Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
SFS 1976:1090 i lydelse enligt SFS 2022:371
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

1 §  Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009), 7 kap.2 eller 4 §järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 8 kap.2 eller 4 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, 13 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) eller annat brott, på vilket fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet.

[S2]Alkoholutandningsprov tas av

 1. en polisman,
 2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, eller
 3. en tjänsteman vid Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 20 kap. 4 § sjölagen.

[S3]En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska ta ett alkoholutandningsprov har samma befogenhet som en polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon eller ett annat transportmedel.

[S4]Provtagningen ska ske på ett sätt som inte utsätter den på vilken provet tas för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska provet tas i täckt fordon eller fartyg eller inomhus i avskilt rum. Lag (2022:371).

2 §  Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första stycket tas på

 1. förare av motordrivet fordon, om inte fordonet är avsett att föras av gående,
 2. förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg,
 3. den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, om fartyget kan antas vara sådant som avses i 20 kap. 4 § första stycket sjölagen (1994:1009), samt
 4. den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som avses i 6 kap. 20 § luftfartslagen (2010:500).

[S2]Bestämmelserna i 1 § andra–fjärde styckena ska tillämpas vid provtagning enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov får tas endast på eller i nära anslutning till den plats där personen kontrolleras eller ett ingripande mot honom eller henne sker. Proven ska tas med instrument som kan användas utan dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration överstiger ett visst gränsvärde. Prov som enligt denna paragraf får tas på förare av motordrivet fordon får även tas av en bilinspektör som avses i fordonslagen (2002:574).

[S3]Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas. Lag (2010:1014).

Prop. 2009/10:76: Paragrafen innehåller bestämmelser om alkoholutandningsprov i form av sållningsprov. Genom ändringen har det införts en möjlighet att ta sållningsprov till sjöss. Dessutom har redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.

I första stycket har i punkter angetts i vilka fall sållningsprov får tas. Punkterna 1 och 2 innebär inte några ändringar i sak. Innehållet ...

Prop. 2007/08:53: Paragrafen innehåller bestämmelser om alkoholutandningsprov i form av sållningsprov. Sållningsprov får tas på förare av motordrivet fordon och på förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg. Prov får dock inte tas på förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående. Frågan om sållningsprov har behandlats i avsnitt 7.1.

3 §  Blodprov får tas på den som är skyldig att lämna ett alkoholutandningsprov enligt 2 § även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon

 1. vägrar att medverka till alkoholutandningsprov, eller
 2. inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka. Lag (2008:324).

Ändringar

Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1978:93) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1982:304) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1982:334) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1985:196) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1989:393) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1993:1465) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:78, Prop. 1993/94:44, Bet. 1993/94:JuU11
  Omfattning
  upph. 3 §; nuvarande 4 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-02-01

Lag (2004:522) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2008:324) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:296) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2009/10:238, Prop. 2009/10:76, Bet. 2009/10:CU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1014) om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2009/10:386
Omfattning
ändr. 2 § i 2010:509

Lag (2022:371) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2021/22:229, Prop. 2021/22:83, Bet. 2021/22:TU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-06-01