Prop. 1987/88:22

om vissa grundlagsfrågor m.m.

Regeringens proposition

. 1987/88. 22 &

om vissa grundlagsfrågor m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 8 oktober 1987.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

S [en Wickham

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag på grundval "av folkstyrelsekommitténs betänkande (SOU 1987: 6) Folkstyrelsens villkor. Propositionen behandlar ett flertal frågor som rör främst de allmänna valen och riksdagens arbete.

Tiden för genomförande av extra val föreslås förkortad från nuvarande 50 dagar till 35 dagar mellan beslutet om extra val och valdagen. Partier som önskar delta i ett allmänt val skall anmäla sitt deltagande viss tid före valet. Partier som inte har anmält sig får inte delta i mandatfördelningen. Den nuvarande ordningen med registrering av partibeteckningar avskaffas, men skyddet för partibeteckningar upprätthålls i samma omfattning som hittills.

Möjlighet öppnas till offentliga utskottssammanträden i riksdagen för inhämtande av upplysningar. Ljud- eller bildupptagningar skall få göras efter överenskommelse med utskottet. Den minsta tid som enligt huvudre- geln skall förflyta mellan den tidpunkt då ett förslag till grundlagsändring första gången anmäls i riksdagens kammare och valet förkortas från tio till nio månader.

Däremot föreslås — på grund av bristande politisk enighet — inte några förändringar av mandatperiodens längd. Den gemensamma valdagen be— hålls. Inte heller skall tidpunkten för kyrkofullmäktigval ändras. Vikten framhålls av att partierna i sitt uppträdande inför valen slår vakt om de grundläggande förutsättningarna för vårt valsystem med riksproportionali- tet och s. k. småpartispärr.

Folkstyrelsekommittén lade också fram ett antal andra förslag i fråga om riksdagens arbetsformer. bl. a. att finansutskottet och skatteutskottet skall

slås samman till ett utskott. Flertalet av dessa förslag tar regeringen inte ställning till utan de överlämnas endast till riksdagen för övervägande där.

Avsikten är att offentliga utskottssammanträden skall kunna hållas efter den 1 januari 1988. Övriga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 1989.

r»)

1. Förslag till Lag om ändring i regeringsformen

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 5. 4 kap. 3 5 samt 8 kap. 6 och 15 åå regeringsformenl skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

3 kap. 7 %

Mandaten fördelas mellan parti- er. Med parti avses varje samman- slutning eller grupp av väljare. som uppträder i val under särskild be- teckning. Nuvarande lydelse

Mandaten fördelas mellan de par- tier som inom den tid "och på det sätt som angives [ lag anmält sitt deltagande i valet.

Endast parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket är berättigat att deltaga i fördelningen av mandaten. Parti som har fått färre röster deltager dock i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i valkrets. där partiet har fått minst tolv procent av rösterna.

4 kap.

35

Regeringen och varje riksdagsledamot får i enlighet med vad som närma- re angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning, om ej annat är bestämt i denna rege-

ringsform.

Riksdagen väljer inom sig ut- skott. däribland ett konstitutionsut- skott. ett fmansutskott och ett skat- teutskott. enligt bestämmelser i riksdagsordningen. Ärende som väckes av regeringen eller riksdags- ledamot beredes före avgörandet av utskott. om ej annat är bestämt i denna regeringsform.

Riksdagen väljer inom sig ut- skott. däribland ett konstitutionsut- skott och ett finansutskott, enligt bestämmelser i riksdagsordningen. Ärende som väckes av regeringen eller riksdagsledamot beredes före avgörandet av utskott, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.

8 kap.

6.5

Under tid då riksmöte ej pågår kan finans- och skatteutskottcn. ef- ter bemyndigande i lag om annan skatt än skatt på inkomst. förmö- genhet. arv eller gåva. på förslag av regeringen bestämma om skatte- satsen eller besluta att skatt som avses i lagen skall börja eller upp- höra att utgå. Bemyndigande kan innefatta rätt att göra skillnad mel- lan olika slag av verksamhet och olika delar av riket. Finans- och skatteutskotten utövar sin beslu-

' Regeringsformen omtryckt 1985: 866.

Under tid då riksmöte ej pågår kan finansutskottet, efter bemyndi- gande i lag om annan skatt än skatt på inkomst. förmögenhet. arv eller gåva. på förslag av regeringen be- stämma om skattesatsen eller be- sluta att skatt som avses i lagen skall börja eller upphöra att utgå. Bemyndigande kan innefatta rätt att göra skillnad mellan olika slag av verksamhet och olika delar av riket. Beslut fattas på riksdagens vägnar genom lag.

Nuvarande lydelse tanderält vid gemensamt samman- träde. Beslut fattas på riksdagens vägnar genom lag.

Lag som finans- och skatteut- skotten har beslutat med stöd av första stycket skall av regeringen underställas riksdagen inom en må- nad från början av närmast följande" riksmöte. Riksdagen prövar lagen inom en månad härefter.

Föreslagen lydelse

Handläggs ärende om skatt som avses med förslag enligt första stycket av annat utskott än finans- utskottet, skall bemyndigande! avse bådefi/uznsutskottet och detta utskott. Utskottet: utövar i så fall sin beslutanderätt vid gemensamt sammanträde.

Lag som har beslutats med stöd av denna paragraf skall av rege- ringen underställas riksdagen inom en månad från början av närmast följande riksmöte. Riksdagen prö- var lagen inom en månad härefter.

155

Grundlag stiftas genom två lika- lydande beslut. Det andra beslutet får ej fattas. förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vi- dare skall minst tio månader förfly- ta mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksda- gens kammare och valet, såvida icke konstitutionsutskottet genom beslut. som fattas senast vid ären- dets beredning och varom minst fem sjättedelar av ledamöterna för- enar sig. medgiver undantag här- ifrån.

Grundlag stiftas genom två lika- lydande beslut. 'Det andra beslutet får ej fattas. förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vi- dare skall minst nio månader förfly- ta mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksda- gens kammare och valet. såvida icke konstitutionsutskottet genom beslut, som fattas senast vid ären- dets beredning och varom minst fem sjättedelar av ledamöterna för- enar sig. .medgiver undantag här- ifrån.

Riksdagen får icke såsom vilande antaga ett förslag om stiftande av grundlag. som är oförenligt med annat vilande grundlagsförslag. utan att samtidigt förkasta det först antagna förslaget.

Folkomröstning om vilande grundlagsförslag skall anordnas. om yrkan- de därom framställes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för bifall till yrkandet. Sådant yrkande skall framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet skall ej beredas i utskott.

Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till riksdagen som avses i första stycket. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara huruvida de godtar det vilande grundlagsförslaget eller ej. Försla- get är förkastat. om de flesta av dem som deltager i omröstningen röstar mot förslaget och de till antalet är fler än hälften av dem som har avgivit godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall upptager riksdagen förslaget till slutlig prövning.

Denna lag träderi kraft den I januari 1989.

2 Förslag till , Lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs i fråga om riksdagsordningen| dels att tilläggsbestämmelserna 3.11.2 och 3. 13.1 skall upphöra att gälla, dels att 3 kap. 11 och 13 åå, 4 kap. 1. 5.8 och 10—12 åå samt tilläggsbe- stämmelserna 4.2.1. 4.8.1, 4.ll.3. 7.2.3 och 8.12.2 "skall ha följande lydel-

se,

dels att i riksdagsordningen skall införas två nya paragrafer. 4 kap. 3 a och 3 b åå, samt tre nya tilläggsbestämmelser, 1.7.4, 4.8.2 och 4.12.1, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 1.7.4 Ärenden i talmanskonferensen bereds av en delegation bestående av talmannen oclt de av partigrup- perna utsedda ledamöterna i- tal- manskonferensen.

3kap. llå

Utöver vad som följer av 10 % får motion med anledning av proposition avlämnas inom femton dagar från den dag då propositionen anmäldes i kammaren. I ärende som måste avgöras skyndsamt kan riksdagen, om den finner synnerliga skäl föreligga, på förslag av regeringen besluta om korta- re motionstid. Riksdagen kan besluta att med högst tio dagar förlänga tiden för avlämnande av motion med anledning av preposition i vilken redovisas plan som avses i 2 & tredje stycket.

Motion får i de fall som riksda- Motion får väckas även med an- gen f'r'ireskriver väckas med anled- ning av skrivelse från regeringen med redogörelse för viss verksam- het. Därvid äger bestämmelserna i första stycket motsvarande tillämp- ning.

ledning av skrivelse från regering- en. Därvid tillämpas bestämmelser- na i första stycket, om inte annat följer av 19 5.

Vid beräkning av motionstid enligt denna paragraf kan bortses från dag som infaller under uppehåll i riksdagsarbetet en vecka eller längre tid under riksmöte.

135

Bestämmelserna i 11 och 12 5.5 äger motsvarande tillämpning på motion med anledning av förslag av sådant riksdagens organ som avses 'i 8 5. Riksdagen kan föreskriva att motion får väckas också med an- ledning av redogörelse till riksda- gen från sådant organ.

' Riksdagsordningen omtryckt 1985: 1068.

Bestämmelserna i 11 och 12 55 tillämpas också på motion med an- ledning av förslag eller redogörelse av sådant riksdagens organ som av- ses i 8 %.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

Proposition. motion samt förslag och redogörelse från riksdagsorgan som sägs i 3 kap. 8 €) skall för be- redning hänvisas till utskott. Det- samma skall gälla ansökan som åsyftas i 3 kap. 18.5 och som tal- mannen har anmält i kammaren samt skrivelse från regeringen med redogörelse för viss verksamhet.

Proposition, annan skrivelse än som avses i 2 kap. l() 5 andra stycket regeringsformen eller som innebär återkallelse av proposition, motion samt förslag och redogörel- se från riksdagsorgan som avses i 3 kap. 8 5 skall för beredning hän- visas till utskott. Detsamma skall gälla ansökan som åsyftas i 3 kap. 18 å och som talmannen har anmält ikammaren.

Innan ärende hänvisas till utskott skall det bordläggas vid sammanträde med kammaren. om kammaren icke beslutar omedelbar hänvisning.

4.2.1

Riksdagen skall senast på åttonde dagen efter dagen för första samman- trädet med kammaren under riksdagens valperiod tillsätta följande sexton

utskott:

]. ett konstitutionsutskott (KU). 2. ett finansutskott (FiU), 3. ett skatteutskott (SkU). 4. ett justitieutskott (JuU), 5. ett lagutskott (LU), 6. ett utrikesutskott (U U). 7. ett försvarsutskott (FöU), 8. ett socialförsäkringsutskott (SfU), 9. ett socialutskott (SOU). 10. ett kulturutskott (KrU), 11. ett utbildningsutskott (UbU), 12. ett traftkutskott (TU), 13. ettjordbruksutskott (JoU), 14. ett näringsutskott (NU). 15. ett arbetsmarknadsutskott (AU) och 16. ett bostadsutskott (BoU).

Utskotten väljs i den ordning de har tagits upp ovan.

Jaå

Vid tillsättning av utskott som avses i 2 5 första stycket skall det. sammanlagda antalet utskottsplat- ser fördelas mellan de partigrupper som motsvarar partier med minst fyra procent av rösterna i hela riket vid senaste val till riksdagen. Plat— serna fördelas mellan partierna ge- nom att de en efter en tilldelas det parti som för varje gång visar det

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

största jämförelsetalet. Jämförel- setalet är lika medpartiets mandat- antal i riksdagen. så länge ingen plats har tilldelats partiet, och er- hålls därefter genom att partiets mandatantal delas med det tal som motsvarar antalet platser som re- dan har tilldelats partiet, ökat nted ett. Vid lika jämförelsetal skiljs ge- nom lottning.

På valberedningens förslag be- slutar riksdagen ltur platserna skall fördelas mellan utskotten. Därvid får inget parti i något utskott ges en sådan representation att den med mer än en plats avviker från repre- sentationen i övriga utskott.

Inom en vecka från riksmötets öppnande anmäler partigrupperna till talmannen vilka ledamöter som skall inneha partiets platser. Görs ej sådan anmälan utser talmannen

, ledamöterna. Talmannen meddelar därefter kammaren vilka som blivit utsedda till ledamöter i utskotten.

3b$$

Bestämmelserna i 7 kap. 7— 14 55 med tilläggsbestämmelser til- lämpas också på utskotten.

55

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 8 kap. 6 & samt 9 kap. 4 och 11 %% regeringsformen, bereda ärenden om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen samt ärenden som rör riksbankens verksamhet.

Skatteutskottet skall, utöver sin Skatteutskottet skall bereda uppgift enligt 8 kap. 6 & regerings- ärenden om statliga och kommuna- formen, bereda ärenden om statliga la skatter och har till följd härav och kommunala skatter. dessutom den uppgift som angives i

8 kap. 6 ,é' andra stycket regerings- formen.

8.5

Utskott skall avgiva betänkande i ärende som har hänvisats till utskottet och som ej har återkallats. Utskott kan dock överflytta ärende till annat utskott. om detta samtycker därtill, eller överenskomma med ett eller flera utskott att de skall bereda ärendet gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Sådant utskott avgiver betänkande till riksdagen.

Betänkande i ärende vars behandling har uppskjutits från en valperiod för riksdagen till nästa skall avgivas av utskott som har tillsatts av den nyvalda riksdagen.

Fifireslagen lydelse

Betänkande i ärende vars be- handling har uppskjutits från ett riksmöte till nästa inom samma val- period skall avgivas före den ! no- vember. Riksdagen kan dock beslu- ta att betänkande i sådant ('irende får avgivas även efter denna tid- punkt.

Nuvarande lydelse

Utskott skall till anmälan till kammaren av vilande beslut som sägs i 3 kap. 16 & foga yttrande i ärendet.

Har lagförslag vilat enligt 2 kap. 12.5 tredje stycket regeringsformen. skall utskottet avgiva nytt betänkande i ärendet.

4.8.1

Beslut av finans- och skatteut- skotten i fråga som avses i 8 kap. 6 & regeringsformen och av finans- utskottet ifråga om godkännande enligt 9 kap. 11 å regeringsformen meddelas regeringen genom skri- velse.

Beslut av utskott i fråga som av- ses i 8 kap. 6 & regeringsformen meddelas regeringen genom skri- velse. Detsamma gäller finansut- skottets godkännande enligt 9 kap. 11 å regeringsformen.

4.8.2 . .

Beslut om att betänkande får av- givas efter utgången av oktober i ärende. vars behandling ltar upp- skjutits från ett riksmöte till nästa inom samma valperiod, fattas på framställning av det utskott till vars himdläggning ('irendet hör. Utskot- tet skall inhämta yttrande från tal- manskonferensen.

lOå

Statlig myndighet skall lämna upplysningar och avgiva yttrande. då utskott begär det. Sådan skyldig- het åligger doek ej regeringen. Myndighet som ej lyder under riks- dagen kan hänskjuta begäran från utskott till regeringens avgörande.

Begär minst en tredjedel av leda- möterna i ett utskott vid behand- lingen av ett ärende att upplysning- ar eller yttrande skall inhämtas från myndighet som avses i första styc- ket. skall utskottet föranstalta om detta. såvida det icke finner att där- med förenat dröjsmål med ärendets behandling skulle leda till avsevärt men.

Statlig myndighet skall lämna upplysningar och avgiva yttrande. då utskott begär det, om ej annat följer av 12 # andra stycket. Sådan skyldighet åligger dock ej regering-- en. Myndighet som ej lyder under riksdagen kan hänskjuta begäran från utskott till regeringens avgö- rande.

Begär minst en tredjedel av leda- möterna i ett utskott vid behand- lingen av ett ärende att upplysning-. ar eller yttrande skall inhämtas från myndighet som avses i första styck- et. skall utskottet föranstalta om detta, såvida det icke finner att där- med förenat dröjsmål med ärendets behandling skulle leda till avsevärt men. Utskottet skall i sitt betänkan- de i ärendet redovisa skälen till att

Prop. 1987/88: 22

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse en sådan begäran om upplysningar eller yttrande ltar avslagits.

Konstitutionsutskottet får icke avgiva förklaring. att 2 kap. 12 s" tredje stycket regeringsformen icke är tillämpligt i fråga om visst lagförslag. utan att lagrådet har yttrat sig i saken.

llå

Utskott får sammanträda också under tid då riksmöte icke pågår. om dess uppgifter kräver det.

Utskott skall sammanträda också under tid då riksmöte icke pågår. om riksdagsarbetet kräver det.

4.ll.3

Innan ordförande har valts. föres ordet av den av de närvarande ledamö- terna som har varit ledamot av riksdagen längst tid. Om två eller flera har tillhört riksdagen lika länge, har den äldste av dem företräde.

Vid gemensamt sammanträde med fmans- och skatteutskotten en- ligt 8 kap. 6 & regeringsformen fö- res ordet av den av utskottsordfö- randena som har varit ledamot av riksdagen längst tid. Om de har till- hört riksdagen lika länge, har den äldste av dem företräde.

Vid gemensamt sammanträde med finans- och skatteutskottenjib'r behandling av ärende sotn avses i 8 kap. 6 & regeringsformen föres ordet av den av utskottsordföran— dena som har varit ledamot av riks- dagen längst tid. Om de har tillhört riksdagen lika länge. har den äldste av dem företräde.

12å

Utskott skall sammanträda inom stängda dörrar. Om särskilda skäl föreligger. kan utskottet medgiva att även annan än ledamot. supple- ant och tjänsteman i utskottet är närvarande.

Utskott skall sammanträda inom stängda dörrar. Det katt dock besitt- ta att sammanträdeför inltämtande av upplysningar helt eller delvis skall vara offentligt. Om särskilda skäl föreligger. kan utskottet med- giva att även annan än ledamot. suppleant och tjänsteman i utskot- tet är närvarande vid sammanträde inom stängda dörrar.

Vid offentligt utskottssamtmtn- träde är företrädare för statlig myndighet ej skyldig att lämna upp- gift för vilken sekretess gäller has m_vndi glt eten .

4.12.l Ljud— eller bildupptagning vid of- fentligt utskottssammanträde får äga rutn efter överenskottttnelse nted utskottet.

7 kap. 7.2.3

Valberedningen håller på kallelse av talmannen sitt första sammanträde samma dag som den utses. Därefter sammanträder beredningen på kallelse

av ordföranden.

Nuvarande lydelse

Bestämmelserna i 4 kap. 12 & samt tilläggsbestämmelserna 4.11.1 andra stycket och 4.11.2—4 äger motsvarande tillämpning på valbe- redningen.

Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i 4kap. 12ä första stycket första och tredje tne- nittgartta samt tilläggsbestämmel- serna 4.11.1 andra stycket och 4.11.2—4 tillämpas också på valbe- redningen.

8 kap. 8.12.2

Bestämmelserna i 4 kap. 12 5 samt tilläggsbestämmelserna 4.1 1.1 andra stycket och 4.1 1.2 och 4 äger motsvarande tillämpning på krigs- delegationen under tid då delegatio- nen ej är i riksdagens ställe.

Bestämmelserna i 4 kap. 12 5 första stycket första och tredje tne- nittgurna samt tilläggsbestämmel- serna 4.ll.1 andra stycket och 4.ll.2 och 4 tillämpas också på krigsdelegationen under tid då dele- gationen ej är i riksdagens ställe.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 4 kap. 12 5 samt tilläggsbestämmel- serna 4.12.1, 7.2.3 och 8.12.2 den 1 januari 1988, och i övrigt den I januari

1989. .

3. Förslag till Lag om ändring i vallagen (1972: 620)

Härigenom föreskrivs i fråga om vallagen (1972: 620)'

dels att 5 kap. 1—9 åå, 6 kap. 3.5 och 9 åå. 7 kap. 2 %. 9 kap. 6 5. 10 kap. 1. 7 och 13 55. 11 kap. 6 a &, 14 kap. 4. 5. 9 och 15 b 55 samt rubriken till 5 kap. skall ha följande lydelse.

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 6 kap. 7 a 15. av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

5 kap. Registrering av partibe- teckttittg och atttnälatt av kandida- ter

Parti kan efter ansökan och på de villkor som anges i2--4 #$; få sitt partibeteckning registrerad hos centrala valmyndigheten satttt an- ntäla kandidater [ valet enligt 8 .5.

Ont valsedel med registrerad partibetecktting finns bestämmel- ser i 6 kap. 3 & tredje stycket och 14 kap. 5 5.

' Lagen omtryckt 1985: 203.

Föreslagen lydelse

5 kap. Anmälan om deltagande i val och av kandidater

Partier som skall delta i ett val skall atttnäla sitt deltagande till den centrala valmyndigheten. De katt också anmäla kattdidater i valet.

Av 14 kap. 4 .é' följer att valsedlar för sådana partier sotn inte ltar an- tnält sitt deltagande är ogiltiga.

1 6 kap. 3 & tredje stycket och 14 kap. 5 éfinns bestämmelser om valsedlarför de partier som ltar att— tttält kandidater.

Nuvarande lydelse ')

Ansökan om registrering av par- tibeteckning görs skriftligen. ] att- sökningshandlingen skall anges för vilket slag av val registrering söks och, om ansökningen avser regist- rering för val av landstingsledamö- ter eller kommunfullmäktige. för vilken landstingskommun eller kommun som registrering begärs. Till handlingen skall fogas förkla- ringar ettligt 3 i)" tredje stycket eller intyg av notarius publicus att såda- na förklaringar har visats upp för honom.

För att partibeteckning skall åt- ttjuta skydd vid val skall attsökatt om registrering av beteckningen ha kommit in till centrala valmyndig- heten, vid ordinarie val till riksda- gen och val i hela riket av lands- tingsledantöter och kommunfull- mäktige före utgången av februari valåret och vid annat val inom en vecka efter det att beslut om val- dagen meddelades.

Föreslagen lydelse &

En anmälan om ett partis delta- gande i ett val skall göras skriftli- gen. Av anmälningen skall framgå vilket slag av val den avser och, om den avser val av landstingsledamö- ter eller kommunfullmäktige, vil- ken landstingskommun eller kom- mun det gäller.

Ett anmälan skall vid ordinarie val till riksdagen och val i hela latt- det av landstingsledamöter och kommunfullmäktige göras senast en månad före det val den avser. Vid ett annat val skall anntälatt gö- ras ittotn två veckor efter det att beslutet om valdagen meddelades.

För att ett parti skall kutttta an- tnäla kandidater enligt 6 5 skall dock dess anmälan om deltagande i valet ha komtnit in till den centrala valmyndigheten före utgången av februari tttåttad valåret i fråga om ett ordinarie val till riksdagen oclt ett val i hela landet av landstingsle- datttöter och kontmtmfulltttäktige. Vid ett annat val skall en atttnälatt om deltagande ha kommit in till den centrala valmyndigheten ittont en vecka efter det att beslutet om valdagen meddelades. om partiet skall anmäla kandidater.

35

Partibeteckning får registreras. om

]. partibeteckningen består av el- ler innehåller ord,

2. partiet icke utgör underavdel- ning av politisk samntattslutnittg.

3. ansökan biträds. vid registre- ring för val till riksdagen av minst 1500 röstberättigade medlemmar i hela riket och vid registrering för val av lattdstittgsledamöter och för val av kommunfullmäktige av minst

Av en anmälan skall framgå un- der vilken beteckning partiet går till val (partibeteckning).

Nuvarande lydelse 100 respektive minst 50 röstberätti- gade medlemmar i den landstings- kommun eller kommun för vilken registrering söks.

4. partibeteckningen kan antas ej leda till förväxling ttted beteckning som redan är registrerad eller som. med anledning av tidigare gjord att- sökan. kan komma att registreras med giltighetför det valet eller för annat val för vilket den nya regist- reringen enligt 4 9' första stycket kommer att gälla.

5. partibeteckttingen katt antas ej leda till förväxling med beteckning som för högst fem år sedan ltar av- förts ur registret efter namnbyte och vars registrering hade sådan giltig/tet som avses i punkt 4.

Ifråga om parti som är represen- terat i riksdagen gäller inte första stycket 3.

De medlemmar som enligt första stycket 3 biträder en ansökan skall lämtta egenhändigt undertecknade förklaringar om detta och därvid uppge personnutttmer och kyrko- bokföringsort.

4 & första stycket

Registreras partibeteckning för val till riksdagen. gäller registre- ringen ävcn för val av landstingsle- damötcr och kommunfullmäktige i hela riket. Registreras partibeteck- ning för val av landstingsledamö- ter. gäller registreringen val i den landstingskommun som anges i re- gislreringsbeslut samt val av kom- munfullmäktige i de kommuner som är belägna inom landstings- kommunen. Registreras partibe- teckning för val av kommunfull- mäktige, gäller registreringen val i den kommun sotn anges [ registre- ringsbesltttet.

7 :$

När partibeteckning registrerats eller avtörts ar registret. skall cen- trala valmyndigheten kungöra detta i Post- och Inrikes Tidningar.

Föreslagen lydelse

4 &

Atttnäls ett parti för val till riks- dagen. gäller anmälan även för val av landstingsledamöter och kom- munfullmäktigc i hela riket. om så- dana val äger rum samtidigt med riksdagsvalet. Anmäls ett parti för val av landslingslcdamöter. gäller anmälan valet i den landstingskom- mun som attmälan avser samt val av kommunfullmäktige i de kom- muner som är belägna inom lands- tingskommuncn. Antnäls ett parti för val av kommunfullmäktige. gäl- ler anmälan valet i den kommun anmälan avser.

5.5

När en anmälan om deltagande i val ltar gjorts. skall den centrala valmyndigheten kungöra detta i Post- och Inrikes Tidningar.

Nuvarande lydelse

8 5

För att registrerad partibeteck- ning skall åtnjuta skydd vid val skall partiet som kandidater anmä- la

för val till riksdagen i viss val- krets minst fyra och högst femton personcr och

för val av landstingsledamöter el- ler kommunfullmäktige minst fyra och högst tjugo personer i lands- tingskommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten be- stämmer inför varje val när anmä- lan av kandidater senast skall gö- ras. Kungörelse härom skall föras in i Post- och lnrikcs Tidningar. Underrättelse om beslutet skall vi- dare tillstiillas varje registrerat par- ti.

Anmälan av kandidater skall gö- ras hos centrala valmyndigheten el- ler. i den mån regeringen eller myn- dighet som bestäms av regeringen föreskriver det, länsstyrelsen. An- mälan skall göras skriftligen av par- tiets ombud eller av person som ombudet utsett. Till anmälnings- handlingen skall fogas skriftlig för- klaring från varje kandidat att han givit partiet tillstånd att anmäla ho- nom.

Föreslagen lydelse

625

Ett parti. som ltar atttttält sitt del- tagande i ett val ittom den tid sotn anges i .? # tredje stycket. uppnår skydd för sin partibeteckning. om partiet som kandidater anmäler

för val till riksdagen i en viss val- krcts minst fyra och högst femton personer och

för val av landstingsledamöter el— ler kommunfullmäktige minst fyra och högst tjugo personer i lands- tingskommunen eller kommunen.

Den centrala valmyndigheten be- stämmer inför varje val en dag efter utgången av den tid sotn anges i.? 55 tredje stycket när anmälan av kan- didater senast skall göras. Ett kun- görelse om beslutet skall föras in i Post— och lnrikes Tidningar. Vidare skall varje parti som ltar anmält kandidater vid närmast Firegående val underrättas om beslutet.

Ett antttälan av kandidater skall göras hos den centrala valmyndig- heten. Regeringen eller dett myti- digltet sotn regeringen bestämmer får dock föreskriva att atttniilan i stället skall göras till länsstyrelsen. Anmälan skall göras skriftligen av partiets ombud eller av en person som ombudet har utsett. Till anmäl- ningshandlingen skall fogas en skriftlig förklaring från varje kandi- dat att han gett partiet tillstånd att anmäla honom.

7 5

Ett parti får inte anmäla kandi- dater till skydd för sin partibeteck- ttittg. om dentta katt antas komma att leda till förväxling med beteck- ningen för något annat parti sotn redan har anmält sitt deltagande eller som ltar anmält sitt deltagarl- de i tidigare val och därför kan att- tas kotnttta att anmäla sitt delta— gande i det val anmälan avser eller inågot annat valför vilket anmälan kottttner att gälla enligt '4 #. Det- samma giiller. om partiets beteck-

Nuvarande lydelse

4 5 andra stycket

Avser ansökan registrerittg för val till riksdagen oclt är partibe- teckttingen redan registrerad eller är ansökan om dess registrering re- dan gjord för annat val. får regist- rerittg beviljas utan ltittder av 3 5 första stycket 4, om det parti för vilket registrering sålunda ltar skett eller sökts har lämnat sitt medgi- vande. Detsamma gäller om ansö- kan avser registrering för val av landstingsledamöter och partibe- teckningen redatt är registrerad el- ler ansökan om dess registrerittg ti- digare är gjordför val av kommun- fullmäktige inom landstingskom- munen. Behörig att lämna medgi- vande är det ombud som partiet har anmält enligt5 ä'.

55

För parti som fått sitt partibe- teekttittg registrerad skall finnas ombud. Ombud skall anmälas till centrala valmyndigheten ittotn en månad efter det att registreringen av beteckningen kungjorts ettligt 7 S*.

Finner den myndighet Itos vilken anmälan görs anledning till anmärk- ning mot anmälningshandlingen el- ler handling som åtföljer denna. skall myndigheten genast underrät- ta den som gjort anmälan. Därvid skall anges tid för ändring och kom- plettering av anmälningshandling- en. Därefter skall centrala valmyn- digheten så snart som möjligt slut- ligt pröva ärendet.

Föreslagen lydelse

ttittg i annatfall kan antas leda till förväxling med en beteckning tm— der vilkett något attttat parti ltar att- mält sitt deltagande i något av de två närmast föregående motsva- rande valen. Därvid bortses från extra val till riksdagen och från så- dana val av landstingsledamöter och kommuttfulltnäktige sattt inte omfattar hela landet.

Ont ett parti atttttäler sitt delta— gande i ett val till riksdagen oclt något annat parti redan har antnält sitt deltagande i ttågot annat val under samma partibeteckning, får trots detta det först angivna partiet attntäla kandidater till skydd för sitt partibeteckning uttder förutsätt- ning att det andra partiet har läm- nat sitt medgivande. Detsamma gäl- ler om en anmälan avser ett val av landstingsledamöter och något att- nat parti redan har anmält sitt del- tagande i ett val av kommunfull— mäktigc inom landstingskommunen under santnta partibeteckning. Be- hörig att lämna medgivande är det ombud som partiet har anmält en- ligt 8 5 eller partiets styrelse.

8 .5

För vatje parti som anmäler katt- tlidater skall det finnas ett ombud. Ombudet skall anmälas till den cen- trala valmyndigheten senast i sam- band med att partiet anmäler sitt valdeltagande.

95

Finner den myndighet som tar entot en anmälan av kattdidater an- ledning till anmärkning mot anmäl- ningshandlingen eller någon annan handling som ltar lämnats in till- sammans med denna. skall myndig- heten genast underrätta den som ltar gjort anmälan. Därvid skall myttdiglteten ange tid för ändring och komplettering av anmälnings- handlingen. När den tiden ltar gått ut skall den centrala valmyndighe-

Hänvisningar till S3

Nuvarande lydelse

Har det ej visats att anmäld kan- didat givit partiet tillstånd att anmä- la honom, skall hans namn på an- mälningshandlingen anses obefint- ligt.

Föreslagen lydelse ten så snart som möjligt slutligt prö- va ärendet.

Ont det inte ltar visats att en an- mäld kandidat ltar gett partiet till- stånd att anmäla honom, skall hans namn på anmälningshandlingen an- ses obeftntligt.

6 kap.

3.5

Om valsedel upptager mer än ett kandidatnamn. skall namnen upptagas i en följd under varandra och förses med nummer som visar ordningen mellan dem.

Namnen gäller själva valet samt, i den mån de ej därvid tages i anspråk, val av ersättare för riksdagsledamöter och val av suppleanter för lands- tingsledamöter och kommunfullmäktige.

Upptager valsedel nted registre- rad partibeteckning namn på kandi- dater. skall valsedeln, attt partiet enligt 5 kap. 8 5 anmält kandidater för valet, som första namn upptaga namnet på kandidat som tagits upp på listan över kandidater partiet an- mält.

Om en valsedel för ett parti upp- tar namn på kandidater och partiet enligt 5 kap. 6 9' har anmält kandi- dater för valet, skall valsedeltt som första namn lta namnet på någon kandidat som ltar tagits upp på Iis- tan över kandidater partiet anmält.

5.51

I fråga om ett parti. som deltar i riksdagsval och som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått eller vid det förestående valet får mer än en procent av rösterna i hela landet. svarar staten för kost- naden för blanketter till valsedlar till ett antal som motsvarar fyra gånger antalet röstberättigade i valkretsen. Detta gäller även ett parti som utan att ha uppnått den angivna röstandelen är eller genom det förestående valet blir represen- terat i riksdagen.

] fråga om parti, som deltager i val av landstingsledamöter eller komtnunfullmäktige och som är el- ler genom det förestående valet blir representerat i den församling valet gäller, svarar statsverket för kost- naden för blanketter till valsedlar till ett antal som motsvarar fyra gånger antalet röstberättigade i va- let.

[ fråga om ett parti, som [tar att- tttält sitt deltagattde i riksdagsval och som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått eller vid det förestående valet får mer än en pro- cent av rösterna i hela landet. sva- rar staten för kostnaden för blan- ketter till valsedlar till ett antal som motsvarar fyra gånger antalet röst- berättigade i valkretsen. Detta gäl- ler även ett parti som utan att ha uppnått den angivna röstandelen är eller genom det förestående valet blir representerat i riksdagen.

I fråga om ett parti. som ltar att- ntält sitt deltagande i val av lands- tingsledamöter eller kommunfull- mäktige och som är eller genom det förestående valet blir representerat i den församling valet gäller, svarar staten för kostnaden för blanketter till valsedlar till ett antal som mot- svarar fyra gånger antalet röstbe- rättigade i valet.

2 Nuvarande lydelse enligt prop. l987/88z21.

Nuvarande lydelse Föresla gett lydelse

Vid tillämpning av första och andra styckena beräknas antalet röstberät- tigade på grundval av stommarna till mantalslängderna för året.

7115

Ottt någon ltar angetts sont katt- didat på en valsedelsblankett sotn tillhandahålls ttted kandidatttanttt vid ett val utatt att ltan ltar sant- tyckt till det. katt ltatt attntäla detta till länsstyrelsen. Till anmälningen, sotn skall göras skri/tligen. skall jo- gas ett e.t'etnplar av valsedeln. Länsstyrelsen skall föra ett förteck- ning över de attntälttittgar som kommer in före valet.

953

] lokal där röstning äger rum skall väljarna för varje val ha tillgång till

[. valsedlar som försetts med parti- och valbeteckning för varje parti som vid något av de två senas- te riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet (partimarkerade valsedlar) samt

2. blanketter till valsedlar

] lokaler där röstning äger rum skall väljarna för varje val ha till- gång till

]. valsedlar som har försetts med parti- och valbeteckning för de partier som ltar antnält sitt delta- gande i valen och som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet (partimarkerade val- sedlar) samt

2. blanketter till valsedlar.

Lantbrevbärare som mottager valsedelsförsändelscr bör medföra parti- markerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket.

Partimarkcrade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket tillhandahålles genom centrala valmyndighetens försorg.

7 kap. 2.5

Röstkort upprättas för den som är upptagen i allmän röstlängd av lokala skattemyndigheten och för den som är upptagen i särskild röstlängd av

länsstyrelsen.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsle- damöter och kommunfullmäktigc skall röstkorten sändas till de röst- berättigade senast 30 dagar före valdagen. Vid annat val skall röst- korten sändas till de röstberättigade senast 20 dagar före valdagen.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsle- damöter och kommunfullmäktige skall röstkorten sändas till de röst- berättigade senast 30 dagar före valdagen. Vid annat val skall röst- korten sändas till de röstberättigade senast !() dagar före valdagen.

För val som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort.

" Nuvarande lydelse enligt prop. l987/88: Zl.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap. 6 54

Kommunen skall tillhandahålla lämpliga vallokaler. I anslutning till vallokalen eller i denna skall anord- nas lämplig plats där de partier som deltar i valen kan lägga ut sina val- sedlar. Valförrättaren skall se till att väljarna där har tillgång till blan- ketter för valsedlar och partimarke- rade valsedlar för varje parti som vid något av de två senaste riks— dagsvalen har fått mer än en pro— cent av rösterna i hela landet.

Kommunen skall tillhandahålla lämpliga vallokaler. [ anslutning till vallokalen eller i denna skall anord- nas lämplig plats där de partier som efter anmälan deltar i valen kan lägga ut sina valsedlar. Valförrätta- ren skall se till att väljarna där har tillgång till blanketter för valsedlar och partimarkerade valsedlar för de partier som ltar anmält sitt delta- gande i något av valen och som vid ett av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rös- terna i hela landet.

10 kap. 1 55

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av Iandstingsle- damöter och kommunfullmäktige får röstning ske på varje postkontor inom riket från och med den tju- gotjärde dagen före valdagen till och med valdagen. Vid annat val får röstning på postkontor ske från och med den sjuttonde dagen före valdagen till och med valdagen.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av Iandstingsle- damöter och kommunfullmäktige får röstning ske på varje postkontor inom riket från och med den tju- gofjärde dagen före valdagen till och med valdagen. Vid andra val får röstning på postkontor ske från och med den tionde dagen före val- dagen till och med valdagen.

Att röstning på postkontor kan begränsas i vissa fall framgår av 2 %.

7 ? När val skall förrättas. bestämmer centrala valmyndigheten efter samråd" med utrikesdepartementet hos vilka svenska utlandsmyndigheter röstning skall äga rum. Vid val som ej omfattar hela riket får dock centrala valmyn- digheten bestämma att röstning hos svensk utlandsmyndighet ej skall äga

rum.

Röstning hos utlandsmyndighet får börja tidigast den tjugofjärde da- gen före valdagen oclt pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan l2 dagen före valdagen.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela lattdet av landstings- ledatttöter och komntunfullmäktige får röstning hos en utlandsmyndig- het börja tidigast den tjugofjärde dagen före valdagen. Vid andra val får röstning Itos en utlandsmyndig- het börja tidigast den tjugonde da- gen före valdagen.

Röstningen Itos en utlandsmyn- dighetjär pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara den

4 Nuvarande lydelse enligt prop. l987/88: Zl. f' Nuvarande lydelse enligt prop. l987/88: 2l.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse centrala valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före val- dagen.

Utlandsmyndighetens chef bestämmer när och var röstning äger rum hos myndigheten samt kungör tid och ställe för röstningen.

Röstmottagare hos utlandsmyndighet är myndighetens chef eller den han utser. - '

l3å

Vid ordinarie val till riksdagen Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsle- och val i hela lattdet av landstings- damöter och kommunfullmäktige ledamöter och kommunfullmäktige får röstning på fartyg börja tidigast får röstning på ett fartyg börja tidi- den femtiofemte dagen före val- gast den femtiofemte dagen före dagen. Vid annat val får röstning på valdagen. Vid andra val får röst- fartyg börja tidigast den_tj'rtiofetttte ning på ett fartyg börja tidigast den dagen före valdagen. trettionde dagen före valdagen.

Röstning på fartyg får pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före valdagen. ' .

Fartygets befälhavare bestämmer när och var röstning äger rum samt underrättar dem som befinner sig ombord om tid och ställe för röstningen.

Röstmottagare på fartyg är fartygets befälhavare eller den han utser.

11 kap. 6 a 56

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsledamö- ter och kommunfullmäktige får valsedelsförsändelse vara anordnad tidi- gast 24 dagar före valdagen. Försändelse som lämnas på fartyg får dock vara anordnad tidigast 55 dagar före valdagen.

Vid annat val får valsedelsför- Vid attdra val fåren valsedelsför- sändelse som lämnas i vallokalen sändelse som lämnas i vallokalen eller på postkontor vara anordnad eller på ett postkontor vara anord- tidigast 17 dagar före valdagen. nad tidigast 10 dagar före valdagen. Försändelse som lämnas hos ut- En försändelse som lämnas hos en landsmyndighet får vara anordnad utlandsmyndighet får vara anord- tidigast 24 dagar före valdagen och nad tidigast 20 dagar före valdagen försändelse som lämnas på fartyg och en försändelse som lämnas på tidigast 45 dagar före valdagen. ' ett fartyg tidigast 30 dagar före val-'

dagen.

Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

14 kap. 4 & Valscdel är ogiltig. om den Ett valsedel är ogiltig. om den 1. saknar partibeteckning eller !. saknar partibeteckning eller upptager mer ätt ett partibeteck- inte klart utvisar vilket parti den av- nittg. eller ser.

" Nuvarande lydelse enligt prop. 1987/88: 21.

Nuvarande lydelse

2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen blivit anbragt på valsedeln med avsikt.

Föreslagen lydelse

2. upptar beteckningen för ett parti som inte ltar gjort föreskriven anmälan om sitt deltagande i valet. eller '

3. är försedd med kännetecken som uppenbarligen blivit anbragt på valsedeln med avsikt.

Finns i ett valkuvert mer än en valsedel, är valsedlarna ogiltiga. Innehål- ler valkuvertet två eller tre valsedlar och bär alla samma partibeteckning. skall dock en valsedel räknas som giltig. Uppvisar i sådant fall valsedlarna olikheter i fråga om kandidatnamn. skall namnen på sedlarna anses obe-

fintliga.

5 € Utöver vad som gäller enligt 4 å andra stycket skall namn på valsedel anses obefintligt. 1. om kandidaten ej är valbar eller det ej framgår klart vem som avses. 2. om ordningen mellan namnet och annat namn ej framgår klart eller

3. om valsedeln gäller registrerat 3. om valsedeln gäller ett parti. parti, för vilket anmälts kandidater enligt 5 kap. 8 :S. och valsedeln ej som första namn apptager namnet på någon av de anmälda kandida-

för vilket har anmälts kandidater enligt 5 kap. 6 5. och valsedeln inte som första namn har namnet på nå- gon av de anmälda kandidaterna.

terna.

Vid bedömning enligt första stycket 3 av vilket namn som är det första skall namn ej anses obeftntligt därför att kandidaten har avlidit eller visat sig ej vara valbar.

9 å

Centrala valmyndigheten fördelar mandaten i riksdagen på grundval av protokollen från länsstyrelserna och med tillämpning av 3 kap. 6—8. åå regeringsformen. '

Vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten enligt 3 kap. 8 & första stycket regeringsformen tilldelas mandaten ett efter annat det parti som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalel. Jämförelsetalet beräknas. sålänge partiet ännu ej tilldelats något mandat. genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1.4. Därefter erhållesjämförelsetalet genom att parti- ets röstetal delas med det tal som är ] högre än dubbla antalet mandat som redan tilldelats partiet i valkretsen.

Vid bestämmandet av det sammanlagda antal mandat i riksdagen som parti skall ha enligt 3 kap. 8 å andra stycket regeringsformen för att bli proportionellt representerat tillämpas fördelningsregeln i andra stycket på hela riket som en valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att detta antal skall uppnås.

Av de utjämningsmandat som parti erhållit tillföres det första den valkrets där partiet efter fördelning- en av de fasta valkretsmandaten uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående ut- jämningsmandat till/öres ett efter

Av de utjämningsmandat som ett parti har erhållit tillförs det första den valkrets där partiet efter fördel- ningen av de fasta valkretsmanda- ten uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående ut- jämningsmandat tillförs ett efter an-

Nuvarande lydelse annat den valkrets där partiet för varje gång uppvisar störstjämförel- setal vid fortsatt tillämpning av för- delningsregeln i andra stycket på partiets röstetal i valkretsarna.

Föreslagen lydelse

nat den valkrets där partiet för var- je gång uppvisar störst jämförelse- tal vid fortsatt tillämpning av för- delningsregeln i andra stycket på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har erhållit något fast valkretsmandat är dock jätnjörelselalet vid tilldelningen av det första utjämningsnmndatet lika med partiets röstetal.

Har parti i någon valkrets erhållit flera mandat än antalet på partiets valsedlar upptagna namn, flyttas överskjutande mandat. med motsvarande tillämpning av fjärde stycket. till annan valkrets där partiet deltager i fördelningen av fasta valkretsmandat. Kan mandat ej besättas genom tillämpning av detta förfarande. skall det vara obcsatt under den tid för vilken valet gäller.

Mellan lika tal avgöres företrädet genom lottning.

le5

De fasta valkretsmandaten i landstinget fördelas för varje valkrets pro- portionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen. Här— vid tilldelas mandaten. ett efter annat. det parti som för varje gång uppvi- sar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet beräknas. så länge partiet ännu ej tilldelats något mandat. genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1.4. Därefter erhållesjämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan tilldelats partiet i valkretsen.

Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så. att fördelningen av alla mandat i landstinget blir proportionell mot partiernas röstetal i hela landstingskommunen. Vid bestämmandet av det sammanlagda antal man- dat i landstinget som parti skall ha för att bli proportionellt representerat tillämpas fördelningsregeln i första stycket på hela landstingskommunen som en valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att detta antal skall uppnås.

Har parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit flera mandat än som motsvarar den proportionella representationen i landsting- et för partiet enligt andra stycket. bortses vid fördelningen av utjämnings- mandaten från partiet och de fasta valkretsm'andat det har erhållit.

Av de utjämningsmandat som parti erhållit tillföres det första den valkrets där partiet efter fördelning- en av de fasta valkretsmandaten uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående ut- jämningsmandat tillföres ett efter annat den valkrets där partiet för varje gång uppvisar störstjämförel- setal vid fortsatt tillämpning av för- delningsregeln i första stycket på partiets röstetal i valkretsarna.

Av de utjämningsmandat som ett parti har erhållit tillförs det första den valkrets där partiet efter fördel- _ningen av de fasta valkretsmanda-

ten uppvisar störrcjämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående ut- jämningsmandat tillförs ett efter an- nat den valkrets där partiet för var- je gång uppvisar störst jämförelse- tal vid fortsatt tillämpning av för- delningsregeln i första stycket på partiets röstetal i valkretsarna. len valkrets där partiet inte har erhållit något fast valkretsmandat är dock jiitnförelsetalet vid tilldelningen av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse det första utjämningsmandatet lika med partiets röstetal.

Har parti i någon valkrets erhållit flera mandat än antalet på partiets valsedlar upptagna namn, flyttas överskjutande mandat. med motsvarande tillämpning av fjärde stycket, till annan valkrets. Kan mandat ej besättas genom tillämpning av detta förfarande. skall det vara obesatt under den tid för vilken valet gäller.

Mellan lika jämförelsetal avgöres företrädet genom lottning.

1. Denna lag träderi kraft den 1 januari 1989.

2. Vid tillämpningen av 5 kap. 7 å i dess nya lydelse skall en registrering av en partibeteckning som har gjorts vid val som ägde rum innan denna lag trädde i kraft jämställas med en anmälan om valdeltagande.

3. Vid tillämpningen av 6 kap. 5 å i dess nya lydelse krävs inte att ett parti som deltog i ett val innan denna lag trädde i kraft gjort anmälan om valdeltagandet.

4. Förslag till Lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofullmäktigval

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (l972:704) om kyrkofullmäk- tigval'

dels att 15, 28. 30 och 37 åå skall ha följande lydelse, dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 8 a och 13 a åå, samt närmast före den nya 8 a å en rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anmälan om deltagande i val 8 a 5

Partier som önskar delta i val som avses i denna lag skall senast en månad före valet anmäla sitt deltagande till den centrala val- myndigheten eller någon annan myndighet som regeringen bestäm- mer. Vid omval skall anmälan dock göras inom två veckor efter det att beslutet om valdagen meddelades. En anmälan skall göras skriftligen. Av anmälningen skall framgå vilket eller vilka val den avser och under vilken beteckning partiet går till val (partibeteckning).

När en anmälan om deltagande i val har gjorts, skall den myndighet som har tagit emot anmälningen kungöra detta på lämpligt sätt.

' Lagen omtryckt 1985: 204.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse [3 a 35

Om någon har angetts som katt- didat på en valsedelsblankett som tillhandahålls av någon vid ett val utan att han har samtyckt till det. kan han anmäla detta till länssty- relsen. 'I'ill anmälningen, som skall . göras skriftligen. skall fogas ett e.t-

emplar uv valsedeln. Länsstyrelsen skall föra en förteckning över de anmälningar som kommer in före valet.

15å

[ fråga om röstkort tillämpas 7 kap. 1 å andra stycket. 2 å förs- ta styckct och 3 å vallagen ( 1972: 620). Röstkorten skall sändas till de röstberättigade. vid val i hela riket senast 30 dagar och vid annat val senast 20 _dagar före valdagen.

[ fråga om röstkort tillämpas 7 kap. 1 å andra stycket. 2 å förs- ta stycket och 3 å vallagen (1972: (120). Röstkorten skall vid val i hela landet sändas till de röstbe- rättigade senast 30 dagar före val- dagen. Vid annat val skall röstkor- ten sändas till de röstberättigade senast I6 dagar före valdagen.

28å

Kommunen skall tillhandahålla lämpliga vallokaler. I anslutning till vallokalen eller i denna skall anord- nas lämplig plats där de partier som deltager i valen kan lägga ut sina valsedlar. Valförrättaren skall tillse att väljarna där har tillgång till blan- ketter för valsedlar.

30 å*

Röstning får ske på varje post- kontor inom riket. vid val i hela riket från Och med den tjugofjärde dagen och vid annat val från och med den sjuttonde dagen före val- dagen till och med torsdagen före valdagen. om ej annat följer av and- ra eller tredje stycket.

Kommunen skall tillhandahålla lämpliga vallokaler. I anslutning till vallokalen eller i denna skall anord- nas lämplig plats där de partier som efter anmälan deltar i valen kan lägga ut sina valsedlar. Valförrätta- ren skall se till att väljarna där har tillgång till blanketter för valsedlar.

7

Röstning får ske på varje post- kontor inom riket. vid val i hela landet från och med den tjugofjärde dagen och vid annat val från och med den tionde dagen före val- dagen till och med torsdagen före valdagen. om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Röstning på postkontor äger rur under tid då postkontor är öppet för allmänheten. På förslag av. postverk :t får centrala valmyndigheten begrän- sa den tid då röstning får. ske på postkontor. Röstning skall dock alltid kunna äga rum Linder minst en timme varje dag då postkontoret är öppet för allmänheten.

Finns det särskilda skäl. får centrala valmyndigheten på förslag av postverket bestämma att röstmottagning skall anordnas endast på vissa postkontor. Vid val som omfattar hela riket skall röstning (lock alltid kunna äga rum på minst ett postkontori varje kommun.

: Nuvarande lydelse enligt prop. 1987/88: 21.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse lnrättas med anledning av valet postkontor vid sjukhus, ålderdomshem. kriminalvårdsanstalt eller liknande vårdinrättning eller vårdanstalt. äger. röstning där rum på tid som postverket bestämmer efter samråd med ' valnämnden och med vårdinrättningens eller vårdanstaltens ledning, dock tidigast sjunde dagen före valdagen. Postverket skall samråda med val- nämnden och med vårdinrättningens eller vårdanstaltens ledning om hur röstningen skall genomföras. På begäran av postverket skall valnämnden utse erforderligt antal personer att biträda röstmoltagare på postkontoret.

Hänvisningar till S4

373

I fråga om anordnande av valse- delsförsiindelse tillämpas 11 kap. ] å andra stycket. 3 å andra styc- ket, 5 5 andra stycket samt 6 aå tredje stycket vallagen (l972:620). Valsedelsförsändelse får vara an- ordnad. vid val i hela riket tidigast 24 dagar och vid annat val tidigast 17 dagar före valdagen. I fråga om avlämnande av valsedelsförsändel- se till lantbrevbärare tillämpas vi- dare 11 kap. 5 & tredje stycket val- lagen.

I fråga om anordnande av valse- delsförsändelser' tillämpas ll kap.- l å andra stycket. 3 5 andra styc- ket. 5 5 andra stycket samt 6 8.5 tredje stycket vallagen (1972:620). En valsedelsförsändclse får vara anordnad. vid val i hela landet tidi- gast 24 dagar och vid annat val tidi- gast 10 dagar före valdagen. I fråga om avlämnande av valsedelsj?)rsän- delser till lantbrevbärare tillämpas vidare 11 kap. 5 & tredje stycket vallagen.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1989.

5. Förslag till Lag om ändring i lagen (1987: 000) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland

Härigenom föreskrivs att 2 & lagen (l987:000) om brevröstning i För-'

bundsrepubliken 'l'yskland' skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

2 &

Brevröstning skall gå till på följande sätt. Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett innerkuvert. I närvarolav två vittnen lägger han sedan in iordningställda innerkuvert i ett ytterkuvert för brevröstningsförsändelse och tillsluter detta. Därefter skriver väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att han gjort på detta sätt och att försändelsen har ställts i ordning i Förbunds- republiken Tyskland. Vidare anger han på ytterkuvertet dels den dag då brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning. dels sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen att väljaren egenhändigt undertecknat försäk- ran samt att de inte känner till något förhållande som strider" mot de uppgifter väljaren lämnat på ytterkuvertet. Vittnenas adresser anges på ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vara vittne. Nuvarande lydelse

' Lydelse enligt prop. l987/88: 2l.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sedan brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning enligt andra styc- ket lägger väljaren in försändelsen tillsammans med sitt röstkort i ett omslagskuvert och tillsluter detta. Därefter lämnas försändelsen för post- befordran till valnämnden i den kommun där väljaren är upptagen i allmän röstlängd eller, om väljaren är upptagen i särskild röstlängd, till valnämn- den i den kommun inom vilken den vallokal är belägen där den särskilda röstlängden enligt 4 kap. 20 & vallagen (,19721620) skall finnas tillgänglig.

Brevröstningsförsändelsen får vara iordninggjord tidigast 24 dagar före valdagen och skall avges se- nast dagen före valdagen. Försän- delsen skall anses avgiven den dag då den är poststämplad. Brevröst- ningsförsändelsen bör lämnas för postbefordran i så god tid att den kan beräknas vara valnämnden till handa senast andra dagen efter val- dagen.

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet av landstingsledamöter och kommurtfullmäktige och vid en folkomröstning får brevröstnings- försändelsen vara iordninggjord ti- digast 24 dagar före valdagen och skall avges senast dagen före val- dagen. Vid extra val till riksdagen och vid folkomröstning samtidigt nted sådana val får brevröstnings- försändelsen vara iordninggjord ti- digast 20 dagar före valdagen. För— sändelsen skall anses avgiven den dag då den är poststämplad. Brev- röstningsförsändelsen bör lämnas för postbefordran i så god tid att den kan beräknas vara valnämnden till handa senast andra dagen efter valdagen.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1989.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 1987/88:22: Avsnitt 12.2

6. Förslag till Lag om ändring i folkomröstningslagen (1979: 369)

Härigenom föreskrivs att 6 & folkomröstningslagen (1979: 369) skall ha

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1987/88:22: Avsnitt 12.2, 2.3

följande lydelse.

65'

När folkomröstning skall förrät- tas, skall. i den mån centrala val- myndigheten inte förordnar annat. för var och en som enligt gällande röstlängd är röstberättigad vid om— röstningen upprättas röstkort med uppgifter om den röstberättigade. Röstkortet skall dessutom innehålla uppgifter om omröstningen till led- ning för den röstberättigade. För folkomröstning och val tillriksda- gen som äger rum samtidigt upprät-

' Senaste lydelse l982: l48.

När en folkomröstning skall för— rättas, skall, i den mån den centrala valmyndigheten inte bestämmer annat. för var och en som enligt gällande röstlängd är röstberättigad vid omröstningen upprättas ett röstkort med uppgifter om den röst- berättigade. Röstkortet skall dess- utom innehålla uppgifter om om- röstningen till ledning för den röst- berättigade. För folkomröstning och val till riksdagen som äger rum

Nuvarande lydelse tas gemensamt röstkort. ] fråga om röstkort tillämpasiövrigt 7 kap. 1 .5 andra stycket. 2 & första och tredje styckena samt 3 # vallagen (1972: 620). Röstkorten skall sändas till de röstberättigade senast 30 da- gar eller, om omröstningen äger rum i samband med extra val till riksdagen eller om den inte omfat- tar hela riket, senast 20 dagar före valdagen.

Föreslagen lydelse samtidigt upprättas gemensamt röstkort. I fråga om röstkort tilläm- pas i övrigt 7 kap. l å andra styc- ket. 2 5 första och tredje styckena samt 3 & vallagen (1972: 620). Röst- korten skall sändas till de röstberät- tigade senast 30 dagar eller, om om- röstningen äger rum i samband med extra val till riksdag eller om den inte omfattar hela riket, senast [6 dagar före valdagen.

Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänheten om tid och sätt för röstning och om de bestämmelser i övrigt som gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkom- röstning i grundlagsfråga på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänhe- ten om lydelsen av det förslag som omröstningen avser.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1989.

7. Förslag till Lag om ändring i lagen (1972: 625) om statligt stöd till politiska partier

Härigenom föreskrivs att 1 & lagen (1972: 625) om statligt stöd till poli- tiska partierI skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse ] 5

Till politiskt parti som deltagit i Till ett politiskt parti som efter val till riksdagen utgår statligt stöd föreskriven anmälan har deltagit i enligt denna lag. Stödformerna är ett val till riksdagen utgår statligt partistöd och kanslistöd. stöd enligt denna lag. Stödformerna är partistöd och kanslistöd. Nuvarande lydelse

1. Denna lag träder i kraft den ljanuari 1989.

2. Vid tillämpningen av [ å i dess nya lydelse krävs inte att ett parti som deltog i ett val innan denna lag trädde i kraft har gjort anmälan om valdeltagandet.

' Lagen omtryckt l987:876.

Hänvisningar till S7

  • Prop. 1987/88:22: Avsnitt 12.2

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 1987 ,

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Feldt. Sigurdsen, Gustafsson, Leijon. Peterson, Bodström, Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom. Johansson. Hulter- ström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om vissa grundlagsfrågor m. m."

Folkstyrelsekommittén tillkallades är 1984 för att föreslå åtgärder för att förbättra folkstyrelsens villkor. ' ' '

Kommittén bestod vid arbetets avslutande av fll. dr Hilding Johansson, ordförande, riksdagsledamöterna Nils Berndtson och Anders Björck. för— bundsordföranden Lars Eric Ericsson. tredje vice talmannen Bertil Fiske- sjö. landshövdingen Björn Molin. riksdagsledamöterna Mona Sahlin och Olle Svensson samt partisekreterarcn Bo Toresson.

Kommittén överlämnade i början av år 1985 delbetänkandet Försök med nya arbetsformer i riksdagen. Förslaget har lett till lagstiftning (prop. 1984/85:190. KU 36, rskr. 397. SFS 1985: 517). ,

Vidare har kommittén överlämnat delbetänkandet (SOU 1986: 28) Folk- styrelsen under krig och krigsfara. En proposition på grundval av det förslaget har nyligen överlämnats till riksdagen (prop. 1987/88: 6).

På kommitténs initiativ har också givits ut uppsatssamlingen Makten från folket. rapporten (Ds Ju 1986: 1) Valsystemet i 20 länder och under- sökningarna (SOU 1986: 27) Folkets främsta företrädare. Dessa utgör en del av underlaget för kommitténs huvudbetänkande (SOU 1987: 6) Folk-' styrelsens villkor, vilket avgavs i-februari 1987.

Jag avser att i avsnitt 2—8 ta tipp de frågor som kommittén behandlar i huvudbetänkandet.

Av folkstyrelsekommitténs förslag i huvudbetänkandet har två delar behandlats i en nyligen beslutad proposition (1987/88121) om ändring i vallagen m.m. Det gäller utläggning av valsedlar och brevröstning i För- bundsrepublikcn Tyskland. Dessa delar tar jag därför inte upp i detta sammanhang.

Kommitténs sammanfattning av innehållet i betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga ]. De av kommittén framlagda lagför- slagen bör fogas som bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlals. En förteckning över remissinstan- scrna bör fogas som bilaga 3 till protokollet i detta ärende. En samman- ställning av remissyttrandena har upprättats inom jtlstitiedepartcmentct och finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr 87—560).

Kommittén överlämnade samtidigt med huvudbetänkandet promemo- rian (Ds Ju l987:2) Offentlighet och sekretess i utrikesnämnden. Efter remissbehandling bereds detta ärende för närvarande i regeringskansliet.

Miljöpartiet de gröna har i en framställning den 24juni 1987 begärt att gränsen för att ett parti skall få del av det statliga stödet till politiska partier skall sänkas från nuvarande 2,5 procent till 1 procent av antalet röstervid riksdagsval (dnr 87— 1836). Jag tar upp framställningen i avsnitt 9.

Mitt förslag: Tiden för genomförande av extra val skall förkortas från 50 dagar till 35 dagar mellan beslutet om extra val och själva valet. Vissa tidsfrister för bl. a. förtidsröstning måste till följd härav ändras.

Kommitténs förslag är detsamma som mitt. Remissinstanserna: [ stort sett alla remissinstanser som har yttrat sig i denna del är positiva till förslaget. En del länsstyrelser och kommuner

pekar dock på att det kan uppkomma vissa praktiska svårigheter med att t.ex. rekrytera valförrättare och få fram valsedlar i tid. Några remissin- stanser instämmer i en kommittéledamots reservation som går ut på att rätten att besluta om extraval och riksdagsupplösning bör ligga hos riksda- gen.

Skälen för mitt förslag: Enligt 3 kap. 4 & RF skall extra val till riksdagen hållas inom tre månader från det att regeringen har förordnat om ett sådant val. Efter ett extra val löper valperioden under den tid som återstår till nästa ordinarie val.

1 ett parlamentariskt system kan detta institut i vissa fall vara ett verk- ningsfullt medel för regeringen att genomföra sin politik i en situation när den inte har någon egen majoritet i riksdagen. Det är därför angeläget att söka effektivisera detta s.k. upplösningsinstitut. Detta gäller oavsett vil— ken längd mandatperioden har.

Mot denna bakgrund har kommittén diskuterat olika möjligheter att effektivisera upplösningsinstitutet men stannat för att inte förorda några ändrade grundlagsregler men väl en förkortning av tiden mellan ett beslut om extra val och valet genom ändringar i vallagen (19721620. omtryckt 1985: 203).

Jag delar kommitténs och de flesta remissinstansers uppfattning att de nuvarande reglerna om extra val och riksdagsupplösning i stort bör bibe- hållas och att tiden för genomförande av extra val bör förkortas. För att ett extra val skall ha den avsedda funktionen att snabbt lösa en parlamentarisk krissituation är det enligt min mening nödvändigt att tiden mellan beslutet om extra val och själva valet blir så kort som möjligt. Annars är det svårt att utnyttja möjligheten till extra val i en parlamentarisk krissituation. En förtroendekonflikt kan väntas ha bättre förutsättningar'att bli löst, om regeringen har effektiva möjligheter att snabbt hänskjuta frågan till väljar- nas avgörande i ett allmänt val.

Vad gäller tanken att riksdagen skall kunna upplösa sig själv vill jag. i likhet med kommitten. hänvisa till den möjlighet som riksdagen redan i dag har att efter misstroendeförklaring rösta emot talmannens fyra förslag till ny statsminister med ett extra val som följd. Dessa regler i 6 kap. 3 och 5 55 RF innebär att en riksdagsmajoritet kan framtvinga ett extra val mot regeringens vilja. Med hänsyn härtill anser jag att det inte finns skäl att ändra lagstiftningen på denna punkt.

Den i grundlagen angivna tidsfristen för extra val är en maximitid. Andra tidsfrister t.ex. för förtidsröstning. utsändning av röstkort m.m. finns i vallagen. Genom de ändringar i vallagen som genomfördes år 1982 (prop. 1981/82: 83, KU 19. rskr. 137. SFS 1982: 146) gjordes det möjligt att hålla ett extra val inom ca 50 dagar i stället för som tidigare 80 dagar. Bl.a. begränsades perioden för förtidsröstning vid sådana val.

Folkstyrelsekommittén har-nu visat att det är möjligt att förkorta tiden ytterligare. till 35 dagar. Remissinstanserna har inte gjort några avgörande invändningar mot förslaget även om vissa praktiska problem har påtalats.

Jag delar kommitténs och remissinstansernas uppfattning att tiden för genomförande av extra val bör förkortas från 50 till 35 dagar.

En sådan förkortning av tidsfristen för extra val förutsätter emellertid

ändringar i flera delar av valförfarandet, främst i fråga om nomineringen av kandidater, framställningen och distributionen av valsedlar och röstkort samt röstningen på postkontor. hos utlandsmyndigheter och på fartyg. Jag kommer i det följande att närmare kommentera den översiktliga tidsplan för extra val till riksdagen som kommittén presenterar och till vilkenjag för egen del kan ansluta mig.

Vad gäller själva valförberedelserna har flera remissinstanser pekat på problemet med rekryteringen av valförrättare. Detta problem är särskilt stort i Stockholm. Göteborg och Malmö. där man vid ett extra val snabbt måste kunna förfoga över en mycket stor personalstyrka för att kunna bemanna alla vallokaler. Med den nya datorbaserade valorganisationen, som bl. a. valnämnderna i dessa tre städer numera förfogar över bör det emellertid kunna bli lättare att hålla sig underrättad om vilka som är beredda att på nytt åta sig uppdrag som valförrättare. att löpande föra in nya valförrättare i organisationen och att kalla dessa till valen. Förberedel- serna inför ett extra val torde bl. a. härigenom och genom 'en även i övrigt ökad beredskap kunna genomföras inom kortare tid än som för närvarande gäller.

Med anledning av vad Stockholms valnämnd har anfört under remissbe- handlingen vill jag vidare framhålla att det enligt min mening inte finns något behov av att vidta sådana åtgärder som att slå samman valdistrikt vid extra val eller att generellt begränsa vallokalers öppethållande.

Även i övrigt anser jag att det bör vara fullt möjligt att bemästra de praktiska svårigheter som en förkortning av tidsfristerna vid extra val kan medföra.

I fråga om partiernas nomineringar av kandidater kommer den föreslag- na förkortade tiden för extra val att innebära en hård tidspress för de politiska partierna. Det är en hävdvunnen princip att partiernas nomine- ringsförfarande inte skall regleras i vallagstiftningen. I praktiken innebär dock förslaget att den tid som kan avsättas för nomineringsförfarandet kommer att inskränkas från 17 till 12 dagar. Enligt tidsplanen skall nämli- gen anmälan av kandidater och beställning av valsedlar vara länsstyrelsen till handa senast 12 dagar efter beslutet om extra val. Denna tidsgräns beror på att ett grundläggande önskemål har varit att namnvalsedlarna skall 'vara tryckta och levererade till partierna när poströstningen inleds.

Den korta tiden för nomineringsproceduren kan förstås innebära svårig- heter för partierna. Den har emellertid godtagits av samtliga ledamöter i kommittén och får därför bedömas vara realistisk. Som kommittén har anfört bör man kunna räkna med att partierna har haft möjlighet att i någon mån förbereda sig. eftersom ett extra val knappast utlyses utan att det politiska läget sedan viss tid har gett tydliga signaler om att ett sådant val kan bli aktuellt.

Ett snabbare anordnande av extra val påverkar också tidsfristen för förhandsanmälan av partier som avser att delta i extra valet. Mitt förslag om obligatorisk l'örhandsanmälan behandlas i avsnitt 4. Jag föreslår där att , tidsfristen för anmälan skall vara en månad vid ordinarie val. Vid extra val bör emellertid denna anmälan göras inom två veckor efter det att beslutet om valdag har meddelats.

Enligt tidsplanen skall valsedelsproduktionen kunna ske på 11 dagar. Marginalen för att man skall hinna leverera valsedlar innan poströstningen börjar är visserligen knapp om partiernas nomineringar försenas. I likhet med kommittén anser jag att detta är något som emellertid borde kunna undvikas.

Eftersom det tar ca 15 dagar för tryckning av röstkort bör det inte föreligga något problem att följa den föreslagna tidsplanen att röstkortet skall sändas ut 16 dagar före valdagenjämfört med 20 dagar enligt gällande regler. 1 och med att poströstningsperioden. som jag föreslår nedan. skall förkortas till 10 dagar före valet finns ändå några dagars marginal så att de röstberättigade verkligen hinner få röstkorten innan poströstningen börjar.

För att ett extra val skall kunna genomföras inom den föreslagna kortare tiden krävs också förutom nu nämnda åtgärder att tidsfristerna för förtids- röstningen förkortas.

Jag ansluter mig till kommitténs uppfattning att poströstningsperioden bör förkortas från 17 till 10 dagar vid ett extra val. Vid de ordinarie valen inleds poströstningen redan 24 dagar före valdagen. Förslaget att tiden för poströstning skall förkortas betydligt vid ett extra val beror på önskemålet att namnvalsedlarna skall vara levererade till partierna när poströstningen inleds. Detta önskemål kan inte uppfyllas med nuvarande poströstningspe- riod. om tiden för extra val förkortas till 35 dagar. eftersom nomineringen av kandidater och tryckningen av valsedlar beräknas ta ca 25 dagar i anspråk. Det finns skäl att anta att poströstningen vid-ett extra val i ännu högre grad än vid de ordinarie valen kommer att koncentreras till poströst- ningsperiodens senare del. Väljarnas möjligheter att delta i valet kan därför anses endast i ringa grad bli begränsade genom den föreslagna förkortning- en.

Vad sedan gäller röstningen hos utlandsmyndigheterna vid ett extra val bör enligt kommittén tidsfristen förkortas från 24 dagar, som för närvaran- de gäller både vid ordinarie och extra val. till 20 dagar. Häremot har Utlandssvenskarnas förening i sitt remissyttrande gjort invändningar och begärt att tiden för röstmottagning hos utlandsmyndigheterna utsträcks till 30 dagar, en frist som motsvarar vad kommittén har föreslagit för röstmot- tagningen på fartyg.

Jag har inhämtat att redan den föreslagna tidsperioden för röstning om 20 dagar innebär att tiden blir knapp för det förberedelsearbcte som krävs för att välja ut de utlandsmyndigheter där röstmottagning skall äga rum. Tid behövs också för utlandsmyndigheterna så att de hinner arrangera särskild röstmottagning på vissa platser som saknar stationerad utlands- myndighet men där antalet väljare motiverar att röstmottagning ordnas. Enligt gällande regler har utrikesförvaltningen ca 25 dagar på sig för arbe- tet med att förbereda ett val. Kommittéförslaget innebär att denna tid minskar till 15 dagar. Att förkorta tiden ytterligare skulle innebära av- sevärda problem. Med hänsyn härtill ansluter jag mig till kommitténs uppfattning, vilken också majoriteten av remissinstanserna instämmer i. att röstningsperioden för utlandsröstning vid ett extra val bör vara 20 da- gar. Enligt min mening kan den begränsade förkortningen av röstningspe— rioden med fyra dagar inte anses äventyra utlandssvenskarnas möjligheter att delta i valet.

Regeringen har i en nyligen avlämnad proposition (prop. 1987/88:21) föreslagit att förfarandet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland skall komma till användning såväl vid 1988 års val som vid eventuella extra val som infaller under valperioden. Frågan uppkommer då om den period under vilken brevröstning får ske skall förkortas vid extra val. Enligt nuvarande regler får en brevröstningsförsändelse inte göras i ordning tidi- gare än den dag då röstmottagningen hos utlandsmyndigheterna får börja, alltså tidigast 24 dagar före valdagen. Eftersom brevröstningsförfarandet i tidshänseende bör jämställas med röstningen hos utlandsmyndigheterna anser jag att tidsfristen bör förkortas till 20 dagar också i dessa fall. Ytterligare ett skäl till denna kortare tidsfrist är att RSV behöver viss tid för att distribuera erforderligt brevröstningsmaterial.

Beträffande fartygsröstningen är förberedelserna inte lika omfattande som vid utlandsröstningen. Eftersom hemsändningen av röster kan ta lång tid bör röstningen på fartyg börja så fort som möjligt efter det att beslutet om extra val har fattats. Jag föreslår därför. i likhet med kommittén, att tidsfristen förkortas från 45 till 30 dagar.

En förkortning av dessa tidsfrister för förtidsröstning medför självfallet också en motsvarande begränsning av den tid under vilken valsedelsför- sändelser får anordnas.

Mitt förslag: Partier som skall delta i något allmänt val skall anmäla sitt deltagande viss tid före valet. Partier som inte har anmält sig får inte delta i mandatfördelningen. Den nuvarande ordningen med registrering av partibeteckningar avskaffas. men skyddet för parti- beteckningar upprätthålls i samma omfattning som hittills.

Kommitténs förslag överensstämmer i allt väsentligt med mitt. Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt för- slaget eller lämnat det utan erinranÄNågra remissinstanserhar satt i fråga om det behövs några ändringar i den nu gällande ordningen. Ett mindre antal har avstyrkt förslaget.

Skälen för mitt förslag: Valen till riksdagen och till de beslutande kom- munala församlingarna är självfallet av central betydelse i vår representa- tiva demokrati. Det är också självklart att valen bör ske i former som ger så goda förutsättningar som möjligt för att väljaropinionen skall få ett rättvi- sande utslag i valresultatet. Väljarna måste inför ett val kunna ta ställning till olika alternativ på ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Från den synpunkten är det av vikt att det inför ett val står fullt klart vilka partier som deltar i detta. Det ligger i sakens natur att valen i vårt system sker mellan partier som uppträder före dessa och som i egentlig mening deltari dem.

Denna verklighet återspeglas emellertid ganska ofullständigt i valbe- stämmelserna.

Den grundläggande defmitionen av vad som avses med ett parti (3 kap. 7 5 RF) är tillkommen för att reglera fördelningen av mandat i riksdagen efter ett val. Vallagens bestämmelser om registrering av partibeteckningar och anmälan av kandidater (5 kap.) kan ur denna synvinkel te sig mera verklighetsnära.

I syfte att ge väljarna möjlighet att veta vilka partier som deltar i ett val har folkstyrelsekommittén föreslagit att deltagandet skall föregås av en anmälan. Tre av kommitténs ledamöter har i särskilda yttranden uttalat viss tvekan i fråga om förslaget.

Förutom fördelen att väljarna på förhand får veta vilka alternativ som presenteras i valet skulle en vinst med kommitténs förslag vara att man slipper den partidelinition i grundlagen s'om får sägas mindre väl återspegla realiteterna i den politiska processen.

Förhandsanmälan innebär också att den nuvarande registreringen av partibeteckningar kan avvaras. Som kommittén har pekat på får de namn- underskrifter som nu lämnas till centrala valmyndigheten av personer som biträder en ansökan om registrering en karaktär av åsiktsregister. Möjlig- heten att komma ifrån denna hantering är otvivelaktigt en fördel med förslaget om förhandsanmälan av partier som önskar delta i val.

En annan fördel. som har anknytning till redovisningen efter ett val, har framhållits både av folkstyrelsekommittén och av flera remissinstanser. Den består i att sådana enstaka röster som i dag avges under mer eller mindre parodiska partibeteckningar inte längre kommer att godkännas. Dessa röster avser regelmässigt påhittade partibeteckningar utan motsva- righet i någon sammanslutning eller grupp av väljare.

En ordning med förhandsanmälan som förutsättning för att ett parti skall få delta i mandatfördelningen är emellertid också förenad med vissa nack- delar. Onekligen innebär en ordning med obligatorisk förhandsanmälan av partier som skall delta i ett val en viss inskränkning i den hos oss sedan länge rådande fria nomineringsrätten. Det blir inte längre möjligt för nya politiska formationer som utkristalliserar sig under slutet av en valrörelse att göra sig gällande i valet. Den nackdelen torde erfarenhetsmässigt kunna uppfattas som mest besvärande vid kyrkliga val och val till kommunfull- mäktige. Men det är ocksåjust vid sådana val som svårigheter att överblic- ka vilka partier som deltar oftast ger sig till känna. Man bör inte heller överbetona denna nackdel eftersom de nuvarande reglerna om registrering av partibeteckning i praktiken innebär en form av förhandsanmälan av partier. låt vara att denna inte är ett formellt villkor för valdeltagande.

Förutom denna mera principiella invändning sotn sålunda kan göras har kommittéförslagets utformning vissa mera praktiska svagheter.

En har påpekats av ett par remissinstanser. Man kan inte utesluta att ett parti av misstag försitter tiden för anmälan. Enligt min mening bör det dock vara möjligt att förebygga sådant genom en lämplig information inför varje val. Särskilt inför det första valet där förhandsanmälan är ett krav måste särskilda intbrmationsinsatser göras.

En annan svaghet har framhållits i valprövningsnämndens remissyttran-

de. Nämnden har pekat på att en partibeteckning kan förhandsanmälas av vem som helst. Det går därför att beröva andra partier möjligheten att anmäla kandidater till skydd för samma partibeteckning. Det hinder som lagen enligt kommittéförslaget skulle resa mot sådana illojala förfaranden beståri att det inte slulle vara tillåtet att anmäla kandidater till skydd för en partibeteckning som något annat parti har anmält i tidigare val. Men det saknas i kommitténs förslag en regel som hindrar att någon efter den nya lagens ikraftträdande anmäler ett parti under en beteckning som dessförin- nan har använts av ett parti. Detta bör enligt min mening kunna rättas till genom en övergångsbestämmelse som jämställer nuvarande registrering med en anmälan i den nya ordningen.

En olägenhet som också måste kunna förebyggas är som kommittén själv har framhållit risken för att partibeteckningar som kan förväxlas kommer till användning i ett val. Kommittén anser att samma skydd mot sådana förfaranden som föreligger i dag kan uppnås i ett system med förhandsanmälningar. Det kan ske i huvudsak genom att man inte får anmäla kandidater till skydd för en partibeteckning som kan förväxlas med beteckningen för något annat parti som redan" anmält sitt deltagande eller som med anledning av en tidigare gjord anmälan kan förväntas komma att anmäla sitt deltagande.

Den ordningen ger en godtagbar garanti mot att ett parti som har för avsikt att för egen del söka vinna representation i den församling som valet avser skulle gå fram under en förväxlingsbar beteckning. 1 så måtto upp- rätthålls det skydd som den nu gällande ordningen med registrering av partibeteckningar erbjuder. Men den reglering som kommittén har föresla- git innebär inte något skydd mot att listor utan kandidatnamn upptar en förväxlingsbar partibeteckning. Det kan inte uteslutas att sådana listor skulle kunna tillhandahållas väljarna i syfte att minska väljarandelen för ett parti vars beteckning efterliknats på valsedlarna.

Visserligen kan ett förfarande av det slaget tänkas vara straffbart som otillbörligt verkande vid röstning ( 17 kap. 8 & brottsbalken). Men detta kan knappast anses tillräckligt som skydd. En fällande dom mot gärningsman- nen påverkar inte valresultatet. Det enda sättet att reparera skadan är att valet görs om, något som rimligen inte kan ske annat än i undantagsfall.

Enligt min mening skttlle det därför vara bra om kommitténs förslag kunde kompletteras med en regel som hindrar anmälan av förväxlingsbara partinamn. En sådan reglering skulle emellertid i viss utsträckning strida mot en viktig grundtanke bakom kommittéft'irslaget. nämligen att systemet med anmälan av partier inte skall ha något inslag av statlig kontroll av partierna. En mindre ingripande utväg skulle vara att centrala valmyndig- heten försöker motverka förväxlingsrisker genom information till partier och väljare. lnformation är dock inte verkningsfullt. om avsikten är att förvanska valresultatet så att vissa röster inte kommer något riktigt parti till del. Jag tror dock att risken för detta är ganska liten.

Jag har också noterat att valprövningsnämnden har anfört önskemålet att partibeteckningar skall vara uttydbara i klartext på svenska språket. Min inställning till denna fråga är dock ungefär densamma som beträffande

förväxlingsbara partibeteckningar, nämligen att intresset av att lämna par- tiverksamheten oreglerad gör att man får inrikta sig på att genom informa- tion komma åt avarter.

Även om jag således är medveten om att kommitténs förslag är behäftat med vissa nackdelar anser jag att fördelarna väger över jämfört med nuvarande ordning.

Möjligen skulle det kunna vara lämpligt att undanta kyrkofullmäktigva- len från kravet på förhandsanmälan; registrering av partibeteckningar före— kommer inte i de valen. Jag anser dock att det skulle bli krångligt att ha olika regler för olika val. Dessutom måste beaktas att behovet av förhands— information till väljarna om vilka partier som deltar får bedömas vara störst i de kommunala valen.

Min samlade bedömning är alltså attjag — fastän med viss tvekan — vill tillstyrka det förslag som kommittén enhälligt har lagt fram. Jag förordar i konsekvens med detta i allt väsentligt de följdändringar i fråga om kandi- datanmälan m.m. som kommittén också har föreslagit.

Mitt förslag: Personer, vilkas namn förekommer på valsedlar utan att de har samtyckt till detta. skall ges möjlighet att till länsstyrelsen anmäla att de inte önskar kandidera på dessa valsedlar.

Den nuvarande regeln att en valsedel är ogiltig. om den upptar mer än en partibeteckning. skall ersättas av en bestämmelse om att en valsedel är ogiltig. om det inte av den klart framgår vilket parti den avser.

Den s. k.jämkade uddatalsmetoden skall inte användas vid fördel- ningen inom ett parti av utjämningsmandat vid val till riksdagen och landsting.

Kommitténs förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig över förslaget tillstyrker eller lämnar detta utan erinran.

Skälen för mitt förslag: Ovilliga kandidatur

Som kommittén har anfört förekommer det ibland att en person mot sin vilja eller utan att bli tillfrågad sätts upp som kandidat på ett partis tryckta valsedlar. [ likhet med kommittén och remissinstanserna anserjag att man bör försöka komma till rätta med detta problem. Väljarna bör få veta vilka personer som har avböjt inval på en valsedel innan de avger sin röst. Att mot sin vilja tas upp på en valsedel kanju också anses utgöra ett intrång i den vederbörande kandidatens personliga integritet. Den som inte över huvud taget önskar kandidera kan å ena sidan känna att hans valhemlighet har blivit avslöjad, om hans namn förekommer på en valsedel för det parti som han sympatiserar med. och å andra sidan känna sig kränkt. om han har

satts upp på något annat partis valsedel. Det är således angeläget att den som mot sin vilja har tagits upp på en valsedel ges en möjlighet att offentligt manifestera att han inte önskar kandidera.

Jag ansluter mig därför till kommitténs förslag att den som inte önskar kandidera skall ges möjlighet att anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Denna skall diarieföra skrivelsen och göra en förteckning av de anmälning- ar som har kommit in men i övrigt inte vidta någon åtgärd. Jag anser alltså inte. i motsats till vad några remissinstanser föreslår. att länsstyrelsen skall behöva kungöra en sådan anmälan. Den som mot sin vilja har satts upp på en valsedel har ju själv möjlighet att på olika sätt. t.ex. genom att ta kontakt med massmedia. låta väljarna få kännedom om att han inte kandi- derar. En hänvisning kan då samtidigt göras till att en officiell anmälan har gjorts.

Flera remissinstanser anser att en anmälan till länsstyrelsen borde med- föra någon form av rättsverkan. Det kan i och för sig diskuteras, om man inte vid röstsammanräkningen borde bortse från namnen på de personer som har förklarat att de inte önskar kandidera. För min del vill jag dock instämma i kommitténs bedömning att en sådan ordning skulle vara ägnad att komplicera röstsammanräkningen utan att för den skull några verkliga fördelar kan uppnås. Enligt min mening finns det således inte tillräckliga skäl för att vederbörandes namn skall anses obefintligt på valsedeln. Om den ovillige kandidaten skulle få så högt röstetal att han blir invald, vilket dock i praktiken får anses vara rätt osannolikt, kan han emellertid avsäga sig uppdraget och ställa sin plats till förfogande för den som enligt supple- antordningen står i tur att träda till.

Det kan också inträffa att personer som önskar kandidera för ett visst parti sätts upp på valsedlar för detta parti men-tillsammans med personer som de inte önskar kandidera i sällskap med. Som också kommittén har funnit går det inte att med bibehållande av väljarnas fria nomineringsrätt komma åt denna form av missbruk. Vad partierna kan göra är att försöka uppmärksamma sina väljare på att det cirkulerar valsedlar som är förvillan- de lika de "officiella".

Va/sea'lar med mer än en partibeteckning

Jag vill här också ta upp frågan om när en valsedel skall anses ogiltig. Enligt l4 kap. 4 % vallagen är en valsedel ogiltig. om den saknar partibe- teckning. upptar mer än en partibeteckning eller avsiktligt har märkts. Av 43 % lagen om kyrkofullmäktigval följer att samma ogiltighetsgrunder gäller vid kyrkofullmäktigval som vid övriga allmänna val.

I fråga om valsedlar som upptar mer än en partibeteckning har emellertid en sådan praxis utvecklats att länsstyrelserna vid bedömningen av valsed- lars giltighet har betraktat en valsedel som giltig fastän den egentligen har innehållit beteckningar för flera partier. [ dessa fall har länsstyrelserna nämligen ansett att valsedeln i stället upptagit en helt ny partibeteckning bestående av samtliga förekommande namn. Detta har varit särskilt vanligt vid valen till kyrkofullmäktige.

Av reglerna om sammanräkningi 14 kap. vallagen framgår att valsedlar-

na för ett parti sorteras i undergrupper efter det kandidatnamn som står överst på dem. Tidigare var det ganska vanligt att valsedlar förutom partibeteckningen upptog t.ex. kartellbeteckning. När detta system av- skaffades år 1952 infördes förbudet mot att på valsedlar uppta mer än en partibeteckning för att förtydliga att man inte längre fick använda sig av andra beteckningar än partibeteckningen på valsedeln. Eftersom valsedlar- na för ett parti inte längre sorteras efter olika beteckningar på dem fyller förbudet inte längre samma behov. Det kan emellertid uppstå problem i fråga om sådana valsedlar med att fastställa vilket parti väljaren egentligen har velat stödja med sin röst.

Jag vill i detta sammanhang också nämna att valprövningsnämnden i ett beslut från år 1986 (Dnr 61—1985) beträffande valsedlar, som under valbe- teckningen hade texten "HEMBYGDENS KYRKA" i versaler och där- under i mindre, gemena tecken "Centerpartiet Folkpartiet Moderata Sam- lingspartiet”, inte ansåg namnen på de tre partiorganisationerna som en del av partibeteckningen utan som en upplysning till väljaren om vilken gruppering som stod bakom listan. Grunden för detta beslut var enligt nämnden den typografiska utformningen.

Att valsedlar kan läsas på olika sätt beroende på deras typografiska utformning finner jag inte vara någon fullt tillfredsställande ordning: Ett sätt att lösa problemet skulle kunna vara att. vilket också har skett i praxis, betrakta valsedlar som upptar namnen på flera partier som röster på ett särskilt parti med den sammansatta partibeteckningen. Den nuvarande bestämmelsen att en valsedel är ogiltig om den upptar mer än en partibe- teckning skulle då kunna upphävas helt. Denna lösning förutsätter dock att man använder sig av det nuvarande partibegreppet i regeringsformen. dvs. att med ett parti anses varje sammanslutning som uppträderi val under en särskild beteckning.

Genom en obligatorisk förhandsanmälan av de partier som skall delta i ett visst val, vilket jag har föreslagit i avsnitt 4, kommer emellertid saken i ett annat läge. Problemet med att kunna konstatera vilket parti som rösten avser blir nämligen mindre i och med detta förslag, eftersom endast röster på partier som i förväg har anmält sitt deltagande i valet skall godkännas. Om det av en valsedel framgår vilket parti den avser, bör väljarens röst tillfalla detta parti oberoende av valsedelns utformning. Om en valsedel däremot upptar partibeteckningarna för flera partier som har anmält sitt deltagande och det av valsedeln inte framgår vilket parti rösten avser. bör valsedeln ogiltigförklaras.

Mot bakgrund av mitt förslag om obligatorisk förhandsanmälan anser jag, i likhet med kommittén och remissinstanserna, att den ogiltighetsregel som för närvarande finns vad gäller valsedlar som saknar partibeteckning eller som upptar mer än en partibeteckning bör ersättas med en bestäm- melse om att en valsedel är ogiltig, om den saknar partibeteckning eller om det inte klart framgår vilket parti den avser.

Fördelningen av utjämningsmandat mellan valkretsar

En annan fråga som jag här vill behandla är fördelningen inom partierna av utjämningsmandat på valkretsar.

Den mandatfördelningsmetod som används i Sverige är den s. k_. jämka- de uddatalsmetoden. För varje parti räknar man fram ett antal successiva jämförelsetal. Mandaten fördelas ett och ett till det parti som vid varje tillfälle har det högsta jämförelsetalet. varpå ett nytt jämförelsetal beräk- nas för detta parti. Jämförelsetalet får man fram genom att partiernas röstetal successivt divideras med ett tal som motsvarar dubbla antalet erhållna mandat plus ]. Liksom i det valsystem som gällde vid andrakam- marvalen före den partiella författningsreformen åren 1968 och 1969 är den första divisorn. så länge ett parti ännu inte har tilldelats något mandat, satt- vid 1.4. Det är denna jämkning till 1.4 som har givit metoden dess namn. Vid en icke jämkad uddatalsmetod är första divisorn 1.

Den här beskrivnajämkade uddatalsmetoden tillämpas också vid fördel- ningen inom ett parti när-de utjämningsmandat som partiet har erhållit skall tillföras valkretsar.

Denjämkade uddatalsmetoden är grundlagsfäst när det gäller-fördelning- en av mandat i riksdagsval mellan partier (3 kap. 8 &" RF) men inte vid fördelningen inom ett parti av utjämningsmandat på olika valkretsar. I 14 kap. 9 & vallagen föreskrivs emellertid att av de utjämningsmandat som ett parti har erhållit vid riksdagsvalet det första. med tillämpning av den jämkade uddatalsmetoden, skall tillföras den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående utjämningsmandat tillförs ett efter annat den valkrets där partiet varje gång uppvisar störstjämförelsetal vid fortsatt tillämpning av den jämkade uddatalsmetoden. Av 14 kap. 15 b & vallagen framgår att liknande bestämmelser finns i fråga om fördelningen av utjäm— ningsmandat vid landstingsvalen. .

Som kommittén har konstaterat har jämkningsregeln den effekten att den systematiskt missgynnar små valkretsar vid utläggningen av utjäm- ningsmandat på valkretsar. Detta hänger samman med att det för ett parti, som inte har erhållit fasta mandat i alla valkretsar, genom-jämkningen blir svårare att få Utjämningsmandaten förlagda till de valkretsar där partiet inte har fått något mandat. De största valkretsarna, främst Stockholms kommun och län, favoriseras därför av jämkningsregeln.-

I likhet med kommittén och remissinstanserna anser jag att man vid fördelningen av Utjämningsmandaten bör använda uddatalsmetoden utan jämkning i fråga om de valkretsar där. partiet ännu inte har tilldelats något mandat. om partiet inte har fått fasta valkretsmandat i samtliga valkretsar. Det betyder att divisorn 1.4 inte kommer till användning vid fördelningen av Utjämningsmandaten inom ett parti.

Om jämkningen av uddatalsmetoden slopas i dessa situationer bör för- delningen av utjämningsmandat bli mera rättvis och möjligheterna bli större att få en riksdags- eller landstingsledamot med önskad lokal anknyt- ning. Över huvud taget torde förslaget ge en bättre regional fördelning. Det får anses ligga ett stort värde i att väljarna i en valkrets har någon som de

kan betrakta som '"'sin" riksdags- resp. landstingsledamot. Förslaget bör Prop. 1987/88: 22

vara ägnat att minska förekomsten av fall där ett av de stora riksdagsparti- erna saknar representation från någon eller några valkretsar.

Vulkretsindelningtw

Enligt sina direktiv har folkstyrelsekommittén haft till uppgift också att utreda bl.a. valkretsindelningen vid riksdagsvalen. Folkstyrelsekommit- tén anser dock att det inte finns förutsättningar för några ändringar av valkretsindelningen vid dessa val. Jag delar denna bedömning, som inte har mött någon gensaga vid remissbehandlingen. '

F örtidsröstnin ;;

Kommittén har också diskuterat väljarnas möjligheter till förtidsröstning men har inte föreslagit några andra lagändringar än dem som föranleds av det snabbare förfarandet vid extra val (se avsnitt 3). I likhet med kommit- tén anser jag att det inte finns skäl att nu föreslå ytterligare förändringar beträffande förtidsröstningen. Jag erinrar om att frågan om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland har behandlats i prop. 1987/88: 21.

Vissa kyrkliga valfrågor

Folkstyrelsekommittén har tagit upp frågan om de överskottsröster som uppkommer vid val till kyrkofullmäktige i större kyrkliga samfälligheter till följd av att sådana samfälligheter ofta består av många valkretsar och att ett relativt stort antal röster kan komma att bli outnyttjade vid mandatför- delningen. Jag delar kommitténs bedömning att man inte nu bör införa ett system med utjämningsmandat vid dessa val. För att ett system med fasta mandat och utjämningsmandat skall fungera krävs nämligen att valkretsin- delningen ändras så att valkretsarna i samfälligheten blir färre och mer jämnstora. Regeringskansliets beredning av 1982 års kyrkokommittés för- slag om ändrad församlingsindelning (SOU 1986: 17) Framtid i samverkan - bör därför avvaktas. Jag instämmer i kommitténs uppfattning att man bör. välja att tills vidare i ökad omfattning utnyttja den möjlighet som redan finns att sammanföra flera församlingar till en valkrets. Regeringen har nyligen meddelat ett beslut om sådan sammanföring (dnr 87—825). ' Beträffande valsedlar vid kwrkqfirllmiz'ktigvalen svarar partierna själva för produktionen. Kommittén har föreslagit att man i stället skall låta länsstyrelserna medverka i valsedelsproduktionen på samma sätt som vid " de övriga allmänna valen. Förslaget är emellertid avhängigt av att kyrko- fullmäktigvalen förläggs till året före valen till kommunfullmäktige. Med mitt förslag att man skall behålla den nuvarande ordningen med kyrkofull-. mäktigval samma år som övriga" allmänna val finns det inga praktiska möjligheter att låta länsstyrelserna medverka i valsedelsframställningen på det sätt som kommittén har förordat. Jag är därför inte beredd att tillstyrka kommitténs förslag i denna del.

Vad slutligen gäller frågan om att införa direkta val till kyrkomötet har

kommittén konstaterat att direkta val från demokratisk synpunkt rent allmänt anses vara att föredra framför indirekta val men att de skulle medföra ett antal problem beträffande proportionalitet och representativi- tet. Enligt kommittén bör man tillämpa det nu gällande indirekta valsyste- met ytterligare någon tid innan slutlig ställning tas i direktvalsfrågan. Jag gör ingen annan bedömning. Motsvarande uppfattning har jag beträffande frågan om direktval till fullmäktige i stiftsamfälligheter.

Mitt förslag: Möjlighet öppnas till offentliga utskottssammanträden för inhämtande av upplysningar. Sammanträden för överläggningar och beslutsfattande skall fortfarande hållas inom stängda dörrar. Ljud- eller bildupptagningar skall få göras efter överenskommelse med utskottet. '

Kommitténs förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Remissutfallet är mycket positivt. Samtliga remissin— stanser som tar upp frågan tillstyrker förslaget. En remissinstans uttrycker dock en viss tvekan eftersom man befarar att agerandet från utskottsleda- möterna kommer att bedömas efter deras underhållningsvärde i TV. En annan instans anser att det alltid bör finnas möjlighet att göra ljud- och bildupptagningar vid offentliga sammanträden;

Skälen för mitt förslag: Enligt 4 kap. 12 & RO skall riksdagens utskott sammanträda inom stängda dörrar. Om särskilda skäl föreligger. kan ut- skottet medge att även andra än ledamöter, tjänstemän och suppleanter är närvarande. En bestämmelse av motsvarande lydelse infördesi riksdags- stadgan i samband med 1968—69 års partiella författningsreform. Regeln att utskotten i den svenska riksdagen sammanträder inom stängda dörrar har dock gammal hävd.

Redan för 20 år sedan aktualiserades frågan om offentliga utskottsutfråg- ningar. Det skedde i anslutning till det utredningsarbete i grundlagbered- ningen som sedermera ledde fram till vår nya författning. Frågan togs upp av grundlagberedningen. Den diskussion som fördes i saken i beredningens huvudbetänkande (SOU 1972: 15 s. 276 f., 332 f.) illustrerar väl de för- och nackdelar som är förenade med en ordning där det är möjligt att hålla offentliga utskottsutfrågningar.

Beredningen var enig om att utskotten skulle överlägga och fatta beslut inom stängda dörrar, en ståndpunkt som senare knappast har satts i fråga. När det gällde möjligheten för utskotten att inhämta upplysningar och yttranden vid utskottssammanträden som var offentliga hade som stöd för en sådan ordning åberopats att offentligheten kunde ge stoff och stimulans åt den offentliga debatten utanför riksdagen och att den ökade intresset för riksdagens arbete. särskilt det lätt förbisedda arbetet i utskotten. Bered- ningens majoritet (fem ledamöter) såg dock en risk för att partigrupperna i vissa lägen skulle vilja ta till vara de offentliga utskottsutfrågningarnas

publicitetsmässiga fördelar. Detta skulle kunna leda till störningar av den förtroendefulla atmosfär som brukade prägla riksdagsutskotten. Det kunde också befaras att beredningsarbetet kom att bedrivas mindre effektivt och att kortare tid kom att stå till buds för sakliga diskussioner. Majoriteten ansåg därför att utskottssammanträdena fortfarande alltid borde vara slut- na. Två av beredningens ledamöter framhöll värdet av ökad offentlighet och reserverade sig till förmån för en ordning där en tredjedel av ett utskotts ledamöter skulle kunna få till stånd en offentlig utskottsutfråg- ning.

De olika ståndpunkterna vidhölls under riksdagsbehandlingen av försla- get till ny regeringsform (prop. 1973: 90, se KU 1973: 26 s. 84 f., 134 f.) och de har även därefter regelbundet kommit till uttryck i rideagen (se senast KU 1984/85: 36, rskr. 397).

Det är mot denna bakgrund man skall se att offentliga utskottsutfråg- ningar i direktiven till folkstyrelsekommittén nämndes som en fråga som kommittén kunde behandla.

Folkstyrelsekommittén har nu enats om ett förslag som innebär att ett utskott med s. k. enkel majoritet kan besluta att ett sammanträde för inhämtande av upplysningar helt eller delvis skall vara offentligt. Detta förslag har bemötts mycket positivt under remissbehandlingen.

Enligt min mening är det värdefullt att enighet har nåtts om lösningen på en gammal författningspolitisk stridsfråga. I och för sig har motsättningar- na inte varit principiella utan mera gällt hur man skall väga för- och nackdelar mot varandra. Jag kan nu konstatera att kommittén har anlagt ett nyanserat synsätt på frågan och enligt min mening kommit fram till en godtagbar lösning.

Vid min bedömning har jag tagit hänsyn till att förhållandena delvis har ändrats sedan diskussionen om offentliga utskottsutfrågningar startade i samband med arbetet på 1974 års RF. I praktiken förekommer det redan att utskott håller hearings eller liknande offentliga sammankomster i syfte att bredda sitt beslutsunderlag. Numera är det regelmässigt också så att t. ex. konstitutionsutskottet i sitt årliga granskningsbetänkande återger vad olika personer som har uttalat sig inför utskottet har sagt. Ofta har detta material redan dessförinnan åtminstone till en del kommit till massmedier- nas kännedom och fått en omfattande publicitet och därigenom en allmän spridning. Man kan därför säga att ett införande av offentliga utskottsut- frågningar inte i dag ter sig som ett lika stort steg som för 15—20 år sedan.

Allmän enighet torde råda om att utskottens överläggningar och besluts- fattande fortfarande bör ske inom stängda dörrar. Inte heller alla utfråg- ningar kan gärna vara offentliga. Den förtroliga karaktären hos viss infor- mation kan vara ett viktigt skäl till att den inhämtas vid slutna utfrågningar. Denna form bör alltjämt användas då uppgifter av förtroligt slag lämnas.

Som kommittén framhåller kan uppgifter vara förtroliga på grund av sitt ämne men också därför att de ingår som ett led i en politisk förhandlings- process.

Ämnesinnehållets betydelse för att avgöra frågan om en utfrågning skall vara offentlig eller inte lämpar sig inte för lagreglering. Jag instämmer i kommitténs uppfattning att riktlinjer för bedömningen kan hämtas från

sekretessgrunderna. dvs. de sju punkter som i 2 kap. 2 så tryckfrihetsför- ordningen anges för begränsningar i rätten att ta del av allmänna handling- ar. I detta sammanhang skall erinras om att tystnadsplikt för uppgift som lämnas i ett utskott endast kan åläggas av regeringen eller utskottet med hänvisning till ”rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl, som betingas av förhållandet till främmande stat eller mellanfolklig organisa- ' tion” (4 kap. l5 & RO. jfr dock 11 kap. 2 & sekretesslagen 1980: 100, om- tryckt l985: 1059).

Om ett utskott trots allt skulle bestämma sig för att hålla en öppen utfrågning på ett område som är känsligt från sekretessynpunkt, bör det som kommittén framhåller finnas vissa spärrar. Redan enligt nu gällande regler kan en myndighet som lyder under regeringen hänskjuta en begäran om upplysning från ett utskott till regeringens avgörande (4 kap. lt) % RO). Det kan därutöver vara rimligt att en myndighetsföreträdare vid en offent- lig utfrågning skall kunna skyddas mot krav att lämnaen uppgift för vilken sekretess normalt gäller hos myndigheten. Uppgiften får i stället lämnas vid en sluten utfrågning eller skriftligt. För tydlighets skull vill jag också framhålla att någon uppgiftsskyldighct inte finns för andra än statliga myndigheter. Enskilda fysiska eller juridiska personer eller kommunala organ kan därför över huvud taget inte åläggas av utskotten att lämna uppgifter.

Uppgifter kan också behöva hållas förtroliga av politiska skäl. En utfråg- ning kan syfta till att utröna de politiska förutsättningarna för olika besluts- alternativ i ett ärende. Av samma karaktär är de utfrågningar som gäller motiven och omständigheterna bakom beslut av olika politiska organ. Öppenhet vid denna typ av utfrågningar skulle kunna försvåra beredningen i utskottet på samma sätt som om själva utskottsöverläggningarna vore offentliga. Det kan också vara olämpligt med offentlighet när t. ex. finans- utskottet inhämtar sådana upplysningar om den ekonomiska politiken som kan skapa förväntningar om ränte- eller växelkursförändringar e. (1. Som kommittén har funnit är emellertid denna fråga inte lämplig att reglera i RO. .

Jag delar kommitténs uppfattning att vanliga beslutsregler. dvs. majori- tet bland de röstande med utslagsröst för ordföranden. skall tillämpas även vid beslut om en utfrågning skall vara-offentlig eller ej. Enligt min mening skulle en ovillkorlig rätt för en utskottsminoritet att få till stånd en oll'entlig utskottsutfrågning medföra risker för sådana olägenheter som hittills har ansetts hindra införandet av offentlighet. -

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet har ut- tryckt en viss oro för att offentliga utfrågningar skulle skapa nya och annorlunda förutsättningar för den offentliga debatten. som på sikt skulle medföra att en ny typ av ledamöter tar plats i riksdagen. TV med dess genomslagskraft skulle gynna egenskaper bland de folkvalda som är sär- skilt attraktiva ur publiksynpunkt och ägnade att skapa popularitet bland tittarna. Man befarar också att. liksom allt annat som sänds i TV har ett underhållningsvärde. agerandet från utskottsledamöterna också kommer att bli skattat efter detta värde. .

Jag tror att sådana farhågor är överdrivna. Det är inte offenliga utskotts-

förhör av amerikansk modell som skall införas. Någon motsvarighet till den typen av förhör finns inte i Sverige. Kommitténs förslag har som jag ser det sitt största intresse med avseende på hearings m.m. där utskotten inhämtar sakupplysningar som ett led i beredningen av sina ärenden. Sammanfattningsvis bör bestämmelsen i 4 kap. 12 & RO ändras så att en möjlighet öppnas att anordna offentliga utskottssammanträden för. att in- hämta upplysningar. Vidare bör bestämmelsen kompletteras med en be- stämmelse om att företrädare för statliga myndigheter. vid .sådana sam- manträden. inte är skyldiga att lämna uppgifter för vilka sekretess normalt gäller hos myndigheten.

Enligt min mening bör denna ändring av RO träda i kraft så snart som möjligt. dvs. redan den I januari 1988.

Att på samma sätt som gäller för offentliga domstolsförhandlingar gene- rellt förbjuda fotografering och TV-inspelning bör enligt min mening inte komma i fråga. Det bör ankomma på utskottet att från fall till fall bedöma om ljud- eller bildupptagning kan befaras inverka störande på sammanträ- det och i vad mån lokalmässiga och andra praktiska förutsättningar förelig- ger. Någon generell rätt att göra sådana upptagningar vid ett offentligt utskottssammanträde bör alltså inte gälla.

Mitt förslag: Följdmotioner skall få väckas inte bara med anledning av propositioner och förslag utan också med anledning av så gott som samtliga skrivelser från regeringen och redogörelser från olika riksdagsorgan.

Kommitténs förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: En remissinstans har uttalat sig positivt om förslaget. 1 övrigt har det inte uppmärksammats.

Skälen för förslaget: Regeringen avger förslag till riksdagen genom pro- ' position (3 kap. 1 5 första stycket RO). . En proposition innehåller alltid förslag till ett eller flera riksdagsbeslut.

Enligt 3 kap. 6 ;? RO får regeringen lämna meddelanden till riksdagen genom skrivelser eller också muntligen genom statsråden vid sammanträ- den med kammaren. Skrivelser används alltså i de-fall regeringen önskar meddela riksdagen något utan att påkalla ett riksdagsbeslut.

SkriVelser används i procedurfrågor. t.ex. återkallelser av proposi- tioner, men också för andra typer av meddelanden.

Vissa skrivelser återkommer årligen och innehåller redogörelser för vissa förhållanden. Exempel på sådana skrivelser är bl. a. kommittéberät- telsen, redogörelsen för behandlingen av riksdagens skrivelser till rege- -- ringen. redogörelsen för de statliga företagen och redovisningen av allmän- na pensionsfondens fjärde fondstyrelscs verksamhet.

'_h Ut

Skrivelser används också när regeringen vill presentera sin syn på en fråga. informera eller väcka debatt utan att avsikten är att riksdagen skall fatta något beslut i saken. Exempel på sådana skrivelser är skrivelsen 1984/85: 202 om den offentliga sektorns förnyelse ' och skrivelsen 1986/87: 21 om åtgärder mot vålds- och egendomsbrott.

Det föredragande statsrådets hemställan i en skrivelse går normalt ut på att regeringen skall bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad han eller hon har anfört. Riksdagens beslut innebär vanligen enbart att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

Enligt RO krävs inte att andra skrivelser än sådana som innehåller redogörelser för viss verksamhet bereds i utskott (4 kap. l & RO). Med undantag för kommittéberättelsen, redogörelsen för behandlingen av riks- dagens skrivelser till regeringen och skrivelser med återkallelse av hela eller delar av en proposition remitteras emellertid regelmässigt alla skrivel- ser till något utskott. De ger därigenom upphov till ett utskottsbetänkande och kan bli föremål för debatt i riksdagens kammare.

Frånsett de årliga skrivelserna med redogörelse för de statliga företagen och redovisning av allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelscs verk- samhet medför en skrivelse (med ett undantag som strax skall anges) ingen motionsrätt (tilläggsbestämmelse 3.112). De nämnda skrivelserna föranle- der emellertid mycket sällan några följdmotioner. Däremot sammanförs de vid utskottsbehandlingen och i den följande kammardebatten ofta med motioner väckta under den allmänna motionstiden. .

Om en proposition har blivit återkallad. vilket ju sker genom en skrivel- se, får dessutom enligt 3 kap. 19 & tredje stycket RO riksdagens ledamöter väcka motioner med anledning av återkallelsen inom sju dagar från det att denna anmälts i kammaren.

Att skrivelser således i de flesta fall inte medför någon motionsrätt för riksdagens ledamöter är som jag ser det en nackdel. Om skrivelsen inte remitteras till något utskott, får riksdagspartierna inte heller någon möjlig- het att framföra sina uppfattningar i ett utskottsbetänkande. l direktiven till kommittén anförde jag därför att den borde överväga om det kunde vara ändamålsenligt att införa någon mellanform mellan proposition och skrivelse. '

En möjlighet för riksdagsledamöterna att väcka motioner med anledning av sådana skrivelser där regeringen redovisar sin syn på en aktuell politisk fråga skulle bidra till att stärka riksdagens ställning i den politiska debat- ten. Liknande system förekommer också i flera främmande länder.

Ett sätt är att -— som jag angav i direktiven — införa någon mellanform mellan proposition och skrivelse för de fall regeringen t. ex. önskar presen- tera sin politik för riksdagen utan att detta avses leda till något ställningsta- gande av riksdagen. Ett sådant dokument skulle medföra motionsrätt och beredas i utskott innan det behandlades i kammaren.

Ett annat sätt är att införa motionsrätt i fråga om skrivelser även i de fall där det nu inte föreligger sådan rätt. Härigenom-ges riksdagsledamöterna ökade möjligheter att framföra synpunkter på innehållet i regeringens skrivelser. '

Mot båda alternativen kan anföras att de medför en ökning av arbetsbe-

Iastningen i riksdagen. Denna nackdel är emellertid ganska liten jämförd med den vinst det innebär vid utskottsbehandlingen att synpunkter är _ framlagda skriftligen i förväg.

I praktiken trorjag båda lösningarna skulle fungera ganska likartat. Det alternativ kommittén har föreslagit motionsrätt på samtliga skrivelser — har dock den klara fördelen att det är enkelt och inte skapar några gräns- dragningsproblem. Jag föreslår därför att motionsrätt införs på samtliga skrivelser från regeringen. Eventuellt bör det övervägas att ge riksdagen möjlighet att undanta sådana skrivelser som kommittéberättelsen och re- dogörelsen för behandlingen av riksdagens skrivelser så att man inte onö- digtvis belastar utskotten med ärenden. Denna fråga bör det ankomma på riksdagen att ensam ta ställning till. eftersom den fåranses som en intern arbetsfråga.

1 konsekvens med förslaget att motionsrätt införs med anledning av samtliga regeringens Skrivelser bör som kommittén har föreslagit alla redo- görelser från riksdagsorgan medföra samma rätt. För närvarande får mo- tioner bara väckas med anledning av redogörelser från riksbanksfullmäkti- ge. fullmäktige i riksgäldskontoret, riksdagens ombudsmän eller riksda- gens revisorer (tilläggsbestämmelse 3.13.1 RO).

Kommittén har beträffande tillämpningen av den utvidgade motionsrät- ten anfört att en motion med anledning av en skrivelse från regeringen skall gå ut på att riksdagen skall som sin mening göra ett uttalande i någon fråga som berörs i skrivelsen. En motion med förslag om ändrad lagstiftning, höjning av anslag e.d. måste däremot anses gå utanför ramen för det ärende regeringen har väckt. En sådan motion bör därför inte få väckas. Jag kan instämma i denna uppfattning.-

2. Det författningspolitiska reformarbetet 2.1 Allmänna utgångspunkter för reformarbetet

Folkstyrelsekommitténs arbete utgör den senaste — men förmodligen inte den sista — etappen av det omfattande författningspolitiska reformarbete som har bedrivits sedan lång tid tillbaka i Sverige.

En viktig milstolpe i detta arbete utgörs av den partiella författningsre- form som beslutades av riksdagen åren 1968 och 1969. Två huvudinslag i denna reform var införandet av enkammarriksdagen och ett nytt valsys- tem. Valen till enkammarriksdagen skulle hållas vart tredje är samtidigt med de kommunala valen. De 350 (numera 349) mandaten i den nya riksdagen skulle fördelas enligt ett riksproportionellt valsystem med en småpartispärr på fyra procent. Reformen innebar vidare att parlamentaris- men skrevs in i grundlagen genom att riksdagen fick möjlighet att rikta misstroendeförklaring mot statsråden.

I samband med övergången till enkammarriksdagen skedde även vissa förändringar av riksdagens arbetsformer. Bl. a. fick riksdagen en ny ut- skottsorganisation.

Åren 1973 och 1974 beslutade riksdagen en total författningsreform genom att den antog en ny regeringsform (RF, omtryckt 1985: 866). Den nya regeringsformen medförde inga ändringar av betydelse i de frågor som hade reglerats genom de tidigare reformerna. Bland nyheterna i RF kan nämnas regler om proceduren vidregeringsbildning och bestämmelser om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna. Samtidigt antogs en ny riksdagsordning (RO, omtryckt 1985: 1068), som dock inte fick ställning som grundlag. '

Efter antagandet av den nya regeringsformen har utredningsarbetet på författningsområdet fortsatt på två huvudområden.

På det ena av dessa._fri- och rättighetsområdet har riksdagen .i två omgångar. åren 1976 och 1979, beslutat om ändringar i RF i syfte att förstärka och bygga ut grundlagsskyddet för delgrundläggande fri- och rättigheterna. Dct särskilda skyddet för tryckfriheten har likaså varit före- mål för reformarbete (se prop. 1986/87: 151). Det arbetet fortsätter.

Utmärkande för arbetet med RF och de konstitutionella reformer som därefter genomförts har varit att det har byggt på'en bred anslutning i grundläggande frågor. Det-har i vårt land ansetts ligga ett särskilt värde i politisk enighet kring konstitutionella och andra frågor av central betydelse för demokratins och parlamentarismens funktionssätt.

En sådan bred enighet har dock inte alltid kunnat uppnås. Detta är förklaringen till att det författningspolitiska utredningsarbetet inte har varit lika fruktbärande på sitt andra huvudområde, nämligen de centrala frågor- na i 1968— 1969 års partiella reform: den gemensamma valdagen, mandat- periodens längd, valsättet och riksdagens arbetsformer.

I samband med att den nya regeringsformen antogs tillkom en utredning om ändrad valkretsindelning och ökat inslag av personval samt en av talmanskonferensen tillkallad utredning för en allmän översyn av riksda- gens arbetsformer.

De förslag som lades fram av personvals- och valkretsutredningen i betänkandet (SOU 1977: 94) Personval och valkretsindelning saknade bred anslutning och har inte lett till lagstiftning.

Riksdagens arbetsformsutredning som var verksam åren 1974— 1979 lämnade under dessa år förslag i en rad mer avgränsade frågor som bl. a. berörde riksdagens arbetsplanering samt års— och veckorytmen i riksdags- arbetet. Förslagen har i huvudsak antagits av riksdagen. Efter det att arbetsformsutredningen avslutade sitt arbete har arbetsförhållandena i riksdagen behandlats i en arbetsgrupp inom konstitutionsutskottet.

År 1980 tillsatte regeringen en kommitté som antog namnet grundlags- kommittén. De frågor som kommittén skulle behandla var främst den gemensamma valdagen. mandatperiodens längd, nyvalsinstitutet. rege- ringsbildningsproceduren och regeringens beslutsformer.

I det betänkande (SOU 1981: 15) Grundlagsfrågor som kommittén lade fram föreslog fem av de nio ledamöterna att skilda valdagar för riksdagsval och kommunala val skulle införas samt att mandatperioden skulle för- längas till fyra år. Någon ändring i möjligheterna att anordna nyval eller av regeringsbildningsproceduren föreslogs inte av dessa ledamöter. De ansåg vidare att frågan om regeringens beslutsformer borde övervägas ytterliga- re.

Tre av de andra ledamöterna reserverade sig gemensamt. De ansåg att kritiken mot den gemensamma valdagen var överdriven och missriktad. Enligt deras mening krävdes det ytterligare utredning innan tiden var mogen för ett definitivt ställningstagande. I avvaktan härpå var dessa ledamöter dock beredda att medverka till en effektivisering av nyvalsinsti- tutet. De önskade också avskaffa omröstningarna om talmannens förslag till statsminister. Även den återstående ledamoten reserverade sig. Han förordade att ordningen med gemensam valdag och treårig mandatperiod skulle behållas.

Sedan betänkandet remissbehandlats hölls på hösten 1981 överläggning- ar mellan riksdagspartierna för att diskutera den fortsatta behandlingen av frågorna. Vid överläggningarna enades man om att det arbete som grund- lagskommittén hade inlett skulle fortsätta med sikte på en reform som riksdagen kunde ta ställning till i samband med 1985 års val. Beredningen skulle ske ijustitiedcpartementet under ledning av justitieministern och tillsammans med företrädare för de fem riksdagspartierna. De frågor som i första hand skulle tas upp var desamma som de som grundlagskommittén hade behandlat.

] början av år 1984 stod det emellertid klart att det inte fanns förutsätt-

Prop. 1987/88: 22

ningar för att uppnå enighet i huvudfrågorna i tid för att ett förslag till grundlagsändringar skulle kunna läggas fram för riksdagsbehandling i sam- band med 1985 års val. Arbetsgruppen var emellertid enig om att de frågor som hade behandlats av gruppen borde utredas ytterligare med sikte på att I en författningsreform skulle kunna beslutas i bred parlamentarisk enighet. Det fortsatta arbetet borde enligt arbetsgruppen bedrivas i en parlamenta- n'sk kommitté. Aven konstitutionsutskottet framhöll i ett betänkande våren 1984 att det var angeläget att utredningsarbetet på författningsområdet fortsatte på det sätt som arbetsgruppen föreslagit. Konstitutionsutskottet uttalade vissa önskemål om vilka frågor som skulle tas upp i det kommande utredningsar- betet. Riksdagen ställde sig bakom utskottet (KU 1983/84: 26. rskr. 246).

Det är mot denna bakgrund som man skall se tillkallandet av folkstyrel— sekommittén och det arbete som nu har redovisats av kommittén.

Kommitténs arbete har syftat till att förbättra medborgarnas möjligheter att göra sitt inflytande gällande i politiken, att stärka riksdagens ställning som centralt politiskt forum och att skapa ökade förutsättningar för hand— lingskraftiga regeringar. Som grund för övervägandena har kommittén i enlighet med sina direktiv gjort en bred analys av folkstyrelsens villkor i dagens och morgondagens samhälle. .

För min del anser jag att kommitténs analys av folkstyrelsen och de förändrade villkor som den har att verka under är värdefull, och jag ansluter mig till de bedömningar som görs där.

Som kommittén pekar på har olika faktorer medfört ändrade villkor för folkstyrelsen. En sådan faktor är förändringen av den kommunala självsty- relsen som inneburit bl. a. att en omfattande förvaltningsapparat har vuxit fram och ersatt den tidigare lekmannaförvaltningen. En konsekvens av den kommunala utvecklingen är att riksdagsledamöterna i allt mindre utsträck- ning har kvar förtroendeuppdrag i landstings- och primärkommuner.

Jag anseri likhet med kommittén att det är viktigt att riksdagsledamöter- na gcs tid och möjlighet att informera sig om den kommunala verksamhe— ten i valkretsarna och att fungera som kontaktlänkar mellan den lokala verksamheten och rikspolitiken. Flera av de framlagda förslagen tar sikte på att förbättra förutsättningarna för detta.

Man kan vidare som kommittén konstatera att, även om en rad nya organ och kanaler för information och påverkan tillkommit, de politiska partierna fortfarande spelar en ledande roll. Partierna är ett fundamentalt element i vår demokrati. Jag vill i likhet med kommittén betona det viktiga i att partierna bevarar sin folkrörelsekaraktär och samlar många medborga- re tiII politisk aktivitet inte endast vid valrörelserna utan även mellan dessa.

Olika organisationer har också en viktig roll i detta sammanhang. Som framhölls vid förarbetena till 1974 års RF fördjupar organisationerna de- mokratin genom att verka som opinionsbildare vid sidan av partierna. Detta gäller fortfarande. Organisationerna ger möjligheter för ett stort antal människor att mellan valen påverka samhällsutvecklingen och vidgar därmed den representativa demokratin. _

Det har under de senaste årtiondena förts en mera omfattande debatt än

tidigare om organisationernas. särskilt intresseorganisationernas, ställning i samhället. Debatten har gällt dera's maktställning i förhållande till de folkvalda organen. organisationernas och organisationsföreträdarnas rep— resentativitet för medlemsopinion'er i skilda frågor. samt formerna för den opinionsbildningsverksamhet organisationerna bedriver.

Maktutredningen (Ju 1985: 02) har fått i uppdrag att studera bl. a. intres- seorganisationernas ställning i samhället. lnnan resultatet av detta arbete föreligger är det svårt att dra bestämda slutsatser om vilka förändringar som kan ha inträffat eller kan komma att inträffa i den roll intresseorgani- sationerna spelar i den offentliga beslutsprocessen och i opinionsbildning- en.

Jag är liksom kommittén övertygad om organisationernas värde och betydelse för den fria opinionsbildningen. Kommittén har samtidigt pekat på den fara som kan ligga i ett stort inflytande för organisationerna över den offentliga beslutsprocessen. Staten bör dock iaktta stor varsamhet när det gäller lagreglering av partiernas och organisationernas verksamhet.

Det är glädjande att konstatera att vi i Sverige har ett mycket högt valdeltagande. Högt valdeltagande är ett mycket viktigt inslag i ett funge- ' rande representativt demokratiskt system. Därutöver krävs det också att de politiska budskapen presenteras för väljarna i sådana former attdessa har möjlighet och förmåga att värdera dem. Det kan med fog hävdas att förutsättningarna för detta aldrig har varit så goda som nu. Den allmänna utbildningsnivån är hög och informationsutbudet rikt. De studier som" utförts visar också att väljarnas information om politiska sakfrågor-och om kandidater i valen har ökat. Speciellt gäller det för kunskaperna om de kommunala valen. '

Möjligheterna för människorna här i landet att delta i den politiska beslutsprocessen har ökat också på annat sätt. Jag tänker då på att utländs- ka medborgare sedan år 1976 har rösträtt i de kommunala valen. om de har varit bosatta i Sverige i mer än tre år. Tyvärr kan'det konstateras att valdeltagandet inom gruppen sjunker. Första gången deltog nästan 60% av de röstberättigade utländska medborgarna medan valdeltagandet sedan sjunkit så att det i det senaste valet var 48 7.

I syfte att förbättra möjligheterna till politisk påverkan för de utlänningar här i landet som av olika skäl inte önskar bli svenska medborgare föreslog en majoritet i 1983 års rösträttskommitté i betänkandet (SOU 1984: l I och 12) Rösträtt och medborgarskap att i en första etapp medborgare i de nordiska länderna skulle ges rösträtt i svenska riksdagsval under samma förutsättningar som gäller i'de kommunala valen. Fyra av'kommitténs ledamöter reserverade sig mot förslaget. _

Remissutfallet över förslaget var övervägande negativt. och det visade sig att det inte skulle gå att uppnå tillräcklig enighet i riksdagen kring förslaget. Detta får därför för närvarande anses sakna aktualitet.

I stället utreder medborgarskapskommittén (A 1985:Ol) bl.a. i vilken mån man kan öka möjligheterna för medborgare i andra stater att samtidigt vara medborgare i Sverige. Om möjligheterna att tillåta dubbla medbor- garskap ökar. skulle flera invånare här i landet kunna få fullständiga politiska rättigheter. Starka skäl talar nämligen för att invånare från annat

land skall kunna bli svenska medborgare utan att ge upp sitt ursprungliga medborgarskap.

Det är min förhoppning att det den vägen skall gå att förbättra de i Sverige bosatta utländska medborgarnas möjligheter till aktivt deltagande i folkstyrelsen. Det är också viktigt att den politiska informationen når fram till dessa grupper.

Vid en analys av folkstyrelsens villkor är också massmediernas roll i den politiska debatten av intresse. Som folkstyrelsekommittén konstaterar har det blivit svårare för partierna och riksdagen att i konkurrens med eterme- dierna verka som aktuella politiska fora.

Den analys av folkstyrelsens villkor som folkstyrelsekommittén har gjort har inte lett till några meningsskillnader inom kommittén, och den har i allt väsentligt vunnit anslutning bland de remissinstanser som har behand- lat den. Jag ser det som värdefullt att kunna konstatera att det alltså föreligger en gemensam grund för den författningspolitiska diskussionen.

Med utgångspunkt i analysen har kommittén tagit upp ett stort antal frågor och lagt fram en rad förslag i syfte att förbättra folkstyrelsens villkor. Huvuddelen av övervägandena avser valfrågor i vid bemärkelse och frågor beträffande riksdagens arbetsformer. Rent allmänt kan man om kommitténs arbete säga att detta har tagit sikte på en vidareutveckling på den grundval som vår nya författning vilar på och inte har avsett sådana förändringar som skulle innebära avsteg från den författningspolitiska ut- vecklingen hittills i vårt land. Så t.ex. har kommittén inte ansett att möjligheterna att anordna folkomröstningar skall vidgas genom någon regel om beslutanderätt för en riksdagsminoritet eller genom s.k. folkini- tiativ eller att det bör införas någon författningsdomstol i vårt land. Jag delar kommitténs uppfattning i dessa frågor. Ett ökat inslag av folkomröst- ningar skulle försvaga det representativa styrelseskicket i vårt land och motverka strävandena att stärka riksdagens ställning. Konstruktionen med en författningsdomstol är främmande för vårt samhällsskick.

De förslag som folkstyrelsekommittén har lagt fram är enligt min mening väl underbyggda, ochjag anser att de skulle förbättra folkstyrelsens villkor på en rad punkter. Sammantagna skulle de med all sannolikhet förstärka medborgarnas möjligheter att göra sitt inflytande gällande i politiken. stärka riksdagens ställning som centralt politiskt forum och skapa bättre förutsättningar för handlingskraftiga regeringar. allt i enlighet med syftet med utredningsarbetet.

En förutsättning för att sådana författningspolitiska reformer skall kunna genomföras är dock som framgått att de har en tillräckligt stor anslutning. I kommitténs direktiv framhölls också det angelägna i att de förslag som skulle läggas fram hade en bred politisk förankring. Tyvärr måste man konstatera att någon tillräcklig bred politisk enighet inte har kunnat uppnås i en del av de frågor som kommittén har behandlat och där förslag har lagts fram. Remisshehandlingen och kontakter som senare tagits med riksdags- partierna tyder inte på någon åsiktsförändring av betydelse. Förutsättning- arna för en författningspolitisk reform får därför anses brista i motsvarande mån. Detta är att beklaga. Min förhoppning är dock att ett gemensamt ställningstagande i de huvudfrågor som kommittén har tagit upp eller i varje fall en del av dessa, ändå bör kunna åstadkommas på sikt.

Hänvisningar till S2

2.2. Valfrågor

De kanske viktigaste av valfrågorna är de som avser mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen, närmare bestämt förutsättningarna för en förlängning av mandatperioden för riksdagen, landstingen och kom- munfullmäktige från tre till fyra år samt frågan om gemensamma eller skilda valdagar för riksdagsval. landstingsval och kommunfullmäktigval.

Jag noterar med tillfredsställelse att de fyra största riksdagspartierna i och för sig är ense om att mandatperioden bör förlängas. ] detta avseende är enigheten också hos remissinstanscrna nästan total. Det är endast i frågan om valdagarna skall vara gemensamma eller ej som det råder delade meningar. Kommitténs majoritet förordar sålunda att den gemensamma valdagen skall bevaras. För att det politiska intresset inte skall minska i avsaknad av allmänna val under en period av fyra år kopplas till förslaget vissa åtgärder och rekommendationer. Tre ledamöter föreslår däremot att val till riksdagen skall hållas för sig och val till kommunfullmäktige och landsting för sig. Med fyraåriga mandatperioder innebär detta att allmänna val kommer att hållas vartannat år. En ledamot i kommittén föreslår att förhållandena skall förbli som de är. dvs. treåriga mandatperioder och bevarad gemensam valdag.

Mot denna bakgrund vill jag inte nu lägga fram något förslag i frågan. men som jag redan har antytt är det min förhoppning att det förr eller senare skall gå att få en tillräcklig enighet. så att mandatperioderna kan förlängas. .

En annan fråga där det inte har gått att uppnå politisk enighet av tillräcklig grad är kommitténs förslag om ändrad tidpunkt för kyrkofull- mäktigvalen. I denna fråga är också remissutfallet alltför splittrat för att man enligt min mening skall kunna lägga fram några förslag till förändring- ar. Frågan om sambandet mellan kyrkan och staten är inte heller slutligt löst. Jag anser inte att några förslag skall läggas fram som skulle kunna försvåra möjligheterna till en lösning av detta spörsmål. Härtill kommer att frågan har sådant samband med spörsmålet om mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen att den inte bör behandlas separat från detta.

Av övriga valfrågor som folkstyrelsekommittén har behandlat står frå- gan om vals—ärter i centrum. Den gäller främst det riksproportionella valsät- tet med spärr mot småpartier.

Frågan har aktualiserats bl. a. därför att två partier under hösten 1984 slöt avtal med varandra om samarbete i 1985 års val, ett avtal som enligt min uppfattning stred mot den överenskommelse i författningsfrägan som ett av dessa båda partier träffade med tre av de andra riksdagspartierna år 1967 och som var grundvalen för den partiella författningsreformen åren 1968 och 1969. Överenskommelsen innebär bl.a. att partier som får färre än fyra procent av rösterna inte skall erhålla någon tilldelning av mandat. Genom avtalet kan ett av de partier som ingått denna författningspolitiska överenskommelse sägas ha ensidigt ändrat de politiska spelreglerna i en fråga där bred enighet har utgjort grundvalen för utformningen av regle- ringen.

Efter en genomgång av frågan kommer kommittén till slutsatsen att man

bör slå vakt om det nuvarande valsättet. Den föreslår därför inte några Prop. 1987/88: 22 förändringar av de grundlagsregler som gäller valsystemet. Samtidigt stäl- ler den sig helt bakom de riktpunkter för konstruktionen av valsystemet som antogs vid 1967 års fyrpartiuppgörelse.

Jag ansluter mig också helt till den uppgörelse (SOU 1967: 26 s. 149). som innebär att valsystemet bör vara så utformat

1. att man med det undantag som anges i punkt 5 får en fördelning av riksdagsmandaten mellan partierna som är rättvisande med hänsyn till valresultatet i hela landet ('riksproportionalitet), _

2. att riksproportionalitcten inte kan rubbas genom konstlade partibild- ningar eller andra valtaktiska manövrer.

3. att riksproportionalitcten inte kan rubbas genom ändringari valkrets— indelningen.

4. att systemet leder till en tillfredsställande regional representation som också är så stabil som möjligt med hänsyn till kravet på riksproportionali- tet. '

5. att det försvårar för mycket små partier att vinna representation i riksdagen.

Däremot är jag i likhet med folkstyrelsekommittén inte för närvarande beredd att föreslå någon ytterligare författningsreglering av vårt valsätt eller någon förändring av grundlagsreglerna om detta. Att förbjuda valtekv nisk samverkan av den typ som förekom i 1985 års väl skulle kräva att man i RF inför ett nytt partibegrepp. som ställer tipp ett absolut hinder mot att olika former av konstlade partibildningar kan uppträda i valen och rubba proportionaliteten mellan övriga partier. Det är svårt att se att detta skulle låta sig göra utan att andra demokratiska värden sätts åsido. Såvitt kan bedömas skulle sålunda en sådan reglering bl.a. strida mot traditionen i vårt land att inte reglera partiernas interna förhållanden.

Det riksproportionella valsättet skall skapa styrkeförhållanden mellan partierna i riksdagen som rättvist återspeglar opinionen i väljarkåren. Det har därigenom ett stort demokratiskt egenvärde. Erfarenheterna från und- ra länder visar att det för demokratins funktionsduglighet är väsentligt att valsättet inte leder till en långtgående partisplittring i parlamentet. Regeln om att partier som inte har stöd hos minst fyra procent av hela väljarkåren inte skall kunna erhålla representation i riksdagen syftar till att förhindra sådan splittring. Då tanken att förhindra kringgående av dessa regler genom lagstiftning inte innebär någon bra utväg. är det desto viktigare att partierna i enlighet med de nyss angivna riktpunkterna handlar på ett sådant sätt att fyraprocentsspärren upprätthålls och att proportiont'iliteten inte rubbas mellan de partier som har ett röstetal som överstiger denna gräns. Jag vill inte utesluta alten annan utveckling kan framtvinga förny- ade överväganden om lagstiftning i ämnet trots de nackdelar som enligt det förut anförda är förenade med en sådan utväg.

Avslutningsvis vill jag i denna del liksom kommittén framhålla att de politiska partierna är ett bärande element i den svenska folkstyrelsen och att deras kamp om väljarnas förtroende utgör demokratins livsnerv. Det måste därför ankomma på partierna att i sitt uppträdande inför valen slå vakt om de grundläggande förutsättningar på vilka värt valsystem vilar.

Flertalet av de övriga förslag i valfrågor som folkstyrelsekommittén har lagt fram skall jag behandla i följande tre avsnitt. Jag vill bara här anmäla attjag avser att förorda dessa förslag. som i allt väsentligt har godtagits av remissinstanserna. I detta sammanhang finns det därför anledning att ta tipp endast ett förslag som har fått mera blandad remisskritik. Det gäller en förstärkning av persont'ulsmr'mzt'ntvr .

De svenska valen är i allt väsentligt ett val mellan partier. Vissa möjlig— heter till personval finns emellertid i nuvarande system: val mellan alterna- tiva listor med samma partibeteckning. strykning av namn på kandidater på valsedlar. ändring av rangordningen mellan kandidaterna eller uppfö- rande av nya kandidater med stöd av den fria nomineringsrätten. Per- sonvalsmomentet är dock i praktiken ganska litet.

Folkstyrelsekommittén har ansett att man bör underlätta för väljarna att inom ramen för sitt partival påverka vilka kandidater som väljs för ett parti. Ökade kontakter mellan väljare och valda skulle bli följden av en sådan förändring. Kommittén har därför föreslagit att väljarna genom en siffermarkering i en särskild rttta på valsedeln får ange om något annat än listans första namn skall placeras överst på valsedeln. Det översta namnet skulle i så fall inte behöva vara en kandidat som partiet har anmält till skydd för sin partibeteckning. något som innebär ett trndantag från vad som nu gäller om första nanm på valsedlar. _

Kommitténs förslag är dock inte enhälligt; en ledamot har reserverat sig och en annan anmält tveksamhet i ett särskilt yttrande.

Ett flertal remissinstanser har invändningar mot kommitténs förslag. Så har t. ex. nästan alla länsstyrelser som yttrat sig ansett att sammanräkning— en skulle försvåras och att det skulle behövas resursförsté'trkningar. Också valprövningsnämnden har haft invändningar mot förslaget.

För min del kan jag vara ense med kommitten om att det är bra om kontakterna mellan väljare och valda förbättras på olika sätt. Jag hyser dock en viss tvekan om det förstärkta personvalsmomentet verkligen kan leda till sådana förbättringar och om fördelarna med det trppväger de nackdelar som kan vara förenade med förslaget.

Jag tror att det blir ganska svårt att utan omfattande informationsinsat- ser få väljarna att förstå hur ett sådant system skall fungera. Risk finns att man komplicerar röstningen så att antalet underkända valsedlar ökar. ] praktiken kan markeringar tänkas bli gjorda på ett sådant sätt att det blir svårt att fastställa gränsen gentemot sådana ändringar av valsedlar som gör dessa ogiltiga. Man kan också tvivla på att det föreslagna systemet skulle få ett sådant genomslag i valen att det får någon praktisk betydelse.

Sktrllc emellertid möjligheten att flytta upp olika kandidatnamn på en valsedel verkligen få praktisk betydelse. finns det. å andra sidan risk för att sammanräkningsförfarandet kompliceras så att det kan bli svårt att få fram valresultaten i rätt tid. Redan i dag är det ett ganska ansträngt tidsschema för denna procedur. Enligt min mening är det inte acceptabelt. om man skapar ett system som kan befaras innebära att resultatet av ett val inte är färdigt i rätt tid. Risken för att valresultatet blir behäftat med fel kan också öka. Till detta kommer de kostnader som ett förstärkt personvalsmoment

skulle föra med sig och som skulle avse såväl information till väljare som ökade behov av valadministrativa resurser för valmyndigheterna.

Jag noterar också den tveksamhet som kommer till uttryck i valpröv- ningsnämndens enhälliga yttrande.

Härtill kommer att det under beredningen av ärendet i rcgeringskansliet med företrädare för riksdagspartierna visat sig att någon tillräcklig uppslut- ning kring förslaget inte finns.

Mot den nu angivna bakgrunden ärjag inte beredd att tillstyrka kommit- te'ns förslag i denna del.

2.3. Riksdagsfrågor

Riksdagens ställning i den politiska debatten

Som har framgått av min tidigare redogörelse har det varit en viktig uppgift för folkstyrelsekommittén att föreslå åtgärder i syfte att stärka riksdagens ställning som centralt politiskt forum.

Kommitténs bedömning är att riksdagens ställning i detta hänseende har försvagats under senare tid. ett förhållande som framför allt torde hänga samman med konkurrensen från massmedierna. Riksdagen bör därför enligt kommittén hävda sin ställning genom att ändra sina arbetsformer på flera sätt.

Kommittén anser för det första att det är nödvändigt att viktiga och intressanta debattärenden sprids ut bättre över året. För det andra måste aktualiteten i riksdagsarbetet förbättras. För det tredje är det viktigt att själva formerna för debatterna i riksdagen förändras med sikte på förkort- ning av inläggen och ökad livaktighet. Några förslag med den inriktningen lägger kommittén dock inte fram i sitt huvudbetänkande. I stället hänvisar den till att riksdagen under våren 1985 efter förslag av kommittén besluta- de (prop. 1984/85: 190, KU 36. rskr. 397. SFS 1985: SW) att på försök införa vissa ändrade regler som skulle skapa möjligheter att åstadkomma mer aktuella debatter.

Reformen innebar att det som en försöksverksamhet skulle prövas ett nytt frågeinstitut där frågorna skulle besvaras snabbare än tidigare. Vidare ändrades debattreglerna för bl. a. fråge- och interpellationssvar. Vid refor- men framhölls också andra möjligheter att få till stånd aktuella debatter i riksdagen, vilka däremot inte krävde författningsändring. Debatteri aktu- ella ämnen kunde vid behov anordnas på förslag av regeringen eller en partigrupp. remissdebattcr — dvs. debatter i anslutning till att en proposi— tion hänvisas till utskott — skulle kunna anordnas i större utsträckning och det skulle kunna införas informationsstunder på torsdagseftermiddagarna där regeringen redovisade viktigare regeringsbeslut.

Försöksverksamheten med det förändrade frågeinstitutet avsåg ur- sprungligen 1985/86 års riksmöte. Verksamheten har därefter. med vissa justeringar förlängts vid ett par tillfällen sa att de nu gäller vid l987/88 ars riksmöte (KU 1986/87: 34 rskr. 321 SFS 1987: 723).

l samband med det senaste beslutet om förlängning uttalade utskottet att det måste prövas ytterligare hur förbättringar skall kunna uppnås. Vid en

sådan prövning borde även vägas in hur olika lösningar inverkar på rege- ringens och regeringskansliets arbetsrutiner. Ett förslag skulle kunna före- ligga under hösten 1987 (KU 1986/87: 34 s. 5). Det finns därför enligt min mening inte någon anledning för regeringen att nu lägga fram några förslag i denna fråga. Min bedömning stämmer överens med kommitténs.

Liksom kommittén konstaterar jag vidare att förändringar på dessa områden inte kan åstadkommas enbart genom lagstiftningsåtgärder och rekommendationer. Alla goda krafter måste samverka.

En annan fråga som kommittén har berört och där det heller inte finns någon anledning för regeringen att nu föreslå några förändringar gäller spörsmälsinstitutets innebörd såvitt avser förhållandet mellan regeringen och de statliga myndigheterna. Denna fråga behandlades av verkslednings- kommitten i betänkandet (SOU 1985: 40) Regeringen. myndigheterna och myndigheternas ledning. Den kommittén ansåg att det förelåg oklarheter om institutets rätta innebörd när det gäller förhållandet mellan regeringen och de statliga myndigheterna. Enligt verksledningskommittén borde folk- styrelsekommittén söka undanröja dessa oklarheter.

Frågan diskuterades i riksdagen i samband med behandlingen av propo- sitionen om ledning av den statliga förvaltningen (prop. 1986/87: 99). Kon- stitutionsutskottet förklarade att frågan skulle komma att behandlas inom utskottets arbetsgrupp för riksdagsfrågor (KU 1986/87: 29 s. 14 f.). Riksda- gen hade ingen annan uppfattning i frågan (prot. 1986/87: 122 .

Jag återkommer i det följande till-andra frågor som rör arbetsformerna i riksdagen. '

Innanjag gör det villjag emellertid understryka det i och för sig självkla— ra förhållandet att riksdagens ställning som centralt politiskt forum inte endast beror på riksdagens arbetsformer utan främst är en spegling av vilken betydelse riksdagens verksamhet i praktiken har i_ den politiska beslutsprocessen. Olika tendenser gör sig här gällande såsom framgår av folkstyrelsekommitténs analys av folkstyrelsens villkor. Enligt min mening måste man vara på vakt mot eventuella tendenser till en utveckling som skulle innebära att riksdagens ställning försvagas.

Det kan i detta sammanhang finnas anledning att beröra en särskild fråga som har behandlats både av verksledningskommittén och folkstyrelsekom- mittén. nämligen bruket av s.k. ramlagstiftning och denna lagstiftningstek- niks betydelse för fördelning av det politiska beslutsfattandet mellan riks- dagen. regeringen och myndigheterna. Frågan har också tagits upp av bl.a. Svenska arbetsgivareföreningen i dess remissyttrande. Arbetsgivareför- eningen varnar för utvecklingen mot ökad användning av ramlagstiftning och betonar vikten av att arbetet med avreglering drivs med kraft.

Kritiken mot användningen av ramlagstiftning går bl. a. ut på att riksda- gen avhänder sig sin normgivningsmakt till förmån för regeringen och dess myndigheter och att det blir svårt att överblicka regelbeståndet och dess

effekter. . Konstitutionsutskottet anförde i sitt betänkande med anledning av den

s. k. verksledningspropositionen ("KU 1986/87: 29 s. 18 f.) att det var ange- läget att statsmakterna bättre följde tipp de materiella. ekonomiska och administrativa effekterna av beslutade föreskrifter. Ett första steg i denna

strävan skulle enligt utskottet vara att statsmakterna skaffade sig en bättre överblick av författningsbeståndet. Ett led i detta utgjordes av myndighe- ternas förteckningar över föreskrifter och allmänna råd som gällde den ljuli 1986 samt den sammanställning över givna normgivningsbemyndi- ganden som hade gjorts inom. statsrådsberedningen. Dessa redskap under- lättade enligt utskottet för "departementen att i samarbete med berörda myndigheter vcrkalför. att obehövliga och oklara bemyndiganden inom såväl riksdagens som regeringens primärområde skulle bli upphävda och oklara bemyndiganden i förekommande fall ersatta av tydligare delege- ringsföreskrifter. Ett andra led i strävandena att förbättra normgivnings- kontrollen skulle vara att skapa en effektiv organisation för utövandet av kontrollen. Utskottet pekade på flera möjligheter till detta.

Jag har i dessa delar ingen annan uppfattning än utskottet utan instäm- mer helt i vad detta har anfört om kontroll av normgivningsmakten. Detta arbete pågår också kontinuerligt i regeringskansliet.

Jag noterar också att frågan om behovet av ramlagstiftningstekniken för närvarande är föremål för riksdagens behandling med anledning av en motion (1986/872K232) och att den också tidigare har varit aktuell där (se KU 1983/84: 24 s. 13 ff. och 1986/87: 13 s. 4 ff.).

För egen del vill jag avslutningsvis bara framhålla att regeringen givetvis fortlöpande prövar frågan om hur författningar lämpligen bör vara utfor- made och därvid beaktar sådana omständigheter som har åberopats som skäl mot användning av ramlagstiftning. Jag vill tillägga attjag är tveksam till bruket av själva termen. eftersom denna i debatten används som beteckning på olika företeelser som man vill kritisera utan att man alltid gör klart för sig vad man avser. Varje lagstiftning som lämnar ett spelrum för tillämparen att göra olika bedömningar kan ju f.ö. betraktas som ramlagstiftning i vid bemärkelse. [ själva verket torde praktiskt taget all normgivning ha inslag av denna karaktär. Vad saken snarare gäller är — somjag ser det vilken detaljeringsnivå som bör tillämpas i lagstiftningen. All lagstiftning kan ju utformas mer eller mindre detaljerat. 1 den mån förutsebara fall ingående regleras ökar naturligtvis de lagstiftande orga- nens inflytande samtidigt som den tillämpande myndighetens eller domsto- lens blir mera begränsat. '

En sådan ordning kan ha fördelar från förutsebarhetssynpunkt men kan även vara förenad med nackdelar. Verkligheten låter sig inte alltid" beskri- vas och regleras i detalj och ett visst utrymme för anpassning i tillämpning- en bör ofta finnas. Frågan om hur detaljerat en lag bör utformas måste därför prövas noggrant utifrån de förutsättningar som föreligger i det särskilda fallet.

Jämnare arbetsrytm och effektivare budgetarbete i riksdagen

Kommittén har lagt fram flera förslag som avser att åstadkomma enjämna- re arbetsrytm och effektivare budgetarbete i riksdagen. Syftet med försla- gen är att stärka riksdagens möjligheter att skaffa sig ett samlat grepp om budgetfrågorna. att få till stånd en jämnare arbetsbelastning i riksdagen och att åstadkomma en fördjupning av budgetarbetet med jämna mellan- rum. '

Förslagen innebär i korthet följande. Finans- och skatteutskotten slås samman till ett utskott. finansutskottet. Härigenom uppnås ett närmare institutionellt samarbete mellan beredning- en av statsinkomsterna och riktlinjerna för utgiftspolitiken.

Behandlingen av budgetpropositionen och senare framlagda anslagspro- positioner tidigareläggs så att den i huvudsak är avslutad senast den 30 april. En förutsättning för detta anser kommittén vara att propositioner som rör ur budgetpropositionen utbrutna punkter läggs fram senast den 25 februari i stället för som nu den 10 mars. Vidare anser kommittén det nödvändigt att utskotten i större utsträckning än för närvarande avstår från att i samband med budgeten behandla motioner utan direkt koppling till anslag för kommande budgetår. Organisationen av utskottsbehandlingen bör också förändras. För att kunna slutföra budgetarbetet vid den föreslag- na tidpunkten måste alla utskott engageras i budgetarbetet på ett mer likvärdigt sätt än nu.

För att åstadkomma den ökade koncentrationen av budgetprocessen föreslår kommittén att riksdagen tar initiativ till en översyn av utskottsor- ganisationen med sikte på att åstadkomma en jämnare fördelning av bud- getärendena.

Kommittén föreslår också att systemet med fördjupad budgetprövning vart tredje år av myndigheternas förvaltningsanslag utvidgas till att gälla också sakanslag.

För att åstadkomma att utskotten i större utsträckning än för närvarande sammanträder under sommaruppehållet och tidigt under riksmötet föror- dar kommittén som huvudregel att betänkanden i ärenden som uppskjutits från ett riksmöte till nästa inom samma valperiod skall avges av utskotten före den 1 november.

Slutligen föreslår kommittén att en beredningsdelegation till talmans- konferensen skall inrättas för att förstärka talmannens och partigruppernas inflytande över arbetsplaneringen.

Remissutfallet på dessa delarav betänkandet är genomgående positivt. Inledningsvis vill jag för egen del framhålla att frågor om riksdagens arbetsformer av tradition behandlas internt inom riksdagen och utan såda- na initiativ från regeringens sida som annars är det vanliga i lagstiftningsar- betet. Om en sådan fråga har beretts i en av regeringen tillsatt utredning, ligger det i princip närmast till hands att regeringen överlämnar utrednings- förslagen till riksdagen utan något eget ställningstagande. Vissa arbets- formsfrågor som gäller riksdagen kan emellertid ha mera generell räckvidd och även t. ex. inverka på regeringens eget arbete. och det är då naturligt att regeringen behandlar dem som det stora flertalet ärenden men med beaktande av att det kanske ända primärt är en fraga som rör riksdagens interna förhållanden. Bland de förslag fran folkstyrelsekommittén som jag nyss har redovisat finns både sådana som enbart-avser riksdagens interna arbetsformer och sådana som får anses ha betydelse både från allmän synpunkt och för regeringens verksamhet. Till den första kategorin hör förslagen om en översyn av utskottsorganisationen. tidsfristen för utskottsbetänkanden i uppskjutna ärenden och en bcredningsdelegation till talmanskonferensen. Jag förordar därför att regeringen i dessa delar bara överlämnar förslagen till riksdagen för överväganden där. Av praktiska skäl bör detta lämpligen

ske på det sättet att kommitténs förslag till lagändringar tas in i det förslag Prop. 1987/88: 22 till ändring i RO som skall föreläggas riksdagen i detta ärende.

Beträffande övriga här behandlade förslag av kommittén villjag göra den allmänna kommentaren att jag anser att de i huvudsak förefaller väl avväg- da och bör kunna leda till förbättringar i riksdagsarbetet. Vissa av dem behöver dock övervägas ytterligare.

En central fråga i sammanhanget är förslaget att skapa en ökad samord- ning i budgetarbetet bl.a. genom en sammanslagning av finans- och skatte- utskotten. Efter samråd med chefen för finansdepartementet vill jag i princip ställa mig bakom kommitténs förslag i denna del med den helt självklara utgångspunkten att en sammanslagning av utskotten inte får leda" till att förutsättningarna för beredningen av skatteärenden försämras. Jag är också beredd att godta den föreslagna ändringen av tiden för avgivande av anslagspropositioner. Dessa frågor hänger dock så nära samman med förslaget om en allmän översyn av utskottsorganisationen attjag inte anser att det nu finns underlag för att gå fram med något förslag.

För egen del vill jag därför efter kontakter med företrädare för de andra partierna — förorda att genomförandet av de förslag som senast har berörts och som har med budgetprocessen att göra får anstå till dess översynen av utskottsorganisationen är genomförd.

Samtliga dessa frågor med anknytning till budgetprocessen är av primärt intresse för riksdagen. Det ligger därför enligt min mening närmast till hands att det fortsatta arbetet i frågorna bedrivs i anslutning till det angivna översynsarbetet. Jag utgår från att man vid de fortsatta övervägandena i så fall tar del av vissa av de erfarenheter som har gjorts i samband med budgetberedningen i regeringskansliet.

För att ett genomförande av de förslag kommittén har lagt fram inte skall försenas i avvaktan på att en grundlagsändring kan genomföras, föreslår jag emellertid att de grundlagsbestämmelser som gäller finans- och skatte- utskotten ändras så att riksdagen har valfrihet i frågan om dessa bör slås samman eller ej. 1 RO bör göras de följdändringar som föranleds av detta.

Däremot bör andra ändringar i RO som kommittén har föreslagit och som avser här behandlade frågor alltså inte genomföras förrän riksdagen har tagit ställning i huvudfrågan. De förslag som jag då avser är de som gäller tidpunkten för anslagspropositioner och ändrad utskottsorganisa- tion.

Till slut vill jag i frågan om fördjupad budgetprövning vart tredje år erinra om att det i propositionen (1986/87: 99) om ledning av den statliga förvaltningen föreslogs att den försöksverksamhet som bedrevs med för- djupade anslagsframställningar och treåriga budgetramar borde fortsätta och att ytterligare utvecklingsarbete borde ske.

Frågan diskuterades våren 1987 i konstitutionsutskottet (KU 1986/87: 29 s. 41) i samband med behandlingen av verkslcdningspropositionen. Ut- skottet uttalade då att eftersom regeringen hade uppmärksamheten riktad på denna fråga det inte fanns anledning för riksdagen att göra något uttalande i ärendet. Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning (rskr. 1986/87: 226).

För min del anserjag att det i detta sammanhang inte finns anledning för regeringen eller riksdagen att på nytt behandla denna fråga.

Övriga frågor om riksdagens arbetsformer

Av de övriga förslag som kommittén lagt fram gäller vissa enbart riksda- gens egna arbetsformer. Sådana förslag finns det som nämnts inte någon anledning för regeringen att ta egen ställning till. Jag tänker då på förslagen- om proportionell fördelning av samtliga utskottsplatser. om krav på att utskotten i sina betänkanden skall redovisa skälen till att en begäran om upplysning eller yttrande har avslagits och om sammanträden i utskott när riksmöte inte pågår. Jag förordar därför att förslagen överlämnas till riks- dagen för övervägande.

Andra av kommitténs förslag är av intresse för både riksdagen och regeringen, nämligen förslagen om offentliga utskottsutfrågningar. utökad motionsrätt och tidsfristen vid grundlagsändringar. Jag återkommer till dessa frågor i avsnitt 6—8. '

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1987/88:22: Avsnitt 12

2.4. Vissa frågor som rör regeringen

Två frågor som har ingått i utredningsarbetet på det konstitutionella områ- det gäller proceduren för regeringsbildning och regeringens beslutsformer. Folkstyrelsekommittén har inte föreslagit några förändringar såvitt avser dessa frågor.

Kommittén har diskuterat om talmannens förslagsfunktion vid statsmi- nistervalet skulle kunna ersättas med "en rätt för honom att utse statsminis- ter. Kommittén har enhälligt stannat för att inte föreslå några förändringar i detta avseende. Även om jag har kvar den uppfattning som jag uttalade i kommitténs direktiv — att den obligatoriska omröstningen om talmannens statsministerkandidat borde kunna avskaffas vill jag i detta läge inte driva frågan vidare. '

] likhet med folkstyrelsekommittén anserjag att det inte i RF bör läggas fast en regel om regeringens beslutsformer. Behovet av och utformningen av beslutsregler kan vara olika för olika regeringar. Att då i RF ha en beslutsregel som blir tillämplig på varje typ av regering kan inte vara lämpligt. Det står ju varje regering fritt att anta en beslutsregel i form av förordning. intern arbetsordning eller på annat sätt. Något behov av lag- stiftning i frågan föreligger därför inte.

8. Tidsfristen vid förslag till-grundlagsändringar ändras

Mitt förslag: Den minsta tid som enligt huvudregeln skall förflyta mellan den tidpunkt då ett förslag till grundlagsändring första gången anmäls i riksdagens kammare och valet förkortas från tio till nio månader.

Kommitténs förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna har- inte kommenterat frågan särskilt. Skäl för förslaget: Grundlag stiftas genom likalydande beslut vid två riksmöten med val emellan. Vidare gäller att minst tio månader skall förllyta mellan den tidpunkt då ett grundlagsärende anmäls i riksdagens kammare och valet. Konstitutionsutskottet har dock möjlighet att senast vid ärendets beredning i utskottet medge undantag från tiomånadersfris- ten. Ett sådant beslut förutsätter fem sjättedels majoritet vid omröstningi utskottet (8 kap. 15 & RF).

Den särskilda tiomånadersregeln infördes i RF år 1979 (prop. Prop.]987/88122

' 1978/79: 195. KU 39, rskr. 35.9. KU '1979/80: 1. rskr. 2,ISFS 1979: 933). Som motiv för förslaget anfördes det angelägna i att grundlagsförslag med stor principiell och praktisk räckvidd inte behandlas i riksdagen mot slutet av riksmötet närmast före valet. något som under de närmast föregående decennierna i praktiken hade varit regel. '

Efter motioner i ärendet beslutade riksdagen hösten 1982 att uppdra åt regeringen att se över bl. a. denna fråga och verka för att en ändring skulle kunna genomföras i bred enighet (KU 1982/83: 9. rskr. 651.

Folkstyrelsekommittén har-behandlat frågan och enats om att tidsfristen vid grundlagsändringar bör förkortas från tio till nio månader.

Höstmånaderna är en arbetstyngd tid inom regeringskansliet och alla resurser är hårt ansträngda. En förskjutning av tidsfristen med en månad skulle medföra vissa lättnader i detta avseende utan att syftet med bestäm— melsen skulle bli nämnvärt mindre väl tillgodosett. Ävenjag föreslår därför att tiden för att lägga fram förslag till grundlagsändringar förkortas från tio till nio månader före valet. Detta innebär att propositioner med grundlags- förslag skall anmälas i kammaren senast i mitten av december året före valet.

Också beträffande s.k. rättighetsbegränsande lagstiftning gäller. med några undantag. ett särskilt lagstiftningsförfarande. Detta regleras i 2 kap.

12 å" tredje stycket RF och innebär att en minoritet i riksdagen — minst tio" ledamöter kan få till stånd att ett lagförslag skall vila i minst tolv månader innan det antas av riksdagen. '

Riksdagens uppdrag till regeringen och därigenom till folkstyrelse- kommittén avsåg även denna frågaÄKommittén har dock enhälligt ansett att det beträffande denna tidsfrist saknas tillräcklig erfarenhet för att bedöma om dess längd är lämplig. Kommittén har därför inte lagt fram något förslag om förkortning av uppskovstiden. Med hänsyn härtill vill jag inte förorda någon förändring på denna punkt. även om det finns ett visst samband mellan längden på de båda tidsfristerna som skulle kunna motive- ra samma förkortning av dem.

9. Rätten-till det statliga stödet till politiska partier utvidgas inte

Min bedömning: lngen sänkning görs av nuvarande gräns på 2.5 procent i röstande] vid riksdagsval som förutsättning för att statligt stöd skall utgå till ett politiskt parti. '

Skälen för min bedömning: Mitt förslag i fråga om förhandsanmälan av partier (avsnitt 4) föranleder en viss jämkning av lagen (19721625) om statligt stöd till politiska partier (omtryckt 1987: 876). Jag återkommer till detta i specialmotiveringen men vill här ta upp en annan fråga om ändring i den lagen.

1 den framställning från Miljöpartiet de gröna som jag nämnde i inled- ningsavsnittet begärs att den undre gränsen för den röstandel vid riks- dagsval som berättigar till statligt stöd enligt den nyss nämnda lagen sänks från nuvarande 2,5 procent till 1 procent. '

Det statliga stödet till politiska partier har enligt lagen två huvudformer: partistöd och kanslistöd-"(l ä). Partistödet utgår som mandatbidrag (2 5). Mandatbidraget utgörs av ett belopp per vunnet mandat i" riksdagen. Det finns vissa upp- och avtrappningsreglcr i syfte bl.a. att över tid jämna ut bidragssumman vid förändringari valresultaten. Om ett parti inte har blivit företrätt i riksdagen vid något av de riksdagsval som skall beaktas enligt dessa regler, får partiet i stället för vunna mandat tillgodoräkna sig det antal hela tiondels procentenheter som partiet har fått utöver 2.5 (3 5). Detta betyder att 2,6 procent anses motsvara ett mandat, 2.7 två mandat osv. upp till 3.9 procent som motsvarar ljorton mandat. Denna reglering skall ses i belysning av-att ett parti som har 4 procent av rösterna får fjorton mandat i riksdagen. Den regleringen innebär att också ett parti som inte lyckas vinna något riksdagsmandat vid de relevanta valen får stöd, om det uppnår ett valresultat på minst 2.6 procent av rösternai hela landet.

Kanslistödet utgår som grundstöd och tilläggsstöd (5 Ö). Varje parti som iett riksdagsval har fått 4 procent röstandel får ett helt grundstöd (6 é). Ett parti som har blivit företrätt i riksdagen utan att uppnå 4-procentsgränsen får så många tjortondclar av ett helt grundstöd som motsvarar antalet vunna mandat (7 %$). Tilläggsstödet beräknas på motsvarande sätt på grundval av antalet vunna mandat (8 $%).

Lagens utformning bygger på förslag från en kommitté, i vilken företrä- dare för de fem riksdagspartierna enhälligt anslöt sig till vissa principer för det statliga partistödet. En av dessa principer var att bidrag borde utgå endast till de partier som hade ett inte obetydligt stöd i väljaröpinionen, manifesterad i allmänna val (SOU 1972: 625. 45. prop. 1972: 126 s. 8, KU 1972155 s. 2). Som har framgått har denna princip kommit till uttryck i lagen på så sätt att statligt stöd förutsätter antingen åtminstone ett vunnet riksdagsmandat eller en minsta röstandel på 2,6 procent.

Denna procentgräns användes sedan i samband med stiftandet av val- lagen i fråga om rätten att få kostnadsfria valsedlar i riksdagsval (KU 1972: 49 s. 27). Senare har gränsen för kostnadsfria valsedlar sänkts så att den nu utgör 1 procents röstandel (prop. 1984/85: 119"). Därvid torde frågan om en sänkning av gränsen för det statliga stödet till politiska partier inte ha aktualiserats.

För min del anserjag att det inte finns något nödvändigt samband mellan gränsen för statligt stöd till politiska partier och gränsen för den röstandel som berättigar till kostnadsfria valsedlar. Att nu föreslå en sänkning av den förstnämnda gränsen skulle utgöra ett avsteg från den fempartiövercns- kommelse som ligger till grund för lagstiftningens utformning. Jag är inte beredd att ta initiativ till något sådant. Jag noterar ocksåi sammanhanget att frågan har väckts direkt i riksdagen av en ledamot i en motion (1986/87zK708) som ännu inte har blivit behandlad av riksdagen.

- 10 Kostnader

Kostnaderna för administration av allmänna val täcks i huvudsak via det s.k. valanslaget (H.5') inom justitiedepartementets område samt av kom- munerna. Lönekostnader för medverkande personal inom riksskattever- ket, länsstyrelserna. de lokala skattemyndigheterna samt vid de svenska utlandsmyndigheterna särredovisas inte utan belastar respektive myndig- hets anslag.

Av de här presenterade förslagen är det bara förhandsanmälan av partier som beräknas medföra ökade kostnader. Eftersom förslaget förutsätter att alla partier, även nya partibildningar, informeras om anmälningsplikten bör information ges såväl genom TV som i rikstäckande annonsering. Kostnaden härför beräknas uppgå till ca 0,4 milj. kr. per valår, vilket innebär ca 0,13 milj. kr. i genomsnittlig årlig kostnad. Något beslut om valanslag för dessa kostnader bör emellertid inte fattas förrän i samband med att riksdagen tar ställning i frågan. Jag avser därför att senare åter- komma i denna del.

Hänvisningar till S9

11. Upprättade lagförslag '

I enlighet med vadjag nu har anfört har inom justitiedepartementet upprät- tats förslag till ' 1. lag om ändring i regeringsformen. .. lag om ändring i riksdagsordningen. 3. lag om ändring i vallagen (1972: 620). .. . lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofullmäktigval, . lag om ändring i lagen (1987: 000) om brevröstning i Förbundsrepubli— ken Tyskland. . 6. lag om ändring i folkomröstningslagen (1979: 369),- 7. lag om ändring i lagen (1972: 625) om statligt stöd till politiska partier. 0

11.4;

12. Specialmotivering

12.1 Förslaget till lag om ändring i regeringsformen 3 kap.

7 s"

I enlighet med vad som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 4) om att endast partier som i förväg har anmält sitt deltagande i val skall få delta i mandatfördelningen, hari första stycket den nuvarande partidefmi- tionen ersatts med en föreskrift av sådan innebörd.

4 kap. 3 s

Ändringen har motiverats i avsnitt 2.3.

Prop. .1987/88: 22

8 kap. 6 &

Ändringen gör det möjligt att slå samman finans- och skatteutskotten. se avsnitt 2.3. I och för sig möjliggör den också att något annat utskott än skatteutskottet beslutar lag om indirekt skatt tillsammans med finansut- skottet. om det andra utskottet är det som handlägger ärenden om den aktuella skatteformen.

15%

Skälet till denna ändring återfinns i avsnitt 8.

Hänvisningar till S12

12.2. Förslaget till lag om ändring i riksdagsordningen

] kap. Tilläggsbestämmelse 1.7.4

Bestämmelsen innehåller kommitténs förslag om att en beredningsdelega- tion skall inrättas till talmanskonferensen.

3kap. 115

Ändringen i andra stycket innebär att riksdagens ledamöter skall ges rätt att motionera med anledning av samtliga skrivelser från regeringen (se avsnitt 7).

Enligt 3 kap. 11 5 är följdmotionstiden 15 dagar, räknat från den dag då det ärende som föranlett motionen anmäldes i kammaren. Om en proposi- tion har blivit återkallad, får enligt 3 kap. 19 & tredje stycket motioner väckas med anledning därav inom sju dagar från det att återkallelsen anmäldes i kammaren. Sådan återkallelse sker genom skrivelse och följd- motionstiden på en sådan skrivelse är därför något kortare än på andra skrivelser. En erinran om detta finns sist i andra stycket.

13%

Ändringen innebär att riksdagens ledamöter ges rätt att motionera med anledning av samtliga redogörelser från riksdagsorgan (se avsnitt 7).

4 kap. 1 &

En rätt för riksdagens ledamöter att motionera med anledning av samtliga skrivelser från regeringen leder till att alla skrivelser skall hänvisas till utskott. Undantag från denna regel görs endast i två fall.

Skrivelser som innebär återkallelse av en proposition leder enligt till- läggsbestämmelse 3.19.1 till att talmannen avskriver det ärende som väckts med anledning av propositionen och underrättar det utskott till

vilket propositionen hänvisats. Något behov av att hänvisa skrivelsen till utskottet föreligger därför inte. Väcks enligt 3 kap. 19 & motioner med anledning av återkallelscn ger dessa upphov till ett nytt ärende. varför de självfallet skall hänvisas för beredning till något utskott.

Enligt 2 kap. 10 å andra stycket regeringsformen kan regeringen genom skrivelse meddela riksdagen att ett förslag om skatt eller statliga avgifter är att vänta. Utskottsberedning av en sådan skrivelse innan förslaget'har presenterats i form av en proposition skulle inte fylla någon funktion. Skrivelsen ger visserligen upphov till motionsrätt och eventuella motioner hänvisas till det berörda utskottet. men utskottsbehandlingen av sådana motionerborde normalt böra anstå till dess regeringens proposition och de motioner som den har gett upphov till har hänvisats till utskottet.

Tilläggsbestämmelse 4.2.1

Upphävandet av andra stycket föranleds av kommitténs förslag om tillsät- tande av utskotten enligt de nya 4 kap. 3 a och 3 b 55.

3 a och b åå

Paragraferna innehåller kommitténs förslag till nya regler om tillsättningen av utskotten.

5.5

Ändringen är redaktionell och har skett med anledning av den nya lydelsen av 8 kap. 6 & RF.

8?

Det nya tredje stycket innehåller kommitténs förslag om att betänkanden i uppskjutna ärenden i regel skall avges senast i oktober.

Tilläggas/Jestämnu'lse 4.8. I

Ändringen är redaktionell. Den är föranledd av ändringarna i 8 kap. 6 & RF. '

'I'illäggsbcstömma/se 4 .8.2

Denna nya bestämmelse. som har föreslagits av kommittén. hänger sam- man med det nya tredje stycket i 4 kap. 8 5.

105

I första stycket har tagits in en hänvisning till den regel i 12 &" som'innebär att en företrädare för en statlig myndighet inte är skyldig att lämna hemliga uppgifter vid ett offentligt utskottssammanträde.

Andra stycket innehåller kommitténs förslag om att utskotten i sina Prop. 1987/88:22 betänkanden skall redovisa skälen till att en begäran om upplysning eller yttrande har avslagits.

1115

Paragrafen innehåller kommitténs förslag i fråga om utskottssammanträ- den under den tid då riksmöten-inte pågår.

Tilläggsbesrämmelse 4. I I .3

Ändringen är redaktionell. Den är föranledd av den nya lydelsen av 8 kap. 6 %$ RF.

12?

Genom tillägget i första stycket har en möjlighet öppnats för utskotten att anordna offentliga utskottsutfrågningar. Detta har motiverats i avsnitt 6.

För att en myndighetsföreträdare vid en offentlig utfrågning inte skall behöva lämna uppgifter för vilka sekretess normalt gäller hos myndigheten har i det nya andra stycket gjorts ett undantag från huvudregeln om uppgiftsskyldighet i 10 5 första stycket. 1 och för sig omfattas även statsrå- den och tjänstemännen i regeringskansliet av denna undantagsregel. Att statsråden inte är skyldiga att lämna upplysningar framgår dock redan av 4 kap. 10 så första stycket. Det kan tilläggas att bestämmelsen i 12 kap. 1 & RF om konstitutionsutskottets granskningsrätt endast avser protokoll över regeringsbeslut med tillhörande handlingar och inte gäller muntlig informa- tion från statsräden. _

Som nämnts i den allmänna motiveringen föreslås att ändringen av denna paragraf skall träda i kraft redan den 1 januari 1988.

Tilläggsbe.t'lämmelsc 4 . 12. I

Bestämmelsen är ny. Den har motiverats i avsnitt 6. Också denna bestäm- melse föreslås träda i kraft den 1 januari 1988.

7 kap.

Tilläggsbcstiimmelse- 7.2.3

Ändringen är redaktionell.

8 kap. Tilläggshestiimmt'lse 8. [2.2

Ändringen är redaktionell.

Ikraftträdande

] enlighet med vad som anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 6) föreslås att offentliga utskottssammanträden skall kunna hållas fr.o.m. den 1 januari 1988. 1 så fall måste en särskild lag med en sådan ändring i RO beslutas, medan övriga förslag som avser RO får anstå till efter det att det andra beslutet om ändringar i RF har fattats. Det torde ankomma på utskottet att göra den uppdelning som behövs. Det kan påpekas att änd- ringen i 4 kap. 10 & första stycket hänger samman med förslaget om offent- liga utskottssammanträden. medan ändringen i andra stycket ingår bland de förslag som överlämnas till riksdagen utan eget ställningstagande.

12.3 Förslaget till lag om ändring i vallagen (1972: 620) 5 kap.

Ändringarna i kapitlet har motiverats i avsnitt 4. l sak stämmer bestämmel- serna nära överens med kommittéförslaget.

1 5

Första meningen i första stycket anger att partier som skall delta i val ska/[ anmäla sitt deltagande till den centrala valmyndigheten. Andra stycket erinrar om vad som inträffar om en sådan anmälan inte görs. nämligen att valsedlar som upptar beteckningen för ett parti som inte har anmält sitt deltagande i valet blir ogiltiga.

Andra meningen i första stycket anger att partierna också kan anmäla kandidater i valet. En erinran om betydelsen av en sådan anmälan finns i tredje stycket. Där hänvisas till föreskrifterna i 6 kap. 3 & tredje stycket och 14 kap. 5 5 om att det första namnet på en valsedel för ett parti som har anmält kandidater skall vara en av de anmälda; i annat fall bortses vid sammanräkningen från alla namn på valsedeln. Den tillgodoräknas då vid röstsammanräkningen endast partiet. Tillsammmans bildar dessa regler ett skydd för partibeteckningen.

2ä.

Föreskrifterna i paragrafen avser sättet och tiderna för anmälan om delta- gande i val.

35

Paragrafen innehåller en regel om skyldighet att i en anmälan om valdelta- gande uppge partiets beteckning.

4.5

Paragrafen. som motsvarar nuvarande första stycket i paragrafen. reglerar för vilka val en anmälan kommer att gälla. lnnehållet motsvarar vad som

Prop. 1987/88: 22

nu gäller om verkningarna av ett beslut om registrering av en partibeteck- Prop. 1987/88: 22

ning.

55

Paragrafen motsvarar den nu gällande 7 5.

65

Paragrafen motsvarar nuvarande 8 &.

75

Första stycket svarar mot nuvarande 3 5 första stycket 4 och 5. En över— gångsbestämmelse i anslutning till första stycket återfinns efter ikraftträ- dandebestämmelsen.

Andra stycket motsvarar 4 5 andra stycket i gällande lydelse av lagen.

85

Paragrafen motsvarar nuvarande 5 5.

95

Ändringarna är redaktionella.

6kap. '35

Ändringen beror på att den tidigare ordningen med registrering av partibe- teckningar har upphävts.

55

I första och andra styckena har en justering gjorts med anledning av de nya reglerna om anmälan om valdeltagande i 5 kap.

7a5

Paragrafen, som är ny. har behandlats i avsnitt 5.

95

Den ändring som föreslås är motiverad av förslaget om förhandsanmälan av partier som önskar delta i val.

7 kap. 2 5

1 andra stycket har införts den nya bestämmelsen att fristen för att skicka ut röstkort vid extra val till riksdagen skall vara 16 dagar före valdagen (se avsnitt 3). '

En förutsättning för att omval skall ske är att det har förekommit något som kan antas ha inverkat på valutgången. Det är således i omvalsfallen regelmässigt önskvärt med en viss snabbhet i förfarandet. så att man så snart som möjligt kan få ett slutgiltigt avgörande. Bestämmelsen skall därför också tillämpas vid omval av landstingsledamöter och kommunfull- ' mäktige. .

9 kap. 6 5

' Ändringen föranleds av förslaget om förhandsanmälan av partier som

önskar delta i val.

10 kap. 1, 7 och 13 55

Ändringarna har behandlats i avsnitt 3 och innebär förkortade tidsfrister för förtidsröstning vid extra val och vid omval.

11 kap.

6 a 5

Ändringarna i andra stycket av tiderna för anordnande av valsedelsförsän- delser vid andra val än de ordinarie valen är en följd" av att tiderna för förtidsröstningen vid sådana val har ändrats (jfr 10 kap. 1; 7 och 13 55).

14 kap. 4 5

Genom ändringen i första stycket 1, som har behandlats i avsnitt 5. ersätts den nuvarande regeln att en valsedel som upptar mer än en partibeteckning skall ogiltigförklaras med en föreskrift om att valsedeln är ogiltig. om det inte klart framgår av den vilket parti den avser.

I punkt 2 i första stycket föreskrivs om ogiltighet av en valsedel som upptar beteckningen för ett parti som inte har anmält sitt deltagande i valet tjfr5 kap. 1 5).

55

Ändringen i första stycket 3 är redaktionell.

14 kap. ' ' ' Prop. 1987/88: 22

9och15b55

Tillägget i fjärde styckena i de båda paragraferna, har behandlats i avsnitt 5. ' '

Övergångsbestämmelserna

Bestämmelsen i punkt 2.har berörts i den allmänna motiveringen (avsnitt 4) och under 5 kap. 75 första stycket. Punkt 3 innehåller en motsvarande övergångsbestämmelse i anslutning till 6 kap. 3 5.

Hänvisningar till S12-2

12.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofullmäktigval

8a5

Paragrafen är ny. Den innebär att ordningen med förhandsanmälan av partier som önskar delta i val skall tillämpas också vid kyrkofullmäktigval (se avsnitt 4). Regeringen har möjlighet att föreskriva att anmälan skall göras till en annan myndighet än den centrala valmyndigheten. Av prak- . tiska skäl kan nämligen länsstyrelserna vara lämpligare som mottagare av anmälningarna. Det blir i så fall dessa som skall kungöra anmälningarna enligt andra stycket.

13a5

Denna nya paragraf motsvarar- den nya bestämmelsen i 6 kap. 7 a 5 val- lagen.

15, 30 och 3755

Ändringarna. som innebär förkortade tidsfrister vid omval, motsvarar de ändringar som har gjorts i 7 kap. 2 5. 10 kap. 1 5 och 11 kap. 6 a 5 val- lagen. -

285

Ändringen svarar mot ändringarna i 6 kap. 5 5 vallagen.

Hänvisningar till S12-4

12.5. Förslaget till lag om ändring i lagen (1987: 000) om brevröstningi Förbundsrepubliken Tyskland

25 Ändringen i fjärde stycket motsvarar ändringen i 10 kap. 7 5 vallagen.

12.6. Förslaget till lag om ändring i folkomröstningslagen (1979: 369)

65

Eftersom en ändrad tidsfrist för utsändning av röstkort bör gälla också vid folkomröstningar som äger rum i samband med extra val har en ändring gjorts i första stycket som motsvarar den i 7 kap. 2 5 vallagen.

De nya tidsfristerna vid förtidsröstning blir tillämpliga i samband med sådana folkomröstningar genom hänvisningarna i 10 5 till bestämmelserna om extra val i 8— 12 kap. vallagen. '

12.7. Förslaget till lag om ändring i lagen (1972: 625) om statligt stöd till politiska partier

Såsom aviserats i avsnitt 9 har 1 5 ändrats med anledning av de nya reglerna om förhandsanmälan av partier som skall delta i val. För att markera att endast partier som har anmält sitt deltagande i ett riksdagsval har rätt till statligt stöd enligt lagen har ett tillägg gjorts till paragrafen, som justerats också redaktionellt.

Den nya regleringen i vallagen och denna lag får en viss effekt i fråga om stödet när valsamverkan har skett mellan två eller flera partier som deltar i valet under ett av partiernas beteckning. Om en person har valts in i riksdagen därför att han har varit upptagen på detta partis valsedlar och han sedan uppträder i riksdagen som företrädare för ett. annat av de samverkande partierna, blir han inte berättigad till grundstöd enligt 7 5 i lagen (förutsatt givetvis att inte också hans "rätta" parti har anmält sitt deltagande i valet). Nuvarande bestämmelser har däremot ansetts medföra en sådan rätt (partibidragsnämndcns beslut 1987-09-03).

Hänvisningar till S12-7

13. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till

1. lag om ändring i regeringsformen.

2. lag om ändring i riksdagsordningen.

3. lag om ändring i vallagen (1972: 620).

4. lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofullmäktigval,

5. lag om ändring i lagen (1987:000) om brevröstning i Förbundsrepubli- ken Tyskland.

6. lag om ändring i folkomröstningslagen ( 1979: 369),

7. lag om ändring i lagen (19721625) om statligt stöd till politiska partier.

14. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Folkstyrelsekommitténs sammanfattning

Analys av folkstyrelsens villkor

Förutsättningarna för folkstyrelsen har i flera avseenden förändrats radi— kalt under de senaste decennierna. Den offentliga verksamhetens tillväxt under 1960- och 1970-talen saknar motstycke i modern tid. Speciellt stark har tillväxten varit i kommunerna. Även om tillväxttakten blir lägre i framtiden skapar den utveckling som redan skett stora och betydande styrbarhetsproblem. som ställer nya krav på folkstyrelsen-och de folkvalda politikerna.

Den kommunala självstyrelsen har förändrats. Mest genomgripande har förändringarna varit i primärkommunerna. En omfattande förvaltningsap— parat har vuxit fram och ersatt den tidigare lekmannaförvaltningen. Den kommunala verksamheten bär på ett annat sätt än tidigare upp politisk aktivitet. Den politisering av den kommunala verksamheten som inträffat kommer att bestå.

En för folkstyrelsen väsentlig konsekvens av den kommunala utveck- lingen är att riksdagsledamöterna i allt mindre utsträckning har kvar upp- drag som förtroendevalda i landstings- och primärkommuner. Det är vik- tigt att den förståelse för och aktuella kunskap om den kommunala verk- samheten som uppdragsföreningcn gav, kan uppnås genom andra kontakt- former. Riksdagsledamöterna behöver mer tid att informera sig om den kommunala verksamheten i valkretsarna och att fungera som kontaktlän- kar mellan den lokala verksamheten och rikspolitiken.

Även om en rad nya organ och kanaler för information och påverkan tillkommit. spelar de politiska partierna fortfarande en ledande roll i den politiska opinionsbildningen. Alltjämt gäller grundlagberedningens förkla- ring att partierna är ett bärande element i vår demokrati. Det är dock av stor betydelse att partierna bevarar sin folkrörelsekaraktär och samlar många medborgare till politisk aktivitet inte enbart vid valen utan även mellan dessa. '

Organisationerna fördjupar demokratin genom att verka som opinions- bildare vid sidan av partierna. De öppnar möjligheter för ett stort antal människor att mellan valen påverka samhällsutvecklingen och vidgar där- med den representativademokratin. Samtidigt som organisationerna" har en stor betydelse för der'i fria opinionsbildningen kan det ligga en fara i ett stort inflytande för organisationerna över den offentliga beslutsprocessen.

Liksom tidigare författningsutredningen och grundlagberedningen me- nar kommittén att staten bör iaktta stor varsamhet när det gäller lagstift- ning om partiers och organisationers verksamhet. Detta av hänsyn till den åsiktsbildningens frihet som är en av demokratins grundläggande princi- per.

Massmediestrukturen befinner sig i stark förändring. Den svenska dags- pressen hävdar sig vid en internationell jämförelse väl ur kvalitetssyn- punkt. Även dess spridning är mycket god. Den politiska pressen står fortsatt stark. Flera studier visar dock att den partimässiga eller ideologis-

ka anknytningen i nyhets-. debatt- och kulturmaterialet är mindre stark än tidigare.

TV har blivit ett alltmer dominerande medium för nyhetsrapportering på riksplanet. Radion har vid sidan av pressen kommit att spela en allt större roll som nyhetsrapportör på det regionala och lokala planet. Det finns all anledning anta att närradion i långt större utsträckning än hittills kommer att utnyttjas i det lokala politiska arbetet och som lokalt opinionsbildnings- organ. På sikt kan även nya medier, som lokal kabel-TV. komma att ytterligare öka möjligheterna att bedriva lokalt politiskt informations- och kampanjarbete.

Det har blivit svarare för partierna och riksdagen att i konkurrens med etermedierna verka som aktuella politiska forum. '

Mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen

En grundläggande princip för demokratiska val är att väljarna skall rösta i enlighet med ett rationellt grundat beslut i de frågor som valen gäller. Kommittén konstaterar efter en genomgång av den kommunalforskning som bedrivits att förutsättningarna för rationella partival i kommunfull- mäktigvalen starkt förbättrats under senare år. Detta innebär också att ansvar utkrävs av de kommunalt förtroendevalda på grundval av deras program och handlingar. Därmed ökar medborgarinflytandet över de kom- munala besluten.

Utvecklingen av den kommunala demokratin är i första hand resultatet av kommunreformen och den ökade betydelse som kommunerna fått ge- nom olika statliga åtgärder. Den gemensamma valdagen har utan tvivel spelat en roll när det gäller det höga valdeltagandet. I övrigt är det svårt att dra några säkra slutsatser om den gemensamma valdagens betydelse för den kommunala demokratin. Det kan dock uppenbarligen inte hävdas att den gemensamma valdagen skulle ha inneburit ett hinder mot en utveck- ling av den kommunala demokratin.

Förkortningen av valperioden från fyra till tre år tillkom vid uppgörelsen 1967 för att inte alltför lång tid skulle förflyta mellan de allmänna valen. _ Enligt kommittén har denna förkortning visat sig vara olycklig. Den har försvagat de politiska organens handlingskraft på alla nivåer.

Två huvudalternativ till förändring har diskuterats inom kommittén. Båda innebär en förlängning av mandatperioden till fyra ar.

Det ena huvudalternativet går ut på att riksdagsvalen och de kommunala valen skulle äga rum vid skilda tidpunkter med två ars mellanrum. Kom— mittén anser att den kommunala demokratin snarare skulle förlora än vinna på en övergång till denna ordning. De rikspolitiska frågorna skulle alltjämt spela en betydande roll i de kommunala valrörelserna. Därav följer att många, kanske fler än f. n.. kommer att ta ställning i de kommunala valen på rikspolitiska grunder. Vidare skulle resultaten av fristående kom- munalval tolkas som opinionsmätningar i regeringsfrågan. En annan. ur kommunaldemokratisk synpunkt negativ effekt är-att valdeltagandet med största sannolikhet skulle sjunka.

Det andra huvudalternativet innebär en förlängning av mandatperioden

med ett. år med bevarad gemensam valdag. Därmed bibehålls det höga valdeltagandet. Den utveckling mot en vitalare kommunal demokrati som inletts kommer att fortsätta. Det starka sambandet mellan rikspolitik och kommunalpolitik motiverar också att partierna lägger fram sina program på de olika nivåerna för väljarnas samtidiga bedömning.

Huvudinvändningen mot detta alternativ är att den stimulans av det politiska intresset som ett allmänt val innebär endast kommer att inträffa vart fjärde år. Kommittén anser att man genom olika åtgärder bör efter- sträva en ökning av medborgarnas intresse mellan valen för främst partier- nas verksamhet. På det rikspolitiska planet är den viktigaste åtgärden att återge riksdagen dess ställning som nationellt politiskt forum.

Kommittén förordar således att mandatperioderna till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige förlängs till fyra år. Den gemen- samma valdagen bevaras. Anders Björck, Bertil Fiskesjö och Björn Molin har reserverat sig till förmån för fyraåriga mandatperioder och skilda valdagar. Nils Berndtson anser att nuvarande ordning med treåriga man- datperioder och gemensamma valdagar bör bibehållas.

'Valsättet

Vårt nuvarande valsystem är i allt väsentligt utformat efter de principer. som grundlagberedningen 1967 presenterade i sitt förslag till partiell .för- fattningsreform. Grundlagberedningens ledamöter hade enats om fem rikt- punkter för konstruktionen av det nya valsystemet. Kommittén ställer sig. helt bakom dessa riktpunkter. Det innebär att vårt valsystem bör vara så. utformat

1. att man med undantag för effekterna av småpartispärren (punkt 5) får en fördelning av riksdagsmandaten mellan partierna som är rättvisande med hänsyn till valresultatet i hela landet (riksproportionalitet).

2. att riksproportionaliteten inte kan rubbas genom konstlade partibild-

_ ningar eller andra valtaktiska manövrer. '

3. att riksproportionalitcten inte kan rubbas genom ändringar i .valkrets- indelningen. ..

4. att systemet leder till en tillfredsställande regional representation som är så stabil som möjligt med hänsyn till kravet på riksproportionalitet.

5. att det försvårar för mycket småpartier att vinna representation i riksdagen. , |

Det riksproportionella valsättet har ett stort demokratiskt egenvärde. För demokratins funktionsduglighet är det emellertid väsentligt att valsät- tet inte leder till en långtgående partisplittring i riksdagen. Partier som inte har stöd hos minst 4 % av hela väljarkåren bör därför inte kunnaerhålla representation i riksdagen om det inte är fråga om ett parti som-i en viss valkrets erhållit minst 12% av rösterna. . I ' _

Vid 1985 års riksdagsval visade det sig att en valteknisk samverkan mellan två partier kunde leda både till'att en partiorganisation fick repre- sentation i riksdagen utan att ha stöd av minst 4 % av väljarna och att proportionaliteten mellan de partiorganisationer som åtnjutit ett större väljarstöd kunde rubbas. Det har emellertid inte visat sig möjligt att genom

Frop. 1987/88: 22

lagstiftning-förhindra detta utan att" ingående reglera partiernas interna förhållanden. En sådan reglering skulle för att vara effektiv leda till att andra demokratiska värden sattes åsido och kommittén kan därför inte förörda en sådan. Det är därför desto viktigare att partierna i enlighet med de nyss angivna riktpunkterna handlar på ett sådant sätt att fyraprocents- spärren upprätthålls och att proportionaliteten över 'denna inte rubbas. Partierna måste i sitt uppträdande inför valen slå vakt om de grundläggan- de förutsättningar på vilka vårt valsystem vilar.

Nils Berndtson har reserverat sig mot kommitténs ställningstagande att behålla de nuvarande spärreglerna. '

Bertil Fiskesjö har i reservation förklarat att kommittén. eftersom den inte föreslagit någon lagändring. bort avstå från att göra uttalanden som kan ge intryck av att rättsläget förändrats.

Extra val

För att ett extra val skall ha den avsedda funktionen att snabbt lösa en parlamentarisk krissituation är det nödvändigt att förkorta tiden mellan beslutet om extravalet och själva valet. Kommittén föreslår att det skall bli möjligt att anordna ett extra val 35 dagar efter beslutet. Detta förutsätter förkortade tidsfrister för partiernas nomineringar och för förtidsröstning jämfört med vad som nu gäller vid extra val.

l övrigt föreslår kommittén inte några förändringar i reglerna för extra val. Bertil Fiskesjö förespråkar i en reservation att rätten att besluta om extra val och riksdagsupplösning — om institutet över huvud taget skall finnas kvar — skall ligga hos riksdagen och inte som nu hos regeringen.

Personvalsmomentet

Kommittén har försökt att 'tinna en väg som inom de ramar Som valsyste- met anger underlättar för väljaren att påverka personsammansättningen i de beslutande församlingarna. Den metod kommittén stannat för innebär att väljaren genom en siffermarkering i en särskild ruta på valsedeln får ange om någon annan kandidat än listans första namn skall placeras överst ' på valsedeln. Väljaren får markera vilken kandidat som helst på valsedeln utan hänsyn till vilka kandidater partiet anmält till skydd "för sin partibe- teckning. Denna möjlighet skall finnas i alla de allmänna valen, dvs. riksdagval, landstingsval, kommunfullmäktigval och kyrkofullmäktigval.

Rätten att stryka. lägga till namn eller ändra ordningen mellan kandida- terna fmns kvar i samma utsträckning som i dag. Dock måste valsedeln efter en sådan förändring toppas av ett anmält namn på samma sätt som gäller i dag. '

Reservation har lämnats av Nils Berndtson. som förordar att någon ändring av valsättet i detta avseende inte skall ske. Anders Björck har avgett särskilt yttrande. ' '

Övriga valfrågor '

För att väljarna skall ha möjlighet att träffa ett rationellt partival måste de veta vilka partier som ställer upp i valet. Kommittén föreslår därför att de' partier som önskar delta i någon form av allmänna val skall anmäla sitt deltagande senast en månad före valet. Partier som inte anmält sig får inte delta i mandatfördelningen. Det föreslagna systemet med förhandsanmälan ersätter den nuvarande ordningen med registrering av partibeteckningar. Nils Berndtson. Anders Björck och Bertil Fiskesjö har i-dcnna del avgett särskilda yttranden.

Personer som utan att i förväg ha tillfrågats har satts upp på en valsedel föreslås kunna anmäla till länsstyrelsen att de inte önskar kandidera på den valsedeln. '

Den nuvarande regeln att valsedlar som upptar mer än en partibeteck- ning skall ogiltigförklaras föreslås ersatt med en föreskrift om att valsedeln är ogiltig om det inte klart framgår av den vilket parti den avser.

Reglerna om utläggning av partimarkerade valsedlar i vallokalerna före- slås ändrade så att sådana valsedlar skall läggas ut för de partier som anmält sitt deltagande i valet och som vid något av de två Senaste riks- dagsvalen erhållit minst en procent av rösterna i hela riket. Enligt nuvaran- de regler sker sådan utläggning för samtliga partier som vid det senaste riksdagsvalet uppnådde detta röstetal.

Dessutom föreslås en förändring av reglerna om fördelningen av utjäm- ningsmandat vid riksdags- och landstingsvalen. Förändringen innebär att de valkretsar där ett parti inte fått något fast mandat inte längre systema- tiskt missgynnas vid fördelningen av de utjämningsmandat partiet erhållit.

Kommittén har även övervägt valkretsindelningen vid riksdagsvalen men funnit att förutsättningar inte föreligger för vare sig en allmän val- kretsreform eller en uppdelning av de största valkretsarna.

Kommittén diskuterar också väljarnas möjligheter till förtidsröstning. dvs. poströstningen, röstningen hos utlandsmyndigheter och på fartyg samt den brevröstning som vid valen 1982 och 1985 kunnat ske från Förbundsrepubliken Tyskland. Några andra förslag till förändrad lagstift- ning än de som föranleds av det snabbare förfarandet vid extra val läggs" dock inte fram.

De kyrkliga valen

Kommittén föreslår att kyrkofullmäktigvalen skall förrättas året före övri- ga allmänna val. Därmed hoppas kommittén att de kyrkokommunala frå- gorna kommer att uppmärksammas mer och att valdeltagandet i kyrkofull- mäktigvalen kommer att öka. Den nya förläggningen av kyrkofullmäk- tigvalen ger också möjlighet att låta länsstyrelserna medverka i valsedels- produktionen på samma sätt som vid de övriga allmänna valen.

Reservation har lämnats av Bertil Fiskesjö och Björn Molin som föro'r- dar att kyrkofullmäktigvalen vid skilda valdagar för riksdags- och kommu- nalvalen skall förrättas tillsammans med kommunfullmäktigvalen. Nils Berndtson har avgett särskilt yttrande.

Prop. 1987/88: 22

Riksdagens arbetsformer

Riksdagens ställning som centralt, politiskt debattformn har försvagats under senare tid. Det torde framför allt sammanhänga med konkurrensen från massmedierna. För att hävda sin ställning måste riksdagen ändra sina arbetsformer på flera sätt. Viktiga och intressanta debattärenden måste . spridas ut bättre över året. Aktualiteten i riksdagsdebatterna måste för- bättras. Själva formerna för debatterna måste förändras med sikte på förkortning av inläggen och ökad livaktighet.

Den försöksverksamhet med nya arbetsformer som kommittén tog ini- tivativ till våren 1985 hade ökad aktualitet och livaktighet som huvudsyfte. Några nya förslag lägger inte kommittén fram. Den understryker att det inte_énbart är genom lagstiftningsåtgärder och rekommendationer föränd- ringar åstadkoms på detta område. Det beror mer på de inblandade perso- nernas inställning. Det återstår för riksdagsledamöter och statsråd att genom sitt handlande verka för att riksdagen återfår sin ställning i den politiska debatten. Nils Berndtson har avgett ett särskilt yttrande i denna fråga. '

Den. ojämna årsrytmen är ett av de allvarligaste problemen när det gäller _

riksdagens arbetsförhållanden. Den inverkar negativt på riksdagsledamö- ternas möjligheter till regelbundna kontakter på hemorten med väljare. kommunala organ. den egna partiorganisationen m.m. Det är också svårt för ledamöterna att kunna tränga in ordentligt i de ärenden som behandlas under de mest arbetsty'ngda perioderna. Inte bara ledamöterna utan även riksdagens tjänstemän och de journalister som bevakar riksdagsarbetet drabbas av svårigheter på grund av den ojämna arbetsrytmen.

Skall riksdagens årsrytm ändras måste det enligt kommitténs mening ske genom organisatoriska reformer. Dessa organisationsförändringar måste kombineras med en fastare planering av riksdagsarbetet.

Kommittén har funnit vissa brister och problem i budgetprocessen i riksdagen. Den starkt splittrade behandlingen av budgetförslaget i kamma- ren och en ibland onödig uppdelning av huvudtitlarna på olikautskott försämrar överblicken. Den stora anhopningen av ärenden i kammaren mot slutet av våren hänger i hög grad samman med en felaktig rytm i budgetarbetet. Riksdagsbehandlingen av budgeten kännetecknas också av en viss ytlighet och kortsiktighet.

Kommittén föreslår en ökad samordning av budgetarbetet i riksdagen genom att riksdagen i samband med behandlingen av finansplanen fattar riktlinjebeslut-om de ekonomiska ramarna för olika områden. Det skall vara möjligt för riksdagen att i efterhand vidta åtgärder som återställer balansen om den rubbats genom ramöverskridanden. För att genomföra denna ordning krävs en sammanläggning av riksdagens finans- och skatte- utskott. Nils Berndtson har avgett särskilt yttrande idenna fråga. .

Vidare föreslår kommittén att behandlingen-av budgetpropositionen och senare framlagda anslagspropositioner (utom kompletteringspropositio- 'nen) tidigareläggs så att den i huvudsak är avslutad den 30 april. Denna ordning förutsätter att anslagspropositioner läggs fram senast den 25 febru- ari i stället för som nu den 10 mars. Tidsförkortningen underlättas om

Prop. 1987/88: 22

MBL— förhandlingarna rörande propositioner och andra regeringsärenden, avskaffas. Vidare förutsätter den nya ordningen en jämnare fördelning av budgetårendena mellan utskotten. Kommittén föreslår också att en fördjupad budgetprövning sker i riksda- gen vart tredje år.

Bertil Fiskesjö föreslår i en reservation en omläggning av budgetåret så att det sammanfaller med kalenderåret.'

Enligt kommittén är det' angelägetatt även riksdagsarbetet på hösten utjämnas. För att åstadkomma att utskotten il'större utsträckning än f.n.

' sammanträder under sommaruppehållet och tidigt under hösten föreslås

att betänkanden i ärenden som uppskjutits från ett riksmöte till nästa inom samma valperiod skall avges av utskotten före den 1 november '(med möjlighet till undantag.) -

Kommittén har också haft att behandla vissa ytterligare arb'etsformsfrå- gori riksdagen.

Kommittén föreslår en utökad motionsrätt för riksdagens ledamöter. Enligt förslaget skall följdmotioner få väckas inte bara med anledning av propositioner och förslag utan'o'ckså med anledning av samtliga skrivelser från regeringen och redogörelser från'olika riksdagsorgan.

Beträffande utskottens sammansättning föreslås att det totala antalet ordinarie utskottsplatser fördelas proportionellt mellan de partier som passerat f yraprocentsspärren. På så sätt garanteras att alla dessa partier får delta i utskottsarbetet. Mot detta'förslag reserverar sig Anders Björck, Bertil Fiskesjö och Björn Molin.

En ut skottsminoritet kan begära att upplysningar eller yttranden inhäm- tas från statliga myndigheter. Denna begäran skall verkställas om inte utskottsmajoriteten finner att utredningen skulle leda till ett sådant dröjs- mål med ärendets behandling att avsevärt men uppstår. Det är enligt kommitténs uppfattning rimligt att lagfästa kravet på att utskottsmajorite- ten i betänkandet anger skälen för att avvisa ett minoritetsönskemål. Enligt kommitténs uppfattning vore det värdefullt om det öppnades ' möjlighet till offentlighet vid de utskottqu'rågningar då upplysningar in-

hämtas som ett led i ärendeberedningen. Det skulle öka medborgarnas insyn i den politiska beslutsprocessen och berika den allmänna debatten. Den slutna formen av utfrågning bör dock alltjämt användas då uppgifter av förtrolig karaktär lämnas. Bl. a. skall en myndighetsföreträdare inte vid en öppen utfrågning behöva lämna en uppgift för vilken sekretess gäller hos myndigheten. Uppgiften'får'i stället lämnas vid en sluten utfrågning eller skriftligt. Kommittén förordar att vanliga beslutsregler skall tillämpas vid beslut om offentlighet i samband med en utfrågning, dvs. en majoritet bland de röstande med utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal. Beträffande tidsfristen vid grundlagsiindring gäller f.n. att minst tio månader Skall förflyta mellan den tidpunkt då ett grundlagsärende anmäls i riksdagens kammare och valet. Kommittén föreslår med hänvisning till - arbetssitutationen i regeringen och regeringskansliet på hösten-att denna tidsfrist förkortas till nio månader.

Övriga frågor

Kommittén har även behandlat formerna för regeringsbildningen. Någon förändring _av grundlagsbestämmclscrna i ämnet föreslås inte. Däremot gör kommittén vissa uttalanden om den politiska innebörden av att ett parti avstår från att rösta vid riksdagens omröstning om den statsminister tal- mannen föreslagit. Partierna måste ha möjlighet att anpassa sitt handlande till det rådande parlamentariska läget. Genom att avge röstförklaring kan ' partierna vid varje enskild omröstning förklara vad de avsett att uttrycka med sitt ställningstagande. Nils Berndtson har i reservation_anfört att omröstningen inte bara bör avsc statsministerns person och regeringens partimässiga sammansättning utan också dess program i stort.

Någon reglering av regeritz_1,rens beslutsformer är enligt kommittén var- ken nödvändig eller lämplig. Anders Björck, Bertil Fiskesjö och Björn Molin har reserverat sig i denna fråga och anser att omröstningsregler bör införas.

Kommittén föreslår inga förändringar avjbl/(runröstningsinstitutet. An- ders Björck och Björn Molin förordar i en reservation ökade möjligheter för en minoritet i riksdagen att påkalla en rådgivande folkomröstning. Bertil Fiskesjö förespråkar i en reservation en översyn av reglerna för . folkomröstningar. bl.a. i syfte att öka användningen. av sådana. Kommittén anser inte att en författningsdomstol bör införas i vårt land. Anders Björck reserverar sig mot detta beslut.

Folkstyrelsekommitténs lagförslag

] Förslag till

Lag om ändring i regeringsformen

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 och 7 åå. 4 kap. 3 5 samt 8 kap. 6 och 15 55 regeringsformcn' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

Ordinarie val till riksdagen för- rättas vart tredje år.

Mandaten fördelas mellan parti-

er. Med parti avses varje santman- ' slutning eller grupp av väljare, sattt uppträder i val under särskild be- teckning. '

Endast parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket är berättigat att deltaga i fördel- ningen av mandaten. Parti som har fått färre röster deltager dock i för- delningen av de fasta valkretsman- daten i valkrets, där partiet har fått minst tolv procent av rösterna.

3.5

Ordinarie val till riksdagen för- rättas vart jj'ärde år.

Mandaten fördelas mellan de par- tier sattt inom den tid och på de't sätt som anges i lag anmält sitt del- tagande i valet.

Endast partier som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket är berättigade att delta i fördelning- en av mandaten; Partier som har fått färre röster deltar dock 'i fördel- ningen av de fasta valkretsmanda- ten i de valkretsar, där partiet har fått minst tolv procent av rösterna.

4 kap. 3 ?)

Regeringen och vaije riksdagsledamot får i enlighet med vad som närma- re angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning. om ej annat är bestämt i denna rege-

ringsform. '

Riksdagen väljer inom sig ut- skott, däribland ett konstitutionsut- skott. ett linansutskott och ett skat- teutskott, enligt bestämmelser i riksdagsordningen. Ärende som väckes av regeringen eller riksdags- ledamot beredes före avgörandet av utskott, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.

- Riksdagen välj'er inom sig ut- skott. däribland ett konstitutionsut-

.skott och ett finansutskott. enligt

bestämmelser i—riksdagsordningen. Arende som väckes av regeringen eller riksdagsledamot beredes före

' avgörandet av utskott. om ej annat

är bestämt i denna regeringsform.

8 kap.

Under tid då riksmöte ej pågår

' Regeringsformen omtryckt l985:866.

Under tid då riksmöte ej pågår

Nuvarande lydelse kan finans— och skatteutskotten, ef- ter bemyndigande i Iag om annan skatt än skatt på inkomst, förmö- genhet, arv eller gåva. på förslag av regeringen bestämma om skatte- satsen eller besluta att skatt som avses i lagen skall börja eller upp- höra att utgå. Bemyndigande kan innefatta rätt att göra skillnad mel- lan olika slag av verksamhet och olika delar av riket. Finans- och skatteutskotten utövar sin beslu- tanderätt vid gemensamt samman- träde. Bes'lut fattas på riksdagens vägnar genom lag.

Lag som finans- och skatteut- skotten har beslutat med stöd av första stycket skall av regeringen underställas riksdagen inom en må- nad från början av närmast följande riksmöte. Riksdagen prövar lagen inom en månad härefter.

Föreslagen lydelse kan finansutskottet. efter bemyndi- gande i lag om annan skatt än skatt på inkomst, förmögenhet. arv eller gåva, på förslag av regeringen be— stämma om skattesatsen eller be— sluta att skatt som avses i lagen skall.. börja eller upphöra att utgå. Bemyndigande kan innefatta _rätt att göra skillnad mellan olika slag av verksamhet och olika delar av riket. Beslut fattas på riksdagens vägnar genom lag.

Lag "som finansutskottet har be- slutat med stöd av första stycket skall av regeringen underställas riksdagen inom en månad från bör- jan av närmast följande riksmöte. Riksdagen prövar lagen inom en månad härefter. ' '

155

Grundlag stiftas genom två lika- lydande" beslut. Det andra beslutet får ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållitsval till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vi- dare skall minst tio månader förfly- ta mellan den tidpunkt 'då ärendet första gången anmäldes i riksda- gens kammare och valet. såvida icke konstitutionsutskottet genom beslut. som fattas senast vid ären-. dets beredning och varom minst fem sjättedelar av ledamöterna för- enar sig, medgiver undantag här-

Grundlag stiftas genom två lika-

ly'dande beslut._Dct andra beslutet _.

får ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats.' Vi- dare skall minst nio månader förfly- ta mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes _i riksda- gens kammare och valet. såvida icke konstitutionsutskottet genom beslut. som fattas senast vid ären- dets beredning och varom minst fem sjättedelar av ledamöterna för- enar sig, medgiver undantag här- ifrån.

ifrån. ' Riksdagen får icke såsom vilande antaga ett förslag om stiftande av

grundlag. som är oförenligt med annat vilande grundlagsförslag. utan att samtidigt förkasta det först antagna förslaget.

Folkomröstning om vilande grundlagsförslag skall' anordnas, om yrkan- - de därom framställes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och . minst en tredjedel av ledamöterna röstar för bifall till yrkandet. Sådant yrkande skall framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkand'et skall ej beredas i utskott. Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till riksdagen som avses i första stycket. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara huruvida de godtar det vilande grundlagsförslaget eller ej. Försla- get är förkastat. om de flesta av dem som deltager i omröstningen röstar mot förslaget och de till antalet är fler än hälften av dem som har avgivit

godkända röster vid riksdagsvalet. [ annat fall upptager riksdagen förslaget till slutlig prövning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2 Förslag till

Lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs i fråga om n'ksdagsort'iningenl dels att tilläggsbestämmelserna 3.1 1.2. 3.13.l och 4.6.3 skall upphöra att gälla. dels att 3 kap. 2 ochlll—l3 55 samt 4 kap. 1. 2, 5. 8 och l0—12 55 skall

- ha följande lydelse.

dels att tilläggsbestämmelserna 3.1 1.3. 4.2.1. 4.6.2. 4.8.1, 4.1 1.1, 4.1 1.3. 7.2.3 och 8.12.2 skall ha följande lydelse,

dels att i riksdagsordningen skall införas två nya paragrafer, '4 kap. 3 a och 3 b åå, av följande lydelse, '

dels att i riksdagsordningen skall införas tre nya tilläggsbestämmelser, 1.7.4, 4.8.2 och 4.12.1, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 1.7.4

Ärenden i talmanskonferensen bereds av en delegation bestående av talmannen och de av partigrup- perna utsedda ledamöterna i tal- manskonferensen.

3 kap. 2 s'

Budgetåret börjar den I juli. Regeringen skall senast den' IO januari eller. om hinder möter till följd av nyligen inträffat regeringsskifte, snarast möjligt därefter avlämna proposition med förslag till statsbudget (budget- proposition) för det närmast följande budgetåret. Propositionen skall inne- hålla fmansplan 'och nationalbudget.' Regeringen skall avgiva särskilt för- slag till slutlig reglering av statsbudgeten (kompletteringsproposition) Sä- dant förslag skall om hinder ej möter avlämnas före utgången av april månad. '

Annan proposition angående an- slag för det närmast följande bu'd- getåret skall avlämnas senast den [0 mars, såvida regeringen icke finnei att propositionens behand- ling kan uppskjutas till följande riksmöte.

Annan proposition angående an- slag för det närmast följande bud- getåret skall avlämnas senast den 25" februari, såvida regeringen icke finner att propositionens behand-' ling. kan uppskjutas till följande riksmöte.

Proposition med förslag om nytt eller väsentligen höjt anslag eller om sådana riktlinjer för viss statsverksamhet som avses i 9 kap. 7 & regerings-

' Riksdagsordningen omtryckt 1985: 1068.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

formen bör innehålla uppskattning av framtida kostnader för det ändamål som förslaget avser. Om förslag till anslag grundar sig på plan för längre tid än den för vilken anslaget har beräknats i propositionen, bör planen redo- visas.

11.52

Utöver vad som följer av 10 5 får motion med anledning av proposi- tion avlämnas inom femton dagar från den dag då propositionen an- mäldes i kammaren. l. ärende som måste avgöras skyndsamt kan riks- dagen. om den finner synnerliga skäl föreligga, på förslag av rege- ringen besluta om kortare motions- tid. Riksdagen kan besluta att med högst tio dagar förlänga tiden för avlämnande av motion med anled- ning av proposition i vilken redovi- sas plan som avses i 2 & tredje styc- ket.

Motion får i de fall som riksda— gen föreskriver väckas med anled- ning av skrivelse från regeringen med redogörelse för viss verksam- het. Därvid äger bestämmelserna i första stycket motsvarande tillämp- ning.

Utöver vad som följer av 10 & får motion med anledning av proposi- tion eller skrivelse avlämnas inom femton dagar från den dag. då pro- positionen eller skrivelsen anmäl- des i kammaren. I ärenden som måste avgöras skyndsamt kan riks- dagen. om den finner synnerliga skäl föreligga. på förslag av rege- ringen besluta om kortare motions- tid. Riksdagen kan besluta att med högst tio dagar förlänga tiden för avlämnande av motion med anled- ning av proposition i vilken redovi- sas plan som avses i 2 i? tredje styc- ket.

Vid beräkning av' motionstid enligt denna paragraf kan bortses från dag som infaller under uppehåll i riksdagsarbetet en vecka eller längre tid under riksmöte.

3.1l.3

Talmanskonferensen fastställer vilka dagar som med tillämpning av 11 & tredje stycket ej skall inräknas i motionstid enligt paragrafen.

Talmanskonferensen fastställer vilka dagar som med tillämpning av 11 å andra stycket ej skall inräknas i motionstid enligt paragrafen.

12 53

Har proposition uppskjutits från. ett riksmöte till annat. får motion med anledning av propositionen väckas

]. vid första riksmötet i valperiod inom sju dagar från dess början,

2. om propositionen har väckts så sent under riksmöte att den i ll & föreskrivna motionstiden icke har

Har proposition eller skrivelse uppskjutits från ett riksmöte till än- nat, får motion med anledning av propositionen eller skrivelsen väc— kas

1. vid första riksmötet i valperiod inom sju dagar från dess början,

2. om propositionen eller skrivel- sen har väckts så sent under riks- möte att den i 11 & föreskrivna mo-

: Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. " Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Nuvarande lydelse löpt ut när riksmötet upphör, senast på andra dagen av nästa lagtima riksmöte eller, om riksdagen dess- förinnan beslutar att behandla pro- positionen vid urtima riksmöte. inom sju dagar från beslutet.

Vid tillämpningen av första styc- ket skall med proposition jämstäl- las skrivelse som avses i 11 å andra stycket.

Föreslagen lydelse

tionstiden icke har löpt ut när riks- mötet upphör, senast på andra da- gen av nästa-lagtima riksmöte eller, om riksdagen dessförinnan beslutar att behandla propositionen vid urti— ma riksmöte. inom sju dagar från beslutet. "

13 &

Bestämmelserna i 11 "och 12 Så äger motsvarande tillämpning på motion med anledning av förslag av sådant riksdagens organ som avses' - i 8 &. Riksdagen kan föreskriva att motion får väckas också med an- ledning av redogörelse till riksda- gen från sådant organ; -

Bestämmelserna i 11 och 12 55 tillämpas också på motioner med anledning av förslag och redogörel- ser från sådana riksdagens organ som avses i 8 &.

4 kap.

Proposition, motion samt förslag och redogörelse från riksdagsorgan som sägs i 3 kap. 8 5 skall för be- redning hänvisas till utskott. Det- samma skall gälla ansökan som åsyftas i 3 kap. 185 och som tal- mannen har anmält i kammaren samt skrivelse från regeringen med redogörelse för. viss verksamhet.

l ä

Proposition. annan skrivelse än som avses -i 2 kap., 10 ä' andra styc- ket regeringsformen eller som inne— bär återkallelse av proposition, mo- tion samt förslag och redogörelse från riksdagsorgan som sägs i 3 kap. 8 5 skall för beredning hän- visas 'till Utskott. Detsamma skall gälla ansökan som åsyftas i 3 kap. 18 å och som talmannen har anmält i kammaren.

lnnan ärende hänvisas till utskott skall det bordläggas vid sammanträde med kammaren, om kammaren icke beslutar omedelbar hänvisning.

Riksdagen tillsätter inom sig för varje valperiod ett konstitutionsut- skott, ett finansutskott, ett skatte- utsmtt och minst tolv andra ut- skott.

&

Riksdagen tillsätter inom sig för varje valperiod ett konstitutionsut- skott, ett finansutskott och minst tolv andra utskott.

Riksdagen kan under riksmöte tillsätta ytterligare utskott för längst den tid som har angivits i första stycket.

4.2.14'

Riksdagen skall senast på åtton- de dagen efter dagen för första sam-

Riksdagen skall senast på åtton- de dagcn efter dagen för första sam-

4 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. '

Prop. 1987/88: 22

Nuvarande lydelse manträde-t med kammaren under riksdagens valperiod tillsätta följan— de sexton utskott: ett konstitutionsutskott (KU). ett finansutskott (FiU), . ett skatteutskott (SkU), ' ett jt'istitieutskott-(JuU), ett lagutskott (LU), ett utrikesutskott (UU). ctt försvarsutskott (FöU). ett socialförsäkringsutskott (SfU). 9. ett socialutskott (SOU). 10. ett kulturutskott (KrU). ll. ett utbildningsutskott (UbU). 12. ett trafikutskott (TU), 13. ettjordbruksutskott (JoU). 14. ett näringsutskott (NU). 15. ett arbetsmarknadsutskott (AU) och 16. ett bostadsutskott (BoU). Utskottet: väljs i den ordning de har tagits upp ovan.

**PMPPPr

Föreslagen lydelse

manträdet med kammaren under rideagens valperiod tillsätta följan- de femton utskott: ett konstitutionsutskott (KU). . ett finansutskott (FiU), ettjustitieutskott (JuU). ett lagutskott (LU), ett utrikesutskott (UU). ett försvarsutskott (FöU). ett socialförsäkringsutskott (SfU).

8. ett socialutskott (SOU).

9. ett kulturutskott (KrU). 10. ett utbildningsutskott (UbU), 11. ett trallkutskott (TU). 12. .ett-jordbruksutskott (JoU). 13. ett näringsutskott (NU). 14. ett arbetsmarknadsutskott

(AU) och

15. ett bostadsutskott (BoU).

QO'JIJA'YJI'JT—

3119"

'Vid tillsättning av utskott som avses i 2 5 första stycket skall det sammanlagda antalet utskottsplat- ser fördelas nte/lan de partigrupper som motsvarar partier med ntinst fjvra procent av rösterna i hela riket vid senaste val till riksdagen. Plat- serna fördelas mellan partierna ge- nom att de en efter en tilldelas det parti som för varje gång visar det största jämförelsetalet. Jämförel- setalet är lika med partiets mandat- antal i riksdagen. så länge ingen plats har tilldelats partiet, och er- hålles därefter genom att partiets mandatantal delas med det tal som motsvarar antalet platser som re- dan lzar tilldelats partiet, Ökat med ett. Vid lika jämförelsetal skiljs ge- nom lottning.

På valberedningens förslag be- slutar riksdagen ltur platserna skall fördelas mellan utskotten. Därvid får inget parti i något utskott ges en sådan representation att den med mer än en plats avviker från repre- sentatimzen i övriga utskott.

Inom en vecka frän riksmötets

Prop. 1987/88: 22

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse öppnande anmäler partigrupperna till talmannen vilka ledamöter-som skall inneha partiets platser. Görs ej sådan anmälan utser talmannen ledamöterna. Talmannen"meddelar därefter kammaren vilka som blivit utsedda till ledamöter i utskotten.

3bå

' 5

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 8 kap. 6 5 samt 9 kap. 4 och 11 åå regeringsformen. bereda ärenden om allmänna rikt- linjer för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen samt ärenden som rör riksbankens verk- samhet.

Skatteutskottet skall, utöver sin uppgift enligt 8 kap. 6 5 regerings- formen. bereda ärenden om statli- ga och kommunala skatter.

Bestämmelserna i 7kap. 7— 14 55 med tilläggsbestämmelser tillämpas också på utskotten.

55

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 8 kap. 6 & samt 9 kap. 4 och II åå regeringsformen, bereda ärenden om allmänna. rikt; linjer för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen, ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden som rör riksbankens verksamhet.

4.6.2

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 5 5 första stycket. bereda ärenden om penning-, kre- dit— och valutapolitikcn, om riks- gäldskontorct och riksdagens revi- sorer. Det skall vidare bereda ären- den av allmän betydelse för den kommunala ekonomin samt ären- den om statlig statistik. redovis- ning. revision och rationalisering, om statens egendom och upphand- ling i allmänhct och förvaltnings- ekonomiska ärenden i övrigt som

icke rör enbart visst ämnesområde. ' Utskottet skall även bereda budget- tekniska ärenden. granska beräk- ningen av statens inkomster samt sammanställa statsbudgeten.

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 5 % bereda ärenden om penning—. kredit- och valutapo- litiken." om riksgäldskontorct och riksdagens revisorer, om taxering, uppbörd och folkbokföring samt ärenden om alkoholhaltiga varor. Det skall vidare bereda ärenden av allmän betydelse för den kommuna- la ekonomin samt ärenden'om stat— lig statistik. redovisning, revision och rationalisering. om statens egendom och upphandling i allmän- het och förvaltningsekonomiska ärenden i övrigt som icke rör enbart visst ämnesområde. Utskottet skall även bereda budgettekniska ären- den, granska beräkningen av sta- tens inkomster samt sammanställa statsbudgeten.

5 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

85

Utskott skall avgiva betänkande i ärende som har hänvisats till utskottet och som ej har återkallats. Utskott kan dock överflytta ärende till annat ' utskott, om detta samtycker därtill, eller överenskomma med ett eller flera utskott att de skall bereda ärendet gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Sådant utskott avgiver betänkande till riksdagen. Betänkande i ärende vars'behandling har uppskjutits från en valperiod för riksdagen till nästa skall avgivas av utskott som har tillsatts av den nyvalda riksdagen.

Betänkande i ärenden vars be- handling har uppskjutits från ett ' riksmöte till nästa inom samma val- period skall avges före den I no- vember. Riksdagen kan besluta att betänkande i ett sådant ärende får avges efter denna tidpunkt. Utskott skall till anmälan till kammaren av vilande beslut som sägs i 3 kap. 16 & foga yttrande i ärendet. ' Har lagförslag vilat enligt 2 kap. 12 & tredje stycket regeringsformen, skall utskottet avgiva n'ytt betänkande i ärendet.

4.8.1

. Beslut av finans- 'och skatteut- skotten i fråga som avses i 8 kap.

Beslut av finansutskottet i fråga som avses i 8 kap. 6 & regeringsfor-

6 & regeringsformen och av finans- utskottet i fråga om godkännande enligt 9 kap. 11 & regeringsformen meddelas regeringen genom skri-

men eller i fråga om godkännande enligt 9 kap. 11 & regeringsformen ' meddelas regeringen genom skri- velse.

velse.

4.8.2 . Beslut om betänkande får avges

efter den 1 november i ett ärende. -

'vars behandling har uppskjutits från ett riksmöte till nästa inom samma valperiod, fattas på fram- ställning av 'det utskott, till vars handläggning ärendet hör. Utskot- tet skall. inhämta yttrande från. tal- manskonferensen .

105

Statlig myndighet skall lämna upplysningar och avgiva 'yttrande, då utskott begär det. Sådan skyldighet åligger dock ej regeringen. Myndighet som ej lyder under riksdagen kan hänskjuta begäran från utskott till rege- ringens avgörande. ' '

Vid ett offentligt. utskottssam— manträde är en företrädare för en statlig myndighet-ej skyldig att löni- na uppgifter för vilka sekretess gäl- ler hos myndigheten.

Begär minst en tredjedel av leda- Begär minst en tredjedel av leda- möterna i ett utskott vid behand- möterna i ett utskott vid behand-

Prop. 1987/88: 22

.84

Nuvarande lydelse

lingen av ett ärende att upplysning— ar eller yttrande skall inhämtas från myndighet som avses i första styc— ket, skall utskottet föranstalta om detta. såvida det icke finner att där- med förenat dröjsmål med ärendets behandling skulle leda till avsevärt men.

Föreslagen lydelse

lingen av ett ärende att upplysning- . är eller yttrande skall inhämtas från myndighet som avses i första styc— ket, skall utskottet föranstalta om detta, såvida det icke finner att där- med förenat dröjsmål med ärendets behandling skulle leda till avsevärt men. Utskottet skall i sitt betänkan- de i ärendet redovisa skälen till a—tf en sådan begäran om upplysningar eller yttrande har avslagits.

Konstitutionsutskottet får icke avgiva förklaring. att 2 kap. 12 & tredje stycket regeringsformen icke är tillämpligt i fråga om visst lagförslag, utan att lagrådet har yttrat sig i saken.

under tid då riksmöte icke pågår. om dess uppgifter kräver det.

11 ? Utskott fär sammanträda också Utskott skall sammanträda också under tid då riksmöte icke pågår, om riksdagsarbetet kräver det.

4.11.l

Utskott sammanträder första gången på kallelse av talmannen inom två dagar efter valet. Därefter sammanträder utskottet på kallelse av ordföranden. För ändamål som sägs i 9 kap. 45 regeringsformen kan finansutskottet sammankallas också på begäran av regeringen. För ändamål som sägs i 8 kap. 65 regeringsformen sammankallas fi- nans- och skatteutskotten första gången på begäran av regeringen. Skall utskott enligt vad nu sagts sammankallas på regeringens begä- ran, utfärdas kallelsen av tal- mannen.

Utskott sammanträder första gången på kallelse av talmannen inom två dagar efter valet. Därefter sammanträder utskottet på kallelse av ordföranden. För ändamål som sägs i 9 kap. 45 regeringsformen kan finansutskottet sammankallas också på begäran av regeringen. För ändamål som sägs i 8 kap. 6 & regeringsformen sammankallas fi- nansutskottet första gången på be- gäran '.av regeringen. Skall utskott enligt vad nu sagts sammankallas på regeringens begäran, utfärdas kallelsen av talmannen.

Personlig kallelse skall utgå till samtliga ledamöter och suppleanter.

Kallelse bör om möjligt anslås i riksdagens lokaler senast klockan 18 dagen - före sammanträdet.

4.11.36

Innan ordförande har valts, föres ordet av den av de närvarande ledamö- terna som har varit ledamot av riksdagen längst tid. Om två eller flera har tillhört riksdagen lika länge, har den äldste av dem företräde.

Vid gemensamt sammanträde med finans- och skatteutskotten en- ligt 8 kap. 6 5 regeringsformen fö- res ordet av den av utskottsordfö- randena som har varit ledamot av

& Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

'85

Nuvarande lydelse

riksdagen längst tid. Om de har till- hört riksdagen lika länge, har den . äldste av dent företräde.

Föreslagen lydelse

12å

Utskott skall sammanträda inom stängda dörrar. Om särskilda skäl föreligger, kan utskottet medgiva att även annan än ledamot. supple- ant och tjänsteman i utskottet är närvarande.

Utskott skall sammanträda inom stängda dörrar.

Utskottet kan besluta att sant- manträde för inhämtande av upp- lysningar helt eller delvis skall vara offentligt.

Vid sammanträde inonz stängda dörrar kan utskottet, om särskilda skäl föreligger. medge att även an- nan än ledamot, suppleant och tjänsteman i utskottet är närvaran- de. '

4.12.l

Ljud- eller bildupptagning från offentligt utskottssammanträde får äga rum efter överenskommelse med utskottet. '

7 kap. . 7.2.3

Valberedningen håller på kallelse av talmannen sitt första sammanträde samma dag som den utses. Därefter sammanträder beredningen på kallelse

av ordföranden.

Bestämmelserna i 4 kap. 12 & samt tilläggsbestämmelserna 4.1 1 . 1 andra stycket och 4.11.2—4 äger motsvarande tillämpning på valbe- redningen.

Bestämmelserna i 4kap. 12% första och tredje stycket samt tilläggsbestämmelserna 4.11.1 and- ra stycket och 4.ll.2—4 tillämpas också på valberedningen.

8 kap. 8.12.2

Bestämmelserna i 4 kap. 12 5 samt tilläggsbestämmelserna 4.1 1.1 andra stycket och 4.11.2 och 4 äger motsvarande tillämpning på krigs- delegationen under tid då delegatio- nen ej är i riksdagens ställe.

Bestämmelserna i 4kap. 12.5 första och tredje "stycket samt

tilläggsbestämmelserna 4.11.1 and- ra stycket och 4.11.2 och 4 tilläm- pas också på krigsdelegationen un- der tid då delegationen ej är i riks- dagens ställe.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. . . 2. Utskott som tillsatts enligt äldre bestämmelser skall anses upplösta i och med ikraftträdandet.

3 Förslag till

Lag om ändring i kommunallagen (1977: 179)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 5, 3 kap. 5 och 17 åå samt 5 kap. 1 & kommunallagen (19772179) skall ha följande lydelse.

Nuvarande" lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap. 6 5'

Ledamöter och suppleanter i full- mäktige väljs för tre tjänstgöringsår räknat från och med den 1 novem- ber det år då valet har skett.

Ledamöter och suppleanter i full- mäktige väljs för fvra tjänstgörings- år räknat från och med den 1 no- vember det år då valet har skett.

1 Stockholms kommun räknas tjänstgöringstiden. från och med den 15 oktober det år då valet har skett.

3 kap._ 5 52

Ledamöter och suppleanter i sty- relsen väljs för tre år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum.

Ledamöter och suppleantcri sty- relsen väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum.

1 Stockholms kommun väljs dock ledamöter och suppleanter årligen för tiden intill nästa val vid första sammanträdet med fullmäktige under tjänst- göringsåret.

Om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördel- ningen mellan partierna därvid har ändrats. upphör uppdragen för ledamö- terna och suppleanterna i styrelsen två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade samman- räkningen har avslutats, skall fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter _ och suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden. Om ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder supp- leant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om annan ledamot avgår, förrättas fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden.

17 53 1 Stockholms kommun väljer full- [Stockholms kommun väljer full-

mäktige borgarråd för tre år vid .

första sammanträdet under tjänst- göringsåret det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum. Beträf- fande valbarhet till borgarråd och verkan av att valbarheten upphör tillämpas bestämmelserna i 2 kap.. 4å om ledamot i fullmäktige. Vid

' Senaste lydelse 1979c4l4. 2 Senaste lydelse 1981: 1105. 3 Senaste lydelse 1981: 1105.

mäktige borgarråd för fyra år vid första sammanträdet under tjänst- göringsåret det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum. Beträf- fande valbarhet till borgarråd och verkan av att valbarheten upphör tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4 5 om ledamot i fullmäktige. Vid

Nuvarande lydelse

val av borgarråd skall, om det be- gärs, varje borgarråd väljas sär— skilt. Om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits ge- nom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partier- na därvid har ändrats, upphör upp- drag som borgarråd två månader ef- ter det att omvalet eller samman- räkningen har avslutats. När omva- let eller den förnyade sammanräk- ningen har avslutats skall fullmäkti- ge förrätta nytt val av borgarråd för återstoden av tjänstgöringstiden.

Föreslagen lydelse

val av borgarråd skall. om det be- gärs, varje borgarråd väljas sär— skilt. Om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har. vidtagits ge- nom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partier- na därvid har ändrats, upphör upp- drag som borgarråd två månader ef- ter det att omvalet eller samman-' räkningen har avslutats. När omva- let eller den förnyade sammanräk- ningen har avslutats skall fullmäkti- ge förrätta nytt val av borgarråd för återstoden av tjänstgöringstiden.

Om borgarråd avgår under tjänstgöringstiden, skall nytt borgarråd sna- rast väljas för återstoden av tjänstgöringstiden. För tiden till dess så har Skett och vid tjänstledighet för borgarråd får styrelsen förordna vikarie.

Fullmäktige får besluta att till borgarråd skall i skälig omfattning lämnas ersättning för resekostnader och andra utgifter som" föranleds av uppdraget samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner.

5 kap. 1 s*

Nyvalda fullmäktige väljer under . år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum tre eller flera revisorer samt minst lika många revisors- suppleanter för granskning av' de tre följande årens verksamhet. Full- mäktige får därvid välja revisorer och suppleanter för granskning av viss eller vissa nämnders verksam- het. Antalet revisorer, liksom anta- let suppleanter, för varje nämnd el- ler grupp av nämnder "skall dock vara minst tre. Om val till fullmäkti- ge har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partier- na därvid har ändrats, upphör upp- dragen för revisorerna och revi- sorssuppleanterna två månader ef- ter det att omvalet eller” sammanl räkningen har avslutats. När omva- let eller dcn förnyade sammanräk- ningen har avslutats, skall fullmäk- tige förrätta nytt val av revisorer och revisorssuppleanter för återsto- den av tjänstgöringstiden.

** Senaste lydelse 19831563.

Nyvalda fullmäktige väljer under år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum tre eller flera revisorer samt minst lika många revisors- s'uppleanter för granskning av [de

. fyra ' följande årens verksamhet. Fullmäktige får därvid Välja reviso- . rer och suppleanter för granskning

av viss eller vissa nämnders verk- samhet. Antalet revisorer, liksom" antalet suppleanter, för" varje nämnd eller grupp av nämnder skall dock vara minst tre. Om val till'full-

"mäktige har upphävts-och omval'

har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad samman- räkning och mandatfördelningen mellan- partierna därvid har änd— rats, upphör uppdragen' för reviso- rerna och revisorssuppleanterna 'två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen h'ar avslu-

tats. När omvalet eller den 'förny-' ade sammanräkningen har avsla- tats, skall fullmäktige förrätta nytt val av revisorer och revisorssupplc- anter för återstoden av tjänstgö- ringstiden.

Beträffande valbarhet till revisor eller revisorssuppleant, verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4 5 om ledamot i fullmäktige tillämpas. Den som har uppnått aderton års ålder senast på dagen för valet till revisor eller- suppleant är dock valbar.

Om revisor som ej har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänst- göringstiden får fullmäktige förrätta fyllnadsval för återstoden av denna tid.

Revisor och revisorssuppleant har rätt till den ledighet från anställning ' som behövs för uppdraget.

Fullmäktige får besluta att till revisor och revisorssuppleant skall i skälig - omfattning utgå ersättning för resekostnader och andra utgifter som föran- leds av uppdraget, förlorad arbetsförtjänst samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige beslutar attlarvode skall utgå,.skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. '

1. Denna lag träder i kraft den ljanuari 1989.

2. Val enligt de nya bestämmelserna skall äga rum första gången år

1992. - 3. Löpande tjänstgöringstider för de förtroendemän som har valts enligt

äldre bestämmelser förlängs med ett år. -

4 Förslag till . Lag om ändring -i vallagen (1972: 620)

Härigenom föreskrivs i'fråga'om vallagen( 1972:620)' dels att nuvarande 6 kap. 10 5 skall betecknas 6 kap. 11 &,

dels att 5 kap. 1—9 och 11 åå. 6 kap. 2—5, 9 och nya 11 55, 7 kap. 2 5, 9 kap. 6 5, 10 kap. 1,7och 13 55, 11 kap. 6 215,14 kap. 4. 5, 9och 15 b 55 samt rubriken till 5 kap. skall ha följande lydelse, '

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 10 &, av följande lydelse. ' '

Nuvarande lydelse

5 kap. Registrering av partibe- teckning och anmälan av kandida- ter

Parti kan efter ansökan och på de villkor som anges i2—4 få få sin partibeteckning registrerad Itos centrala valmyndigheten samt an- mäla kandidater i valet enligt 8 5.

Om valsedel med registrerad partibeteckning finns bestämmelser i 6kap. 35 tredje stycket och 14 kap. 5 5. -

' Lagen omtryckt 1985: 203.

_. Föreslagen lydelse

5 kap. Anmälan om deltagande i val och av kandidater

' Partier som önskar delta i 'val skall enligt 2—4 5.6 anmäla sitt del- tagande till centrala valmyndighe- ten och kan enligt 6 &" anmäla kan- didater i valet. '

Att valsedlarför partier som inte anmält sitt deltagande är ogiltiga framgår av 14 kap. 4 5 första styc- ket..

Om valsedlar för partier som an- mält kandidater finns bestämmel- ser i 6 kap. 3 % tredje stycket och 14 kap. 5 5. ' '

Nuvarande lvdelse

Ansökan om registrering av par- tibeteckning görs skriftligen. 1 an- sökningshandlingen skall anges för vilket slag av val registrering söks och, om ansökningen avser regist- rering för val av landstingsledamö- ter eller kommunfullmäktige, för vilken landstingskommun eller kommun som registrering begärs. Till handlingen skall fogas förkla- ringar enligt 3 $$ tredje stycket eller intyg av notarius publicus att såda- na förklaringar har visats upp för honom.

För att partibeteckning skall ät- njula skydd vid val skall ansökan om registrering av beteckningen ha kommit in till centrala valmyndig- heten, vid ordinarie val till riksda- gen och val i hela riket av lands- tingsledamöter och kommunfull— mäktige före utgången av februari valåret och vid annat val inom en vecka efter det att beslut om val- dagen meddelades.

Partibeteckning får registreras. om

]. partibeteckningen består av eller innehåller ord.

2. partiet icke utgör underavdel- ning av politisk sammanslutning.

3. ansökan biträds, vid registre- ring för val till riksdagen av minst 1500 röstberättigade medlemmar i hela riket och vid registrering för val av landstingsledamöter och för val av kommunfullmäktige av minst 100 respektive minst 50 röstberätti- gade medlemmar i den landstings- kommun eller kommun för vilken registrering söks.

4. partibeteckningen kan antas ej leda till förväxling med beteck- ning som redan är registrerad eller som. med ardedning av tidigare gjord ansökan, kan komma att regi-

2

3

Föreslagen lydelse

%

Anmälan om deltagande i val skall göras skriftligen. Av anmälan skall framgå vilket slag av val an- mälan avser och. om anmälan av- ser val av landstingsledamöter eller kommunfullmäktige. vilken lands- - tingskommun eller kommun anmä- lan avser.

15

Anmälan skall vid ordinarie val göras senast en månad före det val den avser och vid extra val inom två veckor efter det att beslut om valdagen. meddelats. Om partiet till skydd för sin partibeteckning öns- kar anmäla kandidater skall anmä- lan dock ha kommit in till centrala valmyndigheten. vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsledamöter. och kommun— fullmäktige före utgången av febru- ari valåret. och vid annat val inom en vecka efter det att beslut om val- dagen meddelades.

Av anmälan skall framgå under vilken beteckning partiet går till val (partibeteckning). '

Nuvarande lydelse streras med giltighet för det valet eller för annat val för vilken den nya registreringen enligt. '4 5 första stycket kommer att gälla-,

5. partibeteckningen kan antas ej leda till förväxling med beteck- ning som för högst fem år sedan har utförts ur registret efter namn- byte och vars registrering hade så- dan giltighet som avses i punkt 4.

I fråga om parti som är represen- terat i riksdagen gäller inte första ' stycket 3.

De medlemmar som enligt första stycket 3 biträder en ansökan skall lämna egenhändigt undertecknade förklaringar om detta och därvid uppge personnummer och kyrko- bokföringsort.

4 % första stycket

Registreras partibeteckning för val till riksdagen. gäller registre- ringen även för val av landstingsle- damöter och kommunfullmäktige i hela riket. Registreras partibeteck- ning för val av landstingsledamö— ter, gäller registreringen val i den landstingskommun som anges i re- gistreringsbeslut samt val av kom- munfullmäktige i de kommuner som är belägna inom landstings- kommuner. Registreras partibe- teckning för val av kommunfullå mäktigc. gäller registreringen val i den kommun som anges i registre- ringsbeslutet.

79"

När partibeteckning registrerats eller avförts ur registret, skall cen- trala valmyndigheten kungöra detta i Post- och Inrikes Tidningar.

8 ä' För att registrerad partibeteck- ning skall åtnjuta skydd vid val skall partiet som kandidater anmäla

för val till riksdagen i viss val- krets minst fyra och högst femton personer och '

för val av landstingsledamöter el- ler kommunfullmäktige minst fyra

Föreslagen lydelse

45

Anmäls ett parti för val till riks- dagen. gäller anmälan även för val av landstingsledamöter och kom- munfullmäktige i hela riket om så- - dana val äger rum samtidigt med riksdagsvalet. Anmäls ett parti för val av landstingsledamöter. gäller anmälan valet i den landstingskom- mun som anmiilan avser samt val av kommunfullmäktige i de kom- muner SOm är belägna inom lands- tingskommunen. Anmäls ett parti för val av kommunfullmäktige. gäl- -. ler anmälan valet i den kommun anmälan avser.

5 5

När en anmälan om deltagande i val gjorts, skall centrala valmyndig- heten kungöra detta i Post- och In- rikes Tidningar. '

6 55

För att partibeteckningen för ett parti _som anmält sitt deltagande i val skall skyddas vid valet skall par- tiet-som kandidater anmäla

för val till riksdagen i en viss val- krets minst fyra och högst femton personer och

för val av landstingsledamöter el- ler kommunfullmäktige minst fyra

Nuvarande lydelse och högst tjugo personer i lands- tingskommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten be- stämmer inför varje val när anmä- lan av kandidater senast skall gö- ras. Kungörelse härom skall föras in i Post- och Inrikes Tidningar. Underrättelse om beslutet skall vi- dare tillställas varje registrerat par- ti.

Anmälan av kandidater skall gö- ras hos centrala valmyndigheten el- ler, i den mån regeringen eller myn- dighet som bestäms av regeringen föreskriver det. länsstyrelsen. An- mälan skall göras skriftligen av par— tiets ombud eller av person som ombudet utsett. Till anmälnings- handlingen skall fogas skriftlig för- klaring från va1je kandidat att han givit partiet tillstånd att anmäla ho- nom.

4 5 andra stycket

Avser ansökan registrering för val till riksdagen och ärlpartibe- teckningen redan registrerad eller är ansökan om dess registrering re- dan gjord för annat val, får regist- rering beviljas utan hinder av 3 5 första stycket 4, om det parti för vilket registrering sålunda har skett eller sökts har lämnat sitt medgivande. Detsamma gäller om ansökan avser registrering för val

Föreslagen lydelse

och högst tjugo personer i "lands- tingskommunen eller kommimen.

Centrala valmyndigheten be- stämmer inför varje val när anm'ä— lan av kandidater senast skall gö- ras. Kungörelse härom skall föras in i Post- och Inrikes Tidningar. Underrättelse om beslutet skall vi- dare tillställas varje parti söm an- mält kandidater vid föregående val.

Anmälan av kandidater skall gö- ras hos centrala valmyndigheten el- ler, i den mån regeringen eller den myndighet som bestäms av rege— ringen föreskriver det, länsstyrel— sen. Anmälan skall göras skriftligen av partiets ombud eller av den per- son som ombudet utsett. Till .a'n- mälningshandlingen .skall fogas skriftlig förklaringfrån varje kandi- dat att han givit partiet tillstånd att anmäla honom. '

75

" Ett parti får inte anmäla kandi- .,

dater till skydd för sin partibeteck- ning om denna kan antas komma att leda till förväxling med beteck- ningen' för något annat parti som redan anmält sitt deltagande eller som med -anledning av' tidigare gjord anmälan kan antas komma att anmäla sitt deltagande idet val

' anmälan avser eller i något annat

val för vilket anmälan enligt 4'5 kommer att gälla. Detsamma gäller om partiets beteckning kan antas leda till förväxling med en beteck- ning under vilken något annat parti anmält sitt deltagande under något av de'två tidigare ordinarie valen.

Avser en anmälan om deltagan- de val till riksdagen och hur något annat parti redan anmält sitt delta- . gande i något annat val under sam- ma pdrtibe'teckning får trots detta '

kandidater anmälas till skydd för partibeteckningen om det parti för vilket anmälan redan skett har'läm- nat sitt medgivande. Detsamma gäl-

ler om anmälan avser val av lands-_ tingsledamöter och partiet redan är

Nuvarande lydelse _

av. landstingsledamöter och parti- beteckningen redan är registrerad eller,ansökan om dess registrering tidigare är gjord för val av kom- munfullmäktige inom landstings- kommunen. Behörig att lämna medgivande är det ombud som par-. tiet haranmält enligt 5 s.

5 5

För parti som fått sitt partibe- teckning registrerad Skall finnas ombud. Ombud skall anmälas till centrala valmyndigheten "inom en månad efter det att registreringen av beteckningen kungjorts enligt 75.

Föreslagen lydelse

anmält för val av kommunfullmäk- tige inom landstingskommunen. Behörig att lämna medgivande är

det ombud som partiet har anmält . .

enligt 8 5 eller partiets styrelse.

85

För varje parti som anmält kan- didater skall finnas ett ombud. Otn- . budet skall anmälas till centrala 'val-

myndigheten senast'i samband med partiets anmälan om deltagande i val. ' '

"95

Finner den myndighet hos vilken anmälan görs anledning till anmärk- ning mot anmälningshandlingen 'el- ' ler handling som åtföljer denna, skall myndigheten genast underrät- ta den som'gjort anmälan. Därvid skall anges tid för ändring och kom- plettering av anmälningshandling- en. Därefter skall centrala valmyn- digheten så snart som möjligt .slut- ligt pröva ärendet. ' '

Har det ej visats att anmäld kan- "

didat giVit partiet tillstånd att anmä- la honom, skall hans namn på an- .mälningshandlingen anses obefint- ligt.

Finner den myndighet hos vilkén anmälan av kandidater görs_'anled- ning till anmärkning mot anmäl- ningshandlingen eller handling som' åtföljer denna, skall myndigheten genast underrätta den som gjort an- mälan. Därvid skall anges tid för ändring och komplettering av an- mälningshandlingen. Därefter skall

centrala valmyndigheten så snart- som möjligt slutligt pröva ärendet.

Har det ej visats att en anmäld kandidat givit partiet tillstånd att anmäla honom, skall hans namn på anmälningshandlingen anses obe- fintligt.

'ttå

Talan mot centrala valmyndighe- tetts beslut i registrerittgs- eller att- mälningst'irende föres hos valpröv- ningsnämnden genom besvär.

Beslut av centrala valmyndighe- ten [ärenden enligt detta kapitelfår överklagas hos" valprövningsnämn- den genom besvär. '

6 kap. _ "25 Valsedlarna skall vara lika till storlek och material. För val till riksdagen skall användas gula. för val av landstingsledamöter blå och för val av kommunfullmäktige vita valsedlar.

På valsedel Skall finnas partibe- teckning. Valsedel bör dessutom innehålla

l. namn på en eller flera kandi- dater, . - .

2. beteckning som visar för vil-

På valsedel skall finnas partibe— teckning. Valsedel bör dessutom .innehålla . .

]. namn på en eller flera kandi- dater,

2. beteckning som visar för vil-

Nuvarande lydelse ken valkrets sedeln är avsedd (val- krctsbcteckning) samt

3. uppgift om det val för vilket sedeln gäller (valbeteckning).

Föreslagen lydelse ken valkrets sedeln är avsedd (val- kretsbetcckning). 3. uppgift om det val för vilket sedeln gäller (valbcteckning) samt 4. utrvtntneft'ir väljaren att ange ändratförsta namn.

Kandidat skall anges på sådant sätt att det klart framgår vem som avses. Vid kandidatnamn bör därför utsättas kandidatens personnummer eller annan identitieringsuppgift.

Om valsedel upptager mer än ett kandidatnamn. skall namnen upptagas i en följd under varandra och förses med nummer som visar ordningen

mellan-dem.

Namnen gäller själva" valet samt, i den mån de ej därvid tages i anspråk val av ersättare för riksdagsledamöter och val av suppleanter för lands- tingsledamöter och kommunfullmäktige.

Upptager valsedel med regist- rerad partibeteckning namn på kan-

didater. skall valsedeln. om partiet '

enligt 5 kap. 8 ä' anmält kandidater för valet, som första namn upptaga namnet på kandidat som tagits upp på listan över" kandidater partiet an- mält.

Efter beställning av parti. som är' representerat i den församling valet gäller eller, i fråga om val till riks- dagen, vid det senaste valet har fått mer än en procent av rösterna i hela landet, tillhandahåller centrala val- myndigheten partict blanketter till valsedlar till det antal partiet öns- kar.

Göres beställning av annat parti än som anges i första stycket eller av annan än den som är behörig företrädare för partiet tillhandahål- ler centrala valmyndigheten blan- ketter till valsedlar endast om bc- ställaren betalar blanketterna i för- skott.

I fråga om parti. som deltagar i riksdagsval och som vid det senaste riksdagsvalet fått eller vid det före- stående valet får mer än en procent av rösterna i hela landet. svarar statsverket för kostnaden för blan- ketter till valsedlar till ett antal som

Om en valsedel för ett parti upp- tar namn på kandidater. skall valse-

deln. om partiet enligt 5 kap. 65

anmält kandidater för valet.' som första namn uppta namnet på nå- gon kandidat som tagits upp på lis- ta'n över kandidater partiet anmält.

Efter beställning av ett parti, som är representerat i den församling valet gäller eller, i fråga om val till riksdagen. vid något av de två se- naste valen har fått mer än en pro- ccnt av rösterna i hela landet. till- handahåller centrala valmyndighe- ten partiet blanketter till valsedlar till det antal partiet önskar.

Görs beställning av något annat parti än som anges i första stycket eller av annan än den som är behö- rig företrädare för partiet tillhanda- håller centrala valmyndigheten blanketter till valsedlar endast om beställaren betalar blanketterna i förskott. '

I fråga om parti, som deltari riks- ' dagsval och som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått eller vid det förestående valet får mer än en procent av rösterna i hela landet, svarar statsverket för kostnaden för blanketter till valsedlar till ett antal

Nuvarande lydelse motsvarar fyra gånger antalet röst- berättigade i valkretsen. Vad som sagts nu gäller även parti som utan -att ha uppnått den angivna röstan- delen är eller genom det föreståen- de valet blir representerat i riksda- gen.

I fråga om parti. som deltager i val av landstingsledamöter eller kommunfullmäktige och som är el- ler genom det förestående valet blir representerat i den församling valet gäller, svarar statsverket för kost- naden för blanketter till valsedlar till ett antal som motsvarar fyra gånger antalet röstberättigade i va- let.

Föreslagen lydelse

som motsvarar fyra gånger antalet röstberättigade i valkretsen. Vad som sagts nu gäller även partier som utan att ha uppnått den angiv- na röstandelen är eller genom det förelstående valet blir representera- de i riksdagen.

I fråga om partier, som deltar i val av landstingsledamöter eller kommunfullmäktige och som är el- ler genom det förestående valet blir representerade i den församling va- let gäller, svarar statsverket för. kostnaden för blanketter till val- sedlar till ett antal som motsvarar fyra gånger antalet röstberättigade i valet.

Vid tillämpning av första och andra styckena beräknas antalet röstberät- tigade på grundval av stommarna till mantalslängderna för året.

95

I lokal där röstning äger rum skall väljarna för varje val ha tillgång till

]. valsedlar som försetts med parti- och valbeteckning för parti som vid det senaste riksdagsvalet fått mer än en procent av rösterna i hela landet (partimarkerade val- sedlar) samt

2. blanketter till valsedlar.

Lantbrevbärare som manager valsedelsförsändelser bör" medföra partimarkerade valsedlar och valse- delsblanketter enligt första stycket.

Partimarkcrade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket tillhandahålles genom cen- trala valmyndighetens försorg.

I lokaler där röstning äger rum skall väljarna för varje val ha till- gång till

]. valsedlar som försetts med parti- och valbeteckning för de. par- tier som anmält sitt deltagande i valen och som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet (partimarkerade valsedlar) samt

2. blanketter till valsedlar. Lantbrevbärare som tnottar val- sedelsförsändelser bör medföra partimarkerade valsedlar och valse- delsblanketter enligt första stycket.

Partimarkcrade" valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket tillhandahålls genom cen— trala valmyndighetens försorg.

1055

Den vars natnn upptagits på en valsedel utan att han givit sitt satn- tycke därtill kan antnäla detta till länsstyrelsen. Anmälan skall göras skriftligen och till den skall fogas den valsedel på vilken namnet före- kotntner. Länsstyrelsen skall för- teckna de anmälningar sattt inkom- mer.

Prop. 1987/88: 22

Nuvarande" lydelse

10 &

Talan mot centrala valmyndighe- tens beslut i ärende som avses i detta kapitel föres hos valpröv- ningsnämnden genom besvär.

Centrala valmyndigheten har rätt att erhålla biträde av länssty- relse i ärende som avses i detta ka- pitel. '

Föreslagen lydelse 11 5

Beslut avcentrala valmyndighe— ten i ärenden enligt detta kapitel far överklagas hos valprövningsnämn— den genom besvär.

Länsstyrelsen skall biträda cen- trala valmyndigheten i ärenden en- ligt detta kapitel om myndigheten begär det.

7 kap.

Röstkort upprättas för den som är upptagen i allmän'röstlängd av lokala skattemyndigheten och för den som är upptagen i särskild röstlängd av

länsstyrelsen. Vid ordinarie val till riksdagen

och val i hela riket av landstingsle-' damöter och kommunfullmäktige skall röstkorten sändas till de röst- berättigade senast 30 dagar före' valdagen. Vid annat val skall röst- korten sändas till de röstberättigade senast 20 dagar före valdagen.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsle- " damöter och kommunfullmäktige skall röstkorten sändas till de röst- berättigade se'nast 30 dagar före valdagen. Vid annat val skall röst- korten sändas till de röstberättigade senast 16 dagar före valdagen.

För val som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort. 9 kap.

Kommunen skall tillhandahålla lämpliga vallokaler. I anslutning till vallokalen eller i denna skall anord- nas lämplig plats där de partier som deltager i valen kan lägga ut sina valsedlar. Valförrättaren skall tillse att väljarna där har tillgång-till blan- ketter för valsedlar och panimarke- rade valsedlar för parti som vid det senaste riksdagsvalet fått mer än en procent av rösterna i hela landet.

Kommunen 'skall tillhandahålla lämpliga vallokaler. I anslutning till vallokalen eller i denna skall anord- nas lämplig plats där de partier som deltar i valen kan "lägga ut sina val- sedlar. Valförrättaren skall tillse att väljarna där har tillgång till blanket- ter för valsedlar och partimarkera- de valsedlar för de partier som an- tnält sitt deltagande i valen och som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en pro- cent av rösterna i hela landet.

10 kap.

Vid ordinarie val till riksdagen och val I hela riket av landstingsle- damöter och kommunfullmäktige får röstning ske på varje postanstalt inom riket från och med den tju- gofjärde dagen före valdagen till och med valdagen. Vid annat val får röstning på postanstalt ske från och med den sjuttonde dagen före valdagen till och med valdagen.

15

Vid ordinarie val till riksdagen . . och val i hela riket av landstingsle- damöter och kommunfullmäktige

får röstning ske på varje postanstalt inom riket från och med den tju- gofjärde dagen före valdagen till och med valdagen. Vid annat val får röstning på postanstalt ske från och med den tionde dagen före val— dagen till och med valdagen.

Att röstning på postanstalt kan begränsas i vissa fall framgår av 2 %.

Föreslagen lydelse 7 5 .

När val skall förrättas, bestämmer centrala valmyndigheten efter samråd med utrikesdepartementet hos vilka svenska utlandsmyndigheter röstning skall äga rum. Vid val som ej omfattar hela riket får dock centrala valmyn- digheten bestämma att röstning hos svensk utlandsmyndighet ej skall äga Nuvarande lydelse

rum.

Röstning hos utlandsmyndighet.

. får börja tidigast den tjugofjärde da- gen före valdagen och pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan l2 dagen före valdagen.

Röstning hos en utlandsmyndig- het får börja tidigast den tjugofjärde dagen före valdagen vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsledamöter och kom- munfullmäktige och vid annat val tidigast den tjugonde dagen före valdagen och pågå så länge att av- ' givna valsedlar kan beräknas vara ' centrala valmyndigheten till handa

senast klockan 12 dagen före val- dagen,

Utlandsmyndighetens chef bestämmer när och var röstning äger rum hos myndigheten samt kungör tid och ställe för röstningen. Röstmottagare hos utlandsmyndighet är myndgihetens chef eller den han utser.

135

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsle- damöter och kommunfullmäktige får röstning på fartyg börja tidigast den femtiofemte dagen före val- dagen. Vid annat val får röstning på fartyg börja tidigast den fyrtiofemte. dagen före valdagen.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsle- damöter och kommunfullmäktige får röstning på fartyg börja tidigast . den femtiofemte dagen före val- dagen. Vid annat val får röstning på fartyg börja tidigast den trettionde dagen före valdagen.

Röstning på fartyg får pågå så länge .att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före valdagen.

Fartygets befälhavare bestämmer när och var röstning äger rum samt underrättar dem som befinner sig ombord om tid och ställe för röstningen. Röstmottagare på fartyg är fartygets befälhavare eller den" han utser.

llkap. 6aä

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket av landstingsledamö-i ter och kommunfullmäktige får valsedelsförsändelse vara anordnad tidi- gast 24 dagar före valdagen. Försändelse som lämnas på fartyg får-dock vara anordnad tidigast 55 dagar före valdagen.

Vid annat val får valsedelsförsän- delse som lämnas i vallokalen eller på postanstalt vara anordnad tidi- gast 17 dagar före valdagen. För- sändelse som lämnas hos utlands- myndighet får vara anordnad tidi— gast 24 dagar före valdagen och för-

Vid annat val får valsedelsförsän- delse som lämnas i vallokalen eller på postanstalt vara anordnad tidi- gast tio dagar före valdagen. För- sändelse som lämnas hos utlands- myndighet får vara anordnad tidi- gast 20 dagar före valdagen och för-

Prop.-_1987./88: 22

Nuvarande lydelse sändelse som lämnas på fartyg tidi- gast 45 dagar före valdagen.

Föreslagen lydelse

sändelse som lämnas på fartyg tidi- gast 30 dagar före valdagen.

Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

14 kap.

45

Valsedel är ogiltig. om den ]. saknar partibeteckning eller upptager mer än en partibeteck- ning, eller

2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen blivit anbragt på valsedeln med avsikt.

Valsedel är ogiltig om den. ]. saknar partibeteckning eller det inte av den klart framgår vilket parti den avser.

2. upptar beteckningen för ett parti som inte enligt 5 kap. anmält sitt deltagande i valet. eller

'3. är försedd med kännetecken som uppenbarligen blivit anbragt på valsedeln med avsikt.

Finns i ett valkuvert mer än en valsedel. är valsedlarna "ogiltiga. Innehål- ler valkuvertet två eller tre valsedlar och här alla samma partibeteckning. skall dock en valsedel räknas som giltig. Uppvisari sådant fall valsedlarna ' olikheter 1 fraga om kandidatnamn, skall namnen på sedlarna anses obe- fintliga.

Utöver vad som gäller enligt 4 5 andra stycket skall namn på valse- del anses obefintligt.

]. om kandidaten ej är valbar el-

' ler det ej framgår klart vem som avses,

2. om ordningen mellan namnet och annat namn ej framgår klart el- ler

3. om valsedeln gäller registrerat parti. för vilket anmälts kandidater enligt 5 kap. 8 9". och valsedeln ej som första nanm upptager namnet på någon av de anmälda "kandida- terna.

Vid bedömning enligt första styc- ket 3 av vilket namn som är det första skall namn cj anses obefint- ligt därför att kandidaten har avlidit eller visat sig ej vara valbar.

Utöver vad som gäller enligt 4 å andra stycket skall namn på valse- del anses obefintligt,

1."- om kandidaten ej är valbar el- ler det ej framgår klart vem som avses.

2. om ordningen mellan namnet" och annat namn ej framgår klart el- ler

3. om valsedeln gäller ett parti. för vilket anmälts kandidater enligt 5 kap. 6 s. och valsedeln ej som första namn upptar namnet på nå— gon av de anmälda kandidaterna.

Vid bedömning enligt första styc- ket 3 av vilket namn som är det första, skall namn ej anses obefint- ligt därföratt väljaren på det dätför avsedda utrymmet angivit någon annan än en anmäld kandidat som första nanm. Namnet skall ej heller anses obefintlig! därför att kandi- daten har avlidit eller visat sig ej vara valbar.

95

Centrala valmyndigheten fördelar mandaten i riksdagen på grundval av protokollen från länsstyrelserna och med tillämpning av 3 kap. 6—8 så regeringsformen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten enligt 3 kap. 8 & första stycket regeringsformen tilldelas mandaten ett efter annat det parti som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet beräknas. så länge partiet ännu ej tilldelats något-mandat. genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1.4. Därefter erhållesjämförelsetalet genom att parti- ets röstetal delas med ett tal som är 1 högre än dubbla antalet mandat som redan tilldelats partiet i valkretsen.

Vid bestämmandet av det sammanlagda antal mandat i riksdagen Som pani skall ha enligt 3 kap. 8 % andra stycket regeringsformen för att bli proportionellt representerat tillämpas fördelningsregeln i andra stycket på hela riket som en valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att detta antal skall uppnås.

Av de utjämningsmandat som parti erhållit tillföres det första den valkrets där partiet efter fördelning- en av de fasta valkretsmandaten uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående ut- jämningsmandat tillföres ett efter annat den valkrets där partiet för varje gång uppvisar störst jämförel- setal vid fortsatt tillämpning av för- delningsregeln i andra stycket på ' partiets röstetal i valkretsarna.

Av de utjämningsmandat som parti erhållit tillföres det första den valkrets där partiet efter fördelning- en av de fasta valkretsmandaten uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående ut- jämningsmandat tillföres ett efter annat den valkrets där partiet för varje gånguppvisar störst jämförel- setal vid fortsatt tillämpning av för- delningsregeln i andra stycket på partiets röstetal i valkretsarna. Har partiet inte erhållit fasta valkrets- tttandat i samtliga valkretsar. skall i de valkretsar där partiet inte till- delats någat tttandat. partiets rös- , tetal i ställetför dess jämförelsetal läggas till grund vid tillämpningen . av detta stycke.

I—Iar parti i någon valkrets erhållit flera mandat än antalet på partiets

valsedlar upptagna namn. flyttas överskjutande mandat. med motsvarande ' tillämpning av fjärde stycket. till annan valkrets där partiet deltager i fördelningen av fasta valkretsmandat. Kan mandat ej besättas genom tillämpning av detta förfarande. skall det vara obesatt under den tid för vilken valet gäller. ' Mellan lika tal avgöres företrädet genom lottning.

leå

De fasta valkretsmandaten i landstinget fördelas för varje valkrets pro- portionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen. Här- vid tilldelas mandaten. ett efter annat. det parti som för varje gång uppvi- sar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet beräknas. så länge partiet ännu ej tilldelats något mandat. genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter erhålles jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är l högre än det dubbla antalet av de mandat som redan tilldelats partiet i valkretsen. .

Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så. att fördelningen av alla mandat i landstinget blir proportionell mot partiernas röstetal i hela landstingskommunen. Vid bestämmandet av det sammanlagda antalet mandat i landstinget som parti skall ha för att bli proportionellt represen- - terat tillämpas fördelningsregeln i första stycket på helalandstingskommu-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nen som en valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att detta antal skall uppnås.

Har parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit flera mandat än som motsvarar den proportionella representationen i landsting- et för partiet enligt andra stycket. bortses vid fördelningen av utjämnings- mandaten från partiet och de fasta valkretsmandat det har erhållit.

Av de utjämningsmandat som parti erhållit tillföres det första den valkrets där partiet efter fördelning- en av de fasta valkretsmandaten uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående ut- jämningsmandat tillföres ett efter annat den valkrets där partiet för varje gång uppvisar störst jämförel- setal vid fortsatt tillämpning av för- delningsregeln i första stycket på partiets röstetal i valkretsarna.

Av de utjämningsmandat som parti erhållit tillföres det första den valkrets där partiet efter fördelning- en av de fasta valkretsmandaten uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående ut- jämningsmandat tillföres ett efter annat den valkrets där partiet för varje gång uppvisar störst jämförel- setal vid fortsatt tillämpning av för- delningsregeln i första stycket på partiets röstetal i valkretsarna-Har partiet inte erhållit fasta valkrets— mattdat i samtliga valkretsar. skall i de' valkretsar där partiet inte till- delats något mandat. partiets rös- tetal i stället för dess jämförelsetal läggas till grund vid tilläntpningen av detta stycke.

Har parti i någon valkrets erhållit flera mandat än" antalet på partiets valsedlar upptagna namn, flyttas överskjutande mandat, med motsvarande tillämpning av fjärde stycket, till annan valkrets. Kan mandat ej besättas genom tillämpning av detta förfarande, skall det vara obesatt under den tid för vilken valet gäller.

Mellan likajämförelsetal avgöres företrädet genom lottning.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1989.

5 Förslag till Lag om ändring i lagen (1982: 942) om svenska kyrkan

Härigenom föreskrivs att 4 5 lagen ( 1982: 942) om svenska kyrkan skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

451

Ledamöterna av kyrkomötet och ersättarna för dessa utses genom indi- rekta val.

Val till kyrkomötet förrättas vart tredje år. Varje val gäller för tiden

Val till kyrkomötet förrättas vart fjärde år. Varje val gäller för tiden

från det att det nyvalda kyrkomötet har samlats till dess det närmast därefter valda kyrkomötet samlas. Denna tid är kyrkomötets valpe- riod.

från det att det nyvalda kyrkomötet har samlats till dess det närmast därefter valda kyrkomötet samlas. . Denna tid är kyrkomötets valpe- ' riod.

1. Denna lag träderi kraft den 1 januari 1989. 2. Val enligt de nya bestämmelserna skall äga rum första gången efter kyrkofullmäktigvalet år 1991.

6 Förslag till Lag om ändring i lagen'(_1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter

Härigenom föreskrivs att- 2 kap. 6 5, 4 kap. 6 ä, 5 kap. 8 och 15 åå samt 7 kap. 1 & lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

2 kap. 6 &

Nuvarande lydelse

Ledamöter och suppleanteri kyr- kofullmäktige väljs för tre år räknat - från och med den 1 januari året ef- ter det år då valetlhar skett.

Ledamöter och suppleanteri kyr- kofullmäktige väljs för fyra år räk- nat från och med den 1 januari året . efter det år då valet har skett.

4 kap.

Ledamöter och suppleanter i för-

samlingsdelegerade väljs för tre år _ räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har förrättats. När val som sker första gången inte äger rum under år då val i hela riket av fullmäktige förrättas, skall valet dock inte avse längre tid än till ut- gången av det år då sådana val av fullmäktige skall äga rum nästa

gång.

Ledamöter och suppleanter i för- samlingsdelegerade väljs för fyra år räknat från" och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har förrättats. När val som sker första gången inte äger rum under år då val i hela riket av fullmäktige förrättas, skall valet dock inte avse längre tid än till ut-' gången av det år då sådana val av fullmäktige skall äga rum nästa

gång.

Om val till kyrkofullmäktige, som har utsett ledamöter och suppleanter i församlingsdelegerade, har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom'förnyad sammanräkning och mandatfördel- ningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för ledamö- terna och suppleantema två månader efter det att omvalet eller samman- räkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats, skall fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och supplean- ter för återstoden av tjänstgöringstiden.

Val av ledamöter och suppleanter 1 församlingsdelegerade förrättas före december månads utgång året före det år då tjänstgöringstiden börjar. Det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum förrättas valet i ' församling med fullmäktige av de nyvalda fullmäktige vid sammanträde . som avses i " kap. 9 5 andra stycket.

Om en ledamot' 1 församlingsdelegerade avgår under tjänstgöringstiden. förrättas fyllnadsval för återstoden av denna tid. I Stockholms kyrkliga samfällighet skall dock för en ledamot som har utsetts vid proportionellt val inkallas den suppleant som bör inträda enligt den för suppleantema

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

bestämda ordningen. Den suppleant som har inkallats skall tjänstgöra under den tid som återstår för den som har anått. '

5 kap.

8.5

Sådana ledamöter och supplean- ter i kyrkorådet som avses i 4 ä väljs för tre år, räknat från och med den 1 januari året efter det är då val i hela riket av kyrkofullmäktige har

Sådana ledamöter och supplean- ter i kyrkorådet som avses i 4.5 väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari 'året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäk-

ägt rum. tige har ägt rum.

Om val till kyrkofullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatför- delningen mellan partierna därvid har ändrats. upphör uppdragen för de valda ledamöterna och suppleantema i kyrkorådet två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats, skall kyrkofullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och'suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden.

Om en ledamot som har- utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden. inträder en suppleant. enligt den ordning mellan supple- anterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om en annan vald "ledamot avgår, förrättas fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden.

15 ä'

Kyrkorådet väljer kyrkvärdar 'Kyrkorådet väljer kyrkvärdar

bland de röstberättigade i försam- lingen enligt 2 kap. 3 5 första och andra styckena. Minst en av kyrkvärdarna skall utses bland le- damöterna och suppleantema i kyr- korådet. Kyrkvärdarna utses för tre år räknat från och med den ] janua- ' ri året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum.

bland de röstberättigade-i försam- lingen enligt 2 kap. 3 5 första och andra styckena. Minst en av kyrkvärdarna "skall utses bland le- damöterna och suppleantema i kyr- korådet. Kyrkvärdarna utses för

fyra år räknat från och med den

ljanuari året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum.

Kyrkorådet utser för varje kalenderår en kassaförvaltare, om rådets medelsförvaltning inte har ordnats på annat sätt.

Det är då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum skall det nyvalda kyrkorådet föredecember månads utgång utse befattningshavare som avses i första och-andra styckena. Det nyvalda kyrkorådet får även före december månads utgång utse elektorer som avses i lagen (19821943) om kyrkomötet.

7 kap. 1 %?

Nyvalda kyrkofullmäktige eller Nyvalda kyrkofullmäktige eller kyrkostämman väljer under år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum tre eller flera revisorer

' Senaste lydelse 19851361. 3 Senaste lydelse 1983: 564.

kyrkostämman väljer under år då val i hela riket av kyrkofullmäktige. har ägt rum tre eller flera revisorer.

1 02

Nuvarande lydelse samt minst lika många revisors- suppleanter för granskning av de tre följande årens verksamhet. Full- mäktige eller stämman får därvid välja revisorer och suppleanter för granskning av viss eller vissa nämn- ders verksamhet. Antalet revisorer, liksom antalet suppleanter, för var- je nämnd eller grupp av nämnder skall dock vara minst tre. Om val till kyrkofullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rät- telse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördel- ningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för revi- sorerna och suppleantema två må- nader efter det att omvalet eller den förnyade sammanräkningen har av- slutats. När omvalet eller den för- nyade sammanräkningen har avslu- tats skall fullmäktige förrätta nytt val av revisorer och suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden.

Föreslagen lydelse

samt minst lika många revisors- suppleanter för granskning _av de fyra följande årens verksamhet. Fullmäktige eller stämman får där- vid välja revisorer och-suppleanter

för granskning av viss eller vissa .

nämnders verksamhet. Antalet revisorer. liksom antalet supplean- ter, för varje nämnd eller grupp av nämnder skall dock vara minst tre. Om val till kyrkofullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits ge- nom förnyad sammanräkning och mandatfördelning mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdra— gen för revisorerna och supplean- . terna två månader efter det att om-

valet eller den förnyade samman- räkningen har avslutats. När omva- let eller den förnyade sammanräk— ' ningen har avslutats, skall fullmäk- tige förrätta nytt val av revisorer och suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden.

I fråga om valbarhet till revisor och revisorssuppleant, verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4 &- om ledamot i kyrkofullmäktige tillämpas. Den som inte är kyrkobokförd i församlingen är dock valbar. Detsamma gäller den som har uppnått arton- års ålder senast på dagen för valet till revisor eller suppleant.

Om en revisor som inte har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden. får fullmäktige eller stämman förrätta fyllnadsval för återstoden av denna tid.

Revisorer och revisorssuppleanter har rätt till den ledighet från anställ- ning som behövs för uppdraget.

Fullmäktige eller stämman får besluta att det till revisorer och revisors- suppleanter skall i skälig omfattning utgå ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. förlorad arbetsförtjänst samt arvode. Om fullmäktige eller stämman beslutar att arvode skall utgå, skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.

1. Denna lag träderi kraft den ljanuari 1989. 2. Val enligt de nya bestämmelserna skall äga rum första gången år 1991. '

7 Förslag till Lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofullmäktigval Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972z704') om kyrkofullmäk-

tigval|

' Lagen omtryckt 1985z204.

103.

dels att 9, 10 och 11 a åå skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 8 a, 11 b, 11 c och 13 a 55, samt närmast före 8 a % en ny rubrik av följande lydelse. '

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Partier 8 a 5

Till valsedlar för val av kyrkofull- mäktige för kyrklig samfällighet skall användas särskilt papper. som tillhandahålls genom centrala val- myndighetens försorg.

Partier som önskar delta i val en- ligt denna lag skall senast en må- nad före valet anmäla sitt deltagan- de till centrala valmyndigheten. Anmälan skall göras skriftligen. Av anmälan skall framgå vilket eller vilka va! den avser och under vilken beteckning partiet går till val (parti- beteckning). -

Till valsedlar skall användas sär- skilda blanketter som tillhandahålls av centrala valmyndigheten.

10%

Valsedlarna skall vara i format 105 x [48 millimeter (A 6). För val av kyrkofullmäktige för församling skall användas vita och för val av kyrkofullmäktige för kyrklig sam- . fällighet blå valsedlar.

På valsedel skall finnas partibe— teckning. Valsedel bör dessutom innehålla

1. namn på en_ eller flera kandi- dater,

2. beteckning som visar för vil- ken valkrets sedeln är'av'sedd (val- kretsbeteckning) samt

3. uppgift om det val för vilket sedeln gäller (valbeteckning).

Valsedlarna skall vara lika till storlek och material. För val av kyrkofullmäktige för församling skall användas vita och för val av kyrkofullmäktige för kyrklig sam- fällighet blå valsedlar.

På valsedel skall finnas partibe- teckning. Valsedel bör dessutom innehålla .

1. namn på en eller flera kandi- dater,

2. beteckning som visar för vil- ken valkrets sedeln är avsedd (val- kretsbeteckning),

3. uppgift om det val för vilket sedeln gäller (valbeteckning) samt

4. utrymme för väljaren att ange ändrat första namn.

Kandidat skall anges på sådant sätt att det klart framgår vem som avses. Vid kandidatnamn bör därför utsättas kandidatens personnummer eller ,annan ide'ntilieringsuppg'ift.

llaå ?

Efter beställning av ett parti som är representerat i en sådan fullmäk- tigförsamling för kyrklig samfällig— het som valet gäller tillhandahåller centrala valmyndigheten partiet papper till valsedlar för detta val i den mängd partiet önskar.

Efter beställning av ett parti som anmält sitt deltagande i valet till- handahåller centrala valmyndighe- ten partiet blanketter till valsedlar till det antal partiet önskar.

.. 104

Nuvarande lydelse

Görs beställning av annat parti än som anges i första stycket eller av annan än den som är behörig företrädare för partiet, får centrala valmyndigheten besluta att papper till valsedlar skall tillhandahållas endast om beställaren betalar pap- peret i förskott.

Föreslagen lydelse

Blanketter till valsedlar tillhan- dahålls endast om beställaren beta- lar blanketterna i förskott.

ll'bå

Om beställaren begär det, förser centrala valmyndigheten valse- delsblanketterna med partibeteck- ning, kandidatnamn samt valkrets- och valbeteckningar.

Centrala valmyndigheten får för- se valsedelsblanketter och val-

sedlar med särskild siffer- eller_

bokstavsbeteckning (listtypbeteck- ning).

llcå

När val skall förrättas. bestäm- mer centrala valmyndigheten den sista dag då beställning av val- sedlar skall ha gjorts för att leve- rans skall kunna ske 45 dagar före valdagen. För särskilda fall får be- stämmas senare dag för beställning och, om det behövs, även senare dag för leverans. Kommer beställ- ning in senare än centrala valmyn- digheten har bestämt, fullgörs leve- rans endast underförutsättning att leverans kan ske före valdagen och utan att leveransen av tidigare gjorda beställningar försenas.

13a5

Den vars namn upptagits på en valsedel utan att han givit sitt sam- tyckedärtill kan anmäla detta till länsstyrelsen. Anmälan skall göras skriftligen och till den skall fogas den valsedel på vilken namnet före- kommer. Länsstyrelsen skall för- teckna de anmälningar som inkom- mer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Remissinstanser

Över folkstyrelsekommitténs betänkande (SOU 198716) Folkstyrelsens villkor har remissyttranden efter anmodan avgetts av justitiekanslern. Svea hovrätt. kammarrätten i Göteborg. postverket. riksskatteverket.juri- diska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. juridiska fakultets- nämnden vid Lunds universitet. samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. samhällsvctenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet. samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet. kammarkollegiet. statskontoret. riksrevisionsverket. statistis- ka centralbyrän! länsstyrelsernas organisationsnämnd. länsstyrelsen i Stockholms län. länsstyrelsen i Södermanlands län. länsstyrelsen i Jönkö- pings Iän. länsstyrelsen i Kalmar län. länsstyrelsen i Gotlands län. länssty- relsen i Malmöhus län. länsstyrclsen i Göteborgs och Bohus län. länssty- relsen i Skaraborgs län. länsstyrelsen i Örebro län. länsstyrelsen i Koppar- bergs län. Iänsstyrelsen i Västernorrlans län och länsstyrelsen i Västerbot- tens län. _

Vidare har remissyttranden avgetts av riksdagens revisorer. valpröv- ningsnämnden. Svenska kyrkans centralstyrelse. domkapitlet i Skara stift. domkapitlet i Västerås stift. domkapitlet i Lunds stift. Svenska kommun- förbundet. Landstingsförbundet.' Stockholms kommun. Norrtälje kom- mun. Enköpings kommun. Tierps kommrrn. Nyköpings kommun. Norrkö- pings kommun. Jönköpings kommun. Tingsryds kommun. Gotlands kom- mun. Karlshamns kommun. Höganäs kommun. Malmö kommun. Trelle- borgs kommun, Falkenbergs kommun. Göteborgs kommun. Dals Eds kommun. Trollhättans kommun. Hjo kommun. Skövde kommun. Karl- stads kommun. Leksands kommun. Gävle kommun. Ovanåkers kommun. Sundsvalls kommun. Härnösands kommun. Bergs kommun. Strömsunds kommun. Robertsfors kommun. Umeå kommun. Östergötlands läns lands- tingskommun. Kronobergs läns landstingskommun. Blekinge läns lands- tingskommun. Kristianstads läns landstingskommun. Hallands läns lands- tingskommun. Älvsborgs läns landstingskommun. Värmlands läns lands- tingskommun, Västmanlands läns landstingskommun. Gävleborgs läns landstingskommun. Jämtlands läns landstingskommun. Norrbottens läns landstingskommun. Svenska arbetsgivareförcningen. l.,anclsorganisa- tionen i Sverige. Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund. Centerns kvinnoförbund. Folkpartiets kvinnoförbund. Moderata ting- domsförbundet. Folkpartiets ungdomsförbund. Kommunistisk ungdom. Kristdemokratiska Samhällspartiet. Fredrika-Bremer-förbundet. Medbor- garrättsrörelsen. Utlandssvenskarnas förening och kanslichefen i riksda- gens utbildningsutskott.