Upphävd författning

Förordning (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-12-22
Ändring införd
SFS 1982:1273
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag av statsmedel lämnas enligt denna förordning för sådana åtgärder som anges i första stycket 3 förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus. Förordning (1983:1113).

2 §  Bidrag lämnas under förutsättning att

 1. ombyggnaden i huvudsak avslutas senast den 30 juni 1984,
 2. ombyggnaden utförs av arbetstagare som anvisas eller godkänns av den offentliga arbetsförmedlingen.

[S2]Första stycket 1 gäller inte för ombyggnader av hus i Norrbottens län. Bidrag lämnas i sådana fall under förutsättning att ombyggnaden påbörjas före utgången av år 1985. Förordning (1983:502).

3 §  Bidrag lämnas med 15 procent av den godkända kostnaden för åtgärderna. Bidrag lämnas dock inte för kostnader som avser nytt fasadskikt.

[S2]Om bidrag för en åtgärd lämnas enligt både denna förordning och förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus får det sammanlagda bidraget inte överstiga 30 procent av den godkända kostnaden. Förordning (1983:1113).

4 §  Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag. Bostadsstyrelsen sköter utbetalningen.

[S2]Enligt förordningen (1983:80) om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för energibesparande åtgärder skall kommunens förmedlingsorgan i vissa fall besluta om bidrag. Förordning (1983:81).

5 §  Länsbostadsnämndens beslut i frågor som avses i denna förordning får överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.

[S2]Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär endast om beslutet är förenat med ett beslut om räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

[S3]Besvär över ett beslut om räntebidrag, som är förenat med bidrag enligt denna förordning, eller besvär över beslutet om bidrag skall anses innefatta besvär över båda besluten, om det är till fördel för klaganden. Förordning (1983:1113).

6 §  Föreskrifter för tillämpningen av 2 § denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen. I fråga om föreskrifter till 2 § 2 skall styrelsen samråda med arbetsmarknadsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.

Förarbeten
Prop. 1982/83:50

Förordning (1983:81) om ändring i förordningen (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åt- gärder i bostadshus m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1983-04-01

Förordning (1983:502) om ändring i förordningen (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgär- der i bostadshus m.m.

Förordning (1983:1113) om ändring i förordningen (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åt- gärder i bostadshus m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Bidrag enligt förordningen får lämnas för åtgärder som har påbörjats efter den 31 oktober 1983.
  Är beslut om bidrag förenat med beslut om bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), tillämpas 5 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:40
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Ändring, SFS 1991:1929

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller bidrag som har beviljats enligt förordningarna.
  Omfattning
  upph.