Lag (1980:578) om ordningsvakter

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
SFS 1980:578 i lydelse enligt SFS 2021:78
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

Allmänna bestämmelser

1 §  I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag får den som inte är anställd som polisman förordnas att som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän ordning.

2 §  Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

 1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) och cirkusföreställningar,
 2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,
 3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller
 4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2019:348).

2 a §  Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll i domstolar enligt vad som anges i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. Lag (2001:179).

2 b §  Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden. Lag (2019:856).

2 c §  Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2021:77) om säkerhetskontroll på frivårdskontor. Lag (2021:78).

Prop. 2020/21:54: Paragrafen är ny och anger att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2021:000) om säkerhetskontroll på frivårdskontor. Övervägandena finns i avsnitt 4.13.

Kvalifikationskrav

4 §  Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 år. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning. Lag (2014:401).

 • RÅ 2003:40:En person som för drygt tre och ett halvt år sedan gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel och urkundsförfalskning har inte ansetts lämplig att förordnas till ordningsvakt.

Förordnande

5 §  En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år.

[S2]I förordnandet ska det anges för vilken verksamhet och inom vilket område det gäller. Meddelas förordnandet med stöd av 3 §, ska det också innehålla uppgift om tjänstgöringsställe. Lag (2014:401).

 • RÅ 2003:40:En person som för drygt tre och ett halvt år sedan gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel och urkundsförfalskning har inte ansetts lämplig att förordnas till ordningsvakt.

Allmänna åligganden

6 §  En ordningsvakt lyder under Polismyndigheten. Han eller hon är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är uppenbart att ordern inte angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag eller annan författning. Lag (2014:401).

7 §  En ordningsvakt ska hålla Polismyndigheten underrättad om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom. Lag (2014:401).

8 §  För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Han bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.

[S2]När en ordningsvakt ingriper skall han se till att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till dess syfte.

Återkallelse av förordnande

9 §  Uppfyller en ordningsvakt inte längre de villkor som anges i 4 §, får Polismyndigheten återkalla förordnandet. Detsamma gäller när det finns något annat särskilt skäl för återkallelse.

[S2]Uppkommer fråga om att återkalla ett förordnande och kan det antas att förordnandet kommer att återkallas, får myndigheten besluta att stänga av ordningsvakten från tjänstgöring för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt. Även i annat fall får beslut om avstängning för visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om ordningsvakten åsidosätter sina skyldigheter som ordningsvakt.

[S3]Om myndighetens beslut inte kan avvaktas får en polisman besluta om avstängning. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Har avstängningen inte redan upphört, ska myndigheten omedelbart pröva om den ska bestå. Lag (2014:401).

Överklagande

10 §  Polismyndighetens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:401).

Tystnadsplikt

11 §  En ordningsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag enligt denna lag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:427).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1980:578) om ordningsvakter

Lag (1989:150) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:63
  Omfattning
  ändr. 5-7, 10 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1993:1625) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Lag (1995:1707) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:1554) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 1998/99:36, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:JuU5
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:330) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:214, Prop. 1998/99:91, Bet. 1998/99:TU13
Omfattning
ändr. 2, 10 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2001:179) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 2000/01:185, Prop. 2000/01:32, Bet. 2000/01:JuU16
Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2009:427) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:295) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:232, Prop. 2009/10:117, Bet. 2009/10:KU40
Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 b §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1624) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2014:401) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2015.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2018:1975) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 2018/19:34, Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9
Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:856) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2021:78) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Rskr. 2020/21:185, Prop. 2020/21:54, Bet. 2020/21:JuU15
Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 c §
Ikraftträder
2021-03-01