Upphävd författning

Förordning (1981:1185) om utsökningsavgifter;

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1981-12-10
Ändring införd
SFS 1981:1185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hos kronofogdemyndigheterna skall i utsökningsmål ersättning för förrättningskostnader som avses i 17 kap.utsökningsbalken tas ut genom utsökningsavgifter enligt vad som föreskrivs i 2-13 §§.

[S2]Har sökanden yrkat två eller flera verkställighetsåtgärder, skall vid tillämpning av denna förordning ett mål anses föreligga för varje sådan åtgärd.

2 §  Utsökningsavgifter utgörs av grundavgift, försäljningsavgift och särskild avgift.

3 §  Någon utsökningsavgift utgår inte, om

 1. ansökningen avvisas,
 2. ansökningen inte föranleder någon verkställighetsåtgärd till följd av att sökanden inte betalar förskott som kronofogdemyndigheten begär enligt 17 kap. 5 § utsökningsbalken,
 3. sökanden har begärt utmätning endast av fordran på överskjutande skatt som avses i 68 § 1 mom.första stycketuppbördslagen (1953:272) men hinder mot utmätning föreligger på grund av 2 kap. 9 § andra meningen utsökningsförordningen (1981:981),
 4. utmätning går åter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket konkurslagen (1987:672) eller 10 § andra stycket ackordslagen (1970:847).

[S2]Av 17 kap. 1 § andra meningen utsökningsbalken följer att någon utsökningsavgift inte utgår vid införsel. Förordning (1987:933).

4 §  Grundavgift tas ut i varje utsökningsmål, om inte annat är föreskrivet.

[S2]Grundavgiften är 750 kronor. Avgiften är dock 350 kronor, om den sökande endast begär utmätning av lön eller annan förmån som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken och av fordran som avses i 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter (begränsad tillgångsundersökning).

[S3]Har i mål om utmätning avgift tagits ut med 750 kronor, skall den sättas ned till 350 kronor, om

 1. den sökande återkallar sin ansökan inom den tid som anges i underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken,
 2. gäldenären, inom samma tid, till kronofogdemyndigheten erlägger full betalning eller ställer säkerhet eller sätter ned pengar enligt 3 kap. 6 § utsökningsbalken. Förordning (1991:706).

4 a §  Sådan jämkning av förrättningskostnaderna som avses i 17 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken görs genom att kronofogdemyndigheten sätter ned grundavgiften med högst 25 kronor. Förordning (1990:116).

5 §  Någon grundavgift utgår inte i

 1. allmänna mål,
 2. mål om utmätning för fordran på underhållsbidrag enligt giftermålsbalken, föräldrabalken eller annan lag eller om verkställighet av kvarstad för sådan fordran,
 3. mål om utmätning för fordran på ersättning enligt 34 § andra stycket socialtjänstlagen (1980:620) eller om verkställighet av kvarstad för sådan fordran.

6 §  Försäljningsavgift utgår när egendom säljs exekutivt. Sådan avgift utgår dock inte, om

 1. försäljningen inte blir bestående,
 2. lös egendom säljs genom ett auktionsföretag eller ett värdepappersinstitut,
 3. en fastighet eller tomträtt säljs under hand med anlitande av en fastighetsmäklare eller någon annan som avses i 12 kap. 29 § första meningen utsökningsförordningen (1981:981). Förordning (1991:1011).

7 §  Försäljningsavgiften är tre procent av varje köpeskilling, dock högst 2000 kronor för varje köpeskilling. Vid försäljning av registrerat skepp, registrerat skeppsbygge, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fastighet är försäljningsavgiften i stället en procent av det värde som har åsatts egendomen i målet, dock lägst 200 och högst 4000 kronor.

[S2]Har vid försäljning av gemensamt intecknade fastigheter särskild sak ägarförteckning upprättats för varje fastighet, skall försäljningsavgift beräknas särskilt för varje fastighet som säljs, även om försäljning sker vid gemensamt utrop. Motsvarande gäller vid försäljning av två eller flera luftfartyg eller av luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg.

8 §  Särskild avgift utgår när särskild kostnad uppkommer för staten för en åtgärd i målet. Avgiften motsvarar kostnaden.

[S2]Särskild avgift får jämkas av kronofogdemyndigheten, om kostnaden är större än som var behövligt. Avgift utgår inte för en åtgärd som var onödig.

9 §  Särskild avgift utgår inte för statens kostnader för

 1. resor,
 2. delgivning,
 3. vittne,
 4. tolk,
 5. hämtning till förhör eller ersättning som utgår enligt 2 kap. 13 § utsökningsbalken,
 6. åtgärder, varigenom förrättningsmannen bereder sig tillträde till bostad eller annat utrymme enligt 2 kap. 17 § andra stycket utsökningsbalken eller tillsluter utrymmet,
 7. biträde som avses i 4 kap. 14 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken,
 8. kungörelse med anledning av exekutiv försäljning eller fördelning av köpeskilling eller andra influtna medel; avgift utgår dock för kungörelse med anledning av försäljning av egendom som avses i 10 eller 11 kap.utsökningsbalken eller andel i eller villkorlig rätt till sådan egendom eller egendom som avses i 12 kap.utsökningsbalken eller för kungörelse med anledning av fördelning av medel som har influtit efter utmätning av sådan egendom.

10 §  Den som söker verkställighet enligt lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn eller enligt lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet ansvarar inte för utsökningsavgifter. I fråga om verkställighet enligt lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, gäller 4 § i samma lag.

[S2]Den som söker verkställighet beträffande vad som har tilldömts honom på talan om enskilt anspråk på grund av brott ansvarar inte för grundavgift eller försäljningsavgift.

11 §  Har någon beviljats allmän rättshjälp i en angelägenhet som har lett till ett avgörande av saken som kan verkställas och har kostnaderna för rättshjälpen överstigit maximibeloppet för rättshjälpsavgiften, ansvarar han vid verkställighet av avgörandet inte för särskild avgift.

[S2]I rättshjälpslagen (1972:429) finns bestämmelser om befrielse från ansvar för grundavgift och försäljningsavgift.

12 §  Kronofogdemyndigheten bör begära att sökanden förskotterar utsökningsavgift endast om det kan befaras att sökanden inte betalar avgiften frivilligt i fall den inte kan tas ut av svaranden eller om särskilda skäl annars föreligger. Förskott på försäljningsavgift eller särskild avgift kan också begäras, om det är lämpligt med hänsyn till beloppets storlek.

13 §  När någon som inte är tjänsteman vid kronofogdemyndigheten anlitas som vittne vid exekutiv förrättning, har han rätt att av allmänna medel få ersättning för resekostnad och traktamente enligt vad som gäller för statstjänstemän i allmänhet samt ett skäligt arvode, högst tjugo kronor för varje påbörjad timme som går åt för resa och förrättning.

14 §  Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 2--13 §§ gäller i tillämpliga delar även beträffande andra mål hos kronofogdemyndigheterna än utsökningsmål. I mål om verkställighet av beslut om betalningssäkring tas utsökningsavgift ut bara i den mån det följer av 14 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. I mål enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt tas någon utsökningsavgift inte ut. Förordning (1989:1004).

15 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning och om kronofogdemyndigheternas redovisning av utsökningsavgifter meddelas av riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1185) om utsökningsavgifter

Förordning (1987:933) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:684) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989 och tillämpas i mål som kommer in till en kronofogdemyndighet efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1989:1004) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:116) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter

  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1990-05-01

Förordning (1991:706) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas i mål som kommer in till en kronofogdemyndighet efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1011) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 6 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Ändring, SFS 1992:1094

  Omfattning
  upph.