Inaktuell version

Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-01-08
Ändring införd
SFS 1981:6 i lydelse enligt SFS 2015:1019
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Lag (1994:1023) träder i kraft den 1 oktober 1994.

1 §  Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta denna egendom.

[S2]I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, svensk lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför beträffande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i konkursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyldigheter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings- och förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet ska dock inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

[S3]Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden och lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens. Lag (2015:1019).

Prop. 2005/06:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan i de nordiska länderna av en konkurs i Sverige samt om lagval i en sådan konkurs. I paragrafen har införts ett nytt tredje stycke som erinrar om insolvensförordningen och lagen om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens. Frågan har behandlats i avsnitt 7.

Insolvensförordningens bestämmelser blir aktuella endast ...

2 §  Inträffar här i riket en konkurs som omfattar egendom i ett annat nordiskt land, skall rätten utan dröjsmål låta kungöra konkursbeslutet i den för offentliga meddelanden avsedda tidningen i det andra landet.

[S2]Om ett beslut om offentlig ackordsförhandling utan konkurs meddelas här i riket och gäldenären har egendom i ett annat nordiskt land, skall beslutet kungöras i det andra landet i enlighet med vad som sägs i första stycket. Lag (1987:676).

3 §  Uppkommer i en svensk konkurs fråga om återvinning till konkursboet av ett skepp, ett skeppsbygge eller ett luftfartyg som är registrerat i ett annat nordiskt land eller av en andel i sådan egendom, tillämpas lagen i det land där egendomen är registrerad. Detsamma gäller i frågan huruvida inskrivning i offentligt register har betydelse för giltigheten gentemot konkursboet av gäldenärens förfogande över egendom av angivet slag.

4 §  Om lös egendom som inte omfattas av 3§ är satt till underpant för skuld i enlighet med lagen i ett annat nordiskt land och egendomen vid tiden för konkursbeslutet är kvar i detta land, tillämpas det landets bestämmelser om verkan mot konkursbo av att inskrivning (tinglysning) av pantsättningen har skett eller försummats.

5 §  Vilken verkan en konkurs skall ha på den rätt som har vunnits genom utmätning (utlegg) i ett annat nordiskt land och på ett där påbörjat utmätningsförfarande bedöms enligt det landets lag.

6 §  Om egendom som vid tiden för konkursbeslutet fanns i ett annat nordiskt land är pantsatt eller om den enligt det landets lag får kvarhållas till säkerhet för fordran, skall det landets lag tillämpas i fråga om rätten att ta ut fordringen ur egendomen.

7 §  Försäljning av konkursboets egendom i ett annat nordiskt land skall ske enligt det landets lag.

8 §  Fråga huruvida särskild förmånsrätt äger rum i egendom som vid tiden för konkursbeslutet fanns i ett annat nordiskt land samt fråga om företrädet mellan flera särskilda förmånsrätter i sådan egendom avgörs enligt det landets lag. Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt när det gäller angiven egendom.

[S2]Beträffande förmånsrätt i fartyg och fartyg under byggnad gäller utan hinder av första stycket 3 kap. 21, 51 och 52 §§sjölagen (1994:1009). Detsamma gäller beträffande annan verkan i förhållande till tredje man.

[S3]Fråga huruvida förmånsrätt äger rum för skatt eller avgift som pålagts i ett annat nordiskt land bedöms enligt det landets lag. Allmän förmånsrätt som sålunda skall gälla omfattar inte annan egendom än den som vid tiden för konkursbeslutet fanns i det andra landet. Ur denna egendom får inte med den allmänna förmånsrätten tas ut mer än vad som återstår sedan från värdet av egendomen har frånräknats en andel av summan av fordringarna mot konkursboet och konkursfordringar med annan allmän förmånsrätt än den som följer med skatt eller avgift. Den andel som skall frånräknas bestäms så, att den motsvarar förhållandet mellan egendomen i det andra landet och all den egendom som ingår i konkursboet. Skall finsk lag tillämpas enligt första meningen i detta stycke, gäller, utan hinder av första stycket andra meningen, vad som i finsk lag föreskrivs om företrädet mellan allmän förmånsrätt för skatt och särskild förmånsrätt för annan fordran. Lag (1994:1023).

9 §  Vid tillämpningen av denna lag anses en konkursgäldenärs fordran finnas där fordringshandlingen är, om fordringen grundas på ett löpande skuldebrev eller ett annat fordringsbevis som måste företes vid krav på betalning. Andra fordringar anses som befintliga här i riket.

[S2]I ett nordiskt land registrerat skepp, skeppsbygge eller luftfartyg anses befintligt i det land där det är registrerat, dock inte vid tillämpning av 7§.

10 §  Bestämmelserna i denna lag om skepp och skeppsbygge eller fartyg och fartyg under byggnad gäller även egendom som utan att vara fartyg eller fartyg under byggnad har registrerats i skeppsregister eller i skeppsbyggnadsregister i något av de nordiska länderna. Bestämmelserna i denna lag om luftfartyg gäller även reservdelar som har intecknats gemensamt med luftfartyget.

11 §  Denna lag tillämpas inte på frågan om ett konkursbos rätt eller plikt att tillträda ett av gäldenären slutet avtal som inte var fullgjort från båda sidor vid tiden för konkursbeslutet.

12 §  I fråga om återvinning vid en offentlig ackordsförhandling här i riket som omfattar egendom i ett annat nordiskt land tillämpas svensk lag. Beträffande sådan egendom som avses i 3§ tillämpas dock den paragrafen.

13 §  Har i ett beslut om konkurs eller om inledande av offentlig ackordsförhandling utan konkurs angetts att rätten grundat sin behörighet på annan omständighet än att gäldenären har eller vid sin död hade sitt hemvist här i riket, tillämpas inte denna lag.

[S2]Bolag, förening eller stiftelse skall anses ha hemvist här i riket, om styrelsen har sitt säte där. Lag (1987:676).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Förordning (1983:156) om ikraftträdande av lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

  Omfattning
  ikrafttr. i förhållande till Danmark och Finland
  Ikraftträder
  1983-05-01

Förordning (1986:182) om ikraftträdande av lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

  Omfattning
  ikrafttr. i förhållande till Norge
  Ikraftträder
  1986-05-01

Lag (1987:676) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Beträffande konkurser vari konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet gäller dock 13 § i sin äldre lydelse. Vid fullgörandet av en uppgift som enligt äldre lag ankommer på konkursdomaren består tingsrätten av en lagfaren domare.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:90
  Omfattning
  ändr. 2, 13 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1994:1139

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1023

Lag (2005:1049) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Förarbeten
Rskr. 2005/06:93, Prop. 2005/06:37, Bet. 2005/06:LU7
Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32000R1346
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2015:1019) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2017:475) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Förarbeten
Rskr. 2016/17:260, Prop. 2016/17:125, Bet. 2016/17:CU16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-06-26