mobiliseras och krigsorganiseras (prop. 1981/82: 102 bil. 1 s. 30). Försvarsutskottet uttalade bl. a. att den admini- strativa beredskapen berör alla nivåer i fredssamhället och att riksdagen, regeringen, m.fl. måste hålla en organisationsberedskap (FöU 1981/82: 18 s. 19—20).

Utvecklingen sedan år 1982 har ställt krav på skärpt uppmärksamhet på beredskapsfrågor. 1984 års försvarskommitté har i sin rapport (SOU 1985:23) Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet påtalat att den ökade räckvidden, rörligheten och flexibiliteten hos stormakternas stridskrafter förstärker möjligheterna att inleda angrepp överraskande (s. 82). I sina

förslag beträffande inriktningen av myndigheternas programplanering för perioden 1987—1992 (Ds Fö 1986:1 s. 4) har försvarskommittén också framhållit vikten av att olika beredskapshöjande åtgärder kan beslutas i rätt tid och att de kan vidtas smidigt. Försvarskommittén har vidare i sitt slutbetänkande (SOU 198719) Det svenska totalförsvaret inför 90-talet förordat att planeringen av åtgärder för att möta militära angrepp skall utgå från den svåraste situationen. att ett angrepp inleds med endast kort militär förvarning och vi således inte helt hunnit genomföra mobilisering och krigsorganisering (s. 8).

Regeringen har senast i propositionen om totalförsvarets fortsatta ut- veckling uttalat (prop. 1986/87z95 s. 25. jfr FöU 11) att stormaktsblockens kapacitet för överraskande angrepp och därav följande kortare militära förvarningstider vidareutvecklas samt att det nu därutöver finns skäl att uppmärksamma att särskilda sabotageförband tidigt kan sättas in mot funktioner som är viktiga för totalförsvaret.

Mot angiven bakgrund finner jag anledning att nu föreslå ytterligare en ändring i RF för att trygga folkstyrelsen vid krig eller krigsfara. Den gäller förutsättningarna för att krigsdelegationen skall kunna träda i riksdagens ställe.

En ”övergång till krigsorganisation" är för riksdagens del noga reglerad i 13 kap. 2 s" RF. Enligt bestämmelsen skall krigsdelegationen träda i riksdagens ställe om riket är i krig eller mnedelbar krigsfara och förhållan- dena kräver det. Om riket är i krig. meddelas förordnande att krigsdelega- tionen skall träda i riksdagens ställe av utrikesnämndens ledamöter enligt närmare bestämmelser i riksdagsordningen. Innan förordnande meddelas skall samråd ske med statsministern om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av krigsförhållandena att sammanträda, meddelas förordnandet av regeringen. Om riket är i omedelbar krigsfara. meddelas förordnande som nu sagts av utrikesnämndens ledamöter i förening med statsministern.

När krigsdelegationen skapades kunde den bara inkallas om landet var i krig. Genom grundlagsbeslut åren 1968—1969 infördes möjligheten för delegationen att verka redan vid omedelbar krigsfara. Skälet härtill var att det ansågs vara en brist att delegationen inte hade möjlighet att inträda redan vid hotande krigsfara så att riksstyrelsen kan flytta i tid (KU 1968:20 s. 43). _

Erfarenheten av övningar och försvarsspel är mot bakgrund av bl. a. den utveckling på det militärtekniska området som nyss angetts — att det är en svaghet från beredskapssynpunkt att krigsdelegationen inte kan träda i funktion redan innan en krigsfara har blivit omedelbar. I det läget finns emellertid nu inte grund för ett beslut att krigsdelegationen skall träda i riksdagens ställe.

Om Sverige blir angripet har det vital betydelse att riksdagen och rege- ringen är i stånd att leda landets försvarsansträngningar. Ett angrepp på vårt land kan som framgått ovan inledas överraskande och på ett sätt som syftar till att paralyscra våra ledningsfunktioncr. Redan en konstaterad krigsfara bör därför medge målmedvetna åtgärder för att trygga total- försvarets högsta ledning och möjligheterna för riksstyrelsen att fungera i så demokratiska former som möjligt. '

Reglerna för när krigsdelegationen kan träda in måste medge att beslut om sådant inträde fattas i tillräckligt god tid och i samklang med andra beredskapshöjande åtgärder i fråga om rikets högsta organ.

Jag föreslår därför att krigsdelegationen skall kunna inkallas till tjänstgö- ring även vid krigsfara som inte är omedelbar. Enligt min mening ligger en tillräcklig spärr mot att en sådan bestämmelse utnyttjas otillbörligt i kravet att förhållandena skall kräva att delegationen träder i riksdagens ställe.

4.1. Reformbehovet

Mitt förslag: Den administrativa fullmaktslagen och den särskilda rättegångslagen ersätts av ny lagstiftning. Denna innebär i huvudsak en modernisering av nu gällande bestämmelser. Den anpassas till 1974 års regeringsform och ändrade förhållanden inom kommuner- na. den statliga förvaltningen och domstolsväsendet.

Förslagen i promemoriorna och KBK-betänkandet innebär i sak detsam- ma som mitt förslag.

Rcmissinstanserna ansluter sig till uppfattningen att det behövs en ny lagstiftning på området.

Skälen för mitt förslag: Som framgått innehåller 13 kap. RF huvudsakli- gen bestämmelser om riksdagens och regeringens verksamhet under krig och vid krigsfara. Bl. 21. finns där grundläggande bestämmelser om bered- skapslagstiftningen. Med stöd av bemyndigande i lag kan regeringen med- dela föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars skulle ha medde- lats genom lag. Förutsättningen för att ett sådant bemyndigande skall få utnyttjas är att landet är i krig eller krigsfara eller att det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari landet har befunnit sig. I beniyndigandelagarna skall noga anges under vilka förutsättningar bemyndigandena får utnyttjas. Vissa begränsningar finns i riksdagens möjligheter att meddela sådana bemyndiganden (13 kap. 6 & RF). Under krig och vid omedelbar krigsfara kan regeringen vidare med stöd av riksdagens bemyndigande besluta att uppgifter som enligt grundlag ankommer på regeringen skall llyttas över till en annan myndig- het (13 kap. 85 RF). Befogenhet enligt 13 kap. 69" RF får dock inte överlåtas annat än om det är fråga om att en lag i ett visst ämne skall börja tillämpas.

I 13 kap. 13 & RF föreskrivs att undantag från principen att beslutande- rätten i kommunerna skall utövas av valda församlingar får föreskrivas i lag vid krig eller krigsfara eller vid sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara vari riket har befunnit sig.

Med stöd av de grundlagsbestämmelser som alltså tillåter att riksdagens och regeringens befogenheter i viss utsträckning delegeras till regeringen resp. andra myndigheter har riksdagen som nämnts redan i fredstid beslu-

tat s. k. fullmaktslagar. AFL är en sådan fullmaktslag. Den avser verksam- heten hos kommunerna, de statliga och kommunala förvalningsmyndighe- terna och förvaltningsdomstolarna. 'l'ill lagen hör en kungörelse (1943: 137) med särskilda bestämmelser angående stats— och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m. (ändrad senast 1973z865). Lagen avser inte de allmänna domstolarna och rättegångsförfa- randet där. Där gälleri stället SRL.

Genom AFL och SRL bemyndigas regeringen att föreskriva om sådana avsteg från vad som annars gäller i fråga om organisationen och verksam- heten inom förvaltningen och domstolsväsendet som kan bli nödvändiga vid krig eller krigsfara. De båda lagarna ger också myndigheterna möjlighet att ändra sitt arbetssätt i olika avseenden och anpassa sin verksamhet efter rådande förhållanden.

AFL tillkom under andra världskriget och har endast i liten utsträckning ändrats sedan dess. SRL är_ca 30 år gammal och är likaså i huvudsak oförändrad. Det säger sig nästan självt att det föreligger ett behov av att se över dessa två lagar mot bakgrund av den utveckling som har varit under de senaste årtiondena. En språklig och annan redaktionell modernisering framstår som viktig med tanke på att det gäller lagar som skall tillämpas i situationer då det är särskilt betydelsefullt att det finns klara och lättbe- gripliga bestämmelser. Även sakligt sett finns det mycket starka skäl för att beredskapslagstiftningen ses över på detta område. Jag nöjer mig med att ge några exempel för att illustrera de förhållanden som har ändrats.

Den kanske största skillnaden finns på det kommunala området. I dag svarar kommunerna för en större del av den offentliga sektorns verksam- het än staten. Efter kommunindelningsrcformerna är antalet primärkom- muner nu omkring 280 mot flera gånger så många tidigare. Betydelsen av den kommunala verksamheten framgår bl.a. av att principen om den kommunala självstyrelsen har skrivits in i 1974 års RF. Den statliga kon- trollen över kommunerna har minskats genom en rad beslut av statsmak- terna undcr senare år. Ny kommunallagstiftning har tillkommit under 1950- och 1970-talen. Hela denna utveckling har knappast satt några spår alls i AFL.

På både den statliga och kommunala förvaltningens område har en förvaltningslag stiftats år 1971 vilken nyligen ersatts av en ny sådan (SFS 1986:223). Antalet centrala ämbetsverk och andra statliga myndigheter med hela landet som verksamhetsomräde har ökat i ganska betydande utsträckning. Nya förvaltningsgrenar har kommit till, samtidigt som för- skjutningar i verksamhetens omfattning har skett mellan de myndigheter som fanns redan tidigare. Inte heller denna utveckling inom den statliga förvaltningen har avspeglats i AFL. Bl.a. kan man räkna med att vissa verksamhetsgrenar har tillkommit som inte fanns under andra världskriget och som vid krig eller krigsfara inte kan tillmätas sådan vikt att de bör få fortsätta utan bör läggas ned. AFL ger inte uttryckligt stöd för något sådant.

Inom domstolsväsendet har särskilt på förvaltningsrättskipningens om- råde stora förändringar ägt rum. Genom 1971 års förvaltningsrättsreform tillskapadcs förvaltningsdornstolar på länsnivå och kammarrättsorganisa-

tionen byggdes ut. Försäkringsdomstolar har inrättats liksom patent- besvärsrätten. Marknadsdomstolen och bostadsdomstolen är också nya domstolar. sett i detta perspektiv. En _nyligen beslutad reform av det militära ansvarssystemet innebär att krigsrätterna har försvunnit från den ljuni 1987 (SFS 1986z644—662). Också mellankommunala skatterätten har avskaffats med verkan fr.o.m. den 1 juli 1988 (SFS 1986: 1285).

Mot den bakgrund som jag nu i största korthet har skisserat delar jag uppfattningen i departementspromemoriorna och KBK-betänkandet och bland remissinstanserna att tiden är inne för en ny lagstiftning som skall ersätta AFL och SRL. Jag vill redan nu nämna att jag i det stora hela tillstyrker de förslag som har lagts fram i promemoriorna och betänkandet. Jag kommer i fortsättningen att först behandla det kommunala området för att därefter gå in på den statliga förvaltningen och sist ta upp domstolsvä- sendet. Jag tar alltså dessa verksamhetsområden i storleksordning.

Allra först vill jag säga något om den allmänna inriktningen på mina förslag. Min bedömning — som stämmer överens med promemoriornas och KBK-utredningens och med remissinstansernas — är alltså att en ny lagstiftning i stora delar kan bygga på de nuvarande bestämmelserna. Det bör därför vara fråga om en modernisering av dessa snarare än en helt genomgripande reform. En utgångspunkt för mina överväganden är vidare att det är nödvändigt att skapa regler som i likhet med de nuvarande ger ett betydande mått av handlingsfrihet under tider av krig och krigsfara. Om- ständigheterna kan ju växla i betydande grad. och det är svårt att förutse alla olika situationer som kan uppkomma. Lagstiftningen bör därför inte göras alltför detaljerad. Samtidigt är det viktigt att grundläggande värden i vårt samhälle inte skall sättas på spel. Rättssäkerheten måste få gälla i all rimlig utsträckning. Den kommunala självstyrelsen är en annan sådan central princip som bör upprätthållas så långt möjligt. Detta bör bl.a. medföra att vissa frågor. om vilka regeringen för närvarande har bemyndi- gats att föreskriva, regleras direkt i lag eller överlämnas åt kommunernas egen beslutanderätt.

Lagrådet har — utan att rikta någon erinran mot den föreslagna lagstift- ningens allmänna uppbyggnad framhållit att den i en del fall innebär en långtgående detaljreglering av olika situationer medan den i andra hänse- enden upptar regler som ter sig mycket vaga och allmänna. Jag kan ha viss förståelse för denna synpunkt. Som lagrådet har varit inne på torde det dock vara ofrånkomligt att lagen till en del får denna karaktär med hänsyn till de skiftande förhållanden som den är avsedd att reglera och till de situationeri vilka den är avsedd att fungera.

Innan jag går in på de olika delområdena vill jag vidare ta upp vissa allmänna frågor om utformningen av en ny beredskapslagstiftning.

'.») ls)

4.2. Allmänt om utformningen av den nya beredskapslag- stiftningen

Mitt förslag: Den administrativa fullmaktslagen och den särskilda rättegångslagen ersätts med en enda ny lag, benämnd lag om förfa- randet hos kommunerna. förvaltningsmyndighetcrna och domstolar- na under krig eller krigsfara m.m. Lagen blir tillämplig på de beslu- tande församlingarna i kommunerna. landstingskommunerna och de kyrkliga kommunerna samt på förvaltningsmyndigheterna och dom- stolarna. Myndigheterna under riksdagen och kyrkomötet undantas dock från tillämpningsområdet. Den rättskipande och rättsvårdande verksamheten hos alla typer av domstolar regleras gemensamt i så stor utsträckning som möjligt.

Förslagen i departementspromemoriorna och KBK- utredningens förslag: Enligt förvaltningspromemorian skall en ny administrativ fullmaktslag er- sätta AFL och vara tillämplig på förvaltningsmyndigheter med undantag för myndigheter under riksdagen och på beslutande kommunala och kyr- kokommunala församlingar. Domstolspromemorian innebär att SRL cr- sätts med en ny judiciell fullmaktslag som blir tillämplig på domstolarna i deras rättskipande och rättsvårdande verksamhet.

KBK-utredningen föreslår att bestämmelser om beslutsprocessen vid krig och krigsfara tas in i ett nytt kapitel i kommunallagen _(1977zl79. ändrad senast 1987z441) såvitt avser det kommunala området samt i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter (ändrad senast 1986: 1338. LFKS) såvitt avser det kyrkokommunala området.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som har yttrat sig i dessa delar godtar i princip de förslag som läggs fram i departementspromemo— riorna och i KBK-betänkandet. '

Skälen för mitt förslag:

Den nuvarande regleringen

AFL och SRL är lagtekniskt utformade på samma sätt och innehåller dessutom flera regler som överensstämmer med varandra i materiellt hän- seende. Så är fallet i fråga om förutsättningarna för att lagarna skall sättas i direkt tillämpning (1 .5 första och andra styckena AFL resp. SRL). Be- stämmelserna innebär att lagarna träder i tillämpning automatiskt vid krigsutbrott. Vid krigsfara eller om det råder andra utomordentliga av krig eller krigsfara föranledda förhållanden. kan regeringen förordna att lagarna skall tillämpas. I anslutning till bestämmelserna om förutsättningarna för att lagarna skall bli tillämpliga föreskrivs att sådana stadganden som strider mot dem eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dem inte gäller under den tid som de tillämpas (1 & tredje stycket AFL och 1 & tredje stycket SRL).

När det gäller tillämpningsområdet har AFL en väsentligt större räck-

vidd än SRL. Tillämpningsområdct för AFL framgår dels indirekt av en bestämmelse om vissa undantag från lagens bestämmelser. dels av en definition av vad som avses med statsmyndighet och kommunalmyndig- hct. Det kan särskilt nämnas att förvaltningsdomstolarna faller under defi- nitionen i AFL av statsmyndighet. Undantagna är riksdagen och kyrkomö- tet. deras organ och myndigheter samt de domstolar. mål och ärenden som faller inom SRL:s tillämpningsområde. SRL saknar däremot uttryckliga bestämmelser om tillämpningsområdet. Den är tillämplig på de allmänna domstolarna och på arbetsdomstolen. marknadsdomstolcn och bostads- domstolen. ' '

Både AFL och SRL ger regeringen vittgående befogenheter att fördela om arbetsuppgifteroch att placera om personalen.

Den omorganisation som AFL gör möjlig går i första hand ut på en decentralisering av besluten. Förvaltningsuppgifter som ligger på regering- en får föras över på underordnad myndighet (2 :$ första stycket l AFL). Det är närmast de centrala verken eller länsstyrelserna som man har tänkt sig att besluten i vissa ärenden skall kunna överlåtas på Deras uppgifter kan 1 sin tur överföras till andra myndigheter. statliga eller kommunala lika väl som en överföring i övrigt kan ske av arbetsuppgifterna olika"

arbetsuppgifter kan ocksa ske genom förordnande att talan inte få1 full- följas mot en statlig my'ndighets beslut 1 vissa mal och ärenden (2 5 första stycket 2 och 3 AFL).

Inom domstolsväsendet kan på motsvarande sätt uppgifter som ankom- mer på en viss underrätt eller lagfaren domare eller en viss hovrätt helt eller delvis överföras till en annan likställd domstol eller domare (2 5 första stycket.. SRL). När det gäller högsta domstolens och hovrätternas tjänst- göring på avdelningar får regeringen förordna efter omständigheterna (2 5 andra stycket SRL).

För att tillgodose personalbehovet får regeringen enligt AFL bestämma att den som tjänstgör i en statlig eller kommunal myndighet skall tjänstgöra i annan befattning än den han har (2 % andra stycket). På motsvarande punkt är SRL mera restriktiv. Regeringen får visserligen bestämma om ändrad tjänstgöring för befattningshavare vid allmänna domstolar men bara om det gäller tjänst hos en annan allmän domstol. Regeringens befo' genheter inskränks även så till vida att domare inte kan åläggas att tjänst- göra annat än som domare och' att justitieråd inte alls kan åläggas någon annan tjänst (3 5 första stycket SRL).

Andra organisatoriska förändringar som regleras avser bl. a. de offentli— ga organens beslutförhet och sammansättning samt förläggningsort. AFL ger regeringen befogenhet att förordna att en myndighet får fatta beslut i en annan sammansättning eller med ett mindre antal ledamöter eller i en annan ordning än annars är föreskrivet (2 & första stycket 6 AF L). Några sådana befogenheter'i fråga om domstolarna gäller inte enligt SRL. För att beslut om de förflyttningar som kan bli nödvändiga skall kunna fattas tillräckligt snabbt ger AFL regeringen fullmakt att förordna att en myndig- het skall ha sin verksamhet förlagd till en annan ort än den. där verksamhe- ten annars skall utövas (2 5 första stycket 5). Också från den tidsmässiga

regleringen av förvaltningsverksamheten får sådana avsteg göras som kan behövas för att myndigheterna skall kunna fullgöra uppgifterna vid lämplig tidpunkt (4 5 första stycket AFL). På domstolssidan motsvaras dessa föreskrifter av bestämmelsen i SRL (2 5 första stycket l) att regeringen får bestämma att en domstol skall sammanträda på andra tider och ställen än som är föreskrivet för vanliga fall.

Bestämmelserna i AFL avser att undanröja de hinder mot att förvalt- ningsärendena handläggs och avgörs som kan tänkas uppkomma genom lagregler om förfarandet. För att beslut skall kunna fattas så snabbt som möjligt gäller enligt AFL att myndigheterna inte är tvungna att iaktta sådana bestämmelser som reglerar det sätt, på vilket ärendet skall utredas, t. ex. att en annan myndighet skall höras eller att återförvisning skall äga rum (5 5). Till skydd för rättsägare innehåller AFI- bestämmelser om hinder för fonsatt handläggning samt om anstånd och laga förfall. som huvudregel gäller i fråga om myndighetsutövning att ett mål eller ärende skall förklaras vilande när det finns anledning att anta att en part är ur stånd att bevaka sin talan eller hinder annars möter för utredningen (6 och 7 åå AFL).

Vad angår förfarandet vid de allmänna domstolarna är bestämmelserna i SRL avfattade med tanke på att undanröja framför allt de svårigheter som uppkommer när en part är förhindrad att delta i en rättegång. I SRL tas bestämmelser upp främst om överflyttning av målet och om förordnande av s.k. ombud för bortavarande part. Bestämmelserna innebär att den domstol som enligt allmänna regler är rätt forum får förordna att målet flyttas över till en annan domstol som är likställd och har bättre möjligheter att utreda och avgöra det (5 ä). Ombud för bortavarande part får förordnas för den som kan antas vara ur stånd att bevaka sin rätt när det är av synnerlig vikt för honom eller hans motpart eller från allmän synpunkt angeläget att handläggningen främjas (6 5).

För att skydda den enskilde mot rättsförlust då han på grund av förhål- landena är förhindrad att i vanlig ordning tillvarata sina intressen hos myndigheter och domstolar innehåller både AFL och SRL ett bemyndi- gande för regeringen att förordna om en generell förlängning av fullföljdsti- der (9 & första stycket AFL och 9 & SRL). Förutom en generell förlängning medger AFL andra lättnader i fråga om fullföljdstider och även i fråga om sättet för fullföljd (9 & andra och tredje styckena AFL). Även SRL medger ytterligare lättnader genom bestämmelser som vidgar möjligheten för en part att få försutten tid återställd (l() & SRL).

Beträffande andra legala frister än fullföljdstider kan regeringen enligt AFL medge en allmän förlängning. De frister som avses är föreskrivna tider inom vilka ansökan eller anmälan hos myndighet måste göras eller någon annan sådan åtgärd måste vidtas för att en rättighet eller en förmån skall bevakas eller en skyldighet fullgöras (10 & AFL). '

I övrigt innehåller båda lagarna bestämmelser bl. a. om delgivning med den som tjänstgör inom det militära försvaret (12 å AFL och 15 & SRL) samt bestämmelser om i vilken utsträckning de befogenheter som lagen ger regeringen kan delegeras (ll & AFL och 16 så SRL).

En enda ny lag

Det är således tydligt att AFL och SRL har många gemensamma drag även om det också finns ett antal skillnader dem emellan. Likheterna är förklar- liga med tanke på att båda lagarna har utformats efter förebild i en lag från år l940 om domstolarna och rättegången vid krig och krigsfara. Det kan därför te sig naturligt att man när de två lagarna samtidigt skall ersättas med ny lagstiftning överväger att ta in samtliga nya bestämmelser i en enda ny lag.

Frågan om att ersätta AFL och SRL med en enda fullmaktslag har inte diskuterats i promemoriorna. Inte heller under förarbetena till AFL och SRL synes en gemensam lag ha övervägts. Med hänsyn till den nyreglering somjag nu avser att föreslå finns det emellertid anledning att pröva om inte promemoriornas två lagförslag kan förenas till en enda lag. Svenska kom- munförbundet har uttalat sig för en sådan ordning på sikt.

I promemoriorna föreslås en förskjutning mellan de båda lagarnas till— lämpningsområden. Det föreslås att den nya administrativa fullmaktslagen skall vara tillämplig på förvaltningsmyndigheter och på beslutande kom- munala och kyrkokommunala församlingar. Motsvarande bestämmelser beträffande förvaltningsdomstolarna tas in i förslaget till en ny judiciell fullmaktslag.

Vid en jämförelse mellan förslagen till en ny administrativ fullmaktslag och en ny judiciell fullmaktslag kan man i likhet med vad som framgår vid en jämförelse mellan AFL och SRL konstatera att sambandet mellan de båda lagförslagen är påtagligt. Det harju för övrigt också varit en målsätt- ning. Lagarnas uppbyggnad är densamma. Många paragrafer i de två lagarna har också stora likheter. En viss regelförcnkling bör därför kunna uppnås, om man har bestämmelserna samlade i en fullmaktslag i stället för två.

Till de lagtekniska fördelar som sålunda kan uppstå med en sammanhål- len lagstiftning kommcr det sakliga samband som finns mellan de områden som promemoriornas två lagförslag avser. Sett från konstitutionell syn- punkt är naturligtvis en reglering av samtliga domstolar i en enda lag naturlig. Jag förordar därför i likhet med promemoriorna och remissinstan- serna att en gemensam reglering av rättskipning och rättsvård hos alla typer av domstolar görs i den mån det är möjligt. Samtidigt kan man inte bortse från att förvaltningsdomstolarna i stor utsträckning överprövar beslut som förvaltningsmyndigheter har fattat och att det kan te sig lämp- ligt att olika myndigheter inom samma instanskedja regleras i samma lag. Det kan vidare råda viss tvekan om förvaltningsmyndigheter som står domstolarna nära. t. ex. arrende- och hyresnämnderna. skall höra till den ena eller andra lagens område. Polisens och åklagarnas brottsbekämpande verksamhet och exekutionsväscndet är andra exempel på att det inte alltid är lämpligt att dra en rågång mellan rättskipning och förvaltning.

Jag anser därför att det även sakligt sett finns starka skäl som talar för att man nu inte behåller den hittills gällande uppdelningen av bestämmelserna på två olika fullmaktslagar. Jag föreslår att AFL och SRL ersätts med en enda lag.

Den nya lagens til/('impningsområde

Vad gäller den nya lagens tillämpningsområde bör detta i vart fall omfatta domstolarna och de statliga förvaltningsmyndigheterna. Mot bakgrund av KBK-utredningens förslag uppkommer emellertid frågan om hur bered- skapsföreskrifterna för det kommunala och det kyrkokommunala omrädet bör fogas in i regelsystemet. I—Iuvudalternativen bör vara att antingen placera även dessa föreskrifter i den nya lagen eller dela upp föreskrifterna i kommunallagen resp. LFKS.

I och för sig nämns i KBK-betänkandet också andra alternativ. Ett är att bygga ut den nuvarande lagen (1964:63) om kommunal beredskap (om- tryckt '1984:1027. ändrad senast 1986: 1153) och motsvarande lag (1981 : 1216) om kyrklig beredskap. Ett annat alternativ är att förbereda ett utkast till författning. en s.k. '"skrivbordsförfattning”'. Inget av dessa alternativ är emellertid lämpligt. Vad gäller det första alternativet är det inte så bra att föra in kommunala och landstingskommunala beslutsregler m.m. i lagen om kommunal beredskap som i dag endast innehåller bestäm- melser om vilka uppgifter som åligger kommuner och landstingskommuner under beredskapstillstånd. Alternativet med en skrivbordsförfattning är olämpligt att genomföra därför att samhällsutvecklingen leder till att skriv- bordsförfattningar snabbt kan föråldras genom att de inte kontinuerligt följs upp i det löpande lagstiftningsarbetet. Vidare kan myndigheterna sakna kännedom om deras existens och därmed inte veta vilka förutsätt- ningar som de skall utgå från i sin planering.

Jag delar uppfattningen i betänkandet att inget av de senast berörda alternativen bör väljas.

För att återgå till de två huvudalternativ sombör-komma i fråga kan konstateras att KBK-utredningens förslag till ett nytt kapitel i kommunal- lagen endast innehåller vissa bestämmelser om den'kommunala besluts— processen medan förslaget till ny administrativ fullmaktslag i förvaltnings- promemorian innehåller även bestämmelser om den kommunala verksam- heten som gäller t. ex. överflyttning av uppgifter från en förvaltningsmyn- dighet till en annan och om handläggningen av förvaltningsärenden." Det bör vara en fördel om bestämmelserna om kommunerna återfinns i en lag. Man bör vidare se sambandet även i övrigt med den statliga verksamheten under krig och krigsfara.

En omständighet att beakta i sammanhanget är att demokratiberedning- en i sitt betänkande (SOU 198599) Principer för en ny kommunallag uttalar (s. 32) att beredskapsföreskrifterna inte hör hemma i en ny kommu- nallag utan att de i stället bör placeras i beredskapslagstiftningen. Försla- get har remissbehandlats och remissinstanserna harzi .princip inte haft något att erinra mot den uppfattning som har redovisats i betänkandet. Ärendet bereds för närvarande av en arbetsgrupp (C 1986:A) inom civilde- partcmentet.

Enligt min mening talar övervägande skäl för att man i vart fall inte nu tar in några beredskapsbestämmelseri kommunallagen och LFKS. .I stället bör de bestämmelser KBK-utredningen har föreslagit i huvudsak tas in i den av mig förordade nya fullmaktslagen.

Begreppet myndighet omfattar enligt RF:s terminologi inte riksdagen.

kyrkomötet eller beslutande kommunal församling (landstingen samt kom- mun- och kyrkofullmäktige m.fl.) men väl övriga statliga och kommunala organ i den mån dessa ingår i den offentligrättsliga organisationen. Andra myndigheter än regeringen och domstolarna betecknas förvaltningsmyn- digheter. Även organ med såväl statliga som kommunala inslag, som de allmänna försäkringskassorna. ryms under begreppet förvaltningsmyndig- het. Sådan offentlig verksamhet som utövas i privaträttsliga former, t. ex. av bolag. föreningar och stiftelser. eller som har uppdragits åt enskilda i andra fall anses dock inte utövas av förvaltningsmyndighet (jfr 1 kap. 9 & och 11 kap. 6 s'tredje stycket RF).

Av detjag redan har sagt framgår att den nya lagens tillämpningsområde i princip bör vara detsamma som AFL:s och SRL:s. Med användning av den terminologi RF har och som bör utnyttjas också i detta sammanhang kan tillämpningsområdet anges omfatta beslutande kommunala försam- lingar samt förvaltningsmyndigheter och domstolar. Det bör av lagen fram- gå att såväl kommuner som landstingskommuner och kyrkliga kommuner avses. Lagen kommer naturligtvis också att gälla regeringen. eftersom den skall innehålla ett antal bemyndiganden för regeringen att meddela före- skrifter och överlåta andra befogenheter till andra myndigheter. t. ex. att handlägga vad som normalt är regeringsärenden av förvaltningsnatur. Att regeringen berörs av lagen på detta sätt behöver dock inte anges uttryckli- gen när tillämpningsområdet skall beskrivas. Däremot bör av lagen framgå att vissa bestämmelser om tidsfrister m.m. som jag förordar är tillämpliga också på förvaltningsärendcn hos regeringen.

Grundläggande föreskrifter om prästerliga tjänster i svenska kyrkan och om stiftsmyndigheter skall enligt punkt 9 övergångsbestämmelserna till RF beslutas i särskild ordning. vilket innebär att yttrande från kyrkomötet skall inhämtas. I avvaktan på ett sådant yttrande undantogs i lagrådsremis- sen också de prästerliga tjänsterna och stiftsmyndigheterna från den nya lagens tillämpningsområde. Regeringen begärde i skrivelse 1987: 3 till kyr- komötet yttrande i detta lagstiftningsärende. Kyrkomötet har den 25 au- gusti 1987 uttalat att det inte har någon erinran mot att de föreslagna bestämmelserna blir tillämpliga också på prästerliga tjänster och stiftsmyn- digheter. Dessa bör därför liksom f. n. omfattas av beredskapslagstiftning— en.

Liksom i nuvarande lagstiftning och enligt förvaltningspromemorians förslag bör vissa förvaltningsmyndigheter undantas från tillämpningsområ- det, nämligen riksdagens och kyrkomötets myndigheter. Behovet av mot- svarande beredskapslagstiftning för. deras del får övervägas i annat sam- manhang.

Hänvisningar till S4-2

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

4.3. Tidpunkt för tillämpning

Mitt förslag: Lagen skall tillämpas om riket kommer i krig. Regering— en får föreskriva att lagen skall tillämpas vid krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

Förslagen i departementspromemoriorna och KBK- betänkandet överens- stämmer med mitt förslag utom så till vida att KBK-utredningen föreslår att regeringens förordnande inte skall krävas vid krigsfara utan att bestäm- melserna i utredningsförslaget automatiskt skall börja tillämpas också vid beredskapstillstånd.

Remissinstanserna har i princip inte några invändningar emot något av förslagen. Civilbefälhavaren i Östra civilområdet framhåller att ordet krig inte har definierats.

Skälen för mitt förslag: Allmän enighet synes råda'om att bestämmelser-' na i en ny lag liksom den nuvarande lagstiftningen bör tillämpas utan något särskilt förordnande av regeringen. om riket kommer i krig. Enligt KBK-utredningen bör de föreslagna bestämmelserna automatiskt börja tillämpas också vid beredskapstillstånd.

Beslut om beredskapstillstånd fattas enligt lagen (1960:513) om bered- skapstillstånd av regeringen när riket befinner sig i krigsfara. Beredskaps- tillstånd kan vid omedelbar krigsfara tillkännages genom beredskapslarm. Enligt 9 & beredskapskungörelsén (1960:515. 9 & ändrad senast 1981:645) innebär beredskapslarm att AFL och SRL börjar tillämpas. om inte rege- ringen föreskrivit annat.

Enligt 3 5 lagen om beredskapstillstånd kan civilbefälhavaren eller läns- styrelsen förordna om beredskapstillstånd — och tillkännage detta genom beredskapslarm om stridshandlingar inleds mot svenskt territorium och förbindelserna med riksstyrelsen 'inte kan upprätthållas. Sådant bered- skapslarm medför verkningar enligt kungörelsen bara "inom civilområdet eller länet (14 & beredskapskungörelsen).

För min del anser jag övervägande skäl tala för att bibehålla gällande ordning med krav på särskilt beslut av regeringen utom i krigsfallet. sär- skilt som de bestämmelser som KBK-utredningen har förordat i mitt förslag infogas i den nya fullmaktslagen. Det är enligt min uppfattning en fördel att regeringen så långt det är möjligt särskilt skall ta ställning till fullmaktslagens tillämpning.

Civilbefälhavaren i Östra civilområdet framhåller att ordet krig inte är definierat och att lagen därför automatiskt kan börja tillämpas först när regeringen kungjort att krigstillstånd inträtt. Krigstillstånd med invasion av omfattande markstyrkor kan enligt civilbefälhavaren råda även om sådan kungörelse inte utfärdats.

I likhet med vad som uttalades i förarbetena till 1974 års regeringsform (prop. 1973:9() s. 447) anserjag att det inte är möjligt att i vare sig lag eller motivtext närmare ange vilka slags handlingar som skall anses innebära att krigstillstånd inträder. Jag förutsätter emellertid att fullmaktslagens be-

stämmelser om krig alltid skall vara tillämpliga i ett sådant läge som det som avses i civilbefälhavarens remissyttrande. Någon särskild kungörelse om att krigstillstånd har inträtt bör inte vara nödvändig för att lagen skall börja tillämpas.

I detta sammanhang vill jag erinra om att det måste finnas en laglig regering för att bemyndiganden enligt fullmaktslagen skall kunna utnyttjas. Nuvarande reglering tillåter regeringen att med viss begränsning fatta beslut på ockuperat område (jfr 13 kap. 10 & RF). Jag har i det föregående (avsnitt 3.1) förordat att regeringen inte skall få fatta beslut på område som kontrolleras av en främmande makt som ockuperat svenskt territorium. Genomförs förslaget innebär det att så länge åtminstone fem statsråd (7 kap. 4 & RF) befinner sig i frihet tillsammans inom landet eller i exil — det alltid kommer att finnas en laglig regering. Det bör understrykas att det är en folkrättslig princip att civilbefolkningcn inom ockuperat område skall behålla sin lojalitet mot en sådan laglig regering. oavsett om denna befinner sig inom eller utanför landets gränser. Befolkningen skall därför följa de bestämmelser som regeringen utfärdar på icke-ockuperat område. Ocku- pationssituationen innebär dock självfallet med nödvändighet en inskränk- ning i regeringens bestämmanderätt genom att endast de beslut ockupan- ten anser sig kunna tolerera kommer att kunna omsättas i praktisk hand- ling.

Saknas en laglig regering kan alltså inte några bemyndiganden enligt fullmaktslagen lämnas. Frågan om utnyttjande av redan lämnade bemyndi- ganden under ockupation bör enligt min mening övervägas särskilt. Jag vill erinra om attjag förut (avsnitt 3.1) berört frågan om en generell genomgång av vår beredskapslagstiftning såvitt gäller detta fall.

Hänvisningar till S4-3

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

4.4. Riksdagens godkännande

Mitt förslag: Regeringens förordnande om lagens tillämpning måste inom en månad underställas riksdagen.'Annars upphör förordnandet att gälla.

Förslagen i departemcntspromemoriorna överensstämmer med mitt för- slag. KBK-utredningen har inte lagt fram något motsvarande förslag.

Remissinstanserna har i princip inte haft något att erinra mot förslagen.

Skälen för mitt förslag: I såväl AFL (1 å andra stycket) och SRL (l å andra stycket) som annan beredskapslagstiftning (se t.ex. 2 % förfogande- lagen 1978:262 och 3 & ransoneringslagen 1978z268) har riksdagen i enlig— het med 8 kap. 12 & RF föreskrivit att bestämmelser som regeringen har beslutat med stöd av ett bemyndigande i lagstiftningen skall underställas riksdagen för prövning inom viss tid. Godkänncr inte riksdagen bestäm- melserna, upphör dessa att gälla.

Krav på sådan underställning är enligt min mening en naturlig bestånds- del i en lagstiftning som ger regeringen vidsträckta befogenheter att med- dela föreskrifter som avviker från vad som normalt gäller enligt lag. Jag

förordar därför att departementspromemoriornas förslag genomförs i den- na del.

Hänvisningar till S4-4

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2
 • SOU 2008:61: Avsnitt 4.2

4.5. Den kommunala beslutsprocessen m.m.

Hänvisningar till S4-5

Mitt förslag: Kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet får i brådskande fall företräda kommunfullmäktige och landstinget (full- mäktige) mellan fullmäktiges sammanträden. Vissa frågor skall dock alltid vara förbehållna fullmäktige.

Fullmäktige får handlägga ett ärende om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande.

KBK-utredningens förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna har i princip tillstyrkt förslaget. Överbefälhavaren pekar på behovet av snabba beslut även i fredstid.

Skälen för mitt förslag:

Den nuvarande ordningen

Kommunallagen innehåller inga särskilda regler om kommunernas och landstingskommunernas organisation och verksamhet under beredskaps- och krigsförhållanden. Kommunallagens grundläggande bestämmelser att beslutanderätten i kommunerna och landstingskommunerna utövas av kommunfullmäktige resp. landstinget samt att förvaltning och verkställigj het ankommer på kommunstyrelsen resp. förvaltningsutskottet (i fortsätt-' ningen gemensamt benämnda styrelsen) och andra nämnder skall därför i princip tillämpas också under beredskap och krig.

I kommunallagen anges vissa ärenden som kräver beslut av fullmäktige. Sålunda skall fullmäktige varje år fastställa budget och skattesats för kommunen samt behandla revisionsberättelsen och besluta om ansvarsfri- het skall beviljas styrelsen och andra nämnder (4 kap. 3 å och 5 kap. 6 å). De skall vidare bl.a. förrätta vissa val (se t. ex. 3 kap. 2 och 13 åå). Iövrigt gäller att fullmäktige får delegera sin beslutanderätt i en. viss grupp av ärenden till styrelsen eller annan nämnd, i den mån annat inte följer av lag eller annan författning. Sådan delegation får dock inte avse ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt (1 kap. 5 å tredje stycket). Denna möjlighet skall enligt förarbetena (KU 1976/77225 s. 17) användas med stor restriktivitet.

Styrelsen och andra nämnder är kommunala förvaltningsmyndigheter (] "kap. 8 å RF). De fullgör dels vad som kan kallas frivilliga uppgifter inom ramen för den kommunala självstyrelsen — den s.k. oreglerade kommu- nalförvaltningen — dels förvaltningsuppgifter som staten enligt ll kap. 6 å och 8 kap. 5 å RF uppdragit åt kommunala organ på vissa områden — den s.k. specialreglerade kommunalförvaltningen.

Med stöd av 2 å första stycket 3 AFL hari 11 å tillämpningskungörelsen till AFL föreskrivits att styrelsen kan överta beslutanderätten i frågor som inte kan anstå. om den beslutande församlingen inte kan sammanträda under krig eller krigsfara.

Enligt 1 kap. 7 å RF skall den kommunala beslutanderätten utövas av valda församlingar. Den beslutanderätt som åsyftas i RF gäller beslut av grundläggande natur eller av generell räckvidd. där det politiska momentet allmänt sett är dominerande (prop. 1973:90 s. 231 ). För att möjliggöra att beslutanderätten kan delegeras från kommunfullmäktige och landsting fö- reskrivs numera i 13 kap. 13 % RF att beslutanderätten i kommunerna kan utövas på sätt som anges i lag. om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit Sig.

Den kommunala verksamheten ingår som en viktig del i vårt lands totalförsvar. Kommunernas och landstingskommunernas uppgifter och verksamhet inom totalförsvaret utom civilförsvarsverksamheten regleras främst genom lagen om kommunal beredskap och den kommunala bered- skapskungörelsen (1964z722. ändrad senast 1986: 1053). Lagen förutsätter att den verksamhet som bedrivs i fredstid och som bedöms viktig från totalförsvarssynpunkt i möjligaste mån skall upprätthållas även under be- redskap och i krig. Kommunerna och landstingskommunerna är redan i fredstid skyldiga att planera för sin verksamhet och vidta andra förberedel- ser som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter under bered- skap och krig. Kommunernas uppgifter inom civilförsvaret regleras genom civilförsvarslagen (1960:74.omtryckt1984: 1026, ändrad senast 1987:152). Kommunerna har den 1 januari 1987 tagit över ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå under krig och krigsfara. Kom- munstyrelsen är fr.o.m. den ljuli 1986 den högsta civila totalförsvars- myndigheten på lokal nivå.

Besluranderätten bör kunna delegeras

Det är uppenbart att det är mycket betydelsefullt att den kommunala beslutsprocessen kan fungera också under krig eller krigsfara. Det är också tydligt att kommunallagens regler om beslutanderätten i kommuner och landstingskommuner inte är så utformade att de säkerställer behovet av snabba kommunala beslut i kritiska situationer. Någon form av särregle- ring krävs därför för att den kommunala beslutsprocessen skall fungera tillfredsställande också under krig eller krigsfara. KBK-utredningen har i enlighet med sina direktiv prövat olika lösningar av denna fråga.

Utredningen har överVägt att föreslå en motsvarighet till riksdagens krigsdelegation för kommunerna och landstingskommunerna men har stan- nat för att i stället delegera beslutanderätt till' kommunstyrelsen resp. förvaltningsutskottet så att dessa organs befogenheter blir i stort desamma som fullmäktiges.

Jag delar KBK-utredningens och remissinstansernas uppfattning att den kommunala beslutsprocessen så långt som möjligt bör vara densamma som i fredstid och att fullmäktigesammanträden bör hållas i så stor utsträckning

som möjligt. Utredningsförslaget innebär att den fredstida beslutsproces- sen i princip kan bibehållas med kommunfullmäktige och landstinget som beslutande organ och kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet som verkställande. I de lägen där beslut av fullmäktige inte kan avvaktas. får dock styrelsen enligt förslaget besluta i deras ställe. Genom de föreslagna reglerna tillgodoses intresset av enkel reglering. eftersom den innebär en förhållandevis begränsad avvikelse från kommunallagens principer. Kom- . munstyrelsens och förvaltningsutskottets ökade befogenheter kan ses som "en utvidgning av den delegationsmöjlighet som 1 kap. 5 å kommunallagen ger redan i fredstida situationer.

I likhet med KBK-utredningen och remissinstanserna anser jag därför att kommunstyrelsen eller förvaltningsutskottet skall få fatta beslut. som normalt ankommer på fullmäktige. mellan fullmäktiges sammanträden. Frågan om liknande befogenheter i krissituationer under fredsförhållanden bör övervägas i annat sammanhang. t. ex. vid arbetet på en ny kommunal- lag.

Undantag från styrelsens befogenhet att fatta beslut i fullmäktiges ställe bör som förordats göras för vissa frågor. nämligen val av ledamöter och suppleanter i kommunala nämnder (inklusive styrelser eller förvaltningsut- skott) och av revisorer och revisorssuppleanter samt beviljande av an-. svarsfrihet m.m. för nämndledamötcr. Härigenom säkerställs att ledamö- terna i kommunala nämnder också under krig och krigsfara utses av ett direktvalt organ.

I sak ligger den nu förordade ordningen nära gällande reglering enligt AFL.

Beslut som styrelsen har fattat i fullmäktiges ställe bör i enlighet med ' vad KBK-utredningen har föreslagit anmälas vid nästa sammanträde med fullmäktige.

I normala fall gäller enligt 2 kap-. 12 å kommunallagen att ärenden får handläggas endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. I tider då fullmaktslagen tillämpas bör det som KBK-utredningen och remissin- stanserna funnit räcka om mer än en tredjedel av ledamöterna av kommun- fullmäktige eller landstinget är närvarande. Detta får anses vara en lämplig avvägning mellan behovet av att minska det obligatoriska antalet ledamö- ter samtidigt som den kommunala demokratin inte kan anses otillbörligt eftersatt.

Justitiekanslern ifrågasätter om man inte borde överväga en författnings— bestämmelse som garanterar att proportionaliteten i huvudsak upprätthålls vid krig eller krigsfara. Det kan enligt justitiekanslern inte uteslutas _att vissa grupper kan få det svårare att verka under ett krigstillstånd och detta skulle kunna utnyttjas av andra grupper. som normalt är i minoritet i ' fullmäktige. till att skaffa sig otillbörliga förmåner eller att fatta beslut som gynnar en ockupationsmakt.

Enligt kommunallagen är valutslaget avgörande inte bara för turordning- en mellan suppleanterna utan också för suppleanternas tjänstgöringsrätt. Denna regleras i 2 kap. 11 å kommunallagen. som dock saknar bestämmel- ser om det praktiska förfarandet när en ordinarie ledamot anmäler förhin- der och en suppleant skall kallas in. Dessa frågor regleras enligt 2 kap. 30 å kommunallagen i kommunernas och landstingens arbetsordningar.

Jag utgår från att de politiska partierna i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen kommer att kalla in suppleanter så att proportionaliteten mellan olika partier inte rubbas. Någon särskild författningsreglcring av saken behövs inte enligt min mening.

Hänvisningar till S4-5-1

Mitt förslag: Kommunstyrelsen eller förvaltningsutskottet och övri- ga nämnder får handlägga ärenden om mer än en tredjedel av leda- möterna är närvarande. Antalet ledamöter får dock inte vara mindre än tre.

Ordföranden i kommunstyrelsen, förvaltningsutskottet eller en annan nämnd får ensam fatta beslut i brådskande ärenden av synner- lig vikt. Dessa beslut skall anmälas till styrelsen eller nämnden.

I Stockholms kommun skall fullmäktige kunna besluta att borgar- rådsberedningen skall överta kommunstyrelsens uppgifter.

Styrelsen (eventuellt borgarrådsberedningen i Stockholms kom- mun.) eller en nämnd skall efter beslut i fullmäktige kunna överta en förvaltning eller verkställighet som annars ankommer på en annan nämnd än styrelsen.

KBK-utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna godtar i princip försla- get. Uppsala kommun föreslår att en kommunal nämnd skall ha det totala ansvaret för kommunens försvars- och beredskapsuppgifter.

Stockholms kommun framhåller att regeln om förutsättningarna för att lagen skall träda i tillämpning förhindrar kommunerna att bestämma sin krigsorganisation redan i fredstid. En länsstyrelse ifrågasätter om KBK- utredningens förslag — somju bl. a. innebär att fullmäktige skall bibehålla beslutanderätten så långt som möjligt — överensstämmer med reglerna om att en civilförsvarsstab skall finnas i varje kommun.

Skälen för mitt förslag: Styrelsens storlek i kommuner och landstings- kommuner varierar vanligen från sju till nitton ledamöter. I 3 kap. 2 och 9 åå kommunallagen föreskrivs att antalet ledamöter i styrelsen inte får vara mindre än fem samt att ärenden får handläggas endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Det kan därför uppstå svårigheter att uppnå beslutförhet i krig eller vid krigsfara, om inte kravet på antalet närvarande ledamöter kan minskas på samma sätt som för fullmäktige. Detta gäller även övriga nämndcr'tjfr 3 kap. 13 å).

Jag föreslår i likhet med utredningen att styrelsen och övriga nämnder får handlägga ärenden. om mer än en tredjedel av ledamöterna är närva- rande. Jag anser dock att antalet närvarande ledamöter aldrig får vara mindre än tre.

Styrelsen i kommuner och landstingskommuner har redan i fredstid en ledande ställning bland de kommunala myndigheterna. De får en än mera central roll vid krig eller krigsfara bl.a. på grund av förslaget att genom

ställföreträdarskap fatta beslut i frågor som nörmalt ankommer på fullmäk- tige. Det kommer att krävas att de personer som svarar för kommunens eller landstingskommunens verksamhet har möjlighet att fatta snabba be— slut som omedelbart kan verkställas. Jag anser att en viss del av styrelsen bör vara tillgänglig för kontinuerlig tjänstgöring. företrädesvis dess arbets- utskott eller motsvarande inklusivc ordföranden. Ett par remissinstanser har uttalat sig för denna lösning.

Även om styrelsen kan fatta beslut med färre ledamöter än i fredstid kan det uppstå situationer under krig eller krigsfara då beslut måste fattas omgående. Det kan t. ex. vara fråga om timmar eller någon dag innan en region utsätts för ett fientligt angrepp. Beslutet kan avse t.ex. en snabb omdisponering av hälso- och sjukvårdsresurser. Jag föreslår därför att ordföranden i styrelsen eller en nämnd ensam kan fatta beslut i brådskande ärenden av synnerlig vikt. En sådan ordning överensstämmer i sak nära med gällande rätt (12 och 15 åå tillämpningskungörelsen till AFL) och med KBK- utredningens och remissinstansernas uppfattning.

Med anledning av att en kommun anser att övergången från freds- till krigsorganisation skulle underlättas om en kommunal nämnd får det totala ansvaret för kommunens försvars— och beredskapsuppgifter vill jag fram- hålla att varje kommun själv bör få bestämma sin krigsorganisation. Enligt min mening bör dock styrelsen ha det övergripande samordningsansvaret.

Kommunerna bör redan under fredstid bestämma sin krigsorganisation av vilken skall framgå vilka nämnder som avvecklas eller läggs samman. Det är uppenbarligen främst de fakultativa nämnderna som kommer att avskaffas eller slås. samman. Styrelsen eller en speciallagsreglerad nämnd kan också tänkas överta en fakultativ nämnds uppgifter.

Enligt min uppfattning — som bygger på nuvarande reglering (13 å tillämpningskungörelsen till AFL) och som delas av utredningen och re- missinstanserna — bör därför fullmäktige kunna besluta att föra över förvaltningsuppgifter från en nämnd till styrelsen eller en annan nämnd. I Stockholms kommun bör fullmäktige kunna besluta att på samma sätt överföra kommunstyrelsens uppgifter till borgarrådsberedningen.

Beslut om att föra över förvaltningsuppgifter bör kunna fattas av full- mäktige redan i fredstid. Själva lagen bygger ju på en sådan teknik med beslut i förväg. Jag kan alltså inte se att det möter något hinder för fullmäktige att i fredstid besluta att uppdra åt styrelsen eller nämnd att handha viss förvaltning eller verkställighet den dag fullmaktslagen börjar tillämpas. Beslutet måste kunna innebära att det börjar tillämpas först när fullmaktslagen börjat tillämpas. Detsamma gäller beslut av fullmäktige i Stockholms kommun att borgarrådsberedningen skall överta kommunsty- relsens uppgifter. .

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har satt i fråga om en regel om att beslut skall fattas av en vald församling eller genom s.k. ställföreträdar- beslut överensstämmer med de stora beslutsbefogenheter som ålagts den kommunala civilförsvarsstab som numera har införts. För min del vill jag framhålla att civilförsvarsstaben i princip inte har någon annan ställning än övriga förvaltningari kommunen (prop. 1984/85z49 s. 39). Det är fortfaran- de. kommunstyrelsen som ansvarar för ledningen av civilförsvarsverksam-

heten under beredskap och krig. Jag anser därför att den här förordade ordningen står i överensstämmelse med de nya.reglerna i civilförsvars- lagen.

Hänvisningar till S4-5-2

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

Min bedömning: Några särskilda regler bör inte införas såvitt gäller möjligheterna att anföra kommunalbesvär under krig eller krigsfara.

KBK-utredningens bedömning överensstämmer med min. Remissinstanserna gör med något undantag samma bedömning.

Skälen för min bedömning: KBK-utredningen har i enlighet med sina direktiv prövat möjligheterna att inskränka rätten att anföra kommunal— besvär vid krigstillstånd med hänsyn till att besluten måste kunna verkstäl- las snabbt och att domstolarna under krigstillstånd kan använda sina begränsade resurser till andra uppgifter än att pröva kommunalbesvär. Utredningen har dock stannat för att inte föreslå någon förändring i gällan- de regler.

Länsstyrelsen i Stockholms län menar att det är tveksamt att under krig behålla gällande" regler men anser att det möjligen kan vara motiverat att ha kvar prövningen av överklagade beslut under ett mera utdraget bered- skapstillstånd då förhållandena kan ha stabiliserats.

Det är enligt min uppfattning sannolikt att reglerna om kommunalbesvär minskar i praktisk betydelse under krig eller krigsfara. Jag delar dock KBK-utredningens bedömning att möjligheten att överklaga kommunala beslut bör finnas kvar även i krig och vid krigsfara. För detta talar bl.a. rättssäkerhetsskäl. Jag återkommer i avsnitt 4.6.3 beträffande förvalt- ningsbesvär över kommunala beslut och i avsnitt 4.6.7 i fråga om förläng- ning av tider för överklagande av sådana beslut.

Hänvisningar till S4-5-3

Mitt förslag innebär

att kyrkofullmäktige respektive församlingsdelegerade skall få handlägga ett ärende om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande,

att kyrkorådet eller en annan nämnd skall få handlägga ett ärende om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande.

all kyrkorådet skall få företräda kyrkofullmäktige. församlingsde- legerade eller kyrkostämman mellan deras eller dess sammanträden i ett ärende som inte kan anstå.

att kyrkorådets eller en annan nämnds ordförande ensam skall få besluta i brådskande ärenden av synnerlig vikt

samt att motsvarande skall gälla de direktvalda kyrkoråd och de stiftsfullmäktige och stiftsstyrelser som avses tillkomma år 1989.

KBK-utredningens förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna har inte haft någon erinran mot förslaget. Göteborgs kyrkonämnd föreslår att fullmäktiges beslutanderätt skall få delegeras till kyrkonämndens ekonomiutskott som i Göteborg beslutar i 90 % av kyrko— nämndens ärenden.

Skälen för mitt förslag: .Den kyrkokommunala organisationen uppvisar en mera splittrad bild än de borgerliga kommunerna.

Enligt LFKS tillkommer beslutanderätten i en församling kyrkofullmäk- tige eller kyrkostämma. Den senare förekommer i mindre församlingar och omfattar alla röstberättigade församlingsmedlcmmar. Kyrkofullmäktige skall finnas i de församlingar som inte har kyrkostämma som beslutande organ.

] en kyrklig samfällighet som inte omfattar alla ekonomiska angelägen- heter utövas beslutanderätten av församlingsdelegerade som väljs av kyr- kostämman eller fullmäktige i de församlingar som ingåri samfälligheten. Församlingsdelegerades uppgifter och arbetsformer överensstämmer i öv- rigt i huvudsak med vad som gäller för kyrkofullmäktige.

Beslutanderätten i en total ekonomisk samfällighet utövas av kyrkofull- mäktige som väljs av de röstberättigade i de församlingar som samfällighe- ten omfattar.

I 1 kap. 7 åLFKS anges att förvaltning och verkställighet ankommer på kyrkorådet och övriga nämnder samt att det beslutande organet får uppdra åt kyrkorådet eller annan nämnd att utöva viss beslutsrätt som annars ankommer på det beslutande organet. Det finns inte några obligatoriska speciallagsreglerade nämnder på det kyrkokommunala området. Fakulta- tiva nämnder förekommeri viss utsträckning.

Enligt regeringens skrivelse 1987:1 till kyrkomötet om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan, m.m. avses från och med år 1989 beslutanderätten i församlingar i vissa fall tillkomma ett direktvalt kyrkoråd. Vidare skall det tillkomma kyrkliga kommuner på stiftsplanet, stiftssamfälligheter. med stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse. I varje stift skall också finnas en obligatorisk spccialregleradlnämnd. egendomsnämn- den.

De kyrkliga kommunernas uppgifteroch verksamhet inom totalförsvaret regleras i viss män i lagen om kyrklig beredskap.

I likhet med KBK-utredningen och remissinstanserna anser jag att för- slagen beträffande kommuner och landstingskommuner i avsnitt 4.5.1— 4.5.3 i tillämpliga delar bör få motsvarigheter i fråga om de kyrkliga kommunerna. Jag föreslår därför att kyrkofullmäktige resp. församlingsde- legerade. utan hinder av vad som är föreskrivet i 2 kap. 12 5 resp. 4 kap. 7 % LFKS. får handlägga ärende om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande.

Det finns inga regler om beslutförhet för kyrkostämma och därför be- hövs inga regler om detta för krigstillstånd.

Jag föreslår vidare att kyrkorådet får företräda kyrkofullmäktige. för- samlingsdelegerade eller kyrkostämman mellan dess sammanträden i be- slut som inte kan anstå. om det möter hinder att sammankalla det beslutan- de organet. Beslut som fattats på grund av sådant ställföreträdarskap skall

dock anmälas vid det beslutande organets närmast påföljande sammanträ- de.

Kyrkorådet och nämnderna bör i krig eller vid krigsfara kunna handläg- ga ärenden om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter bör dock alltid vara minst tre. Jag föreslår vidare att kyrkorå- dets eller annan nämnds ordförande ensam skall kunna fatta beslut i fall när det är av synnerlig vikt att beslut fattas omedelbart.

Kyrkorådets befogenheter bör vara inskränkta på motsvarande sätt som gäller för kommunstyrelser och förvaltningsutskott i de borgerliga kommu- nerna. dvs. inte omfatta vissa val m.m.

I 8 & andra stycket lagen om kyrklig beredskap föreskrivs att kyrkorådet skall leda verksamheten när den kyrkliga kommunen övergått till krigsor— ganisation samt att kyrkorådet därvid får besluta bl. a. om hur andra nämnder och organ än fullmäktige och församlingsdelegcrade skall inrikta och bedriva sin verksamhet. Det bör dock vara möjligt för församlingen eller samfälligheten att inom ramen för sin krigsorganisation delegera vissa förvaltningsfunktioner på annat sätt. t.ex. till ett arbetsutskott eller till kyrkvärdarna enligt de vanliga reglerna om delegation i 5 kap. 16 å LFKS.

I enlighet med vad lov-komötet har förordat bör de nya kommunala organen på stiftsplanet jämställas med de nuvarande kyrkokommunala organen i de hänseenden som har behandlats här. Detsamma bör gälla de nya direktvalda kyrkoråden.

Med anledning av att Göteborgs kyrkonämnd har tagit upp de särskilda bestämmelser som gäller för Göteborgs kyrkliga samfällighet vill jag påpe- ka att dessa bestämmelser skall upphöra den 1 januari 1989 enligt regering- ens skrivelse 1987: 1 till kyrkomötet. Jag saknar därför anledning att gå in på den delegeringsfråga som nämnden har aktualiserat.

I fråga om kommunalbesvär hänvisas till vad som har sagts i avsnitt 4.5.3.

Hänvisningar till S4-5-4

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

Mitt förslag: Kommunala och kyrkokommunala val skall kunna senareläggas. Fler suppleanteri kommunala organ skall kunna utses än som är föreskrivet för normala förhållanden.

Några nya regler om krav på svenskt medborgarskap införs inte nu i fråga om handläggningen i kommunerna av ärenden av betydel- se för rikets säkerhet.

Den nya lagen skall inte innhålla några särbestämmelser om lokala organ i kommunerna eller om kommunala bolag och andra privat- rättsliga subjekt. Däremot skall kommunalförbund mcd fullmäktige omfattas av de bestämmelser som gäller kommuner och landstings- kommunerna.

Förvaltningspromemorian och KBK-betänkandet: I fråga om valen och antalet suppleanter överensstämmer förvaltningspromemorians förslag med mitt.

Enligt KBK-utredningens förslag skall endast de förtroendevalda som är svenska medborgare under krig eller beredskapstillstånd få delta i eller närvara vid handläggningen av ärenden som är av betydelse för rikets . säkerhet.

KBK-utredningen bedömer att det inte behövs några nya bestämmelser om lokala kommunala organ eller om kommunala bolag m.m. KBK-utred- ningen har inte heller lagt fram några förslag som rör kommunalförbund utan hänvisat till att frågan om sådana förbund då var föremål för övervä- ganden inom regeringskansliet. Utredningens inställning är dock att dess förslag i övrigt bör kunna gälla också i fråga om kommunalförbund.

Remissinstanserna: Förslaget i fråga om valen har lämnats utan erinran. Beträffande det föreslagna kravet på svenskt medborgarskap framhåller några remissinstanser att förslaget bör gälla även i fredstid eftersom ett större planeringsansvar har ålagts kommunerna. Vidare bör frågan om krav på svenskt medborgarskap för kommunala tjänstemän med motsva- rande uppgifter övervägas närmare. En instans påtalar att enbart det svenska medborgarskapet inte innebär någon kvalifikation att motta sekre- tessbelagd information. Flera remissinstanser framhåller att både förtroen— devalda funktionärer och tjänstemän bör kunna underkastas personalkon- troll om de i sin befattning i krigsorganisation eller under planläggning i fred får del av sekretessbelagd information. Dessa frågor bör därför över- vägas i sin helhet innan beslut kan fattas.

Remissinstanserna har inte gjort några invändningar mot KBK-utred- ningens ställningstagande i fråga om lokala organ. kommunala bolag m. m. och kommunalförbund.

Skälen för mitt förslag:

Kommunalval m. m.

Liksom enligt AFL bör regeringen bemyndigas att föreskriva om senare- ' läggning av kommunala och kyrkokommunala val samt om ökat antal suppleanter i kommunala organ. Härigenom kan den kommunala besluts- processen lättare upprätthållas under krig eller krigsfara. Det kan erinras om attjag förut har föreslagit att val till kommunala församlingar inte skall få hållas på ockuperat område (avsnitt 3.2).

Krav på svenskt medborgarskap

I kommunallagstiftningen finns inga bestämmelser om krav på svenskt medborgarskap för förtroendeuppdrag eller tjänster inom borgerliga eller kyrkliga kommuner. .

En begränsning fanns dock tidigare när det gäller utländska medborgares möjlighet att väljas till ledamöter i beslutande kommunala församlingar. Sådana uppdrag var då förbehållna svenska medborgare. Från och med den ljanuari 1976 har utländska medborgare som varit kyrkobokförda i Sverige tre är närmast före valåret rösträtt vid val av kommunfullmäktige. landsting och kyrkofullmäktige. De är också valbara vid sådana val.

När bestämmelserna infördes konstaterade föredragande statsrådet (prop. I975/76:23 s. 99") att rikets säkerhet vid krig eller krigsfara kunde kräva att inskränkningar gjordes i utlännings rätt att fullgöra kommunala förtroendeuppdrag. I samband med införandet av kommunal rösträtt för invandrare intogs därför i utlänningslagen en bestämmelse om att regering- en fick meddela bestämmelser om utlännings rätt att inneha offentligt förtroendeuppdrag. Bestämmelsen återfinns nu i 1039" utlänningslagen (1980:376) som liksom tidigare lagrum även avser utlännings rätt att inneha anställning under krig eller krigsfara.

Det linns alltså för närvarande inte några bestämmelser som uppställer krav på svenskt medborgarskap för förtroendevalda i kommuner och landstingskommuner och kyrkliga kommuner. Mot bakgrund av kommu- nernas roll i totalförsvaret kan detta ses som en brist. som man delvis skulle komma till rätta med. om KBK-utredningens förslag genomförs. Ingen remissinstans har heller uttalat sig emot utredningens förslag. utan invändningarna är främst att också frågan om personalkontroll av kommu- nala befattningshavare och frågan om motsvarande inskränkning för kom- munala tjänstemän bör övervägas samtidigt. Också frågan om de förtroen- devaldas behörighet i fredstid tas upp av remissinstanserna.

För min del delarjag uppfattningen att dessa olika frågor har ett sam- band.

Frågan om krav på svenskt medborgarskap för kommunala tjänstemän som handlägger ärenden av betydelse för rikets säkerhet övervägs för närvarande av utredningen (Fö 1985:01) om översyn av civilförsvarslag- stiftningen m.m. Även frågan om de förtroendevaldas behörighet i fredstid behöver utredas närmare. Med hänsyn härtill anserjag att det nu inte finns anledning att införa några nya bestämmelser. särskilt som 1035 utlän- ningslagen ger möjlighet att reglera saken. Också frågan om personalkon— troll av kommunala tjänstemän och förtroendevalda får övervägas särskilt. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning till KBK-utredningens förslag i denna del.

Lokala organ i kommunerna

I lagen (.1979:4()8) om lokala organ i kommunerna (omtryckt 1979: 1 167. ändrad senast 1983: 304) har kommunerna getts frihet att decentralisera sitt nämndarbete. Motsvarande reglering på det landstingskommunala områ- det utgörs av lagen (1985: 127) om särskilda organ i landstingskommuner- na. Regeringen har nyligen (prop. 1986/87:91) föreslagit att 1979 års lag skall ersättas av en ny lag om lokala nämnder.

Den decentralisering det här är fråga om är frivillig. och KBK-utredning- en har bedömt att det är en sak för varje kommun att ta ställning till eventuella lokala organs existens. uppgifter och verksamhetsområden un- der krig eller beredskapstillstånd. Remissinstanserna har inte haft någon invändning mot denna bedömning. som ocksåjag delar.

Kommunala bolag m. m. Det är vanligt att kommunal och landstingskommunal verksamhet bedrivs i privaträttsliga former. framför allt i form av aktiebolag och stiftelser.

Myndighetsutövning kan enligt 11 kap. 6 & RF med lagstöd överlämnas till bl.a. kommunala bolag och stiftelser. Sådant överlämnande av myndig- hetsutövning kan under krigsförhållanden bli aktuellt genom behov av ransonering eller andra begränsningar av leveranser inom bl. a. energiom- rådet och annan kommunalteknisk verksamhet. Distribution av energi sker till största del i bolagsform i statlig och kommunal regi. Eldistribution sker via riksnät. som till övervägande del ägs och disponeras av statens vatten- fallsverk.

Förbrtlkningen av ledningsbunden energi regleras enligt föreskrifter som meddelas av bl.a. statens energiverk. som har den samordnande ledningen av energiregleringen.

KBK-utredningen framhåller att statliga myndigheter har att meddela föreskrifter för rcsursfördelningen för den övervägande delen av den kom- munaltekniska verksamheten i bolagsform. Som utredningen anser kan någon myndighetsutövning som avses i 11 kap. 6 s" RF knappast bli aktuell för kommunala bolag eller ekonomiska föreningar på detta område.

Kommunal verksamhet i bolagsform bedrivs också inom andra områden än det kommunaltekniska. Kommunen kan har genom sitt ägande och med stöd av aktiebolagslagen (1975: 1385. ändrad senast 1987z686) ge de regler som kan behövas under krigsförhållanden. Dessutom innehåller förfogan- delagen (1978:262. ändrad senast 1981 :838) bestämmelser som gör det möjligt att ålägga de kommunala bolagen att producera för totalförsvarets behov.

Jag anser därför att det inte behövs någon särskild reglering för kommu- nala bolag m.m. i krig eller vid krigsfara.

Kommunalförbund

Den 1 januari 1986 trädde kommunalförbundslagen (1985z894) i kraft och ersatte äldre lagstiftning i ämnet. Den nya lagen är i princip tillämplig också på äldre kommunalförbund. Det linns enligt lagen två typer av kommunalförbund: kommunalförbund med fullmäktige och sådana med förbundsdirektion.

Ett kommunalförbund med fullmäktige äri stort sett organiserat som en kommun med fullmäktige. styrelse och andra nämnder. För min del anser jag i likhet med KBK- utredningen att förslagen i fråga om kommunerna och landstingskommunerna kan få motsvarigheter också beträffande den- na typ av kommunalförbund.

Däremot kan samma regler inte gälla kommunalförbund med förbunds- direktion. I dessa utövas beslutanderätt. förvaltning och verkställighet av . förbundsdircktionen. Enligt min mening bör det ankomma på förbunds- medlemmarna och förbundsdirektioncn att besluta vad som skall gälla organisationen i sådana kommunalförbund vid krig eller krigsfara. Jag föreslår därför ingen särskild lagstiftning i den delen.

Det innebär att den nya lagen bara kommer att reglera verksamheten hos denna typ av kommunalförbund i mindre utsträckning än vad fallet är med den andra typen.

Hänvisningar till S4-5-5

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

4.6. Förvaltningsmyndigheterna

4.6.1 Överflyttning av arbetsuppgifter m. m.

Mitt förslag: Regeringen får föreskriva att en förvaltningsmyndig- hets uppgifter skall övertas av en annan förvaltningsmyndighet eller av en domstol. Vidare får regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta att de som tjänstgör hos en förvaltningsmyndighet skall tjänstgöra i andra befattningar än dem de innehar.

Förvaltningspromemorians förslag överensstämmer med mitt bortsett från att möjligheten saknas att flytta över uppgifter och personal till en domstol.

Remissinstanserna har i princip ingen erinran mot förslaget.

Skälen för mitt förslag: Nuvarande regler ger regeringen vidsträckta befogenheter att meddela föreskrifter om omfördelning av arbetsuppgifter inom den statliga och kommunala förvaltningen. Det är uppenbart att det under krig eller krigsfara behövs en betydande frihet för regeringen att disponera över tillgängliga resurser inom förvaltningen så att väsentliga uppgifter prioriteras medan mindre viktiga verksamheter får stå tillbaka. ' Både organisatoriska och personalmässiga förändringar kan behövas. I likhet med förvaltningspromemorian och remissinstanserna anser jag där- för att nuvarande reglering i sak bör flyttas över till en ny fullmaktslag. Regeringen bör därvid ges befogenhet att besluta de konsekvensändringar o.d. som föranleds av överflyttning av arbetsuppgifter mellan myndighe- ter. t. ex. i fråga om överklagande av beslut.

Liksom enligt gällande rätt bör det vara möjligt för regeringen att flytta över arbetsuppgifter inte bara mellan två statliga myndigheter utan också från en statlig myndighet till en kommunal och vice versa eller från en förvaltningsmyndighet till en förvaltningsdomstol. Det framstår som ange- läget att handläggningen av ärenden kan ske på en så låg nivå som möjligt så att besluten fattas nära dem som direkt berörs av dem. Det kan därför vara bra om uppgifter som normalt handläggs på regional nivå av en statlig myndighet kan skötas av en kommunal myndighet på lokal nivå. Det är också tänkbart att det kan vara rationellt att flytta ärendehandläggning i andra riktningen eller från en kommunal förvaltningsmyndighet till en statlig på lokal nivå. Nuvarande flexibilitet i möjligheterna att fördela ärendena bör därför behållas.

Vidare bör öppnas en möjlighet att flytta uppgifter från sådana förvalt- ningsmyndigheter som står de allmänna domstolarna nära. t. ex. arrende- och hyresnämnderna. till en sådan domstol.

Möjligheterna att omfördela personal mellan myndigheter bör ha mot- ! svarande omfattning. vilket nära ansluter till gällande ordning.

Mitt förslag: Regeringen får föreskriva att en förvaltningsmyndig- hets verksamhet skall läggas ned helt eller delvis.

IQ

Förslaget i förvaltningspromemorian överensstämmer med mitt utom så till vida att regeringens befogenhet omfattar bara statliga förvaltningsmyn- digheter. _

Remissinstanserna: De flesta lämnar förslaget utan erinran.

Skälen för mitt förslag: En nedläggning av en förvaltningsmyndighets verksamhet kan vara motiverad på grund av att det finns arbetsuppgifter som inte kan eller bör fullgöras i ett skärpt läge.

Regeringen bestämmer enligt förordningen (1977:55) om vissa statliga myndigheters beredskap m.m. i princip i vad mån en myndighet skall upprätthålla sin verksamhet under krig eller vid krigsfara. I förordningen ges detaljerade föreskrifter om hur avvecklingen av verksamheten skall planläggas och genomföras.

I de fall en myndighets verksamhet är reglerad i lag måste emellertid också ett beslut om nedläggning av verksamheten i princip meddelas genom lag och i de krislägen som fullmaktslagen tar sikte på måste avsteg kunna göras från denna ordning. '

Jag föreslår därför en ny bestämmelse som innebär att regeringen be- myndigas att föreskriva att uppgifter som tillkommer en förvaltningsmyn- dighet helt eller delvis inte skall fullgöras.

När en myndighet upphör med sin verksamhet får detta konsekvenser också på det lagstiftningsområde inom vilken myndigheten är verksam. På vissa lagstiftningsområden kan man förutse att en nedläggning kan medfö— ra allvarliga störningar. om inte föreskrifter snabbt kan meddelas om vad som skall gälla. Jag föreslår därför att regeringen i samband med att en myndighets verksamhet upphör skall få besluta de ytterligare bestämmel- ser som behövs till följd av att föreskrifter meddelas om nedläggning av en myndighets verksamhet, t.ex. i frågor om överklagande. tillstånd och godkännande.

Som lagrådet har konstaterat innefattar vidare en bestämmelse som generellt bemyndigar regeringen att meddela sådana föreskrifter också en befogenhet att meddela föreskrifter av materiell innebörd. I likhet med lagrådet anser jag att det möter uppenbara svårigheter att i allmänna termer eller genom konkreta beskrivningar dra upp snävare gränser för regeringens handlingsmöjligheter. något som i och för sig skulle kunna vara önskvärt.

Lagrådå't har pekat på några möjliga konsekvenser av de av mig före- slagna bestämmelserna på bl.a. polis- och åklagarområdena. Enligt lagrå- dets mening skulle det vara av värde om de frågor lagrådet berört upp- märksammades under lagstiftningsärendets fortsatta handläggning.

För egen del villjag framhålla att det vidsträckta bemyndigande som ges regeringen med den av mig föreslagna regleringen inte bör ses isolerat. Givetvis får det inte utnyttjas så att för en rättsstat fundamentala principer sätts åsido. t. ex. när det gäller polisens och åklagarväsendets roll i samhäl- let. Vidare måste beaktas de ställningstaganden som riksdagen kan ha gjort i fråga om myndigheternas uppgifter vid krig och krigsfara. t.ex. om polisens och försvarsmaktens verksamhet under sådana förhållanden. Tanken att under krigsförhållanden flytta över uppgiften att upprätthålla allmän ordning och säkerhet från polisen till försvarsmakten har som

lagrådet anfört inte någon aktualitet. Att gå närmare in på de särskilda områden som kan vara av intresse skulle emellertid föra för långt i dessa sammanhang. Frågor som dessa bör i stället uppmärksammas vid det fortsatta arbetet med att utforma en ändamålsenlig beredskapslagstiftning.

Statens kärnkraftinspektion avstyrker förslaget att regeringen skall få föreskriva att tillsynen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (ändrad senast 1987z3) skall upphöra. Med anledning härav villjag i linje med vadjag nyss har anfört anmärka att de synpunkter kärnkraftinspek— tionen har lagt fram är sådana som självfallet måste beaktas vid regering- ens prövning av om inspektionens verksamhet kan läggas ned.

Frågan om nedläggning i krig och vid krigsfara av kommunala förvalt- ningsmyndigheter med specialreglerade uppgifter diskuteras särskilt i förvaltningspromemorian. Där anförs att frågan om och i vilken utsträck- ning sådan nedläggning blir nödvändig bör bli föremål för närmare övervä- ganden.

För min del anser jag att man inte bör avstå från att ge regeringen möjlighet att bestämma att en verksamhet som handhas av en kommunal förvaltningsmyndighet skall upphöra att fullgöras. Det kan tänkas att verk- samheten är ett led i en verksamhet som också utövas av en statlig förvaltningsmyndighet och enligt regeringens beslut skall läggas ned. Om den kommunala verksamheten i så fall är lagreglerad. är det nödvändigt att regeringen som en konsekvens kan besluta att denna inte längre skall fullgöras. En sådan nedläggning kan visserligen ses som en följdändring av det slag som det i enlighet med det nyss sagda bör vara tillåtet för regering- en att besluta om. Ett uttryckligt bemyndigande för regeringen minskar dock risken att en bestämmelse läses motsättningsvis så att regeringen inte kan besluta om att kommunal verksamhet skall läggas ned i sådana fall.

Även om man för närvarande inte räknar med att specialreglerad kom- munal verksamhet i andra fall skall läggas ned under krig eller krigsfara. kan det vidare tänkas att det framdeles finns sådan verksamhet. som inte bör fullgöras vid krig eller krigsfara. Enligt min mening bör man inte avstå från att ge regeringen handlingsutrymme också i detta hänseende. Jag utgår från att regeringen inte kommer att utnyttja en sådan befogenhet annat än i undantagsfall och att den därvid tar stor hänsyn till den kommu— nala självstyrelsen.

Lagrådet har i anslutning härtill framhållit att konstitutionsutskottet i samband med tillkomsten av 13 kap. 13. % RF uttalade att paragrafen är så utformad att den i och för sig inte hindrar att den kommunala beslutande- rätten överförs till statligt organ. Utskottet framhöll att det av demokratis- ka skäl självfallet är viktigt att förtrocndemannastyret kan upprätthållas också i skärpta lägen. Utskottet förutsatte att detta beaktades i det förslag till fullmaktslagstiftning som förbereddes (KU 1984/85: 18 s. 2).

Konstitutionsutskottets uttalande torde enligt lagrådet närmast avse verksamheten hos beslutande kommunala församlingar. Lagrådet anser det dock vara angeläget att vad utskottet säger om vikten av förtroende- mannastyrets upprätthållande och som lagrådet instämmer i — blir beaktat också beträffande kommunala förvaltningsmyndigheter. Därför bör regeringen inte kunna meddela föreskrifter om verksamhets upphöran-

de som innebär att en kommunal styrelse helt läggs ned: detsamma gäller i fråga om överflyttning av kommunal verksamhet till en statlig myndighet. Bl.a. med hänsyn till att styrelserna i vissa fall bör kunna överta fullmäkti- ges befogenheter ter sig enligt lagrådet en sådan möjlighet orimlig. Om någon spccialreglerad uppgift ankommer på styrelsen och den upgiften inte längre skall fullgöras. bör enligt lagrådet en föreskrift om nedläggning eller överflyttning av kommunal verksamhet avgränsas så att den avser endast den ifrågavarande uppgiften. För att klarare markera detta förordar lagrå- det att det i lagtexten anges att regeringen skall beakta den kommunala självstyrelsen.

För min del kan jag instämma i lagrådets synpunkter. Jag anser dock att det knappast skapas någon större "klarhet. om man i lagtexten för in en erinran om den kommunala självstyrelsen. Jag är därför inte beredd att gå lagrådet till mötes på den punkten.

Hänvisningar till S4-6-2

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

Mitt förslag: Regeringen får föreskriva att statliga förvaltningsmyn- digheters beslut inte får överklagas.

Förslaget i förvaltningspromemorian överensstämmer med mitt förslag. KBK-utredningens förslag innebär likaså att inga särregler skall gälla un- der krig eller krigsfara i fråga om förvaltningsbesvär över kommunala beslut.

Remissinstanserna har inte haft någon erinran mot förslagen. Skolöver— styrelsen har dock påtalat att det vid krig eller vid krigsfara kan bli nödvändigt att begränsa rätten att överklaga en specialreglerad kommunal förvaltningsmyndighets beslut.

Skälen för mitt förslag: Regeringen får enligt gällande rätt föreskriva att en statlig förvaltningsmyndighets beslut inte får överklagas. Jag 'delar uppfattningen att denna regel bör behållas. Som en remissinstans framhål- ler bör principen vara att alla beslut skall kunna överklagas i åtminstone en instans. Denna princip bör enligt min uppfattning bl. a. av rättssäkerhets- skäl gälla även i krig och vid krigsfara. I vissa fall bör det dock finnas möjlighet för regeringen att föreskriva undantag också från denna huvudre- gel om tvåinstansprövning. Särskilt kan detta behövas i de fall regeringen är andra instans och bör avlastas prövningen av överklaganden.

Ilörvaltningspromemorian diskuteras om en motsvarande regel som jag har förordat bör gälla för kommunala förvaltningsmyndigheter. I likhet med promemorian och KBK-utredningen föreslår jag dock inte någon bestämmelse av denna innebörd. bl.a. därför att beslut av rättssäkerhets- skäl i dessa fall bör kunna överklagas till högre instans så som jag har förordat i fråga om kommunalbesvär (avsnitt 4.5.3).

4.6.4 Delegation av regeringens befogenheter Mitt förslag: Regeringen får föreskriva att en viss uppgift som tillkommer regeringen kan övertas av en statlig förvaltningsmyndighet. . att befogenheten att i särskilda fall besluta om personalomtlytt- ningar skall övertas av en statlig förvaltningsmyndighet. såvitt gäller befattningshavare hos staten. eller av kommunala beslutande för- samlingar eller förvaltningsmyndigheter. såvitt gäller kommunala . befattningshavare samt att en civilbefälhavare eller en länsstyrelse under extraordi- - nära förhållanden i krig får dels meddela sådana bestämmelser som enligt 8 kap. RF skall beslutas av regeringen. dels besluta att en lagi ett visst ämne skall börja tillämpas.

___—_l

Förslaget i förvaltningspromemorian överensstämmer i sak nära med mitt förslag.

Remissinstanserna har i allt väsentligt lämnat förslaget utan erinran. Flera remissinstanser framhåller att bemyndigandet för civilbefälhavaren att fullgöra regeringens uppgifter måste sättas i kraft redan i fred, eftersom beslutanderätten inte kan överlåtas när förbindelsen väl är bruten.

Skälen för mitt förslag: I likhet med gällande rätt och med förvaltnings- ' promemorians förslag. som remissinstanserna har godtagit, bör det i en ny fullmaktslag finnas en bestämmelse som medger att regeringsärenden av förvaltningsnatur kan överlämnas till en statlig förvaltningsmyndighet. Den prövning av förvaltningsärenden som görs av regeringen är i många fall bestämd i lag och enligt den formella lagkraftens princip enligt 8 kap. 17 å RF fordras det därför ett bemyndigande från riksdagen för att pröv- ningen skall kunna överlämnas till andra organ.

I enlighet med gällande rätt bör regeringen vidare få överlåta sina befo- genheter att besluta om personalomflyttningar till statliga förvaltningsmyn- digheter. Som anförs i promemorian bör dock en delegation. bara avse beslutanderätt i enskilda fall. 1 förvaltningspromemorian föreslås att denna bestämmelse skall omfatta även det kommunala området. Det bör enligt min mening överlämnas till kommunerna och landstingskommunerna m. fl. att själva bestämma om förflyttningar av kommunala befattningshavare. Det bör därför delegeras bara till de kommunala förvaltningsmyndigheter- na och beslutande församlingarna att fatta motsvarande beslut för kommu- nala befattningshavare.

De nuvarande reglerna i AFL om behörighet för civilbefälhavare och i andra hand länsstyrelserna att'utan särskilt uppdrag överta regeringens befogenheter i speciellt kritiska lägen stämmer inte överens med RF. Numera får anses gälla att riksdagen inte får överlåta vare sig sin egen eller regeringens normgivningskompetens direkt på regionala organ. Enligt 13 kap. 8 & RF får visserligen regeringen efter riksdagens bemyndigande för fall av krig och omedelbar krigsfara ge en annan myndighet i uppdrag att fullgöra sådana uppgifter som enligt grundlag ligger på regeringen.

Uppdraget får dock inte omfatta befogenhet enligt 13 kap. 6 5 RF, om det inte är fråga om beslut om att lag i visst ämne skall-börja tillämpas. För att civilbefälhavarna resp. länsstyrelserna skall förses med sådana befogenhe- ter att de kan fungera på det sätt som avses med de nuvarande reglerna föreslår jag att regeringen bemyndigas att på dem överlåta sin normgiv- ningskompetens enligt 8 kap. RF samt rätten att besluta om att lag i visst ämne skall börja tillämpas. Bemyndigandet avser både den kompetens som direkt ankommer på regeringen och den som genom riksdagens beslut ' delegerats till regeringen. Det bör sålunda vara möjligt för civilbefälhavare att under extraordinära förhållanden förordna om att en lag. t. ex. förfo- gandelagen, skall träda i tillämpning. *-

Det möter enligt min mening inte något hinder mot att begränsa förut- sättningarna för tillämpning av vissa paragrafer i lagen mer än andra. Jag anser därför att regeln om delegation till en civilbefälhavare eller en läns- styrelse skall gälla endast i krig.

Med anledning av vad vissa remissinstanser har anfört vill jag framhålla att avsikten är att de bemyndiganden som ges regeringen att delegera sina befogenheter till civilbefälhavarna och länsstyrelserna givetvis skall ut- nyttjas i förväg och inte först sedan förbindelserna har avbrutits.

Jag har med anledning av vad överbefälhavaren framfört utformat försla- get så att civilbefälhavarens beslut inte skall behöva avvaktas innan hans befogenheter kan övertas av länsstyrelsen.

4.6.5 Formerna för beslut m. m.

Mitt förslag: Regeringen får föreskriva att en statlig förvaltningsmyndighet får fatta beslut i annan ord—

ning än vad som är föreskrivet .samt att fler suppleanter i styrelsen för en sådan myndighet skall utses än som är föreskrivet.

Förslaget i förvaltningspromemorian stämmer i sak överens med mitt förslag.

Remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran.

Skälen för mitt förslag: Liksom enligt AFL bör regeringen bemyndigas att vidta vissa åtgärder för att underlätta att förvaltningsmyndigheternas verksamhet upprätthålls under krig eller krigsfara. De åtgärder som avses har till syfte att underlätta beslutsprocessen och består i att regeringen föreskriver om annan beslutsordning än normalt och om ökat suppleantan- tal i styrelsen för statliga förvaltningsmyndigheter. Motsvarande åtgärderi fråga om den kommunala beslutsprocessen har behandlats i avsnitt 4.5.

Hänvisningar till S4-6-3

Mitt förslag: Fullmaktslagen innebär

att ärenden skall handläggas i den turordning som är påkallad av hänsyn till allmänna intressen och med särskilt företräde för sådana ärenden som är av betydelse för totalförsvaret.

att en förvaltningsmyndighet — om det på grund av krigsförhållan- dena är förenat med väsentliga olägenheter att utreda ett ärende på det sätt som är föreskrivet i lag — får utreda ett ärende på något annat lämpligt sätt.

att handläggningen av ett ärende skall uppskjutas. om det avser myndighetsutövning mot någon enskild och en part på grund av krigsförhållandena är ur stånd att bevaka sin rätt: dock att ärendet ändå kan avgöras om särskilda skäl föreligger och det kan utredas tillfredsställande

samt att delgivning med den som tjänstgör vid försvarsmakten i första hand skall ske genom en militär myndighets försorg.

Förslaget i förvaltningspromemorian överensstämmer i stort sett med mitt förslag.

Remissinstanserna lämnar förslaget utan erinran.

Skälen för mitt förslag: Det har visat sig att de prioriteringar som en myndighet måste göra bland arbetsuppgifterna inom sitt verksamhetsom- råde kan få konsekvenser för den egna myndighetens och andra myndighe- ters möjligheter att fullgöra sina uppgifter. En regel om prioritering av vissa ärenden under krig eller krigsfara finns nu i den till AFL knutna tillämpningskungörelsen. En motsvarande bestämmelse bör enligt min me- ning finnas i den nya lagen. Det bör nämligen finnas lagstöd för de priorite- ringar som man kan förutse blir nödvändiga i ett skärpt läge.

Det finns behov av också andra bestämmelser som riktar sig direkt till myndigheterna och som gör det möjligt för dem att göra vissa avsteg från vad som annars gäller för förfarandet. Det bör inte fordras någon särskild föreskrift av regeringen utöver den allmänna föreskriften om att lagen skall ha trätt i tillämpning för att dessa regler skall bli tillämpliga. De nuvarande reglerna i AFL får i stort sett anses lämpliga i sak utom så till vida att det inte behövs någon uttrycklig bestämmelse om att någon påföljd inte inträ- der vid ursäktlig underlåtenhet (jfr 8 & AFL). Som anförs i förvaltningspro- memorian får bestämmelsen nämligen numera anses överflödig.

En bestämmelse som finns i AFL och som bör ges en motsvarighet i den nya lagen är den om att ett ärende i vissa fall får utredas på ett annat lämpligt sätt än som är föreskrivet. Bestämmelsen har till syfte att under- lätta att ärenden handläggs så snabbt som möjligt. Myndigheterna får själva avgöra på vilket sätt ett ärende lämpligen bör utredas om det på grund av krigsförhållanden är förenat med väsentliga olägenheter att iaktta i lag eller annan författning meddelade föreskrifter om att en myndighet skall höras eller att en viss annan utredning skall göras. Den tar sikte endast på föreskrifter i specialförfattningar om ordningen för utredningen

(t.ex. att viss typ av utredningsmaterial skall föreligga) och medger inte avsteg från förvaltningslagens regler för ärenden om myndighetsutövning mot en enskild och inte heller från kravet på att vissa förhållanden skall vara utredda för att ärendet skall få avgöras. Av allmänna principer följer givetvis att ett ärende alltid måste utredas på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt.

Vidare bör frågan om vilka avsteg som får göras från kravet på fullstän- dig utredning regleras i likhet med vad som gäller enligt AFL. Som huvud- regel gäller att handläggningen av ärenden som innefattar myndighetsutöv- ning mot en enskild skall anstå. om en part är ur stånd att bevaka sin rätt eller om något annat hinder föreligger för utredningen på grund av krigsför- hållandena. Om ärendet kan utredas nöjaktigt. får handläggningen ändå fortsätta och ärendet avgöras om fortsatt handläggning är av synnerlig vikt för en part eller föranleds av andra särskilda skäl.

Slutligen bör bestämmelser om delgivning inom försvarsmakten. vilka överensstämmer med AFL:s. tas in i den nya lagen.

4.6.7 För sent inkomna överklaganden m. m.

Mitt förslag: Fullmaktslagen innebär

att regeringen kan föreskriva att fullföljdstider och liknande pro- cessuella tidsfrister. kan förlängas,

att processuella tidsfrister automatiskt förlängs när krigstillstånd

kungörs

samt att förvaltningsmyndigheter och domstolar själva får avgöra om klaganden haft laga förfall på grund av krigsförhållandena och i så fall ta upp för sent inkomna överklaganden till saklig prövning.

Förslaget i förvaltningspromemorian överensstämmer i allt väsentligt med mitt förslag. Endast förvaltningsdomstolar skall dock få ta upp för sent inkomna överklaganden efter egen prövning.

Remissinstanserna har inte haft någon erinran mot förslaget.

Skälen för mitt förslag: Regeringen kan enligt både AFL (95 första stycket) och SRL (9 &) förordna om en generell förlängning av tiden för överklagande. Regeringen bör ges motsvarande befogenhet enligt den nya lagen.

Enligt 9 % SRL gäller dessutom att tidsfristen för talan och fullföljd vid domstol automatiskt förlängs med två veckor vid krigsutbrott. Tanken bakom detta är att ett krigsutbrott måste medföra att många människor får svårt att bevaka sina rättsliga intressen och att de kan behöva en över- gångstid för att ställa om sig till de nya förhållandena. De intressen som tillgodoses genom denna bestämmelse gäller i lika hög grad för förvalt- ningsmyndigheter. Jag föreslår därför att en sådan regel skall gälla också för dessa. Samtidigt föreslårjag att tiden sätts till tre veckor. somjag anser är rimligare.

Enligt AFL kan överklaganden som kommit in för sent ändå prövas. om

två förutsättningar föreligger. nämligen om det överklagade beslutet går i omedelbar verkställighet och om domstolen finner att klaganden har haft giltig ursäkt på grund av krigsförhållandena för sin underlåtenhet att iaktta den föreskrivna tiden (95 andra stycket AFL). När beslutet inte kan verkställas förrän efter besvärstidens utgång. är en part som haft laga förfall hänvisad till att ansöka om återställande av försutten tid. Några tidsfrister för en sådan ansökan i förvaltningsärenden finns inte föreskriv- na.

SRL ger inte de allmänna domstolarna någon extra befogenhet att pröva om en part haft laga förfall. I stället har tidsfristen för återställande av försutten tid förlängts (10 & SRL).

När det gäller att ta ställning till vilka lättnader som lämpligen bör gälla under krigsförhållanden för överklagandetid och tid för anhängiggörande av talan hos förvaltningsmyndigheter i övrigt bör man beakta att det i förvaltningslagen föreskrivs att ett överklagande som kommit in för sent inte skall tas upp till prövning. En motsvarande bestämmelse finns i förvaltningsprocesslagen Och i rättegångsbalken. Frågan om laga förfall har förelegat kan därför bara prövas i extraordinär väg. I ärenden för vilka regeringen. en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är högs— ta instans beviljas återställande av försutten tid enligt 11 kap. 11 & RF av regeringsrätten.

Inom förvaltningen är det ibland osäkert om ett beslut av viss typ gäller omedelbart eller först sedan det vunnit laga kraft. För sent inkomna överklaganden bör därför inte behandlas olika beroende på om det över- klagade beslutet länder till omedelbar efterrättelsc eller gäller först i och med laga kraftvinnandet. För den som varit förhindrad att iaktta överkla- gandetiden på grund av krigsförhållanden måste skillnaden framstå som omotiverad. Båda fallen bör därför behandlas lika.

Frågan om klaganden haft laga förfall på grund av krigsförhållanden bör kunna prövas på annat sätt än på extraordinär väg bl.a. eftersom man annars måste räkna med att regeringsrättens och högsta domstolens ar- betsbörda skulle öka i alltför stor omfattning vid omställning till krigsför— hållanden. Om inte särskilda åtgärder vidtas. måste man å andra sidan räkna med rättsförluster för dem som blir förhindrade att iaktta tider för överklagande.

Jag anser att övervägande skäl talar för att domstolarna och förvalt- ningsmyndigheterna själva bör få avgöra om klaganden haft laga förfall på grund av krigsförhållanden och i så fall behandla skrivelsen som om den kommit in i rätt tid. Något avgörande sakligt skäl att ge de allmänna domstolarna mindre befogenheter än förvaltningsdomstolarna kan inte anses föreligga (jfr Ds Ju 1986z9).

Enligt 10 & AFL får regeringen föreskriva om förlängning av tidsfrister för annat än överklagande samt efter ansökan utsätta ny tid för en åtgärd när en tidsfrist har försuttits på grttnd av krigsförhållandena. Regeringen får enligt 11 & AFL delegera sistnämnda befogenhet. Bestämmelserna i AFL om förlängning av andra tidsfrister än fullföljdstider bör i huvudsak- ' oförändrade föras över till den nya lagen. Dessa frågor kommer att behandlas också i avsnitt 4.7.5.

"60

Hänvisningar till S4-6-6

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

4.7. Domstolarna

Hänvisningar till S4-7

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 4.7.1

Mitt förslag: Regeringen får föreskriva

att en domstol skall ha sin verksamhet förlagd till annan ort än den vanliga. '

arr uppgifter som ankommer på en viss tingsrätt. hovrätt. länsrätt. kammarrätt eller försäkringsrätt skall övertas av en annan domstol av samma slag.

att uppgifter som ankommer på en domstol. som inte är en allmän domstol. allmän förvaltningsdomstol eller försäkringsrätt. inte alls skall fullgöras eller också att de skall fullgöras av en annan domstol,

arten domstol inte behöver vara delad i avdelningar. att en annan innehavare av ordinarie domartjänst än justitieråd och regeringsråd skall fullgöra jämställd eller högre domartjänst vid annan domstol än den han tillhör ' "samt att annan personal skall tjänstgöra i andra anställningar eller uppdrag i domstol.

Förslaget i domstolspromemorian överensstämmer i huvudsak. med mitt förslag. Försäkringsrätternas verksamhet skall dock kunna läggas ned. Något bemyndigande ges inte för omplacering av annan personal än ordi- narie domare. .

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som har yttrat sig i dessa delar godtar i princip förslaget. Arbetsdomstolen har pekat på möjligheten att tingsrätt som första instans i vissa arbetstvister ersätts av arbetsdom- stolen. Svenska arbetsgivareföreningen har ifrågasatt om regeringen bör få fullmakt att fatta ett beslut om att uppgifter som ankommer på arbetsdom- stolen inte skall fullgöras eller skall fullgöras av någon annan domstol. Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att ett bemyndigande för rege- ringen att föreskriva att uppgifter som ankommer på en särskild domstol inte skall fullgöras är för generellt och att en utförligare utredning i denna del är erforderlig. När det gäller frågan om omplacering av innehavare av ordinarie domartjänst har kammarrätten i Stockholm och länsrätten i Stockholms län uttryckt tveksamhet om den föreslagna ordningen är fören- lig med 11 kap. 5 & RF. _

Skälen för mitt förslag:

Allmänt om regleringen av rättskipningen m. m. i krig och krigsfara

SRL är utformad med sikte främst på de allmänna domstolarna. dvs. tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen. Förvaltningsdomstolarna där- emot faller under AFL. Som jag redan uttalat bör i den nya lagen all domstolsverksamhet så långt det är möjligt regleras gemensamt. Jag anslu- ter mig i detta hänseende till departementspromemoriornas och remissin- stansernas uppfattning. De regler som gäller domstolarna bör avse dessas

Prop. l987/88:6

rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Handläggningen av förvalt-' ningsärenden hos domstolarna bör däremot jämställas med verksamheten hos förval[ningsmyndigheterna. Domstolsliknande nämnder som konces- sionsnämnden för miljöskydd. statens va-nämnd samt arrende- och hyres- nämnderna bör också hänföras till förvaltningssidan.

När det nu gäller att utarbeta bestämmelser för att säkerställa att de domstolar som finns numera kan fungera även inför och efter en omställ- ning till krig bör SRL så långt som möjligt följas i sak. En utgångspunkt bör som nämnts vara att man i möjligaste mån åstadkommer generella bestäm— melser. dvs. så enhetliga regler som möjligt beträffande de olika domsto- larna och deras handläggning av mål och ärenden.

Vidare måste bl.a. beaktas de behov av speciella bestämmelser som kan uppstå därför att den tidigare krigsrättsorganisationen avskaffats från den 1 juni 1987 ("prop. 1985/86z9. JuU 24. SFS 1986:644—662). Efter avskaffan- det gäller i princip samma regler under krigsförhållanden som under freds- tid i fråga om förundersökning. åtalsförfarande och domstolshandläggning.

Summanträdeslider ()(/1 samnmnträdesart

I SRL (2 & första stycket) finns en bestämmelse om befogenhet för rege- ringen att bestämma att en domstol skall sammanträda på andra tider och ställen än som är föreskrivet för vanliga fall. Bestämmelsen tar sikte på äldre bestämmelser i rättegångsbalken om skyldighet att hålla allmänna ting och allmänna rättegångsdagar.

Eftersom föreskrifter om särskilda tider för sammanträden inte förekom- mer i lag längre, behövs det inte någon särskild bestämmelse om tid för sammanträde i den nya lagen.

[ fråga om sammanträdesort gäller för tingsrätter att sammanträden för huvudförhandling (ting) skall hållas på tingsställe, om inte särskilda skäl talar för att sammanträdet hålls på en annan ort. samt att regeringen bestämmer den eller de orter som skall vara tingsställe (] kap. 5 och 6 åå rättegångsbalken). Föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor (ändrad senast l984:757). För hovrätter. allmänna förvaltningsdomstolar. arbetsdomstolen och försäkringsdom- stolar gäller att domstolen skall sammanträda på den ort där den har sitt säte men att sammanträde får hållas på en annan ort om det finns särskilda skäl för det (2 kap. 5 5 första stycket rättegångsbalken, 27 & lagen 19712289 om allmänna förvaltningsdomstolar. 4 kap. l 5 lagen l974c371 om rättegången i arbetstvister och 12 5 lagen l978:28 om försäkringsdom- stolar). Föreskrifter i lag om var domstolen har sitt säte gäller för rege- ringsrätten och kammarrätterna (] 5 lagen om allmänna förvaltningsdom- stolar).

Vid SRL:s tillkomst har man utgått från att de bestämmelser i rätte- gångsbalken som ger en domstol möjlighet att om särskilda skäl föreligger hålla sammanträde på en annan ort än den föreskrivna inte tar sikte på det fallet att domstolen i en krigssituation tvingas att under en längre tidspe- riod regelmässigt förlägga sina sammanträden till en annan ort.

Övriga lagbestämmelser i frågan torde inte heller omfatta denna situa-

tion. Under sådana förhållanden ansluterjag mig liksom remissinstanserna till förslaget i domstolspromemorian att det i den nya lagen bör införas en bestämmelse som ger regeringen möjlighet att föreskriva att en domstol skall ha sin verksamhet förlagd till en annan ort än den vanliga.

Övmfiytrning uv arbetsuppgifter

Iden beredskapsplanläggning som sker i enlighet med SRL ingår planer för hur de allmänna domstolarna skall krigsorganiseras. Vid utarbetandet av planerna vägs flera faktorer in. Man räknar t. ex. med att tillströmningen av mål och ärenden allmänt sett kommer att minska i de lägen då det kan bli aktuellt att gå över till krigsorganisation. En annan faktor som man räknar med är att det kan bli nödvändigt att föra över arbetsuppgifter från en tingsrätt till en annan eller från en hovrätt till en annan. Den nuvarande regeln i 2 5 första stycket 2 SRL som medger en sådan omfördelning av arbetsuppgifterna bör nu. enligt vad som också föreslås i domstolsprome- morian. breddas till att omfatta länsrätt resp. kammarrätt.

Vad gäller försäkringsdomstolarna får jag efter samråd med chefen för socialdepartementet anföra följande.

Försäkringsdomstolskommittén ("S 1980: 10) har i en skrivelse den 26 april 1982 till regeringen lämnat förslag till hur domstolsorganisationen på socialförsäkringsområdet.bör vara uppbyggd under beredskap och i krig. Kommittén har räknat med att försäkringsrätterna åtminstone över- gångsvis skall kunna fungera som under normala förhållanden men att efter en tid antalet dömande avdelningar kan reduceras. Enligt kommittén bör dock besvärsprövningen under ett krisläge kunna avbrytas i och med avgörandet i en försäkringsrätt. Försäkringsöverdomstolen skulle därför inte behöva upprätthålla sin verksamhet.

Även enligt min mening bör man utgå från att försäkringsrätternas verksamhet skall kunna bibehållas i krig eller krigsfara. Regeringen bör därför inte bemyndigas att lägga ned deras verksamhet.

En möjlighet att föra över arbetsuppgifter från en försäkringsrätt till en annan synes även för dessa domstolars del kunna underlätta deras fortsatta verksamhet under krigsfara och i krig. I likhet med uppfattningen i dom- stolspromemorian anserjag därför att även försäkringsrätterna bör omfat- tas av bestämmelsen om överflyttning av arbetsuppgifter mellan domstolar av samma slag.

Med de hårda prioriteringskrav som man kommer att ställas inför vid den omställning som måste ske redan inför hotet av krig. kan en nedlägg- ning av verksamheten på sätt som har föreslagits beträffande försäkrings- överdomstolen vara aktuell i detta och andra liknande fall.

Ett alternativ till nedläggning är att överföra uppgifter från en special- domstol till en annan domstol. Så t. ex. kan det vara en utväg att uppgifter som ankommer på bostadsdomstolen får övertas av en eller flera hovrät- ter.

Frågan om tvistelösningsförfarandet på det arbetsrättsliga området har nyligen tagits upp i prop. 1986/87: 165 om arbetsrättslig beredskapslagstift- ning. Enligt propositionen kan det sättas i fråga om man vid krigsförhållan-

den kan upprätthålla det centraliserade system, som finns under fredstid med centrala förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden och ar- betsdomstolen som i princip enda domstol. eller om man bör inrätta lokala eller regionala beslutsinstanser. Föredragande statsrådet framhåller att det senare alternativet förutsätter att tvisteförhandlingarna på lokal nivå bibe- hålls och möjligen förstärks, vilket i sin tur ger upphov till åtskilliga organisatoriska frågor (a. prop. s. 12).

I propositionen läggs emellertid endast fram förslag som rör den s.k. författningsberedskapen. Det är frågor som gäller avvikelser i krig eller krigsfara från bestämmelserna i t. ex. lagen (1976: 580) om medbestämman- de i arbetslivet (ändrad senast 1984:817). De organisatoriska frågor som har betydelse för frågan om arbetsdomstolens verksamhet under krig och beredskap kommer dock enligt föredraganden att tas upp i en andra etapp. Det finns därför enligt min mening inte anledning att nu göra undantag för arbetsdomstolen från den här föreslagna lagstiftningen. Det bör i samman- hanget påpekas att den lagstiftning som föreslås i prop. 1986/87: 165 ger regeringen fullmakt att meddela föreskrifter som avviker från lagen (l974:371) om rättegången i arbetstvister (omtryckt 1977:530. ändrad se- nast 1987z683). Den dubbla reglering som härigenom kommer att gälla medför dock inte någon större olägenhet.

När det gäller att utforma särbestämmelser som gör organisatoriska omläggningar av .här avsett slag möjliga, kan en detaljreglering knappast åstadkommas. Inte heller är en sådan reglering önskvärd. De bestämmel- ser som behövs bör ges formen av ett bemyndigande för regeringen, vilket bör vara så pass allmänt hållet att det täcker den omorganisation som man i ett spänt läge kan bli tvungen att göra av rättskipningen hos andra domsto- lar än de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna samt försäkringsrätterna.

Omläggningar som de nu angivna får konsekvenser på de lagstiftnings— områden inom vilka domstolarna är verksamma. Vid en omställning till krig måste föreskrifter snabbt kunna meddelas om vad som skall gälla på grund av de ändrade förhållandena på området i fråga. Jag anser därför att den nya lagen bör ge regeringen bemyndigande att meddela de föreskrifter (t.ex. om ändrad överklagandeordning) som behövs till följd av de organi- satoriska omläggningar som kan bli nödvändiga att göra.

Andrad indelning i (lt-"delningar

Enligt 2 & andra stycket SRL får regeringen förordna efter omständigheter- na om högsta domstolens och hovrätternas tjänstgöring på avdelningar (jfr 2 kap. 3 & och 3 kap. 4 årättegångsbalken).

Föreskrifter i lag om att även andra domstolar skall vara delade i avdel- ningar gäller för regeringsrätten och kammarrätterna (4 och 1 1 %% lagen om allmänna förvaltningsdomstolar), försäkringsrätterna (6 & lagen om försäk- ringsdomstolar) och för patentbesvärsrätten (3 & lagen l977:729 om pa- tentbesvärsrätten). För tingsrätter och länsrätter- gäller i det avseendet endast fakultativa regler. dvs. bestämmelser som medger att de arbetar på

avdelningar (1 kap. 2 åandra stycket rättegångsbalken resp. 16 ålagen om allmänna förvaltningsdomstolar).

] likhet med vad som förordas i domstolspromemorian och som lämnas utan erinran av remissinstanserna anserjag att ett bemyndigande i ämnet bör medge att avsteg kan göras från de obligatoriska regler som finns om att en domstol skall vara delad i avdelningar. Något bemyndigande behövs inte för att regeringen skall kunna föreskriva att en domstol skall vara delad i färre avdelningar än den arbetar på under normala förhållanden.

Omplacering av perscmalen

Vid utarbetandet av de nyss nämnda planerna för hur domstolarna skall krigsorganiseras räknar man med att domarpersonalen i viss utsträckning tas i anspråk för andra totalförsvarsuppgifter. Man räknar också med att det sker i en sådan omfattning att en del av domartjänsterna inom krigsor- ganisationen inte kan upprätthållas av sina ordinarie innehavare. Möjlighe— ten att tillfälligt omplacera domare och annan domstolspersonal är därför av betydelse som en av utvägarna att sörja för att tjänsterna inom krigsor- ganisationen kan besättas. '

Det enligt 3 & första stycket SRL gällande bemyndigandet för regeringen att placera om personalen är begränsat till att avse endast en omplacering mellan de allmänna domstolarna inbördes. och beträffande domare gäller förbehållet att de får förordnas att tjänstgöra endast i domarbefattning. Bestämmelserna är hämtade från 1940 års särskilda rättegångslag och utformades vid SRL:s tillkomst på grundval av de föreskrifter som gällde då om domares och övriga tjänstemäns skyldighet att underkasta sig änd- rad tjänstgöring (36 å i 1809 års regeringsform och 13 å statens allmänna avlöningsreglemente 1948z436).

Föreskrifter i fråga om skyldighet att underkasta sig ändrad tjänstgöring finns nu i RF och i lagen (1976:600) om offentlig anställning (ändrad senast 1987152 . LOA). Föreskrifterna innebär att de som har utnämnts till ordi- narie domare har en särställning bland de offentligt anställda.

I 11 kap. 5 & första och andra styckena RF tillförsäkras ordinarie doma- re skydd mot skiljande från tjänsten i andra än särskilt angivna fall och i princip även ett skydd mot förflyttning till annan tjänst. Beträffande sådan förflyttning gäller enligt 11 kap. 5 i) tredje stycket RF att den som har utnämnts till ordinarie domare får förflyttas under förutsättning att förllytt- ningen påkallas av organisatoriska skäl och att den sker till en jämställd ' domartjänst. Bestämmelsen är övertagen från 365 i 1809 års regerings- form. där den infördes år 1965 i samband med att den där upptagna regeln om domares oavsättlighet tick en ny utformning.

Bestämmelserna i 11 kap. 5 & RF kompletteras av 5 kap. 1 & LOA, i vilken paragraf det föreskrivs med vissa undantag som här saknar intresse — att ordinarie domare inte är skyldig att utöva annan statlig tjänst än jämställd eller högre domartjänst vid den domstol han tillhör. Härige- nom utesluts möjligheten att det principiella förbudet mot förflyttning kringgås genom att vederbörande görs tjänstledig från sin tjänst och åläggs att utöva en annan tjänst (prop. 1975/76: 105 bilaga 2 s. 218).

För andra personalkategorier inom den dömande verksamheten än ordi- narie domare tillhör frågan om åligganden i tjänsten och om skyldighet att utöva en annan tjänst än den egna numera avtalsområdet. Skyldigheter-na regleras med andra ord inte längre i lag. ,

I förarbetena till lagen om offentlig anställning (prop. 1975/76:105 bila- ga 2. s. 215) har föredragande statsrådet slagit fast att det ankommer på de politiska organen eller myndighet som de bestämmer att besluta om en myndighets verksamhetsort. 1 det statliga anställningsavtalet måste därför enligt föredraganden ingå även en skyldighet för den anställde att "följa med", om det allmänna beslutar om en omlokalisering av hans-anställ- ningsmyndighet. Naturligtvis är han dock i en sådan situation, framhöll föredraganden. oförhindrad att i stället lämna tjänsten efter egen uppsäg- nrng.

Enligt 5 kap. 2 ä första och andra styckena LOA gäller dock ett särskilt' förbud för arbetstagare hos staten att lämna sin anställning under krig eller krigsfara. I tredje stycket samma paragraf erinras om att särskilda före- skrifter frnns om vissa andra anställnings- och arbetsvillkor vid krig eller krigsfara eller annars under utomordentliga. av krig föranledda förhållan- den. I samma stycke bemyndigas dessutom regeringen att meddela de - ytterligare föreskrifter i detta hänseende som är nödvändiga för statens verksamhet under de rådande förhållandena. . Bemyndigandet i 5 kap. 2 & tredje stycket L'OA ger alltså regeringen möjlighet att bl.a. meddela föreskrifter om omplacering av personal. Med hänsyn till dessa lagregler saknas enligt domstolspromemorian anledning. att behålla en särreglering beträffande andra personalkategorier än ordina- rie domare.

För egen del vill jag framhålla att man vid bedömningen av vilka särbe- stämmelser som kan behövas bör utgå från den tolkningen av grundlagen att de omplaceringar av ordinarie domare som kan bli nödvändiga att göra i extraordinära lägen inte utgör förflyttning i regeringsformens mening. Både av tidigare och nuvarande grundlagsregel (11 kap. 5 & tredje stycket .RF) och av förarbetena till dessa bestämmelser (prop. 1964: 140 s. 97 ff. och 1973:90 s. 388 ff.) framgår attman med förflyttning har avsett sådana omflyttningar som innebär att vederbörande skiljs från den egna tjänsten. - De omplaceringar som kommer i fråga för att tjänsterna inom krigsorgani- sationen'skall kunna besättas ärinte av det slaget. Vad som kan bli aktuellt är att ordinarie domare måste tas i anspråk för att — med bibehållande av den egna tjänsten — tillfälligt eller tills vidare fullgöra domartjänst vid andra domstolar än dem de tillhör. Hårvidlag kan det bli fråga om att tjänstgöringen skall överflyttas till den andra domstolen eller också att den - skall fullgöras vid sidan av den vanliga tjänsten. För att möjliggöra detta

behövs enligt min mening inte någon grundlagsändring. Lagrådet har inte haft någon erinran mot denna tolkning.

Av vad jag har anfört framgår att den särreglering som behövs bör syfta till att möjliggöra avsteg från bestämmelsen i 5 kap. ] & LOA om att det med tre begränsade undantag -— bara är .vid den domstol de tillhör som- ordinarie domare är skyldiga att utöva domartjänst. Vid utformningen av en sådan särregel kan man utgå från att de ompla—

eeringar eller utökningar av tjänstgöringsskyldigheten som blir nödvändiga . i första hand sker inom den egna domstolsorganisationen. I den mån som en tjänst vid en allmän domstol inte kan besättas med en domare" som tillhör en sådan domstol, bör dock undantagsvis en domare som tillhör en allmän förvaltningsdomstol eller en särskild domstol kunna tas i anspråk för uppgiften. likaväl som en domare vid en allmän domstol bör kunna tas i anspråk för att tillfälligt tjänstgöra vid en specialdomstol eller en allmän förvaltningsdomstol. Vidare bör iakttas att det 'blott är i fråga om bandet till den egna domstolen som avsteg bör kunna få göras. Föreskriften i 5 kap. 1 & LOA om att tjänstgöringsskyldigheten får avse endast en jäm- _ ' ställd eller högre domartjänst får alltså inte frångås.

.Mot bakgrund av det anförda anserjag alltså sammanfattningsvis att det i den nya lagen bör tas upp en regel —— med den av lagrådet förordade formuleringen —- om att regeringen i särskilda fall får besluta att en inneha- vare av ordinarie domartjänst (justitieråd och regeringsråd undantagna) skall fullgöra en högre eller en i fråga om anställningsförmånernajämställd domartjänst vid en annan domstol än den han tillhör.

I fråga om annan dom.s'talspersanal än ordinarie domare delar jag vis-' serligen uppfattningen i domstolspromemorian att det inte i och för sig behövs någon särskild bestämmelse i den nya lagen som möjliggör för" regeringen att besluta om omplacering mellan olika-myndigheter. Jag har emellertid i det föregående föreslagit en motsvarande bestämmelse beträf- fande personal hos förvaltningsmyndigheterna (avsnitt 4.6.1"). Det är då inkonsekvent att inte behålla en regel av samma innehåll som den som nu

finns i SRL. Dessutom förordarjag i det följande en bestämmelse som.gör ' ' det möjligt för regeringen att — i likhet med vad som föreslås gälla på förvaltningssidan — delegera sin befogenhet att omplacera personal till andra myndigheter (avsnitt 4.7.3). Jag anser därför till skillnad mot .vad " som anförs i domstolspromemorian att nuvarande regel'om omplacering av annan domstolspersonal än ordinarie domare bör föras över till den nya

lagen.

4.7.2 Domförhetsregler m. m.

Mitt förslag: Regeringen får föreskriva att en tingsrätt är domför med en domare i sådana fall då det enligt rättegångsbalken krävs tre lagfarna domare samt att en fastighetsdomstol får bestå av en lagfa- rcn ledamot i sådana fall då det enligt lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål krävs två lagfarna ledamöter.

Bestämmelser motsvarande dem som finns i SRL beträffande rätten att avsäga sig uppdraget som nämndeman. angående ålders- gräns för sådant'uppdrag och om möjlighet att vid förfall för nämn- deman kalla som ersättare även nämndeman eller till nämndeman valbar person utanför domkretsen tas upp i den nya lagen. Utom i ' sistnämnda hänseende skalljurymän likställas med nämndemän.

Vidare skall införas bestämmelser beträffande sådan särskild le— damot eller tekniskt sakkunnig eller värderingsteknisk ledamot som i vissa mål skall ingå i rätten. Bestämmelserna skall innebära att ett förordnande som sådan sakkunnig eller ledamot skall bestå tills ett nytt beslut meddelas även om tiden för förordnandet löper ut samt att det vid förfall för sådan sakkunnig eller ledamot får tillkallas. en annan lämplig person. Bestämmelsen om automatisk förlängning tills ett nytt beslut meddelas görs til ämplig även på förordnanden som ledamot eller som ersättare i arbetsdomstolen eller som särskild sakkunnig i förvaltningsdomstol. Bestämmelsen om förfall skall gäl- la också teknisk ledamot i fastighets- eller vattendomstol och tek— niskt kunnig ledamot i patentbesvärsrätten.

Förslaget i domstolspromemorian överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. .

Remissinstanserna: De allra flesta tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. Kammarrätten i Stockholm och länsrätten i Stockholms län förordar dock att regeln om ensamdomare i tingsrätt görs fakultativ på det viset att regeringens bemyndigande skall avse att tingsrätt i dylika fall får döma med en domare. De två domstolarna liksom Svea hovrätt ifrågasätter om det inte skall vara möjligt att minska antalet ledamöteri andra kolle- giala domstolar. som hovrätter och kammarrätter. på samma sätt som föreslagits i fråga om tingsrätter. Länsrätten anser dessutom att det i de fall tre domare utgör normalsammansättningen finns mer som talar för en lagfaren domare jämte nämnd än för bara 'en lagfaren domare ensam. Kammarrätten i Stockholm ifrågasätter också om' inte en föreskrift bör införas om att regeringen får förordna att mål i hovrätt och kammarrätt. i vilka lekmannamedverkan är föreskriven. får prövas utan sådan medver- kan. om något annat visar sig vara förenat med betydande. svårigheter. Försäkringsrätten för Mellansverige föreslår att en motsvarande regel in- förs för-försäkringsrätterna. Länsrätten i Stockholms län förordar också att antalet deltagande nämndemän begränsas.

Arbetsdomstolen förordar att de lättnader i domförhetskravet som enligt förslaget tillkommer tingsrätterna också bör få sin motsvarighet för arbets- domstolens del. _

Bl. a. Svea hovrätt invänder att syftet med bestämmelserna om särskilda ledamöter i domstolarna är att tillföra domstolarna specialkunskap. Hov- rätten anser därför att det tidigare kravet på erforderlig sakkunskap bör . bestå och att domstolen får underlåta att tillkalla en sakkunnig endast om tillräckligt kvalificerad sakkunnig inte är tillgänglig.

Skälen för mitt förslag: SRL innehåller inte några bestämmelser som medger avsteg från föreskrifterna om hur en domstol skall vara samman- satt för att vara domför.

Ett förslag om en allmän befogenhet för regeringen att bestämma "om ändrad sammansättning diskuterades vid SRL:s tillkomst. Förslaget avböj- des under hänvisning till att man borde kunna komma till rätta med . verkningarna av en minskad tillgång på domarpersonal genom de andra särskilda anordningarna i organisatoriskt avseende och till att en sådan befogenhet därför inte'var absolut nödvändig-(prop. l957:76 s. 11, 17 f., 24 f.).

Det behov av juridiskt utbildad personal som måste täckas för att rätt- skipningen skall kunna upprätthållas är väsentligt mycket större nu än på den tid då SRL infördes. Även om man räknar med att tillströmningen av mål och ärenden kommer att minska" avsevärt inför en omställning till krig eller krigsfara. kan man förutse att betydande svårigheter uppkommer att täcka behovet. Det finns därför anledning att på nytt ta ställning till om avsteg från gällande domförhetsregler kan bidra till en lösning av pro- blemen.

Vid en prövning måste först noteras att flera ändringar har genomförts under senare år när det gäller domstolarnas domförhet.

Den 1 juli 1983 (SFS 1983z370) trädde en ändring i kraft som i fråga om tingsrätternas sammansättning innebär att en tingsrätt vid huvudförhand- ling i brottmål och familjerättsliga tvistemål är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän i stället för som tidigare en lagfaren domare och fem nämndemän (prop. 1982/83:126. .luU 32. rskr. 314). Den större sammansättningen har dock behållits i mål om brott för vilket det inte är . föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Samtidigt har domförhets- reglerna för länsrätternas del anpassats till denna ordning. Det innebär bl. a. att en länsrätt vid avgörande av ett mål i många fall skall bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. '

Den ljuli 1984 (SFS 1984: 131) genomfördes vidare ytterligare ändringar . när'det gäller domstolarnas domförhet (prop. 1983/84:78. JuU 15. rskr. 152"). En ändring har inneburit att en tingsrätt vid huvudförhandling i tvistemål som handläggs enligt rättegångsbalken skall vara domför med en lagfaren domare. inte bara som tidigare när huvudförhandlingen hålls i förenklad form utan också när det är tillräckligt med hänsyn till målets beskaffenhet och parterna samtycker till det. En annan ändring har med- fört att hovrätterna har blivit domföra med tre lagfarna ledamöter i de situationer där de tidigare var domföra med fyra lagfarna domare. I fråga om mål som överklagats från en tingsrätt har dock den tidigare domför- hetsregeln behållits för de fall där tingsrätten vid det överklagade avgöran- det bestått av tre eller flera lagfarna domare. "

Ändringarna år 1983 och 1984 har alltså inneburit att ett mindre antal

nämndemän och lagfarna domare erfordras för att domstolarna skall vara domföra än som tidigare var fallet. När det gäller frågan om ytterligare ändringar bör göras i domförhetsreglerna 1 skärpta lägen börjar jag med reglerna om lekmannamedverkan.

Åtskilliga föreskrifter om domstolarnas sammansättning innebär att nämndemän skall ingå i rätten. Domförhetsregler av detta slag bör inte frångås i skärpta lägen. Värdet av ett lekmannainflytande i rättskipningen blir inte mindre inför ett krigshot eller i krig utan får då snarare ökad betydelse. Inte heller skulle avsteg från dessa regleri någon nämnvärd mån kunna neutralisera verkningarna av den minskade tillgången på'juristutbil- dad domarpersonal. Jag delar därför inte vissa" remissinstansers mening att - lekmannamedverkan bör begränsas under krigsförhållanden. Vad som be- ' ' hövs är i stället enligt min mening att upprätthållandet av reglerna om "nämndemannamedverkan Underlättas genom att tillgången på nämndemän så långt det är möjligt säkerställs för samtliga domstolar där en sådan medverkan är föreskriven.

För tryggande av tillgången på nämndemän'innehåller SRL särbestäm- melser beträffande rätten att avsäga sig uppdrag som nämndeman. angå- ende åldersgräns för uppdraget och om möjlighet att vid förfall för nämnde- man kalla som ersättare även nämndeman eller till nämndeman valbar person utanför domkretsen. Motsvarande särbestämmelser bör enligtmin . mening tas upp i den nya lagen.

I tryckfrihetsmål och i mål om yttrandefrihetsbrott m.m. enligt t.ex. radioansvarighetslagen (1966z756. ändrad senast 1986: 1211). lagen "(1982:460) om ansvarighet för närradio. lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar'(omtryckt -1985:373) och lagen (1985: 1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar (ändrad senast 1986: 1216) ut- övas lekmannainflytandet inte av nämndemän utan av en jury, som består av nio jurymän (12 kap. 2 & tryckfrihetsförordningen. TF. omtryckt 1982:941, och-8 & andra stycket radioansvarighetslagen). Någon ålders- gräns för uppdraget som juryman föreskrivs inte i TF men väl att den som har fyllt 60 år får avsäga sig detta (12 kap. 6 & TF).

Bestämmelserna i SRL om nämndemän är inte tillämpliga påjurymän. De särbestämmelser som behövs för att såvitt möjligt säkerställa att jury- institutionén kan verka på det sätt som är avsett även under beredskap och i krig och därav föranledda utomordentliga förhållanden kräver en grund- lagsändn'ng. En sadan föreslas 1 prop. 1986/87: 151 om ändringar 1 tryckfri- hetsförordningen m. m.

Den där föreslagna nya lydelsen av 12 kap. 16 % TF" medger att det i vanlig lag föreskrivs undantag bl. a. från rätten att avsäga sig jurymanna— skap efter 60 års ålder för fall när riket befmner sig i krig eller krigsfara ' eller eljest i sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda" av krig eller krigsfara vari riket'har befunnit sig. Regeringen kan dessutom bemyn- digas meddela sådana föreskrifter.

Mot bakgrund av det nu nämnda förslaget till ändring av TF förordarjag att den nya lagen skall innehålla föreskrifter om jurymän som motsvarar dem om nämndemän i fråga om rätt att avsäga sig uppdraget m.m. Där- emot bör det inte vara möjligt att kalla någon annan än "ordinarie" juryman vid förfall för sådan.

Jag övergår så till bestämmelser om medverkan av lagfarna ledamöter m.fl.

Reglerna om domstolarnas "sammansättning innebär att flera lagfarna domare ofta skall ingå i rätten för att denna skall vara domför medan uppgifter i andra fall får fullgöras av en domare med eller utan nämnde- män. Flermansreglerna är uppställda av rättssäkerhetsskäl. Det är inte tillrådligt att medge avsteg från dem i lägen. då man har särskild anledning att slå vakt om rättssäkerheten i landet. När det gäller kravet på tre domare för domförhet vid huvudförhandling i tvistemål i tingsrätterna talar dock starka praktiska skäl för att man bör överväga. om inte en särreglering bör komma i fråga trots den utvidgning av endomarkompetensen vid huvudför- handling i tvistemål vid tingsrätt som ägde rum genom lagändringen år 1984. '

De' flesta tingsrätter har numera minst tre domare, och i de tingsrätter där man har mindre än tre domare har man genom samarbetsplaner med andra tingsrätter sörjt för att ett tillräckligt antal domare finns att tillgå för ' att uppfylla domförhetskravet. Antalet mål och ärenden i vilka kravet gör sig gällande kommer med all sannolikhet att minska inför-en omställning till krig. Om krigsorganisation måste intas. kan dock avtappningen av domare till andra upgifter inom totalförsvaret komma att medföra stora svårigheter att samla tre domare' 1 tingsrätterna.

Mot denna bakgrund bör man enligt min mening kunna bidra till att lösa de problem som uppkommer genom den minskade tillgången på domarper- sonal genom en bestämmelse som tillåter att tingsrätterna är domföra med färre lagfarna domare än tre i de fall då det i rättegångsbalken föreskrivs att det för domförhet krävs tre lagfarna domare. Bestämmelsen bör lämpligen utformas som ett bemyndigande för regeringen att ge föreskrifter i saken.

1 domstolspromemorian föreslås att regeringen får föreskriva att tings- rätt är domför med en i stället för tre domare. Domförhetsregeln innebär att tingsrätten även i krigstid har möjlighet att välja att avgöra ett mål i mera kvalificerad sammansättning än med en lagfaren domare. Vid sitt ställningstagande till i vilken sammansättning ett mål skall avgöras får ' tingsrätten väga in olika faktorer som målets svårighetsgrad. tillgången på lagfarna domare och parternas önskemål. I likhet med kamman'ätten i Stockholm och länsrätten i Stockholms län anser jag därför att regeln bör göras fakultativ på det viset att regeringens bemyndigande skall avse att tingsrätten i dylika fall är domför med en domare. Har tingsrätten dömt i sådan sammansättning innebär nuvarande ordning att hovrätten blir efter överklagande domför med tre ledamöter (2 kap. 4 & rättegångsbalken). Jag anser inte — som länsrätten i Stockholms län har föreslagit — att nämnde- män bör ingå i sammansättningen för tingsrätternas del i de. mål som det här gäller. ' '

Av samma skäl som jag har nämnt nu bör ocksa en bestämmelse införas som tillåter att en fastighetsdomstol far bestå av en lagfaren ledamot i sådana fall då det enligt lagen (1969z246) om domstolar i fastighetsmål (omtryckt 1974: 1064, ändrad senast l987:751) krävs två lagfarna ledamö- ter.

På vissa målområden gäller speciella domförhetsregler för tingsrätter".

Prop. _1987/88: 6

hovrätter, länsrätter och kammarrätter av innebörd att särskilda ledamöter representerande en viss bestämd erfarenhet eller sakkunskap skall ingå i rätten. Sådana särskilda ledamöter brukar förordnas för en viss tid. I fråga om tingsrätter och hovrätter rör det sig om patent- och sjömål samt om mål som rör komplicerade ekonomiska eller skatterättsliga förfaranden. För länsrätter och kammarrätter gäller domförhetsregler av detta slag vid be- handlingen av mål om fastighetstaxering och. för kammarrätternas del, även vid behandlingen av kommunalbesvärsmål. Särskilda sakkunniga kan förordnas i allmänna förvaltningsdomstolar och i försäkringsdomstolar för att gå allmän förvaltningsdomstol eller försäkringsdomstol till handa med utlåtanden.

För att underlätta upprätthållandet av domförhetsreglerna i patent- och sjömål har i SRL (3 & tredje stycket och 4 å andra stycket) tagits upp bestämmelser dels om att ett förordnande skall bestå tills vidare även om tiden för det går ut, dels om att vid förfall en annan lämplig person med. erforderlig sakkunskap får tillkallas. Dessa bestämmelser bör ges motsva— righeter i den nya lagen. Också de värderingstekniska ledamöterna i. läns- rätterna och kammarrätterna och de särskilda ledamöterna i kammarrätter- na bör enligt min mening omfattas av de nya bestämmelserna. Regeln om ersättare vid förfall bör gälla också tekniskt sakkunnig ledamot i fastighets- domstol eller hovrätt samt tekniskt kunnig ledamot i patentbesvärsrätten. (Dessa förordnas inte på viss tid.) Tillgången på sådana särskilda sakkunni- ga som förordnas i förvaltningsdomstolarna för att gå till handa med utlåtanden bör enligt min mening också tryggas genom att bestämmelsen om att förordnandet förlängs görs tillämplig även på dem.

Ledamöter som representerar en viss bestämd erfarenhet eller sakkun- skap ingår också i arbets-, bostads- och marknadsdomstolarna. Även dessa ledamöter förordnas för en viss tid. men i det avseendet skiljer de sig inte från de lagfarna ledamöter och de s. k. intresseledamöter som ingår i dessa domstolar. Också i försäkringsövcrdomstolen ingår icke lagfarna ledamöter. För den nu berörda typen av ledamöter i domstolarna finns ersättare. När det gäller att bedöma huruvida de nu behandlade bestäm- melserna. i första hand bestämmelsen att förordnandet förlängs. behövs även för dessa domstolars del kan man utgå från att man inför en omställ- ning till krig måste vidta sådana organisatoriska omläggningar att en sär- skild anordning av detta slag ter sig överflödig för bostads- och marknads- domstolarnas del liksom beträffande försäkringsöverdomstolen.

När det gäller arbetsdomstolen bör man räkna med att man kommer att bli tvungen att organisera om och även inskränka verksamheten. men under en övergångstid bör förordnanden för ledamöter och ersättare stå kvar. Bestämmelsen om en automatisk förlängning till dess att ett nytt beslut kan meddelas bör därför omfatta även förordnanden som ledamot eller ersättare i arbetsdomstolen. Däremot behöver inte bestämmelsen om möjlighet att vid förfall kalla en annan lämplig person vara tillämplig.

Även om bestämmelsen om automatisk förlängning av förordnandcna kan underlätta att rättskipningen fungerar i arbetsdomstolen. löser man därmed inte de problem som domförhetsreglerna kan ge anledning till i ett skärpt läge. Frågan om arbetsdomstolens uppgifter. sammansättning m'. m.

under beredskap och krig har. som jag redan nämnt (avsnitt 4.7. l). berörts i prop. 1986/87: 165. Enligt propositionen skall de organisatoriska frågorna rörande arbetsdomstolen tas upp senare. Jag tar därför inte upp frågan om domförhetsreglerna för arbetsdomstolen i förevarande lagstiftningsärende.

Hänvisningar till S4-7-1

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

Mitt förslag: Regeringen får föreskriva

att regeringens befogenhet att i särskilda fall besluta att ordinarie domare och annan domstolspersonal skall tjänstgöra vid annan dom- stol än den de tillhör kan överlåtas till hovrätter och kammarrätter vad gäller det egna domstolsområdet

samt att regeringens befogenhet enligt 8 kap. regeringsformen att meddela föreskrifter om domstolarna och deras verkamhet under utomordentliga förhållanden i krig kan överlåtas till en domstol eller annan myndighet som regeringen bestämmer.

Domstolspromemorians förslag stämmeri sak överens med mitt utom så till vida att ett bemyndigande att besluta om förflyttning av annan personal än ordinarie domare saknas.

Remissinstanserna: De flesta lämnar förslaget utan erinran. Länsrätten i Stockholms län påtalar att regeringen redan i fredstid får delegera sin s.k. restkompetens enligt 8 kap. l3 & RF till'en myndighet. Kammarrätten i Stockholm menar att beslutanderätten kan delegeras till hovrätter och kammarrätter men inte till domstolsverket eftersom det skulle rubba den rollfördelning som finns mellan domstolarna och verket.

Skälen för mitt förslag: Enligt löä SRL får regeringen ge en annan myndighet i uppdrag att utöva regeringens befogenheter att bestämma om ändrade tider och ställen för en domstols sammanträden och att besluta om personalomtlyttningar. I lagen anges inte vilken myndighet som uppgifter- na kan delegeras till. men av förarbetena framgår att det är hovrätterna som avses (prop. l957:76 5.47 f.). 16 & SRL innehåller också bestämmel- ser för vissa kritiska situationer som kan uppkomma i krig. I sådana situationer får hovrätterna i sina domkretsar utan särskilt uppdrag utöva samtliga befogenheter som SRL ger regeringen.

RF tillåter inte att den normgivningskompetens som är förbehållen riks- dagen kan utövas av en myndighet, utom för extraordinära förhållanden då den enligt 13 kap. 6 & RF kan överlåtas till regeringen. Däremot möterinte . något hinder mot att beslut i särskilda fall delegeras. t. ex. att ta domare i anspråk för att tjänstgöra vid andra domstolar än dem de tillhör. Detta innebär att befogenheten att i särskilda fall besluta att ta domare och annan domstolspersonal i anspråk för tjänstgöring vid andra domstolar än dem de tillhör kan överlåtas. Så bör ske för att man snabbt skall komma till rätta med akuta personalproblem. Jag föreslår därför att befogenheten att beslu- ta om ändrad tjänstgöring för personal inom den egna domstolsorganisa-

tionen skall kunna överlåtas till hovrätter och kammarrätter. Detta över- ensstämmer med uppfattningen i domstolspromemorian.

Regeringen får enligt 13 kap. 8 få RF efter riksdagens bemyndigande ge en annan myndighet i uppdrag att vid krig eller omedelbar krigsfara fullgö- ra uppgifter som enligt grundlag ligger på regeringen.

Regeringens normgivningskompetens enligt 8 kap. RF i fråga om rätt- skipning anser jag under extraordinära förhållanden bör kunna delegeras

till en förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer — närmast dom— -

'stolsverket. Föreskrifter som kan beslutas på regional nivå bör dock i första hand meddelas av hovrätter och kammarrätter. Detta medför att föreskrifteri exempelvis förordningen om rikets indelning i domsagor eller förordningen (19791571) med kammarrättsinstruktion (ändrad senast 1986: 1091) kan ändras på regional nivå. Vidare kan föreskrifter om över- flyttning av uppgifter mellan domstolar av samma slag och ändring av verksamhetsort meddelas av hovrätten eller kammarrätten i fråga om den egna domkretsen. Av 11 kap.'4 & RFjämförd med l3 kap. 8 åföljer att nu avsedda myndigheter inte får meddela föreskrifter om domstolarnas rätt- skipningsuppgifter. om huvuddragen av deras organisation'och rättegång- en. Denna begränsning av regeringens möjligheter att delegera normgiv- ningskompetens behöver enligt min mening inte anges i lagtexten men det kan vara lämpligt att den kommer till uttryck i de föreskrifter som regering- en bör meddela med stöd av bemyndigandet i lagen. -

Föreskrifter som kan komma'att meddelas av en hovrätt eller en kam- marrätt bör enligt 9 & första stycket lagen'(l976:633) om'kungörande av lagar och andra författningar (9 & ändrad "senast 1985: l7) kungöras i för- fattningssamlingen för det län inom vilket domstolen har sitt säte. I de lägen när det föreslagna bemyndigandet måste utnyttjas kan regeringen .

enligt 9 % andra stycket medge att föreskrifterna kungörs även på ett annat sätt. '

Hänvisningar till S4-7-3

Mitt förslag: Rätten kan besluta

att ett mål eller ärende skall flyttas över till en annan domstol av ' samma slag. om krigsförhållandena kräver det och det är lämpligt med hänsyn till utredningen.

att ett tvistemål får handläggas och avgöras även om en part på grund av krigsförhållandena är förhindrad att inställa sig personli- gen. om saken kan utredas tillfredsställande utan en sådan inställeI-' se. '

att ett mål vid förvaltningsdomstol får handläggas och avgöras utan muntlig förhandling under förutsättning att saken kan utredas tillfredsställande utan sådan förhandling

samt att ett ombud för bortavarande part. kallat särskilt ombud. skall förordnas. om det är synnerligen viktigt för honom eller mot- parten att målet eller ärendet handläggs eller avgörs eller om detta behövs från allmän synpunkt; denna befogenhet gäller dock endast vid allmän domstol. '

Prop. 1987/88z6

Förslaget i domstolspromemorian överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna lämnar förslaget utan erinran. Arbetsdomstolen ifrågasätter om inte domstolens ordförande bör ha möjlighet att flytta ett mål eller ärende till en allmän domstol och vice versa. Sveriges adVokatsamfund ifrågasätter om inte större möjligheter bör- ges till förhör med parter och vittnen utanför laga domstol och föreslår att domstolarna ges möjlighet till utvidgad användning av telefonförhör i linje med de försök som nu pågår vid flera domstolar. Kammarrätteni Stock- holm framhåller att ett särskilt ombud bör förordnas endast om det är synnerligen angeläget också från allmän synpunkt. Länsrätten i Örebro län har påtalat att handläggningen av skattemälen. som utgör 60—70 % av domstolens mål. bör rationaliseras i krig och krigsfara. De mål där taxe- ringsintendenten tillstyrker bifall till besvären bör enligt länsrätten kunna lämnas över till den lokala skattemyndigheten för åtgärd utan att länsrätten behöver befatta sig vidare med målet.

Skälen för mitt förslag: I 5 och 6 5.5 SRL finns bestämmelser om vissa lättnader i annars gällande regler om handläggningen av mål vid allmän domstol. De- avser överflyttning av mål till en annan likställd domstol. möjlighet att avgöra tvistemål utan en parts personliga närvaro och särskilt ombud för en bortavarande part. .

Bestämmelserna bör ses mot bakgrunden av att'de förhinder som kan uppstå på grund av krigsförhållandena för parter. ombud. vittnen m.fl. att medverka i rättegången utgör laga förfall enligt 32 kap. 6 och 8 ååå rätte- gångsbalken. Enligt 32 kap. 3 och 4 åå rättegångsbalken kan uppskov meddelas eller en förhandling ställas in. Om hindret kan förväntas bli långvarigt kan målet förklaras vilande enligt 32 kap. 5 % rättegångsbalken. Jag utgår från att domstolarna regelmässigt kommer att medge uppskov eller förklara målet vilande när en part på grund av de rådande förhållande- na är förhindrad att inställa sig eller att på annat sätt tillvarata sin rätt.

Rättskipningcn måste dock kunna fungera även under extraordinära förhållanden. Bestämmelsen om möjlighet att flytta över ett mål eller ärende till en annan domstol syftar till att undanröja de hinder som utgör laga förfall. medan bestämmelserna om förordnande av särskilt ombud och om lättnader i fråga om personlig inställelse syftar till att göra det möjligt att avgöra ett mål eller ärende trots att laga förfall föreligger.

Reglerna om laga förfall i 32 kap. 6 och 8 55 rättegångsbalken är tillämp- 'liga' också i förvaltningsprocessen (46 å förvaltningsprocesslagen 1971 :291). Även beträffande mål i förvaltningsdomstolarna kan man förut— se att ett längre uppskov med avgörandet kan medföra olägenheter både från allmän synpunkt och för den enskilde. Beträffande muntlig förhand- ling gäller enligt 9 5 förvaltningsprocesslagen (9 & ändrad senast l986:1322) att sådan skall hållas i kammarrätter. länsrätter och försäk- ringsrätter om en enskild part som för talan'i målet begär det och förhand- lingen inte är obehövlig eller särskilda skäl talar emot det. Enligt t. ex. 10 & lagen (l980:62l)' med särskilda bestämmelser om vård av unga och 22 & lagen (198121243) om vård av missbrukare i vissa fall skall muntlig för— handling alltid hållas om någon part begär det.

Jag föreslår med anledning härav att SRL:s bestämmelSe om möjlighet

att flytta över ett mål eller ärende till en annan likställd domstol skall gälla även för förvaltningsdomstolar. En mer närbelägen domstol kan genom att finnas närmare till ha bättre förutsättningar att handlägga ett mål och bidra till att undanröja hinder för att hålla muntlig förhandling i förvaltningspro- cessen. Däremot bör överflyttning inte vara möjlig mellan olika typer av domstolar eller från en domstol till en förvaltningsmyndighet.

Bestämmelsen i SRL om lättnader i fråga om krav på personlig inställel- se i tvistemål bör tas upp i sak oförändrad i den nya lagen.

Med den av mig förordade möjligheten att flytta över mål mellan förvalt- ningsdomstolar kan hinder för inställelse undanröjas och muntlig förhand- ling hållas i många fall. Under krig och liknande förhållanden kan det dock i vissa fall vara omöjligt eller förenat med avsevärda svårigheter att hålla muntlig förhandling. Föreskrifterna i 9 & förvaltningsprocesslagen tar inte sikte på sådana situationer utan är liksom de berörda specialbestämmelser- na avsedda för normala förhållanden. Rent formellt föreligger det visserli- gen enligt t.ex. I4s' förvaltningsprocesslagen inte något hinder mot att målet handläggs och avgörs trots partens utevaro. För att motverka en tillämpning av föreskrifterna om muntlig förhandlingpå ettsätt som inte är avsett bör man genom en uttrycklig bestämmelse medge att avsteg får göras från föreskrifterna. Som förutsättning för att målet skall få handläg- gas utan muntlig förhandling bör gälla att saken kan utredas tillfredsställan- de utan en sådan förhandling. Jag föreslår sålunda att den nuvarande - regeln om lättnaderi fråga om krav på personlig inställelse i tvistemål skall få en motsvarighet för förvaltningsmål i den nya fullmaktslagen.

i detta sammanhang villjag nämna att riksdagen nyligen beslutat om ett reformerat tingsrättsförfarande. Reformen innebär bl.a. vissa uppmjuk- ningar i muntlighetsprincipen i förhållande till nuvarande ordning enligt rättegångsbalken (prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31. rskr. 278. SFS l987:747). För tvistemålens del skall rätten ha större valfrihet än i dag mellan muntlig och skriftlig handläggning under förberedelsen. Tingsrät- terna ges möjlighet att avgöra även i egentlig mening tvistiga mål på handlingarna. För såväl tvistemålens som brottmålens del innebär de nya reglerna uppmjukningar av de s.k. omedelbarhets- och koncentrations- principerna. Dessa nya regler. som skall träda i kraft den 1 januari 1988. går dock inte så långt att behovet av nu förordade lättnader bortfaller.

Med anledning av vad Sveriges advokatsamfund har anfört om en utvid- gad användning av telefonförhör vill jag peka på att det reformerade tingsrättsförfarandet också innebär att regler införs i rättegångsbalken vilka gör det möjligt att använda telefon vid sammanträde för förberedelse i tvistemål. vid huvudförhandling som hålls i förenklad form i omedelbart samband med ett telefonsammanträde för förberedelse och för upptagande av bevisning vid huvudförhandling i såväl tvistemål som brottmål. Även överinstanscrna har getts möjlighet att använda telefon. Att under krigsför- hållanden utvidga möjligheten att använda telefon hät'utöver fmnerjag inte skäl till. .

Jag föreslår att regeln i 6 .S SRL om ett särskilt ombud skall flyttas överi sak oförändrad till den nya fullmaktslagen. Någon sådan skärpning av bestämmelsen som kammarrätten i Stockholm har förordat är jag inte

beredd att förorda. När det gäller att bedöma om någon motsvarande regel behövs för förvaltningsprocessen är det främst i mål om administrativa frihetsberövanden som en möjlighet att förordna ett sådant ombud skulle kunna tänkas ha en funktion att fylla för att underlätta en fortsatt handlägg- ning. Man bör emellertid kunna utgå från att det praktiska behovet av särbestämmelserna inte kommer att vara så stort med hänsyn till att en part har möjlighet att få rättshjälp genom offentligt biträde enligt 41 & rättshjälpslagen (1972z429. 41 ål ändrad senast 1986:238). Mot bakgrund av de föreslagna lättnaderna i fråga om kravet på muntlig förhandling torde det inte föreligga något påtagligt behov av en möjlighet att förordna särskilt ombud inom förvaltningsprocessen. Jag föreslår därför att regeln om sär- skilt ombud skall gälla endast vid allmän domstol.

Hänvisningar till S4-7-4

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

Mitt förslag: Reglerna i fullmaktslagen innebär

att regeringen kan föreskriva att fullföljdstider och liknande pro- cessuella fatalietider kan förlängas.

att processuella fatalietider automatiskt förlängs när krigstillstånd kungörs. . _

art domstolarna själva får avgöra om klaganden haft laga förfall på grund av krigsförhållandena och i så fall ta upp för sent inkomna överklaganden till saklig prövning.

att reglerna om återställande av försutten tid skall gälla andra tidsfrister än fullföljdstider

samt att tiden för ansökan om återställande av försutten tid för- längs. '

Förslaget i departementspromemoriorna överensstämmer med mitt för- slag bortsett från att de allmänna domstolarna enligt domstolspromemori- an inte själva får avgöra om en klagande haft laga förfall på grund av krigsförhållandena.

Remissinstanserna har i allt väsentligt inga invändningar mot förslaget. Kammarrätten i Stockholm har påtalat att regler om att en förvaltnings- domstol skall pröva om laga förfall föreligger när besvär anförts för sent kan komtna att medföra komplikationer för främst kommunalbesvärsmå— len. i sådana mål är kretsen av besvärsberättigade stor och någon talebe- rättigad kan därför kanske alltid åberopa laga förfall. Detta kan tänkas få negativa återverkningar på kommunernas handlingsmöjligheter även om problemet troligen inte får någon större praktisk betydelse. Kammarrätten föreslår att regeringen bemyndigas att i krig och vid krigsfara meddela de närmare bestämmelser angående resning och återställande av försutten tid som det enligt ll kap. ll % RF åligger riksdagen att meddela. Också länsrätten i Stockholms län har tagit upp den frågan. Domstolen har vidare

berört frågan om en befogenhet för förvaltningsdomstolar att ta upp för sent inkomna besvär är förenlig med 11 kap. ll & RF.

Skälen för mitt förslag: De bestämmelser som finns i 9 och 10 55 SRL rör -

dels processuella tidsfrister, främst fullföljdstider. dels tidsfrister som inte har någon direkt anknytning till en rättegång utan är föreskrivna i andra sammanhang. t. ex. tid för bevakning av testamente. tid för återvinning i konkurs och tider för ansökan om resning eller besvär över domvilla.

I fråga om de processuella fristerna kan regeringen enligt 9 & SRL ' föreskriva att tiden förlängs. Vidare finns ' där en regel om att fristen automatiskt förlängs med två veckor när krigstillstånd kungörs. Beträffan- deji'isterna utom rättegång innebär reglerna i 10 & SRL att föreskrifterna i 58 kap. rättegångsbalken om återställande av försutten tid skall tillämpas även på dessa frister. Vidare skall föreskrifteni 58 kap. 12 & rättegångsbal- ken. som anger att en ansökan om återställande av försutten tid skall göras inom ett år från den dag då tiden utgick, inte tillämpas, om sökanden inte har kunnat rätta sig efter föreskriften på grund av de extraordinära förhål- landena. Jag föreslår att dessa regler tas upp i den nya fullmaktslagen. Vidare föreslårjag att motsvarande regler skall gälla också vid förlängning av besvärstid och andra tidsfrister som gäller för anhängiggörande av talan inom förvaltningsprocessen. Jag förordar också att den tid med vilken fristerna automatiskt förlängs vid kungörelse om krigstillstånd skall ökas ' från två till tre veckor från dagen för kungörelsen. Detta är enligt min uppfattning en rimligare bestämning av den tid som man behöver ha på'sig för att ställa om sig till de nya förhållandena. - .

Av skäl .som jag har redovisat i avsnitt 4.6.7 bör domstolarna och förvaltningsmyndigheterna själva få avgöra om klaganden har haft laga förfall på grund av krigsförhållandena och i "så fall ta upp för sent inkomna besvär till saklig prövning. Jag delar kammarrättens i Stockholm uppfatt- ning att en sådan ordning inte bör vålla några större praktiska problem i kommunalbesvärsfallcn. . .

Eftersom det för regeringsrättens del inte finns sådana lagbestämmelser om resning och återställande av försutten tid som avses i 11 kap. 11 & RF och som för högsta domstolens del finns i 58 kap. rättegångsbalken. be- hövs knappast ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter i ämnet. Med anledning av farhågan att en regel som den nu behandlade skulle kommai konflikt med 11 kap. 11 å RF villjag erinra om att bestäm- melser av liknande innebörd finns i både den gamla och den nya förvalt-' ningslagen liksom i förvaltningsprocesslagen. De innebär att en överin— stans skall pröva ett för sent inkommet överklagande som har-berott på fel i en besvärshänvisning (seit. ex. 7 s'förvaltningsprocesslagen). Det har inte gjorts gällande att dessa föreskrifter skulle vara grundlagsstridiga. Lagrå- det delar min uppfattning i denna fråga.

Jag föreslår sålunda att reglerna i SRL om förlängning av andra legala frister än fullföljdstider i den nya lagen Skall gälla även för förvaltnings- domstolarna. Med hänsyn till att praxis i fråga om återställande av försut- ten tid innebär att endast besvärstid och andra klagotider kan återställas —' och inte ansökningstider eller tid för anmälan eller liknande åtgärder — behövs en bestämmelse om att också dessa frister kan återställas.

I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen i prop. 1986/87:112 om anhållande och häktning föreslår bl. a. en förkortning av den tid inom vilken åklagare skall ge in häktningsframställningar. Förslaget innebär att en häktningsförhandling i princip aldrig får hållas senare än fyra dagar efter - det faktiska frihetsberövandet. En sådan förkortning av den tid inom vilken en häktningsfråga skall prövas kan vålla svårigheter under krig och krigsfara. Frågan om det behövs någon bestämmelse i den nya fullmakts-. lagen som medger en förlängning av den föreslagna tidsfristen behöver dock övervägas ytterligare. och jag-tar därför inte upp den till närmare behandling i detta ärende. ' _

Hänvisningar till S4-7-5

Den krigsrättsorganisation som innebar att domstols handläggning av mili- tära brottmål under krigsförhållanden skulle ske under särskilda organisa- toriska former har som jag redan-nämnt avskaffats fr. o. m. den ljuni 1987. Efter denna tidpunkt gäller i princip samma regler under krigsförhållanden som under fredstid i fråga om förundersökning. åtalsförfarande och dom- stolshandlåggning. I propositionen pekade föredragande statsrådet ("prop. l985/86:9 s. 90 ff.") bl. a. på de fördelar som är förenade med den avskaffa- de organisationen främst vad gäller snabb .handläggning nära fältförban- den, och uttalade att vissa av_ dessa fördelar inte utan vidare kan uppnås med en ny ordning där samhällets civila rättsväsende har tagit över krigs- rätternas uppgifter. Enligt föredragandens mening var det dock främst från principiella utgångspunkter 'att föredra att brottmålen även när de har anknytning till militära förhållanden handläggs av ordinarie civila organ. Under riksdagsbehandlingen framhölls att ett avskaffande av krigsrätts- organisationen skullellkomma att ställa särskilda krav på krigsplanläggning- en av vårt civila rättsväsende. Det uttalades dock att det inte från riksda-l gens sida för det dåvarande påkallades några särskilda åtgärder för detta ändamål (JuU 1985/86:24 s. 66. rskr. 213). .

Avskaffandet av krigsrättsorganisationcn innebär att den av mig nu föreslagna nya lagen kommer att gälla fullt ut även för de brottmål som har anknytning till militära förhållanden. Fråga uppkommer då självfallet om det finns behov av speciella bestämmelser till följd av att krigsrättsorgani- sationcn har avskaffats.

Bestämmelser om krigsrätter fanns i 15 kap. milität'a rättegångslagen (19481472. ändrad senast 19811224). Under krig. beredskapstillstånd och beredskapsövning var krigsrätt i vissa fall första domstol i militära mål' (95 Få). Krigsrätt bestod av en lagfaren krigsdomare såsom ordförande samt nämnd (96 å.). Sammanträden skulle hållas så ofta det krävdes för arbetet samt tid och ställe bestämmas av krigsdomaren (99 s"). Allmän äklagare'vid krigsrätt var krigsflskal (102 ä). 'l'ill offentlig försvarare i mål som behand- lades av krigsrätt fick. om en advokat inte fanns att tillgå. förordnas någon annan lämplig person ( 103 å). Hade en krigsrätt meddelat dom eller slutligt beslut i en enskild parts frånvaro. skulle domen delges parten genom rättens försorg (104 å). Beträffande rättegången fanns i övrigt bestämmel-

seri 13 kap. om förundersökning och tvångsmedel m.m. och i 14 kap. om vissa särskilda frågor.

Enligt min mening innebär de förslag somjag har redogjort för tidigare att man i allt väsentligt tillgodoser det behov av lagstiftning som finns när den militära rättegångslagen upphävts. Möjligheten att flytta personal från en domstol till en annan som är belägen i område där stora militärstyrkor uppehåller sig gör t. ex. att brottmål kan handläggas skyndsamt vilket är av särskild vikt under krigSförhållanden med hänsyn till disciplinen och ord- ningen inom försvarsmakten. Jag vill också särskilt nämna möjligheten att flytta över mål eller ärenden från en domstol till en annan.

På en punkt anser jag dock att det behövs en ny bestämmelse i bered- skapslagstiftningen med anledning av att den militära rättegångslagen har upphört att gälla. Jag anser nämligen att det behövs en motsvarighet till den särskilda regeln i 104 € om delgivning. Över huvud taget anserjag att det kan finnas ett behov av bestämmelser som avviker från de allmänna bestämmelserna om delgivning. Jag förordar därför att regeringen bemyn- digas att besluta särskilda bestämmelser om delgivning i mål och ärenden hos domstol eller annan myndighet under krig eller krigsfara.

För att en god beredskap skall kunna hållas vill jag avslutningsvis peka på nödvändigheten av att man redan i fredstid söker planera eventuella behov av personalomflyttningar inom domstolssektorn. Detta är särskilt viktigt när nu krigsrättsorganisationen har avskaffats. Vidare bör man överväga om och i vilken utsträckning det bör finnas i förväg organiserade avdelningar vid domstolarna som med kort varsel kan förflytta 'sig och hålla förhandling på annan ort än den ordinarie. Jag utgår från att dom- stolsvcrkct uppmärksammar dessa frågor i sitt planeringsarbete.

Hänvisningar till S4-7-6

 • Prop. 1987/88:6: Avsnitt 6.2

Sammanfattning av folkstyrelsekommitténs förslag

Inledningsvis redovisas de argument som ligger bakom att regeringsformen innehåller ett särskilt kapitel om förhållandena under krig och krigsfara. Efter prövning av dessa stannar kommittén för att regler i ämnet även fortsättningsvis bör ingå i regeringsformen.

Som bakgrund till frågan om vilka förändringar som kan vara behövliga men även i syfte att klara upp en del missförstånd om vad de nu gällande reglerna innebär går kommittén därefter igenom regeringsformens kapitel om krig och krigsfara paragraf för paragraf. I det sammanhanget utvecklas också innebörden av två i det aktuella ämnet centrala begrepp, nämligen termerna krig och ockupation.

En självklar utgångspunkt föe-grundlagsregler om rikets styrelse under ockupationsförhållanden måste vara att trygga den svenska folkstyrelsen. Kommittén föreslår därför att den grundläggande principen bör vara att de ledamöter av riksdagen och regeringen som befinner sig i frihet på svenskt territorium eller i exil —. skall överta all konstitutionell behörighet från sådana ledamöter som befinner sig i ockupationsmakt'ens våld. Den svenska folkstyrelsen kommer på så vis endast att kunna representeras av organ vars motståndsvilja och demokratiska representativitet inte kommer att kunna sättas i fråga. _

Ett genomförande av denna princip innebär att varken riksdagen, dess krigsdelegation eller regeringen skall få fatta beslut på område som kon— trolleras av en främmande makt som ockuperat svenskt territorium. Inte heller skall enskilda ledamöter av något av dessa organ få utöva befogen— . heter som de har i denna egenskap.

En konsekvens-av att riksdagen inte får fatta beslut under ockupation är att val till riksdagen inte skall få äga rum under sådana förhållanden. Eftersom val under ockupation öVcr huvud taget inte skulle kunna uppfylla kravet på att vara fria val i egentlig mening bör emellertid även val till ' kommunala församlingar förbjudas under ockupation.

Som en följd av att den särskilda s.k. krigsrättsorganisationen föresla- gits bli avskaffad föreslås att den undantagsregel som gäller krigsrätternas sammansättning upphävs.

Några andra förändringar av grundlagsreglerna om krig och krigsfara har kommittén utifrån sina utgångspunkter inte funnit anledning att föreslå. Däremot förordas att den övriga lagstiftning som reglerar den statliga och kommunala verksamheten i krig blir föremål för en särskild genomgång.

5. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har det inom justitiedepartementet upprättats förslag till ' 1. lag om ändring i regeringsformen. 2. lag om förfarandet hos kommunerna. förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m. m.. . lag om ändring i lagen (l964:63)'om kommunal beredskap, 4. lag om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning. '.»J

6. Speeialmotivering

6.1. Förslaget till lag om ändring i regeringsformen 13 kap. 2 &

Ändringen har behandlats i avsnitt 3.3. Även för beslut vid krigsfara att krigsdelegationen skall träda i riksdagens ställe gäller de förfarandeföre- skrifter som finns i 8 kap. 9 & riksdagsordningen. '

35

Av. mitt förslag att riksdagen inte skall få fatta beslut på ockuperat område följer att krigsdelegationen. om den har trätt i riksdagens ställe. inte heller får fatta beslut om den inte befinner sig i frihet. Det särskilda förbudet för delegationen att fatta beslut på ockuperat område har därför utgått.

7 & Undantaget i denna paragraf från tillämpligheten av reglerna om det s.k. uppskovsförfarandet i 2 kap. 12 & tredje stycket är motiverat bl.a. med hänsyn till att krigsdelegationen själv beslutar om sina arbetsformer och' det därför kanske inte finns något konstitutionsutskott som nämnda regler förutsätter (prop. 1978/79: 195 s. 38, 67. bilaga 1 s. 75 f.). Eftersom krigs- delegationen enligt den föreslagna nya lydelsen av 2 & kan inkallas också när krigsfaran inte är omedelbar. har 7 & ändrats så att undantagsregeln där är tillämplig också när delegationen är' i verksamhet i sådana lägen.

8.5

Med hänsyn till att krigsrättsorganisationcn numera har avskaffats (SFS 1986:644—662') föreligger inte längre något behov av undantag från före- skriften att det vid varje domstol skall finnas minst en ordinarie domare. Andra stycket i förevarande paragraf kan därför upphävas.

105

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 3.2.

Första styr.-ket

Som en konsekvens av ställningstagandet att endast de organ som befinner sig i frihet kan representera den svenska folkstyrelsen förbjuds riksdagen, dess krigsdelegation och regeringen att fatta beslut på område som kontrol- leras av en främmande makt som ockuperat någon del av svenskt territo- rium. Att befogenhet som tillkommer någon i egenskap av ledamot av dessa organ inte får utnyttjas på sådant område innebär t. ex. att statsmi- nistern inte kan förordna om regeringsombildning, att talmannen inte kan inträda som tillfällig riksföreståndare. att Utrikesnämnden inte kan sam- manträda och att statsråd som för krigsförhållanden har tillagts särskilda - befogenheter inte får utnyttja dessa om vederbörande skulle falla ifiendens .

händer.

De uppdrag som'en riksdagsledamot kan ha i verksstyrelser och andra organ utanför riksdagen. där riksdagsmannaskapet inte är en formell förut- sättning för uppdraget. påverkas däremot inte.

Det kan anmärkas att några särskilda befogenheter inte tillkommer krigsdelegationens ledamöter i denna deras egenskap.

Eftersom någon lag över huvud inte kommer att kunna stiftas genom

beslut av något svenskt statsorgan på ockuperat område. kan det nuvaran- de förbudet mot viss lagstiftning på sådant område upphävas.

/ Andra stycket

1 stycket har gjorts ett tillägg som ger' direktiv om hur de offentliga organen skall handla på ockuperat område. Den nuvarande bestämmelsen kvarstår som en absolut spärr för de offentliga organens handlande men har i enlighet med vad jag anfön i den allmänna motiveringen ändrats redaktio- nellt.

Tredje stycke!

Enligt övergångsbestämmelserna till RF skall grundlagens regler om pri- märkommuner — med undantag av föreskriften i 1 kap. 7 & första stycket andra punkten att beslutanderätten skall utövas av valda församlingar tillämpas i fråga om kyrkliga kommuner. 1 de större församlingarna skall beslutanderätten enligt lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter utövas av kyrkofullmäktige. som är en vald församling. Församlingar där antalet röstberättigade invånare är 500 eller därunder behöver dock inte inrätta en fullmäktigförsamling utan kan i stället fatta sina beslut på kyr- kostämma. Fullmäktige förekommer också i vissa kyrkliga samfälligheter och i vissa kommunalförbund (kommunalförbundslagen 1985z894). Regeln att val till beslutande kommunala församlingar inte får hållas under ocku- pation innebär därför ett förbud för val till dels landsting och kommunfull- mäktige. dels fullmäktige i de församlingar och kyrkliga samfälligheter samt kommunalförbund där fullmäktigförsamling finns.

11.5

Ändringen har behandlats i avsnitt 3.2.

Hänvisningar till S6-1

6.2. Förslaget till lag om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Lagens tillämpning

] %

Bestämmelserna har behandlats'i avsnitt 4.2. De motsvarar 1 & fjärde och femte styckena AFL. På det kommunala området finns föreskrifter också i 5 5 av vilka det bl. a. framgår att såväl borgerliga och kyrkliga kommuner som vissa kommunalförbund omfattas av_den nya lagen.

2.5

Bestämmelserna har. behandlats i avsnitt 4.3. De motsvarar 1 ä första och tredje styckena AFL samt l 5 första och tredje styckena SRL. Som en

ledamot av lagrådet har framhållit får regeringens befogenhet'enligt andra stycket att sätta bl. a. 7 och 9 55 i tillämpning anses grundad på 13 kap. 6 .5 första stycket RF.

35

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 4.4. Första och andra styckena motsvarar 1 .5 andra stycket AFL och 1 .5 andra stycket SRL. En remissin- stans har uttalat tveksamhet om hur första stycket skall tillämpas om krigsdelegationen har trätt i riksdagens ställe. Med anledning av detta vill jag framhålla att det i så fall inte blir aktuellt med att tillämpa andra meningen i stycket utan huvudregeln i första meningen gäller.

Bestämmelsen i tredje stycket att regeringen skall' föreskriva att de särskilda bestämmelserna skall upphöra att tillämpas är ny (jfr t.ex. 3 5 förfogandelagen och 4 5 ransoneringslagen).

45

Paragrafen motsvarar början av 2 och 3 55 AFL. Syftet med paragrafen är att slå fast att det bara är krigsförhållandena som får motivera att en befogenhet enligt lagen utnyttjas och att andra skäl till undantag från vad som annars gäller enligt lag inte är tillåtna. Bestämmelsen har getts en generell avfattning så att det inte i de olika'bestämmelserna behöver anges särskilt att de får tillämpas bara om det är påkallat av krigsförhållandena.

Bestämmelser om kommunerna

Bestämmelser som avser kommunala förvaltningsmyndigheter finns också i 11— 16 5.5. Föreskrifter som är gemensamma förlagens hela tillämpnings- - område tas upp i 29—38 5.5.

55

I denna paragraf. som avfattats med utgångspunkt i vad lagrådet och kyrkomötet'har förordat. ges vissa definitioner av vad som menas i lagen med begreppen fullmäktige och styrelse. Härav framgår att lagen är till- lämplig inte bara på kommuner och landsting utan också på kommunalför- - bund med fullmäktige och kyrkliga kommuner (församlingar och kyrkliga samfälligheter). Motsättningsvis framgår att kommunalförbund med för- bundsdirektion faller utanför tillämpningsområdet för 5—10 55. Däremot kan andra paragrafer vara tillämpliga hos dessa organ, t. ex. 29 och 30 55. Se vidare avsnitt 4.5.

6 5 Första meningen i första stycket har motiverats i avsnitt 4.5.1 och 4.5.4. Återstoden av första och andra styckena avser de undantag från huvudre- geln som anges i 2 kap. 12 5 kommunallagen och 2 kap. 12 5LFKS. Tredje

stycket medger lättnader i bestämmelserna i 2 kap. 10 å kommunallagen och motsvarande bestämmelser i LFKS hur sammanträde" med en kommu- nal beslutande församling skall kungöras t'jfr 13 å AFL).

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 4.5.1 och 4.5.4. Anmälanenligt andra stycket kan ske i de former som är lämpliga med hänsyn till omstän- digheterna.

.85

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 4.5.2 och 4.5.4.

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 4.5.2 och 4.5.4. De gäller'även i de fall då styrelsens. kyrkorådets eller den andra nämndens beslutanderätt har överförts på en avdelning.

10%

Första stycket har utformats i enlighet med lagrådets och kyrkomötets synpunkter. Styrelsens uppgifter kan alltså inte överföras på någon annan nämnd. Som lagrådet påpekat hindrar detta givetvis inte att en specialreg- .lerad uppgift kan flyttas från styrelsen med stöd av någon annan bestäm- melse. . Bestämmelserna i första stycket kommer på det kyrkokommunala områ- det att gälla den nya egendomsnämnden. På nivån under stiftet är den enda :"speciallagsreglerade nämnd som kan förekomma kyrkogårdsnämnd eller motsvarande som handlägger frågor som ankommer på församlingen eller den kyrkliga samfälligheten i dess egenskap av anordnare av allmän be- gravningsplats. Det vanligaste är dock att kyrkorådet ombesörjer detta. Någon obligatorisk nämnd på denna nivå finns inte inom det kyrkokommu- nala området. Fakultativa nämnder förekommer endast i de större försam- lingarna. Antalet ledamöter i nämnderna avgörs av det beslutande organet . och varje kyrklig kommun kan därför själv avgöra om man vill avveckla eller eventuellt slå samman nämnder. Inte heller gäller bestämmelsen i fråga om kommunalförbund.

Bestämmelser om förr-'nltningsmyndigheterna

Bestämmelserna under denna rubrik avser i en del fall alla förvaltnings- myndigheter, dvs. också kommunala som härutöver regleras i 5—10 åå. och i andra fall enbart statliga sådana myndigheter. Enligt 26 å gäller de också förvaltningsärenden hos domstolarna. Det kan här påpekas att in- . skrivningsmyndigheterna får anses vara förvaltningsmyndigheter i detta sammanhang. Vidare kan nämnas att myndigheten konkursdomare ersätts

av tingsrätten enligt den nya konkurslag (.1987z672), som träder i kraft den 1 januari 1988 Gfr 2 å första stycket 2 SRL där "lagfaren domare” nämns vid sidan av domstol). Ytterligare föreskrifter om bl.a. förvaltningsmyn- digheterna finns i 29—38 åå.

llå

Bestämmelserna har behandlats i den allmänna motiveringen. avsnitt 4.6.1, 4.6.2 och 4.6.4. De motsvarar 2 å första stycket 2 och 3 och-andra stycket samt en del av 11 å AFL. De medger att uppgifter kan- överflyttas också mellan en statlig och en kommunal myndighet eller från en förvalt-- ningsmyndighet till en domstol.

125--

Första meningen har behandlats i avsnitt 4.6.4. Den motsvarar 2 å första stycket 1 AFL. Andra meningen har tillkommit efter förslag av lagrådet för att markera att delegation enligt 13 kap. 8 å första stycket RF är möjlig endast för fall av krig och omedelbar krigsfara.

13å

Paragrafen har behandlats i avsnitt 4.6.4. Den motsvarar en del av 11 å AFL. '

14å

Bestämmelserna i paragrafen har behandlats bl. a. i avsnitt 4.6.3 och 4.6.5. De motsvarar 2 å första stycket 2, 5 och 6 samt en del av 11 å AFL. De är tillämpliga barai fråga om statliga förvaltningsmyndigheter och domstolar- nas handläggning av förvaltningsärenden (se 26 å).

Lagrådet har bl. a. påpekat att bestämmelsernai 2 kap. 9 å andra styck- et RF begränsar regeringens möjligheter att föreskriva om sammansätt- ningen av utskrivningsnämnder och psykiatriska nämnden. om dessa skall fortsätta sin verksamhet under krig eller krigsfara Lift 28 å lagen 1966:293 om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, 28 å ändrad senast 19823782). Lagrådet har också erinrat om den begränsning i möjligheterna att föreskriva att beslut inte får överklagas som kan anses följa av Europa- rådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. .

Jag har ingen erinran mot vad lagrådet har anfört i denna del.

15å

Bestämmelserna. som gäller alla förvaltningsmyndigheter. har behandlats i I

avsnitt 4.6.6. De motsvarar 5 å AFL. Enligt bestämmelserna ges myndig- heterna befogenhet att själva avgöra på vilket sätt ett ärende lämpligen bör .' utredas om det på grund av krigsförhållandena är förenat med väsentliga

olägenheter att iaktta i lag eller annan författning meddelade föreskrifter om att en myndighet skall höras eller att viss annan utredning skall göras. Exempel på sådan utredning som beroende på omständigheterna avses kunna underlåtas är personutredning i körkortsärenden enligt 11 å kör- kortsförordningcn (1977:722. 11 å ändrad senast 1983:403) och sådana yttranden som avses i 2 kap. 11 och 12 åå yrkestrafikförordningen (l979:871. 2 kap. 11 å ändrad senast 1984184. 2 kap. 12 å ändrad senast l987z44). -

Liksom enligt motsvarande regel i AFL är det en förutsättning för tillämpning av första stycket att det skall vara krigsförhållandena c. d. "som är motivet till lättnaderna. se 4 å.

Att domstolarna i princip skall tillämpa paragrafen i sina förvaltnings- ärenden följer av 26 å. '

16å

Paragrafen har behandlats i avsnitt 4.6.6. Den motsvarar 6 å AFL. Be- stämmelserna gäller alla förvaltningsmyndigheter och domstolarnas hand- läggning av förvaltningsärenden (se 26 å). Den befogenhet myndigheterna får kan utnyttjas om det behövs av hänsyn till krigsförhållandena. se 4 å.

Bestämmelser ("TI (!()IIISIOllerH ”I; Ill.

Under denna rubrik finns de bestämmelser som avser rättskipning och rättsvård hos alla typer av domstolar. Domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden jämställs enligt 26 å mcd för-valtningsmyndigheternas verksamhet. För alla myndigheter gemensamma föreskrifter finns i 29— 38 åå. .

I detta avsnitt av lagen upptas i 27 och 28 åå vissa bestämmelser som avser förundersökning i brottmål och som kan sägas ligga på gränsen mellan rättskipning och förvaltning.

17å

Bestämmelserna i första stycket motsvarar delvis 2 och 5 åå SRL.

Bestämmelsen i punkt 1 överensstämmer med motsvarande bestämmel- se i 2å första stycket 2 SRL. Självklart får. som någon remissinstans påpekar, bestämmelsen inte användas i syfte att kringgå bestämmelserna i 2.kap. 11 åoch 11 kap. 2 å RF.

Överföring av arbetsuppgifter får enligt punkt 1 ske endast till en dom- stol av samma slag. dvs. en domstol inom samma domstolsorganisation och i samma instansordning. Uppgifter får med andra ord föras över från en tingsrätt till en'annan tingsrätt. från en kammarrätt till en annan kam- marrätt osv."

Punkt 2 avser nedläggning av vissa speciella domstolar eller överföring av deras uppgifter till andra domstolar utan begränsning till någon viss typ

av sådana. Givetvis bör' uppgifter i första hand flyttas över till den närmast till hands liggande domstolstypen.

En tingsrätt får enligt punkt 3 göra avsteg från kravet enligt rättegångs- balken eller annan lag att tre lagfarna domare skall delta i handläggningen av ett mål för att tingsrätten skall vara domför. Med "annan lag" åsyftas 6å lagen (1946z807) om handläggning av domstolsärenden (6å ändrad senast l987:799). En motsvarande bestämmelse om domförhet i fastighets- mål finns i punkt 4.

Beträffande punkt 5 kan anmärkas att verksamheten kan få flyttas till två eller flera orter. om det är nödvändigt med hänsyn till kriget eller krigsfa- ran.

Enligt punkt 6 får regeringen bestämma att en domstol inte behöver vara indelad i avdelningar. Det kan dock givetvis finnas avdelningsindelade domstolar som även i här aktuella lägen kan arbeta på avdelningar och där detta också är mest lämpligt. En domstol behöver därför inte utnyttja ett förordnande om att den inte skall vara uppdelad.

1 övrigt hänvisas till avsnitt 4.7.] och 4.7.2.

l8å

Paragrafen motsvarar 3 å första stycket SRL. .

I första stycket anges att en ordinarie domare kan tas i anspråk för tjänstgöring vid andra domstolar än han eller hon tillhör. se avsnitt 4.7.1. Avsikten med bestämmelsen är bl. a. att en domare vid en" allmän domstol skall kunna tas i anspråk för att döma i en allmän förvaltningsdomstol och tvärtom.

Beträffande andra stycket hänvisas till avsnitt 4.7.1 . Befogenheten att i enskilda fall besluta om personalförflyttningar kan enligt tredje stycket delegeras till hovrätter och kammarrätter såvitt gäller det egna domstolsområdet, se avsnitt 4.7.3. Med ”det egna domstolsområ- det" avses — förutom den egna domstolen — de under—rätter från vilka talan normalt fullföljs till hovrätten resp. kammarrätten. Att en överinstans i en viss typ av mål prövar överklaganden från t. ex. hela landet gör inte att domstolar utanför den "normala" domkretsen ingår i det egna domstols- området.

1915

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 4.7.3. De motsvarar en del av 11 å SRL. '

20å

Bestämmelsen svarar mot 5 å första stycket SRL. Den har behandlats i avsnitt 4.7.4.

Som förutsättning för att överflyttning skall få ske fordras att det är det rådande läget som gör det nödvändigt att flytta över målet eller ärendet, t. ex. då en part eller vittnen är förhindrade att inställa sig men får antas

kunna medverka i en rättegång vid en annan domstol. Detta framgår av 4 å. Enbart den omständigheten att det skulle vara bekvämare för parterna att inställa sig vid en annan domstol eller att kostnaderna skulle minska utgör inte ett tillräckligt skäl för överflyttning. Som ytterligare förutsätt- ning för att ett mål eller ärende skall få föras över till en annan domstol anges att åtgärden skall vara lämplig med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter. Vid denna bedömning bör beaktas sådana faktorer som hur viktigt det är för parterna eller'från allmän synpunkt att målet avgörs utan långvarigt dröjsmål. Vidare bör utredningens beskaffenhet och de kostnadsmässiga konsekvenserna av att målet flyttas över beaktas. Uttrycket domstol av samma slag har behandlats under 17 å.

215 Paragrafen har behandlats i. avsnitt 4.7.4. Första stycket motsvarar 5 5 andra stycket SRL.

22'

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 4.7.4.

Paragrafen motsvarar i sak 6 å SRL. Som grundförutsättning för att ett särskilt ombud skall förordnas föreskrivs att en part kan antas vara ur stånd att ta till vara sin rätt på grund av krigsförhållandena. Därmed är det inte sagt att ett ombud alltid bör förordnas för parten i sådana situationer. Detta bör bedömas med utgångspunkt från den processuella grundprinci- pen att hinder för handläggningen av ett mål eller ärende föreligger, när en part är ur stånd att bevaka sin rätt. Det är tänkbart att hindret kan undanröjas genom att målet eller ärendet flyttas över till en annan domstol (se 20 å). Ett mål eller ärende kan också i många fall förbli vilande utan större olägenheter till dess att parten kan bevaka sina intressen. En tillämpning av rättegångsbalkens regler beträffande parts utevaro. t.ex. '. bestämmelserna i 46 kap. 15 å andra stycket 1. kan också leda till att ett mål avgörs trots att parten är förhindrad att inställa sig. För att ett särskilt ombud skall förordnas fordras det att handläggningen inte kan uppskjutas, därför att det är synnerligen viktigt för någon av parterna eller därför att det är angeläget från allmän synpunkt att ett avgörande kan komma till stånd.

För att det särskilda ombudet skall kunna fylla sin funktion bör reglerna i 12 kap. rättegångsbalken beträffande ombud med fullmakt för ett visst mål tillämpas. När det gäller den behörighet som enligt 12 kap. 14 å tillkommer den som har fullmakt för ett visst mål, är det i fråga om det särskilda ombudet överflödigt att såsom i den nuvarande lagen — uttryckligen ange att behörigheten inte är begränsad till en viss domstol eller till ett visst rättegångstillfälle. En sådan begränsning förutsätter att den görs i en av parten meddelad fullmakt, vilket detju inte är fråga om. Däremot finns en begränsning av det särskilda ombudets behörighet när det gäller delgivning av stämning i brottmål. En sådan begränsning är påkallad av rättssäker- hetsskäl. Om den misstänkte tjänstgör inom försvarsmakten. kan stäm-

ningen delges genom militärmyndigheternas försorg. Även när så inte är fallet torde delgivning kunna ske utan alltför stora svårigheter om den . misstänktes uppehållSort är. känd. I de fall då det inte går att få upplysning om var den misstänkte befinner sig eller han annars inte är tillgänglig för delgivning, är det i regel mindre angeläget att inleda en brottmålsprocess.

23å

Enligt paragrafen skall ombudet ha rätt till ersättning av allmänna medel Och ersättningen fastställas av domstolen. Reglerna överensstämmer i huvudsak med 7 å SRL och har utformats i huvudsak med utgångspunkt i vad lagrådet har anfört. '. .

Vem som bör stå för ombudskostnaderna skall avgöras enligt vanliga rättegångskostnadsregler, främst enligt rättegångsbalken. men i likhet med vad som gäller enligt 31 å rättshjälpslagen skall ränta inte räknas på ersätt7 ningsbeloppet. . _

Äterbetalningsskyldighet till staten för ersättningen till-ombudet skall åläggas den som enligt dessa regler är skyldig att betala rättegångskostna- derna. Om ersättningen understiger en viss av regeringen föreskriven gräns, skall dock inte någon återbetalningsskyldighet komma i fråga.

Regeringen har i 42 a å rättshjälpsförordningen (1979:938. 42 a å ändrad senast 19832923) fastställt ett sådant belopp för bestämmelserna i 31 å andra stycket rättshjälpslagen och 31 kap. 1 å fjärde stycket rättegångsbal- ken. Detta belopp gäller även för fullmaktslagen. ,

Den part för vilken det särskilda ombudet har förordnats är inte heller skyldig att till staten betala mer än som motsvarar det för honom gällande maximibeloppet för rättshjälpsavgift.

I sista stycket finns särskilda föreskrifter om återbetalningsskyldighet för tilltalade i brottmål. I fråga om ombud för målsägande i brottmål gäller däremot det som sägs tidigare i paragrafen.

24å

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 4.7.2. De motsvarar 4 å SRL.

Första stycket

Enligt 4 kap. 6 å rättegångsbalken är den valbar till nämndeman som är kyrkobokförd i kommunen eller. i fråga om nämndeman i hovrätt, i länet eller den del därav som hör till hovrätten (se numera också 4 kap. 75 andra stycket samma balk). Motsvarande bestämmelåer om valbarhet till nämndeman finns när det gäller länsrätt och kammarrätt i 20 å lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och när det gäller försäkringsrätt i 9å lagen om försäkringsdomstolar. Kravet på att vara kyrkobokförd hänför sig i dessa-fall till länet. Så är också fallet när det gäller valbarhet till nämndeman i fastighetsdomstol och vattendomstol (7 å lagen om domsto- lari fastighetsmål och.13 kap. 3 å vattenlagen 19831291).

Om en nämndeman är förhindrad. att tjänstgöra eller uteblir från sam-

manträde och en annan nämndeman inte kan tillkallas i tid. får rättens ordförande enligt 4 kap. 10 å rättegångsbalken kalla någon som är valbar till nämndeman för domkretsen. För de allmänna förvaltningsdömstolarna och försäkringsrätterna samt för fastighets- och vattendomstolarna finns inte någon motsvarande föreskrift.

Man kan förutse att förhållandena under beredskap och krig kan medfö- ra att nämndemän kan bli förhindrade att inställa sig till sammanträde och att därför ersättare kan komma att behöva kallas in. Den möjlighet som enligt 4 kap. 10 å rättegångsbalken föreligger för tingsrätter och hovrätter att vid förfall för en nämndeman kalla in någon som är valbar till nämnde- man för domkretsen bör därför stå till buds för samtliga domstolar som tillämpar domförhetsregler vilka föreskriver medverkan av nämndemän.

Den nuvarande bestämmelsen i SRL ger rätten möjlighet att tillkalla även en nämndeman eller en till nämndeman valbar person utom domkret- sen. Möjligheten att tillkalla någon som år kyrkobokförd i en annan kom- mun än som tillhör domkretsen torde bli av praktisk betydelse främst för tingsrätterna. Situationer kan dock tänkas uppkomma då det även för t. ex. en länsrätt kan underlätta att iaktta domförhetsreglerna om det finns möj— lighet att som ersättare för en nämndeman tillkalla även en person som är kyrkobokförd i ett annat län. Regeln är dock en undantagsregel och bör tillämpas först när en behörig person som är kyrkobokförd inom domkret- sen inte finns tillgänglig.

Förhållandet att 24 å första stycket denna lag och 4 kap. 10 å rättegångs- balken samtidigt kan vara tillämpliga medför inte några olägenheter i praktiken. Med hänsyn till att den som är nämndeman innefattas i kretsen av valbara personer behöver det inte uttryckligen anges att även en nämn- deman utom domkretsen kan tillkallas som ersättare.

A ndra stycket

I andra stycket finns en regel om möjlighet att tillkalla en annan lämplig person vid förfall för sådana ledamöter som ingår i den särskilda samman- sättningen av tingsrätter. hovrätter. länsrätter och kammarrätter vid be- handlingen av vissa mål. Stycket har getts en avfattning i enlighet med vad lagrådet har förordat.

De ledamöter som omfattas av regeln är sådana särskilda ledamöter som avses i 1 kap. 8 å och 2 kap. 4 a å rättegångsbalken. tekniska ledamöteri fastighets- och vattendomstolar (3 och 13 åå lagen om domstolar i fastig- hetsmål resp. 13 kap. 3 och 11 åå vattenlagen'). tekniskt sakkunniga leda- möter i patentmål (66 och 67 åå patentlagen 19671837. omtryckt 1983:433. 66 å ändrad senast 1986:233). tekniskt kunniga ledamöter i patentbesvärs- rätten (4 å lagen l977:729 om patentbesvärsrätten. 4 å ändrad 1977: 1021). särskilda ledamöter vid sjöförklaring och i dispaschmål (305 och 340 åå sjölagen 1891:35 s. 1. omtryckt 1985: 176). värderingstekniska ledamöteri faStighetstaxeringsmål (21 kap. 8å och 22 kap. 4å fastighetstaxerings- lagen 1979: 1152. 21 kap. 8 å ändrad senast l983z373. 22 kap. 4 å ändrad senast l981:280) samt de särskilda ledamöterna i kammarrätterna i kom— munalbesvärsmål (13 a å lagen om allmänna förvaltningsdomstolar).

I fråga om ersättaren föreskrivs att denne skall vara lämplig. Kravet på lämplighet för uppgiften innefattar ett krav på en viss sakkunskap. Under beredskap och krig kan man inte alltid ställa samma krav i det avseendet som under normala förhållanden. Vilka krav på speciell kännedom. utbild- ning eller erfarenhct på området i fråga som bör ställas i sådana lägen, bör bero främst på tillgången till sakkunniga personer. Situationcr kan upp- komma. då även den som har endast någon erfarenhet på-sakområdet bör kunna anses lämpad för uppgiften och kunna tillkallas som ersättare.

Det ligger i sakens natur att den mest sakkunnige tillkallas i första hand. men något uttryckligt krav på sakkunskap för lämplighet som ersättare anges inte.

25å

Bestämmelsen motsvarar 8 å SRL. Enligt 21 å rättshjälpslagen får förutom advokat och biträdande jurist på advokatbyrå även annan som är lämplig förordnas till biträde. Även för förordnande som offentligt biträde enligt 41 å rättshjälpslagen gäller endast krav på lämplighet (44 å första stycket samma lag). Någon motsvarighet till den nuvarande bestämmelsen i SRL om biträde enligt lagen om fri rättegång behövs därför inte.

26å

Paragrafen innebär att domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden jämställs med förvaltningsmy'ndigheternas verksamhet såvitt gäller till- lämpningen av den nya fullmaktslagen.

27å

Bestämmelsen motsvarar 11 å SRL.

Ifråga om skyldigheten att inställa sig till förhör under förundersökningi brottmål gäller ett längsta avstånd av 50 kilometer till förhörsplatsen. Inom denna sträcka är man skyldig att inställa sig på kallelse. Detta framgår av 23 kap. 7 å rättegångsbalken. Genom den regel som föreslås här gäller inte föreskrifterna om ett längsta avstånd i krigstider. Regeln innebär att man är skyldig att inställa sig oavsett avståndet. om det inte medför avsevärda olägenheter. och att man kan hämtas till förhöret oavsett avståndet. om man inte själv inställer sig. ' '

28å

Bestämmelserna i denna paragraf har hämtats från 12—14 åå SRL. där kvarhållande av försändelser. telefonövervakning och avlyssning av tele- fonsamtal regleras. Reglerna är nästan desamma som i lagen (1952z98) med 3 särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (ändrad senast 198111296). Bestämmelserna motsvarar 4 å. 5 å andra, tredje och fjärde styckena och 6 å i 1952 års lag. Skillnaden består framför allt i att SRL inte begränsar möjligheterna att hålla kvar försändelser eller att utöva telefon-

övervakning till misstanke om vissa närmare angivna brott. vilket 1952 års lag gör. ' .

Tvångsmedelskommittén hari sina betänkanden (Ds Ju 1981 :22) Hemlig avlyssning m.m.och (SOU 1984:54) Tvångsmedel — Anonymitet Inte- gritet föreslagit dels en ny tvångsmedelslag och dels ändringar i 1952 års lag. Enligt förslagen skall 1952 års lag vara tidsbegränsad även i framtiden. Avsikten härmed är att de från integritetssynpunkt mycket ingripande åtgärderna i lagen Skall omprövas regelbundet. Förslagen bereds för närva- rande i regeringskansliet. '

Gerrtensarttnta bestämmelser

Vissa av dessa bestämmelser (32—36 åå) är tillämpliga också i regerings- ärenden. se 1 åförsta stycket.

29å

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4566. Den motsvarar 2 å i tillämp- ningskungörelsen till AFL men har getts en avfattning så att den generellt gäller hos domstolarna och inte bara som nu hos förvaltningsdomstolarna. Den blir därmed tillämplig t. ex. på sådana brottmål som behöver handläg- gas skyndsamt med hänsyn till disciplinen och ordningen inom försvars- makten.

30å

Bestämmelserna i 3 å AFL om anstånd med val till kommunfullmäktige m.m. har med vissa redaktionella ändringar tagits upp i denna paragraf, se avsnitt 4.5.5. Val till riksdagen omfattas inte av bestämmelserna. eftersom lagen inte är tillämplig på riksdagen. Som exempel på sådana allmänna— uppdrag som anges i paragrafen kan nämnas nämndemän vid domstolar samt ledamöter i kommunala nämnder och i statliga myndigheters styrel- ser. I 37å f'rnns bestämmelser som rör dem som fullgör de allmänna uppdragen.

3lå

Paragrafen motsvarar 2 å första stycket 4 och 4 å första stycket AFL. -

32å

Paragrafen. vars innehåll har behandlats i avsnitt 4.6.7 och 4.7.4, motsva- rar bestämmelserna i AF L och SRL om rätt för regeringen att föreskriva om förlängning av fullföljdstider och andra tidsfrister. Den har utformats med beaktande av lagrådets synpunkter.

Bestämmelsen i punkt 1 har avfattats så att den gäller även för t.ex. omprövningSinstitutet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (om- tryckt 1982:120_ ändrad senast 1987z569). Med "annan liknande åtgärd"

Prop. 1987/88z6

avses bl. a. återvinning i mål vid domstol. Regeln om förlängning av tid för.

överklagande gäller också besvärstid hos förvaltningsdomstolar och all- männa domstolar. Bestämmelsen i punkt 2 gäller härutöver alla för dom- stolar föreskrivna frister utom sådana som gäller överklagande. Såsom exempel på de frister som avses kan nämnas tid för att väcka talan eller annars inför domstol vidta någon åtgärd som föreskrivits för att en person ' skall kunna bevaka sin rätt. t. ex. för att fullfölja ett tillstånd till expropria— tion eller att bevaka ett testamente.

[ andra stycket finns bestämmelser om automatisk förlängning av över- klagandetider m.m. vid kungörelse om krigstillstånd. Givetvis innebär bestämmelserna att t. ex. en fullföljdstid som sträcker sig längre än de tre veckorna efter kungörelsens utfärdande inte förkortas (jfr t. ex. 20.kap. 13 slagen l962z38l om allmän försäkring). '

Den automatiska förlängningen enligt andra stycket vid kungörelse om krigstillstånd gäller inte frister enligt punkt 3. dvs. för motsvarande frister vid andra myndigheter än domstolar (t. ex. tiden för att avge självdeklara- tion). Jag har inte ansett mig kunna tillstyrka ett av lagrådet framfört förslag att även sådana frister skulle omfattas av en automatisk förlängning i detta fall. Fristerna vid överklaganden m.m. och de övriga frister som

föreskrivits för domstolar går förhållandevis lätt att överblicka. så att man - kan förutse vilka frister som "kommer att träffas av den generella förläng- ningen. För andra frister vid förvaltningsmyndigheter än dem som gäller överklaganden kan det vara svårafe att förutse konsekvenserna av en generell förlängning med hänsyn till att förhållandena kan vara av så skiftande slag. Dessa frister bör därför enligt min mening förlängas först efter mera detaljerade överväganden.

335

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4.6.7 och 4.7.5. Den innebär att, om ett överklagande kommit in för sent myndigheten själv får avgöra om laga förfall föreligger på grund av krigsförhållandena. Bestämmelsen motsvarar 95 andra stycket AFL. Till skillnad mot nuvarande ordning gäller den- också hos de domstolar som för-närvarande regleras i SRL. Den instans som prövar om ett överklagande kommit in i rätt tid prövar också om laga förfall föreligger enligt denna paragraf.

Paragrafen har utformats med beaktande av synpunkter som anförts av lagrådet. Detta har också tagit upp frågan om relationen till institutet återställande'av försutten tid kräver närmare övervägande. Lagrådet har bl.a. väckt spörsmålet om samma förhållande som kan föranleda att en försenad inlaga inte avvisas alternativt kan beaktas som grund för återstäl- lande av försutten tid. Enligt lagrådet kunde det övervägas-att utesluta överklaganden enligt rättegångsbalken från tillämpningen av paragrafen.

Som jag ser det skulle det inte vara någon helt tillfredsställande lösning att enbart lita till reglerna om återställande av försutten tid för de fall som är aktuella nu, eftersom det här kan bli fråga om massärenden. Det möter enligt min mening inte något hinder mot att båda de nu aktuella instituten finns och formellt sett kan tillämpas samtidigt på samma grund.

I andra meningen föreskrivs om när tidsfristen för s.k. anslutningsvad skall anses börja löpa, om underrätten vid vad i tvistemål eller brottmål har tillämpat regeln i första meningen om laga förfall vid överklagande. Den vecka motparten då har på sig räknas från dagen för rättens beslut att vad skall anses ha anförts i rätt tid. — Med tanke på den korta tid som ges för anslutningsvad är det givetvis viktigt att rätten underrättar. motparten om sitt beslut.

34%

Bestämmelserna har behandlats i 4.6.7 och 4.7.5. De motsvarar 10 å andra stycket AFL och lt) & första stycket SRL. Dessa bestämmelser ger rege- ringen rätt att föreskriva att myndigheterna själva får utsätta ny tid för de åtgärder som beskrivits i 32 & utom för överklaganden. Dessa behandlas i 33 &. Bestämmelserna avser såväl domstolar som andra myndigheter, re- geringen inbegripen. _ '

Regeringen får enligt AFL efter ansökan utsätta ny tid för åtgärden när . en sådan tidsfrist har försuttits på grund av krigsförhållandena. Enligt ll kap. ll & RF ankommer det inte på regeringen utan på högsta domsto- len eller regeringsrätten att bevilja återställande av försutten tid. Fördel- ningen av ärenden mellan dessa två domstolar regleras i grundlagsbestäm— melsen. Det kan anmärkas att rättegångsutrcdningen (Ju l977106) har föreslagit att bl. a. återställande av försutten tid skall få beviljas också av- lägre domstolar (Ds Ju 198619). Förslaget har remissbehandlats och över- vägs för närvarande i justitiedepartementet. Genomförs förslaget. kan fråga uppkomma om en ändring av den nu föreslagna paragrafen..

Paragrafen innebär sålunda att reglerna om återställande av försutten tid skall tillämpas också på andra frister än dem som avser överklagande. Prövningen föreslogs i det till lagrådet remitterade förslaget ankomma på högsta domstolen och regeringsrätten. med den fördelning dem emellan som angesi ll kap. ll åRF. .

En ansamling av sådana ärenden hos de högsta domstolarna under krigstid skulle emellertid enligt lagrådet vara högst oläglig; Beslutanderät- ten borde i stället decentraliseras så långt som möjligt. Lagrådet har ifrågasatt om inte en "ordinarie" myndighet, likaväl som att underlåta avvisning av ett på grund av krigsförhållandena försenat överklagande, kan betros med att under motsvarande omständigheter godta en försenad åtgärd av det slag som nu behandlas. '

För min del kan jag i princip dela lagrådets uppfattning. Jag anser att regeringen bör reglera frågan om vilken myndighet som skall ha befogen- het att efter ansökan utsätta ny tid för de åtgärder som avses. Fristerna för överklagande och omprövning är lättare att avgränsa än övriga frister. När det gäller de andra fristerna kan det vara svårt att överblicka konsekven- serna av att varje myndighet skall utsätta ny tid för åtgärderna. Också frågan om i vilka fall domstolarna skall ha denna befogenhet bör övervägas närmare. '

Som lagrådet har anfört bör det vara gemensamt för de nu behandlade reglerna att ett beslut att sakbehandla en försenad framställan eller att sätta

ut en ny frist för en åtgärd inte bör få fattas utan att en motpart. där en sådan finns. har beretts tillfälle att yttra sig.-Även om man kan falla tillbaka på allmänna grundsatser. skulle enligt lagrådet en bestämmelse i ämnet. eventuellt försedd med någon modifikation, t. ex. i fråga om förvaltnings- ärenden. vara av värde (jfr 58 kap. 6 och 12 åå rättegångsbalken).

Jag anser för egen del att principen om kommunikation enligt bl.a. rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen och förvaltningslagen bör tillämpas i de fall fråga uppkommer om att en försenad framställan skall tas upp enligt denna lag. Även innan en ny frist sätts ut bör en motpart lämnas tillfälle att yttra sig. En uttrycklig bestämmelse härom i den nya lagen kan dock inte anses behövlig.

Med anledning av vad lagrådet har yttrat bör framhållas att någon skillnad inte görs i bestämmelsen mellan enskilda parter och "allmänna" parter, t. ex. staten eller en kommun.

355

Bestämmelserna. som utformats med ledning av lagrådets synpunkter. överensstämmer med motsvarande regler i 10 å SRL. se avsnitt 4.6.7 och 4.7.5.

36.5

Reglerna om delgivning tas upp i denna paragraf. De har avfattats enligt lagrådets förslag.

Första och andra styckena motsvarar 12 & AFL och. 15 & SRL. Bestäm- melserna gäller även delgivning för personlig inställelse vid domstol. Moti- ven till tredje stycket finns i avsnitt 4.7.6.

37.5

Bestämmelserna i första och andra styckena innehåller regler om skyldig- ' het att kvarstå i allmänna uppdrag och om att de föreskrifter som finns om rätt att avsäga sig uppdrag inte skall tillämpas. Bestämmelserna överens- stämmeri princip med 3. & AFL och 3 & SRL.

Föreskrifterna i tredje stycket motsvarar 3 &" tredje stycket SRL. De nuvarande bestämmelserna om att vissa förordnanden automatiskt för- "längs har utsträckts till att gälla även i fråga om de särskilda ledamöterna i tingsrätterna och hovrätterna. de värderingstekniska ledamöterna i läns- rätterna och kammarrätterna. de särskilda ledamöterna i kammarrätterna. sådana särskilda sakkunniga som tillhandagår allmänna förvaltningsdom- stolar och försäkringsdomstolar med utlåtanden samt ledamöter och ersät- tare i arbetsdomstolen. De tekniska ledamöterna i fastighets- och vatten- domstolarna omfattas däremot inte av tredje stycket eftersom de inte är förordnade för viss tid. Detsamma gäller de tekniskt kunniga ledamöterna i patentbesvärsrätten.

38 å - ' ' _ ' Prop.

För att avveckla särregleringen och återgå till normala förhållanden be- hövs vissa bestämmelser bl.a. för att skydda enskilda mot rättsförlust. Sådana bestämmelser finns i 17 S SRL och motsvarar denna paragraf. Till följd av hänvisningen till 32. 34 och 35 Så blir andra stycket tillämpligt också hos regeringen (jfr ] & forsta stycket).

Ikraftträdande m. m.

Riksdagen torde kunna behandla lagstiftningsärendet under år 1987. Berör- da myndigheter och församlingar behöver därefter tid _för förberedelsear- bete innan lagen träder i kraft. Lagen föreslås därför träda i kraft först den 1 januari 1989. '

Hänvisningar till S6-2

6.3. Övriga lagförslag

Hänvisningar till AFL har ändrats till att avse den nya lagen.

7. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 1. lag om ändring i regeringsformen, 2. lag om förfarandet hos kommunerna. förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m. m., 3. lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap. 4. lag om ändring i lagen'(1973:861) om lokal kristidsförvaltning.

8. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

-96

Bilaga ]

Folkstyrelsekommitténs lagförslag

Förslag till

Lag om ändring i regeringsformen

Härigenom föreskrivs att 13 kap.3 ha följande lydelse.

' Nuvarande lydelse

.8 och 10 59 regeringsformenl skall

Föreslagen lydelse

13 kap. Krig och krigsfara

35

Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe uövar den de befo- genheter som annars tillkommer riksdagen. Krigsdelegationen får dock ej fatta beslut på ockuperat område. Den får ej heller fatta be- slut som avses i 12 & första stycket första punkten eller andra eller tjär- de stycket.

Medan krigsdelegationen är 'i riksdagens ställe utövar den de be— fogenheter som annars tillkommer riksdagen. Den får dock inte fatta beslut som avsés i 12 5 första styck- et första punkten eller andra eller fjärde stycket.

Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

853

Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av riksdagens bemyndigande besluta att uppgift, som enligt grundlag ankom- mer på regeringen. skall fullgöras av annan myndighet. Sådant bemyndi- gande fär icke omfatta befogenhet enligt' 5 eller 6 s, om ej fraga är endast om beslut att lag 1 visst ämne skall börja tillämpas.

Under krig. krigsfara eller andra av krig föranledda utomordentliga förhållanden får med avseende på domstol för avdelning av försvars-' makten göras undantag från före- skriften i ll kap. ] _6 att vid domstol skall finnas ordinarie domare.

105

På ockuperat område får ej fat- tas beslut som innebär stiftande. ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen. lag om val till riksdagen eller lag om högmålsbrott, brott mot rikets sä- kerhet, ämbetsbrott, brott av krigs- män, sabotage. upplopp, uppvig- ling eller samhällshrlig ryktes- spridning.

' Regeringsformen omtryckt 1985: 866.

Riksdagen eller regeringen får inte fatta beslut på ockuperat om- råde. På sådant område får inte heller utövas befogenhet som till- kommer någon i egenskap av leda-

mot av dessa organ.

* Andringen innebär att andra stycket upphävs.

Prop. 1987/88z6

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

På ockuperat område får icke något offentligt organ meddela beslut eller vidtaga åtgärd som ålägger någon rikets medborgare att lämna ockupa- tionsmakten sådant bistånd som denna icke får kräva enligt folkrättens regler. _ Intet ärende får avgöras av riks- val till riksdagen eller kommuna- dagen på ockuperat område. såvi- la församlingar får inte hållas på da icke minst tre _liärdedelar av le- ockuperat område. damöterna deltager i avgörandet. [ ' ' antalet deltagande ledamöter in-

räknas därvid icke ersättare som utövar uppdrag som ledamot.

' Denna lag träder i kraft den ljanuari 1989.-

Remissinstanser som yttrat sig över folkstyrelsekommitténs betänkande

Yttranden har avgetts av justitiekanslern. hovrätten för Övre'Norrland. kammarrätten i Sundsvall. rikspolisstyrelsen. överbefälhavaren,Istatens räddningsverk. överstyrelsen för civil beredskap. styrelsen för psykolo- giskt försvar. civilbefälhavaren i Södra civilområdet. juridiska fakultets- nämnden vid Stockholms universitet. sarnhällsvetcnskapliga fakultets- nämnden vid Uppsala universitet.juridiska fakultetsstyrelsens forsknings- nämnd vid Lunds universitet. samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid ' Göteborgs universitet. arbetsmarknadsstyrelsen. länsstyrelserna i Jönkö- pings. Kristianstads. Värmlands och Västerbottens län. riksmarskalksäm- betet. Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet. Svenska arbets- givareföreningen. Krigsvetenskapsakademien samt Mcdborgarrättsrörel- sen.

Landsorganisationen i Sverige. Tjänstemännens centralorganisalion och Centralorganisationen SACO/SR har förklarat att de avstår från att yttra sig.

1 00

Sammanfattning av förvaltningspromemorian

Den författningsmässiga beredskapen är en viktig del av totalförsvaret. Två beredskapslagar av central betydelse inom den offentliga sektorn är lagen (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommu- nalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m. (den s.k. administrativa fullmaktslagen. AFL) och lagen (1957:132) med sär- skilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m. (den s.k. särskilda rättegångslagen. SRL). Lagarna är föråldrade. Detta-gäller särskilt AFL. som har bestått i huvudsak oföränd- rad sedan andra världskriget. I denna promemoria läggs bl. a. fram förslag till en'ny administrativ fullmaktslag. avsedda att ersätta den nuvarande AFL. Frågan om en modernisering av SRL kommer att behandlas i en senare promemoria.

Till följd av 1971 års förvaltningsrättsreform hör förvaltningsrättskip- ningen, som omfattas av AFL. naturligen hemma under SRL. Enl ändring av de båda lagarnas tillämpningsområden rekommenderas. Det föreslås med andra ord att särbestämmelser beträffande förvaltningsdomstolarna utarbetas inom SRL:s ram. I linje härmed föreslås att den nya administrati- va fullmaktslagen skall vara tillämplig på förvaltningsmyndigheter och på beslutande kommunala och kyrkokommunalaförsamlingar.

De bemyndiganden som tas upp i förslaget till ny administrativ full- maktslag har anpassats till bestämmelserna i 1974 års regeringsform. Full- makterna enligt den nuvarande lagen.utökas i lagförslaget med ett bemyn- digande för regeringen att föreskriva att en statlig förvaltningsmyndighet lägger ned sin verksamhet. Till bemyndigandcna att vidta organisatoriska omläggningar fogas vidare ett'bemyndigande för regeringen att utan hinder av lag ge de föreskrifter som behövs i anledning av sådana omläggningar. Med hänsyn till bestämmelserna i regeringsformen om kommunal självsty- relse tas i. lagförslaget inte upp något bemyndigande att föreskriva om överflyttning av den kommunala beslutanderätten. .

För kommunernas del föreslås att den kommunala beslutsprocessen i krig blir föremål för-en närmare utredning och att den i framtiden regleras i kommunallagen (19772179). För att en ändamålsenlig särreglering skall åstadkommas behöver regeringsformen kompletteras med en regel som medger att den kommunala beslutanderätten delegeras. Förslag lämnas till den erforderliga grundlagsändringen. l avvaktan på att denna kommer till stånd och på resultatet av utredningen bör vissa bestämmelser beträffande kommunalmyndigheter i den nuvarande lagen gälla även fortsättningsvis. Förslag lämnas till de ändringar som behöver göras i AFL.

I fråga om handläggningen av ärendena har en utmönstring företagits av särbestämmelser som inte behövs längre. Vidare har bestämmelserna an- passats i första hand till förvaltningslagen (_1971:290) och moderniserats även i övrigt. En ny regel föreslås om att prioritering skallges åt ärenden av betydelse för totalförsvaret. '

Förvaltningspromemorians lagförslag Förslag till

Administrativ fullmaktslag

Inledande bestämmelser

1 5 Denna lag är tillämplig på förvaltningsmyndigheter och på beslutande kommunala och kyrkokommunala församlingar. . Lagen gäller inte beträffande förvaltningsmyndigheter under riksdagen.

2 & Kommer riket i krig, träder 5—22 åå i tillämpning." . Regeringen får föreskriva att 5—22 åå skall tillämpas [. om riket äri krigsfara, - 2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig. Föreskrift enligt andra stycket måste inom en månad underställas riks- dagen. Pågår inte riksmöte, räknas tiden från det att mötet börjar. Före-

.skriften upphör att gälla om den inte underställs riksdagen i rätt tid eller om '

riksdagen inte god känner den inom två månader från underställningen.

3 & Upphör riket att vara i krig eller -i krigsfara som har föranlett före- skrift enligt 2 å andra stycket l.. skall regeringen föreskriva att 5—22 åå inte skall tillämpas längre. Om förutsättningar finns härför, får regeringen dock i stället föreskriva att de skall tillämpas med stöd av 2 & andra stycket ') - '

Råder inte längre sådana förhållanden som sägs i 2 å andra stycket Z., skall regeringen upphäva föreskrift om att 5—22 åå skall tillämpas. '

4 å Under den tid då bestämmelserna i-5—22 åå tillämpas gäller inte i lag eller annan författning meddelade föreskrifter som avviker från bestäm- melserna eller från vad som har föreskrivits med stöd av dem.

Bemyndiganden

55 De bemyndiganden som anges i 6—13 åå får utnyttjas om det är påkallat på grund av förhållanden söm sägs i 2 å.

6 5 Regeringen får föreskriva att uppgift som enligt lag tillkommer rege- ringen i ett visst slag av förvaltningsärenden skall övertas av en statlig . förvaltningsmyndighet.

7 5 Regeringen får föreskriva

]. att uppgifter som tillkommer en statlig förvaltningsmyndighet inte skall fullgöras, .

2. att uppgifter som tillkommer en förvaltningsmyndighet skall övertas av en annan förvaltningsmyndighet,

3. att besvär inte'får anföras över en statlig förvaltningsmyndighets beslut. '

Regeringen får utan hinder av vad som föreskrivs i lag besluta de föreskrifter som behövs till följd av att regeringen har meddelat bestäm- melser enligt första stycket. ' -

8'å Regeringen får föreskriva att en förvaltningåmyndighet eller en beslu- tande kommunal församling får fatta beslut i ein annan sammansättning eller med ett mindre antal ledamöter eller i en annan ordning än som är föreskrivet. .

Regeringen får föreskriva att fler suppleanter skall utses än som. är föreskrivet.

9 å Regeringen får föreskriva om anstånd med val av ledamöter i beslu- tande kommunala församlingar eller av innehavare av andra allmänna uppdrag. I föreskriften om anstånd utsätts ny. tid för valet och anges vad som återstår av mandatperioden.

Vad som sägs i första stycket tillämpas ocksa i fråga om allmänna uppdragi vilka tillsättningen skeri en annan ordning än genom val.

10 å- Regeringen får föreskriva eller i särskilt fall besluta att de som tjänstgör i en förvaltningsmyndighet skall tjänstgöra i andra befattningar än de innehar.

11 å Regeringen får föreskriva eller i särskilt fall besluta att en statlig förvaltningsmyndighet skall ha sin verksamhet helt eller delvis förlagd till en annan ort än den. där verksamheten annars utövas.

Regeringen får föreskriva ändrad tid för sammanträde, förrättning eller en annan sådan uppgift.

12 å" Regeringen får föreskriva om förlängning av besvärstid. Kungörelse om krigstillstånd skall anses innefatta en sådan föreskrift för en tid av tre veckor från kungörelsens utfärdande, om inte regeringen föreskriver an- nat.

135 Regeringen får föreskriva om förlängning av tid inom vilken en ansökan eller anmälan eller en annan liknande åtgärd måste vidtas för att en förmån eller en rättighet skall bevakas eller en skyldighet fullgöras.

Delegation

14 & Regeringen får överlåta sina befogenheter enligt 10 å åt förvaltnings- myndigheter och beslutande kommunala församlingar.

15 å Råder det krig och kan inte förbindelsen mellan någon del av riket och riksstyrelsen upprätthållas, är det förbundet med avsevärda.svårighe- ter att upprätthålla förbindelsen eller måste annars omedelbara åtgärder vidtas, får regeringen överlåta åt civilbefälhavaren att inom sitt område fullgöra de uppgifter som enligt 8 kap. regeringsformen ankommer på regeringen. Finns inte någon civilbefälhavare eller kan hans beslut inte avvaktas får regeringen överlåta åt länsstyrelsen att fullgöra dessa uppgif— ter inom länet.

Handläggningen av ärenden 16 å Ärendena skall handläggas allteftersom deras skyndsamma avgöran— de har betydelse för det allmänna. Arenden som gäller totalförsvaret skall ha företräde framför andra ärenden.

Prop. l987/88:6

17 & Är det på grund av förhållanden som sägs i 2 å förenat med väsentli- ga olägenheter att utreda ett ärende på det sätt som är föreskrivet i lag eller annan författning, får ärendet utredas på något annat lämpligt sätt.

Bestämmelserna i första stycket får inte tillämpas i ett ärende som angår förmån. rättighet. skyldighet. disciplinpåföljd, avskedande eller något an- natjämförbart förhållande. '

18 & Handläggningcn av ett ärende som angår förmån. rättighet, skyldig— het, disciplinpåföljd. avskedande eller något annatjämförbart förhållande. ' skall uppskjutas. om en part är. ur stånd att b'evaka sin talan eller något annat hinder för utredningen möter på grund av förhållanden som sägs i ?. å. Kan ärendet utredas tillfredsställande. får det handläggas och avgöras, om det för en part är av synnerlig vikt eller andra särskilda skäl föreligger.

19å Har besvär anförts för sent men kan det skäligen antas att laga förfall föreligger på grund atv-förhållanden som sägs i 2 å. skall besvären ändå upptas till prövning.

Har någon försuttit tid som avses i 13 få på grund av förhållanden som sägs i 2 å, får regeringsrätten efter ansökan utsätta ny tid för åtgärden.

20 & Delgivning med den som tjänstgör vid försvarsmakten skall ske genom en militär myndighets försorg. lntyg av en sådan myndighet skall gälla som fullt bevis att delgivning har skett på sätt som anges i intyget. -' Avser delgivningen personlig inställelse, skall intyget innehålla uppgift, huruvida den kallade är förhindrad att inställa sig .på grund av sin tjänstgö- ring.

Delgivning med den som tjänstgör vid försvarsmakten får ske på annat sätt än genom militär myndighet. Delgivning får inte ske på sätt som sägs i 12 eller 15 ådelgivningslagen (1970:428).

Övriga bestämmelser

21 5 Har föreskrift meddelats enligt 9 å första stycket eller har val inte hållits av andra skäl, skall den tidigare valde kvarstå i uppdraget till dess att någon annan har valts och tillträder uppdraget.

Har föreskrift meddelats enligt 9 å andra stycket, tillämpas vad som sägs iförsta stycket på motsvarande sätt.

Bestämmelser om att man får avsäga sig uppdrag på grund av att man redan har haft uppdrag under en viss tid eller har uppnått en viss ålder skall inte tillämpas.

22 5 Om det är påkallat på grund av förhållanden som sägs i 2 å, får den som skall utfärda kungörelse om sammanträde m'ed en beslutande kommu- nal församling besluta något annat betryggande sätt'för kungörandet än som är föreskrivet. ' '

23 5 Har regeringen meddelat föreskrift om att 5—22 åå inte skall tilläm- pas längre, skall bestämmelserna i 21 å första och andra styckena tillämpas till dess att någon annan skall tillträda uppdraget. Föreskriften inverkar inte på tid som dessförinnan har förlängts enligt 12 å första stycket och 13 å. Bestämmelserna i 19å skall fortfarande tillämpas. om tiden har ' börjat löpa innan den nyssnämnda föreskriften trädde i kraft. -

Denna lag träder i kraft den 198 och gäller tills vidare t.o.m. den . 198

Prop. l987/88:6

Remissinstanser som yttrat sig över förvaltningspromemorian

Justitiekanslern. riksåklagaren, kammarrätten i Sundsvall. kriminalvårds- styrelsen, centralnämnden för fastighetsdata. datainspektioncn. kommers- kollegium, överbefälhavaren, försvarets sjukvårdsstyrelse. civilförsvars- styrelsen. överstyrelsen för ekonomiskt försvar. militärbefälhavarna i Söd- ra militärområdet och Övre Norrlands militärområde. civilbefälhavarna i Östra civilområdet och Övre Norrlands civilområde. riksförsäkringsver- ket, statens bakteriologiska laboratorium, postverket. televerket. statens järnvägar, sjöfartsverket, luftfartsverket, transportrådet. Sveriges me- teorologiska och hydrologiska institut, myntverket. generaltullstyrelsen. byggnadsstyrelsen. bankinspektionen. försäkringsinspektionen, riksskat- teverket, statens pris- och kartellnämnd, riksarkivet, skolöverstyrelsen. universitets- och högskoleämbetet, lantbruksstyrelsen.statens jordbruks- nämnd, statens livsmedelsverk. statens naturvårdsverk, arbetsmarknads-

. styrelsen. arbetarskyddsstyrelsen, statens invandrarverk. bostadsstyrel- sen, statens planverk, statens va-nämnd. statens lantmäteriverk, statens industriverk, sprängämnesinspektionen, Sveriges geologiska undersök- ning, statens vattenfallsverk. statens kärnkraftinspektion. styrelsen för teknisk utveckling, statens provningsanstalt, nämnden för fartygskreditga- rantier. statskontoret._ riksrevisionsverket. statistiska centralbyrån, sta- tens arbetsgivarverk. statens löne- och pensionsverk, länsstyrelsernas or- ganisationsnämnd, länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län, Koppar- bergs län och Norrbottens län. Uppsala och Lunds domkapitel, kyrkobe- redskapskommittén (U 1976:09), justitieombudsmannen Sigvard Holstad. Svenska kommunförbundet. Stockholms. Strängnäs, Linköpings, Got- lands. Malmö, Göteborgs, Karlstads. Gävle och Luleå kommuner, Lands- tingsförbundet, Stockholms läns landsting samt Svenska kyrkans försam- lings- och pastoratförbund.

Sveriges riksbank. Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och ratio- naliseringsinstitut, Uppsala och Östersunds kommuner samt Västerbot- tens läns landsting har uttryckligen förklarat att de avstår från att yttra sig.

Riksåklagaren har överlämnat ett yttrande från länsåklagarmyndigheten i Västerbottens län. Universitets- och högskoleämbetet har bifogat yttran- den från universiteten i Stockholm (juridiska fakultetsnämnden), Lund (juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna) och Göteborg (samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden). Bostadsstyrelsen har bifogat yttranden från länsbostadsnämnderna i Östergötlands, Älvsborgs, Örebro och Norrbottens län. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, som har lämnat Mölndals och Uddevalla kommuner tillfälle att yttra sig. har med- delat att de två kommunerna inte har något att erinra mot förslagen i promemorian. Länsstyrelsen i Kopparbergs län har inhämtat yttranden från Kopparbergs läns landsting och länsrätten i Kopparbergs län. Malmö

kommun har bifogat yttranden från hälsovårdsnämnden, sociala central- Prop. 1987/8826 nämnden och sjukvårdsstyrelsen. Stockholms läns landsting har bifogat yttranden från förvaltningsutskottets kansli och hälso- och sjukvårds- nämnden.

Sammanfattning av domstolspromemorian

I denna promemoria läggs fram förslag tilljudiciell fullmaktslag (JFL). JFL har utarbetats på grundval av lagen (_1957:132) med särskilda bestämmel- ser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m. (den särskilda rättegångslagen. SRL) och föreslås ersätta denna.

Genom JFL vidgas SRL:s tillämpningsområde till att avse inte bara rättskipningen i de allmänna domstolarna utan i princip all rättskipning. dvs. även i samtliga förvaltningsdomstolar och särskilda domstolar.

De bemyndiganden som tas upp i JFL harlanpassats till bestämmelserna " i 1974 års regeringsform. SRL:s fullmakter har utökats med ett bemyndi- gande för r'egeringen att föreskriva att uppgifter som ankommer på en särskild domstol inte skall fullgöras eller skall fullgöras av en annan dom- '

stol. Till detta bemyndigande fogas en fullmakt för regeringen att utan

. hinder av lag ge de föreskrifter som behövs i anledning av att bemyndigan-.

det utnyttjas. Nytt är också det föreslagna bemyndigandet för regeringen att föreskriva om avsteg från de domförhetsregler som under normala förhållanden gäller för tingsrätt i tvistemål.

I fråga om rättegången har SRL moderniserats språkligt och redaktio- nellt. För förvalningsprocessens del föreslås särbestämmelser Som innebär bl.a. att ett mål under vissa förutsättningar får avgöras utan hinder av vad som annars är föreskrivet om muntlig förhandling och att för sent anförda besvär i vissa fall skall tås upp till saklig prövning.

Domstolspromemorians lagförslag

Judiciell fullmaktslag

Inledande bestämmelser 1 & Denna lag är tillämplig på domstolari deras rättskipande och rättsvår- dande verksamhet. Bestämmelserna i 16 och 17 åå gäller även vid förun- dersökning 1 brottmål.

Med särskild domstol menas i denna lag en domstol som inte är allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol.

,2 & Kommer riket 'i krig, träder 5—25 åå i tillämpning.

Regeringen får föreskriva att 5—»25 så skall tillämpas

1. om riket är i krigsfara.

2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har-befunnit sig.

Föreskrift enligt andra stycket måste inom en månad underställas riks- dagen. Pågår inte riksmöte, räknas tiden från det att mötet börjar. Före- skriften upphör att gälla om den inte underställs riksdagen i rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från underställningen.-

3 & Upphör riket att vara i krig eller i krigsfara som har föranlett före- skrift enligt 2 å andra stycket 1, skall regeringen föreskriva att 5—25 % inte skall tillämpas längre. Om förutsättningar finns härför. får regeringen dock i stället föreskriva att de skall tillämpas med stöd av 2s andra stycket- 7.

Rader inte längre sådana förhållanden som anges i 2 5 andra stycket 2. skall regeringen upphäva föreskrift om att 5—25 %% skall tillämpas.

4 5 Under den tid då bestämmelsernai 5— 55 tillämpas gäller inte i lag eller annan författning meddelade föreskrifter som avviker från bestäm- melserna eller från vad som har föreskrivits med stöd av dem.

Bemyndiganden

5 & Bemyndigandena i 6_.9 så får utnyttjas. om det är påkallat på grund av förhållanden som anges i 2 &.

6 & Regeringen får föreskriva

1. att en domstol skall ha sin verksamhet förlagd till en annan ort än den vanliga,

2. att uppgifter som ankommer på en viss tingsrätt. hovrätt, länsrätt. kammarrätt eller försäkringsrätt skall övertas av en annan likställd dom- stol.

3. att uppgifter som ankommer på en särskild domstol eller på den mellankommunala skatterätten inte skall fullgöras eller skall fullgöras av en annan domstol,

4. att en domstol inte skall vara delad i avdelningar. Regeringen får utan hinder av vad som föreskrivs i lag besluta de föreskrifter som behövs till följd av att regeringen har meddelat bestam- ' melser enligt första stycket 3.

75 Regeringen får föreskriva att tingsrätt skall vara domför med en lagfaren domare i sådana fall då det enligt rättegångsbalken krävs tre lagfarna domare.

8 & Regeringen får föreskriva eller i särskilt fall besluta att innehavare av ordinarie domartjänst skall fullgöra jämställd eller högre domartjänst vid en annan domstol än den han tillhör.

Vad som sägs i första stycket gäller intejustitieråd och regeringsråd.

9å Regeringen får föreskriva om förlängning av besvärstid och andra tidsfrister-för anhängiggörande. bevakande eller fullföljd av talan hos dom- stol. Kungörelse om krigstillstånd skall anses innefatta en sådan föreskrift för en tid av tre veckor från kungörelsens utfärdande. om inte regeringen föreskriver annat. '

Delegation

10 & Råder det krig och kan inte förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen upprätthållas. är det förbundet med avsevärda svårigheter att upprätthålla förbindelsen eller måste annars omedelbara åtgärder vidtas. får regeringen överlåta sina befogenheter enligt 8 kap. 13 & regeringsfor- men att meddela föreskrifter om domstolarna och deras verksamhet åt en domstol eller någon annan myndighet. som regeringen bestämmer.

Rättegången Allmänna bestämmelser

1] 5 Vid förfall för nämndeman får rättens ordförande till tjänstgöring kalla någon som är valbar till nämndeman inomeller utom domkretsen.

Vid förfall för tekniskt sakkunnig. värderingsteknisk eller särskild leda- mot får en annan lämplig person tillkallas.

12 & Om det är påkallat av förhållanden som anges i 2 5 och lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter, får rättens ordförande förordna att ett mål eller ärende skall flyttas över till en annan likställd domstol.

13å Delgivning med den som tjänlstgör vid försvarsmakten skall ske genom militär myndighets försorg. Intyg av en sådan myndighet skall "gälla som fullt bevis-att delgivning har skett på sätt som anges i intyget. Avser delgivning personlig inställelse vid domstol. skall intyget innehålla uppgift om huruvida den kallade är förhindrad att inställa sig på grund av tjänstgö- r1ng.

Har delgivning skett på annat sätt än genom militär myndighet. skall delgivningen ändå anses ha skett på behörigt vis. Delgivning får dock inte ske på sätt som sägs i 12 eller 15 & delgivningslagen (1970z428').

Allmän rättegång m. m.

14 & Är en part i tvistemål förhindrad att inställasig personligen på grund av förhållanden som anges i ?. %. får målet ändå handläggas och avgöras, om saken kan utredas tillfredsställande.

15 5 Om inte någon behörig person finns att tillgå för ett uppdrag som offentlig försvarare, får en annan lämplig person förordnas.

16 & Om den som skall höras under förundersökning kan inställa sig till förhörsplatsen utan avsevärda olägenheter. får han kallas till förhör vid Påföljd att han hämtas, även om avståndet'är större än som anges i 23 kap." 7 % rättegångsbalken.

17 & Bestämmelserna i 4 &. 5 & andra, tredje och fjärde styckena och 6 & lagen-(195298) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brott- mål får tillämpas även om förundersökningen angår brott av annat slag än som anges i 1 & nämnda lag. Bestämmelserna i 5 5 andra stycket i lagen får dock tillämpas endast om förundersökningen angår brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. -

18 5 Om en part kan antas vara ur stånd att ta till vara sin rätt pågrund av _ förhållanden som anges i 2 5, skall rättens ordförande förordna ett särskilt ombud för honom. om det är synnerligen viktigt för honom eller för motparten att målet eller ärendet handläggs och avgörs" eller om detta är angeläget från allmän synpunkt. Så snart parten själv kan ta till vara sin rätt, personligen eller genom ett eget ombud. skall det särskilda ombudet entledigas. - . -'

Till särskilt ombud bör en advokat förordnas. om'en sådan finns-tillgäng- lig.

Ett särskilt ombud får inte motta delgivning av stämning i brottmål. I övrigt skall bestämmelserna 1 12 kap. rättegångsbalken om rättegångsom- bud med fullmakt för ett visst mål tillämpas.

19 5 Ett särskilt ombud har rätt till skälig ersättning av. allmänna medel för arbete. tidsspillan och utlägg. Ersättningen fastställs av domstolen.

I fråga om kostnaderna för ombudet skall bestämmelserna i lag om parts - rättegångskostnad tillämpas utom beträffande ersättning för ränta.

Aterbetalningsskyldighet till staten för ersättning till ombudet skall åläg- gas den som är skyldig att betala rättegångskostnaderna. Den för vilket det särskilda ombudet har förordnats är dock inte skyldig att återbetala mera än det för honom gällande maximibeloppet för rättshjälpsavgift vid allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1972: 429).

Om ersättningen till ombudet understiger ett visst av regeringen före- sknvet belopp. skall återbetalningsskyldighet inte åläggas.

20 å . Bestämmelsernai rättegångsbalken om återställande av försutten tid skall tillämpas. om någon på grund av förhållanden som anges i 2 & inte har kunnat i rätt tid väcka talan eller annars inför domstol vidta åtgärd som krävs för att han skall bevaka sin enskilda rätt.. '

Ansökan om resning och besvär över domvilla skall anses utgöra en sadan åtgärd som avses i första stycket. . -

' 21 5 Ansökan om återställande av försutten tid 'enligt 20 5 eller enligt rättegångsbalken skall göras inom tre veckor sedan förfallet upphörde eller inom den längre tid som regeringen föreskriver.

Bestämmelsen i 58 kap. 12? rättegångsbalken om att ansökan skall göras senast inom ett år från den dag då tiden utgick skall inte tillämpas, om sökanden inte har kunnat iaktta bestämmelsen på grund av förhållan- den som anges-17 5.

F ört-*altnin gsprocess

22 å,. Om det är påkallat av förhållanden som anges i 2 å. får ett mål handläggas och avgöras utan hinder av vad som annars är föreskrivet om muntlig förhandling, under förutsättning att saken kan utredas tillfredsstäl- lande utan en sadan förhandling. '

'23 ; IHar besvär anförts för sent. men kan det skäligen antas att laga förfall föreligger på grund av förhållanden som anges i 2 &, skall besvären ändå upptas till prövning.

Har någon på grund av förhållanden som anges i 2 & försuttit tid inom _ vilken en ansökan eller anmälan eller en annan liknande åtgärd måste vidtas för att en förmån eller en rättighet skall bevakas eller en skyldighet fullgöras. får regeringsrätten efter ansökan utsätta ny tid för åtgärden.

Övriga bestämmelser

24 & Föreskrifteri lag om en övre åldersgräns för uppdrag som nämnde- man eller om rätt att avsäga sig ett sådant uppdrag på grund av tjänstetid eller ålder skall inte tillämpas.

255 Även om tiden går ut för förordnande som tekniskt sakkunnig, värderingsteknisk eller särskild ledamot, som ledamot eller som ersättare i arbetsdomstolen eller som särskild sakkunnig. skall förordnandet bestå tills ett nytt beslut meddelas.

26 & Har regeringen meddelat föreskrift om attS —25 så inte skall tilläm- pas längre. skall

1. den som har deltagit i handläggningen av ett mål eller ärende på grund av bestämmelserna 1 11 24 eller 25 & alltjämt vara behörig 1 det målet eller ärendet. '

2. den som har förordnats till särskilt ombud enligt 18 å ha kvar sitt uppdrag till dess han entledigas enligt föreskrifterna i den paragrafen.

En föreskrift om att 5—25 s;; inte skall tillämpas längre inverkar inte på beräkningen av tidsfrister som dessförinnan har förlängts enligt 9 &. Be- stämmelserna i 20 och 21 ås" skall fortfarande tillämpas, om tiden har börjat löpa innan föreskriften trädde i kraft.

Denna lag träder i kraft den 198 och gäller tills vidare t. o. m. den 198

Remissinstanser som yttrat sig över domstolspromemorian

.Justitiekanslern. bostadsdomstolen. domstolsvcrket. riksåklagaren, riks- polisstyrelsen. Svea hovrätt. hovrätten över Skåne och Blekinge. kammar- rätten i Stockholm. kammarrätten i Sundsvall. Stockholms tingsrätt, Sköv- de tingsrätt. länsrätten i Stockholms län. länsrätten i Örebro län. mellan- kommunala skatterätten. överbefälhavaren. försäkringsöverdomstolen. försäkringsrätten för Mellansverige. riksförsäkringsverket. riksskattever- ket, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen. patentbesvärsrätten och sta- tens arbetsgivarvcrk.

Vidare har yttranden avgetts av tvångsmedelskommittén (Ju 1978106). justitieombudsmannen Anders Wigelius. Tjänstemännens centralorganisa- .tion. Centralorganisationen SACO/SR. Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Sveriges advokatsam- fund. Sveriges domareförbund och Föreningen Sveriges kronofogdar.

Landsorganisationen i Sverige har förklarat att organisationen avstår från att yttra sig.

Bilaga [0

Sammanfattning av KBK-utredningens förslag

Utredningens överväganden om den kommunalabeslutsprocessen m.m. under beredskap och krig utgår från två huVudprinciper. Den ena är att det fredstida regelsystemet i huvudsak bevaras och att extraordinära besluts- organisatoriska lösningar inte skall tillgripas förrän det verkligen är ound- gängligen nödvändigt. Den andra är att landets kommuner. landstingskom- muner och. kyrkliga kommuner skall ha så stor frihet som möjligt när det gäller att utforma sin krigsorganisation.

Även_ om de fredstida förhållandena således utgör grunden för den kommunala beslutsprocessen också under beredskap och krig har det visat sig att vissa förändringar kan bli nödvändiga jämfört med det fredstida regelsystemet. _

Utredningen föreslår att dessa förändringar samlas i ett nytt 8 kap. i kommunallagen (1977: 179). Bestämmelserna skall tillämpas endast om riket är i krig eller beredskapstillstånd råder. De ersätter eller kompletterar motsvarande fredstida bestämmelser.

En central punkt i förslaget är att kommunstyrelsens (KS) och förvalt- ningsutskottets (FU) roll förstärks vid beredskap och krig. Mellan fullmäk- tiges och landstingets sammanträden tillerkänns KS resp. FU en rätt att företräda fullmäktige resp. landstinget och besluta i dess ställe, såvida ärendet inte rör val av revisorer—eller ledamöter till-styrelse och nämnder eller beviljande av ansvarsfrihet m.m. för styrelsens ledamöter. KS resp. FUzs "ställföreträdarbeslut" skall anmälas vid påföljande fullmäktigesam- manträde. Ett förslag av denna innebörd kommer emellertid i konflikt med föreskriften i 1 kap. 7 %$ regeringsformen (_RF) att beslutanderätten i kom- muner och landstingskommuner'utövas av valda församlingar. För att säkerställagrundlagsenligheten i förslaget föreslås ett tillägg till 13 kap. RF med innebörden att en bestämmelse i vanlig lag skall ge möjlighet till avsteg från kravet i 1 kap. 7 & RF i händelse av krig eller krigsfara.

För de sammanträden som fortfarande kommer att hållas av fullmäktige . och landstinget föreslås att kravet avseende antalet närvarande ledamöter i fullmäktige resp. landstinget för att ärenden skall få handläggas reduceras från hälften till en tredjedel. Denna regel synes befogad med hänsyn till att många av ledamöterna under krig sannolikt kommer att fullgöra uppgifter- inom andra delar av totalförsvaret. vilket kan försvåra deras deltagande i fullmäktigesammanträden.

Även om fullmäktige och landstinget får handlägga ärenden med färre ledamöter samt KS och FU ges rätt att företräda fullmäktige resp. lands- tinget mellan dess sammanträden krävs ytterligare åtgärder som möjliggör snabba beslut vid mycket brådskande ärenden. För situationer där det är av synnerlig vikt att beslut som ankommer på styrelsen fattas omedelbart föreslås att styrelsens ordförande ensam ges rätt att besluta. Ordföranden skall sedan anmäla beslutet till styrelsen vid dess nästa sammanträde. Motsvarande föreslås ifråga om beslut som ankommer på andra nämnder..

Vilka nämnder och styrelser som skall finnas under krig bör avgöras av varje enskild kommun resp. landstingskommun. För att möjliggöra överfö- randet av uppgifter helt eller delvis mellan olika nämnder föreslås en regel som innebär att fullmäktige och landstinget får uppdra åt styrelsen eller åt en eller flera andra nämnder att helt eller delvis handha förvaltning eller verkställighet som normalt ankommer på styrelsen eller annan nämnd.

Genom en sådan generell regel blir det möjligt att även överföra uppgif- ter från speciallagsreglerade nämnder som socialnämnd. miljö- och hälso- skyddsnämnd, skolstyrelse samt byggnadsnämnd till styrelsen och andra nämnder. Ytterst är det dock varje kommun och landstingskommun som avgör vilka nämnder som skall finnas och om uppgifter skall överföra-s helt eller delvis.

Beträffande kommunala och landstingskommunala nämnder föreslås vi- dare — i likhet med vad som föreslagits rörande fullmäktige och landstinget ' : en regel vilken möjliggör att ärende får handläggas om .mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter skall dock alltid vara minst tre.

Beträffande rätten att anföra besvär över kommunala beslut föreslås ingen ändringjämfört med gällande regler. 'vilket bl. a. innebär att kommu- - nala beslut normalt kan verkställas trots att besvär anförts. Beträffande kommunalbesvärsreglerna har överväganden gjorts att helt eller delvis slopa möjligheten till sådana besvär. Utredningen har dock stannat för att inte föreslå någon ändring. När det gäller förvaltningsbesvär har utredning- en funnit att hänsynen till den enskildes egendom och person motiverar att det skydd som besvärsreglerna under fredstid utgör också bevaras-i en . krigssituation.

För de kyrkliga kommunerna — församlingar. pastorat och övriga kyrkli- ga samfälligheter gäller lagen om församlingar och kyrkliga samfällighe- ter ( 1982: 1052). Denna lag är uppbyggd med KL som förebild. De bestäm- melser som reglerar formerna för beslutsfattandet är därför i stort sett likalydande i de båda lagarna. Utredningen föreslår. i konsekvens med vad som föreslås beträffande KL. att de regler som skall tillämpas för den kyrkliga beslutsprocessen vid krig och krigsfara tas in i ett nytt tionde kapitel i lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter (LFKS).

Vidare föreslår utredningen att suppleanter utses till församlingsdelegc- rade som är det beslutande organet i pastoraten och de övriga partiella kyrkliga samfälligheterna. Därigenom vidgas tillgången på förtroendevalda vilket kan vara av betydelse i ett beredskaps- eller'krigsläge. '

Utredningen har i övrigt funnit att bestämmelserna för beslutsprocessen vid krig och krigsfara på det kyrkokommunala området i allt väsentligt kan ges samma form som bestämmelserna för kommuner och landstingskom- muner.

Slutligen tar utredningen tipp några speciella frågeställningar som rör kommunala bolag. svenskt medborgarskap för förtroendevalda. besluts- reglernas förhållande till gällande arbetsrätt, lokala organ inom kommunen samt kommunalförbund. ' '

Regeringen har till utredningen överlämnat frågan om prövning av reg- lerna för kommunala företags verksamhet i de fall myndighetsutövning

Prop. 1987/8816

ifrågakommer. Det gäller häri huvudsak verksamhet inom det kommunal- tekniska området. . Utredningen har funnit att någon myndighetsutövning som avses i 11 kap. 6 s" RF knappast kan bli aktuell för kommunala bolag eller ekono--

miska föreningar som bedriver kommunalteknisk verksamhet inom ener- giområdet. Statliga myndigheter fördelar energitillgångar och lokala före- tag i kommuner svarar huvudsakligen för drift och administration.

I fråga om svenskt medborgarskap för förtroendevalda som anförtros sekretessbelagda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet. ans'er'u'tre'd- ningen att endast förtroendevald som är svensk medborgare bör få delta_i eller närvara vid handläggningen av ärende där sådana uppgifter ingår". '

I betänkandet behandlas vidare några frågor rörande beslutsprocessén's' ' förhållande till medbestämmandelagens regler. Utredningen konstaterar att det inte föreligger några större problem att förena de föreslagna regler- na med medbe'stämmandelagcn. Generella problem inom arbetsrättens område under krigsförhållanden behandlas av delegationen rörande arbets- rättsliga frågor. '

När det gäller de lokala organens ställning. såsom t.ex. kommundcls- nämnder och institutionsstyrelser, föreslås ingen ändring i gällande rätt. Befintliga regler tillåter varje kommun att avgöra huruvida lokala organ skall finnas eller inte. '

Beträffande kommunalförbund föreslås inga speciella regler med hänsyn till att nya lagregler för närvarande i sin helhet övervägs beträffande sådana organ. Utredningen ser dock som lämpligt att vad utredningen föreslagit beträffande fullmäktige, styrelsen m.m. i tillämpliga delar också kommer att gälla kommunalförbund.

, .Bilaga ]] Prop. 1987/8826

KBK-utredningens lagförslag [ Förslag till . _ Lag om ändring i kommunallagen (1977: 179)

Härigenom föreskrivs' i fråga-om kommunallagen(1977: 179) att ett nytt _kapitel, 8 kap.. med nedan angivna lydelse skall införas.

8 kap. Krig och krigsfara -

1 & Är riket i krig eller råder beredskapstillstånd, skall bestämmelserna i 2—8 åå tillämpas. Regeringen får förordna att bestämmelserna skall tilläm- pas om det råder sådana utomordentliga"förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket befunnit sig. .

Under tid då bestämmelserna i 2—8'åä skall tillämpas gäller inte i lag eller annan författning meddelade bestämmelser i den mån de strider mot dessa bestämmelser.

2 & Fullmäktige får handlägga ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige kan dock föreskriva att interpella- ' tion och fråga får besvaras. även om antalet närvarande är lägre än vad som nu har sagts.

Om närvarande ledamot enligt 2 kap. l3 & eller 5 kap. ?. 5 på grund av jäv är hindrad att deltaga i handläggningen av visst ärende. får fullmäktige handlägga detta. även om antalet närvarande på grund av hindret ej uppgår till vad som föreskrivs i första stycket.

3 & Styrelsen får företräda fullmäktige mellan dess sammanträden. Sty- relsen får dock ej besluta i ärende som rör

l. val av revisorer och revisorssuppleanter eller av ledamöter och supp— leanteri styrelsen eller annan nämnd.

2. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens och nämndernas ledamöter eller vidtagande av åtgärd för att bevara kommunens eller landstingskom- munens rätt.

Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till fullmäktige vid nästa fullmäktigesammanträde.

4 & Om det är av synnerlig vikt att beslut som enligt 3 & eller på annan grund ankommer på styrelsen fattas omedelbart, får styrelsens ordförande besluta i ärendet. Detsamma gäller nämnds ordförande i fråga om beslut som ankommer på nämnden.

Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till styrelsen eller nämnden vid dess nästa sammanträde.

5 & Fullmäktige får uppdra åt styrelsen eller åt en eller flera andra nämn- der att helt eller delvis handha förvaltning'eller verkställighet som annars enligt lag eller annan författning ankommer på viss annan nämnd.

6 å Styrelsen eller annan nämnd får handlägga ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antaletledamöter skall dock alltid vara minst tre. '

7 å Ledamot i styrelsen'eller annan nämnd som har att handlägga ärende hos styrelsen eller nämnden av betydelse för rikets säkerhet får. deltaga i eller närvara vid handläggningen av ärendet endast om ledamoten är svensk medborgare.

8 å I Stockholms kommun får fullmäktige besluta att styrelsens uppgifter skall övertas av borgarrådsberedningen.

Om sådant beslut fattas skall vad i detta kapitel_ sägs om styrelsen i stället gälla borgarrådsberedningen.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1986.

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1982: 1052) om församlingar och ' - kyrkliga samfälligheter

Härigenom föreskrivs 1 fråga om lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter

dels att 4 kap. 1 och 3 åå skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas ett nytt kapitel, 10 kap.. med nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse. ' - Föreslagen lydelse 4 kap. Församlingsdelegerade

] 5

Om inte annat följer av vad som sägs i 2 å, skall .antalet ledamöter i församlingsdelegerade bestämmas till ett udda tal och'till minst

15 i samfällighet med 5 000 röstberättigade invånare eller därunder, 25 i samfällighet med över 5 000 till och med 20000 röstberättigade invånare,

35 i samfällighet med över 40000 röstberättigade invånare. 45 i samfällighet med över 40000 röstberättigade invånare. När delegerade skall utses första gången, bör församlingarna träffa över- enskommelse om antalet ledamöter med ledning av första stycket. Läns- styrelsen skall genast underrättas om beslutet. Om församlingarna inte kan enas, bestämmer länsstyrelsen antalet ledamöter.

Församlingsdelegerade beslutar själva om ändring "av antalet ledamöter. Ett sådant beslut skall tillämpas från och med året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige. förrättas nästa gång. Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet.

Försainlingsdelegerade får be- sluta att suppleanter skall utses för delegerade. Suppleanterna skall därvid 'utses till lika startantal som ledamöterna. Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslut enligt detta stycke.

Nuvarande lydelse

Länsstyrelsen bestämmer. med tillämpning av bestämmelserna i 4 a å första stycket lagen (l972z704) om kyrkofullmäktigval. hur många ledamöter i församlings- delegerade som varje _tQ'irsamling skall utse. Länsstyrelsens beslut fär överklagas hos valprövningsnämn- den genom besvär. Valprövnings- nämndens beslut får inte överkla- gas. '

3 å Ledamöter i församlingsde- legerade samt i Stockholms kyrkli- ga samfällighet även suppleanter för dessa väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman i varje försam- ling. Om suppleanter inte väljs pro- portionellt. skall vid valet även be- stämmas den ordning i vilken supp- leanterna skall inkallas till tjänstgö- ring.

F öres/ugen lydelse

Länsstyrelsen bestämmer. med tillämpning av bestämmelserna i 4 a å första stycket lagen (l972z704) om kyrkofullmäktigval. hur många ledamöter och supplean- ter i församlingsdelegerade som varje församling skall utse. Läns- styrelsens bcslut får överklagas hos valprövningsnämnden genom be- svär. Valprövningsnämndcns be- slut får inte överklagas.

3 å Ledamöter och suppleanteri församlingsdelegerade väljs av kyr- kofullmäktige eller kyrkostämman i varje församling. Om suppleanter inte väljs proportionellt. skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring. ..

10 kap. Krig och krigsfara

1.5

Är riket i krig eller råder bered- skapstillstånd. skall bestämmelser- na i2—6 åå tillämpas. Regeringen får förordna att bestämmelserna skall tillämpas om det råder sådana utomordentliga )?)"rhållanden som är föranledda av krig eller av krigs- fara vari "riket har befunnit sig.

under tid då bestämmelser/ul i 2—6 åå skall tillämpas gäller inte i lag eller författning meddelade be— stämmelser i den mån de strider mot dessa bestämmelser.

ZS;

Kyrkofullmiiktige eller försam- lingsdelegerade- får handlägga

ärende endast om mer än en tredje-- del av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige eller delegerade kan dock föreskriva att interpellation och fråga får besvaras även om an- talet närvarande är lägre än vad som nu har sagts.

Om. närvarande ledamot enligt 2 kap. 13 53 eller 7kap. 2 .åpå grund av jäv är hindrad att deltaga i handläggningen av visst ärende, får fullmäktige eller delegerade handlägga detta även om antalet

'Prop. 1987/8816

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nr'irt-=arande på grund av hindret ej uppgår till vad som föreskrivs i första stycket.

3 5

Kyrkorådet får företräda kyrko- fzdlmäktige. församlingsdelegerade eller "kyrkostämman mellan dess sanmt anträden.

Kyrkorådet får dock ej besluta i ärende som rör .

]. val av revisorer och revisors- suppleanter eller av ledamöter och suppleanter i kyrkorådet eller an- nan nämnd,

2. beviljande av ansvarsfrihet för kyrkorådets och nämndernas leda- möter eller vidtagande av åtgärd för att bevara församlingens eller samfällighetens rätt.

Beslut som fattats med stöd av första stycket skall anmälas till full- rnäktige. delegerade eller stämman vid dess nästa sammanträde.

4 5 .

Om det är av synnerlig vikt att beslut som enligt 3 $ eller på annan grund ankommer på kyrkorådet fat- tas omedelbart. får kyrkorådets ordförande besluta i ärendet. Det- samma gäller nämnds ordförande i fråga om beslut som ankommer på näntnden.

Beslut som fattats med stöd av första stycket skall anmälas till kyr- korådet eller nämnden vid dess nästa sammanträde.

5.6

Kyrkorädet eller annan nämnd får handlägga ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter skall dock alltid vara minst tre.

635

Ledamot i kyrkorådet eller annan nämnd som har att handlägga ärende hos rådet eller nämnden av betydelse för rikets säkerhet får deltaga i eller närvara vid hand- läggningen av ärendet endast om ledamoten är svensk medborgare.

Nuvarande lydelse . Föreslagen lydelse Prop. 1987/88;6

.Denna lag trädcri kraft den ljanuari 1986. 2. Bestämmelser 1 4 kap. 1 och 3 %$ om att suppleanter får utses för ledamöterna av församlingsdelegcrade, tillämpas första gången vid val som avser tid efter utgången av år 1985.

Remissinstanser 'som yttrat sig över KBK—utred- ningens betänkande

Justitiekanslern. rikspolisstyrelsen. kammarrätten i Stockholm. överbefäl- havaren. civilförsvarsstyrelsen. försvarets rationaliseringsinstitut. över- styrelsen för ekonomiskt försvar, statens brandnämnd. riksnämnden för kommunal beredskap. civilbefälhavarna i Västra och Övre Norrlands civil- områden. statskontoret. riksrevisionsvcrket. länsstyrelserna i Stockholm. Kalmar och (efter hörande av Borgholms. Oskarshamns och Vimmerby kommuner). Malmöhus. Kopparbergs och Västernorrlands län. landsting- en i Stockholms län. Skaraborgs län och Norrbottens län. Haninge. Stock- - holms. Uppsala. Växjö.lGotlands. Malmö. Svalövs, GötebOrgs. Ale,. Skövde, Kristinehamns. Hallsbergs. Sundsvalls och Härjedalens kommu— ner. Domkapitlet i Lunds stift. Svenska kommunförbundet. Landstingsför- bttndet. Svenska Kyrkans församlings- och pastoratsförbund. Tjänstemän- nens centralorganisation. Centralorganisationen SACO/SR. Göteborgs kyrkonämnd och kyrkorådet i Östergarns pastorat. ' '

Lagrådsremissens lagförslag 1 Förslag till

Lag om förfarandet m.m. hos kommunerna. förvaltnings— myndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpning l ä' Denna lag är tillämplig på beslutande kommunala församlingar samt på förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Lagen gäller inte förvaltningsmyndigheter under riksdagen eller kyrko- mötet.

2 & Bestämmelsernai 5— 37 åå skall tillämpas. om riket är i krig.

Är riket i krigsfara eller råder det sadana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig. får regeringen föreskriva dtt5 3—7 $% helt eller delvis skall tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer

Under den tid när 5—37 ååå tillämpas gäller dessa bestämmelser eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dem i stället för avvikande bestämmelser i någon annan lag eller författning.

35 En föreskrift enligt 25 andra stycket skall underställas riksdagen inom en månad från utfärdandet. Om riksmöte inte pågår då. räknas tiden fran början av nästa riksmöte. Föreskrilten upphör att gälla. om den inte underställs riksdagen' 1 rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom tva månader från den dag då underställningen skedde. Regeringen skall föresk1iva att bestämmelserna i 5— 37 55 inte skall tillämpas. när det inte längre räder sådana förhållanden som anges i 2 & första och andra styckena.

4 & Befogenhet som ges i denna lag får utnyttjas bara i den utsträckning som behövs på grund av sådana förhållanden som anges i 2 5 första och andra styckena.

Bestämmelser om kommunerna

5 5 I denna lag avses med

fullmäktige: kommunfullmäktige. landsting. fullmäktige i kommunalför- bund och kyrkofullmäktige. styrelse: kommunstyrelse. förvaltningsutskott och styrelse i kommunalförbund med fullmäktige.

om inte annat anges särskilt.

6 & Fullmäktige eller församlingsdelegcrade får handlägga ett ärende en- dast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige eller delegerade kan dock föreskriva att en interpellation eller fråga får besvaras, även om antalet närvarande är lägre.

fx) k)

Om en närvarande ledamot i fullmäktige eller församlingsdelegcrade på grund av jäv är hindrad att deltaga i handläggningen av ett visst ärende. får fullmäktige eller delegerade handlägga detta. även om antalet närvarande på grund av hindret inte uppgår till det antal som avses i första stycket.

Ett sammanträde med en beslutande kommunal församling kan utan hinder av vad som annars är föreskrivet kungöras på annat betryggande sätt som ordföranden bestämmer.

7 & Styrelsen eller kyrkorådet får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. kyrkostämman eller församlingsdelegerade mellan detta organs sammanträden. Styrelsen eller kyrkorådet får dock inte 'beslu- ta i ärende som rör

]. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, kyrkorådet eller någon annan nämnd eller av revisorer och revisorssuppleanter.

2. ansvarsfrihet för styrelsens. kyrkorådets eller en annan nämnds leda- möter eller i stället åtgärd för att bevara kommunens. landstingskommu- nens. konimunalförbundets. församlingens eller den kyrkliga samfällighe- tens rätt.

Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till fullmäktige. stämman eller delegerade vid detta organs nästa sammanträ- de.

8 5 Styrelsen. kyrkorådet eller en annan nämnd får handlägga ett ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ' ledamöter skall dock alltid vara minst tre.

9 & Om det är av synnerlig vikt att ett beslut som enligt 7 55 eller på annan grund ankommer på styrelsen eller kyrkorådet fattas innan styrelsen eller rådet kan sammanträda. får dess ordförande besluta i ärendet. Detsamma gäller en annan nämnds ordförande i fråga om beslut som ankommer på den nämnden.

Ett beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till ' styrelsen. kyrkorådet respektive nämnden vid dess nästa sammanträde. '

105 Fullmäktige i en kommun eller landstingskommun får uppdra åt styrelsen eller åt en eller flera andra nämnder att helt eller delvis handha förvaltning eller verkställighet som annars enligt lag eller annan författning ankommer på viss annan nämnd. I Stockholms kommun får fullmäktige besluta att-styrelsens uppgifter. skall övertas av borgarrådsberedningen. Om ett sådant beslut fattas. skall vad som sägs i första stycket och i 7—9 åå om styrelsen i stället gälla '

borgarrådsberedningen.

Bestämmelser om jön almingsmy ndigheterna 11 & Regeringen far föreskriva att en förvaltningsmyndighets uppgifter inte skall fullgöras eller att de skall övertas av en annan sadan myndighet eller av en domstol. Regeringen får- därvid meddela de ytterligare bestäm- melser som behövs till följd av att sadana föreskrifter meddelas. Regeringen får föreskriva eller 1 särskilda fall besluta att de som tjänst- gör hos en förvaltningsmyndighet skall tjänstgöra i andra befattningar hos det allmänna. - - Regeringen får överlata sin befogenhet enligt andra stycket att besluta 1 särskilda fall till statliga förvaltningsmyndigheter. såvitt galler dem som

I'J DJ

tjänstgör hos staten. och till kommunala beslutande församlingar och förvaltningsmyndigheter. såvitt gäller dem som tjänstgör hos kommuner- na. '

12 & Regeringen får föreskriva att en uppgift som tillkommer regeringen i ett visst slag av förvaltningsärende. skall övertas av en statlig förvalt- ningsmyndighet.

13 5 För fall då riket är i krig och förbindelsen mellan en" del av riket och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätt- hållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas får regeringen överlå- ta åt civilbefälhavaren eller länsstyrelsen att inom sitt område fullgöra de uppgifter, som enligt 8 kap. regeringsformen ankommer på regeringen. och besluta att en lag i ett visst ämne skall börja tillämpas:

14 5 I fråga om statliga förvaltningsmyndigheter får regeringen.

]. föreskriva eller i särskilda fall besluta att en myndighet får ha sin' verksamhet helt eller delvis förlagd till en annan ort än den där den' annars utövas, .

2. föreskriva att en myndighet får fatta beslut 1 en annan sammansättning eller med ett mindre antal ledamöter eller' 1 en annan ordning än som annars gäller.

3. föreskriva att en myndighets beslut inte får överklagas. Regeringen får överlåta sina befogenheter enligt första stycket 1 och 2 till en statlig förvaltningsmyndighet.

Regeringen får meddela de bestämmelser som behövs till följd av att regeringen har beslutat föreskrifter enligt första stycket 3.

15 5 Om det i en lag eller annan författning i fråga om förvaltningsären— den av visst slag har föreskrivits att en myndighet skall höras eller att någon annan särskild utredning skall införskaffas och det är förenat med väsentliga olägenheter att låta _utreda ett ärende på detta sätt. får ärendet utredas på något annat lämpligt sätt.

165 En förvaltningsmyndighets handläggning av ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall uppskjutas. om en part är ur stånd att bevaka sin rätt eller om det finns något annat hinder för utred- ningen till följd av förhållanden som avses i 2 & första eller andra stycket. ' Kan ärendet utredas tillfredsställande. får det dock handläggas och avgö- ras, om det är av synnerlig vikt för en part att ärendet avgörs- eller om det föreligger andra särskilda skäl.

' Be stämmelser om dom stolarna m. m.

17 & Regeringen får föreskriva

-.1 att uppgifter som ankommer på en viss tingsrätt, hovrätt, länsrätt kammarrätt eller försäkringsrätt skall övertas av en annan domstol av samma slag,

2. att uppgifter som ankommer på en domstol; som inte är allmän. domstol. allmän förvaltningsdomstol eller försäkringsrätt, inte skall fullgö- ras eller skall fullgöras av en annan domstol.

3. att en tingsrätt är domför med en lagfaren domare i sådana fall då det enligt rättegångsbalken eller annan lag krävs tre lagfarna domare,

4. att en fastighetsdomstol är domför med en i stället för två lagfarna ledamöter,

5. att en domstol skall ha sin verksamhet helt eller delvis förlagd till en annan ort än den där verksamheten annars utövas.

6. att en domstol inte behöver vara delad' 1avdelningar. Regeringen får meddela de ytterligare bestämmelser som behövs till följd av att föreskrifter enligt första stycket 2 meddelas.

.18 5 Regeringen fåri särskilda fall besluta att en innehavare av ordinarie' domartjänst skall fullgöra jämställd eller högre domartjänst vid en annan domstol än den han tillhör. Detta gäller dock inte justitieråd och regerings- råd.

Regeringen får i fråga om den som tjänstgör vid en domstol men inte är ordinarie domare föreskriva eller i särskilda fall besluta att han skall tjänstgöra i annan befattning i domstol än den han innehar.

Regeringen får överlåta sina befogenheter enligt första eller andra styck- et att fatta beslut' 1 särskilda fall. till hovrätter och kammarrätter såvitt gäller det egna domstolsområdet.

19 & För fall då riket är i krig och förbindelsen mellan en" del av riket och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda" svårigheter kan upprätt- hållas eller annars omedelbara åtgärder måste vidtas. får regeringen i fråga om den delen av riket överlåta sina befogenheter enligt 8 kap. regeringsfor- men att meddela föreskrifter om domstolarna och deras verksamhet till en domstol eller en annan myndighet.

20 5 Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omstän- digheter. får rätten besluta att ett mål eller ärende som är anhängigt-vid domstolen skall flyttas över till en annan domstol av samma-slag.

21 & Är en part i ett tvistemål förhindrad att inställa sig personligen på grund av förhållanden som anges i 2 11 första eller andra stycket. får målet ändå handläggas och avgöras. om saken kan utredas tillfredsställande.

Ett mål i en förvaltningsdomstol får handläggas och avgöras utan hinder av vad som annars är föreskrivet om muntliga förhandlingar. om saken kan . utredas tillfredsställande utan en sådan förhandling.

22 5. Kan en part vid allmän-domstol antas vara ur stånd att ta till vara sin ' rätt på grund av förhållanden som anges i 2 ä första eller andra stycket. skall rätten förordna ett särskilt ombud för honom. om det är av synnerlig vikt för honom "eller för motparten att målet eller ärendet handläggs och avgörs eller om detta är angeläget från allmän synpunkt.

Ett särskilt ombud skall entledigas sa snart parten personligen eller genom ett eget ombud kan ta till vara sin rätt.

Till särskilt ombud bör en advokat förordnas. om en sådan finns tillgäng-

lig.

Ett särskilt "ombud får inte motta delgivning av stämning i brottmål. 1 -

övrigt skall bestämmelserna i 12 kap. rättegångsbalken om rättegångsom- bud med fullmakt för ett visst mål tillämpas.

23 5 Ett särskilt ombud har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete. tidsspillan och utlägg. Ersättningen fastställs av rätten. '_ I fråga om kostnaderna för ombudet skall bestämmelserna i lag om parts rättegångskostnad tillämpas utom beträffande ersättning för ränta. Äterbetalningsskyldighet till staten för ersättning till ombudet skall åläg-_ gas den som är skyldig att betala rättegångskostnaderna. Den för vilken det särskilda ombudet har förordnats är' dock inte skyldig att återbetala mer än .

'.II

det för honom gällande maximibeloppet för rättshjälpsavgift vid allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen (l972z429).

Om ersättningen till ombudet'understiger ett visst av regeringen före- skrivet belopp. skall återbetalningsskyldighet inte åläggas.

24 & Vid förfall för en nämndeman får rättens ordförande kalla någon till tjänstgöring som är valbar till nämndeman inom eller utom domkretsen.

Vid förfall för en särskild ledamot. teknisk ledamot. tekniskt kunnig ledamot. tekniskt sakkunnig ledamot eller värderingsteknisk ledamot i domstol får en annan lämplig person tillkallas.

25 5 Om inte någon behörig person fmns att tillgå för ett uppdrag som offentlig försvarare. får en annan lämplig person förordnas.

26 & Bestämmelserna i ll_—l6 åå tillämpas istället för 17—25 åå såvitt gäller domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden.

275 Om den som skall höras under förundersökning bedöms kunna inställa sig till förhöret utan avsevärda olägenheter men underlåter att inställa sig på kallelse får han hämtas även om avståndet mellan platsen för förhöret och hans bostad eller uppehållsplats är längre än som anges i 23 kap. 7 så rättegångsbalken.

28 5 Om det är av synnerlig vikt för utredningen av ett brott för vilket det är föreskrivet straff på fängelse i två år eller mer. får rätten-beträffande en telefonapparat. som innehas'av den som är skäligen misstänkt för brottet eller som kan komma att användas av honom. tillåta att samtal förhindras eller fördröjs. att anslutningen får stängas av för samtal eller att televerket skall lämna uppgift om samtal till eller från apparaten. Sådant tillstånd meddelas på yrkande av undersökningsledaren eller åklagaren. Det får gälla för högst en månad från den dag då tillståndet delgavs behörig befattningshavare hos televerket. Samma tid gäller för tillstånd enligt 27 kap. 16 % rättegångsbalken till avlyssning av telefonsamtal.

Kan det befaras att det skulle medföra en sådan fördröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för utredningen ifall rättens till- stånd skall inhämtas enligt första stycket får åtgärden beslutas av under- sökningsledaren eller åklagaren. Detsamma gäller kvarhållande av försän- delse enligt 27 kap. 9 & rättegångsbalken. I det fallet skall anmälan som avses i tredje stycket i nämnda paragraf göras hos den som har fattat beslutet. Denne skall pröva beslagsfrågan.

Om undersökningsledaren eller åklagaren har meddelat ett beslut med stöd av andra stycket. skall det genast anmälas hos rätten.-Anmälan skall vara skriftlig och innehålla skälen till beslutet. Rätten skall pröva ärendet snabbt. Anser rätten att beslutet inte bör bestå. skall det upphävas.

Gemensamma bestämmelser

29 5 Mål och ärenden skall handläggas i den turordning som krävs av hänsyn till allmänna intressen. Ar de av betydelse för totalförsvaret. 'skall de ges särskilt företräde.

30 & Regeringen får föreskriva om anstånd med val av ledamöter i beslu- tande kommunala församlingar eller av innehavare av andra allmänna uppdrag. 1 en sådan föreskrift skall utsättas ny tid för valet och anges vad

Prop. 1987/8816

som återstår av mandatperioden. Detsamma gäller i fråga om allmänna uppdrag i vilka tillsättningen sker i annan ordning än genom val.

31 & Regeringen får föreskriva att fler suppleanter skall utses än som annars är föreskrivet samt att tid för sammanträde. förrättning eller en annan sådan uppgift skall ändras.

32 & Regeringen får föreskriva om förlängning av

1. tiden för överklagande eller omprövning.

2. den tid inom vilken en ansökan eller anmälan eller en annan liknande åtgärd måste vidtas för att en förmån eller en rättighet skall bevakas eller en skyldighet fullgöras.

3. en tidsfrist för att anhängiggöra. bevaka eller fullfölja talan hos dom— stol.

En kungörelse om krigstillstånd skall anses innefatta en föreskrift enligt första stycket 1 och 3 om en förlängning av tiden med tre veckor från utfärdandet. om regeringen inte föreskriver annat.

33 & Har en skrivelse med överklagande kommit in för sent till en förvalt- ningsmyndighet eller domstol och kan det skäligen antas att laga förfall föreligger på grund av förhållanden som avses i 2.5 första eller andra stycket. skall skrivelsen anses ha kommit in i rätt tid.

34å Har någon på grund av förhållanden som avses i 2 5 första eller andra stycket

1. försuttit den tid inom vilken en ansökan eller en anmälan eller en annan liknande åtgärd vid en förvaltningsmyndighet eller förvaltnings- domstol måste vidta för att en förmån eller en rättighet skall bevakas eller en skyldighet fullgöras, eller

2. försuttit tiden för att väcka talan. ansöka om resning eller anföra besvär över domvilla eller annars inför domstol vidta åtgärd som krävs för att han skall kunna bevaka sin enskilda rätt.

får högsta domstolen eller regeringsrätten efter ansökan utsätta ny tid för åtgärden.

355 Ansökan om återställande av försutten tid enligt 345 eller enligt allmänna regler skall göras inom tre veckor sedan förfallet upphörde eller inom den längre tid som regeringen föreskriver. Bestämmelsen i 58 kap. 12% rättegångsbalken om att ansökan skall göras senast inom ett år från den dag då tiden utgick skall inte tillämpas. om sökanden inte har kunnat iaktta bestämmelsen på grund av förhållan- den som avses i 2 så första eller andra stycket.

36ä Delgivning med den som tjänstgör vid försvarsmakten skall ske genom en militär myndighets försorg. Ett intyg av en sådan myndighet skall gälla som fullt bevis att delgivning har skett på det sätt som anges i intyget. Avser delgivningen personlig inställelse. skall intyget om delgiv- ningen innehålla uppgift om huruvida den kallade är förhindrad att inställa sig på grund av sin tjänstgöring. .

Har delgivning skett på annat sätt än genom en militär myndighet. skall delgivningen ändå anses ha'skctt på behörigt vis.

Delgivning med den som tjänstgör vid försvarsmakten får inte ske på de sätt som avses i 12 eller 15 ådelgivningslagcn (l970:428).

Regeringen får föreskriva om andra avvikelser från vad som annars gäller i fråga om delgivning i mål och ärenden hos domstolar och andra myndigheter.

37 & Har en föreskrift meddelats enligt 30 få eller har val inte hållits av andra skäl. skall den tidigare innehavaren kvarstå i uppdraget till dess att någon annan har valts och tillträder uppdraget.

Bestämmelser om att en nämndeman eller annan innehavare av ett uppdrag vid en myndighet får avsäga sig uppdraget på grund av att han redan har haft detta under en viss tid eller har uppnått en viss ålder skall inte tillämpas.

Även om tiden går ut för förordnande som särskild ledamot eller tekniskt sakkunnig eller värderingsteknisk ledamot' 1 domstol. som ledamot eller ' som ersättare i arbetsdomstolen eller som särskild sakkunnig i förvalt- ningsdomstol. skall förordnandet bestå tills ett nytt beslut meddelas.

38 5 Har regeringen föreskrivit att5 —37 Gå inte skall tillämpas längre, skall

1. bestämmelsernai 37 5 första stycket ända tillämpas till dess att någon annan skall tillträda uppdraget.

2. den som har deltagit' 1 handläggningen av ett mål eller ärende på grund av bestämmelserna' 1 24 5 eller 37 å andra eller tredje stycket alltjämt vara behörig i det målet eller ärendet.

3. den som förordnats till särskilt ombud enligt 22 å ha kvar sitt uppdrag- till dess han entledigas enligt föreskrifterna i samma paragraf.

En föreskrift om att 5—37 åå inte skall tillämpas längre inverkar inte på . tid som dessförinnan har förlängts enligt 32 &. Bestämmelserna i 34 och 35 511 skall fortfarande tillämpas. om tiden har börjat löpa innan föreskrif- ten trädde i kraft.

1. Denna lag träderikraft den ljanuari 1989. 2.Genom lagen Upphävs

'.'1) lagen (1942: 87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m..-

b) lagen (1957:132) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m..

c) kungörelsen (1943: 137) om tillämpningen av lagenden 13 mars 1942 , (nr 87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndig- heterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.

3. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag. till.'1mpas' 1 stället den nya föreskriften.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande' 1 fraga om prästerliga tjänster och stiftsmyndigheter.

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1. 3 och 6 så lagen (198211052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. F örsamlingsdelegerade

't :s”

Om inte annat följer av vad som sägs i 2 #5. skall antalet ledamöter i församlingsdelegcrade bestämmas till ett uddatal och till minst

15 i samfällighet med 5000 röstberättigade invånare eller därunder. 25 i samfällighet med över 5000 till och med 20 000 röstberättigade invånare.

35 i samfällighet med över 20000 till och med 40000 röstberättigade invånare.. 45 i samfällighet med över 40 000 röstberättigade invånare. När delegerade skall utses första gången. bör församlingarna träffa överens- kommelse om antalet ledamöter med ledning av första stycket. Länsstyrel- sen skall genast underrättas om beslutet. Om församlingarna inte kan enas. bestämmer länsstyrelsen antalet ledamöter.

Församlingsdelegerade beslutar själva om ändring av antalet ledamöter. Ett sådant beslut skall tillämpas från och med året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige förrättas nästa gång. Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet. '

Församlingsdelegerade får be- sluta att suppleanter skall utses för ledarm'iterna i delegerade. Supple— ante/'na skall därvid utses till lika stort antal som ledamöterna. Be— slutet skallfaltasföre utgången av april månad t'alåret. Länsstyrelsen skall genast underrättas um bes/u- tel.

Länsstyrelsen bestämmer, med tillämpning av bestämmelserna i 4 a & första stycket lagen (l972:704) om kyrkofullmäktigval. hur många ledamö- ter i församlingsdelegerade som varje församling skall utse. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos valprövningsnämnden genom besvär. Valpröv- ningsnämndcns beslut får inte överklagas.

35

Ledamöter i församlingsdelegc- rade samt i Stockholms kyrkliga sarrtfiillighet även suppleanter för

dessa väljs av kyrkofullmäktige el- ler kyrkostämman i varje försam- ling. Om suppleanter inte väljs pro- portionellt. 'skall vid valet även be- stämmas den ordningi vilken supp- leanterna skall inkallas till tjänstgö- ring.

Ledamöter och suppleanter i för- samlingsdelegcrade väljs av kyrko- fullmäktige eller kyrkostämman i varje församling. Om suppleanter inte väljs proportionellt. skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring.

Prop. 1987/88: 6

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6.5

Ledamöter och suppleanter i församlingsdelegerade väljs för tre år räk- nat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har förrättats. När val som sker första gången inte äger rum under är då va] i hela riket av fullmäktige förrättas. skall valet dock inte avse längre tid än till utgången av det år då sådana val av fullmäktige skall äga rum nästa gång.

Om val till kyrkofullmäktige. som har utsett ledamöter och suppleanter i församlingsdelegcrade. har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördel- ningen mellan partierna därvid har ändrats. upphör uppdragen för ledamö- terna och suppleanterna två månader efter det att omvalet eller samman- ' räkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats. skall fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och supplean- ter för återstoden '.1v tjänstgöringstiden.

Val av ledamöter och suppleanteri församlingsdelegerade förrättas före december månads utgång året före det år då tjänstgöringstiden börjar. Det är då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum förrättas valet i församling med fullmäktige av de nyvalda fullmäktige vid sammanträde som avses i 2 kap. 9 5 andra stycket.

Om en ledamot i församlingsdele- gerade avgår under tjänstgöringsti- den. förrättas fyllnadsval för åter- stoden av denna tid. 1 Stockholms kyrkliga samfällighet skall dock för en ledamot som har utsetts Vid pro- portionellt val inkallas den supple- ant som bör inträda enligt den för suppleanterna bestämda ordningen. Den suppleant som har inkallats skall tjänstgöra under den tid som återstår för den som har avgått.

Om en ledamot i församlingsdele- gerade avgår under tjänstgöringsti- den. förrättas fyllnadsval för åter- . stoden av denna tid. I en kyrklig samfällighet där suppleanter har ut- setts. skall dock för en ledamot som har utsetts vid proportionellt val in- kallas den suppleant som bör inträ- da enligt den för suppleanterna be— stämda ordningen. Den suppleant som har inkallats skall tjänstgöra under den tid som återstår för den som har avgått.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1989.

3 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap

Härigenom föreskrivs att i 11 55 lagen (l964:63) om kommunal bered- skap' orden "lagen (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m." skall bytas ut mot "lagen (l987:000) om förfarandet m.m. hos . kommunerna. förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

' Lagen omtryckt 1984:1027.

4 Förslag till

Lag om ändring i lagen ('1973z861) om lokal kristidsförvaltning

Härigenom föreskrivs att i 6 5 lagen (l973z861) om lokal kristidsförvalt- ningl orden "lagen (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m." skall bytas ut mot "lagen (1987:000) om förfarandet m.m. hos kommunerna. förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara".

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1989.

' Lagen omtryckt l978:270.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1987-04-23

Närvarande: f. d. justitierådet Hessler. regeringsrådet Voss. justitierådet Broome'.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 26 februari 1987 har regeringen på hemställan av statsrådet Wickbom beslutat inhämta lagrå- dets yttrande över förslag till

1. lag om förfarandet m. ut. hos kommunerna. förvaltningsmyndigheter- na och domstolarna under krig eller krigsfara.

2. lag om ändring i lagen (198211052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter.

3. lag om ändring i lagen (1964z63) om kommunal beredskap.

4. lag om ändring i lagen (19731861) om lokal kristidsförvaltning. Förslagen har inför lagrådet föredragits av departementssekreteraren Madeleine Gabrielson och hovrättsassessorn Sten Wahlqvist.

Förslagen föranleder följande yttranden inom lagrådet.

Förslaget till lag om förfarandet m. m. hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara

Lagrådet:

Det föreliggande lagförslaget utgör väsentligen en modernisering av gällan- de lagar av 1942 och 1957 med främsta syfte att anpassa dem till 1974 års RF. Samtidigt har man sammanfört dem till en enda lag.

Lagförslaget ger onekligen ett något förbryllande intryck. I en del fall möter man exempel på en långtgående detaljreglering av olika situationer. Härigenom framstår bestämmelserna såsom en smula verklighetsfrämman- de. I andra fall ter sig förslagets regler som mycket vaga och allmänna. Ofta gör man då den reflexionen att bestämmelserna ger regering och andra myndigheter en vidsträcktare behörighet än dessa rimligen bör anse sig ha befogenhet att utöva. En sådan vaghet och prägel av att rymma allt och intet är kanske dock oundgänglig med tanke på de förhållanden under vilka lagen är avsedd att fungera.

Lagrådet övergår till att granska de särskilda bestämmelserna i lagförsla- get. Granskningen har främst inriktats på att pröva de föreslagna bestäm- melsernas förenlighet med RF.

55

I sista ledet av paragrafen görs ett förbehåll beträffande innebörden av termerna ”fullmäktige" och "styrelse" för fall då "annat anges särskilt". Enligt specialmotiveringen syftas härmed på 10 s. som bara är tillämplig i

kommuner och landstingskommuner. Lagrådet föreslår i det följande en något annan lydelse av nämnda lagrum. Godtas detta förslag. kan det avslutande förbehållet i 5 5 utgå som överflödigt.

7 5 Broome:

Bestämmelserna i denna paragraf (jfr också 9 5) innebär avsteg från stad- gandet i 1 kap. 7 % RF att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda ' församlingar. Tanken är att den nya bestämmelsen i 13 kap. 13 5 RF skall ge stöd för undantagsregleringen. I denna bestämmelse heter det att. om ' riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhål- landen som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig. beslutanderätten i kommunerna utövas på sätt som anges i lag.

Om riket är ikrig, skall enligt 2 5 första stycket i den föreslagna lagen bl. a. 7 5 automatiskt bli tillämplig. Någon tvekan finns inte om att denna ordning har fäste i 13 kap. 13 5 RF. Mindre klart är rättsläget beträffande de i 2 5 andra stycket i lagförslaget angivna situationerna att riket är i krigsfara eller att det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket h'ar befunnit sig. I en sådan situation krävs enligt nämnda stycke för att 75 skall bli tillämplig att regeringen meddelar en föreskrift om detta. Det rör sig här om en form av överlåtelse av normgivningsbefogenhet. och denna förutsätter stöd i RF (jfr t. ex. 13 kap. 6 5 första stycket andra meningen RF). Något sådant stöd kan knappast hämtas från 13 kap. 135 RF. Frågan har inte berörts i förarbetena till detta lagrum (prop. 1984/85:83. KU 1984/85: 18). Emeller- tid torde man kunna falla tillbaka på den allmänna föreskriften i 13 kap. 6 5 första stycket RF, enligt vilken regeringen i de ifrågavarande situationerna med stöd av bemyndigande i lag genom förordning kan meddela sådana föreskrifter i ett visst ämne som enligt grundlag annars skall meddelas genom lag. Den regelkonstruktion som framgår vid en sammanställning av 2 5 andra stycket och 7 5 i lagförslaget bör alltså kunna godtas från grund- lagssynpunkt.

Lagrådet: 10 5

Lagrådet föreslår till en början den terminologiska ändringen att de inle- dande orden "Fullmäktige i en kommun eller landstingskommun" byts mot "Kommunfullmäktige eller landstinget”.

Första stycket kan läsas så att styrelsens förvaltning eller verkställighet skulle kunna föras över till någon annan nämnd inom kommunen respekti- ve landstingskommunen. Detta bör enligt lagrådets mening knappast kom- ma i fråga. Den nämnda läsarten utesluts. om första stycket får denna avfattning:

"Kommunfullmäktigc eller landstinget får uppdra = _ _ på annan nämnd än styrelsen."

Den föreslagna lydelsen hindrar givetvis inte. att en specialreglerad uppgift. som dittills handhafts av styrelsen men som enligt specialregle- ringen kan fullgöras av någon annan nämnd. i ett krisläge flyttas från styrelsen.

llå

Föreskrifterna särskilt i paragrafens första stycke ger regeringen betydan- de extraordinära befogenheter att bestämma över den offentliga förvalt- ningen i ett krisläge. Redan AFL medger en omfördelning av uppgifter inom den statliga och kommunala förvaltningen. En nyhet i förslaget är att regeringen även när den i normala tider skulle sakna behörighet till det kan föreskriva att en förvaltningsmyndighets uppgifter — också en kommunal myndighets — helt eller delvis inte skall fullgöras.

Följden av en sådan föreskrift kan bli att den lagstiftning som myndighe- ten var satt att administrera inte kan fungera som avsett eller rent av blir utan verkan. Meningen är tydligen att regeringen med stöd av första stycket andra punkten skall kunna meddela behövliga föreskrifter av även rent materiell innebörd.

Åtminstone enligt ordalagen ger alltså första stycket en omfattande och till sina konsekvenser svåröverskådlig fullmakt för regeringen att gripa in på det annars lagreglerade området. Det möter å andra sidan uppenbara svårigheter att i allmänna termer eller genom konkreta beskrivningar dra upp snävare gränser för regeringens handlingsmöjligheter. Lagrådet vill peka på några möjliga konsekvenser av de föreslagna bestämmelserna på ett par centrala områden.

Polis- och åklagarmyndigheterna utgör förvaltningsmyndigheter i lagens bemärkelse. Det kan väl tänkas att polisen vid krig eller ijämförbart läge bör befrias från vissa specialreglerade uppgifter vid sidan om sina centrala övervaknings- och utredningsuppgifter. Som en följd av att andra myndig- heters verksamhet begränsas kan det vidare bli inaktuellt att utreda en del specialstraffrättsliga överträdelser. Huruvida det i andra fall bör kunna ske en inskränkning av polisens brottsutredande verksamhet på så sätt att brott av visst slag lämnas utan beivrande ter sig något osäkert. På det centrala straffrättsliga området får emellertid en sådan begränsning av polisens uppgifter — när dessa alls kan fullgöras anses utesluten. En annan sak är att prioriteringen i den brottsbekämpande verksamheten blir en annan i ett krisläge än under vanliga fredsförhållanden.

En besläktad fråga gäller möjligheten att flytta över centrala polisiära uppgifter på annan myndighet än polismyndighet. främst militär enhet. Sedan de bestämmelser som tidigare formellt gällde om hur militär perso- nal fiek användas för att stilla upplopp m.m. upphävts år 1969 (prop. 1969: 12, ] LU 1969z8). finns det över huvud taget inte något stöd i lag för att ta militär personal i anspråk i syfte att hindra eller beivra brott mot allmän ordning och säkerhet inom den civila sektorn (jfr JuU 1975/76z3). Regeringen torde dock ha viss befogenhet att ta sådan personal i anspråk enligt nödrättsliga grunder.

Bemyndigandet i första-stycket gör det nu i och för sig möjligt för

regeringen att — i större eller mindre omfattning under krigsförhållanden flytta över uppgiften att upprätthålla allmän ordning och säkerhet från polisen till försvarsmakten eller något annat organ. En sådan tanke torde emellertid hittills inte ha haft någon aktualitet vid statsmakternas övervä- ganden i fråga om totalförsvarets uppläggning (jfr SOU l979:75 s. 51 f.).

Enligt lagrådets mening skulle det vara av värde om de frågor som här har berörts uppmärksammades under lagstiftningsärendets fortsatta hand- läggning. i varje fall genom uttalanden i motiven.

Departementsehefen har (avsnitt 7.2) berört betydelsen av den nya föreskriften om nedläggning av en myndighets verksamhet för den kommu— nala självstyrelsen. Han uppehåller sig särskilt vid de kommunala förvalt- ningsmyndigheter som har specialreglerade uppgifter. Han förutsätter att nedläggning, som inte sammanhänger med att viss statlig verksamhet upphör. inte skall ske annat än i undantagsfall: stor hänsyn skall därvid tas till den kommunala självstyrelsen.

I samband med tillkomsten av 13 kap. 13 & RF uttalade konstitutionsut- skottet. att paragrafen är så utformad att den i och för sig inte hindrar att den kommunala beslutanderätten överförs till statligt organ. Utskottet framhöll att det av demokratiska skäl självfallet är viktigt att förtroende- mannastyret kan upprätthållas också i skärpta lägen. Utskottet förutsatte . att detta beaktades i det förslag till fullmaktslagstiftning som förbereddes.

Konstitutionsutskottets uttalande torde närmast avse verksamheten hos beslutande kommunalt organ. dvs. fullmäktige enligt definitionen i remiss- förslagets 5 ,S. Det får dock anses angeläget att vad utskottet säger om vikten av förtroendemannastyrets upprätthållande och som lagrådet instämmer i — blir beaktat också-beträffande kommunal förvaltningsmyn- dighet. Därför bör regeringen inte kunna meddela föreskrifter om verksam- hets upphörande som innebär att en kommunal styrelse helt läggs ned; detsamma gäller i fråga om överflyttning av kommunal verksamhet till statlig myndighet. Bl.a. med hänsyn till de befogenheter som tilläg'gs styrelserna i 7 & ter sig en sådan möjlighet orimlig. Om någon specialreg- lcrad uppgift ankommer på en styrelse och den uppgiften inte längre skall fullgöras. bör alltså en föreskrift enligt 11 5 första stycket avgränsas så att den avser endast den ifrågavarande uppgiften. Detta kan visserligen sägas ligga i de övan återgivna motivuttalandena. men enligt lagrådets mening är det inte tillräckligt. En erinran om att regeringen vid meddelande av en föreskrift enligt 11 5 första stycket skall beakta den kommunala självsty- relsen bör inflyta i lagtexten.

Lagrådet föreslår på grund av det sagda att 11 På första stycket ges följande lydelse: "Regeringen får. med beaktande av den kommunala självstyrelsen. föreskriva — — föreskrifter meddelas."

1215

Den behörighet som enligt lagrummet ges åt regeringen att överlåta egen beslutanderätt till statlig förvaltningsmyndighet kan enligt 2 & komma att utnyttjas inte bara i krig utan också i krigsfara eller när det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara

vari riket har befunnit sig. Gäller det uppgifter som har tillagts regeringen i grundlag. är delegation emellertid enligt 13 kap. Så första stycket RF möjlig endast i krig eller vid omedelbar krigsfara. En sådan uppgift är t. ex. befogenheten enligt 11 kap. 13 ? RF att meddela nåd i brottmål m.m. Lagrådet föreslår att paragrafen förses med följande reservation. intagen i en andra mening: ”Ankommer uppgiften på regeringen enligt grundlag. gäller vad som nu har sagts endast för fall av krig eller omedelbar krigsfa-

,.

ra.

l4å

Det får anses väl motiverat att de föreslagna bemyndigandena. vilka llnns'i AFL, tas in också i den nya lagen. I fråga om sådana föreskrifter som avses i första stycket 2. vill lagrådet dock påpeka att bestämmelserna i 2 kap. 9 å andra stycket RF begränsar regeringens möjligheter att föreskriva om . sammansättningen av utskrivningsnämnder och psykiatriska nämnden. om dessa Skall fortsätta sin verksamhet under krig eller krigsfara (jfr 28 & lagen /1966:293/ om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall).

Vid tillämpningen av bestämmelserna i 14 å första stycket 3. bör obser- veras de åtaganden som Sverige har gjort genom undertecknandet av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Enligt artikel 6 punkt 1 i konventionen skall envar ha rätt till domstolsprövning i en sak som gäller hans civila rättigheter och skyldigheter. Om en statlig förvaltningsmyndighet har att pröva ärenden av det slaget och besvär över myndighetens beslut i ett sådant ärende skall föras hos domstol. får en föreskrift enligt 14 & första stycket 3. beträffande den myndigheten inte innebära ett åsidosättande av åtagandet enligt nämnda artikel. Av artikel 15 punkt 1 i konventionen framgår visserligen att en fördragsslutande part har rätt att under krig eller i annat nödläge som hotar nationens existens — med vissa undantag — avvika från skyldigheterna enligt konventionen i den utsträckning som är oundgängligen erforderligt med hänsyn till situationens krav. Det får dock anses tveksamt om ett förbud mot överklagande. som innebär åsidosättan- de av skyldigheten enligt artikel 6 punkt 1. annat än i undantagsfall skulle komma att bedömas som oundgängligen erforderligt.

Statliga förvaltningsmyndigheter som kan bli aktuella i detta samman- hang torde vara t. ex. hyresnämnderna. statens va-nämnd och. i fråga om återkallelse av legitimation. hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. När det gäller andra statliga förvaltningsmyndigheter bör erinras om vad som i justitiedepartementets promemoria Ds Ju 1986: 3 har föreslagits om rätt att hos regeringsrätten ansöka om laglighetsprövning av beslut i ett förvalt- ningsärende som innebär myndighetsutövning mot någon enskild och rör tillämpning av —- med visst undantag — en föreskrift om något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 € RF. Om förslaget genomförs bör givetvis den rätten inte påverkas av ett förbud mot överklagande av sådan myndighets beslut.

18.5

1 den allmänna motiveringen (avsnitt 8.1) framhålls att bestämmelsen i första stycket första meningen inte syftar på förflyttning i den bemärkelse som avses i 11 kap. 5 5 tredje stycket RF. eftersom domaren skall ha kvar sin egen tjänst. Lagrådet har ingen invändning mot departementschefens tolkning av begreppet förflyttning i grundlagsregelns mening. Det förbudet mot förflyttning har ansetts inte böra kunna kringgås genom att'en domare görs tjänstledig från sin tjänst och åläggs att — eventuellt under begränsad tid — utöva annan tjänst (jfr prop. 1975/76:105 Bil. 2 s. 218). Som departe- mentschefen påpekar har detta kommit till uttryck i 5 kap. 1 5 första stycket första meningen LOA. Inte heller en sådan tolkning bör emellertid enligt lagrådets mening hindra den föreslagna bestämmelsen. Den kan närmast ses som en utvidgning — låt vara en ibland långtgående sådan — av den tjänstgöringsskyldighet som enligt 5 kap. 1 5 första stycket andra meningen LOA föreligger för vissa ordinarie domare. en skyldighet som inte har ansetts strida mot förflyttningsförbudet.

Meningen är enligt motiven att en ordinarie domare skall kunna åläggas tjänstgöring också vid en domstol av annat slag än den där han har sin egen tjänst. Detta får anses rimligt i sådana extraordinära situationer som det kan bli fråga om när fullmaktslagen skall tillämpas. Emellertid bör obser- veras att med jämställd domartjänst i 11 kap. 5 5 tredje stycket RF avses att tjänsten skall ha samma eller i huvudsak samma löneställning samt att domaruppgifterna skall vara väsentligen likartade (prop. 1964:140 5. 100). Även om det inte är fråga om förflyttning i RF:s mening bör begreppet ”jämställd" i den föreslagna bestämmelsen kvalificeras så att tanken inte leds till begreppets innebörd i grundlagsregeln vad gäller domaruppgifter- na.

Lagrådet föreslår'på grund av det sist sagda att 18 .5 första stycket ges följande lydelse: "Regeringen får i särskilda fall besluta att en innehavare av ordinarie domartjänst skall fullgöra en högre eller en i fråga om anställ- ningsförmånerna jämställd domartjänst vid en annan domstol än den han tillhör. Detta gäller dock inte justitieråd och regeringsråd."

23.5

Innebörden av de föreslagna reglerna om fördelningen av ombudskostna- derna torde vara att motpart eller annan skall svara för kostnaderna som om dessa hade varit den bortavarande partens egna ombudskostnader och att denna part i princip skall återbetala kostnaderna i den mån de inte sålunda läggs på annan. Denna ordning bör enligt lagrådets mening komma till tydligare uttryck i lagtexten. Reglerna torde passa bäst för tvistemålens del. För fall då ombudihar förordnats i brottmål synes den enklaste lös- ningen vara att tillämpa reglerna i RB om skyldighet att betala tillbaka kostnad för offentlig försvarare.

Lagrådet föreslår att paragrafen får följande avfattning;

"Ett särskilt _. — — av rätten.

Ifråga om _ -— -— för ränta. Motpart eller annan som är crsättningsskyl-

dig för sådana kostnader skall åläggas att utge ersättningen till staten. Belopp som inte annan sålunda förpliktas erlägga skall återbetalas till staten av den för vilken ombudet har förordnats. dock inte i den mån det överstiger det för honom gällande maximibeloppet för rättshjälpsavgift vid allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen (l972z429).

Om ersättningen — — inte åläggas.

Beträffande kostnaderna för ett särskilt ombud i brottmål tillämpas bestämmelserna | rättegångsbalken-om skyldighet för tilltalad eller annan att till staten återbetala kostnad för offentlig försvarare.”

245

Uppräkningen i andra stycket synes onödigt detaljerad och läst vid just de beteckningar på speciella ledamöter som återfinns i den nu gällande lag- stiftningen. En mera allmänt hållen beskrivning är att föredra. Lagrådet föreslår att andra stycket får denna lydelse: "Vid förfall för en särskild ledamot. en teknisk ledamot eller någon annan sådan ledamot i en domstol får annan lämplig person tillkallas.”

32—35 55

Dessa paragrafer har det gemensamma syftet att förekomma att parter gör rättsförluster genom att till följd av krigsförhållanden eller liknande hind- ras från att iaktta olika slags frister. processuella eller materiella. Fyra metoder anvisas för att komma till rätta med svårigheterna: bemyndigande till regeringen att meddela föreskrifter om förlängning av frister (32 .5), möjlighet att underlåta avvisning av för sent inkomna överklaganden (33 5). utvidgning av rätten att efter ansökan få ny tid utsatt för en åtgärd (34 å) och uppmjukning av tidsfristen för ansökan om återställande av försutten tid (35 5).

Enligt lagrådets uppfattning har de olika metoderna inte blivit riktigt väl avstämda mot varandra. De olika bestämmelserna bär också spår av en inte fullt genomförd samordning av regler för skilda rättsområden. Lagrå- det vill i det följande fästa uppmärksamheten på brister i regleringen och i anslutning därtill visa på olika förbättringsmöjligheter. Lagrådet anser sig emellertid inte ha tillräckligt underlag för att lägga fram förslag till den omarbetning av bestämmelserna som synes önskvärd.

I 32 .5' anges under tre punkter frister som regeringen kan förlänga förordningsvägen. Uppräkningen i en punkt täcker emellertid delvis den som görs i en annan punkt. I punkt 3 nämns t. ex. frister för att anhängig- göra talan i domstol. men dessa kan samtidigt läsas in under beskrivningen i punkt 2. Överlappningen får så till vida saklig betydelse som den automa- tiska förlängning av frister som enligt andra stycket skall följa på en kungörelse om krigstillstånd inte gäller frister enligt punkt 2. Det inses inte omedelbart. varför inte" samtliga de frister som åsyftas i 325 kan bli föremål för den automatiska förlängningen. Görs andra stycket generellt tillämpligt. ligger det närmast till hands att i första stycket gruppera frister- na under endast två punkter. varvid den första omfattar tider för att väcka talan. göra anmälan. fullgöra en skyldighet m.m.. dvs. vad som kan kallas

materiella frister. medan den andra punkten gäller tider för alla slags överklaganden. Hit hänförs också "omprövning". Det är osäkert. om denna term inbegriper sådant som återvinning. resning och besvär över domvilla; saken bör klaras ut.

Enligt 1 5 är lagen tillämplig på beslutande kommunala församlingar, förvaltningsmyndigheter och domstolar. Regeringen faller utanför denna krets av organ. Tvekan kan möjligen råda. huruvida 32 5 kommer att gälla frister för överklagande till regeringen. Rimligast är att anta att så blir fallet.

Efter mönster av bl. a. 9 5 andra stycket AFL och 7 5 förvaltningspro- cesslagen medges i 33 5 domstol och annan myndighet att ta upp en för sent inkommen fullföljdsinlaga. om det skäligen kan antas att laga förfall föreligger på grund av krigsförhållanden och därmed jämställda förhållan- den. Liksom departementschefen anser lagrådet att bestämmelserna i 11 kap. 11 5 RF inte bör anses utgöra hinder mot en sådan ordning. Denna erbjuder också en smidig utväg att förebygga rättsförluster på grund av sådana fördröjningar som tvingas fram av krigshändelser o.dyl. Lösningen ger likväl upphov till en del frågetecken.

Sålunda kräver relationen till institutet återställande av försutten tid närmare övervägande. Ansökan om återställande skall inom RB:s tillämp- ningsområde göras inom tre veckor från det att förfallet upphörde (jfr dock förslaget i 35 5). Det kan frågas. om en skrivelse med överklagande som har kommit in senare likväl bör få beaktas. såvida nu hindret för en rättidig fullföljd var att hänföra till de extraordinära förhållandena. Ett annat spörsmål är. om samma förhållande som kan föranleda att en försenad inlaga inte avvisas alternativt kan beaktas som grund för återställande av försutten tid. En extra komplikation vid tillämpningen av den föreslagna 33 5 vållas av ordningen med en tilläggsfrist vid anslutningsvad. Med hänsyn till det anförda kunde övervägas att utesluta överklaganden enligt RB från tillämpningen av paragrafen.

Förslaget i 34 5' innebär att reglerna om återställande av försutten tid skall tillämpas också på vad som ovan har kallats materiella frister samt på fristerna för resning och för besvär över domvilla. Prövningen har lagts på högsta domstolen och regeringsrätten. underförstått efter den fördelning dem emellan som anges i 11 kap. 11 5 RF. En ansamling av sådana ären- den hos de högsta domstolarna under krigstid är emellertid naturligtvis högst oläglig. Den är inte heller framtvingad av den nyss nämnda grund— lagsregeln. De frister som avses i 34 5 är nämligen som framgår av remis- sen inte sådana som kan återställas enligt 11 kap. 11 5 RF. Vill man utanför detta lagrums tillämpningsområde införa ett institut för utsättande av nya frister. är man givetvis inte hänvisad endast till de prövningsorgan som anges där (se f. n. 10 5 andra stycket och 11 5 AFL samt 18 5 i 1943 års tillämpningskungörelse till AFL). Beslutanderätten böri stället så långt möjligt decentraliseras. Tänkbart är t.ex. att direkt i lagen anförtro åt domstolarna att besluta om tilläggsfrist för en åtgärd som skall vidtas vid respektive domstol och att i övrigt bemyndiga regeringen att i förordning peka ut behöriga organ (jfr nyssnämnda författningsbestämmelser).

Lagrådet vill emellertid kasta fram tanken på att man går ett steg längre.

Likaväl som en "ordinarie" myndighet enligt 33 5 kan betros med att underlåta avvisning av ett på grund av krigsförhållandena försenat överkla- gande, bordc en sådan myndighet, kan man hävda. tillåtas att under motsvarande omständigheter godta en försenad åtgärd av det slag som behandlas i 34 5. Bestämmelserna i 33 och 34 55 kunde med denna upp- läggning smältas samman och särskilda bestämmelscr om utsättande av ny tid efter ansökan kanske undvaras. Resultatet skulle kunna bli en inte föraktlig regelförenkling.

Gemensamt för reglerna i 33 och 34 55 får anses vara att ett beslut att sakbehandla en försenad framställan eller att sätta ut en ny frist för en åtgärd inte bör få fattas utan att motpart. där sådan finns. har beretts tillfälle att yttra sig. Även om man kan falla tillbaka på allmänna grundsat- ser. skulle en bestämmelse i ämnet. eventuellt försedd med någon modifi- kation. t. ex. i fråga om förvaltningsärenden. vara av värde (jfr 58 kap. 6 och 12 55 RB).

Beträffande 34 5 kan slutligen anmärkas att åtgärder vid domstol delvis täcks av beskrivningen i både punkt 1 och punkt 2 och att det är något oklart i vilken utsträckning ny tid skall kunna beviljas partsföreträdare för ett allmänt intresse.

Vad sist angår 35 5 är att observera att det inte finns några lagbestäm- melser om tidsfrister för ansökan om återställande av försutten tid i förvaltningsärenden. Föreskrifterna i första stycket om tidsgräns för ansö- kan om återställande "enligt allmänna regler" bör därför inte gälla rege- ringsrättens prövning; härigenom skulle ju närmast uppkomma en försäm- ring för de sökande. Med hänsyn härtill och till den innebörd som de högsta domstolarna har gett åt begreppet "återställande av försutten tid” kan ifrågasättas om inte första stycket borde handla om "ansökan om utsättande av ny tid enligt 345 och ansökan hos högsta domstolen om återställande av försutten tid”". Det bör vidare uppmärksammas att en omarbetning av 34 5 enligt vad som tidigare har skisserats kan få konse- kvenser för innehållet i första stycket.

365

Sådan delgivning som avses i andra stycket bör givetvis verkställas enligt delgivningslagen. Lagrådet vill ifrågasätta om inte detta för tydlighetens skull bör framgå av lagtexten till andra stycket. Det stycket skulle då med fördel kunna slås ihop med tredje stycket, som torde avse även delgivning genom militär myndighet. Ett nytt andra stycke skulle förslagsvis kunna få följande lydelse: ”Delgivning med den som tjänstgör inom försvarsmakten får inte ske på de sätt som avses i 12 eller 15 5 delgivningslagen (l970:428). Har delgivning annars skett enligt delgivningslagen. skall den anses ha skett på behörigt vis, även om den inte verkställts genom militär myndig— het."

Övriga lagförslag Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

JÄ'JJIQ TO:”-GW? w:

Den föreslagna lagens paragrafer och deras mmm-'arighet i AF L och dess tillämpningskungörelse samt [ SRL

Lagen om förfaran- det hos kommuner- na. förvaltnings- myndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

—-—'O'w-Q'alm —-o tummar-am

002272

355

mamma:—o': canaan

'N'» Idh) IJ lx) rJ IQ lx) bJ P.) I"»)— _oNOMXIONkA-F—er—CKO

”(03905 (O': mmmam'mmmmmwmmm

'.») ls)

UJUJUJ tll-link»

AFL

Rubrik. 1 5 4och 5 st. 1 51 och 3 st.

1

0 1. 2. 5

—_CN'-N'm 50:90:57

9 5

13 5

251st.2 och3.2st. samt115 751511

| v—NC—xD-Jr—r—J'Nl i

12 5 3 5 övergångs- bestämmel- serna

Tillämpnings- kungörelsen till Al—"L

15 4.5,6.11, 12och 13 55

115 120ch 15 55 120ch 15 5.5 135

SRL

Rubrik

1.5loch3st. 15251. 50ch655

”17:50:

.1 st. och

3505 MW

713703”)an N ' (I) ,.

| am

I.)—

14 55

|__—.— | mj_qcxtm'JI—_wl-J|

95

10 5 1 st. 10.52och 3st. 155 3.5 175

Innehåll Prop. 1987/88z6

Sid. Proposition .................................................. 1 Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... 1 Propositionens lagförslag ...................................... 2 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 september 1987 12 1 Inledning .................................................. 12 2 Författningsberedskapen som en del av totalförsvaret ........... 14 3 Regeringsformen ........................................... 16 3.1 Grundlagsregler om krig och krigsfara ..................... 16 3.2 Ockupationsförhållanden ................................ 17 Allmänna förutsättningar .............................. 18 Riksdagen ........................................... 20 Regeringen ........................................... 21 Statschefen .......................................... 22 Val under ockupation ................................. 23 De offentliga organen i övrigt ........................... 25 3.3 Krigsdelegationen ....................................... 28 4 Ny administrativ och judiciell fullmaktslagstiftning ............. 30 4.1 Reformbehovet ......................................... 30 4.2 Allmänt om utformningen av den nya beredskapslagstiftningen 33 Den nuvarande regleringen ............................. 33 En enda ny lag ....................................... 36 Den nya lagens tillämpningsområde ..................... 37 4.3 Tidpunkt för tillämpning ................................. 39 4.4 Riksdagens godkännande ................................ 40 4.5 Den kommunala beslutsprocessen m.m. ................... 41 4.5.1 Kommunfullmäktige och landsting ................... 41 Den nuvarande ordningen ........................ 41 Beslutanderätten bör kunna delegeras .............. 42 4.5.2 Kommunstyrelse. förvaltningsutskott och övriga

verkställande organ ................................ 44 4.5.3 Rätten att anföra kommunalbesvär ................... 46 4.5.4 Det kyrkokommunala området ...................... 46 4.5.5 Vissa andra frågor på det kommunala området ........ 48 Kommunalval m.m. ............................. 49 Krav på svenskt medborgarskap ................... 49 Lokala organ i kommunerna ...................... 50 Kommunala bolag m. m. .......................... 50 Kommunalförbund .............................. 51 4.6 Förvaltningsmyndigheterna .............................. 52 4.6.1 Överflyttning av arbetsuppgifter m.m. ............... 52 4.6.2 Nedläggning av en myndighets verksamhet ........... 52 4.6.3 Överklagande av förvaltningsmyndigheters beslut ..... 55 4.6.4 Delegation av regeringens befogenheter .............. 56 4.6.5 Formerna för beslut m.m ............................ 57 4.6.6 Handläggningen av förvaltningsärenden .............. 58 4.6.7 För sent inkomna överklaganden m.m. ............... 59 4.7 Domstolarna ........................................... 61 4.7.1 Vissa organisatoriska frågor ........................ 61

Allmänt om regleringen av rättskipningen rn. rn. i krig och krigsfara .................................... 61 Sammanträdestider och sammanträdesort ........... 62 Overflyttning av arbetsuppgifter ................... 63 142

Ändrad indelning i avdelningar .................... Omplacering av personalen .......................

64 65

4.7.2 Domförhetsregler .................................. 68 4.7.3 Delegation av regeringens befogenheter .............. 73 4.7.4 Lättnader i handläggningen av mål och ärenden ....... 74 4.7.5 För sent inkomna överklaganden och återställande av försutten tid m.m. ................................. 77 4.7.6 Behovet av särskilda bestämmelser med anledning av krigsdomstolarnas avskaffande ...................... 79 5 Upprättade lagförslag ....................................... 80 6 Specialmotivering .......................................... 80 6.1 Förslaget till lag om ändring i regeringsformen .............. 80 6.2 Förslaget till lag om förfarandet hos kommunerna. förvaltnings- myndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m. m. .................................................. 82 6. 3 Övriga lagförslag ........................................ 96 7 Hemställan ................................................ 96 8 Beslut ..................................................... 96 Bilaga 1 Sammanfattning av folkstyrelsekommitténs förslag . . . . 97 Bilaga 2 Folkstyrelsekommitténs lagförslag .................. 98 Bilaga 3 Remissinstanser som yttrat sig över folkstyrelse- kommitténs betänkande ............................ 100 Bilaga 4 Sammanfattning av förvaltningspromemorian ......... 101 Bilaga 5 Förvaltningspromemorians lagförslag ................ 102 Bilaga 6 Remissinstanser som yttrat sig över förvaltnings- promemorian ..................................... 105 Bilaga 7 Sammanfattning av domstolspromemorian ........... 107 Bilaga 8 Domstolspromemorians lagförslag ................... 108 Bilaga 9 Remissinstanser som yttrat sig över domstols- promemorian ..................................... 1 12 Bilaga 10 Sammanfattning av KBK-utredningens förslag ........ 113 Bilaga 11 KBK-utredningens lagförslag ....................... 116 Bilaga 12 Remissinstanser som har yttrat sig över KBK-utred- ningens betänkande ............................... 121 Bilaga 13 Lagrådsremissens lagförslag ........................ 122 Bilaga 14 Lagrådets yttrande ................................ 132 Bilaga 15 Den föreslagna lagens paragrafer och deras motsvarighet i AFL och dess tillämpningskungörelse samt i SRL— . . . . 141

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987