Lag (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-03-15
Ändring införd
SFS 1979:103 i lydelse enligt SFS 1986:1044
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid de allmänna domstolar som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, domstolsverket bestämmer får vid handläggning av mål försöksvis användas telefon i enlighet med vad som anges i denna lag. Lag (1985:1048).

2 §  Vid förhandling enligt 42 kap. 10, 12-14 § eller 20 § andra stycketrättegångsbalken eller 5 § lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden får part helt eller delvis utföra sin talan och höras per telefon, i den mån rätten finner det lämpligt och parterna samtycker till det. Detsamma gäller i fråga om huvudför handling i brottmål, vari anledning ej förekommer att ådöma annan brottspåföljd än böter.

3 §  Förhör med vittne eller sakkunnig får hållas per telefon, i den mån rätten finner det lämpligt samt parterna och den som skall höras samtycker till det. Detsamma gäller förhör i brottmål med målsägande som hörs i anledning av åklagarens talan.

4 §  Vid förhandling då telefon används får även annan åtgärd som står i nära samband med parts utförande av talan eller hörande av part, målsägande, vittne eller sakkunnig vidtas per telefon.

5 §  Under försöksverksamheten får kallelse till förhandling eller till förhör per telefon ske i den ordning rätten finner lämpligt. I kallelse till den som skall utföra sin talan eller höras per telefon får ej utsättas påföljd.

6 §  I fråga om rätt till ersättning och förskott på sådan ersättning vid medverkan i rättegång per telefon tillämpas vad som är föreskrivet om ersättning och förskott vid inställelse till förhandling.

Ändringar

Lag (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Lag (1980:909) om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Lag (1981:1292) om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med an- vändning av telefon vid rättegång

Lag (1982:1116) om dels fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång, dels ändring i samma lag

Lag (1984:1015) om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:41
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:1048) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med använd- ning av telefon vid rättegång, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:29
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1044) om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med an- vändning av telefon vid rättegång

Förarbeten
Prop. 1986/87:14
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1987-01-01