Upphävd författning

Lag (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.;

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
SFS 1980:954
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkningen av nettointäkt av jordbruksfastighet eller rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har skattskyldiga, som haft utgifter för ny-, till- eller ombyggnad eller för sådan täckdikning som avses i punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen på en i verksamheten använd fastighet, rätt till särskilt investeringsavdrag enligt bestämmelserna i denna lag. Vad nu har sagts gäller också vid beräkningen av nettointäkt av annan fastighet om fastighetsägaren haft utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på en fastighet som är avsedd att användas i en rörelse som bedrivs av annan än fastighetsägaren.

[S2]I fråga om handelsbolag beräknas avdraget för bolaget.

[S3]Med byggnad förstås vid tillämpningen av denna lag tillgång som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de regler som gäller för byggnader.

2 §  Särskilt investeringsavdrag medges endast för arbete som har igångsatts under perioden den 1 november 1980--den 31 oktober 1983.

[S2]Ett arbete anses igångsatt när det har påbörjats på arbetsplatsen. Lag (1982:1186).

3 §  Särskilt investeringsavdrag utgör 10 procent av den del av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad och 20 procent av den del av utgifterna för täckdikning som hänför sig till perioden den 1 november 1980--den 31 mars 1984. Utgifter anses hänförliga till denna period om de avser material som har fogats in i en byggnad eller annat arbete som har utförts under perioden.

[S2]Investeringsavdrag skall göras för det beskattningsår under vilket ett arbete har utförts. Om arbetet hänför sig till flera beskattningsår och investeringsavdrag på grund av arbetet inte redan har gjorts, får dock hela investeringsavdraget göras vid taxeringen för det sista beskattningsår som kan komma i fråga.

[S3]Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkomsten av förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före -- i förekommande fall -- avdrag för inkomstbaserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt 41 d § kommunalskattelagen (1928:370), avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv, uppskov enligt lagen (1979:611) om upphovsmannakonto, uppskov enligt lagen (1982:2) om uppfinnarkonto samt avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Vad som inte kunnat utnyttjas på detta sätt får vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i förvärvskällan, dock senast vid den taxering som sker tredje året efter det år då taxering enligt andra stycket har skett. Ett förskjutet investeringsavdrag får -- i förekommande fall sedan hänsyn tagits till det på det aktuella beskattningsåret belöpande avdraget -- inte överstiga det belopp som har beräknats enligt första meningen. Lag (1982:1186).

4 §  Särskilt investeringsavdrag medges inte för utgifter till den del de avser

  1. 1) lokaler avsedda för bostadsändamål,
  2. 2) bensinstationer, parkeringshus eller parkeringsanläggningar,
  3. 3) butiks-, kontors-, bank-, hotell- eller restauranglokaler,
  4. 4) samlingslokaler eller nöjeslokaler,
  5. 5) sporthallar eller andra idrottsanläggningar.

[S2]Avdrag medges endast om det belopp som skall ligga till grund för beräkningen av avdraget för ett och samma arbete har uppgått till minst 10 000 kronor.

[S3]Särskilt investeringsavdrag beräknas inte för sådan del av utgifterna för vilken utgått näringsbidrag enligt punkt 2 av anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen (1928:370). Särskilt investeringsavdrag beräknas inte heller för sådan del av utgifterna för vilken vinstfond enligt lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto eller investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond eller motsvarande äldre författning har tagits i anspråk. Lag (1983:316).

5 §  Särskilt investeringsavdrag medges endast om den skattskyldige framställer ett yrkande om detta hos taxeringsnämnden eller, efter besvär, hos länsrätten eller, om besvären skall prövas av den mellankommunala skatterätten, hos denna. Yrkandet skall göras på en särskild blankett.

Ändringar

Lag (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:60

Lag (1981:1098) om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.

Lag (1982:10) om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.

Lag (1982:1186) om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.

Lag (1983:316) om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.