Upphävd författning

Lag (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning;

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
SFS 1980:953
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkningen av nettointäkt av jordbruksfastighet eller rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har skattskyldiga, som anskaffat döda inventarier avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten, rätt till särskilt investeringsavdrag enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]I fråga om handelsbolag beräknas avdraget för bolaget.

[S3]Med inventarier förstås vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmelser som gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier. Som inventarier anses dock inte nyttigheter som avses i punkt 11 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen och inte heller tillgångar som avses i punkt 5 av anvisningarna till 29 § nämnda lag.

3 §  Särskilt investeringsavdrag utgör 20 procent av anskaffningsvärdet.

[S2]Avdraget skall göras vid taxeringen för det beskattningsår under vilket inventarierna har levererats eller - i fråga om inventarier som den skattskyldige själv har tillverkat - färdigställts.

[S3]Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkomsten av förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före - i förekommande fall - avdrag för inkomstbaserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt 41 d § kommunalskattelagen (1928:370), avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv, uppskov enligt lagen (1979:611) om upphovsmannakonto, uppskov enligt lagen (1982:2) om uppfinnarkonto samt avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Vad som inte kunnat utnyttjas på detta sätt får vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i förvärvskällan, dock senast vid den taxering som sker tredje året efter det år då taxering enligt andra stycket har skett. Ett förskjutet investeringsavdrag får - i förekommande fall sedan hänsyn tagits till det på det aktuella beskattningsåret belöpande avdraget - inte överstiga det belopp som har beräknats enligt första meningen. Lag (1982:9).

4 §  Särskilt investeringsavdrag medges inte för följande inventarier, nämligen

 1. 1) inventarier med en beräknad varaktighetstid av högst tre år,
 2. 2) begagnade inventarier,
 3. 3) sådana motordrivna fordon och släpfordon som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603), 4) fartyg, luftfartyg och järnvägsvagnar samt containrar och liknande anordningar för befordran av gods,
 4. 5) föremål avsedda för utsmyckning,
 5. 6) inventarier för vilka anskaffningsvärdet under beskattningsåret inte har uppgått till sammanlagt minst 10 000 kronor.

[S2]Bestämmelserna i första stycket 3) gäller inte släpvagn som dras av traktor eller motorredskap och som används endast på sätt som anges i vägtrafikskattelagen (1973:601) i fråga om traktor klass II.

[S3]För inventarier, som har förvärvats från någon med vilken förvärvaren är i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, medges särskilt investeringsavdrag endast om inventarierna har tillverkats av säljaren och tillverkningen har påbörjats efter den 31 oktober 1980.

[S4]Särskilt investeringsavdrag beräknas inte för sådan del av anskaffningsvärdet av inventarier för vilken utgått näringsbidrag enligt punkt 2 av anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen (1928:370). Särskilt investeringsavdrag beräknas inte heller för sådan del av anskaffningsvärdet för vilken vinstfond enligt lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto eller investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond eller motsvarande äldre författning har tagits i anspråk. Lag (1983:315).

Ändringar

Lag (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning

Förarbeten
Prop. 1980/81:60

Lag (1981:304) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning

  Omfattning
  ändr. 4 §

Lag (1981:1155) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning

Lag (1982:9) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investerings- avdrag för inventarieanskaffning

Lag (1983:315) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning

Ändring, SFS 1994:103

  Omfattning
  upph.