Inaktuell version

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-04-01
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2009:213
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08

1 §  Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

2 §  Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande fall.

 1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.
 2. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering och
  1. försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
  2. det finns stor risk för att fara uppstår, eller
  3. fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst sju dygn.
 3. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering och
  1. fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda fordonsförordningen (2002:925),
  2. det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller brukandeförbud enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller motsvarande förbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
  3. fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen (1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring,
  4. fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars inte kan identifieras på platsen, eller
  5. det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som hos polisen har anmälts stulet eller förlorat.
 4. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
  1. i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,
  2. på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),
  3. på eller inom fem meter före ett övergångsställe, eller
  4. på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.
 5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat än för på- eller avlastning av gods.
 6. Om fordonet är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än parkering av fordonet.
 7. Om det är ett fordonsvrak. Förordning (2009:213).

3 §  Beslut om flyttning skall föregås av utredning. Vid utredningen skall protokoll föras. Beslutet skall antecknas på protokollet.

4 §  Beslut om flyttning skall verkställas omedelbart, om det behövs med hänsyn till ändamålet med flyttningen.

[S2]I andra fall skall ett skriftligt meddelande fästas på fordonet med en uppmaning till ägaren att senast viss angiven dag flytta fordonet. Det skall framgå av meddelandet att fordonet kommer att flyttas om uppmaningen inte följs. Är ägaren känd, skall en kopia av meddelandet skickas till honom eller henne så snart det kan ske.

[S3]Bestämmelserna i andra stycket skall alltid tillämpas om ett fordon skall flyttas med stöd endast av bestämmelserna i 2 § 3 a-c. Förordning (2003:639).

5 § Har upphävts genom förordning (2003:639).

6 §  Undanskaffande av fordonsvrak på andra sätt än genom skrotning skall ske så att det inte uppkommer olägenheter från hälso- och miljösynpunkt.

7 §  Ett fordon som inte transporteras till en särskild uppställningsplats skall ställas upp inom synhåll från den ursprungliga uppställningsplatsen. Om det inte lämpligen kan ske, skall fordonet ställas upp inom synhåll från en vägkorsning som är belägen i omedelbar närhet av den ursprungliga uppställningsplatsen.

8 §  Kommunen, polismyndigheten eller Vägverkets region svarar för de särskilda uppställningsplatserna.

[S2]Sådana platser skall vara inhägnade och tillfredsställande bevakade. Förordning (1997:654).

9 §  När någon annan myndighet än polismyndigheten beslutat eller verkställt flyttning, skall den genast underrätta polismyndigheten.

10 §  När ett fordon har flyttats så som anges i 7 §, skall ett meddelande om vilken myndighet som verkställt flyttningen genast fästas på fordonet.

11 §  Underrättelse om flyttningsbeslut i fråga om ett registrerat fordon skall delges ägaren till fordonet. Förordning (2003:639).

12 §  En sådan kungörelse som avses i 5 § andra stycket lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall skall anslås senast veckan efter flyttningen om det flyttade fordonet är registrerat och annars så snart det kan ske. Kungörelsen skall finnas tillgänglig hos polismyndigheten. Förordning (2003:639).

13 §  En fordonsägares ersättningsskyldighet bestäms särskilt för var och en av följande åtgärder:

 1. transport av fordonet,
 2. förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas,
 3. skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak,
 4. förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställningsplats,
 5. värdering av fordonet,
 6. kungörelse om flyttning av fordonet.

[S2]Ersättningen beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för åtgärden.

[S3]Om fordonets värde skall avräknas vid beräkning av kostnaderna, skall en särskild värderingsman anlitas.

14 §  Ägaren till ett fordon som har flyttats enligt 2 § 1 är inte skyldig att ersätta kostnaderna för flyttningen, om ägaren gör sannolikt att förhållandena vid uppställningen var sådana att han eller hon inte hade anledning att räkna med att fara eller hinder skulle uppstå. Förordning (2003:639).

15 §  Hos polismyndigheten skall det föras ett register över de fordon som har flyttats inom distriktet. Registret skall innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera fordonet och vart fordonet har flyttats. Förordning (2003:639).

16 §  Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas och verkställas av

 1. polismyndigheten,
 2. kommunal myndighet i en kommun som svarar för parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. inom det område som parkeringsövervakningen skall omfatta enligt kommunens beslut, och
 3. Vägverkets region när det gäller flyttning enligt 2 § 2 av fordon som står uppställda inom vägområdet för sådan allmän väg som staten är väghållare för.

[S2]På begäran av annan kommun än sådan som avses i första stycket 2 får länsstyrelsen bestämma att en kommunal myndighet får meddela beslut om och verkställa flyttning enligt 2 §2 a och c.

[S3]När två eller flera myndigheter får meddela beslut om och verkställa flyttning av fordon inom samma område skall samråd ske mellan myndigheterna om hur dessa uppgifter skall fördelas. Förordning (2003:639).

17 §  Beslut om att enligt 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas endast på begäran av markägaren. I fall som avses i 2 § tredje stycket lagen om flyttning av fordon i vissa fall skall markägaren visa att fordonsägaren har underrättats om att fordonet inte får vara parkerat på platsen eller, om fordonets ägare inte anträffats, visa när försöken att underrätta denne påbörjades.

[S2]Beslut om att enligt 2 § 2 a flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas endast efter begäran av den vars verksamhet hindras eller försvåras. Förordning (2004:21).

18 §  Beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas av

 1. kommunen, och
 2. Vägverkets region om vraket finns inom vägområde för allmän väg där staten är väghållare. Förordning (2003:639).

19 §  Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och denna förordning. Förordning (2004:623).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982 då förordningen (1967:421) om flyttning av fordon i vissa fall skall upphöra att gälla. I fråga om fordon som har flyttats på grund av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Beslut som en länsstyrelse har fattat enligt 13 § förordningen (1967:421) om flyttning av fordon i vissa fall skall gälla som beslut enligt 16 § tredje stycket denna förordning till dess att länsstyrelsen förordnar annat.

Förordning (1983:188) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:323) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 2, 16 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1988:1088) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 2, 16 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:745) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 2, 16 §§
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1991:1805) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Förordning (1992:1298) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 8, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1468) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 8, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1035) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Förordning (1993:1420) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:70, Prop. 1993/94:19, Bet. 1993/94:JuU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1630) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1997:654) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 8, 16 §§
  Ikraftträder
  1997-09-01

Förordning (2001:656) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:931) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:639) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon som har flyttats på grund av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 5 §; nuvarande 17 § betecknas 19 §; ändr. 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, nya 19 §; nya 17, 18 §§; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:21) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2, 17 §§
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:623) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2006:243) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2007:98) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2009:213) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon som har flyttats på grund av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2010:220) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2010-05-01

Förordning (2010:279) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 8, 16, 18 §§
Ikraftträder
2010-05-10

Förordning (2014:449) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1036) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:1047) om ändring i förordningen (2014:1036) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 § i 2014:1036

Förordning (2014:1250) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2, 8, 9, 12, 15, 16, 19 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:898) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-03-01

Förordning (2019:385) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-07-01