Upphävd författning

Förordning (1978:655) med instruktion för brottsskadenämnden

Departement
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1978-06-29
Ändring införd
SFS 1978:655
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) tillämpas på brottsskadenämnden. Bestämmelsen i 18 § gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 och 16 §§verksstadgan nämndens ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli.

Uppgifter

2 §  Brottsskadenämnden prövar ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen (1978:413).

[S2]Nämnden företräder staten vid och utom domstol i fråga om fordran som avses i 17 § brottsskadelagen.

Organisation

3 §  I nämnden tjänstgör ledamöter som anges i 13 § brottsskadelagen (1978:413). För varje ledamot utom ordföranden skall finnas en eller flera ersättare.

[S2]För nämnden finns ett kansli som förestås av en chef. Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Handläggningen av ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413)

4 §  Nämnden får inte avgöra ett ärende enligt brottsskadelagen (1978:413) utan att ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt två andra ledamöter eller ersättare för dem är närvarande.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först. Förordning (1986:871).

5 §  Ordföranden eller vice ordförandena får på nämndens vägnar

 1. avskriva ett ärende på grund av återkallelse,
 2. avvisa en ansökan om den är så ofullständig att den inte kan prövas och sökanden har underlåtit att följa ett föreläggande om komplettering,
 3. avslå en ansökan om det är uppenbart att skadan, efter avräkning av självriskbelopp i enlighet med vad som föreskrivs i 10 § brottsskadelagen (1978:413), täcks av försäkringsersättning,
 4. avgöra ett ärende om ersättning för skada som avses i 2 eller 3 § brottsskadelagen, om ansökan gäller ersättning med högst 3000 kronor och sökanden har rätt till den begärda ersättningen efter avräkning av självriskbelopp i enlighet med vad som föreskrivs i 10 § brottsskadelagen.

[S2]Ordföranden får överlämna åt tjänsteman vid nämndens kansli att på nämndens vägnar fatta beslut som avses i första stycket.

[S3]En översiktlig redogörelse för de ärenden som har avgjorts av ordföranden, vice ordförandena eller tjänsteman skall regelbundet lämnas till nämnden. Förordning (1979:1105).

6 §  Ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413) avgörs efter föredragning. Denna ankommer på chefen för kansliet eller särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden eller vice ordförandena får överta beredning och föredragning av ett ärende.

[S3]Chefen för kansliet får närvara även när ett ärende föredras av någon annan. Förordning (1979:1105).

7 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:871).

8 §  Ordföranden, vice ordförandena och chefen för kansliet får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Efter beslut av chefen för kansliet får även annan tjänsteman vid kansliet infordra förklaring eller upplysning i sådant ärende. Förordning (1979:1105).

Handläggningen av administrativa ärenden

9 §  Nämnden avgör i den sammansättning som gäller för prövning av ärende enligt brottsskadelagen (1978:413)

 1. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13 eller, när tjänst i rörlig lönegrad skall tillsättas, frågor om placering i lägst denna lönegrad,
 4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som ordföranden eller chefen för kansliet hänskjuter till nämnden.

[S2]I avgörande av ärende som avses i första stycket deltar även chefen för kansliet.

10 §  Föreskrifterna i 4 § andra stycket om omröstning tillämpas även i administrativa ärenden.

[S2]I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor. Förordning (1986:871).

11 §  Andra administrativa ärenden än som anges i 9 § avgörs av ordföranden eller, efter dennes beslut, chefen för kansliet.

12 §  I fråga om föredragning och beredning av administrativa ärenden samt skiljaktig mening i sådana ärenden tillämpas 6 och 7 §§.

Tillsättning av ledamöter och tjänstemän

13 §  Ordföranden, vice ordförandena och övriga ledamöter i nämnden samt ersättare utses av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänster vid kansliet tillsätts av nämnden. Förordning (1979:1105).

Ändringar

Förordning (1978:655) med instruktion för brottsskadenämnden

Förordning (1979:1105) om ändring i förordningen (1978:655) med instruktion för brottsskadenämnden

  Omfattning
  ändr. 4-6, 8, 13 §§

Förordning (1986:871) om ändring i förordningen (1978:655) med instruktion för brottsskadenämnden

  Omfattning
  ändr. 4, 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:984

  Omfattning
  upph.