Upphävd författning

Förordning (1979:627) om statsbidrag för cykelleder

Version: 1979:627

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-06-07
Ändring införd
SFS 1979:627
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS 1992:1509 har iakttagits.

Förordning om statsbidrag för cykelleder

1 §  Enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på anslagna medel statsbidrag till kommuner för att bygga sådana cykelleder som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov och för vilka bidrag inte lämnas enligt 2 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar m. m. Förordning (1988:1018).

2 §  Till byggande av en cykelled räknas anläggande av en ny cykelled och utförande av andra byggnadsarbeten för att främja cykeltrafiken på en sådan led.

3 §  Bidrag lämnas med 50 procent av skäliga kostnader för arbete som beräknas kunna utföras under ett år. Bidrag lämnas dock inte om arbetet har påbörjats innan bidraget har beviljats.

[S2]I kostnaderna skall inte inräknas sådana kostnader som avser

 1. belysningsanordningar,
 2. ersättning för mark eller intrång, eller
 3. förvaltningskostnader. Förordning (1982:854).

5 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen hos vägverkets väghållningsregion. Förordning (1991:1804).

6 §  Bidraget skall betalas ut av vägverkets väghållningsregion. Hälften av bidraget betalas ut när kommunen eller huvudmannen till vägförvaltningen har anmält att arbetet har påbörjats. Resten betalas ut när det anmälts att arbetet har slutförts. Förordning (1991:1804).

8 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av vägverket. Förordning (1984:770).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:627) om statsbidrag för cykelleder

Förordning (1980:720) om ändring i förordningen (1979:627) om statsbidrag för cykelleder

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:100
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 6 §§; omtryck

Förordning (1982:854) om ändring i förordningen (1979:627) om statsbidrag för cykelleder samt anordningar och åtgärder som främjar viss busstrafik

Förordning (1984:770) om ändring i förordningen (1979:627) om statsbidrag för cykelleder samt anordningar och åtgärder som främjar viss busstrafik

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:100
  Omfattning
  ändr. 1, 6-8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1988:1018) om ändring i förordningen (1979:627) om statstbidrag för cykelleder samt anordningar och åtgärder som främjar viss busstrafik

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:50
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1804) om ändring i förordningen (1979:627) om statsbidrag för cykelleder

Förordning (1992:1509) om upphävande av förordningen (1979:627) om statsbidrag för cykelleder

  Övergångsbestämmelse

  För påbörjade, ännu ej färdigställda, cykelleder gäller äldre föreskrifter till utgången av juni månad år 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150, Bet. 1991/92:FiU29
  Omfattning
  upph.