Inaktuell version

Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2008:325
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag tillämpas när Kustbevakningen bedriver övervakning till havs och i kustvattnen samt i Vänern och Mälaren för att hindra brott mot föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller

 1. skyddsobjekt och militära skyddsområden,
 2. jakt,
 3. fiske,
 4. bevarande av den marina miljön och annan naturvård,
 5. trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrafiken,
 6. åtgärder mot vattenföroreningar från fartyg,
 7. dumpning av avfall i vatten,
 8. kontinentalsockeln,
 9. fornminnen och sjöfynd,
 10. fartygs registrering och identifiering,
 11. skydd för den marina miljön mot andra förorenande åtgärder än sådana som avses i 6 och 7,
 12. märkning och användning av oljeprodukter,
 13. utlänningars inresa till och utresa från eller vistelse i Sverige,
 14. åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter och
 15. sjöfartsskydd.

[S2]Lagen tillämpas i fråga om övervakning enligt punkterna 2-8, 10-12 och 14 även inom Sveriges ekonomiska zon.

[S3]Lagen tillämpas även när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i Vänern och Mälaren samt inom den ekonomiska zonen bedriver övervakning för att hindra brott mot lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

[S4]Vidare tillämpas lagen när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i Vänern och Mälaren samt i hamnar bedriver övervakning för att hindra brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2006:264).

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen innehåller en katalog över när lagen om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning ska tillämpas. I bestämmelsen räknas ett antal områden upp och ändringen innebär att sjömätning läggs till som en sista punkt i första stycket. Kustbevakningens övervakning behandlas i kapitel 12.

Prop. 2003/04:106: Paragrafen ändras på så sätt att ett tillägg görs för att ange att Kustbevakningen skall vaka över efterlevnaden av sjöfartsskyddet. Paragrafen har kommenterats i avsnitt 5.2.1.

Prop. 1996/97:75: Ett tillägg har gjorts i första stycket genom en ny punkt 14. De författningar som skall vara föremål för övervakning är lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter och förordningen (1994:2027) med samma namn samt EU:s CITESförordning samt övriga föreskrifter på området.

Paragrafens andra stycke har utvidgats ...

Prop. 2005/06:51: I paragrafen läggs ett nytt fjärde stycke till avseende transport av farligt gods. Därigenom görs lagen tillämplig även på brott mot bestämmelserna i den nya lagen om transport av farligt gods. Enligt det nya stycket tilllämpas lagen om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning när Kustbevakningen bedriver tillsyn till havs och i kustvattnen, i Vänern och Mälaren samt i hamnar.

Lagen om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning i övrigt gäller den övervakning ...

Prop. 1999/2000:64: I 1 § första stycket 13 anges i dag att lagen tillämpas när Kustbevakningen bedriver övervakning för att hindra brott mot föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller bl.a. utlänningars inresa till och

utresa från Sverige. I punkten 13 läggs nu till att lagen på motsvarande sätt tillämpas beträffande övervakning rörande utlänningars ...

2 §  Om anledning förekommer att brott har förövats mot någon av de föreskrifter som avses i 1 §, har tjänsteman vid Kustbevakningen (kustbevakningstjänsteman) samma befogenhet som tillkommer polisman att

 1. hålla förhör och vidta annan åtgärd med stöd av 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken,
 2. ta med någon till förhör med stöd av 23 kap. 8 § rättegångsbalken,
 3. gripa någon med stöd av 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken,
 4. företa husrannsakan med stöd av 28 kap. 5 § rättegångsbalken, om åtgärden har till syfte att eftersöka den som ska gripas eller att verkställa beslag.

[S2]Om misstanken gäller brott som avses i 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009), har en kustbevakningstjänsteman dessutom samma befogenhet som en polisman har

 1. enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken att ta egendom i beslag,
 2. enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken att göra husrannsakan i annat syfte än det som anges i första stycket 4, och
 3. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

[S3]Beslagtagen egendom ska förvaras av Kustbevakningen, om inte åklagaren bestämmer något annat. Lag (2008:325).

Prop. 2007/08:53: Paragrafen innehåller bestämmelser om befogenheter för en tjänsteman vid Kustbevakningen när anledning förekommer att brott har förövats mot någon av de föreskrifter som avses i 1 §. Genom ändringarna har införts ett nytt andra och tredje stycke, som ger en kustbevakningstjänsteman ytterligare befogenheter när misstanken avser sjöfylleribrott. Ändringarna har motiverats i avsnitt 8.3.

2 a §  I stället för vad som sägs i 2 § gäller 11 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg i fråga om Kustbevakningens och kustbevakningstjänstemäns befogenheter att vidta åtgärder vid misstanke om brott mot föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller förorening från fartyg. Lag (2001:1281).

3 §  Kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som tillkommer polisman enligt 13 § polislagen (1984:387) att avvisa, avlägsna eller omhänderta den som genom sitt uppträdande i trafiken till sjöss stör ordningen eller utgör omedelbar fara för denna. Sådan befogenhet har han också när det fordras för att avvärja brott mot de föreskrifter som avses i 1 § 5, 6 och 7.

[S2]Vid omhändertagande som avses i första stycket skall kustbevakningstjänsteman tillämpa bestämmelserna i 17 § polislagen. Lag (1984:392).

4 §  Om det uppenbart behövs för att befogenheterna enligt 2 och 3 §§ skall kunna utövas, får kustbevakningstjänsteman stoppa och visitera fartyg eller inbringa det till svensk hamn.

4 a §  Bestämmelser om befogenhet för en kustbevakningstjänsteman att ta alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning finns i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Lag (2008:325).

Prop. 2007/08:53: Paragrafen är ny. Den innehåller en hänvisning till att det i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov finns bestämmelser om befogenhet för en kustbevakningstjänsteman att ta alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning.

5 §  Befogenheterna enligt 2 - 4 §§ får utövas endast i omedelbar anslutning till den gärning som föranleder åtgärden.

6 §  Befogenheterna enligt 2 - 4 §§ får utövas endast av kustbevakningstjänsteman som uppfyller de krav regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver i fråga om tjänsteställning, utbildning och erfarenhet eller i annat avseende.

7 §  Vid förundersökning rörande brott mot de föreskrifter som avses i 1 § får åklagaren eller, om polismyndighet bedriver undersökningen, denna anlita biträde av kustbevakningen samt uppdra åt kustbevakningstjänsteman att vidta de särskilda åtgärder som behövs för undersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Lag (1988:445).

7 a §  Kustbevakningen får besluta att inleda förundersökning enligt 23 kap.rättegångsbalken om brott som avses i 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009). De befogenheter och skyldigheter som undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller då Kustbevakningen. Myndigheten ska förordna särskilda befattningshavare att fullgöra myndighetens uppgifter.

[S2]Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersökningen övertas av åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagare ska också i andra fall överta ledningen när det behövs av särskilda skäl. Lag (2008:325).

Prop. 2007/08:53: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om förundersökningsrätt för Kustbevakningen. Denna fråga har behandlats i avsnitt 8.2.

8 §  För att verkställa en åtgärd enligt denna lag får en kustbevakningstjänsteman inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Kustbevakningstjänstemannen bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar och tillgripa våld bara när uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Om våld tillgrips, skall den lindrigaste form som kan leda till det avsedda resultatet användas. Våld får inte brukas längre än som är oundgängligen nödvändigt.

Ändringar

Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Förordning (1984:726) om ikraftträdande av lagen (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

  Omfattning
  ikrafttr. av 1984:392
  Ikraftträder
  1984-10-01

Lag (1988:445) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:142
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 7 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:220) om ändring i lagen (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1992:1142) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:54, Bet. 1992/93:UU10
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1994:1779) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:152, Prop. 1994/95:54, Bet. 1994/95:SkU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:411) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:238, Prop. 1995/96:159, Bet. 1995/96:FöU5
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1642) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-03-01

Lag (1997:342) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:239, Prop. 1996/97:75, Bet. 1996/97:JoU15
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:215, Prop. 1999/2000:64, Bet. 1999/2000:JuU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-03-25

Förordning (2001:46) om ikraftträdande av lagen (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Omfattning
ikrafttr. av 2000:350

Lag (2001:1281) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 2001/02:81, Prop. 2000/01:139, Bet. 2001/02:MJU4
Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Lag (2004:488) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 2003/04:260, Prop. 2003/04:106, Bet. 2003/04:TU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2006:264) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 2005/06:170, Prop. 2005/06:51, Bet. 2005/06:FöU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:325) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 2, 9 §§; nya 4 a, 7 a §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2014:685) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:324) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 2015/16:165, Prop. 2015/16:63, Bet. 2015/16:FöU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:544) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 2015/16:232, Prop. 2015/16:68, Bet. 2015/16:JuU11
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:1276) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Rskr. 2017/18:49, Prop. 2016/17:215, Bet. 2017/18:UU7
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2018-03-01