Inaktuell version

Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
SFS 1980 i lydelse enligt SFS 2003:235
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-22

Verksförordningens tillämpning

1 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på hyresnämnderna.

[S2]6--8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]31 § om myndighetens beslut.

[S7]Bestämmelserna i 26, 29 och 31 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

[S8]Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt inom vars domkrets hyresnämndens kansliort är belägen. Förordning (1996:386).

2 §  Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga delar även för arrendenämnderna.

Organisation m.m.

3 §  I varje hyresnämnd finns ordförande och andra anställda.

[S2]Ordförande i hyresnämnd benämns hyresråd. Förordning (1996:386).

4 §  Chef för hyresnämnden i administrativt hänseende är det hyresråd som har anställts som chef. I hyresnämnder med endast ett hyresråd är det hyresrådet tillika administrativ chef för hyresnämnden. Förordning (1996:386).

5 §  Vid förfall för hyresråd tjänstgör ersättare för hyresråd i den utsträckning som hyresnämnden beslutar. En sådan ersättare får inte tjänstgöra under fler än femton sammanträdesdagar varje år om inte domstolsverket har medgivit det.

Arbetsordning m.m.

6 §  För varje hyresnämnd skall det finnas en arbetsordning. Denna skall innehålla bestämmelser om grunderna för fördelningen av göromålen och de övriga bestämmelser som behövs för verksamheten i hyresnämnden.

[S2]Hovrätten beslutar arbetsordning efter förslag av hyresnämnden.

[S3]Domstolsverket meddelar allmänna råd om utformningen av arbetsordningarna. Förordning (1984:967).

7 §  Ärenden som inte är administrativa fördelas på rotlar.

8 §  Varje hyresråd skall ha en rotel.

9 §  Vid fördelningen av ärendena på rotlar skall det iakttas att

 1. arbetsbördan såvitt möjligt blir lika stor för alla ordförande,
 2. ett ärende som har samband med ett annat ärende tilldelas samma rotel som det andra ärendet.

10 §  Hyresnämnden meddelar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av arbetsordningen.

11 §  Andra ledamöter än hyresråd och ersättare för hyresråd tjänstgör i hyresnämnden i den ordning som nämnden beslutar efter samråd med dem.

12 §  Till tjänstgöring som annan ledamot än ordförande bör i första hand kallas ledamöter med kännedom om förhållandena på den ort, till vilken ärendet närmast har anknytning.

13 §  När det finns särskilda skäl för det, får hyresnämnden förordna om tillfälliga avvikelser från vad som har föreskrivits med stöd av 6 §.

Handläggningen av ärenden om hyra m.m.

14 §  Rotelinnehavaren svarar för handläggningen av de ärenden som har tilldelats roteln.

15 §  Hyresnämnden får förordna anställda, som har vunnit tillräcklig erfarenhet, att på eget ansvar utföra följande göromål.

 1. föra dagböcker,
 2. föra minnesböcker,
 3. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,
 4. föranstalta om sådan skriftväxling i ärendena, som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar, i den utsträckning hyresnämnden bestämmer,
 5. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och andra meddelanden om handläggningen i ärenden,
 6. vidta de åtgärder som ankommer på hyresnämnden i samband med delgivningar,
 7. expediera beslut, protokoll och andra handlingar,
 8. underteckna och expediera skrivelser, kungörelser och uppgifter som nämnden skall utfärda eller avge i samband med beslut,
 9. utfärda diariebevis och bevis om att talan inte har fullföljts mot nämndens beslut,
 10. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),
 11. förvalta kassamedel samt betala ut förskott och ersättning av allmänna medel till vittnen m.fl.,
 12. vidta de åtgärder som ankommer på hyresnämnden sedan det har avgjorts att talan mot ett beslut har fullföljts inom rätt tid. Förordning (2003:235).

16 §  Chefen för hyresnämnden bör delta när ett ärende avgörs, om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till ärendets beskaffenhet.

17 §  Sådan ersättning som avses i 19 § andra stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder skall stanna på statsverket.

Handläggningen av administrativa ärenden m.m.

18 §  Administrativa ärenden avgörs av hyresnämnden i plenum eller av chefen för hyresnämnden.

19 §  Plenum består av chefen för hyresnämnden som ordförande samt hyresråden.

20 §  I plenum avgörs ärenden som avser

 1. viktigare frågor om hyresnämndens organisation eller arbetsformer,
 2. arbetsordningen,
 3. yttranden i lagstiftningsfrågor,
 4. förslag till domstolsverket angående anslagsframställning,
 5. frågor som chefen för hyresnämnden hänskjuter till plenum.

21 §  Ärenden, som inte skall avgöras i plenum, avgörs av chefen för hyresnämnden.

[S2]Chefen för hyresnämnden får uppdra åt någon annan som är anställd vid nämnden att i sitt ställe avgöra ärenden som inte är av sådant slag att de bör avgöras av chefen för hyresnämnden.

[S3]Chefen för hyresnämnden får hänskjuta ärenden till plenum. Förordning (1984:967).

22 §  I ärenden som handläggs i plenum är hyresnämnden beslutför när hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande. Ett ärende får avgöras i frånvaro av chefen för hyresnämnden endast om det inte tål uppskov. Förordning (1986:1097).

23 §  Administrativa ärenden avgörs efter föredragning om inte hyresnämnden bestämmer annat. Föredragningen fullgörs av den som hyresnämnden utser. Förordning (1986:1097).

24 §  Hyresnämndens beslut i fråga om vikariat för hyresråd får överklagas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

[S2]Hyresnämndens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas. Förordning (1996:386).

Tjänstetillsättning m.m.

25 §  Den som skall vara hyresråd, tillika chef för hyresnämnden i Stockholm, Göteborg eller Malmö, anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av Domstolsverket. Vid detta förfarande tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1994:921).

26 §  Andra hyresråd än de som anges i 25 § anställs genom beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

[S2]Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) fullgörs av Domstolsverket. Information skall alltid lämnas i cirkulär till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket. Förordning (1996:386).

27 § har upphävts genom förordning (1996:386).

28 §  Andra anställningar beslutas av hyresnämnden. Förordning (1996:386).

29 § har upphävts genom förordning (1996:386).

30 §  Ersättare för hyresråd förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Andra ledamöter i hyresnämnd än hyresråd och ersättare för hyresråd förordnas av domstolsverket för högst tre år.

[S3]Avgår en ledamot eller ersättare, förordnas en ny ledamot eller ersättare för återstoden av tiden.

31 §  Hyresråd och andra anställda är skyldiga att i den utsträckning arbetsuppgifterna tillåter det tjänstgöra i hovrätten eller vid någon tingsrätt under hovrätten. Ett beslut om en sådan tjänstgöring meddelas av hovrätten efter samråd med hyresnämnden.

[S2]Ett hyresråd är skyldig att ta emot ett förordnande som ordförande i en arrendenämnd. Sådana förordnanden meddelas av hovrätten.

[S3]När information om en anställning lämnas skall den innehålla en uppgift om de skyldigheter som avses i första och andra styckena. Förordning (1994:921).

31 a § har upphävts genom förordning (1994:921).

32 §  Såvitt avser chefer prövar Domstolsverket frågor om ledighet för att under högst ett år pröva annan anställning och om delpension.

[S2]Om inte regeringen eller Domstolsverket enligt föreskrifter i denna instruktion skall besluta om ledigheten beslutar hyresnämnden om ledighet för egen personal. Förordning (1996:386).

32 a § har upphävts genom förordning (1996:386).
33 § har upphävts genom förordning (1994:921).

34 §  Om ett hyresråd är ledigt skall ersättarbehovet i första hand lösas genom omfördelning av arbetsuppgifter. Om detta inte är möjligt får hyresnämnden anställa en vikarie om vikariatet beräknas vara högst sex månader.

[S2]Ett sådant vikariat får ges till den som är eller har varit ordförande i hyresnämnd, är eller har varit ordinarie domare, är hovrättsassessor eller kammarrättsassessor eller är hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal som tjänstgjort minst ett år i hovrätt eller kammarrätt. Förordning (2001:988).

35 §  Om en chef för en hyresnämnd är förhindrad att utöva sin anställning och om någon ersättare eller vikarie inte har utsetts eller anställts av regeringen eller hyresnämnden, skall hovrätten förordna en ersättare. Förordning (1996:386).

36 §  Domstolsverket prövar frågor om anställningens upphörande när det gäller den som är myndighetschef. Domstolsverket utövar också myndighetens befogenheter enligt 33 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd när stadgandet är tillämpligt i förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen. Förordning (1994:921).

Övriga bestämmelser

37 §  Myndighetens befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande utövas av Domstolsverket. Förordning (1994:921).

38 §  Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet när det gäller hyresråd som är chef för hyresnämnd. Förordning (2001:988).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1981:564) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 31 §

Förordning (1982:969) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 25 §

Förordning (1984:967) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.
  2. Bestämmelserna i 29 och 31 a §§anställningsförordningen (1965:601) om tjänstledighet utan särskilt beslut därom skall alltjämt tillämpas i fråga om tjänsteföreningar till följd av anställningsbeslut före den 1 januari 1985.
  Omfattning
  ändr. 1, 6, 21, 32 §§; nya 31 a, 32 a §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:1097) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 15, 22, 23 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:958) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 1, 24, 28, 32 a, 36 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:908) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 1, 24, 32, 33 §§
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1988:1169) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 31 a §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:741) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 25, 28 §§
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1992:198) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:921) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Ett hyresråd som har anställts med fullmakt får -- i stället för vad som anges i 19 § anställningsförordningen (1994:373) -- endast efter särskilt beslut vara ledig för att inneha någon annan anställning än en tidsbegränsad högre anställning inom domstolsväsendet eller en sådan anställning som avses i 36 a § departementsförordningen (1982:177).
  Regeringen prövar frågor om ledighet enligt första stycket som kräver särskilt beslut och om ledighet enligt 10 b § tjänstledighetsförordningen (1984:111) om inte ledigheten skall vara högst ett år och syftar till att pröva en annan anställning.
  1. Frågor om en anställnings upphörande enligt 6 § lagen om fullmaktsanställning (1994:261) prövas av Domstolsverket.
  Omfattning
  upph. 31 a, 33 §§; ändr. 25, 26, 28, 31, 36, 37, 38 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:386) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  upph. 27, 29, 32 a §§; ändr. 1, 3, 4, 24, 26, 28, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 1, 25 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1228) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
1998-11-02

Förordning (2001:988) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 34, 38 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:235) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:1094) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
upph. 5, 8 §§, p 2, 3 övergångsbest. till 1994:921; ändr. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 36 §§; nya 15 a, 34 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:1082) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 5, 3 §§; ändr. 1, 2, de nya 3, 6, 21 §§, rubr. närmast före 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 § sätts närmast före 5 §; nya 4, 39 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:237) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ny 36 a §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:422) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 24, 26, 38 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2010:314) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2010:1796 ) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 3, 5, 25, 26 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:545) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 15, 21, 26 §§; ny 27 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 14, 15, 17, 25 §§
Ikraftträder
2019-07-01