Ordningsvaktsförordning (1980:589)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
SFS 1980:589 i lydelse enligt SFS 2018:941
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordnande av ordningsvakter m.m.

1 §  En ansökan om att bli förordnad till ordningsvakt ska vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

 1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.
 2. Den verksamhet som ansökan gäller.
 3. Det eller de tjänstgöringsområden eller tjänstgöringsställen som ansökan avser. Om ansökan gäller förordnande med stöd av 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter, ska uppgift om tjänstgöringsställe alltid lämnas.
 4. Tidpunkt för genomgången eller planerad utbildning för ordningsvakter och vem som anordnat eller anordnar utbildningen.
 5. Vad sökanden i övrigt vill åberopa för att visa att han eller hon uppfyller de kvalifikationskrav som anges i 4 § lagen om ordningsvakter.

[S2]Om sökanden är anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag, ska det framgå av ansökan.

[S3]Ansökan ska ges in till Polismyndigheten. Förordning (2014:1132).

2 §  Om den som förordnas till ordningsvakt är anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag, ska Polismyndigheten sända en kopia av förordnandet till den länsstyrelse som enligt 8 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag utövar tillsyn över företaget.

[S2]Första stycket gäller också vid beslut om återkallelse av ett förordnande. Förordning (2014:1132).

3 §  Om ett förordnande att vara ordningsvakt återkallas, är ordningsvakten skyldig att omedelbart överlämna beviset om förordnandet till Polismyndigheten eller till en polisman. Detsamma gäller om en ordningsvakt avstängs från tjänstgöring. I det sistnämnda fallet ska ordningsvakten återfå beviset, om avstängningen upphör utan att förordnandet återkallas. Förordning (2014:1132).

Vissa särskilda åligganden för ordningsvakter

4 §  Får en ordningsvakt kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal skall han lämna rapport om det till en polisman så snart det kan ske.

 • RH 2004:42:Underlåtenhet av ordningsvakt att rapportera ett fall av misstänkt misshandel, som han fått kännedom om, till polisen i enlighet med bestämmelsen i 4 § ordningsvaktsförordningen har ansetts vara tjänstefel. Brottet bedömdes dock som ringa och åtalet ogillades.

5 §  Skadas någon till följd av en ordningsvakts ingripande och är skadan inte obetydlig, skall ordningsvakten, efter att ha sörjt för att den skadade får den vård som behövs, snarast anmäla det inträffade till en polisman.

Utbildning och utrustning

6 §  Utbildningen för ordningsvakter ska utformas så att eleverna ges de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen. Utbildningen ska utformas med särskilt beaktande av en ordningsvakts behov av yrkesetiska principer och teoretiska och praktiska kunskaper. Grundutbildningen ska omfatta minst 60 timmar.

[S2]Polismyndigheten får meddela föreskrifter om utbildningens utformning och genomförande. För dem som gått igenom väktar- eller skyddsvaktsutbildning får Polismyndigheten föreskriva en kortare utbildningstid än vad som anges i första stycket.

[S3]Utbildning av ordningsvakter får bedrivas av Polismyndigheten eller, om det finns särskilda skäl, av någon som har fått tillstånd av Polismyndigheten. Tillstånd får endast ges till den som har tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Förordning (2014:1132).

 • PMFS 2020:8: Polismyndighetens föreskrifter om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19
 • PMFS 2020:20: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

7 §  Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (2014:1132).

8 §  Polismyndigheten får ta ut en avgift för utbildning av ordningsvakter som genomförs av myndigheten. Myndigheten bestämmer avgiftens storlek och får disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2014:1132).

9 §  En ordningsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt, utan att det uppstår risk för förväxling med polisman.

[S2]Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ordningsvakternas utrustning. Förordning (2014:1132).

Verkställighetsföreskrifter

10 §  Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1980:578) om ordningsvakter och denna förordning. Förordning (2014:1132).

 • PMFS 2020:8: Polismyndighetens föreskrifter om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19
 • PMFS 2020:20: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

Avgifter

11 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 §. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1999:331).

Överklagande

12 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:941).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ordningsvaktsförordning (1980:589)

Förordning (1989:151) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:211) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

  Omfattning
  nya 7 §, rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1999:331) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på beslut som meddelats före i kraftträdandet.
 3. Verkställighetsföreskrifter som har meddelats av länsstyrelserna enligt äldre bestämmelser skall gälla till utgången av år 1999.
Omfattning
nuvarande 6, 7 §§ betecknas 10, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 7 § sätts närmast före nya 11 §; ändr. 1 §, den nya 10 §, rubr. före den nya 6 §; nya 6, 7, 8, 9, 12 §§, rubr. närmast före 10, 12 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2014:1132) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:941) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01