Upphävd författning

Transplantationslag (1975:190)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-05-15
Ändring införd
SFS 1975:190 i lydelse enligt SFS 1995:36
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag äger tillämpning på sådana ingrepp som innebär att organ och annat biologiskt material tages från levande eller avliden person för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos annan person.

[S2]Lagen gäller ej i fråga om tagande av blod, avlägsnande av hud eller andra mindre ingrepp.

2 §  Om särskilda skäl föreligger får socialstyrelsen medgiva att biologiskt material tages för annat medicinskt ändamål än sådant som avses i 1 §.

3 §  Ingrepp som avses i denna lag skall företagas på sjukhus. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan föreskriva att ingrepp enligt lagen får företagas vid annan institution än sådan som nu har sagts.

[S2]Beslut om ingrepp fattas vid sjukhus av chefsöverläkare och vid annan institution av föreståndaren. Sådant beslut får dock icke fattas av läkare som ansvarar för vården av den person till vilken transplantation skall ske. Lag (1990:603).

Särskilda bestämmelser om levande givare

4 §  Ingrepp som avses i denna lag får företas på en levande person om denne skriftligen samtyckt till ingreppet.

[S2]Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag saknar förmåga att lämna samtycke enligt första stycket får ske om medicinska skäl påkallar att biologiskt material för transplantation tas från denne. I fall som nu nämnts fordras socialstyrelsens tillstånd till ingreppet. Innan styrelsen avgör tillståndsfrågan skall beträffande den som är underårig hans vårdnadshavare och beträffande den som lider av psykisk abnormitet god man eller förvaltare beredas tillfälle att yttra sig. Tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger. Ingrepp får inte företas mot givarens vilja. Lag (1988:1275).

5 §  Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall den läkare som enligt 3 § har rätt att besluta om ingrepp upplysa honom och, i förekommande fall, vårdnadshavare, god man eller förvaltare om ingreppets beskaffenhet och om de risker som är förknippade med detta. Samtycke som avses i 4 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid förvissa sig om att givaren har förstått innebörden av upplysningarna. Lag (1988:1275).

6 §  Organ och annat bilogiskt material får icke tagas, om ingreppet med hänsyn till sin art eller till givarens hälsotillstånd kan befaras medföra allvarlig skada till liv eller hälsa.

Särskilda bestämmelser om avlidna givare

7 §  Ingrepp som avses i denna lag får företas på en avliden person, om denne under sin livstid skriftligen har medgett detta.

[S2]Även utan medgivande enligt första stycket får organ och annat biologiskt material tas från en avliden person, om den avlidne har uttalat sig för sådant ingrepp eller om det av andra skäl finns grundad anledning anta att ingreppet skulle vara i överensstämmelse med hans uppfattning. Råder oklarhet om den avlidnes inställning, får ingrepp företas om nära anhörig medger det. Framkommer oenighet mellan nära anhöriga får ingrepp inte göras. Lag (1987:270).

8 §  I fall som avses i 7 § andra stycket skall, där det kan ske, nära anhörig till den avlidne underrättas om ingreppet innan detta äger rum.

9 §  Organ och annat biologiskt material får icke tagas om behov av rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning kan antagas föreligga och resultatet av undersökningen skulle kunna äventyras genom intreppet.

10 §  Protokoll skall föras när organ och annat biologiskt material tages från avliden person.

Besvär

11 §  Socialstyrelsens beslut enligt 4 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:36).

12 §  Utför någon uppsåtligen ingrepp i strid med denna lag dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (1980:13).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Transplantationslag (1975:190)

Lag (1980:13) om ändring i transplantationslagen (1975:190)

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:220
  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 11 §; ny 12 §

Lag (1982:769) om ändring i transplantationslagen (1975:190)

Lag (1987:270) om ändring i transplantationslagen (1975:190)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:79
  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1275) om ändring i transplantationslagen (1975:190)

Lag (1990:603) om ändring i transplantationslagen (1975:190)

Lag (1995:36) om ändring i transplantationslagen (1975:190)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1995-04-01

Ändring, SFS 1995:831

  Omfattning
  upph.