Upphävd författning

Lag (1982:1200) om skatt på videobandspelare;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-12-17
Ändring införd
SFS 1982:1200 i lydelse enligt SFS 1993:488
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt (videoskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller uthyrning inom landet eller vid införsel till landet av videobandspelare, inbegripet videotuners och videomonitorer med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler, ur tulltaxenr 85.21 eller 85.28 tulltaxelagen (1987:1068). Lag (1987:1243).

2 §  Skatt utgår med 600 kronor per videobandspelare.

3 §  Då en videobandspelare införs till landet av någon som inte är registrerad som importör enligt 6 § andra stycket, skall skatten erläggas till tullmyndigheten. I sådana fall gäller tullagen (1987:1065) i fråga om skatten. Dessutom gäller 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1987:1243).

4 §  Med skattskyldig avses i det följande

 1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar videobandspelare,
 2. den som har blivit registrerad som importör enligt 6 § andra stycket.

5 §  Skattskyldighet för den som är skattskyldig inträder när

 1. en videobandspelare levereras till en köpare som inte är registrerad,
 2. en videobandspelare första gången hyrs ut,
 3. uttag sker av en videobandspelare,
 4. den skattskyldige avregistreras.

6 §  Tillverkare som avses i 4 § skall vara registrerad som skattskyldig hos riksskatteverket.

[S2]Den som inför videobandspelare till landet för yrkesmässig återförsäljning eller uthyrning i större omfattning kan efter ansökan registreras som skattskyldig hos riksskatteverket.

7 § har upphävts genom lag (1984:162).

8 §  I deklaration får avdrag göras för skatt på sådana videobandspelare

 1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att användas där,
 2. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt,
 3. som har återtagits i samband med återgång av köp,
 4. som har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen.

[S2]Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på den vara som betalningen avser. Lag (1984:162).

9 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:162).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:1200) om skatt på videobandspelare

Lag (1984:162) om ändring i lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 3, 8, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1987:1243) om ändring i lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1990:596) om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.
  Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
  Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Lag (1993:488).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:488) om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare

Förarbeten
Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
Omfattning
ändr. 1990:596
Ikraftträder
1993-07-01