Steriliseringslag (1975:580)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-06-12
Ändring införd
SFS 1975:580 i lydelse enligt SFS 2013:1140
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller sådant ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan (sterilisering). Lagen gäller dock inte ingrepp som utförs som ett led i behandlingen av kroppslig sjukdom. Lag (2012:457).

2 §  En person som har fyllt tjugofem år får på egen begäran steriliseras, om han eller hon är bosatt i Sverige. Om sterilisering vägras, ska frågan omedelbart underställas Socialstyrelsens prövning. Lag (2012:457).

Prop. 2011/12:142: I paragrafen anges förutsättningarna för att sådan sterilisering som avses i lagen får göras utan tillstånd från Socialstyrelsen. Enligt nu gällande lydelse krävs bl.a. att den som vill sterilisera sig är svensk medborgare eller bosatt här i riket. Bestämmelsen ändras på så sätt att det i fortsättningen även för en svensk medborgare krävs att han eller hon är bosatt i Sverige för att sterilisering ska få ske. I övrigt görs vissa språkliga justeringar.

Paragrafen behandlas närmare ...

3 §  En person, som har fyllt arton men inte tjugofem år och som är bosatt i Sverige, ska efter egen ansökan hos Socialstyrelsen få tillstånd till sterilisering

  1. om det finns beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan medföra allvarlig psykisk störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk indikation),
  2. i fråga om kvinna, om graviditet till följd av sjukdom, kroppsfel eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa (medicinsk indikation), eller
  3. i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, om förutsättningar i övrigt föreligger för sådan fastställelse. Lag (2012:457).

Prop. 2011/12:142: I paragrafen regleras under vilka förutsättningar en enskild kan få Socialstyrelsens tillstånd till sådan sterilisering som avses i lagen, exempelvis sterilisering i samband med ansökan om fastställelse enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (punkt 3). Även denna paragraf ändras på det sättet att såväl svenska som utländska medborgare ska vara bosatta här i landet för att få steriliseras. Övriga ...

4 §  Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till sterilisering får inte överklagas. Lag (2012:457).

5 §  Sterilisering får inte ske utan att den som begär åtgärden noggrant har informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall, om andra möjligheter att förebygga graviditet. Lag (2012:457).

6 §  Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra sterilisering.

[S2]Sterilisering av kvinnor ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg godkänner. Lag (2013:1140).

[S3]Sterilisering av kvinna ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänner. Lag (2012:457).

Prop. 2012/13:175: Paragrafen behandlas i avsnitt 14.

Ändringarna i andra stycket innebär bl.a. att Inspektionen för vård och omsorg tar över ansvaret för att besluta om godkännande enligt paragrafen från Socialstyrelsen.

7 § Har upphävts genom lag (1980:228).

8 §  Den som uppsåtligen utför sterilisering i strid med denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestämmelse ska inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2012:457).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Steriliseringslag (1975:580)

Lag (1980:228) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Lag (1991:1960) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Förarbeten
Prop. 1991/92:59
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (2012:457) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:259, Prop. 2011/12:142, Bet. 2011/12:SoU23
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:1140) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
  2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
  3. För gärningar som avses i 8 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01