Upphävd författning

Förordning (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976:536 i lydelse enligt SFS 1995:937
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Den som är studerande för forskarutbildning vid högskoleenhet kan få utbildningsbidrag för doktorander enligt denna förordning. Sådant utbildningsbidrag kan också utgå till studerande för forskarutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.

[S2]Utbildningsbidrag avser forskarutbildning som bedrives vid högskoleenhet här i landet. Om den studerandes handledare medger det, får bidrag utgå även under tid då den studerande inom ramen för forskarutbildningen bedriver studier utomlands. Förordning (1977:488).

2 §  Utbildningsbidrag beviljas för högst tolv månader i sänder (bidragsår). Förordning (1984:39).

3 §  Utbildningsbidrag utgår vid heltidsstudier normalt som helt bidrag, men kan, om den studerande begär det, utgå som del av helt bidrag. Vid deltidsstudier utgår utbildningsbidrag som del av helt bidrag. Del av helt bidrag får utgöra lägst 50 procent eller, om det finns särskilda skäl, lägst 25 procent av helt bidrag.

[S2]Utbildningsbidrag får utgå under den tid som motsvarar högst åtta bidragsår, dock ej för längre tid än som motsvarar helt bidrag under fyra bidragsår.

[S3]Utbildningsbidrag får dock utgå för ytterligare den tid som motsvarar högst två bidragsår

 1. om den studerande under den tid som utbildningsbidrag har utgått har varit föräldraledig och därvid enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har varit berättigad till föräldrapenning,
 2. om den studerande under den tid som utbildningsbidrag har utgått på grund av sjukdom under en längre tid har varit oförmögen att bedriva sina studier,
 3. om den studerande inte har kunnat erbjudas handledning i normal omfattning på grund av ämnets speciella karaktär eller andra särskilda omständigheter,
 4. om den studerande under den tid som utbildningsbidrag har utgått har haft förtroendeuppdrag inom en facklig organisation eller studerandeorganisation och hans studier därigenom har fördröjts, eller
 5. om det finns andra särskilda skäl.

[S4]Utbildningsbidrag får utgå längst tre månader efter den månad under vilken den studerande avlägger doktorsexamen. Förordning (1988:511).

3 a §  Från den tid som avses i 3 § andra stycket skall avräknas sådan tid under vilken den studerande har innehaft doktorandtjänst eller tjänst som assistent eller amanuens enligt bestämmelserna i 20 kap.högskoleförordningen (1977:263) eller 13 kap. förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet i deras lydelse vid utgången av juni 1983. Vid avräkningen skall beaktas om utbildningsbidraget har avsett hel- eller deltidsstudier, omfattningen av den innehavda tjänsten samt arten och omfattningen av tjänstgöringen.

[S2]Om innehavaren av en tjänst som assistent är skyldig att tjänstgöra mer än en femtedel av full arbetstid, skall utbildningsbidrag som innehavaren uppbär enligt denna förordning minskas i motsvarande mån. Minskning behöver dock inte göras om minskningen kan medföra att rekryteringen till forskarutbildningen äventyras eller det finns andra särskilda skäl däremot. Förordning (1985:696).

4 §  Helt utbildningsbidrag utgår med 10 815 kronor i månaden. Förordning (1992:717).

Ansökan m.m.

5 §  Utbildningsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan skall vara egenhändigt underskriven av den studerande. Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

[S2]Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som högskolestyrelsen föresk river.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, får ansökan prövas även om den har kommit in för sent. Förordning (1992:717).

Prövning av ärende om utbildningsbidrag

6 §  Frågor om utbildningsbidrag prövas av fakultets- eller sektionsnämnden. I sådant fall då högskolestyrelsen med stöd av 8 a § har föreskrivit att bidrag får utgå endast under förutsättning att den studerande tar emot ett förordnande på en tjänst som assistent, skall nämnden bereda styrelsen för den institution där tjänsten som assistent är placerad tillfälle att yttra sig. I sådant fall då prefekten fullgör uppgifter enligt 15 kap. 8 § andra stycket 10 och 11 högskoleförordningen (1977:263) skall i stället denne beredas tillfälle att yttra sig. Förordning (1984:39).

6 a § har upphävts genom förordning (1984:566).

7 §  Vid prövning av fråga om utbildningsbidrag till studerande som tidigare har beviljats sådant bidrag skall hänsyn tagas till om den studerande har ägnat sig åt forskarutbildningen med framgång.

8 §  Studerande har rätt att behålla utbildningsbidrag vid

 1. fullgörande av tjänstgöring inom totalförsvaret eller genomgående av sådan kurs i u-landskunskap som anges i 3 § 1 förordningen (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning, om dessa omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår,
 2. ledighet i samma omfattning som enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för rätt till föräldrapenning.

[S2]Studerande får alltid inneha förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studerandeorganisationer.

[S3]Utöver vad som följer av första och andra styckena får en studerande som uppbär utbildningsbidrag inte ägna sig åt sådan verksamhet som kan fördröja hans studier. Endast om det finns särskilda skäl får en sådan studerande som uppbär helt bidrag meddela undervisning eller utföra annat arbete omfattande mer än en femtedel av full arbetstid. Förordning (1987:496).

8 a §  Högskolestyrelsen får föreskriva att utbildningsbidrag i vissa fall får utgå endast under förutsättning att den studerande tar emot förordnande på tjänst som assistent med viss tjänstgöringsskyldighet. Förordning (1982:1264).

9 §  Vid beviljande av utbildningsbidrag skall företräde ges åt sådana sökande som bedöms bäst kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen.

[S2]Den som tidigare har beviljats utbildningsbidrag och som har ägnat sig åt forskarutbildningen med framgång har alltid företräde till fortsatt bidrag under den tid som anges i 3 §. Förordning (1990:744).

Utbildningsbidrag under sjukdom

10 §  I 11-15 §§ ges föreskrifter om utbildningsbidrag för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier. I dessa paragrafer förstås med

[S2]sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oavbrutet är oförmögen att bedriva sina studier,

[S3]studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilket han skulle ha bedrivit studier, om han ej blivit sjuk.

[S4]Utbildningsbidrag utgår ej för sjukperiod som infaller under tid då den studerande med stöd av medgivande enligt 1 § andra stycket skall bedriva studier utom landet.

11 §  Utbildningsbidrag utgår för sjukperiod som infaller under sådan tid för vilken den studerande har beviljats utbildningsbidrag. Förordning (1984:929).

12 § har upphävts genom förordning (1984:929).

13 §  Utbildningsbidrag för sjukperiod utgår endast om den studerande har ingett ansökan om bidrag före periodens början. Om synnerliga skäl föreligger kan dock bidrag beviljas för tid under sjukperiod även om ansökan ingetts efter periodens början. Förordning (1979:473).

14 §  Studerande har rätt till utbildningsbidrag endast för sådan sjukperiod eller del därav som har godkänts av den allmänna försäkringskassa, hos vilken den studerande är inskriven. Förordning (1979:473).

15 §  Blir den studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva sina studier skall han anmäla detta till den allmänna försäkraingskassan, om han har beviljats utbildningsbidrag för kalenderhalvåret eller om han ansökt eller avser att ansöka därom. Anmälan skall ske enligt de närmare föreskrifter som meddelas av riksförsäkringsverket.

[S2]Föreskrifterna i 4 kap. 34 § studiestödslagen (1973:349) om godkännande av sjukperiod och i 4 kap. 35 § samma lag om åtgärder av allmän försäkringskassa äger motsvarande tillämpning i fråga om utbildningsbidrag.

Utbetalning

16 §  Utbildningsbidrag betalas ut månadsvis i efterskott. Bidraget betalas ut av myndighet som regeringen anger särskilt.

17 §  Utgår sjukpenning eller föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid under vilken den studerande uppbär utbildningsbidrag, skall bidraget minskas med belopp som har utgått i sjukpenning eller föräldrapenning. Detta gäller dock inte sjukpenning eller föräldrapenning som är relaterad till inkomst som den studerande har samtidigt som han uppbär utbildningsbidrag. Förordning (1990:744).

Särskilda bestämmelser

18 §  I andra fall än som anges i 3 § fjärde stycket, 8 §, eller 10-15 §§ har den studerande ej rätt att uppbära utbildningsbidrag som avser sådan tid under vilken han

 1. ej bedriver sina studier,
 2. bedriver andra studier,
 3. bedriver annan verksamhet vid sidan av studierna. Förordning (1979:473).

19 §  Ändras den studerandes förhållanden på sådant sätt att utbildningsbidrag ej skall utgå, skall den studerande omedelbart anmäla detta till fakultets- eller sektionsnämnden. Förordning (1977:488).

20 §  Försummar den studerande sina studier, skall fakultets- eller sektionsnämnden frånta honom rätten till det utbildnignsbidrag som har beviljats honom. Förordning (1977:488).

21 §  Har någon obehörigen uppburit utbildningsbidrag och har han insett eller bort inse detta, kan vad som har utgått för mycket omedelbart återkrävas.

[S2]Fråga om återkrav prövas av fakultets- eller sektionsnämnden.

[S3]På belopp som återkräves enligt första stycket utgår ränta från den dag när medlen har uppburits. Räntan utgår efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. Om särskilda skäl föreligger, kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från skyldigheten att erlägga ränta. Förordning (1977:488).

21 a §  Vad som föreskrivs i denna förordning om utbildningsbidrag för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier skall även gälla för tid under vilken denne är att anse som smittbärare enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och på grund av beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen (1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att bedriva sina studier. Förordning (1989:231).

22 §  Beslut av en fakultets- eller sektionsnämnd enligt 21 § får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan eller, såvitt avser studerande vid Sveriges lantbruksuniversitet, hos styrelsen för universite tet. I övrigt får beslut som har meddelats av en fakultets- eller sektionsnämnd enligt denna förordning inte överklagas.

[S2]Beslut av Överklagandenämnden för högskolan eller styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet får inte överklagas. Förordning (1992:717).

22 a §  I fråga om ärenden som i första instans handläggs av allmän försäkringskassa tillämpas bestämmelserna om omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och domstols beslut i 20 kap.10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1991:1088).

23 §  Föreskrift i denna förordning om fakultets- och sektionsnämnd skall med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde, såvitt gäller Handelshögskolan i Stockholm gälla högskolans lärarråd.

[S2]Föreskrift i denna förordning om fakultets- eller sektionsnämnd skall, såvitt gäller Sveriges lantbruksuniversitet, gälla dess forskarutbildningsnämnd. Förordning (1977:488).

24 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet, såvitt avser studerande vid universitetet, och av Riksförsäkringsverket i vad avser för eskrift om åtgärd av allmän försäkringskassa. Förordning (1992:717).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Övergångsbestämmelse

  1. har upphävts genom förordning (1987:496).
  2. har upphävts genom förordning (1987:496).
  3. har upphävts genom förordning (1987:496)
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:128

Förordning (1977:71) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1977:488) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 6, 19-24 §§

Förordning (1977:1058) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1978:416) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 4, 22 §§; ny 22 a §

Förordning (1979:473) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 8, 11-14, 17, 18 §§, rubr. närmast före 10 §

Förordning (1982:607) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

Förordning (1982:1264) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  nya 3 a, 8 a §§

Förordning (1983:172) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:173) om ändring i förordningen (1982:1264) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 3 a §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:513) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:39) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 8 §§, 4 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1984-03-06

Förordning (1984:566) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  upph. 6 a §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:929) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:127
  Omfattning
  upph. 12, 17 §§; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1984-12-31

Förordning (1985:311) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:696) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 3 a, 22 §§
  Ikraftträder
  1985-08-13

Förordning (1986:526) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:496) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  upph. 2-4 p övergångsbest.; ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:511) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:231) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 21 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:744) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:90
  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§; ny 17 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1088) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 4, 22 a §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:717) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Intill dess regeringen föreskriver något annat skall vid tillämpningen av denna förordning iakttas Universitets- och högskoleämbetets föreskrifter (UHÄ-FS 1983:16, tillägg UHÄ-FS 1984:46) för verkställigheten av fö rordning (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander.
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 22, 24 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:863) om upphävande av förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

  Övergångsbestämmelse

  Den som har beviljats utbildningsbidrag före den 1 juli 1993 får dock beviljas ytterligare sådana bidrag enligt bestämmelserna i den upphävda förordningen fram till utgången av juni 1996, om beslutet fattas före den 1 juli 1995. Bidrag som avser tiden efter den 30 juni 1995 lämnas enligt förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (1995:937).
  Omfattning
  upph.

Förordning (1995:937) om ändring i förordningen (1993:863) om upphävande av förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

Omfattning
ändr. 1993:863