Upphävd författning

Förordning (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-22
Ändring införd
SFS 1983:1112
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt bestämmelserna i denna förordning lämnas bidrag av statsmedel (energisparbidrag) för energibesparande åtgärder till ägare av hus med bostadslägenheter som upplåts med hyres- eller bostadsrätt, om åtgärderna avser förbättring av värmeisoleringen i väggar, fönster och bjälklag.

[S2]I fråga om en- eller tvåbostadshus som upplåts med hyresrätt lämnas bidrag endast om ägarens intäkt av fastigheten vid beräkning av inkomstskatt skall bestämmas på annat sätt än enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

[S3]Energisparbidrag beviljas inte under tiden den 1 juli 1987--den 30 juni 1991. Förordning (1990:211).

2 §  Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Kommunens bidragsförmedling och därmed sammanhängande verksamhet handhas av ett förmedlingsorgan. Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte kommunen beslutar att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten.

Förutsättningar för bidrag m.m.

3 §  Energisparbidrag lämnas endast för sådana åtgärder som påbörjas efter det att ansökan om bidrag har behandlats av förmedlingsorganet, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]De bestämmelser om räntebidrag för energisparåtgärder som finns i 6, 10 och 11 §§ samt 12 § första stycket förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus skall tillämpas också i fråga om energisparbidrag.

[S3]Energisparbidrag lämnas inte för sådana åtgärder som utförs med stöd av statliga bostadslån.

4 §  Har en kommun i fråga om lån som avser åtgärder enligt 3 § förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus beslutat att inte gå i borgen för lån till en viss kategori av fastighetsägare eller för en viss typ av åtgärder, lämnas inte bidrag i den kommunen.

5 §  Bostadsstyrelsen skall meddela föreskrifter om bidragets storlek för var och en av de åtgärder som avses i 1 §. Därvid skall iakttas att bidraget i medeltal för dessa åtgärder skall motsvara 10 procent av godkänd kostnad.

[S2]Om bidrag för en åtgärd lämnas enligt både denna förordning och förordningen (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m. får det sammanlagda bidraget inte överstiga 30 procent av den godkända kostnaden. Förordning (1985:265).

Förfarandet i bidragsärenden

6 §  Bidrag lämnas efter ansökan av ägaren till huset. Ansökningshandlingarna ges in till förmedlingsorganet.

[S2]Förmedlingsorganet skall vid behov lämna bidragssökanden tillfälle att komplettera ansökningshandlingarna.

7 §  Frågor om bidrag prövas av förmedlingsorganet. I följande fall prövas dock frågan om bidrag av länsbostadsnämnden, nämligen om

 1. kommunen själv är sökande,
 2. sökanden även begär räntebidrag för åtgärderna enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus,
 3. ansökan avser åtgärder som skall utföras i anslutning till andra åtgärder för vilka lån söks enligt förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag eller förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus.

[S2]I ärenden som enligt första stycket skall prövas av länsbostadsnämnden skall förmedlingsorganet med eget yttrande översända ansökningshandlingarna till nämnden. Förordning (1986:721).

8 §  Utbetalning av bidrag beslutas av länsbostadsnämnden i de fall som avses i 7 § första stycket 1--3 och av förmedlingsorganet i övriga fall. Bostadsstyrelsen sköter utbetalningen. Förordning (1986:57).

Övriga bestämmelser

9 §  Förmedlingsorganets beslut i frågor som avses i denna förordning får överklagas hos länsbostadsnämnden genom besvär.

[S2]Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.

[S3]Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär endast om beslutet är förenat med ett beslut om räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

[S4]Besvär över ett beslut om räntebidrag enligt förordningen om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus, som är förenat med bidrag enligt denna förordning, eller besvär över beslutet om bidrag skall anses innefatta besvär över båda besluten, om det är till fördel för klaganden.

10 §  Föreskrifter för tillämpningen av 6 § denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Bidrag enligt förordningen får lämnas för åtgärder som har påbörjats efter den 31 oktober 1983.
Bestämmelsen i 3 § första stycket tillämpas inte i ärenden i vilka ansökan om bidrag har kommit in till förmedlingsorganet före den 1 juli 1984.
Förarbeten
Prop. 1983/84:40
Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (1985:164) om ändring i förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-04-25

Förordning (1985:265) om ändring i förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  De nya bestämmelserna i 5 § skall tillämpas i ärenden i vilka ansökan har kommit in till förmedlingsorganet efter den 8 maj 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1985-06-05

Förordning (1986:57) om ändring i förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 1 §, två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och, såvitt avser 8 §, den 1 juli 1986.

  1 §  i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om ärenden i vilka ansökan om bidrag har kommit in till förmedlingsorganet före ikraftträdandet.

  Omfattning
  ändr. 1, 8 §§
  Ikraftträder
  1986-03-04

Förordning (1986:721) om ändring i förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om bostadslån har kommit in till kommunen före den 1 november 1986.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1986-11-15

Förordning (1987:115) om ändring i förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

Förordning (1989:343) om ändring i förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

Förordning (1990:211) om ändring i förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

Ändring, SFS 1991:1929

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller bidrag som har beviljats enligt förordningarna.
  Omfattning
  upph.