Upphävd författning

Lag (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Ändring införd
SFS 1983:1070
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Arbete i ungdomslag

1 §  Denna lag innehåller regler om arbete i ungdomslag hos staten, kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter för arbetslösa ungdomar som har fyllt antingen arton men inte tjugo år eller, om de har fullföljt en minst tvåårig gymnasial utbildning, sjutton men inte tjugo år.

[S2]Reglerna tillämpas också på ungdomar som inte har fyllt tjugofem år och som

 1. avses i 1 § lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., eller
 2. fått sin skolgång fördröjd till följd av ett varaktigt fysiskt funktionshinder.

[S3]Ett ungdomslag är en grupp av ungdomar som deltar som biträden i arbete som utförs åt arbetsgivaren och uträttar andra nyttiga sysslor som annars inte skulle ha blivit uträttade. Syftet är att ungdomarna skall få en meningsfull sysselsättning och praktisk erfarenhet av arbetslivet. Lag (1987:403).

2 §  Länsarbetsnämnden bedömer hur många platser i ungomslag som behövs och träffar överenskommelser med landstingskommunen och med statliga myndigheter, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter inom nämndens verksamhetsområde om inrättande av sådana platser hos dem. De ungdomar som inte placeras hos en sådan offentlig arbetsgivare skall beredas plats i ungdomslag hos den kommun där de är kyrkobokförda.

[S2]Kommuner och landstingskommuner som bedriver verksamhet i aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse eller annan särskild företagsform får träffa överenskommelse med företaget om att platser i ungdomslag skall inrättas där. Om det inte finns synnerliga skäl, skall företaget då vara arbetsgivare för de ungdomar som får sådana platser i ungdomslag.

[S3]Efter medgivande av länsarbetsnämnden får kommuner låta ungdomar i ungdomslag utföra arbetsuppgifter åt enskilda arbetsgivare, om arbetet avser avgränsade arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda och som inte är lämpligare att utföra inom ramen för någon annan arbetsmarknadspolitisk stödform.

[S4]Skogsvårdsstyrelserna får låta ungdomar i ungdomslag utföra arbete åt enskilda arbetsgivare inom skogsbruket. Lag (1987:511).

3 §  Länsarbetsnämnden anvisar ungdomarna arbete i ungdomslag hos den arbetsgivare som nämnden efter samråd med den unge finner lämpligast.

[S2]Ungdomar som anvisas arbete i ungdomslag skall vara anmälda som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och, om det inte finns starka personliga skäl för annat, vara oförhindrade att arbeta på heltid och beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte har anmält hinder som kan godtas.

[S3]Anvisning skall ske, om länsarbetsnämnden inte kan finna annan lämplig anställning åt den unge och om inte heller lämplig utbildning kan anordnas eller annan åtgärd vidtas inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ansträngningar att finna annan anställning eller utbildning skall fortsätta under hela den tid då den unge har plats i ett ungdomslag. Senast när den unge har arbetat i ett ungdomslag under fyra månader skall länsarbetsnämnden upprätta en särskild plan över hur anställningen i ungdomslaget skall övergå till annan verksamhet. Lag (1987:511).

4 §  Arbetsgivaren planlägger och leder ungdomslagens verksamhet. Ungdomarna deltar själva i planläggningen och i valet av uppgifter. De kan utföra uppgifter i samarbete eller enskilt. Arbetsgivaren skall se till att varje medlem i ett ungdomslag får sådan sysselsättning som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes förutsättningar för uppgifterna och personliga förhållanden i övrigt.

[S2]I fråga om arbetsgivarens skyldighet att förhandla före beslut om hur ungdomslagens verksamhet skall läggas upp och bedrivas gäller 11--14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Arbetsgivaren bör träffa kollektivavtal i dessa frågor.

5 §  Till verksamheten i ungdomslag lämnas statsbidrag.

Anställningen

6 §  Arbetsgivaren anställer den som anvisas arbete i ungdomslag. Anställningsavtal träffas sedan arbetsgivaren har fått meddelande om anvisningen och gäller från det att anvisningsbeslutet fattades. Uppkommer dröjsmål som beror på den unge, gäller dock avtalet från det att det träffades.

7 §  En medlem i ett ungdomslag arbetar under ordinarie eller schemalagd arbetstid sådana dagar som är arbetsdagar hos arbetsgivaren, dock i genomsnitt högst fem dagar per kalendervecka.

[S2]Medlemmarna i ett ungdomslag arbetar i genomsnitt fyra timmar per dag. De som har uppfyllt arbets- och medlemsvillkoren för rätt till ersättning från en erkänd arbetslöshetskassa får i stället välja att arbeta på heltid. Arbetsvillkoret skall dock ha uppfyllts före anvisningen till arbete i ungdomslaget på annat sätt än genom sådant arbete. Detta gäller dock inte de ungdomar som har uppfyllt arbetsvillkoret genom anställning på de särskilda ungdomsplatser som inrättas för dem som inte har fyllt arton år.

[S3]Arbetsgivaren kan med stöd av kollektivavtal på egen bekostnad utsträcka den nu angivna arbetstiden, exempelvis när den unge är underhållsskyldig gentemot annan eller uppbär ekonomisk hjälp enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620). Detsamma gäller när det finns andra starka personliga skäl eller när det finns praktiska hinder mot avbrott i arbetet eller andra liknande skäl.

[S4]Ungdomar som avses i 1 § andra stycket får välja arbete på heltid eller kortare arbetstid. Lag (1985:504).

8 §  Lönen och anställningsvillkoren i övrigt för ungdomar som arbetar i ungdomslag bestäms i kollektivavtal.

[S2]Träffas inte särskilda kollektivavtal om villkoren tillämpas, i den mån det är möjligt, kollektivavtalen om beredskapsarbete och annars de kollektivavtal som gäller för närmast jämförbara arbetstagare i samma ålder. Lönen till ungdomarna i ett ungdomslag får inte överstiga den lönenivå som har fastställts i sådana kollektivavtal.

9 §  En medlem i ett ungdomslag har, om det inte utan svårigheter kan ordnas på annan tid, rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

[S2]Ungdomarna skall i genomsnitt två timmar varje vecka delta i kurser som länsarbetsnämnden anordnar om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete. Sådana kurser bör även ge kunskaper om möjligheterna till vidareutbildning och om arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder. De ungdomar som arbetar i ett ungdomslag mer än sex timmar varje dag har rätt till ledighet under den tid de deltar i kursen. Under denna tid har de rätt till samma anställningsförmåner som om de hade arbetat. Andra ungdomar har rätt till anställningsförmåner med belopp motsvarande det utbildningsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna om sådant bidrag vid arbetsmarknadsutbildning. Lag (1987:511).

10 §  En medlem i ett ungdomslag som har fått annat arbete eller antagit ett erbjudande om utbildning som han eller hon inte kan delta i vid sidan av verksamheten i ungdomslaget eller som av något annat skäl vill lämna anställningen i ungdomslaget, skall anmäla detta till arbetsgivaren. Genom denna anmälan upphör anställningen. Någon uppsägningstid behöver inte iakttas.

[S2]När en medlem i ett ungdomslag fyller tjugo år upphör anställningen i laget. Detsamma gäller när någon som avses i 1 § andra stycket fyller tjugofem år.

11 §  En medlem i ett ungdomslag som gör sig skyldig till misskötsamhet kan av arbetsgivaren tilldelas varning eller, i särskilt allvarliga fall, avstängas från arbetet utan lön för en tid av högst fyra veckor eller skiljas från anställningen. I fråga om arbetsgivarens skyldighet att förhandla före beslutet gäller 11--14 §§ lagen (19 76:580) om medbestämmande i arbetslivet. Om den unge inom en vecka begär det, skall arbetsgivaren överlämna beslutet till länsarbetsnämnden för prövning. Arbetsgivaren skall upplysa den unge om denna möjlighet. Länsarbetsnämnden kan besluta att den unge skall anvisas arbete i ungdomslag hos en annan arbetsgivare, även om nämnden finner att den unge inte borde ha skilts från sin anställning.

12 §  Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till arbete i ungdomslag för den som,

 1. utför annat förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt eller av obetydlig omfattning,
 2. avvisar annat erbjudet lämpligt arbete,
 3. utan att uttryckligen avvisa sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att anställning inte kommer till stånd, eller
 4. utan giltig anledning inte deltar i sådan kurs som avses i 9 § andra stycket eller 14 a §.

[S2]En anvisning får, om det är skäligt, också återkallas för en medlem i ett ungdomslag som avvisar ett erbjudande om arbetsmarknadsutbildning eller om plats i yrkesinriktad rehabilitering.

[S3]Genom återkallelse av en anvisning skiljs den unge från anställningen. Lag (1987:511).

13 §  Avtal är ogiltiga i den mån de avviker från vad som föreskrivs i denna lag om anställningen i ungdomslag.

Övriga bestämmelser

14 §  Länsarbetsnämnden skall anvisa arbete i ungdomslag senast tre veckor efter det att den unge har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och uppfyllt villkoren i övrigt för anvisning. Har den unge anmält sig efter att ha slutat skolan eller annan utbildning som inte har varit helt kortvarig, skall anvisningen i stället ske senast efter tre månader.

[S2]Har någon skilts från sin anställning enligt 11 eller 12 §, får en ny anvisning inte ske förrän efter fyra veckor. Länsarbetsnämnden skall på nytt anvisa arbete i ungdomslag senast sju veckor efter det att anställningen upphörde. Detta gäller även när den unge har begärt prövning av beslut och saken inte har slutligt avgjorts. Har den unge uppfyllt villkoren för anvisning förts efter det att anställningen upphörde, räknas sjuveckorstiden från denna senare tidpunkt.

[S3]Om anvisning inte sker inom föreskriven tid eller om den unge tilldelas uppgifter som inte är lämpliga på det sätt som anges i 4 §, har den unge rätt till lön från arbetsgivaren eller, om den unge inte är anställd, ersättning från kommunen motsv arande lld, ersättning från kommunen motsv den dagpenning från en erkänd arbetslöshetskassa som den unge har förvärvat rätt till. Ersättningen är 100 kronor per dag, om den unge inte har rätt till dagpenning eller om dagpenningen är lägre än det beloppet. Beslut om sådan lön eller ersättning fattas på den unges begäran av länsarbetsnämnden. Lag (1987:511).

14 a §  Länsarbetsnämnden får bestämma att den som anvisas arbete i ungdomslag, i stället för att utföra sådant arbete, under högst tre veckor skall delta i sådana kurser som avses i 9 § andra stycket i den omfattning som nämnden finner lämplig. Under denna tid utgår samma anställningsförmåner som annars skulle ha utgått för arbetet. Lag (1987:511).

15 §  Beslut som länsarbetsnämnden fattar enligt 11 eller 12 § eller 14 § tredje stycket får överklagas hos arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut får överklagas hos försäkringsöverdomstolen, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. I övrigt får beslut som fattas av länsarbetsnämnden inte överklagas.

[S2]Beslut om att vidta en åtgärd som avses i 11 § och återkallelsebeslut enligt 12 § gäller omedelbart. Upphävs ett sådant beslut sedan det har överlämnats för prövning eller efter överklagande, har den unge rätt till ersättning från arbetsgivaren motsvarande förlorad lön enligt 8 §. Den som har anvisats annat arbete i ungdomslag eller fått annan anställning eller utbildningsbidrag har dock för tiden därefter inte sådan rätt till ersättning.

[S3]På tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte gäller beslut enligt 11 § tillämpas lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Lag (1987:511).

16 §  Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på arbete i ungdomslag.

17 §  Ersättning enligt 14 och 15 §§ skall vid tillämpning av bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst i lagen (1962:381) om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

18 §  Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på lön enligt denna lag eller ersättning enligt 14 och 15 §§ skall påföras staten och uppbäras i den ordning som gäller för arbetsgivaravgifter som erläggs av staten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Tiderna i 14 § första stycket räknas från lagens ikraftträdande, om den unge har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen dessförinnan.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 7 § i dess nya lydelse tillämpas även på ungdomar som dessförinnan har anvisats arbete i ungdomslag och då uppfyllde arbetsvillkoret.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om ungdomar som före ikraftträdandet har anvisats arbete i ett ungdomslag gäller 7 § andra stycket i sin äldre lydelse under återstoden av den pågående anställningen.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare skall upphöra att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för dem som vid ikraftträdandet av den nya lagen var sysselsatta i ungdomslag.
 2. Tiderna i 4 § räknas från lagens ikraftträdande, om den unge har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen dessförinnan.
Förarbeten
Prop. 1983/84:46
Ikraftträder
1984-01-01

Lag (1984:521) om ändring i lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare

Lag (1985:504) om ändring i lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:330) om ändring i lagen (1983:1070) om arbete i ungsdomslag hos offentliga arbetsgivare

Lag (1987:403) om ändring i lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare

Lag (1987:511) om ändring i lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:150
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 9, 12, 14, 15 §§; ny 14 a §
  Ikraftträder
  1987-08-01

Ändring, SFS 1989:425

  Omfattning
  upph.