Upphävd författning

Förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Ändring införd
SFS 1984:234
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om extra timunderlag för lärartjänstgöring för att tillgodose vissa särskilda ändamål (resurstimmar) i sådan utbildning enligt läroplanen för gymnasieskolan som anordnas av skolor som omfattas av privatskolförordningen (1967:270) och riksinternatskolor.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]skola skola som omfattas av privatskolförordningen (1967:270) och riksinternatskola, såvitt avser gymnasieskoleutbildningen,

[S3]redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår,

[S4]timme en lektion om 40 minuter,

[S5]veckotimme en lektion om 40 minuter i veckan.

3 §  För varje redovisningsår beräknas för skolans gymnasieskoleutbildning resurstimmar som bildar en förstärkningsresurs.

Beräkning av förstärkningsresursen

4 §  I förstärkningsresursen ingår följande resurstimmar beräknade med hänsyn till förhållandena den 15 september.

 1. I timplanerna finns vissa timmar till förfogande. Det sammanlagda antalet timmar till förfogande räknas som resurstimmar.
 2. I timplanerna anges möjliga delningar av klass eller grupp för studietekniska övningar. Det tillskott av lärartimmar som skulle följa, om delningarna genomfördes i full utsträckning räknas som resurstimmar.
 3. Enligt gällande bestämmelser anordnas stödundervisning och samordnad specialundervisning. För skolan beräknas såsom resurstimmar 0,8 veckotimmar för varje påbörjat 16-tal elever på de studievägar, där en klass får omfatta högst 16 elever, och 0,8 veckotimmar för varje påbörjat 30-tal elever på de studievägar, där en klass får omfatta högst 30 elever.
 4. Enligt gällande bestämmelser får frivillig undervisning anordnas i musik, bild, dramatik och idrott. Resurstimmar beräknas med utgångspunkt i det sammanlagda antalet elever i gymnasieskoleutbildningen. Elever i specialkurs som omfattar mindre än en årskurs undantas dock. För undervisning i idrott beräknas två veckotimmar. För övriga ämnen beräknas sammanlagt en veckotimme för varje fullbordat 45-tal elever.
 5. I timplanerna anges möjliga delningar av klass eller grupp för laborationer och konstruktionsövningar i naturvetenskapliga och tekniska ämnen, för undervisning i nybörjarspråk och för ytterligare ändamål utöver vad som avses i 2. Det tillskott av lärartimmar som skulle följa, om delningarna genomfördes i full utsträckning räknas som resurstimmar.
 6. I allmänna bestämmelser om timplaner anges för årskurs 3 av de tre- och fyraåriga linjerna att högst två veckotimmar får läggas ut som självstudietid för eleverna. De lärartimmar som sparas in, när lärare inte anlitas, räknas som resurstimmar. Förordning (1985:550).

5 §  Enligt gällande föreskrifter avgör rektor i vad mån ersättare behövs för undervisningen, när en lärare eller rektor eller biträdande skolledare med undervisningsskyldighet är ledig under kortare tid från tjänstgöring i gymnasieskoleutbildningen. De lärartimmar som sparas in, när ersättare inte anlitas, förs som resurstimmar till förstärkningsresursen.

6 §  En skola som behöver det kan få tillskott till sin förstärkningsresurs genom extra resurstimmar efter beslut av skolöverstyrelsen.

[S2]Varje redovisningsår får sammanlagt 19 veckotimmar tilldelas skolorna såsom extra resurstimmar.

Användningen av förstärkningsresursen

7 §  Förstärkningsresurserna skall främst användas för elever med särskilda behov av stöd och hjälp i sitt skolarbete. Åtgärderna kan därvid avse stödundervisning och samordnad specialundervisning enligt 8 kap.40, 41 a och 43 §§skolförordningen (1971:235).

[S2]Därutöver får förstärkningsresurserna användas till följande verksamheter och åtgärder.

 1. Delning av klasser och grupper av pedagogiska skäl eller med hänsyn till lokalförhållandena och anordnande av flera grupper än som följer av gällande föreskrifter.
 2. Verksamheter för vilka timmar till förfogande skall användas enligt läroplanens allmänna anvisningar.
 3. Start eller fortgång av undervisning i ett ämne eller enligt viss kurs i ett ämne med ett lägre antal elever än gällande bestämmelser föreskriver, i fall där det inte innebär start eller bibehållande av gren eller variant.
 4. Avvikelser från gällande föreskrifter om timreduktioner i förhållande till elevantal.
 5. Frivillig undervisning i musik, bild, dramatik och idrott. Förordning (1985:550).

8 §  Förstärkningsresursens resurstimmar fördelas av rektor för skolan på det sätt som rektor bedömer lämpligast för att vid skolan tillgodose de ändamål som avses i 7 §.

Särskilda föreskrifter

9 §  För stödundervisning vid riksinternatskola i svenska för elever som kommer från utländska skolor används inte förstärkningsresursen enligt denna förordning utan resurs enligt 5 a § första stycket förordningen (1970:333) om riksinternatskolor.

10 §  Skolöverstyrelsens beslut enligt 6 § får inte överklagas.

11 §  Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:40
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1985:550) om ändring i förordningen (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.

Ändring, SFS 1988:681

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Genom förordningen upphävs
  förordningen (1981:107) om statsbidrag till driftkostnader för vissa lanthushållsskolor,
  förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor,
  förordningen (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.,
  förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskolutbildning vid riksinternatskolor m.m.
  1. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  2. Arvodestjänster som studierektor, huvudlärare och institutionsföreståndare får finnas kvar så lång tid efter utgången av juni 1988 som kan fordras för att få innehavarnas anställning på tjänsterna att upphöra.
  3. Vid ledighet på arvodestjänst som avses i punkt 4 får vikarie inte förordnas på tjänsten.
  4. Föreskrifterna i 39 och 40 §§ om skyldighet för styrelse för skola att lämna uppgift enligt 9 och 10 §§ resp. om beräknat antal elever och klasser den 15 januari skall under 1988 fullgöras senast den 15 juni.
  Omfattning
  upph.