Inaktuell version

Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-11-22
Ändring införd
SFS 1984 i lydelse enligt SFS 2011:1182
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledning

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till landsting och andra för sjukvård m.m. Vad som i förordningen sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting. Förordning (2010:1664).

/Träder i kraft I: 2013-01-01/

2 §  Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar.

[S2]Det särskilda bidraget innefattar även ersättning

 1. för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering,
 2. för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338),
 3. för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden,
 4. för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter,
 5. för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,
 6. för avinstitutionalisering,
 7. för förebyggande hälsovård, och
 8. för hjälp åt funktionshindrade. Förordning (2011:1182).

2 a § Har upphävts genom förordning (1995:1344).
2 b § Har upphävts genom förordning (1995:1344).
3 § Har upphävts genom förordning (2004:888).
4 § Har upphävts genom förordning (2004:888).
5 § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 a § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 b § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 c § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 d § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
7 § Har upphävts genom förordning (2004:888).

Patientavgifter

8 §  Patientavgift får tas ut av den vård- eller intygssökande

 1. när han eller hon hos sjukvårdshuvudmannen besöker en läkare eller besöker någon annan som ger psykoterapi eller psykoanalys,
 2. för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos en annan privat vårdgivare som ger psykoterapi eller psykoanalys, om vårdgivaren har särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman,
 3. för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som avses i 2,
 4. för rådgivning som lämnas av läkare per telefon, och
 5. för undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 eller 110 kap. 30 § andra stycket socialförsäkringsbalken samt 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman.

[S2]Det som föreskrivs om undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken gäller endast vid ansökan enligt 27 kap. 40 § samma balk eller vid bedömning av rätten till sjukpenning eller behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. samma balk.

[S3]Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Avgiften för läkarutlåtande enligt första stycket 5 avser även den undersökning som har legat till grund för utlåtandet. Förordning (2010:1664).

9 §  Ges läkarvård eller annan sjukvårdande behandling vid besök hos den försäkrade får en tilläggsavgift tas ut. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges vård vid samma sjukbesök, får inte mer än en tilläggsavgift tas ut. Förordning (1991:1647).

10 §  Uppkommer kostnader med anledning av att en patient har uteblivit från avtalat läkarbesök eller besök för annan sjukvårdande behandling får patientavgift ändå tas ut.

11 §  Patientavgift får inte tas ut

 1. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök,
 2. för sådan öppen sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5,
 3. för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken,
 4. för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:1664).

12 §  Har betecknats 10 § genom förordning (1990:1395).

13 § Har upphävts genom förordning (1990:1395).

Övriga bestämmelser

14 §  Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut avgifter i vidare mån än vad som följer av förordningen. Förordning (2004:888).

14 a § Har upphävts genom förordning (1995:1344).

15 §  Sjukvårdshuvudmannen är skyldig att lämna de uppgifter om hälso- och sjukvården som Försäkringskassan föreskriver inom sitt område. Förordning (2004:888).

16 §  Landstinget skall på begäran av patienten anteckna betalda patientavgifter enligt 8 § första stycket1-5 och 9 §. Även i övrigt skall landstinget vidta de åtgärder som behövs för kostnadsbefrielse enligt 26 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

[S2]En patient som för viss tid har uppnått kostnadsbefrielse enligt nämnda bestämmelse är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första stycket1-5 och 9 § under samma tid. Förordning (1996:1537).

17 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1994:1004).

18 § Har upphävts genom förordning (1994:1004).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:864) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:167
  Omfattning
  upph. 5, 6 §§; ändr. 1-4, 7-10, 13 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1038) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:63
  Omfattning
  ändr. 2-4, 7, 9-11 §§; ny 5 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:917) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 17 §; nuvarande 17 § betecknas 18 §; ändr. 2-5, 7-11, 14 §§; nya 6, 6 a, 17 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1395) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 13 §; nuvarande 12 § betecknas 10 §; ändr. 1-6 a, 7-9, 11, 14, 16, 17 §§; nya 6 b-d §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1647) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1-9, 17 §§; nya 2 a, 2 b, 14 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1697) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:17, Bet. 1992/93:SfU6
  Omfattning
  upph. 2 b §; ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:53) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993. Äldre bestämmelser tillämpas på läkarvård som lämnats före den dagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:132, Prop. 1992/93:129, Bet. 1992/93:SoU12
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:1001) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1993-09-15

Förordning (1993:1669) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraft- trädandet.
  Omfattning
  ändr. 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6, c, 6 d §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1004) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17 §§, rubr. närmast före 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:2052) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 14 §§; ny 2 b §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:431) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 11 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1053) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om undersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:1344) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 2 a, 2 b, 14 a §§: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 14 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1537) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 5, 6, 6 a, 6 b, 6, c, 6 d §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1308) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 15 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1381) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1054) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2004:888) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
upph. 3, 4, 7 §§; ändr. 2, 14, 15 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2010:1664) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 8, 11 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1182) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:963) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2017:82) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2017-04-01